| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 03.01.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Store Mæla


Store Mæla. Foto: Gard Strøm 6. juni 2014.

Sammensatt av følgende gårdparter:
Cappelens 4 1/2 huder i S. Mæla (l.nr. 39) som ble sammenføyet med Cappelens 3 huder 9 1/2 skinn i 1797, pluss
hans 5 huder og 9 skinn i N. Mæla (l.nr. 40). I tillegg ble 1 hud av S. Rising kjøpt opp av Cappelen på begynnelsen
av 1800-tallet og lagt inn under løpenummer 40.


Alt dette ble sammenføyd til Store Mæla og hadde en landskyld på til sammen 15 huder ½ skinn.

 

Cappelen (nedenfor) bodde i Skien, men drev gården, som var en av Gjerpens aller største gårder og karakterisert
som et mønsterbruk. Det var også drivhus her i Cappelens tid.

Adresse i dag: Mælagt. 41 A-H, 3716 Skien.

[Med familien Cappelen har jeg fått mye hjelp av adv. Hans Cappelen. Tusen takk!]

Bildene som er lagt inn her er i all hovedsak skannet fra fra J. A. Schneiders "Fra det gamle Skien" bind III.

 

Kjøpmann, trelasthandler, sagbrukseier, skipsreder, Eidsvoldsmann

Didrich von Cappelen jr. fra Skien f. 21/7-1761 d. 30/4-1828 på Mæla, s.a. grosserer, brukseier, skipsreder m.m. Diderich von Cappelen sr. Se nedenfor.

g1g i Skien 2/1-1787 m. Maria Plesner fra Skien dpt. 30/12-1768 d. 1/4-1800 i barselseng, d.a. kjøpmann Knud Plesner (1751 -1790) og Maria Kall (1741-1786).

Forlovere: "Did. von Cappelen (sign.) og K. Plesner (sign.)."

g2g 2/11-1800 m. Marie Severina Blom fra Skien f. 19/8-1778 d. 2/11-1832 på Gjemsø kloster, d.a. Hans Christophersen Blom. Se Lagmannsgården.

1. Petronelle Christiane Cappelen f. 31/3-1794 g.m. Michael von Cappelen. Se nedenfor.

2. Diderik von Cappelen f. 16/7-1795 d. 30/3-1866 i København g. i Porsgrunn 22/10-1816 m. Edel Severine Margrethe Henriette Løvenskiold f. i Kammerherre-
    gården i Porsgrunn, d.a. verkseier, kammerherre Severin Løvenskiold i Porsgrunn (1743-1818)
og Benedicte Henrikke Aall (1756-1813).
    Forloverne var: ”Grosserer Jacob Aall den ældre, Statsraad og Kammerherre Severin von Løvenskiold til Fossum.”
    Da de giftet seg var Diderik von Cappelen ”den yngre” grosserer i Skien. Han overtok på arveskiftet etter faren, ”Dorholt Landbrug”, Grini, 2 sager, teglverk, møllebruk,
    skoger og øvrige eiendommer i Bø i Telemark Han kjøpte selv Holden jernverk (Ulefoss jernverk). De bodde fra 1830 på gården Espevalen under Tvara i Holla.

3. Maria Elisabeth Cappelen f. 28/10-1796 d. 27/8-1834 g.m. Christopher Hansen Blom. Se S. Frogner.
4. Knud Cappelen f. 2/10-1797 d. 1798.

5. Inger Jørgine Cappelen f. 12/2-1799 d. 12/6-1871 g. i Gjerpen 26/12-1817 m. byskriver i Kristiania, senere fogd Gerhard Hofgaard (1786-1865).
    Ved farens død overtok de gårdene Follaug, Bøle og Glenna i Gjerpen, samt bygården i Skien som var nyoppført. De flyttet til Lier der Hofgaard ble fogd.

6. Peder f. og d. i april 1800.

Barn i 2. ekteskap:

7. Hans Blom Cappelen f. 22/2-1803 d. 25/12-1846 på Gjemsø kloster g. på Mæla 26/12-1825 m. kusinen, Benedicte Ulrikke Henriette Fredrikke von Cappelen (1804-1881).
    Hun var datter av grosserer Ulrich Fredrich v. C. (1770-1820) og Benedicte H. Aall (1772-1812) i Porsgrunn.
    Hans Blom Cappelen var trelasthandler og skipsreder i Skien og fikk på sin arvelodd ”Crone Landebruget” i Øvre Telemark, ansatt til 40.000 spesiedaler,
    samt ”Grunde, Tomter”, 7 klostersager, gårdene Strømdal, Holtan m.v., til sammen verdsatt til 54.800 spesiedaler. Overtok fra moren hovedgården
    Gjemsø kloster som hun arvet fra sin mann.
Konsul (fransk konsular-agent). Etter at Hans døde i 1846 ble hele virksomheten overtatt av enken,
    Benedicte, som da var 42 år gammel og hadde 5 mindreårige barn. Hun drev virksomheten videre under firmanavnet Hans Cappelens Enke inntil sønnene
    ble voksne og overtok.

