ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Rosvald
Gård nr. 14 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark. Ble i
1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rosvald 1
Gammelt løpenr. 100. Det senere br. nr. 1 m. fl.

Landskyld 3 huder.

Adresse i dag: Stulenv. 55, 3721 Skien.

Rosvald var etter ordre fra kongen en del av ”cirkumferensen”, d.v.s. gårdene rundt Fossum jernverk
som skulle brukes under jernverkets ledelse.
Leilendingene ble pålagt (mot betaling) å brenne kullmiler og levere kull til masovnene ved Fossum,
noe som til tider endte i rovdrift på skogen.

Herman Leopoldus på Bjørntvedt nedre i Eidanger (ved Porsgrunn) kjøpte alt kirkegods av
de adlerske arvinger i 1735. Han ble adlet og tok adelsnavnet Løvenskiold i 1739.

Rosvald har deretter vært i Løvenskiold-familiens eie helt til Nils Olsen Kise kjøpte gården i 1906.

G.br., leilending
Solve (Jørgensen?) Rosvald f. ca. 1632 bg. 11/3-1694. ”Solve Rosval 62 aar.”
g.m. Maren Christensdatter (fra Engelstad i Siljan?) f. ca. 1627 bg. 24/11-1695. ”Solve Rosvalds Enke Maren Christensd 68 1/2 aar.”
1. Jørgen Solvesen f. ca. 1650.
2. Christen Solvesen f. ca. 1659. Se M. Bø(A).
3. Kittil Solvesen f. ca. 1660. Se S. Ås(C).
4. Anne Solvesdatter f. ca. 1669 g.m. Bæruld Arnesen. Se V. Haugerød.
5. Maren Solvesdatter f. ca. 1672 g.m. Ingebret Gundersen. Se nedenfor.
Br. 1665.

Solve og Torgier drev hver sin halpart av Rosvald i tiden ca. 1660- ca.1670.

Fra ”Almindelig Jordebog”. Landkommisjonen 1661:
Rossuold, Solffue och Thorgier paaboer, schylder 3 huder, Gierpen Kirche følger med bøxel.
Ingen herlighed thill. Ko: Ma: bøxler och ehr eger, frue Lutinne Zehested forpantet.

1661: Rosswold
Torgier och Solue bruger,
Arbeidspenge – 3 m 18 s
Smørleeding – 6 m
Meell – ½ pund
Er – 1 rdr 1 m 2 s 0 alb

Prestens manntall 1664:
Raasvald Skyld: 1 1/2 h.
Opsidder: Solfue 30.
Sønner: Jørgen Solfuessøn 14.

Prestens manntall 1664:
Raasvald Skyld: 1 1/2 h.
Opsidder: Torgier 80.

Torgier er trolig død mellom 1664 og 1670.

Skattematrikkelen 1670/1671:
Roswold Solfve bruger, skylder 3 huder som Gierpen Kirche med bøxel ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rd.

Dåp i Gjerpen krk. 1688: 22.Trin. Aslak Engelstad i Siljan, hans søn Peder.
Test: Solve Rosval, Halvor Berget, Tyge Follof, Giertrud Stensaasen, Boel Stensaasen.

Kilde: Bratsberg amt kopibok 5, 16 feb 1693 (avskrift Jan Christensen).
Antonius og Daniel Tevessønner paa Midbøe i Gjerpen sogn, beklager seg over ulovlig skoghugst i Stulen skog, som er dem arvelig berettiget, ved 3 bønder: Nils Gløersmyr, Christen Solvesen Rosvald og Kittil Solvesen Søndre Aas, og det enda Tevesønnene har lovet dem at udbruge af skogen 2 kullemiler, en paa 68 lester kull og en paa 40 lester størrelse. Trenger sin skog til å fremvirke av sin skog til den store gjelds avbetaling til hytteverkets proprietarius Sr. Børting.

Begravelse 13/1-1689: "Anun Rosval 80 aar gml." (f. ca. 1609).

G.br., leilending
Ingebret Gundersen Rosvald fra N. Ås f. ca. 1670 d. etter 1741, s.a. Gunder Halvorsen Aas.
g. 23/9-1694 m. Maren Solvesdatter herfra f. ca. 1672 d. våren 1738. ”Ingebret Rosvals qde Maren”, d.a. Solve Rosvald. Se ovenfor.
1. Halvor dpt. 23/8-1696 bg. 21/6-1711. ”Engebret Rosvolds Søn Halvor 15 aar 5 uger. Døde i Børnekopper.”
2. Maren Ingebretsdatter dpt. 21/1-1700 g.m. Johannes Jansen fra Foss. Se N. Bø(A).
3. Solve Ingebretsen dpt. 28/5-1702 . Se nedenfor.
4. Ingeborg dpt. 29/9-1704 bg. 12/10-1704. ”Ingebret Rosvalds datter Ingeborig 13 dager gammel.”
5. Gunder Ingebretsen dpt. 29/11-1705 . Se S. Hyni(A).
6. Hans bg. 4/11-1708. ”Engebret Rosvalds hiemdøbte barn Hans 5 dage gl.”
7. Mons dpt. 28/9-1710 bg. 27/12-1710. ”Ingebret Rosvolds søn Mons 12 uger gl.”
8. Haagen Ingebretsen f. ca. 1719. Konf. i 1738, 19 år gml.
Br. 1702.

