ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i Gjerpen kommune.


Størstedelen av Brekke-gårdene ble overført til Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 28.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Brekke søndre - Telemark Museum - Brekkeparken
Gård nr 61 - bnr 2. Gammelt løpenr. 164.

Siden Norges matrikkel 1886: 61/2.

Adresse 2020: Øvregt. 32, 3715 Skien.

Tidlige eiere.
Mariakirken i Skien
eide i 1398 hele gården (15 øyre), i følge biskop Eysteins røde bok. Dette eierforholdet varte
helt til enka etter rådmann Jørgen Henriksen i Skien, makeskiftet 4 huder i S. Brekke med Skilbred i Solum i 1667.
Videre kjøpte rådmann Hans Jacobsen Falck disse 4 hudene i ca. 1670. Amtmann Henrich Adeler (brorsønn av
Cort Adeler) ervervet eiendommen i ca. 1696. Assessor Petter Ryssel fra ca. 1711. Fogden Joachim Schweder fra
1727 (se Brekke N), hans enke Kirsten Jensdatter Gay fra 1745 og deres sønn Simon Schweder fra ca. 1760.
Prokurator Rougtvedt
kjøpte S. Brekke i 1775. Han solgte nesten samtidig eiendommen videre til handelsmann og
borger i Skien, Joachim Adtzlew i 1775. Hans sønn, Petter Adtzlew fra 1795.

Brukere vi kjenner til.

Handelsborger i Skien, leilending
Peder Knudsen

g.m. enke Ingerid Jørgensdatter. Ingerid var enke etter en Willum Michelsen.

På denne tiden må det allerede for lengst ha vært oppført bygninger. Se nedenfor.
Peder hadde i 1613 vært leilending på S. Brekke i ”rom tid”. Han ble dette året dømt fra gården for flere forseelser
angående manglende vedlikehold og for at han ikke hadde betalt hverken tiende av gården eller andre skatter.
 
Den neste brukeren var Christen Nielsen fra 1613. Borgermester Christen Rytter fra ca. 1619.
Claus Clausen
i 1622 og 1623. Rådmann Jørgen Henriksen fra ca. 1640. Se nedenfor.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Breche syndre som Jørgen Hendrichsen i Scheen bruger, schylder 4 huder till Scheens kirche med bøxell.
Er lagt for 1 fuldtgaards schat, penge 6 dr. Scheens kirche bygger.”

Rådmann, leilending
Jørgen Henriksen
f. ca. 1612 bg. 14/5-1666 i Skien. ”Jørgen Hendrichssøn, 54 aar.”
g. i Skien 17/11-1761 m. Else Pedersdatter f. 1642 bg. 21/12-1681 i Gjerpen.
1. Henrich dpt. 24/8-1662 i Skien bg. 14/10-1662. “Jørgen Hendrichsøns søn, Hendrich, 7 uger”
2. Peder Jørgensen dpt. 2/2-1664 i Skien.
Br. ca. 1640.

Enka makeskiftet Skilbred i Solum med S. Brekke i 1668.

Enka Else Pedersdatter ble g2g med Hans Jacobsen Falch. Se nedenfor. 

Overrådmann i Skien, selveier (gjennom sin hustru)
Hans Jacobssøn Falch f. 1638 bg. 27/10-1696 i Gjerpen. ”Raadmand Hans Jacobssen Falk, 58 aar, 7 m. 14 d.”
g. 1667 m. enke Else Pedersdatter f. 1642 bg. 21/12-1681. ”Mad.sl. Else Pedersdatter Raadmand Hans Jacobsens da boende paa S. Brekke 39 aar g. og 5 maaneder og 5 dage. Liget blev siden nedsat i Skeens Kirkegaard med sit foster.”
1. Jørgen dpt. 21/6-1668 bg. 21/2-1669. ”Hans Jacobssøns lille søn, Jørgen, ½ aar,  8 ug., 5 dag.”
2. Chirstiana Hansdatter Falch dpt. 20/6-1669 g.m. Jens Pedersen Baar.
3. Helvig dpt. 12/6-1670 bg. 4/12-1670. ”Hans Jacobssøns datter, Helvig, 25 ugr.4 d.”
4. Jacob dpt. 1/9-1671 bg. 20/1-1773. ”Hans Jacobssøns Lille søn, Jacob, 1 aar,  19 ugr.”
5. Helvig dpt. 13/12-1672 bg. 29/1-1674. ”Hans Jacobssøns lille datter, Helvig, 1 aar, 7 ug.”
6. Elisabeth dpt. 1/9-1678 bg. 25/9-1678. ”Hans Jacobsøns datter, Elisabet, 3 ug. 2 d. oc 3 tim.”
Br. 1667.