8. Mariane Diderikke Cappelen f. 5/3-1804 d. 13/12-1867 g. 4/11-1830 med fetteren, senere kammerherre Hans Aall (1805-1863), Ulefoss. De overtok etter
    Didrich von Cappelen bl.a. gårdene Hyni nordre og søndre i Gjerpen. I tillegg overtok de S. Brekke etter hans far.

9. Elisabeth Catharina (“Elise”) f. 1809 d. 1880) g. 1833 m. Nicolai Benjamin Aall Herlofson fra Arendal (1807-1884). De overtok bl.a. gårdene Hoppestad nedre og
    Nøklegård i Gjerpen.

Br. 1793.

 


Eidsvoldsmannen Didrich von Cappelen jr.
Innsendt av Hans Cappelen 2016.

   
Didrich v. Cappelen jr.       Maria f. Plesner        Marie Severina f. Blom

 

Didrich von Cappelen ble i Skien kirke den 4. mars 1814 valgt inn på tinget på Eidsvoll. Han var ikke aktiv i debattene der, men var medlem av finans komiteen. Han stemte 16. april mot forfatningsgrunnsetningene, han stemte også mot Eidsvollsgarantien og uttalte seg 19. mai for at kongevalget burde utsettes, men at han bøyde seg for flertallet.
Han hadde sin oppvekst hjemme hos foreldrene, dels i bygården i Skien og dels på gården Mæla i Gjerpen. Familiens miljø i Skien var preget av religion. De tilhørte «Brødremenigheten». Det var økonomisk velstand hjemme.
Didrich var 1779–80 på Kingswood School i England. Han kom tilbake til Skien og hadde sin læretid i farens store forretningsvirksom-het. Didrich gikk gradvis over til å drive sine egne forretninger. Han fikk i 1787 borgerskap i Skien med rett til å drive kjøpmannskap og trelasthandel i byen. Forretningsvirksomheten drev han en tid sammen med broren Ulrich.
Didrich von Cappelen var fra 1800 eier av Gjemsø klosters eiendommer i Øvre Telemark, Solum og Skien, samt fra 1823 herre-gårdene Gjemsø kloster og Bratsberg ved Skien. Han eide videre blant annet seks hus, sjøbod, losseplass, to kornmøller, 32 sager, brennevinsbrenneri, reperbane m.m. i Skien, diverse bruk og eiendommer i Porsgrunn, skoger og gårdene Kolstad og Sanna i nåværende Nome (tidligere Holla), gårdene Dorholt og Grini i Bø med skoger, sager, teglverk og møllebruk m.m.
Bygården i Skien brant i 1813, og han flyttet da med familien til Mæla i Gjerpen, som han hadde brukt som sommerbolig.
Økonomien var svært god, og han hjalp flere ganger da medlemmer av familien fikk økonomiske problemer, og ga dessuten 10 000 rdl. til opprettelsen av universitetet i Kristiania og 100 rdl. til opprettelsen av Det norske Bibelselskap.


Barna er døpt i Skien kirke. Familien bodde i 1801 i ”Kongensgade” i Skien. Dette var i Baggergården som Didrik
Cappelen lot oppføre. Den brant ned i 1813. Det var da de flyttet inn på sitt tidligere sommersted Store Mæla, som han
hadde kjøpt allerede i 1793.

Han kjøpte i 1828 hele Gjemsø klosters omfattende skogeiendommer i Øvre Telemark og sagbrukene i Skien, fra en
av admiral Cort Sivertsen Adelers etterkommere.
Hovedgården Gjemsø kloster med underliggende gårder og jordbruk i Solum og Gjerpen, bl.a. Bratsberg, kjøpte han
i 1823 av en annen Adeler-arving.

 

Didrich von Cappelens første kone, Maria Plesner, var søster til Johanne Cathrine Plesner som i 1795 ble gift med
skipsfører Henrich Ibsen sr. Barna ovenfor i første ekteskap her er derfor kjøpmann Knud Ibsens søskenbarn.
Henrik Ibsen sr. førte Cappelens skute ”Charitas” fra han var 24 år gammel i 1789.

 

Det var Didrich von Cappelen jr. som lot oppføre bygningen vi i dag kjenner som Store Mæla i ca. 1800, men an-
tagelig på eldre grunnmurer.
Store Mæla ble den første tiden brukt som sommerbolig for familien. Huset ble opprinnelig bygget med valmet tak,
men ble senere ombygd til sadeltak etter en brann.

 

Familien bodde her under folketellingen 1825.

Andre beboere her i 1825: Sophie Larine Benedicte Cappelen f. ca. 1804, Lovise Jessen f. ca. 1798,
Jomfru Bolette Tolhmand f. ca. 1790, Niels Bradsdorf(11) - (fosterbarn) og Hans S. Bolvig, kontorfuldmægtig(35).