F.f. Ingebret Rosvals søn Halvor: Hans Haraldsøn og Hans Iverssen Aas, Gunder Aases søn Hans, Kittil Aases qvinde, Nils Aases qvinde, Karen Gunder Aasis datter.
F.f. Ingebret Rosvalds datter Maren: Sten Sagm., Hans Aas fra Skeen, Abraham Tollevsen fra Hoppestad, Tollev .......s qnde Karen, Bæruld Houerøs qnde Anne, Gunder Aases datter Karen.
F.f. Ingebret Rosvolds Søn Solve: Christoffer Kise, Hans Aas, Oluf Hoppestads stifsøn Aslak, Kittil Aases qvinde Maren, Bæruld formers qvinde Anna, Sundre Luxefields datter T?odne paa Limi.
F.f. Ingebret Rosvolds søn Gunder: Thomas Rust, Peder Skriver ved Hytten, Lars Skaven, Peder Bachens qvinde i Scheen Johana, Anna Olsd. ibid:

F.f. Ingebret Rosvals søn Mogns: Peder Christenssøn, Rasmus skriver, Mads Turman, Anna Baar.

Dåp i Gjerpen krk. 1693: diu Remin. Tolv Glørsmyrs d. Anne,
Test: Christopher Kise, Tollev Kleven, Lauritz H. Bø, Jennert Høeni, Amun Ersrøs qnde, Maren Solvesd. Rosval.

Dåp i Gjerpen krk. 1/1-1706 Hans Fossejords søn Lars.
Test: Verner Riis. Ingebret Roswal. Ole Borges qvinde Else. Iver Sølis pige Ragnild, Jon Iverssens qvinde Kirsten.

Nedenfor er Ingebret Rosvald vitne i en rettsak:

Kilde: Bamble tingbok nr 5. Den 25 nov 1704 (avskrift Jan Christensen).
Stevner Peder Soldater og hans sønn Amund Pedersen formedelst de ilde og usømmelig har begagnet Anders Carlsen, N. Rising,
i hans eget hus. Iflg vidnet Ingebret Rosvald, kom far og sønn gående frem til Rising med hver sin hugøkse på armen og da de kom til Stuedøren, ropte de paa Anders Rising og sagde, kom her ud, din Svendske Hund og din Svendske Skielm, og det skeede af dem nogle gange, baade for vindøgenne og i svalen og da de intet kunne slippe inn da døren ble lugt, gick de derfra igjen.
De innstevnede blev med Anders N. Rising forende og forligte at deres stridighed imellem dem, skulde være bort kastet og de icke andet kunde sige paa Anders Rising, end hand at være en ærlig mand, og hvad er talt, er af dem skeed i Hastighed.

Ingebret sloss med Kittil Aas, da Jens Hoppestad skulle gravlegge sin mor:

Kilde: Bamble tingbok nr 5, den 9. apr. 1709 (avskrift Jan Christensen).
Ingebret Rosvald og Kittil Aas for klammeri og slagsmål da Jens Hoppestad lod sin mor begrave.

Fogderegnskap ("Skoskatten") 1711. Rosvald.
Ingebret Rosvald self, 6, Kone, 3 børn, det ene u. 3 aar. 36 sk.

Kilde: Tingbok 1719-22 (nr 7)
Ingebret Gundersen fikk bøkselbrev (festebrev) av Hans Grout på 3 huder i Rosvald 1 apr 1719.

Kilde: Bamble tingbok 22 april 1720 (avskrift Jan Christensen).
Ingebret Rosvald for å ha slått Jens Hoppestad ”udj sit eget huus”.
Aslak Kise vitner etter avlagte prov:
”Etter hellig tre kongers dag sistleden var vitnet og Jens Hoppestad inne hos Ingebret Rosvald. Denne lå i senga, men sto straks opp og tok fatt på Jens og hadde ham overende i benken, som skjedde av vred hu, og en trette de hadde sammen nest tilforn på Nordre Aas uti et barsel, og vitnet skilte dem fra hinanden og var Jens Hoppestad da noe blodig på det ene kinnet, da han oppkom.
Kona til Ingebret Rosvald, Maren Solvesdatter, vitner også:
Hun bevitner at hennes mann kom hjem utpå natta fra et barsel på Aas, og at han var svært full. Han gikk og la seg, men så kom Jens Hoppestad og Aslak Kise inn til dem, og Ingebret sto opp og pratet med Jens borte i benken. Så gikk Ingebret og la seg igjen og Jens ble sittende hos dem og drikke. Hun nevner ikke at han slo, så med bare et vitnemål at det var slagsmål, ble Ingebret frikjent.