Fra Skattematrikkelen 1670-71:
”Breche S. Hans Jacobsen paaboer, schylder 4 Huder som handselff med bøxell ehr eiende, giffer schatt 8 rdl.”

Hans Jacobsen Falch var nevnt som rådmann i 1673 og som ”forhenværende OberRaadmand” i skiftet, 
som ble holdt etter ham i  oktober 1696:

Skien skifteprot. nr. 260a. 1685 - 21 oktober og  Skien skifteprot. nr. 101. 29/10-1696.
sal. Else Pedersdatter        Hans Jacobsen Falch, fhv. OberRaadmand
Enkemand: Raadmand i Scheen Hans Jacobsøn Falch paa Søndre Breche  
Barn:      Kierstine g.m. Jens Pedersen Baar.
Barn:      Kirstina Falch

Kilde: Gjerpen Byds Historie bind III s. 98 (Terje Christensen).
Som med mange av de mer fornemme familier i Skien på 1600-tallet ble det økonomisk tungt for de fleste av dem mot slutten av hundreåret. Han måtte pantsette gården i 1683. I 1684 ble det i tillegg tatt utlegg i hans løsøre. I disse dokumentene kommer det fram at S. Brekke da besto av 2 våningshus, låve og andre uthus med et stabbur, samt et lysthus. Besetningen var i 1684 på 2 eldre arbeidshester, 10 kuer, 10 sauer og 10 geiter. Hans Jacobsen Falch mistet 2 av sine skip til skottene og måtte i 1694 gå fra sin gård S. Brekke.

Eieren, amtmann Henrik Adeler brukte S. Brekke som avlsgård fra ca. 1696 til ca. 1711. Det samme gjaldt for
assessor Petter Russel (enemagistrat i Skien 1716-1722) fra 1711–1725. Petter Russel var forøvrig gift med
Henrik Adelers datter Margrethe som da var enke etter trelasthandler Francis Collier (d. 1699).
Russel ble fratatt sitt embete i Skien i 1722, ble dømt og satt i fengsel på Munkholmen ved Trondheim.

Fogd, selveier
Jochum Jochumsen Schweder
dpt. 10/3-1684 i Kristiania bg. i Gjerpen 19/10-1745. ”Fogden Sveder, 62 aar.”
g. 1707 m. Kirsten Jensdatter Gay f. ca. 1685 bg. i Gjerpen 25/12-1760. ”fogden Schweders enke 75 aar.”
1. Jens Severin Schweder f. 1708. Se N. Foss(A).
2. Christina Maria Schweder dpt. 17/10-1713 i Kristiania g. i Skien 22/2-1731 m. Peter Adzlev. Deres sønn overtok siden S. Brekke. Se nedenfor.
3. Christense Sophie Schweder f. ca. 1715 g. 19/10-1741 m. sogneprest Johan Fredrik Monrad. Se Gjerpen Prestegård.
4. Jacob Andreas Schweder dpt. 8/6-1720 i Skien. Se M. Sem(3).
5. Simon Augustus dpt. 7/11-1722 i Skien.
6. Margrethe Elisabeth dpt. 31/5-1724 i Skien
g.m. fogd Waldemar Wilhelm Bang. Se Ø. Romnes i Holla.
7. Mauritz Anthon Schweder (tvilling) dpt. 18/3-1727 i Skien. Se
Menstad.
8. Simon Laurentius Schweder (tvilling) dpt. 18/3-1727 i Skien. Kjøpte denne gården
.
9. Joachim Henrik Schweder.
Bodde hos broren Simon på S. Brekke i 1762.
10. Severin Georg Schweder dpt. 26/10-1728 i Skien bg. 2/8-1747 i Gjerpen. "
Severin Georg Schweder 19 aar."
11. Wilhelm Friderich Schweder dpt. 14/12-1730 i Skien. Se M. Foss.
Br. 1723.

