ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                             

Oppdatert 22.09.2023
Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Venstøp 19 - Erlands Venstøp - Ibsens Venstøp
Gammelt løpenr. 66. Siden Norges matrikkel 1889: 8/19. Senere omregulert av Skien kommune til 8/158.

Opprinnelig landskyld: 3 huder.

Tidlige eiere.
Gimsøy kloster
eide 3 huder helt til ca. 1660 da eierne av Fossum Jernverk, Ove Giedde og von Ahnen, kjøpte eiendommen.
Erlands Venstøp var nå på handel i noen år: Halvor Hansen i Skien kjøpte disse 3 hudene i ca. 1670. Christen Hansen i Skien
(hans bror?) ca. 1674. Iver Jensen i Skien ca. 1676. Lyder Møller 1680, Iver Jensen igjen fra 1684.

Gården ble delt i to parter i ca. 1697 da Rasmus Christensen kjøpte en part og ei enke Anne satt igjen med den andre.
Jernverkseier Kai Børting kjøpte alle 3 hudene i 1703. Dette ble solgt til kaptein Mathias Paulsen i ca. 1712. Rådmann Christian Brandt
i ca. 1720. Anders Erboe kjøpte eiendommen i ca. 1730. Søren Christensen Falchum i 1745. Hans Jensen Blom kjøpte gården i 1797,
men solgte den året etter til Ole Abrahamsen Falkum (i 1798). Ole Cudrio kjøpte Erlands Venstøp i 1799.

 

Erlands Venstøp var i mange år avlsgård for eierne.

 

De tidligste brukerne vi kjenner til:

 

1593: Oluf Windstub.

1616-1624: For Erlands Venstøp betaler Reer Windstub ½ tønne korn i tiende.

1624-1658: Enka Ingeborg Winstub betalte 1 ½ daler i årlig leieavgift av 3 huder til Gimsøy kloster.

Hun betalte dessuten 10 Rd. i den ”Alminnelige Schatt” 1634.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1627:
”Annamitt aff Michel Lauritzsenn tilholenndis paa Fossemb, for hannd besoff Inngeborrig Winstub,
gaff effter sinn yderste Formue, Pennge - 5 dlr.”

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Erlands Winstub, Jngeborig paaboer, schylder 3 huder till Gimsøe closter, med bøxell. Er en ringe gaard, och enchen wed ingen midell.

Er lagt for penge 3 dr. Kongl. Ma. bygger.”


Ingeborg brukte også Venstøp Annen, også kalt Vestre.

 

G.br., leilending

Ingebret Jansen f. ca. 1637 bg. 13/10-1681. ”Ingebret Jansen 44 aar g.”

1. Jan Ingebretsen f. ca. 1662. Se Glenna(A).

2. Ole Ingebretsen f. ca. 1662.

Br. ca. 1652.

 

Disse opplysninger fra fogdens manntall av 1666. Konas navn var ikke nevnt.
Ingebret Jansen brukte også Venstøp Annen også kalt Venstøp vestre.

1652, "3 aarstage – Ingebret Venstøb, Gjerpen 3 huder."
 

Fra Skattematrikkelen 1670/71:

"Engebret bruger, schylder 3 huder som Haldvor Hansen med bøxell ehr ejende.

Giffuer Schatt: 6 Rd." 

 

Skriver ved jernverket, leilending

Niels Thomasen Wendelbo fra Horsens Danmark dpt. 16/8-1680 bg. i Skien 20/7-1731, s.a. handelsmann Thomas Povelssøn Vendelbo
fra Øster Hassing i Vendsyssel (d. 31/7-1693) og Anna Nielsdatter (f. 18/3-1641 d. 23/5-1708).

g. 19/5-1704 m. Dorthe Maria Madsdatter fra Fossum dpt. 28/11-1686 bg. i Skien 23/4-1736. ”Byeschrifver Enken Dorte Maria Wendelboes, begr. med alle Klocher gl. 50 aar, 4 maaneder.”, d.a. skolemester og klokker Mads Pedersen på Fossum.