 

Grosserer, brukseier, skipsreder m.m.
Diderich von Cappelen sr. (1734-1794)

g1g 16/9-1760 med Petronelle Pedersdatter Juell fra Skien 18/11-1737 d. 24/5-1785 i Skien, d.a. kjøpmann Peder Jacobsen Juell som eide Mæla d. 1756 i Skien og Catharina Pedersdatter Bagge, hvis far eide Mæla.

g2g m. Christiane Elisabeth Realfsdatter Boyesen (Ording) (1769-1833).


Enka etter Cappelen senior ble g2g 19/8-1796 i Skien med enkemann, grosserer Jacob Aall f. 1754 d. 1826 på Borgestad gård.
Jacob Aalls 1. kone var Edel Margrethe Løvenskiold f. i Gjerpen 1753 og d. på Borgestad 26/12-1795.


 

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Diderik Cappelen, hvorved dette brug m.m. er udlagt datteren, enkefru Petronella Cappelen, dat. 2. januar, tinglyst
26. juni 1832."

REPERBANEN

Fra Tinglysingsprotokollen.
Jord til Reperbanens bygning
ble utskilt herfra i 1832. Den lå rett syd for Store Mæla i retning nord-syd..

"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 29 er udskilt, afholdt 2., tinglyst 4. april 1832."

"Skjøde fra Petronelle Cappelen til Christopher Hansen Blom paa 1120 kvaderat favner jord med paastaaende reberbane med ret til paa sammes ene side at anbringe spil til dermed at udkjøre garnet af tjærekjelderen og til kjørevei paa banens søndre ende for 500 Spd, dat. 2., tingl. 4. apr.1832."

"Paategning, hvorved Reberbanens grund udvides med videre. Paategningen indeholder bl.a. at Reberbanens tomt udvides ligesom banens eiere tilstaaes yderligere rettigheder, hvorilaavet til at opføre og have staaende nogle bygninger, samt til at grave en brønd til afbenyttelse for banen og dens arbeidsfolk, hvorhos gaardens eier er uberettiget til at opføre bygning østen- og nordenfor Reberbanen nermere denne eller dens bygninger end 20 alen, men reserveres gaardens eier vei eller adkomst til banejordets begge ender norden og søndenfor Reberbanen, dat. 20. jan. tinglyst 2. feb. 1848."

"Paategning, hvorefter tomten til en laave og ladebygning medfølger Rebebanens grund, tinglyst 23. mai 1870."
"Paategning, hvorefter et fra nyt af opført vaaningshus og ladebygning ligger paa Reberbanens grund, tinglyst 15. mai 1876."
"Skjøde fra konsul Chr. F. Scheel og bogholder Realf Ording, som representanter for firmaet Chr. H. Blom til J. S. Engebretsen m.fl. paa firmaets reberbane med tilliggelser, dat. 9., tinglyst 15. des. 1882." (Slettet i henhold til attest fra byingeniøren i Skien, dat. 4/8-1937).Kjøpmann, grosserer og konsul, leieboer
Michael von Cappelen fra Drammen dpt. 2/1-1787 i Bragernes krk. d. 3/11-1829 på S. Mæla, s.a. Casper von Cappelen og Johanne Dorph.
g. i Skien 25/5-1811 m. Petronelle Christiane Cappelen herfra f. 31/3-1794 d. 28/11-1855, d.a. Didrich von Cappelen jr.
1. Casper Johannes Cappelen f. 2/9-1812 i Drammen (Bragernes) d. 25/12-1837 på Mæla. Han var døvstum. Ugift. I følge kirkeboken døde han av "nervefeber".
2. Marie Severine Cappelen f. 16/1-1814 i Drammen g. i Gjerpen 22/3-1837 m. sin fetter, kjøpmann Peder Høeg Smith i Christiania (1813-1881).
3. Antonette Johanne Cappelen ("Hanna") f. 21/12-1816 i Drammen (Bragernes) d. 1886. Ugift.
4. Didrikke Cappelen f. 1818 d. 1895 g. i Gjerpen 9/10-1846 m. kjøpmann m.m. Gerhard Gunnerus Bergh.
5. Elisabeth Catharina Cappelen f. 1820 d. 1886. 
6. Sophie Cappelen f. 1826 d. 1892 g. i Skien 7/8-1851 med apoteker Johan Anton Krohn (1817-1866).
7. Petronelle Nicoline Cappelen f. 1828 d. 1856. Ugift.

Michael von Cappelen og Petronelle Christiane Cappelen var tremenninger.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Samfrendeskifte efter konsul Michael Cappelen, hvorved dette brug m.m. er udlagt stervboenken Petronella Cappelen, dat. 30. juli, tinglyst 2. sept. 1839."