F.f. Fogden Schweders Søn Jacob Andreas: Russels frue, Nicolaj Jørgenssens q., Laugm. Lange, von Cappelen, Erenfred Schweder.
F.f. Fogden Schweders Søn Simon Augustus: Frue Obirste Ovenbergs, Martha Corneliusdatter, Peder Baar, Ifver Sommer, Søfren Kiærulf.
F.f. Fogden Joachim Sweders Daatter kaldt Margrete Elisabeth: Catrine, Jonas Thomsens og Bolette von Cappelen, Obirst Lieutnant Ovenberg, Hl. Alberth Blæhr og Johan vo Cappelen.
F.f. Fogden Jochom Sweders 2de Sønner Mouritz Anton og Simon Laurentius: Obirste Ovenbergs og Frue Ryssels, Drude Ryssel og Fechen Ryssel, Nils Herchulesen Wejer,
      Peder Flod, Boye Pettersen, Nils Andersen Wejer, Rector Steenbloch.
F.f. Fogden Sweders Søn Severin Georg: Jonas Thomess.Kiereste, Fogdens datter Kierstine Maria Sweder, Jørgen Simonsen, Anders Olsen Bruun og Christian Joachim Sweder.
F.f. Fogden Joachim Sweders Søn Wilhelm Friderich: Fogdens 2de døttre og Hl. Ehrenfred Sweders kiereste fra Eidanger, Hl. Sweder, Monsr. Asløf og Fogdens 2de Sønner.

Joachim Schweder var tidligere kjøpmann i Christiania. Deretter ble han slottsfogd på Akershus.
Fra 1727 var han fogd i øvre og nedre Telemark med Bamble.
Han ble første gang nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder for lensmannens datter Maren i påsken 1720.

Brekke ble brukt som avlsgård fra 1727, mens Joachim Schweder bodde i sin bygård i Skien fram til den
store bybrannen i 1732. Han mistet da sitt hus og flyttet til S. Brekke.

Joachim Schweder eide i sin storhetstid følgende gårder i Gjerpen:
Nordre og Midtre Foss (Foss annen), Dypedal, S. Brekke, M. Sem og Nordre Ballestad.

Det ble holdt tingstue her i årene 1728-1731.

Han døde i falitt og alle hans eiendeler ble solgt i 1749. Enka beholdt gården og eide den
til sønnen Simon overtok i 1760.

Kjøpmann, selveier

Simon Laurentius Schweder
herfra dpt. 18/3-1727 i Skien bg. i Gjerpen 22/6-1803. "
Simon Schweder, meldt at være 78 1/4 aar."
g. i Gjerpen 13/12-1764 m. Marthe Abigael Lassen f. ca. 1744 bg. i Gjerpen 24/12-1799. "
Simon Schweders kone Marthe Abigael Lassen, anm. at v. henved 55 aar."
1. Kistine Maria dpt. 30/11-1765 i Gjerpen bg. 5/4-1766. "
Simon Schweders d. Kistine Maria 19 uger."
2. Joachima Kistine Schweder dpt. 25/7-1767.
3. Olaus Mauritius Schweder dpt. 19/8-1769.
4. Mettea Dorothea Leganger Schweder dpt. 23/12-1773.
-   bg. 11/7-1778. "
Simon Schweders dødf. dtr."
5. Petter Lassen Schweder dpt. 11/10-1779.

Br. 1760.

