| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Menstad
Gård nr. 69 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.09.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Menstad 1
Gammelt løpenr. 237. 69/1. Se også Gamle Menstad på 1600-tallet og tidligere.

Landskyld: 3 huder.

Adresse i dag: Gunnar Knudsensv. 84, 3712 Skien.

Generalmajor Johan Arnold på Borgestad eide hele Menstad (3 huder) fra ca. 1700. Se Borgestad.

Oberstløyntnant, selveier
Arnt Krag
f. 18/4-1670 på Kaas i Lime sogn, Rødding prestegjeld i Viborg amt på Jylland d. 16/7-1718 i Fredrikstad, s.a. Mogens Krag og Helvig Arntsdatter von der Kuhle.
g. 10/1-1702 m. Christine Elisabeth Tonsberg fra Borgestad f. 20/8-1680 d. 19/6-1709. ”OberstLeut Kraghs Frue Christine Elisabeth Tonsberg. 29 aar. Døde den 19 Junj.”, stedatter av Johan Arnold på Borgestad. Hennes mor var Anne Clausdatter Tonsberg.
1. Katrine Antonette Krag dpt. 30/8-1704.
2. Christian Krag dpt. 12/3-1706. Også offiser i den Dansk-Norske hær.
3. Anna Sophia Krag dpt. 2/8-1707.
Br. 1707.


F.f. Oberstl. Krags datter Catrine Agnetta fra Borrestad: Capit. Offenberg i Stranden, H. GeneralMajor Arnoldt, Capit: Søholt, H. Oberst Søstenflet?, Borgmester Wejer,
      Kej Burting, Fru Generalmajorinde Arnoldts, Cancellie Raad Borses Frue, Secretair Leopoldus Kieriste fra Vold.
F.f. OberstLeut: Krags søn Christian: GeneralMajor, CancelliRaad Borse, Anders Nilssøn af Brevig, Jacob Turman, GeneralMajorens Frue, Jomfru Legaard.
F.f. OberstLeutn. Kraghs datter Anna Sophia fra Menstad
: Capitain Offenberg, Capit. Fien, Secret. Leopoldus, GeneralMajor Arnolds Frue, Caj Børtinghs Kieriste Inger,
       Assessor Lars Jacobsens datter Ingeborg Sophia fra Christiania.
 

 

Kilde: ”Gjerpen En Bygdebok” Den Historiske Del (Provst J. L. Qvisling - 1919).
Arnt Krag. Han var søn av chefen for Vesterlens regiment Mogens Krag, der, som nævnt i indledningen til denne avhandling, var død i december 1676, ved krigens begyndelse. Hans mor het Helvig Arntsdatter von der Kuhle. Arnt Krag var altsaa opkaldt efter morfaren Arnt von der Kuhle, hvem nu denne person har været. Arnt Krag avancerte efterhaanden helt op til sin fars charge og blev tilsidst chef ikke for Vesterlens, men for første Smaalenske infanteriregiment. Det gjorde, at han tilsidst maatte forlate Gjerpen og dra østover. Imidlertid var det sterke baand, som hadde bundet ham her. Som major var han nemlig den 10. januar 1702 blit gift med Kristine Elisabet Tonsberg paa Borgestad, en søster av Karen Tonsberg, der henimot slutten av samme aar, den 30te november 1702, blev gift med Hans Jakob Arnold, som likeledes da var major. Der maatte høie officerer til for at kunne ta disse jomfruer! Brudene var døtre av fru Anna til Borgestad i hendes første egteskap med Stig Tonsberg.
Krag
bodde de første aar av sit egteskap hos svigerforældrene paa Borgestad. Den 30te august 1704 døptes derifra hans første barn, datteren Katrine Antonette. Krag var da avanceret til oberstløitnant. Den 12te mars 1706 døptes hans andet barn, sønnen Kristian. Han blev i sin tid likeledes officer, tok avsked som major og bodde da paa Nes paa Romerike. Den 2den august 1707 døptes det tredje barn, datteren Anna Sofia; det blev altsaa 3 børn paa mindre end 3 aar! Krag var da flyttet op til Menstad, litt nordenfor Borgestad, nærmere Skien. Baade Krag og fruen maa ha været avholdte folk, at dømme efter at de ofte var faddere. Saaledes oberstløitnant Krag hos fændrik Usler i 1706, hos kaptein Fien samme aar og hos Fiens svoger Kai Børting 1708. Fruen var sidstnævnte aar fadder hos Erik Smed, hvad der viser, at hun ikke var stor paa det. Desværre døde ogsaa hun saa ung, kun 29 aar gammel, den 19de juni 1709, og flyttedes til det stille lille rum bak kirken otte dage efter, den 26de juni. Paa hendes kiste var der følgende inskription:
"Udi opstandelsens haab hviler herunder høiædle, velbaarne og hos Gud nu salige frue fru Christine Elisabeth Tonsberg, som begyndte livet aar 1680 d. 20de Augusti, efter 7 1/2 aars kjærligt egteskab endte livet 1709 d. 19de Junii fra sin hjerteelskende kjæriste høiædle og velbaarne obristløitnant hr. Arnt Krag."