 

9/7-1839       MICHAEL von CAPPELEN               Bamble skifteprot. nr. 21 s.378b og nr. 23 s.361.
Søndre Mæla    - konsul, død ca. 1829 -             
               Enka Petronelle Cappelen hadde sittet i uskiftet bo med bevilling av 27.novbr.1829. Nå skulle det deles mellom henne og barna.
               Enkas laugverge var Christopher Hanssen Blom.
               Barna var:
               1. Casper Cappelen, død sist i året 1837. Tilsynsverge: "Sorenskriver"(!) Diderik Cappelen (skal kanskje være onkelen på Ulefoss?).
               2. Marie Cappelen g.m. kjøpmand P. H. Smith i Christiania. På deres vegne møtte prokurator S. Blom.
               3. Antonette Johanne Cappelen.
               4. Didrikke Cappelen.
               5. Elisabeth Catrine Cappelen.                Alle bodde
               6. Sophie Cappelen.                                  hos mora.
               7. Petronelle Cappelen.
               Verge for de umyndige: Konsul Hans Cappelen.
Brt: 16600 - 0 - 0
Net:  9879 - 4 - 0                                  
Jordegods: a. Gd. søndre Mæla, skyld 21 skylddlr. 21 sk., nytt matr.nr. 68 m. påstående hus og tilligg. herl., takst 8800 spd.
                        b. Gd. nordre Mæla, skyld 13 skylddlr., matr.nr. 66 m. påstående hus og herl., takst 4800 spd.
                        c. Gd. nordre Falkum, matr.nr. 33 av skyld 5 1/2 skind, med tilligg. herligheter, takst 600 spd.
                        d. Gd. Rising av skyld 1 hud, matr.nr. 63 med påstående hus og herligheter, takst 600 spd.
                        e. Mølle i Skien med tomt, hus, vannfall etc. takst 1000 spd.

 

5/12-1839      CASPER CAPPELEN              Bamble Skifteprotokoll nr. 23, s. 367b.
Sorenskriver-  -
kontoret på    Arvinger: Avdødes mor og søsken:
gd. Houen    1. Mora Petronelle Cappelen, bor på gd. Mæla.
                       2. Marie Cappelen g.m. kjøpm.
P.H.Smidt i Christiania.
                      
3. Hanna Cappelen.
                       4. Didrikke Cappelen.                         Verge for
                       5. Elisabeth Cathrine Cappelen.       disse 5 var
                       6. Sophie Cappelen.                          
Hans Cappelen.
                       7. Petronelle Cappelen.
Brt: 938 - 4 - 2
Net: 914 - 2 - 7
Jordegods: Avdødes arvelodd etter faren med pant i disse eiendommer:
a. Nordre Falkum, g.nr. 33 av skyld 5 1/2 skind for 304 - 4 - 10.
b. Rising, g.nr.63 av skyld 1 hud for 600 spd.
c. Mølla i Skien med tilligg. rettigh. og herl. for 33 - 4 - 16.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Petronella Cappelen til foged F.C.S. Borchsenius, dat. 7., tinglyst 11. jan. 1847."

 

Fogd, jurist, politiker, g.br.

Fredrik Charlow Sophus Borchsenius (F.C.S. Borchsenius) fra Jylland i Danmark f. 10/1-1808 i Værum d. 12/12-1880 på Mæla.

g. i V. Porsgrunn krk. 1/10-1835 m. Anna Margrethe Wessel fra Bjørndalen i Solum f. 1/12-1810, d.a. sorenskriver Jonas Wessel (1766-1851) og Severine Alette Huitfeldt (1778-1819).

1. Severine Alette Huitfeldt Borchsenius f. 10/7-1836 på Ø. Klyve d. 18/9-1881 i K.havn, g. i Gj. 6/9-1859 m. fetter Hans Pedersen Borchsenius. Bodde i K.havn.

2. Johannes Laurentius Borchsenius f. 14/6-1837 på Ø. Klyve d. 26/5-1877 i Skien g. i Skien 10/3-1864 m. Mary Falkenberg fra Larvik f. 20/3-1843 d. 5/3-1905 i Skien.
    Han var kjøpmann og grosserer i Skien. Konkurs 1868. Les mer om ham på http://www.borchsenius.no/slekt/gren%206%20rektorgrenen.pdf

    Barn 1. Fredrik Charlo Sophus f. 28/10-1864 d. 11/12-1864 i Skien.
    Barn 2. Fredrik Charlo Sophus f. 18/9-1865 d. 8/1-1868 i Skien.
    Barn 3. Johanne Fredrikke f. 15/5-1867 i Skien d. 13/6-1868 i Skien.
    Barn 4. Eystein Borchsenius f.25/6-1868 i Skien d. i juni 1870 i Chicago.
    Barn 5. Jenny Borchsenius f. ca. 1870.    

    Barn 6. Charles Parker f. 30/12-1871 i Chicago d. 2/5-1872 i Chicago.
   
Barn 7. Mary Borchsenius f. 18/4-1874 i Chicago d. 28/6-1970 i Oslo. Var en bereist kvinne. Ugift.
   
Barn 8. Johanne Borchsenius f. 6/4-1877 i Skien d. i Skien 11/2-1952 g.m. 16/12-1919 m. organist i Gjerpen krk. Olaf Marius Hareide fra
    Nevlunghavn f. 24/10-1880 d. 6/1-1968 i Skien.