F.f. Simen Schweders pb. Kistine Maria: Provstinde Monrad, Kistine Sarts, Barbara Monrad, hr. Reg. m. qv. Holm, postmester Gundersen, Jens Schweder, Hans Jochum Bang.
F.f.
Simen Schweders pb. Joachima Kistine: Regiments-qvartermester Holms frue, Anne Bindrup, Inspecteur Dangaard, Vilhelm Schweder, Hans Jørgen Solberg.
F.f. Simon Schweders db. Olaus Mauritius: Kistine Monrad, Giertrud Hofgaard, byeskriver Bendike, Jochum Adtzlef, Giert Monrad, Jon Jonsen.
F.f. Simen Schweders pb. Mettea Dorothea Leganger: Nils Zachariasens kone, Margrethe Bang, procurator Ferman, Jens Sartz, Friderich Carl Bang.
F.f.
Simen Schweders db. Petter Lassen: Capit. Hansens frue, Malene Hofgaard, Sartz, Nils Zachariæsen, Peder Vibe.

Hans bror bodde her også i 1762: Joachim Henrich Schweder.
Tjenestefolk i 1762: Jon Kjøstelsen, Cecilie Kirstine og Ragnhild Olsdatter.

Eiendommen (4 huder) ble solgt på tvangsauksjon i 1775, hvor prokurator Rougtvedt kjøpte den og solgte
den samme år til Joachim Schweder Adzlev.

Handelsborger, selveier
Joachim Schweder Adzlev fra Skien dpt. 8/9-1735 i Skien d. 11/6-1791 bg. i Gjerpen 18/6. "
Joachim Adtzleu 56 aar.", s.a. Peter Adzlev (1697-1760) og Christina Maria Schweder (se ovenfor).
g. i ”Scheen” 2/7-1772 m. Clare Zachariasdatter Wesseltoft fra Skien f. 14/5-1753 d. 6/4-1807 i V. Porsgr., d.a. kjøpmann og skipskaptein Zacharias Simonsen Wesseltoft (1701-1777) og Inger Nielsdatter Bugge fra Larvik (1712-1754).
Forlovere: Zacharias Zachariasen, Jacob Nilsøn.
1. Inger Kirstine dpt. i Skien 7/2-1773 bg. 18/12-1773 i Skien.
2. Inger Bugge Jochumsdatter Adzlev dpt. i Skien 5/3-1774 g. 12/1-1791 m. skipskaptein Christian Monrad fra Gjerpen Prestegård f. 22/9-1754.
    Bodde i V. Porsgrunn. Han ble tatt av en brottsjø på reise fra London den 8/2-1825.
3. Petter Jochumsen Adzlev dpt. i Skien 1/4-1775. Se nedenfor.
Br. 1775.

Joachim Adzlev var s.a. Peter Adzlev som var født på den for lengst nedlagte Borup gård i Adslev sogn,
ca. 8 km nordøst for Skanderborg på Jylland. Peter Adzlev var handelsborger til lands og til vanns fra 1725.
Joachims mor kom fra S. Brekke. Se ovenfor.

Kjøpmann, selveier
Petter Jochumsen Adzlev herfra dpt. 1/4-1775 i Skien 1774 d. 27/12-1822 i Skien.
g. i Skien 17/2-1799 m. Hedevig Jørgine Ording fra Skien f. ca. 1781 d. ca. 1834.
1. Joachim f. 1/11-1799 bg. 27/2-1800.
2. Bøyine Petronelle dpt. 1/1-1801 bg. 5/5-1801.
3. Kirstine Maria Hall f. 1/10-1802 d. 14/4-1858 i Skien. Ugift.
4. Boye Pettersen Adzlev f. 5/11-1803 d. 1857 i London.
Skipper. Bodde i Ø. Porsgrunn.
5. Joachim Bartholemeus Pettersen Adzlev f. 25/2-1806.
6. Jørgen Flood f. 2/4-1807. Skipper.
7. Peter Bøyesen f. 5/10-1808 bg. 14/7-1809.
8. Peter Bøyesen Adzlev f. 17/2-1810 d. 9/7-1838 i Skien som skipsfører.
9. Berthel Hansen Adzlev f. 8/6-1811 i Skien d. i London 1857.
10. Johan Fredrik Pettersen Adzlev f. 6/5-1815 i Skien d. 27/10-1876 i Brevik. Var skipsfører.
11. Susanne f. 17/3-1819 i Skien død samme dag.
12. Jørgen Flood Pettersen Adzlev f. 19/4-1820 i Skien d. 24/1-1847 som handelsbetjent i Skien. Ugift.
Br. 1795.