1. Anne Nilsdatter Wendelbo dpt. 3/9-1705 g. i Skien 12/2-1726 m. Nils Paulsen (Wendelbo?).

2. Thomas dpt. 31/10-1706 bg. 2/5-1708. ”Nils Wendelboes Søn Thomas fra Hytten 1 1/2 aar gl.”

3. Thomas Nilsen Wendelbo dpt. 30/8-1708.

4. Mads Nilsen Wendelbo dpt. 11/10-1709.
5. Morten Nilsen Wendelbo f. ca. 1710? g. 26/9-1741 m. Inger Hedvig Christensdatter Bindrup. Han ble prest.

6. Cathrine Marie Nilsdatter Wendelbo dpt. 1/3-1711 g. i Skien 26/1-1740 m. major, senere oberstløyntant Jens Holm fra Fredrikstad.

7. Maren Nilsdatter Wendelbo dpt. 1/5-1712 g. i Skien 17/12-1733 m. Anders Christensen Bindrup.

8. Else Nilsdatter Wendelbo f. ca. 1714 i Skien g. i Skien 21/3-1737 m. byskriver Engebret Hansen.

9. Dorthe Maria Wendelbo dpt. 20/9-1716 i Skien d. 29/5-1776 i Nes, Akershus. "Madame Sal. Lieunghs, Dorthe Maria Wendelboe, 58.", g. 22/11-1740 m. kapellan i Nes, Ole Svendsen Lieungh d. før 1776.

10. Pauline Nilsdatter Wendelbo dpt. 28/11-1717 i Skien.

11. Henrik dpt. 27/12-1718 bg. 13/3-1735. ”16 2/3 aar gammel.”

12. Lars Nilsen Wendelbo f. 1719?
13. Ludvig Nilsen Wendelbo dpt. 22/6-1720.

14. Elen Nilsdatter Wendelbo dpt. 28/8-1721.

15. Karen Nilsdatter Wendelbo dpt. 15/1-1723.

16. Poul Nilsen Wendelbo dpt. 12/12-1725.

Bruker 1703.


F.f. Nils Wendelboes datter Anna fra Hytten: Poul Madssøn Vendelbo fra Closteret, Nils Mortenssøn fra Horsens, Stephan H: ibidem, Postmesteren Micel
Poulssøns Kieriste Sara af Scheen, hendes datter Maren Jacobsdatter.
F.f. Nils Wendelboes søn Thomas ved Hytten: Capit: Fien, Jacob Turman, Poul Wendelbo, Kaj Børtings Kieriste, Mad. Turman.

F.f. Nils Wendelboes søn Thomas fra Hytten: Peder Christenssøn, skipper Nils Mortenssøn fra Horsens, Anders Baar, Turmans Kieriste Anna, Maren i Faret.

F.f. Nils Wendelboes Søn Mads fra Hytten: Jacob Holst, Rasmus Scheiner, Hans Faareval, Præstens Hustru Barbara, Maren Faret.

F.f. Nils Vendelboes datter Cathrine Maria fra Hytten: Arne Jonssøns qnd., Jens Høst, Rasmus Skriver, Capit: Poulssøns Kieriste, Anna Baar.

F.f. Nils Vendelboes datter Maren: Peder Larssøn, Jens Gregerssøn af Scheen, Anders Wejer, Jørgen Masmesters qnde Anna, Giertrud Andersdatter.
F.f. Niels Wendelboes datter Dorthe Maria: Maren Bloch, Pernille Bloch, Borgermester Lyche, Peter Baar, Jørgen Ovenberg.
F.f. Wennelboes datter Pauline: Rüssels Sommers kone, Taran Andersd., Hans Iverssøn, Joen Joenssøn, Hans Christenssøn.
F.f.
Wennelboes søn Hendrich: Christopher Scrifers Marthe, Christen Bloch, Assessor Rüssel, Hr. Ifver Groeth.
F.f. Wennelboes søn Ludvig: Pernille Bloch, Anne Wennelboe, Ass.
Rüssel, byefogeden, Anna Ovenberg.
F.f. Niels Wendelboes datter Elen: Per Christenssøns k., Rachel Gram, Oberst Ovenberg, her Ifwer Steenblock,
F.f. Wendelboes datter Karen: Maren Høst, Anna Hichman(?), Kirsten Christensdatter, Peder Baar.Steenbloch,
F.f. Byeschriweren Wendelboes søn Poul: Madm.
Peder Baggers, Madm. Kiersen Bloch, Hr. Borgermester Lÿcke, Raadm. Iwer Sommer, Byefoged Krog.

