| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er satt sammen av to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.
 

Foss anden - Midtre Foss - Foss Mellem
I 1615 kalt Store Foss. I 1647, i 1670 og i 1735 kalt ”Faas Anden”.

Landskyld 6 huder, noe som i Gjerpen er regnet som en middels stor gård.

Per Arnesson som i 1615 eide Nedre Holtan i Sauherad, eide også 3 huder i ”Store-Foss” (Midtre-Foss)
i Gjerpen som sitt odelsgods.

G.br., leilending
Povel Midt-Foss
f. før 1585 trolig d. ca. 1620.
Br. i 1610, 1614.

Povel må ha vært myndig da han var leilending av denne gården i 1610. Han må derfor ha vært minst 25 år og
dermed født før 1585.

G.br., leilending
Morten Faas
d. før 1638.
g.m. Maren d. ca. 1643.
Br. i 1620 og 1624.
 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Gjerpen i 1620 (avskrift: Jan Christensen).
”Annamit aff Mortten Fos och Jffuer Winnstub for di iche mødte paa Bradzberig at slae, gaf huer 1 m. sølff. Pennge - 1 dr.”


Mortens enke Maren betalte leilendingsavgift i 1638 og 1642.

G.br., leilending
Rasmus og Peder

Br. ca. 1643.

Rasmus drev gården sammen med sin (antatte) bror Peder Paulssøn i 1647. Denne Peder
var trolig far til Paul Pederssøn som senere kom til S. Gåsehølen u. Ås.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Foss anden som Rasmus och Peder bruger, schylder 6 huder. Deraff eier Gierpen proustj 3 huder med bøxell, och førige
borgermester i Scheen Johan Trinepoll 3 huder. Er i lige maader for 1 1/4 gaardt schat, penge 7 1/2 dlr.  Gierpen proustj bygger.”
 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1650 (avskrift av Jan Christensen).
Rasmus Foss i Gierpenn sogen haffuer beliget It Quindfolch som er bortrømbt, derfore giffuet affter hanns yderste formuhe, penge - 8 Rdlr.”


G.br., leilending
Aslak f. ca. 1628.
1. Jørgen Aslaksen f. ca. 1651.
2. Tommas Aslaksen f. ca. 1652.
3. Anders Aslaksen f. ca. 1659.
Br. 1664/1666.

Disse fødselsårene er regnet ut fra Prestens manntall i 1664 og fogdens manntall i 1666.

G.br., leilending
Zacharias
Br. 1668.

Kilde: Skattematrikkelen 1670-71:
”Faas anden, Sacharias bruger schylder 6 hdr (huder) hvoraff Gierpen Proustij ehr ejende 3 hdr med bøxell,
och laugmand Chlaus Andersen 3 hdr.
Giffuer Schatt 12 Rdr.”
 

Kilde: Bratsberg amt - pakke 304 - Stevninger 3 juli 1679 (avskrift Jan Christensen).
”Hilser dig Zacharias Foss udj Gierpen sogen med Gud, viide maa du at Gabriel Ditlevsen, indvaaner i Scheen, haver ladet andrage ................... dig ved retten at søge for fem rixdlr - for en soldatterkiol, du hannem pligtig er ..... .................og som hand dig derfor i mindelighed krevd, skal du hannem først med skjellsord have begegnet, dernest med hug og slag, først med en Leeskylle(?) 2 slag, og siden med en jernspade villet slaget og beskadiget huis hand icke da, ulycke at forekomme hafde undløbet, for mener du dermed stor urett gjort, og pligtig vere hannem sine penge at betalle, samt for slag og giorde bekostning indestaae......... eller lide søgning efter loven, til proffs....... citeris Herman , Sr. Børtings tienner och Jon Jestsen, som hos war........”


Midtre Foss
ble delt i 2 like deler i ca. 1690, hver part med en landskyld på 3 huder.

M. Foss(A) var avlsjord for eierene og besto av 3 huder inkl. noen av husmannsplassene.
M. Foss(B) hadde g
ammelt l.nr. 137b og ble senere matrikulert som Foss(4) eller 53/4.
Landskyld i 1690: 3 huder.

Jernverksarbeider, g.br., leilending
Mogens Willadsen
fra S. Ås(B)  f. ca. 1651/59 bg. 27/3-1723. ”Mogns Villatssøn fra Hytten 72 aar gl.”
g.m. Margrethe Tevesdatter fra M. Fossum f. ca. 1650, d.a. Teves Busch.
Br. 1690.

Mogens Willadsen var i arbeide ved Fossum Jernverk. Se Familie 1 - Fossum 1711.