F.f. Peter Adtzleus db. Joachim: Clara Hanssøn, Inger Bugge Monrad, Else Bøysøn, Bøye Ording, inspecteur Høch, Jacob Bøysøn, Nicolai Plesner.
F.f. Peter Adtzleus pb. Bøyine Petronelle: Madame Krag, Madme Maria Ording, jomfru Mogensine Sophie Bentsen, Hans Chrystie, Peder Flood, Christian Monrad, Peder Holmer.
F.f. Peter Adtzleus pb.
Kirstine Maria Hall: Madm Inger Monrad, Anne Bøysøn, Live Land, CancelieRaad Schlanbusch, H. Chrystie, Anders Hall, Simon Wright.
F.f. Peter Adtzleus db. Bøye Petersen: Madme Else Wettergreen, M. K. Paus, CancellieRaad Schlanbusch, Dr. Nelle, G. Myhre, Hans Norss.
F.f. Peter Adtzleus db. Joachim Bartholomæus: Madame Clara Hansen, Madme Hall, jfr. Anne Zachariassøn, Kanc(elie)Raad Schlanbusch, Nic. Plesner, Hans Bentsen.
F.f. Peter Adtzleus db. Jørgen Flood: Madame Krag, Else Kirstine Ording, CancellieRaad Schlanbusch, Frid. Plesner, Jon Erikstrup.
F.f. Peter Adtzleus db. Peter Bøyesen: Madame I. B. Monrad, Mette Margarete Ording, Gregers Forbech. Frid. Plesner, Jørgen Flood Ording.
F.f. Peter Adtzleus db. Peter: R. Ordings k., Gunnil Ording, Anders Tygessøn, Ole Møller, Munthe, Jens Blom.

Peder Adzlew hadde forretning i Skien, men bodde på S. Brekke som han eide. Videre eide han
Frogner nordre og Eikåsen.
Dessuten 4 sager og 4 sjøboder i Skien, laste- og losseplass på Lahelle i Solum m.m.


Tjenestefolk i 1801 (alle ugifte): Knud Johannesen(25), Anne Svendsdatter(34) og Tore Olsdatter(25).
Losjerende ”Til handel bestemt”: Niels Jørgen Schlytter(23). 

30/6-1806      PEDER ADZLEW            Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 320a.
S.Brække       Han begjærte selv skifte.            
"Dette skifte er et av de lengste og mest innvikla i hele sk.samlinga. Det er på ialt 66
tettskrevne foliosider! - Dobbeltspaltet. - Går fra s. 320a til og med s. 353b.
Peder Adzlew hadde forretning i Skien, men bodde på S. Brekke som han
eide. Videre eide han Frogner nordre og Eikåsen. Dessuten 4 sager og
4 sjøboder i Skien, laste- og losseplass på Lahelle m.m."
(John Hvitsand).
Boets inntekter: 18302 - 3 - 10
Boets utgifter:  29502 - 3 - 19, d.v.s fallit for 11200 rdl. 9 sk.

Peder Adzlew gikk altså konkurs i forbindelse med Napoleonskrigen.


Eier 1806 – 1810: Susanna Hedevig Ording (Petter Adzlevs svigermor).

Kjøpmann, jurist, rådmann, statsråd, godseier
Niels Aall fra Porsgrunn f. 1/12-1769 i Porsgrunn d. 23/10-1854 på Ulefoss, s.a. trelastgrosserer Nicolai Benjamin Aall fra Porsgrunn (1739-1798) og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft (1741-1815).
g1g i Gjerpen 7/1-1794 m. Mariane Hansdatter Møller fra Åkre dpt. 13/4-1774 i Gjerpen d. 1796, d.a. dr. Hans Møller.
g2g i Skien 11/6-1804 m. Christine Johanne Blom fra Lagmannsgården dpt. 15/8-1782 i Skien d. 13/4-1868 på Ulefoss i Holla, som "statsraadinde", 86 år gml., d.a. Hans Christophersen Blom.
Forlovere: "Christen Blom, Ole H. Cudrio."
1. Hans Nielsen Aall f. 9/5-1805. Overtok eiendommen.
Br. 1810.