3. Anna Helene Fredrikke Borchsenius f. 20/7-1838 på Ø. Klyve, dpt. i Solum krk. 12/8 d. 4/10-1916 i Kristiania. Spilte piano og malte.
    Hun har etterlatt seg malierier fra gamle Kristianias vestkant før den moderne utbyggingen. Hun ble g. i Gj. 22/12-1862 m. professor
    Edvard Munch Myhre fra Skien.
    Barn 1. Anna Margarethe Else Myhre f. 16/2-1869 på Falkum.
    Barn 2. Christian Stub Munch f. 20/12-1870 på Falkum.

4. Sophie Amalie Wessel Borchsenius ("Molly") f. 1/8-1840 på Ø. Klyve, dpt. 16/10 i Solum krk. d. 4/1-1893 på Lovisenberg. Hun var utdannet i musikk.
    Hun var på reise til N. Aurdal i 1875. Ugift.

5. Antonie Marie Borchsenius ("Tonny") f. 23/10-1842 på Ø. Klyve i Solum d. 26/3-1927 i Oslo. Hun var en pioner innen kvinnesaken. Ugift.
6. Jonas Wessel Borchsenius f. 7/8-1848 på Mæla d. 17/2-1870 på Mæla. Han var student og 18 år gammel på Mæla under FT 1865.
   

Br. 1847.
 

Da de giftet seg bodde Borchsenius på Østre Klyve. Jomfru Wessel bodde på Bjørndalen hvor hun kom fra.
De bodde på Ø. Klyve til han kjøpte Store Mæla av enkefru Petronelle Cappelen i 1847.
 

Brann: Morgenbladet søndag den 24. oktober 1852, meldte om at det var brann på Store Mæla i Gjerpen den 20/10. Alle de store uthus-bygningene brant ned. I sterk nordavind truet flammene også hovedbygningen med sidebygning, men Skiens brannkorps med 3 sprøyter stanset "ildens utbredelse."


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Forening mellem Skiens magistrat og formandskab, samt foged Borchsenius angaaende dette brugs forsyning med vand fra
byens vandledning
, dat. 17. des. 1864, tingl. 7. jan. 1865."

Fredrik C.P. Borchsenius ble slått konkurs i 1868. Hovedårsaken var nok at han hadde kausjonert stort for sin sønn
Johannes Laurentius som var meget uheldig i sin karriere som forretningsmann.

Store Mæla ble solgt på auksjon, men han fikk bo her resten av livet og beholdt sine advokatkontorer her.

Tjenestefolk og andre på gården under folketellingen for Gjerpen 1875.
Miss May Greaves, besøkende fra England f. 1850, Christian Johannesen, Kontorist f. 1850 Skien, Isakine Isaksen
(Husjomfru) fra Skien f. 1846. Aslak Halvorsen (Kvegrøgter) fra Sauherad f. 1849, Sven Ellingsen (tjenestedreng)
fra Bø i Telemark f. 1859.
Tjenestepiker: Selma Bergstrøm fra Larvik f. 1855, Marie Olsen fra Porgrunn f. 1854, Ingebor Johannesdatter fra Bø
i Telemark f. 1852, Aslaug Olsdatter fra Bø i Telemark f. 1855 og Gunhild Halvorsdatter fra Sauherad f. 1853.
 

Gårdens besetning i 1875.
7 hester og 2 føll, 1 okse, 50 kuer, 5 kalver, 4 griser. Dette var gården som hadde flest kyr i Gjerpen dette året.
7 hester er også langt høyere enn gjennomsnittet.
 

Sitat fra "Slekten Borchsenius" - www.borchsenius.no:
"FREDRIK CHARLOW SOPHUS BORCHSENIUS
f. 10/1-1808 i Værum på Jylland død 12/12-1880 på Mæla i Gjerpen, ved Skien. Etter noen års kontorpraksis hos herredsfoged, justisråd Lawætz i Jylland, kom han i 1829 til Norge som kontorist hos sin onkel, sorenskriver Laurentius Borchsenius på Ullensaker, Cand. jur. 1832. S.å. edsvoren fullmektig hos sin senere svigerfar, sorenskriver Jonas Wessel. Ble i 1837 naturalisert som norsk borger og konstituert som foged i Nedre Telemark og Bamble. Underrettsprokurator i Bratsberg amt 1841, kst. amtmann i Bratsberg 1843; utnevnt til foged i Nedre Telemark i 1844, kst. amtmann i Bratsberg 1879.
Foged Borchsenius ble meget benyttet i sitt distrikt og innehadde en rekke tillitsverv. Han deltok i opprettelsen av Porsgrunn Sparebank 1844, var sparebankdirektør i Skien, senere i Gjerpen, og medlem av styret i Norges Banks avdeling i Skien 1856-1868, og var direktør for det brannforsikringsselskap som ble startet i Skien, men lagt ned igjen.
I alle år fra 1842-64, unntatt 1851, var foged Borchsenius stortingsmann fra Bratsberg amt, og han fikk som så mang en politiker føle både med- og motbør." (Sitat slutt).