 

Skien skifteprotokoll nr. 5 (1723-1740), Folie 503a. Dato 16/5-1736

DOROTHEA MARIA MADTZDATTER LEMVIG

"Enke etter By- og Rådstueskriver Niels Wendelboe"

Barn:
Thomas,
Mathis,
Morten,
Lars,
Povel,
Anne g.m. sorenskriver Niels Povelsen,

Chatarina Maria,
Maren g.m. Anders Bindrup,
Else Pouline,
Elen,
Karen

Niels Wendelbo var født i farens hus på Søndergade i Horsens. Etter 6 år kjøpte (makeskiftet) faren en annen eiendom i Hospitalsgaden som ble kalt Hospitalsgården. Han kom til Norge sammen med sin bror Poul Thomasen Wendelbo f. 5/4-1686, senere adlet til Løvenørn. 
Lensmannsembetet hadde han bare i en kort overgangsperiode på 2 år (1710-1712), før gammel-lensmannens sønn Peder overtok. Wendelbo sluttet ved jernverket og ble i ca. 1717 by- og rådstueskriver i Skien.
Som faddere for Even Henriksen nordre Hynis barn Lars i 1708, finner vi bl. a. Nils Wendelbos Dorthe Maria og skriverens søster Anne Thomasdatter Wendelbo.


I fogderegnskapene for Bratsberg av 1711 kan vi se at det bodde 8 husmannsfamilier under Erlands Venstøp.
Se Venstøp 1711.

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Skiøde fra Peder Pedersen Baar til Herman Leopoldus med flere paa et Skowstyche under denne Gaard med flere Eiendomme,
dat. 20(?) Juli, thingl. 9de Nov. 1734 og 4. Octobr. 1843."

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Jens Ekiærs Skjøde til Herman Løvenskiold paa 3 Skind i denne Gaard for 170 rdl., dateret 8de November 1740, tinglæst 17de November 1740."
"Auctions skiøde til ditto (Herman Løvenskiold) paa 2 Pladser under samme Gaard af skyld 3 Skind for 50 rdl., dateret 13. November 1745 og Thinglæst 12(!) Nov. 1745."
"Skiøde fra Ole Abrahamsen Falchum til Kiøbmand Ole H. Cudrio paa 3 Huuder i denne Gaard for 3500 rdl., dateret 16 Nov., thinglæst 19. Nov. 1799."

 

G.br., leilending

Peder Christensen Wenstøp fra Skriva under Foss dpt. 19/4-1722 bg. 17/5-1800. ”Peder Christenssøn Wenstøb 79 aar.”, s.a. Christen Halvorsen.

g. 30/9-1749 m. Marte Henriksdatter fra Doksrød(1) dpt. 16/2-1727 bg. 28/7-1779. ”Peder Venstøbs kone 53 aar.”, d.a. Henrik Doxrød.

1. Dorthe Pedersdatter dpt. 18/5-1750 g.m. Christian Larsen Fossum. Se N. Fossum

2. Christen Pedersen Wenstøb dpt. 18/3-1753. Se nedenfor.

3. Engebret Pedersen dpt. 25/7-1756. Se Familie 63 - Fossum 1801.

4. Henrik Pedersen dpt. 9/12-1759. Se Plassen under Venstøp.

5. Karen dpt. 9/12-1759 bg. 29/2-1772. ”Peder Venstøbs d. Karen 12 aar.”

6. Maren Pedersdatter (Mari) dpt. 13/7-1766 g.m. Christen Hansen. Se Goberg under Århus.

Bruker ca. 1756.


F.f. Peder Lyngaasens pb. Dorthe: Tollef Christensens kone, Anne Halvorsdtr., Tollef Aas, Gunder Sem, Nils Olsen.
F.f. Peder Sems db.
Christen: Frans Glørsmyrs kone, Anne Christensdtr., Engebret Sem, Vilhelm og Peder Henrichsønner.

F.f. Peder Venstøbs db. Engebret: Engebret Venstøbs kone, Marthe Christensdatter, Gregorius Lund, Peder Doxerøe, Daniel Abrahamsen.