 

Kilde: Circumfirenceutskrivning 1721. Den 5 august:
Engellbert Rosvald, skylder 3 huder. Leverer 20 lester kull. Har ingen skog, men leier hos andre.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av Rosvald den 25 August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Dernæst blef samme dag besigtet Gaarden ROSVALD, skyldende 3 huuder, med bøxel Gierpen Kirkegods, som brugis af Engelbrecht Gundersen, der samme haver fæstet dn. 14 April 1702, efter fornyelse Fæstebrevet af 12 Julj 1719, hvilket er De høye Adelaer Arvingers Oddelsgods, og kiøbt tillige med Kirken af Velædle og Velb. hr. Cancelie Raad Herman Leopoldus, paa hvis vegne var tilstæde Jens Jensen, paa Gaarden fandtis:

1. Stuehuuset 6 laftet, hvorudj 1 Stue med 2de fag Vinduer udj, 1 kammer med 1 Vindue udj, og 1 Kiøken med Skorsteen og 1 Vindue udj, med Svale uden for Dørren, aldt tæket med hoen, i god stand.
2. 1 do gl. 6 laftet Stuehuus, med Stue og Skorsteen udj, samt 1 Kaave og forstue, item et veedeskiul i enden, aldt tæcket med spaan.
3. 1 Stolpehuus tæcket med spaan, i god stand.
4. 2de Ladder med Laave jmellem, tæcket med spaan.
5. 2de høeskygger, tæcket med hoen.
6. 1 gl. høehuus, tæcket med spoen.
7. 1 Nye Hæstestald tæcket med spaan.
8. Et fæehuus tæcket til dels med hoen og til dels med spaan.
9. 1 gl. Søvestald tæcket med hoen.
Kand saae ½ tn. byg og 8 tn haure, Kand fødde 2 hæster, 7 Kiør og nogle Søver. Jorden er meget biærget og tilgraaet med hasselbusker, og anden skoug er icke til gaarden. Videre var saa ey her at beskrive.

Ingebret Rosvald var i 1741 med på tjuvjakt:

Kilde: Bamble tingbok nr 12 den 14 april 1741 (avskrift Jan Christensen).
Kanselliraad Løvenskiold ved sin fullmektig M. Knoph lovlig innstevnet Engelbret Rosvald, Nils Hoppestad, Halvor Moe og Harald Berberg, formedelst de har skudt Elsdyr (elg) på hans eiendommer uden tillatelse imot forordningen, derfor at lide dom.

G.br., leilending
Solve Ingebretsen Rosvald herfra dpt. 28/5-1702 bg. 18/7-1771. ”Solve Rosvald 71 aar.”, s.a. Ingebret Gundersen Rosvald.
g. 26/9-1737 m. Maren Larsdatter fra S. Ås(B) dpt. 8/8-1706 bg. 2/4-1783. ”Solve Rosvalds enke 77 aar.”, d.a. Lars Arnesen Aas.
1. Dorthea Maria Solvesdatter f. mai 1738 g. Lars Pedersen. Se M. Bø(B).
2. Halvor Solvesen dpt. 26/7-1739. Se N. Ås(B).
3. Maren Solvesdatter (uleselig dåpsdato) f. 1740 g.m. Ole Anundsen. Se Nisterud under Bø.
4. Engebret Solvesen dpt. 26/8-1742 . Se nedenfor.
5. Gunder dpt. 27/2-1746 bg. 24/11-1748. ”Solve Rosvals s. Halvor 3 aar.” Trolig feil navn ved begravelsen.
6. Lars dpt. 26/5-1748 bg. 24/11-1748. ”Solve Rosvals søn Lars 1/2 aar.”
Br. 1737.

F.f. (Solve) Rosvols Dorte Maria: Hans Aas, Gunder Hynj og qde.
F.f. Solve Roswols Halvor: Hans Aas, Gunder Bø, Halvor Larssøn, Gunder Hynis qde. Johanne, Sitsel Andersdatter.
F.f. Solve Rosvals Maren: Gunner Hyni, Halvor Kise, Hans Aas og qde., Ellen Nilsdatter.
F.f. Solve Rosvols Ingebret: Lars N:Aas og søn Halvor, Johannes Bø, Gunne Fyrevals qde., Ellen Nilsdatter.
F.f. Solve Rosvalds dr.barn Gunder: Gunder Hynis enke, Karen Johannesdtr. Halvor Glørsmyr, Hans Larsen Aas, Christopher Halvorsen.

F.f. Solve Rosvals db.
Lars: Halvor Aases, Johanne Aslaksdatter, Johannes Bøe, Hans Bøe, Hans Halvorsen.