18/2/1881      FREDRIK CHARLOW SOPHUS BORCHSENIUS    Gjerpen Skifteprotok. nr. *)
Mæla           - han hadde vært fut -               
               Arvinger:
               Enka fru Anna Margrethe Borchsenius og barna:
               1. Severine Fr.dtr. Borchsenius, død, vært g.m. H. P. Borchsenius i Kjøbenhavn.
               2. Anna Borchsenius, g.m. professor Myhre i Kristiania.
               3. Molly Borchsenius, myndig.
               4. Tonny Borchsenius, myndig.
               5. Sønnesønn Jemmy Borchsenius, 11 år.
                  Verge: Grosserer S. C. S. Eberhardt.
               6. Sønnedatter Mary Borchsenius,    7 år.
               7. Sønnedatter Johanne Borchsenius, 5 ”
                  Verge for disse to: Overrettssakfører Thorbjørnssen.
Brt: Kr. 135.032,22
Net: Kr.  18.385,56
Fastegods: Salgssummen for boet faste eiendommer, besetning m.m. etter kjøpekontr. med Ole Olssen Haave av 30.7.1881, kr. 110.000.-
B: Gj 4 s.80-81-82-92-96b-100-105b-110-111b-112b. C: Gj III s.269b.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Skifteretten i foged Borchseniuses dødsbo til Ole Olsen Haave for kr. 98.000, dat. 31. okt., tinglyst 2. nov. 1881.

"Skjøde fra Ole Olsen Haave til min datter Mari Olsdatter, gift med Halvor Andresen Jønsi paa dette bruk m.m., samt løsøre for kr. 86.000,
dat. 16. nov., tinglyst 2. des. 1895."


Eierrekken fortsetter nedenfor.
 


Her følger en rekke familier som har leid leilighet(er) på Store Mæla gård i tidsrommet 1891 - 1910.

Sorenskriver, leieboer

Andreas Dass Lund fra Sundt v/Bergen f. 1819.

g. 1858 m. Johanne Nikoline Friis fra Førde f. 1833.

1. Ragna Lund f. 16/8-1859 i Sarpsborg. Kontorarbeider og husstell i 1891.

2. Inga Lund f. 31/7-1862 i Sarpsborg g. før 1891 m. kontorsjef Aksel Hopstock fra Bergen f. 1862.

3. Tora Lund f. 8/1-1868 i Sarpsborg.

4. Astrid Lund f. 5/1-1872 i Tromsø. Kontorarbeider i 1891.

5. Valborg Lund f. 18/5-1875 i Tromsø. Var middelskoleelev i 1891.

6. Sverre Lund f. 31/1-1877 i Tromsø. Var elev i høiere almenskole i 1891.

 

Andreas Dass Lund var konstituert politimester i Sarpsborg i 1859. I 1862 ble han politimester der. I januar 1868 var han sorenskriver i Sarpsborg. I januar 1872 var han sorenskriver i Tromsø.

Tjenestefolk og andre på gården under folketellingen for Gjerpen 1891.
Den ugifte sorenskriverfullmektig Kristian Gjessing fra Drammen f. 1863. Svigersønnen, kontorsjef Aksel Hopstock
fra Bergen f. 1862.
Tjenestefolk: Karoline Tygesen fra Solum (kokkepike) f. 1870 (Baptist) og stuepike Dorthea Andersen fra Siljan f. 1869.

Fogd, leieboer
Christian August Barth
fra Hjelmeland v/ Stavanger f. 1820.
g.m. Susanne H. Hauff fra Sandefjord f. 1831.
1. Fredrik Hauff Barth f. 1856 i Christiania. Kontorarbeider, sykelig.
2. Anne Marie Petrine Barth f. 1859 i Christiania.
3. Kristiane Augusta Barth f. 1865 på Helgeland.
Bodde her under folketellingen 1891.

Andre i deres husholdning i 1891:
Tjenestepike Maria Larsson fra Piteå i Sverige f. 1863 (naturalisert).
På besøk: Anna Utbø fra Seljord f. 1875 (lever av sine midler).

Amtmann
Otto Benjamin Andreas Aubert fra Bergen f. 1841 d. 23/1-1898 på Mæla.
Han var gift da han døde.

Kilde: Gjerpen kirkebok (klokkerbok) 1883-1900, side 460. Angående Aubergs død på Mæla.
"Døde som følge af ulykkestilfælde. En hest løb ham overende og faldet bevirkede brud paa hjerneskallen."

 


Gårdsbestyrer, ugift

Bent Nikolai Juliussen fra Skåtøy f. 16/5-1851.

Bodde her i 1891, 1900 og i 1910. Se nedenfor.