Din sol skal ikke mere gaa ned, din maane skal ikke mere miste sit skin; men Herren skal være dit evige lys, og dine sorgis dage skal have ende.

Og saa synges der:
Her sover englesødt
den dydekrans og krone
fru obristløitnant, som
lever for Guds trone.

I Skien hende Gud liv, jordebolig gav,
paa Menstad sagtelig sin muld hun rysted av.
Hr. Arnt Krag, som her var hendes egte hjerte,
fandt udi hennes død en fast ulæglig smerte.
Hans englelige ven for op til Herrens stol;
her er kun skyggen af den dydfuldkomne sol.

Har ikke disse høiædle jomfruer nogen gang, da de satte brudekransen paa sig, kommet til at tænke sterkere over, hvor snart denne krans kunde komme til at ombyttes med dødens? Mørknet aldrig nogen angest derfor bryllupsfestens glæde for dem?

Efter hustruens død nævnes ogsaa «oberst» Krag endnu nogle gange som fadder i Gjerpen; men han har vel nu bodd med sine børn i sit nye kommandodistrikt. Han døde ikke mange aar efter fra sine moderløse smaa, den 16de juli 1718, altsaa under krigen. Det kan ikke sees, at hans kiste blev ført til Gjerpen. 

Ved hans første barns daab i 1704 var følgende faddere: generalmajor Arnold og frue, kaptein Offenberg og borgermester Weyer, samt fru cancelliraad Borse og sekretær Leopoldus’s «kjæriste» fra Vold.

Fogden Hans Krag paa Mæla, som blev begravet 9de januar 1714, kun 36 aar gammel, kunde man tænke var en yngre bror av Arnt. Han var født mot slutten av 1677, og da oberst Mogens Krag  døde i december 1676, er det jo ikke ganske umulig; men der kan ikke sees at ha været nogen nærmere forbindelse mellem disse to i Gjerpen, skjønt de jo ikke bodde mer end en knap ½ mil fra hverandre.


”Skoskatten” 1711: Meenstad
Elling Self, 4, Boer ingen uden Huusfolch, 24 sk.
Huusmand Amund Sætre Self, 3, kone 1 daatter, 18 sk.

Laurids Pedersen Kieruld eide Menstad fra 1721-1730.
bg. 21/6-1730. ”Kieruls Anne Sophia 3 aar. Børnekopper.”

Noen kirkehandlinger i distriktet der Kjærulf/ Kjerulf/Kieruld er nevnt:
En vielse i Gjerpen kirke 15/6-1725: ”Bov Fijner og Boel Maria Kiærulf fra Menstad.”

En vielse i Bamble kirke 17/7-1731: ”Hermand Grubbe og Marine Kiærulf. Caut. Boe Fyren og Arent Kierulf.”

Innført i Gjerpen kirkebok: 3/4-1732. ”Sorenskriveren Søren Kierulf 41 aar 3mnd. Døde i Drangedal.”

En vielse i Bamble kirke 26/1-1742: ”Ebbe Ebbesen og Friderica Kierulf udj Langesund.
Copulerede hiemme i huuset uden foregaaende tillysning efter Kongl. Bevilgning.
Cautionister: Anders Kirketorf og Peter Christian Jørgensen.”

En vielse i Bamble kirke 17/12-1748: Petter Nicolai Budde og Sophia Christiana Jung-Clas(?) efter Kongl. allernaadigste bevilning,
uden foregaaende Trolovelse og lysning af Prædichestolen med Cautionisterne hr. Amtmand von Løvenhielms fuldmægtig Cosbar
(Caspar) Kierulf og Lensmanden Hans Evensen Breche.”