F.f. Peder Venstøbs tvillingbørn Henrich og Karen: Gunder Holms kone, Just Døxeroes kone, Maren Olsdtr., Ingebor Hansdtr., Engebret Venstøb, Vilhelm og Nils Døxerøe, Daniel Abrahamsen.

F.f. Peder Venstøbs pb. Maren: Gregorii Lunds kone, Else Olsdatter, Vilhelm Døxerøe, Nils Venstøb, Christian Larsen.


Denne familien bodde tidligere på Lyngåsen, deretter på Sem, før de kom til Venstøp.

9/12-1779      MARTHE HENRICHSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 388a.

Erlands        Arvinger:                            

Wenstøp        Enkem. Peder Christenssen og barna:

               1. Christen Pederssen, myndig.

               2. Ingebret Pederssen 24 år.

               3. Henrich Pederssen  21 ”

               4. Dorthe Pedersdtr. g.m. Christian Fossum.

               5. Mari Pedersdtr. 14 år.

               Faren selv ville verge for sine barn.

Brt: 103 - 3 -  6

Net:  15 - 0 - 22.

Innerst
Christen Pedersen Wenstøb herfra dpt. 18/3-1753 bg. 22/3-1809. ”Christen Pederssøn fra Aasebakken 55 11/12 aar.”, s.a. Peder Christensen Wenstøb.

g. 30/12-1779 m. Siri Halvorsdatter f. ca. 1755.

1. Halvor dpt. 14/1-1781 bg. 28/1-1781. ”Christen Pedersen Venstøbs s. Halvor 14 dage.”

2. Tollef Christensen dpt. 23/6-1782.

3. Halvor Christensen Wenstøb dpt. 24/4-1785. Bodde i Porsgrunn. Var mekaniker og ble siden underfogd.

4. Marthe dpt. 14/8-1791 bg. 19/6-1793. ”Christen Pederssøns Wenstøbs pb. Marthe 1 5/6 aar.”

5. Kirsten Maria Christensdatter dpt. 26/6-1796.

6. Peder Christensen Wenstøb dpt. 28/5-1798. Bodde på S. Brekkejordet. Se Familie 35 - S. Brekke 1845.

7. Anne Aasille Christensdatter dpt. 10/10-1802.


F.f. Christen Pedersens drengebarn Halvor fra Venstøb: Ole Riisings kone, Aslov Jonsdtr., Ole Riising, Christian Fossum, Henrich Pedersen.

F.f. Christen Pedersens søn Tollef fra Erlands Venstøb: Christian Fossums kone, Maren Pedersdatter, Engebret Pedersen, Ole Riising, Henrich Pedersen.

F.f. Christen Pedersens db. Halvor fra Venstøb: Ole Riisings kone, Karen Halvorsdtr., Henrich Pedersen, Engebret Pedersen, Halvor Justsen.

F.f. Christen Pederssøn Wenstøbs pigebarn Marthe: Christen Hanssøns k., Anne Wilhelmsdtr., Christen Fossum, Engelbert Fossum, Ole Olessøn.

F.f. Christen Pederssøns pb. Kirsten Maria fra Erlands Wenstøb: Engelbert Pederssøns k., Aase Maria Arnesdtr., Ole Olessøn, Christen Hanssøn, Laers Christianssøn.

F.f. Christen Pederssøns db. Peder fra Erlands Wenstøb: Christen Hanssøns k., Anne Olesdtr., Engelbert Pederssøn, Lars og Peder Christianssøn.

F.f. Christen Pederssøns pb. Anne Aasille fra Aasebakken: Kittil Riises k., Anne Pernelle Jonsdtr., Ole Riising, Lars Knudssøn, Christen Christianssøn.

 

Siri Halvorsdatter er ikke døpt i Gjerpen, Eidanger, Siljan, Skien, Solum, Holla eller Sauherad.

Denne familien bodde under folketellingen 1801 under S. Bjørntvedt i Solum. Han var da "Huusmand uden
jord og bielkehugger."
Gunder Pedersen Wenstøb kjøpte Storg. 214 på Osebakken i 1808. Han døde der omkring ett år senere.