18/9/1771      SOLVE ENGELBRETSSEN Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 43b.
Rosvald        Arvinger: Enka Maren Larsdatter
                        og barna:
                1. Halvor Solvessen 32 år.
                2. Engelbret Solvessen 27 ”
                3. Dorthea Solvesdtr. g.m. Lars Bøe.
                4. Maren Solvesdtr. 28 år.
            Formynder for Maren ble hennes bror Engelbret Solvessen.
            Han ble også laugverge for mora.
Brt: 127 - 1 - 19
Net: 116 - 3 - 3

G.br., leilending
Engebret Solvesen Rosvald herfra dpt. 26/8-1742 bg. 16/7-1806. ”Engelbert Solvessøn Rosvald 63 1/6 aar.”, s.a. Solve Ingebretsen Rosvald.
g. 6/10-1774 m. Jørand Sondresdatter fra Vanebuseter i Siljan f. ca. 1753 i Tinn? d. 25/11-1823 på Rosvald, d.a. Sondre Helgesen.
Forlovere: "Jens og Nils Nilsen."
1. Dorthe Maria Engebretsdatter dpt. 5/11-1775 g.m. Mads Frantsen. Se Ekornrød(B) under Mo.
2. Ingeborg Engebretsdatter dpt. 9/2-1777 g.m. skomaker Ole Jahnsen. Se Tufte(10) "Mauråsen".
3. Maren Engebretsdatter dpt. 18/7-1779 g.m. Christopher Jensen. Se Grønsten(C) under Bø.
4. Helvig Engebretsdatter dpt. 10/3-1782 g1g m. Christopher Nilsen. Se Gromstulen(A) under Bø.
5. Elen Engebretsdatter dpt. 24/7-1785 g.m. Lars Hansen. Se Geitebua under Bø.
6. Solve Engebretsen dpt. 14/6-1789 . Se nedenfor.
7. Dorthe Engebretsdatter dpt. 20/3-1791 g.m. Ole Eriksen. Se S. Kise.
Br. 1774.

F.f. Engebret Rosvols pb. Dorthe Maria: Lars Bøes kone, Magnil Larsdtr., Halvor Solvesen Aas, Ole Nisterøe, Nils Olsen.
F.f. Engebret Rosvalds pb. Ingebor: Halvor Aases kone, Anne Jansdtr., Halvor Aas, Lars Bøe, Ole Nisterøe.
F.f. Engebret Rosvalds pb. Maren: Ole Nisterøes kone, Maria Fransdtr., Halvor Aas, Lars Bøe, Jens Rasmusen.
F.f. Engebret Rosvalds pb. Helvig: Halvor Solvesen Aases kone, Gunhild Hansdtr., Halvor Solvesen Aas, Lars Bøe, Gunnul Svendsen.
F.f. Engebreth Rosvalds pb. Elen: Halvor Aases kone, Gunnil Hansdtr., Halvor Solvesen Aas, Isak Aas, Ole Nisterøe.
F.f. Engebret Rosvals db. Solve: Lars Svendsens kone, Groe Svendsdtr., Halvor Hansen, Ole Knudsen, Rasmus Frandtsen.

F.f. Engelbert Solvessøns pb. Dorthe fra Rosvald: Laers Svendssøns k., Asloug Svensdtr., Ole Nisterøe, Peder Laerssøn, Halvor Hanssøn.

Begravet 20/4-1810. ”lægdslem Solve Larssøn, død paa Rosvald 29 1/3 aar.”

28/5/1807     ENGELBRET SOLVESSEN Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 41a.
Rosvald    Arvinger: Enka Jørand Sondresdatter og barna:
                    1. Solve Engelbretssen 18 år.
                    2. Dorthe Marie Engelbretsdtr. g.m. Mads Frantzsen, bor paa pl. u/Moe.
                    3. Ingeborg Engelbretsdtr. 28 år.
                    4. Maria Engelbretsdtr. 25 ”
                    5. Hedvig Engelbretsdtr. 23 ”
                    6. Elen Engelbretsdtr. 21 ”
                    7. Dorthea Engelbretsdtr. 16 ”
                Formynder ble Johannes Janssen.
                Enkas laugverge ble Ole Kjeldssen(??) Foss.
Brt: 157 - 2 - 16
Net: 24 - 1 - 12

En teori rundt Jørand Sondresdatters opphav. I samarbeid med Randi Tufte Simones.
Til Vanebuseter i Siljan kom i ca. 1757 Sondre Helgesen ("af Fossum") og festet gården Vanebuseter (1 hud).
Han var der med kone og 3 barn rundt 1763-1765 (Ekstraskattmanntallet).