Tjenestefolk i 1891: Maren Brynhildsen (husholderske) fra Solum f. 1849 (dissenter),
Anne Halvorsdatter (fepike) fra Bø i Tel. f. 1862, Bergit Halvorsdatter fra Bø i Tel.
(fepike) f. 1865, Rønnaug Kittilsdatter fra Bø i Tel. (fepike), Vetle Amundsen fra
Siljan f. 1859 (gårdskarl) og Martin Nilsen fra Siljan  f. 1872 (fjøsarb. og melkekjører).

Amtmann (fylkesmann)
Thomas von Westen Engelhart fra Kongsvinger f. 1850 d. 1905.
g.m. Mathea fra Kristiania f. 1855.
1. Fredrikke Engelhart f. 1881 på Kongsvinger. Kontorist ved amtskontoret i 1900.
2. Tomas von Westen Engelhart f. 1883 på Kongsvinger. Elev ved mekanisk skole i 1900.
3. Julie Engelhart f. 1885 på Kongsvinger.
4. Bernt Engelhart f. 1888 på Kongsvinger.
5. Kjell Engelhart f. 1889 på Kongsvinger.
6. Lilla Engelhart f. 1898 i Gjerpen.
Br. i 1898 og 1900.

Thomas Engelhart var tidligere i livet minister i minst to regjeringer for et liberalt parti, i følge Wikipedia.

Tjenestefolk i 1900.
"Kokkepige" Laura Isaksen f. 1870 i Larvik, "stuepige" Olga Borg f. 1877 i Lillesand og "barnepige"
Anna Andersen f. 1876 i Brunlanes.

Fløybygning 1.
Gårdsbestyreren Bent Juliussen (se ovenfor), gårdsgutten Paul Østensen f. 1882 i Gjerpen og gårdsgutt
Karl Larsen fra Lyngdal f. 1882.
Fløybygning 2.
Husbestyrinde Aslaug Larsen fra Holla f. 1862, de 3 fepikene Tone Gregarsdatter fra Gransherad f. 1880,
Ingeborg Andreasdatter fra Rauland f. 1880 og Gustava Gundersdatter fra Gransherad f. 1876.

I hovedbygningen var det plass til enda 2 husholdninger utenom amtmannen:

Bankbokholder (privat)
Ole Kopstad fra Holmestrand f. 1860.
g.m. Lovise Bye fra Heddal f. 1864.
1. Ellen Kopstad f. 1897 i Gj.
2. Ingrid Kopstad f. 8/7-1900 i Gj.

Til denne husholdningen hørte også med Kopstads svigermor, enken Klara
Bye f. 1826 i Kjøbenhavn og
hennes ugifte datter "folkeskolelærerinde" Augusta Bye f. 1855 i Skien.
Kopstad hadde to tjenestepiker, Marie Olsdatter (kokkepike) f. 1875 i Bamble og Oleane Negaard (barnepike)
fra Skien f. 1885.

Fabrikbokholder
Kristian Ottesen fra Kragerø f. 1875.
g.m. Olga fra Kristiania f. 1878.

Tjenestepike var Olga Olsdatter fra Skien f. 1884.

Gårdsbestyrer
Bent Nicolai Juliussen fra Skåtøy f. 16/5-1851. (Ugift i 1910).
Husholderske: Andrea Sandland fra Kviteseid f. 27/9-1882.
Budeie: Ingeborg Bjørnsen Berger fra Seljord f. 17/3-1875.
Budeie: Kjersti Halvorsen Moen fra Bø i Telemark f. 5/8-1870.
Budeie: Anne Eriksen Myra fra Tørdal (i Drangedal) f. 12/6-1887.
Fjøsdreng: Martin Haakonsen fra Skien f. 23/8-1891.

Ovenfor nevnes en rekke leiebore som har bodd i leilighet(er) på Store Mæla i tidsrommet 1891-1910.Eiere.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Skifteretten i foged Borchseniuses dødsbo til Ole Olsen Haave for kr. 98.000, dat. 31. okt., tinglyst 2. nov. 1881.

Selveier
Ole Olsen Haave
(Ole O. Sætre) f. 11/1-1822 på Holla nedre i Heddal d. 27/12-1898 på Haavet i Heddal, s.a. Ole Olsen Haave og Mari Torgrimsdatter Holla.
g. 3/11-1846 m. Anne Olsdatter fra Tinnes i Heddal f. 16/10-1826 d. 31/3-1858 på Sætre i Heddal, d.a. Ole Olsen Tinnes og Tone Ambrosdatter.
1. Mari Olsdatter f. 16/4-1847 g.m. Halvor Andersen Jønsi. Se nedenfor.
Br. 1881.

Se denne familien i Hitterdalsboka (O.H.Holta), side 434.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Olsen Haave til min datter Mari Olsdatter, gift med Halvor Andersen Jønsi paa dette bruk m.m., samt løsøre for
kr. 86.000, dat. 16. nov., tinglyst 2. des. 1895."