13/12-1810     CHRISTEN PEDERSSEN WENSTØP        Bamble Skifteprot. nr. 15, side 312a.
Aasebakken     Arvinger:                             
u/Borrestad    Enka Siri Halvorsdatter og barna:
               1. Halvor Christenssen, myndig, hos Jørgen Aall.
               2. Peder Christenssen                  10 år.
               3. Kirstine Maria Christensdtr.        12 ”
               4. Aasille Maria (Anne) Christensdtr. 7 ”
               Formynder ble morbroren Christian Fossum.
               Enkas laugverge ble Jacob Aall.
Brt: 404 - 3 - 14
Net:  25 - 1 -  7.

G.br., tilsynsmann, forpakter

Gullik Amundsen fra Listul dpt. 17/10-1752 i Rollag, Buskerud bg. 7/7-1809. ”Gullik Amundssøn fra Erlands Wenstøb, meent at være ved 54 aar.”, s.a. Amund Haagensen.

g1g i Gjerpen 3/6-1776 m. Maria Johannesdatter "fra N. Mæla".
g2g m. Maria Nilsdatter f. ca. 1751 d. 7/1-1815. "
Maria Olsd., fattiglem, død paa Bradsbergklev., enke efter Gullik Amundsen Venstøb, 66 aar."

1. Kirsten dpt. 21/7-1776 i Eidanger bg. 14/11-1779. ”Gullich Amundsens d. Kisten 3 1/2 aar.”

2. Amund dpt. 5/4-1778 i Eidanger. Født på Kokkersvold i Eidanger, bg. 21/6-1778 i Gjerpen. "Gullich Annundsens Søn Anun 18 uger."
3. Maren Gulliksdatter dpt. 20/6-1779 i Gjerpen. Konf. 18 år gammel i 1795.

4. Guri Gulliksdatter dpt. 24/3-1782 g.m. enkemann Peder Halvorsen. Se Ebbes plass under Gulset.

5. Ole Gulliksen dpt. 24/11-1784. Se Familie 4 - Follestad 1835.

6. Ingeborg Kirstine Gulliksdatter dpt. 17/6-1787 g.m. enkemann Ole Alfsen Aarhus. Se Århus B.

7. Kirsten Gulliksdatter dpt. 19/4-1789 g.m. Hans Larsen. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 80 - Kleiva 1845.

8. Simon Gulliksen dpt. 11/3-1792 g.m. Anne Nilsdatter fra Holla. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.

9. Karen Maria dpt. 22/3-1795 bg. 27/11-1796. ”Gullik Amundssøns pb. Karen Maria f. S. Wenstøb. 1 2/3 aar.”

10. Nils dpt. 15/10-1797 bg. 17/12-1797. ”Gullik Amundssøns db. Nils f. S. Wenstøb 9 uger.”

Bruker 1780.


F.f. Gullich Amunsen Kogerswold og k. Maria Johannesdatters Kisten: Mari Olsdtr. fra Scheen, Marte Marie Anunsdtr. Wiersdal, Einer Torbiørnsen p. Kogerswold, Ole Larsen Lanner, Nils Anunsen Harewarp.
F.f.
Gullic Amundsen Kogerswold
og k. Maria Johannesdatters Amun: Anne Andersdtr. Langangen, Anne Andersdtr. Lanner, Anders Christophersen Stulen, Peder Arnesen Kogerswold, Ole Olsen Lanner.
F.f. Gulleg Ammundsens Maren: Clemet Rasmusens kone, Maren Rasmusdtr., Nils Torbiønsen, Claus Olsens.

F.f. Gullich Amundsen fra S. Venstøbs Guri: Truls Thorsens kone, Maren Rasmusdatter, Jens Amundsen, Hans Andersen, Einer Torbiønsen.

F.f. Gullich Amundsen fra S. Venstøbs Ole: Clemet Rasmusens kone, Karen Nilsdtr., Jacob Mæla, Jens Amundsen, Hellich Amundsen, Ole Clasen.

F.f. Gullich Amundsen fra S. Venstøbs Ingebor Kistine: Ingeborg Pedersdtr., Inger Clemetsdtr., Hans Andersen, Hellich Amundsen, Rasmus Clemetsen.

F.f. Gullich Amundsen fra S. Venstøbs Kisten: Jacob Riising kone, Anne Monsdtr., Jens Amundsen, Hellich Amundsen, Ole Clasen.