Av kirkebøker kan vi finne følgende:

Sondre Helgesen f. ca. 1706 bg. 14/5-1797 i Siljan, "Sondre Helgesøn Wanneboe, 90 aar."
g.m. enke Ingeborg Gulbrandsdatter f. ca. 1703 bg. 14/5-1801 i Siljan, "Ingebor Gulbrandsd. Wanneboe, 98 aar."
1. Greger Sondresen f. ca. 1732 bg. 7/9-1766 i Siljan, "
Gregar Sondreson Wanneboe, 34 aar."
2. Nils Sondresen f. ca. 1738 g.m. Inger Jensdatter fra S. Lofstad i Lardal bg. 27/10-1809, "
Niels Sondresen Vanneboe, 70 aar."
Overtok Vanebuseter.
3.
Aagot Sondresdatter f. ca. 1744 g.m. Halvor Solvesen. Se Ås(6).
4. Tore Sondresen (Thor Sondresen) f. ca. 1749 g. i Lardal 28/9-1773 m. Mari Jonsdatter fra Nistua under Lofstad i Lardal f. ca. 1756. Bodde på Opstua under Lofstad. Flyttet derfra før 1801.
5. Jørand Sondresdatter f. ca. 1753 g.m. Engebret Solvesen. Til Rosvald. Se ovenfor.
6. Helge Sondresen dpt. 14/8-1757 i Siljan bg. 1758. Født på Vanebuseter.

F.f.
(faddere for) Sondre Vannebodens barn Helje: Rollaug Hogstads kone, Anne Olsdatter Røe, Rolloug Hogstad, Ole Gulliksen Guurholt. Se også Siljan bygdebok.

Sondre Helgesen kom trolig fra plassen Skallebø under Lurås i Tinn. Han kan være s.a. husmann Helge Sondresen f. ca. 1680 og hustru Jøran Thorsdatter som var 10 år yngere. Kilde: Manntall for Tinn 1730.
OBS! Tinn kirkebøker mangler dessverre i tiden 1735 - 1757.


G.br., leilending
Solve Ingebretsen Rosvald (Solve Engebretsen) herfra dpt. 14/6-1789 d. 11/7-1858 i Ashippun, Wisconsin, USA, s.a. Engebret Solvesen Rosvald.
g1g i Holla 21/10-1815 m. Karen Gundersdatter fra Geitebua i Holla f. 14/3-1791 d. 2/5-1839 på Rosvald, d.a. Gunder Arvesen Giedeboen og Aaste Jensdatter fra en plass under Graver i Holla (Valebø).
Forlovere: "Anders Wasdalen og Jens Eeg."
g2g i Gjerpen 8/10-1840 m. Marthe Alfsdatter fra Gunderås under Kråketo dpt. 10/7-1803 d. i Wisconsin, d.a. Alf Nilsen fra Sauherad.
1. Ingebret Solvesen (Ingebret Solveson Rosvald) f. 30/6-1816 d. 22/6-1885. Emigrerte til N. Amerika 2/5-1843 med skuta ”Argo”, som ”Ungkarl Engebregt Solvesen Rosvald, 27 aar.” Se Presteattest av 2/5-1843.
    Han skrev seg Engebret Roswell i statene. Han bodde først i Ashippun, Dodge co. Wisconsin, flyttet i 1846 til Milwaukee i Walworth co., Wisconsin.
    Engebret ble g1g. 1847 m. Paulina Paulson. De flyttet til California i 1849 p.g.a. hennes dårlige helse. Hun døde der allikevel i 1852. Engebret ble g2g 20/8-1854 m. Ingeborg Egilsd. Kleivi (Cleven i USA) fra
    Klevi i Seljord f. 1830 d. 29/8-1924. Han kom tilbake til Wisconsin og kjøpte gård sammen med sine brødre i Racine Co., Wisconsin i juni 1850. Han bosatte seg senere i Whitewater, Wisc. 9 barn.
2. Gunder Solvesen f. 1/12-1817 d. 23/4-1897 i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Emigrerte til N. Amerika sammen med sin far og stemor i 1845. Se Presteattest av 22/5-1845.
    Gift i Ashippun med Maria Jacobsdatter fra Dyrendal under Fossum f. 1/12-1823 d. 27/7-1895. 3 barn.
3. Halvor f. 1/7-1819 d. 17/1-1823.
4. Maren Kirstine Solvesdatter f. 3/3-1821 g.m. enkemann Christen Christophersen Rød. Se Rød under Kise.
5. Halvor Solvesen (Halvor Solveson Rosvald) f. 28/4-1823 d. 6/11-1904 i Ashippun g1g 17/11-1856 m. Anne Andersdatter f. 12/4-1838 d. 29/9-1883. Han emigrerte til Amerika i April 1844. Se Presteattest av 24/4-1844.
    Dro til California for å finne gull. Han kjøpte senere jord og bygde seg gård i Ashippun township, Dodge County, Wisconsin. Han ble far til 11 barn.
6. Anne Solvesdatter f. 9/8-1825 d. 21/1-1843.
7. Udøpt guttebarn d. 28/1-1829 15 dager gammel.
8. Ingeborg d. 15/2-1831 9 dager gammel.
Bruker 1824.