        Niels Aall, malt av Jacob Munch.
Foto søkt opp på Internet og kopiert derfra 2021. G.S.).

Niels Aall var en norsk forretningsmann, godseier og statsråd. Han var en av landets ledende politikere i 1814. Han var bl.a.
med på og fremforhandle Mossekonvensjonen høsten 1814 og derved "redde" den Norske Gunnloven. To av hans brødre
ble Eidsvoldmenn. Selv avslo han å bli sittende som statsråd etter foreningen med Sverige i 1814. Han ble i stedet Norges
første Toll- og handelsminister fra samme år.
Niels Aall var også grosserer, samt eier av "Ulefos sagbrug". Han bygde Ulefoss hovedgård. Familien flytta til eiendommen
Ulefoss noe senere på 1800-tallet. Se Ulefoss i Gamle Holla. Se også Wikipedia.

Fra innflyttningslistene i Gjerpen kirkebok:
“Christopher Haagensen Leuthen(34) fra Ullensager. Blev antaget som Kudsk hos Statsraad Aall til Brække.
Attest fra Præsten Munthe dat. 10/6-1817.”

”Anders Olsen af Tromøe, Søefarende, nu i arbejde hos Statsraad Aall paa S. Brække.
Hvorfra Ankommet: Østerrisøer (Risør). Confirmeret 1811.
Att. fra Præsten Skanke dat. 6/7-1818.”

Kammerherre, jurist, godseier, sagbrukseier
Hans Nielsen Aall (Hans Aall) herfra f. 9/5-1805 i Porsgrunn d. 30/7-1863 på Ulefoss.
g. i Skien 4/11-1830 m. Marianne Dideriche Cappelen fra Mæla store f. 5/3-1804 i Skien d. 13/12-1867 på "Uhlefos Gaard", 63 år gml., d.a. Diderik von Cappelen jr.
Forlovere: "Kiøbmand Christopher Hansen Blom, Grosserer Hans Cappelen."
Br. 1830.

Hans Aall var kammerherre hos kong Karl Johan i Sverige og eier av Ulefoss hovedgård med sagbruk og en rekke eiendommer.
Han kjøpte S. Brekke av sin far i 1830. Han bodde på Ulefoss og leide bort både hus og jord her. Se Ulefoss i "Gamle Holla".

Jorda ble forpaktet av kjøpmann Christian S. Myhre i Skien både i 1835 og 1845. Siden ble den forforpaktet bort
til bankkasserer Hans Egede Hoel i Skien, som senere ble eier av S. Brekke.

Sorenskriver (byskriver), leieboer
Edvard Christie Heiberg
f. 17/3-1801 i Åbenrå, Danmark d. 20/3-1872 i Bergen, s.a. Edvard Christie Heiberg fra Kinsarvik, Ullensvang, Hordaland og Eleonore Cornelia Castonier fra København.
g.
i Fredrikstad 20/10-1827 m. Engel Arentz Scheel f. 21/2-1801 i Stavanger d. 31/7-1866 i Bergen, d.a. Anton Wilhelm Scheel i Fredrikstad og Engel Arentz Kielland fra Stavanger.
1. Edvard Omsen Heiberg f.
11/6-1829 i Moss d. 5/11-1884. Norsk embedsmann. Se Wikipedia.
2. Anton
Wilhelm Heiberg f. 10/3-1831 i Moss d. 4/7-1885 i Aker. Høyesterettsadvokat.
3. Axel Wulfsberg Heiberg f.
7/5-1832 i Moss d. 14/3-1903 i Larvik. Ble tollkasserer.
4. Engel Elenore
Cornelia Heiberg f. 1/2-1834 i Skien.
5. Lagertha Mathilde Heiberg f. 17/7-1835 i Gjerpen
d. 23/12-1898 i Asker.
6. Constance Emilie Heiberg f. 16/3-1837 i Gjerpen.
7. Fridtjof Rosing Heiberg f. 15/8-1939 i Bergen d. 17/9-1883 på Aker.
Br
uker 1834-1838.