En vielse i Solum kirke 14/12-1768: ”Monsr: Thomas Blehr, Madame Maren Kierulf.
Forlovere: Seign: Ditlev Rasch,
Monsr: Peter Smith, Copuleret hiemme i huset efter kongelig bevilling.”

Major Hans Holmboe fra 1730-1743.
Holmboe bodde tidligere på Borgestad.
Familien Holmboe flyttet til Homestrand da han ble dimmitert fra det militæret i 1753.

Major, senere oberst, selveier
Peter Deichman
  f. 1703 d. 1766, s.a. biskop Bartholomeus Deichman. Se Norsk Biografisk leksikon.
1. Vilhelmina bg. 25/9-1744. "
Major Deichmans hiemmedøbte Vilhelmina, 1 dag gl."
Br. 1743.

Hans mor og enkefrue, ”bispinde” Else Deichmann f. Rosenmeyer f. 1669, bodde her en tid. Hun ble
gravlagt i Gjerpen 17/4-1745: "
Paaskeaften. Bispinde Deichmans, 76 aar."
Peter Deichman var medeier i Fossum jernverk sammen med sine brødre, kanselliråd Carl Deichman og
kammerråd Wilhelm Deichman, i tiden 1734-1736.

Leilending
Mauritz Anthon Schweder
(tvilling) fra S. Brekke dpt. 18/3-1727 i Skien, s.a. fogd Joachim Schweder.
g. i Skien 20/1-1761 m. Casandra Bonde.
Forlovere: "Joachim Adtzleuf (sign.), Henrich Erboe (sign.)."
Br. ca. 1760.

Tjenestefolk i 1762 (ekstraskattmanntallet): Thor Svendsen, Johannes Simensen, Aslov Gundersdatter,
Anne Sivertsdatter. Det var nevnt i samme manntall at Mauritz Schweder for tiden var i København.

 

Kilde: Håndskrevet skjøte 1761. Ligger på NTNU sitt nettsted: ntnu.no (transkribert av Gard Strøm 2015).

Peter Deichman, General Major av Infanteriet og Kongelig Commissaire udi Norge, Tilstaar herved at havet Solgt og avhendet, som og i Kraft av dette mit Skiøde, Sælger og avhender til Høiædle og Velbaarene Hr. Oberste Woldemar von Bruggemann  de mig tilhørende Gaarde i Gierpen Sogn, memlig Meenstad med underliggende Sætter Torbiørnsrød, Skyldende 3 Huder med Bøxel og Herlighed, samt alle de paa gaarden værende og nu forefindende Vaaningshuse med andre Bygninger; Ligesaa Gaarden Aacherøe Skyldende Een Hud 8 Kalveskind med Bøxel og Herlighed over herudi "huuse"? med den paa gaarden Staaende Høe og Korn Lade og love tillige med begge gaardene dette aars tilSæd.
Og da mig efter accord og avtale av Hr. Oberste von Bruggemann er betalt for alt forestaaende, den Summa 3000 Rdr. Seyer Tre Tuusinde Rigsdaler, Thi Skal forbemeldte gaarde med alt hvad der tilligger og ligger bør efter medfølgende adkomster, være og forblive Hr. Oberstens Sande Ejendomme, og hans Arvinger.
Meenstad den 11. Junii 1761.
P. Deichman (med segl).

Lydlig læst inden Rætten ved Høst-Sage Tingstedholdelse for Gierpen og Slemdahls Almue paa Bradsbergklevens Tingstue den 8. September - 1761 og i Pandt-bogen Folioe 461 anden side, Ord, Lydende Indført;
Test (vitne) Hans Larssøn Tyrholm (sign).


Regimentsjef, oberst
Woldemar von Bruggemann
.
Br. 1761.

Bruggemann var trolig regimentssjef på eksersersplassen på Osebakken, som lå på Hovenga under Ø. Borge.

Senere eiere.
Geheimerådinne Adeler de Rosenkrantz fra 1767-1774.
Landsfysikus, Dr. Hans Møller fra 1774-1794. Han bodde her fram til hans nye innhus på Åkre var ferdigbygd.
Se Åkre.

Rådmann og statsråd
Niels Aall.
g.m. Mariane Møller fra Åkre.
Br. 1794.

Se denne familien på Borgestad.

Kilde: Gjerpen Bygds Historie (Terje Christensen).
Niels Aall foretok store ombygginger av Menstad før han giftet seg i 1794. Bryllupet ble holdt på Menstad senere samme år. På samme tid ble det også anlagt en vakker prydhave her. I deres eiertid ble Menstad brukt som lystgård.