Tjenestepike i 1835: Karen Gundersdatter(26). Solve Ingebretsen, kona Marthe Alfsdatter og Solves sønn Gunder
emigrerte til Amerika i mai 1845.

Innflyttet til Gjerpen 1815:
Kari Gundersd. af Holden, 24. Ægteviet til Solve Engebretsen Rosvald d. 21/10-1815.
Hvorfra Ankommet: Gedeboen i Holden Sogn.
Attest fra Pastor Bremer dat. 12/11-1815.
 

13/5/1839 KARI GUNNARSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Rosvold          død 2.mai d.a.-
           Arvinger: Enkem. Solve Ingebretssen og barna:
            1. Ingebreth Solvessen 23 år. Formynder
            2. Gunnar Solvessen 21 ” for barna
            3. Halvor Solvessen 16 ” ble farbroren
            4. Maren Kirstine Solvesdtr. 18 ” Ole Erikssen Kise.
            5. Anne Solvesdtr. 14 ”
        Det ble under skiftet gjort oppmerksom på et ønske om at morbroren, skreddermester
        Gunderssen i Skien måtte bli curator for sønnene.
Brt: 139 - 3 - 0
Net: 91 - 3 - 16
*) A: BS 18 s.172. B: BS 21 s.344. C: BS 23 s.383b.


   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

100              

Hrøsvold

Solve Ingebretsen 

3 huder

3 dl. - 1 ort - 18 skilling.


Arbeider, leilending
Ingebret Østensen Rosvald fra Plassen under Dyrkold f. 29/4-1821, s.a. Østen Larsen.
g. 6/9-1846 m. Anne Olsdatter fra N. Oterholt f. 14/6-1820, d.a. Ole Larsen Oterholt.
1. Anne Margrete Ingebretsdatter f. 25/6-1847.
2. Ole Ingebretsen f. 8/4-1849.
Br. ca. 1845.

Denne familien emigrerte til Amerika i 1849 sammen med Engebrets foreldre, søsken og
hans svoger Aslak Pedersen Aas. Se Presteattest av 14/5-1849.

G.br., arbeider, leilending
Rasmus Christensen fra Søli.
g.m. Kirsten Marie Hansdatter fra Søli.
Br. 1852.

Denne familien bodde tidligere på Slettene under Mo. De brukte Rosvald fra 1852-1865.
De kom siden til Kise. Se N. Kise.

G.br., leilending
Nils Olsen fra Skriva under Bø f. 24/12-1810 d. 23/3-1873 på Rosvald, s.a. Ole Aslaksen.
g. 22/9-1836 m. Ingeborg Simonsdatter fra N. Stulen dpt. 17/6-1810 d. 25/10-1879 på Kise, d.a. Simon Aslaksen.
1. Anne Maria Nilsdatter f. 22/6-1837 i Stulen.
2. Maren f. 28/5-1841 i Stulen d. 1/1-1842 i Stulen.
3. Maren Maria f. 26/12-1842 i Stulen d. 22/9-1843 i Stulen.
4. Anne Nilsdatter f. 13/9-1844 i N. Stulen g.m. Ole Nilsen. Se S. Kise. Se også Ås(2).
5. Simon f. 7/12-1847 i Stulen d. 19/12-1847 i Stulen.
6. Ole f. 25/1-1850 i N. Stulen d. 5/6-1852 i N. Stulen.
7. Maren Nilsdatter f. 9/5-1853 i N. Stulen g.m. Nils Isaksen Aasen. Se Ås(2).
Br. ca. 1865.

Denne familien bodde på N. Stulen fra de giftet seg og fram til ca. 1865.

G.br., leilending
Hans Rasmussen Rosvald fra N. Kise f. 14/9-1852 d. 1936, s.a. Rasmus Christensen Kiise.
g. 26/3-1871 m. Guro Torkildsdatter fra Sauherad f. 14/9-1849 d. 1929, d.a. Torkild Tovsen Tangen. Se Tuftedalen i Luksefjell.
1. Severin Hansen Dyrkoll f. 23/4-1871 på Kise. Se Dyrkold(2).
2. Martin Hansen Rosvald Østby (Martin Rosvald) f. 25/2-1873. Se Hoppestadv. 416 under Ås. Se også Århusveien (når jeg kommer så langt).
3. Rasmus Hansen Rosvald f. 31/12-1874 på Tufte. Se Simonsjordet under Fossum
4. Kirsten Marie Rosvald f. 17/1-1876 på Tufte g.m. damvokter Hans Gerhard Gløsmyr f. 1/11-1873. Se Gløsmyr.
5. Tilda Marie Rosvald f. 29/9-1878 på Rosvald g.m. Ole Pedersen Grini. Se Siljanv. 32 under Grini.
6. Hans f. 2/12-1880 d. 24/12-1880 på Rosvald.
7. Hans f. 10/11-1881 d. 12/8-1887 på Rosvald.
8. John f. 1/2-1884 d. 27/7-1887 på Rosvald.
9. Kristian f. 26/2-1886 d. 10/3-1886 på Rosvald.
10. Anne f. 4/3-1887 (fra kirkeboka ved dåp) d. 28/2-1888 på Rosvald.
11. Anna Rosvald f. 17/12-1888 g.m. Hans Thoresen Stulen f. 24/3-1883. Se Hus på Stulen.
12. Hilda Gustava Rosvald "Tilla" f. 22/4-1891 g.m. Daniel Bøe fra Bø(12) f. 26/11-1889. Se Mælag. 105.
13. Kristian Hansen f. 6/4-1894. Se Furuvald. Han skrev seg for Kristian Furuvald.
Br. 1876.