Edvard Christie Heiberg.                  Engel Arentz Scheel.

(Begge foto søkt opp og kopiert fra Internet 2021. G.S.).

F.f. = Faddere for ...

F.f. Procurator Edvard Chrystie Heiberg i Moss og Frue Engel Arentz Heiberg født Scheels Edvard Omsen: Madame F. Thyrholm, Frøken Cathrine Scheel, Frk. Wilhelmine Scheel, Branddirecteur Christen Roseng, Byefogd Ridder Wulfsberg, Kapitain Scheel og Literatus Georg Christian Scheel.
F.f. Procurator Edvard Chrystie Heiberg i Moss og Frue Engel Arentz Heiberg født Scheels Anthon Wilhelm: Frue Asilliane Scheel, Frue Marie Mentzler, Frøken Emilie Wulfsberg, Leutenant Bing, Kjøbmand H. Chrystie, Kjøbm. P. C. Peterson.
F.f. Procurator Edvard Chrystie Heiberg i Moss og Frue Engel Arentz Heiberg født Scheels Axel Wulfsberg: Frue Wulfsberg, Frøken S. Wulfsberg, frk. Henriette Scheel, Doctor Reimar, Kjøbm. Bastøe(?), Chr. Laulander.
F.f. Procurator Edvard Christie Heiberg i Skien og Engel Arentz født Scheels Engel Eleonore Cornelia: Snedker Børthig, Jfr. Julie Plesner, Byefoged Cappelen, Grosserer H. von Cappelen, Doktor Faye.
F.f.
Procurator og constituerende Sorenskriver Edvard Christie Heiberg, S. Brekke og Engel Arentz Heiberg født Scheels Lagerta Mathilde: Hr. Amtsphysicus Dr. Munch, Hr. Kiøbm. H. Borthig i Skien og Hr. Theodor Scheel fra Christiania, Frue Paludan, Jfr. Adelaide Hammond og Jfr. Hanne Blom, Alle i Schien.
F.f. Sorenskriver Eduard Christie Heiberg og Engel Arntz født Scheels Constance Emilie: Madame Marie Munch, Jfr. Didrike Borthig fra Semb, Sorenskriver L. C. Krogh, Kiøbm. Chr. H. Blom, Candidat fur. N. Lund, Solum. HD af Præst Rode.

Andre i husholdningen i 1835:
Frøken Cathrine Scheel(36), Andreas Sanne, kontorbetjent(26), Bernt Petersen, kontorbetient(31), Anders Houen, kontorbetient(26).
Tjenestefolk: Nils Hansen(19), Dorthea Olsdatter(20), Hansine Biørnsdatter(28) og Anne Bjørnsdatter(26).

Amtmann av Bratsberg, leieboer
Carl Valentin Falsen
fra Christiania f. 27/5-1787 d. 14/4-1852 i Kristiansand, s.a. Enevold de Falsen f. i København 1755 d. i Kristiania 1808.
g.m. Lovise Kaltenborn fra Tyristrand f. 1785
1. Henriette Margrethe Falsen f. 1815 i Trondheim g. 5/5-1841 m. byråsjef Niels Caspar Christensen fra Drammen f. ca. 1812 d. før 1845.
    Han var s.a. skipskaptein Lars Christensen. Hun bodde her som enke i 1845 med sine foreldre og sin sønn Carl Christensen f. 1841.
Bruker i 1845.