F.f. Gullik Amundssøn fra S. Venstøbs Simon: Ingebor Axelsdtr., Anne Clausdtr., Jens Amundssøn, Christen Anderssøn, Hellik Amundssøn.

F.f. Gullik Amundssøn fra S. Venstøbs Karen Maria: Maren Nilsdtr., Kirsten Clemetsdtr., Jens og Hellik Amundssøn, Jan Sørenssøn.

F.f. Gullik Amundssøn fra S. Venstøbs Nils: Hellik Amundssøns k., Svanou Pedersdatter, Jens og Hellik Amundssøn, Jens Jacobssøn.


Gullik Amundsen ble konfirmert i Gjerpen 18 år gammel i 1773 da han var bosatt på Mæla.
Han og kona bodde på Kokkersvold i Eidanger i 1776/ 1778. De to første barna ble født der.

Han ble senere tilsynsmann på S. Venstøp for eieren Ole Hansen Cudrio. Se S. Venstøp(A).

Et typisk tegn på at Gullik var innflytter er at presten skrev ”meent at være ved 54 aar” ved
hans begravelse. Nevnt i Gjerpen KB første gang i 1773.

Gulliks søsken i Gjerpen: Hellich Amundsen og Jens Amundsen. Se S. Brekke 1801.


I følge FT 1782 bodde "Guulik Anunsen" på S. Venstøp med kone, 3 barn og hans svigerfar Ole.
I tillegg bodde en gammel kone her som het Turi.

 

Erlands Venstøp. Landskyld 1801: 3 huder. Eier og bruker: Ole H. Cudrio.

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole H. Cudrio til Gjert H. Jynge paa denne Gaard, 3 huuder, dateret 21. Nov., thinglæst 9. December 1803."
(Ingen kjøpesum oppgitt. G.S.)

 

Magasinforvalter ved Fossum Jernverk, selveier

Giert Hyll Jynge fra Bolvik/ Fossum dpt. 19/1-1756 i Eidanger kirke d. 1813, s.a. forvalter ved Bolvik og Fossum Jernverk Isak Jynge.

g. i Gjerpen 26/11-1789 m. Inger Bomhoff Christophersdatter Wright Manall (Inger Manal) dpt. 18/1-1759 i Brevik, d.a. Christopher Manall og Inger Gavensdatter Wright.

1. Kirstine Marie Jynge f. 31/8-1790 i Eidanger g.m. Niels Jørgen Hirschholm. Se nedenfor.

Eier 1803.Faddere for Isak Jynges barn (fra Eidanger kirkebok den 19/1-1756):
Giert Hyll. Faddere: Anders Rasmussens kone, Berthe Jacobsens datter, Halvor Jobsen, Hans Christian Arveskoug og Jacob Hartvigsen, Sognepr. J. M. (Monrad).

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Auctionskjøde til Hendrik Pedersen paa et udhuus og en Løkke under denne Gaard for 636 rdl., dateret 30. Junii, tinglæst 4de Sept. 1804."
"Auctionskjøde til Kammerjunker og Amtmand Løvenskiold paa 1 1/2 skind i denne Gaard for 623 rdl., dat. 4. Sept., tingl. 5. Sept. 1804."

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Samfrenderskifte af Frue Statsraadinde Løvenskiold af 1ste Juli 1820, hvorved 4 1/2 Skind i denne Gaard med flere Eiendommer er udlagt til Sterwboe Enchemanden,
Statsraad Løvenskiold, fra Søndre Fossum, dat.  og thinglæst 17. Januar 1827."

 

Skipskaptein, selveier gjennom sin hustru

Niels Jørgen Hirschholm fra Risør/ Skien f. 3/4-1782 d. ca. 1828, s.a. skipsreder Iver Paulsen Hirschholm og Maren Jensdatter Norberg.

g. i Gjerpen 30/12-1815 m. Kirstine Marie Jynge herfra f. 31/8-1790 i Eidanger d. 4/3-1831 på Erlands Venstøp, d.a. Giert Hyll Jynge.

Forlovere: "Forvalter Schaaning, Fossum, Marcus Barnholt, Brekke."