Arbeider, g.br., leilending
Svend Guttormsen
g.m. NN
1. ?Siri Svendsdatter f. ca. 1662 g.m. Ellef Trulsen f. ca. 1660. Se Jønnevald.
Br. i 1699.

Svend var ofte fadder i 1699 for Ellef Jønnevalds (tidligere Lille Foss?) barn. Svend var i tjeneste hos
assessor Barnholt i Skien 1691og 1692. Han var på M. Foss i 1699 og på Limi i 1702.
Han var trolig enten Ellef Trulsen Jønnevalds svigerfar eller hans kones onkel.

Arbeider, gbr., leilending
Henning Eriksen
f. ca. 1670 bg. 26/2-1696. ”Henning Eriksen fra M. Fos, som omkom i vandet ved Fossebroen i Skieen, 25 ½ aar g.”
g. 18/11-1694 m. Marthe Svendsdatter.
Br. i 1696.

Enka Marthe Svendsdatter ble g2g med Ole Ingebretsen. Se nedenfor.

Arbeider, g.br., leilending
Ole Ingebretsen
”Setter” f. ca. 1660 bg. 12/10-1726. ”Ole Lyngaasen 66 aar.”
g1g m. Dorthe NN?
g2g 13/10-1697
m. enke Marthe Svendsdatter. Se ovenfor.
Br. i 1697, 1700.

Fra vielsen: ”Ole Ingebretssen Setter og Marthe Svendsdatter Mellem Fos.”

Ole Ingebretsen bodde tidligere på Lyngåsen. Han flyttet dit igjen før 1717.
Se V. Lyngåsen.

Deretter var også denne delen av M. Foss avlsgård uten beboere fram til ca. 1805.

Eier fra 1702 – ca. 1715: Jørgen Holst i Skien g.m. Margrethe.

Rådmann Christian Brandt i Skien eide M. Foss fra ca. 1715 – 1728.
Han var gift med Anne Erboe. I følge skiftet nedenfor hadde de ingen barn.

Skifte fra Skien Skifteprotokoll.
427a – den 9/4-1728:
Raadmand Christian Brant ”død for kort tid siden i København”
Enke: Anne Erboe.
NB: Chr. Brant eide Mellom Foss i Gjerpen.

Fogd Joachim Schweder eide og brukte denne parten av M. Foss fra 1735. Se S. Brekke.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Kilde: Besiktigelse av "Foss Anden" den 22. Augustij 1735 (avskrift Jan Christensen).
Endog var Rætten forsamlet paa FOSS ANDEN, skylder 6 huuder, deraf Proustiegodset 3 hhud med bøxel over alle 6 huuder, som brugis af S. Jan Cappelen, og hr. foged Schweder ved Auction tilslaget, derpaa befandtis 2de gamle ladder og Laave, dend S. j nogenledis dog brøstfældig stand, men dend Nordre meget gl. og brøstfældig, tilsammen tæcket med gl. Hoen, saa fandtis og 1 gl, men for mange aar siden af gandske ringe Verdj staaende Stuehuus. Hvilke forn. Huuse dog angavis at skulle høre de 3 huuder løs skyld til, som De høye Adelaers Arvinger er tilhørende.
S. Jens Jensen reserverede Fogden sin Ræt, saavel til huusene, som Eyendommen. Engen var icke god formedelst send baade var afloed og tilgraaet meget med busker.


Wilhelm Friderich Schweder
fra S. Brekke dpt. 14/12-1730 i Skien.
g.m. NN
1. Joachim dpt. 3/3-1764 i Gjerpen bg. 14/3-1764. "
Vilhelm Schweder s. Joachim 14 dage."
2. Kistine Maria Schweder dpt. 7/9-1768.
Br. 1764.

F.f.
Vilhelm Schweders db. Joachim: Jens Schweders kone, Barbara Monrad, hr. Reg. ms. qv. Holm, Jon Jacobsen, Simen Schweder.
F.f.
Vilhelm Schweders pb. Kistine Maria: Nils Zachariasens kone, Kistine Bang, hr. Herman Løvenskiold, Jens Schweder, Jochum Adtzlef.

Selveier
Just Halvorsen Tufte
Br. ca. 1772. Se N. Tufte.

Nils Christophersen Venstøp brukte jorda her i ca. 10 år.
Br. 1775. Se N. Venstøp(B).

Søren Pedersen Tufte
Br. ca. 1785. Se S. Tufte.

Daniel Abrahamsen Venstøb
Br. 1787. Se
N. Venstøp(C).

Se heretter Foss(4).

(C) Gard Strøm.