Gartner
Johan Peter Rosenberg
f. ca. 1742.

g.m. Marthe Kirstine Sørensdatter f. ca. 1764.

Familien Rosenberg flyttet til V. Borge(B) i ca. 1798.

Menstad var gartnerbolig for gartneren på Borgestad noen år på 1790-tallet.
Menstad 1969. Skannet fra Gjerpen Bygds Historie (Terje Christensen), bind III, side 154. Til høyre, driftsbygningen.


Kjøpmann og skipsreder i Porsgrunn
Carl Deichmann Møller fra Åkre.
Br. 1819.
 
Elias M. Flood i Porsgrunn fra 1835- ca. 1839.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

237

Meenstad

Elias M. Flood

2 huder

3 daler - 3 ort - 18 skilling

Gårdsarbeider
Tollef Nilsen f.  ca. 1756 d. 14/3-1823 på Menstad.
g1g m. NN
g2g m. enke Margit Kittilsdatter f. ca. 1754 d. 15/4-1833 på Menstad.
1. Liv Tollevsdatter f. ca. 1793.

Denne familien kom til Gjerpen en gang mellom 1793 og 1801, men vi vet ikke hvor de kom fra. Datteren
Liv er ikke døpt i Gjerpen.
De bodde her under folketellingen 1801. De var ikke gift i Gjerpen, Siljan, Sauherad, Tinn, Solum, Holla,
Porsgrunn, Eidanger, Bamble eller Skien.

Konas barn fra hennes første ekteskap og som bodde her i 1801:
Ellev Andersen f. ca. 1788 og Anne Andersdatter f. ca. 1776.

Menstad var ubebodd i 1835. Det var Ole Olsen på Mindås som drev gården for Elias M. Flood.
Menstad ble trolig fremdeles stort sett brukt som landsted/ lystgård.

Skipskaptein, selveier
Christian Fredrik Wamberg
fra Skien f. 5/5-1818 d. 20/3-1874 på Kløfta i Ullensaker bg. 27/3-1874 på ”Vår Frues Gravlund” i Kristiania.
g. i Farsund 25/3-1844 m. Jacobine Mourine Istad f. 15/8-1825 i Sogndalsfjæren i Sogn og Fjordane d. i Kristiania etter 1884, d.a. dr. Istad og M. E. Hagen.
1. Elias Martinius Flood Wamberg f. 23/2-1845 på Menstad. Var assistent ved ”Stadsvegten” (Byvekta).
2. Paulus Flood Wamberg f. ? Døde noen måneder gammel.
Br. ca. 1839.

Tjenestefolk i 1845: Nils Johnsen(26), Maren Kirstine Andersdatter(24), Ida Louise Jensdatter(21) og
Dorthea Margrethe Stoesdatter(25). Christian Wamberg ble senere stasjonsmester på Kløfta.

Menstad(2) Mindås ble utskilt i 1840.

Kilde: ”Skiensfamilien Flood” av Jørgen Wright Flood (1884). Skien bobliotek.

Christian Fredrik Wamberg var s.a. overtollbetjent Johan Bülow Wamberg f. 15/5-1786 på Sundby i Kviteseid som døde i Kristiansand 8/6-1852. Johan B. Wamberg var s.a. den danske sorenskriver i Telemarken, Nils Wamberg og hustru Susanne Sophie Saxe.
Christian Fr. Wambergs mor, var Hedevig Flood fra Skien. Se skiftet etter hans mormor, Inger Jørgine Jørgensen på Petersborg u. N. Mæla. Hans morfar var tidligere skipsfører, senere kjøpmann Peder Flood.

Johan B. Wamberg kom, som ganske ung, til familien Nils Aall på Ulefoss hvor han ble oppdratt som husets sønn. Han kom etterhvert til Skien hvor han ble med i styre og stell. Han var stortingsmann i 1827 og 1828. Han flyttet til Farsund i 1830, hvor han ble overtollbetjent. I 1841 flyttet han til Flekkefjord. I 1842 videre til Kristiansand hvor han bodde resten av sitt liv.

Johan T. Monrad eide Menstad fra 1846-1862.
Jeg har ikke funnet noe om han.