Kilde: Wikipedia.
Carl Valentin Falsen (født 27. mai 1787 i Kristiania, død 14. april 1852 i Kristiansand) var en norsk stortingsmann og amtmann.
Falsen ble i 1813 by- og rådstueskriver i Trondheim, i 1826 sorenskriver i Eiker, 1839 amtmann i Bratsberg og endelig i 1846 stiftamtmand i Kristiansand. Alt under forhandlingene i Trondheim under prins Christian Fredriks opphold der i februar 1814 fikk hans meninger stor betydning for fremtidens politiske utvikling i Norge, og han deltok fra 1818 på følgende storting: 1818 og 1821 som representant fra Trondheim, 1830 og alle ting til og med 1839 fra Buskerud, 1842 og 1845 fra Bratsberg og 1848 fra Kristiansand. Allerede i 1821 blev han president i lagtinget, senere var han president både i odelstinget og i stortinget i flere år. Han ble i 1847 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.
Carl Valentin Falsen var en yngre bror av Christian Magnus Falsen og sønn av justitiarius Enevold Falsen.

I 1845 bodde det i tillegg følgende personer her:
Kontorbetjent Jens Wilhelm Rørdam f. 1817, tjener Anders Abrahamsen Nygaard f. 1818, kusk Johannes Werner Ryen f. 1816,
tjenestepike Johanne Marthea Caroline Møller f. 1816, tjenestepike Karen Dorthe Bukvald f. 1816  og tjenestepike Cecilie Holmen
f. 1823. (Alle ugifte).

Bankkasserer, kjøpmann (handelsborger), selveier fra 1864
Hans Egede Hermann Hoell
fra Stridsklev i Eidanger f. 22/1-1822, s.a. Herman Hoel og frue f. Schildknecht
g.m. Nina Paus fra Elverum f. 21/12-1839, d.a. procurator (advokat) Paus og frue Sophie f. Condrup.
1. Hermann Hoell f. 17/9-1855 på S. Brekke.
2. Nina Henriette Hoell f. 18/9-1866 i Skien.
Br. 1855.

Søndre Brekke ble ved byutvidelsen i 1854 tillagt Skien by. Dette skjedde etter en storbrann på Kleiva samme år.
Byutvidelsen involverte også deler av Falkum og Frogner, Follestad og Ekornrød under Follaug, N. Brekke og
Brekkejordene, samt Bratsbergkleiva.


Konas søster, Tina Paus (25) bodde her i 1865. Det gjorde også følgende tjenestefolk: Anders Pedersen fra Sverige (28),
Aaste Bjørnsdatter fra Seufde (Sauherad), Kirsten Olsdatter (26) og Thora Hansdatter (18). De to sistnevnte var fra Gjerpen.

Her losjerte også i 1865 de ugifte søstrene, Sophie Blom (69) og Hanna Blom (64) med flg. tjenestepiker fra Holla:
Maren Bentsdatter (23) og Elise Johnsdatter (16). Besetning i 1865: 3 hester, 12 kyr og 2 griser.

Andre på gården i følge FT for Skien by 1875:
Tilreisende: Skipsfører Emil Nees f. 1847 i Bogense, Danmark. Husbestyrinne: Jenny Edvarda Hiorth Wohl f. 1853 i Kviteseid.
Tjenestefolk: Caroline Amundsen f. 1853 i Skien, Maren Anne Olsen f. 1842 i Gj., Ingeborg Nilsdatter f. 1858 i Seljord,
Gunhild Gunnarsdatter f. 1846 i Seljord og gårdsgutten Johan August Anderson f. 1853 i Bærvik sogn i Värmland i Sverige.

Sophie Blom bodde her fremdeles med to tjenestepiker fra Skien. Søsteren Hanna var trolig død. I tillegg var det bortleid
husrom til tollkasserer Johan Didrik Schlømer Beichman født i Bergen i 1820 med sin familie og 2 tjenestefolk.
Ingen av disse var fra Gjerpen.

Gårdens besetning i 1875: 3 hester og 3 kuer.

Etter Hoells død solgte hans arvinger S. Brekke i 1890 til skipsreder Nils P. Høyer, som i 1909 solgte gården til museumsbruk.

Fra Brekke søndre er det skilt ut en rekke hustomter. Hele det søndre Brekkejordet, som består av bl.a. store deler av
Øvregt. og omkringliggende områder, er skilt ut herfra.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no