Selveier
Halvor Andersen Jønsi
fra Holla nedre i Heddal f. 1845 på Jønsi i Sauherad d. 9/3-1922 på Jønsi, s.a. Anders Halvorsson Enggrav/Jønsi f. 1826 i Heddal og Anne Olsdatter Haave.

g. 7/5-1872 m. sitt søskenbarn Mari Olsdatter Haave fra Heddal f. 16/4-1847 på Sætre i Heddal d. før folketellingen 1910, d.a. Ole Olsen Haave og Anne Olsdatter Tinnes. Begge fra Heddal.
1. Anne Halvorsdatter f. 14/9-1874 på Sætre i Heddal g.m. Ole A. Andengaard. Se Mæla(21).

2. Ole Halvorsen Jønsi f. 13/11-1879 på Holla i Heddal.
Br. 1895.

Far og sønn Jønsi var på besøk her i 1910. De bodde da vanligvis på gården Jønsi i Hjuksbø, Sauherad.

Se denne familien i Hitterdalsboka (O.H.Holta), side 129.

Kilde: Varden den 10/3-1922.
"En i vide kredse kjent Telemarking, Halvor A. Jønsi, Hjuksebø, er igaar avgaat ved døden i en alder av 76 aar. Jønsi har hat mange tilidshverv baade i Hitterdal og i Sauherred kommune. I Hitterdal, hvorfra fralyttet for omkring 30 aar siden, var han overformynder; i Sauherred var han ordfører for ca. 20 aar tilbage og i mangfoldige aar medlem av herredsstyret. Paa grund av sygdom maatte han for flere aar siden trække sig tilbage fra alt offentlig liv. Avdøde var en avholdt mann, sterkt religiøst interessert og møtte flere gange som deputeret til det norske missionsselskaps generalforsamling. Halvor Jønsi var blandt andet eier av Store Mæla i Gjerpen."Kilde: Tinglysingsprotokollen.

"Skjøte fra Petter Jacobsen til Ole A. Andengaard på de selgeren ved skjøte tinglyst 15/12-1915, hjemlede husebygninger på feste-
tomt av dette bruk for kr. 3250, tinglyst 30/9-1922."

 

"Skylddelingsforretning avholdt 11. juli 1916, tinglyst 27. januar 1917, hvorved skyldmark 14 mark 25 øre av denne eiendom er overført
til Skien by.


Denne eiendommen ble overført fra Gjerpen kommune til Skien kommune ved byutvidelsen i 1917.
Gnr ble da 300 og bnr ble 3010. Se Mæla(21).

I 1924 ble Store Mæla solgt til Halvor O. Andengaard. Store Mæla ble drevet som gårdsbruk fram til 1960-åra da
Skien kommune ekspropierte mesteparten av jorda til utbyggingsformål.

G.br., selveier

Halvor O. Andengaard fra Mæla(21) f. 5/5-1908 på Andengård i Sauherad d. 12/7-1997 i Skien, s.a. Ole Anundsen Andengaard.

g.m. Gudbjørg Eilertsen fra Skien f. 8/8-1900 d. 25/3-1980, d.a. gullsmed Dagfinn J. Eilertsen og Augusta Nilsen.

1. Sonja Margrethe Andengaard fra Store Mæla f. 17/1-1923 d. 23/12-2007 g.m. Finn Roald Wahlstrøm f. 4/2-1922 d. 30/12-1998. Bodde på gården. Ingen barn.
Eier 1924.

Østens Mæla ble utskilt fra Store Mæla i 1869. Bnr. 21, 22 og 23 ble utskilt herfra i 1869. Bnr 27 i ca. 1880.
Se Mæla(21) hvor alle tinglysingsdokumenter er ført opp.

Selveier, disponent
Torgeir Trondsen Andengaard f. 1945.
Eier ?

 

Låven her ble påtent av en pyroman i august 1977. Den ble ganske snart bygget opp igjen.


 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark, bind IV (Foyn forlag - 2004). Opplyst av gårdeieren. (Utdrag).
Det var foged Frederik C.S. Borchsenius som samlet flere eiendommer på Mæla i tiden 1843-1859. På Store Mæla opprettet han Bratsberg Amts Landbruksskole og var selv bestyrer, mens Caspar Holter Jensenius var lærer. Skolen var i gang i to perioder fra 1847 til 1850 og fra 1857 til 1870. Det ble i alt uteksaminert 72 elever fra skolen.Eiendommen var da en storgård med over 1000 dekar jord, men fra 1869 og til hundreårsskifte ble den igjen oppdelt i en rekke mindre bruk. Mye av gården ble innlemmet i Skien kommune i forbindelse med byutvidelsen 1917. Gården ble drevet med stor melkekyrbesetning fram til krigens dager, da fjøset ble tatt i bruk til hestestall for tyskerne. Siden er gården blitt mer og mer nedbygd, og består i dag kun av gårdstunet. Eieren driver "Nye Store Mæla gård Auktion AS" på gården.


Erik Trondsen Andengaard f. 1972.
Eier ca. 2010.

 

(C) Gard Strøm.