B. N. Børresen fra 1862-1865. Se Bøle(4) ”Ødegården”.

G.br., skipsfører, skipsreder, selveier
Amund Sørensen
fra Siktesøya(1) i Eidanger f. 16/3-1819 d. 9/3-1894 på Lillegården i Eidanger, s.a. Søren Amundsen.
g. i Eidanger kirke 26/7-1844 m. Jørgine Marie Pedersdatter fra Heistad(11) i Eidanger f. 11/6-1821 d. 27/10-1894 på Lillegården, d.a. Peder Olsen og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Ole Olsen og Ole Pedersen Heiestad".
1. Anne Karoline Sørensen f. 24/12-1844 på Siktesøya (døpt 26/1-1845 i Brevik), d. i USA g1g i Gjerpen 27/8-1865 m. kjøpm. Johan Grønnerød fra Brevik.
    Hun ble g2g i Eidanger krk. 31/12-1875 m. styrmann (senere skipsfører) Hans Jacob Jacobsen fra Bjørkøya f. 14/12-1845. Han var s.a. Jacob Frantzen.
    Se Heistad(8) ”Strandjordet” i Eidanger.
2. Karen Sofie Sørensen f. 22/6-1847 i Eidanger d. 1925 g. 13/3-1870 m. skipsfører Michael Carlsen fra Risør. Se Borgestad 1865.
3. Petrea Jacobine Sørensen f. 13/10-1850 på Siktesøya i Eid d. 1886 g.m. sitt søskenbarn skipsfører Hans Sørensen fra Larvik. Bodde i Larvik.
4. Pauline Adeline Sørensen f. 25/5-1853 i Eidanger d. 1890. "Var gift med en franskmann."
5. Peder Kaurin Sørensen f. 14/6-1856 på Myren ved Brevik (døpt i Eidanger kirke 24/8-1856). Overtok Menstad.
6. Amalia Marie Sørensen f. 22/2-1859 i Brevik d. 1940 g.m. dampskipsfører Hermann Rasmussen fra Porsgrunn. Bodde i Porsgrunn.
7. Amynda Jørgine Sørensen f. 29/10-1862 i Porsgrunn g. 1882 m. cand. theol. Erik Kristian Johnsen f. 1863. Emigrerte til USA. Bosatte seg i Red Wing, Minnesota.
Br. 1865.

Kilde: Eidanger Bygdebok bind II (Per Chr. Nagell Svendsen).
Han skriver om Amund Sørensen:
”Amund Sørensen kom fra en sjømannsfamilie hvor de fleste avanserte til skipsførere. Slik gikk det også med ham selv. Amund Sørensen bodde noen år på Siktesøya. Senere kjøpte han Myragården på Breviksåsen hvor familien bodde i en årrekke. Han drev da med iseksport og skipsrederivirksomhet.

I 1860 kjøpte han den store gården Raschenborg og skipsverftet Øvre Bien i Porsgrunn. Disse eiendommene lå på hver side av elva, like ved brua. Fem år senere solgte han dette til Hans Gregersen. Selv kjøpte han Menstad gård og flyttet dit sammen med sin familie. Her drev han med skipsbygging ved siden av rederivirksomheten.

Etter at han hadde kjøpt Lillegården, flyttet han dit sammen med familien sin. I 1885 kjøpte Amund Sørensen også Lanner med Rydningskleven og Østskogen.  Han ble da en betydelig skogeier og drev handel med tømmer som han fraktet på egne skip.”


Tjenestefolk i 1865: Isak Larsen f. 1845, Karen Olsdatter fra Tanum pr.gj. f. 1837 og Dorthea Jensdatter fra Solum f. 1844.
Tjenestefolk i 1875: Stallkar Karl Andersen f. 1856, kokke Hanna Petrea Halvorsdatter f. 1857 og budeie Maren Laurine Halvorsdatter f. 1853.

Gårdens besetning i 1875: 3 hester, 8 kuer, 2 sauer og 1 gris.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

237a

Meenstad

Amund Sørensen

4 daler - 0 ort - 12 skilling

G.br., selveier
Peder Kaurin Sørensen
herfra f. 14/6-1856 på Myra i Brevik d. 20/12-1949 på Heistad.
g. 7/1-1886 m. Dorthea Andersdatter Tufte fra S. Tufte f. 21/9-1857 f. 10/7-1933 på Heistad, d.a. Anders Pedersen Tufte.
1. Elise Marie ”Lisken” Sørensen f. 29/8-1886 g.m. agronom Nils Holthe fra Eidanger. Bodde i hus på Lagmannshøgda under Gjerpen lille.
2. Aagot f. 11/9-1887 d. 14/9-1887. Hjemmedøpt av g.br. Hans Meen.
3. Amund Sørensen f. 13/11-1890 på Menstad.
Br. 1884.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

69

1

237a

Menstad

Menstad

Peder Sørensen

3 daler - 1 ort - 18 skilling

10 mark 21 øre

69 5 (245a 246)e Menstad Enggrav A. Sørensen 0 - 0 - 5  0 mark 11 øre

Noe  av gården ble solgt til jernbanen og noe til ny veg Porsgrunn - Skien.
Gunnar Knudsen på Borgestad kjøpte en del av vanntomta.