Se Guros familie på Tuftedalen i Luksefjell hvor de bodde fra 1880 til 1895, da familien flyttet til Dyrendal under Fossum.


Gjenlevende søsken fra Rosvald samlet på sine gamle dager. Foto innsendt av Thor Stulen 2014.
Foran fra venstre: Rasmus Hansen Rosvald, Kirsten Gløsmyr og Severin Rosvald Dyrkoll.
Bak fra venstre: Tilda Marie Grini, Anna Stulen, Hilda Bø og Kristian Furuvald.

Tjenestefolk her i 1891: Tone Gulliksdatter fra Sauherad f. 1863 og Olaf Edvard Martinius Gundersen f. 1867,
en ugift skogsarbeider og fløtemann (tømmerfløter).
Tjenestegutt i 1900: Olaf Olsen f. 1884. Losjerende i familien var Olaf Madsen f. 1875 i Skien.

Matrikkelen 1889:
Rosvald 14/1. Landskyld 3 daler 1 ort 18 skilling. Ny skyld: 5 mark 05 øre.
Eier: H. Løvenskiold. Kun ett bruk.

G.br., vognmann, selveier
Nils Olsen Kise fra S. Kise f. 21/10-1867 d. 5/10-1952, s.a. Ole Nilsen Kise.
g. 2/6-1893 m. Karen Kirstine Pedersdatter fra Nøklegård(3) "Myhra" f. 23/1-1866 d. 7/10-1949, d.a. Peder Andersen Myra.
1. Karen Kristine Kise f. 5/8-1893.
2. Ole Nilsen Kise f. 27/10-1894 d. 1967.
3. Alma Katrine Kise f. 3/2-1896.
4. Anne Kristine Kise f. 24/7-1897 d. 1987 g. 13/8-1921 m. maler Henry Larsen fra Skien f. 1894 (Henry Larsen Kise).
5. Petra Marie Kise f. 8/8-1899 g. 3/11-1920 m. Erling Skyer. Se Skyer(1).
6. Nora Therese Kise (Nora Jensen Kise) f. 15/4-1901 d. 1991 g. 1939 m. Harald Jensen fra Skien f. 13/3-1907.
7. Gunda Kise f. 19/12-1903 g. 17/2-1923 m. kjører Otto Bernhard Jansen fra Skien f. 9/9-1902 i Solum.
8. Peder Kise f. 20/3-1904 d. 13/12-1971. Bodde på Gulset.
9. Magna Kise f. 17/2-1907 d. 1987 g. 10/12-1927 m. postarbeider Kristian Paus Andersen fra Skien f. 18/4-1904 i Solum.
10. Kristian Kise f. 8/3-1908 d. 31/1-1989.
Br. 1906.

Denne familien beholdt familienavnet Kise også etter at de flyttet til Rosvald. De solgte Rosvald til lærer
Seime i 1911 og flyttet til Fossum. Der jobbet Nils Olsen Kise som tresliperiarbeider.

Folkeskolelærer
Lars Johannesen Seime fra gården Førde i Breim, Sogn og Fjordane f. 5/7-1876 d. 26/12-1943, s.a. Johannes Larsen f. på Klakegg i 1851 og Helga Andersdatter f. på Kåle i 1840.
g.m. Tone Nilsdatter Høgkasin fra Hjartdal f. 6/11-1881 d. 14/9-1973, d.a. Nils og Ingebjørg Høgkasin i Hjartdal.
1. Helga Seime f. 6/10-1903 d. 13/12-1982 g. 17/10-1928 m. sjåfør Jørgen Matheus Tveten. Bodde i Rising Terrasse 7 under Prestegården.
2. Ingebjørg Seime f. 8/4-1905 d. 7/11-1983 g.m. Peder Gundersen f. 26/9-1906 d. 4/7-1979. Bodde på Tollnes. Gravlagt på Tørmo kirkegård.
3. Anlaug f. 10/2-1907 d. 26/11-1913.
4. Johan Seime f. 5/7-1909 på Ås skole d. 13/7-1944.
5. Nelly Margrethe Seime f. 11/5-1911 på Rosvald d. 4/6-1986 g.m. lærer Hans Lunde f. 29/7-1907 d. 7/2-1982. Bodde på Heistad, siden på Gunneklev.
6. Einar Seime f. 19/5-1913 d. 29/5-1989 g.m. Borghild Aas. Forpaktet først Finndal i Solum, siden Gjerpen Prestegård.
7. Agnar Johan Seime f. 22/12-1914. Se nedenfor.
8. Astrid Marie Seime f. 12/3-1917 g.m. lokfører Nils Aage Andreassen. Se Jernbanev. 55 på Rising.
9. Olav Seime f. 5/7-1919 gift. Seilte som maskinsjef i mange år. Bodde på Furulund ved Tønsberg.
10. Alvhild Seime f. 11/7-1921 g.m. Arne Findal f. 27/12-1919. Bodde i Rabbenvegen på Tollnes.
11. Halvdan Seime f. 31/7-1923. Se Are Frodesv. 6 på Mæla.
Br. 1911.

Lars Seime ble født i Breim (Gloppen). Lars Seime eide Venstøp(24) fra 1903-1908.
Da bodde de nok der. Deretter bodde de en tid på Ås skole.
Før den tid bodde de i Hjartdal. Lars var en habil hardingfelespiller.

Lars Seime hadde ei søster som tidligere bodde her som ”husbestyrinde”. Hun het Anne Marie Seime og
ble gift med Gregar Nilsen Berberg i Gjerpen i 1919. Se Berberg(13) ”Krossvegen”.


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Norge.

G.br., selveier
Agnar Johan Seime herfra f. 22/12-1914 d. 3/1-1986, s.a. Lars Johannesen Seime.
g.m. Ellinor Kathinka Laurense Pettersen fra Kragerø f. 23/5-1914 d. 19/8-1999, d.a. gruvearbeider Petter Pettersen og Anna Kirstine Kittilsen.
1. Agnar Seime f. 1945. Bosatt i Amtmann Aalls gt. i Skien. (1997).
2. Anne Marie Seime f. 1947 g.m. Helge Lia. Se Stulenv. 85.
Br. 1940.

Enka flyttet til Slemdalsgata i Skien (1997).

Agnar Seime beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Øst, Jon Aas. Syd, Kise. Vest, Løvenskiold, Kiseåsen. Nord, Rød.”

Det er idag ca. 10 mål igjen av gården. Disse 10 mål hører til Helge Lia. Se Stulenv. 85 (kårbolig).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

14

1

Rosvald

Agnar Seime

1 mark 83 øre

14 2 Rosvald John Aas 1 mark 26 øre
14 3 Rosvald Oskar Olsen Rød 0 mark 87 øre
14 4 Rosvald - Mudda Agnar Seime 0 mark 30 øre
14 5 Rosvald - Rosvaldaasen Halvor Jamtvedt 0 mark 56 øre
14 6 Rosvald - Solhøi Tone Seime 0 mark 03 øre
14 7 Rosvald - Solhaug 2 Lars Seime 0 mark 20 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 55 (Gnr 14, bnr 6) er overdradd til Halvdan Seime (20.04.1972)."

Selveier, ansatt i NSB
Halvdan Seime
herfra f. 31/7-1923 d. 13/10-2004, s.a. Lars Seime. Se ovenfor.
Br. 1972. Se Are Frodesv. 6 på Mæla.

Halvdan reiste til sjøs som 14 åring. Han mønstret av like før 2. verdenskrig. Deretter jobbet han 44 ½ år i NSB.
Han bygde (eller kjøpte) huset Are Frodesv. 6 på Mæla, hvor de bodde allerede på 1950-tallet.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 61 (Gnr 14, bnr 18) er solgt for kr 290.000 fra til Anne Marie Lia og Helge Lia (08.07.1985).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 13. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 16. Salget omfatter også andel
av Gnr 14, bnr 1. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 19."

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 55 (Gnr 14, bnr 6) er overdradd fra Halvdan Seime til Hallgeir Seime og Lisbeth Seime (31.05.2005)."
Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 55 (Gnr 14, bnr 6) er overdradd for kr 500.000 fra Lisbeth Seime (søster) til Hallgeir Seime
(07.06.2005). Overdragelsen omfatter også Stulenvegen 55 (Gnr 14, bnr 6)
."

Eiendommen har blitt omregulert. Våningshuset har blitt omregulert til brn 18.
Tidligere brn 1 har blitt utskilt og er i dag en teig med en driftsbygning på.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 55 (Gnr 14, bnr 6) er solgt for kr 1.470.000 fra Hallgeir Seime til Liv Kristin Grangård Bekken og
Svein Gunnar Bekken
(08.10.2007)
."

(C) Gard Strøm.