Andre beboere på gården i 1891: Agronom Knud Sture(?) Knudsen fra Hallingdal f. 1868, gårdsarb.
Nikolai Endresen fra Sauherad f. 1873, kokkepike Olava Holthe Vetlesdatter fra Siljan f. 1870 og
fepike Ingeborg Eivindsdatter fra Seljord f. 1870.

Familien Sørensen flyttet til Heistadbukta i Eidanger.

Menstad ble solgt i 1898 til "Vest - Telemarkens Skoginteressentselskap", som i 1889/99 solgte gården
videre til Menstad Sagbruk ved B. M. Rognlien og H. Gurstad. Dette brant ned etter få års drift uten å bli
bygd opp igjen.

Rjukan Salpeterverk (A/S Rjukanfos, Oslo) kjøpte eiendommen med vanntomt i 1908. Dette selskapet
endret senere navn til Norsk Hydro.
Det kjente Menstadslaget foregikk stort sett på jordet her i 1931. Det var voldsomme sammenstøt
mellom arbeidere og statspolitiet som hadde blitt utkommandert for å temme gemyttene.

Bruksbestyrer
Ole Backe
fra Bakke i Botne, Vestfold f. 18/5-1864 d. 6/9-1901 på Menstad. ”Skudt sig.”, s.a. g.br. Peder Olsen Bakke og Maren Margrethe Christophersdatter.
g.m. Susanne Andreasdatter fra Gyltesjøeiet i Sande i Vestfold f. 14/10-1866, d.a. husmann Andreas Sørensen og Marte Kirstine Jørgensdatter.
1. Margrethe Backe f. 30/5-1894 i Sande.
2. Per Backe f. 14/2-1897 i Sande.
Br. i 1900.

Andre beboere på gården i 1900: Bokholder Thora Backe (hans søster?) f. 1876 på Hoff i Vestfold.
Tjenestefolk: Anna Kalmo fra Sauherad f. 1881 og kontorbud Thomas Holm fra Sauherad f. 1880.

Enka Susanne og de to barna flyttet den 6/9-1901 til Revå i Sande (i Vestfold).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

69 

1

Menstad

Menstad

Menstad Bruks Interessentskab

9 mark 73 øre

Hovedfløyen ble revet for å gi plass til utvidelse av veien. I dag fungerer den siste fløyen som står
igjen, som "Menstad Gård Fritidssenter". Eid av Skien kommune.

En god del hustomter ble utskilt herfra etter at industrien gjorde sitt inntog.

Mindås, Menstad 1891, Menstad 1900 og Menstad 1910.

I sidebygningen i 1875:

Arbeider, ”gårdskarl”
Andreas Svendsen Kjørbæk
fra Skien f. 1838, s.a. Svend Johannesen Kjørbæk.
g1g i Skien kirke 19/5-1867 m. Inger Kirstine Nilsdatter fra Gjerpen f. ca. 1837, d.a. Nils Johannesen.
Forlovere:
"Knud Hansen og Nils Nilsen."
g2g i Porsgrunn? m. Elise Margrethe Andersdatter fra Eidanger f. 1834.
1. Anton Severin f. 1871 i Skien d. 27/2-1878 på Borge.
2. Inga Marie Katrine Andreasdatter f. 11/9-1875.
3. Anders Andreasen f. 1/4-1877.
4. Kristiane Marie f. 27/2-1879 d. 13/10-1881 på Borge.
5. Annette f. 18/1-1880 d. 18/1-1881.

Da Andreas Kjørbæk giftet seg i Skien 1. gang, hadde han "opphold i Porsgrund."
I 1877 hadde denne familien flyttet til Borge. I 1881 var det nevnt at familien hadde understøttelse av
fattigkassen og bodde på Borge. I 1891 var de ikke lenger i Gjerpen.

(C) Gard Strøm.