1. Gerhardine Augusta Hirschholm f. 12/11-1816 i Skien g.m. kjøpmann Simon Jynge. Se N. Brekke.

2. Iver f. 29/12-1817 d. 24/11-1821

3. Marcus Barnholt f. 1/1-1819 d. 27/4-1819 på Erlands Venstøp.

4. Henrich f. 9/10-1821 d. 26/7-1822 på Erlands Venstøp.

5. Marie Jensine Constance Hirschholm f. 1/11-1822

6. Iver Martinius Hirschholm f. 13/2-1825. Sjømann. Gift med Maren Norberg.

7. Henrich Jørgen Hirschholm f. 23/10-1826.

Bruker 1827.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skipper Niels Jørgen Hirsholm og Kristine Marie Jynges Gerhardine Augusta: Mad. Inger Jynge, Mad. Amalie Barholt, Jfr. Charlotte Schnell, Job Kiil fra Porsgrund, forvalter Schaanning fra Fossum, Lieutenant Hejerdahl.
F.f.
Skipper Niels Jørgen Hirsholm og Kristine Marie Jynges Iver Hirscholm: Madame Maren Kirstine Holm, Madame Maren Kiihl, Jomfru Anne Elise Bruun, Marius Barnholt til Brække, Forvalter Resch af Skien, Ulrik Cudrio ibid.
F.f. Skipper Niels Jørgen Hirschholm, Erlands Venstøb og Kirstine Marie Jynges
Marcus Barnholt: (Ingen faddere). Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation.
F.f. Skibscapitain Niels Jørgen Hirscholm, Erlands Venstøb og Kirstine Marie Jynges
Henrik: Madame A. Barnholt, N. Brække, madame C. C. Schaaning, Fossum, Jomfrue J. Mannal, Osebakken, Apotheker Müllertz, Skien, Skibscapitain Ekstorm, Grinie, Kjøbmand N. Sørensen, Porsgrund.
F.f. Skipper Hirscholm, Wenstøb og Kirstine Marie Jynges
Marie Jessine Constanse: Madame Inger Jynge, Jomfru Cathrine Christie, Kiøbmand Job Kiil, Kiøbmand Christopher Blom af Skien, Forvalter Jynge af Skien, "Henrich S." Schaaning.
F.f.
Skipper Niels Jørgen Hirschholm, Erlands Venstøb og Kirstine Maria Jynges Iver Martinius: Madame Amalie Barnholt paa N. Brække, Madame Skanke paa Fossum, Jomfrue Jynge af Skien, Capt. Joh. Plesner, Nicolai Schaanning.
F.f. Skipper Niels Jørgen Hirschholm, Erlands Venstøb og Kirstine Maria Jynges
Hendrik Jørgen:
Madame Schaanning Fossum, Jomfr. Bolette Folkmann Mela, Jomfr. M. Kiil Oseb., Kjøbmand C. Myhre, Hans Hansen Skien, Hans Brunnik ib. Hjemmedøbt af Proust Munch.


 

Anders Jynge på Ulefoss, har velvillig delt følgende fakta-opplysninger fra sine notater.

Hirschholm skal visstnok ha oppført det nåværende innhuset som fremdeles står her (Ibsens Venstøp). Den mannlige siden av slekten stammer, ifølge Anders Jynge, fra Hørscholm slott ved Kronborg i Sjelland i Danmark. Dette navnet ble i Norge skrevet for Hirscholm, men har ingen ting med øygruppen av samme navn å gjøre.

Handelsskipet "Aurora"  (må ant.søkes i skipslistene for Risør, Scheen el. omegn) ble kapret (tatt som prise) 27. august 1807. Skipet ble bragt inn til Dover. Kapteinen  Niels (Jørgen) Herscholm (ant.Risør el. Scheen) var kaptein ("master") på "Aurora". Han ble sendt til Reading, inne i landet og var der fange "på æresord" - "on Parole". Han ble sendt hjem på  ordre fra Danmark - "Board order" -av 23. oct. - den  25. october 1809.

Han satt således i Engelsk fangenskap i 2 år og  2 mnd.

 

Så langt ser denne del av Niels Jørgen Hirschholms historie slik ut :

I "Bygdebok for Bamble-I" ved C.S.Schilbred, Oslo 1968 , opplyses det  (s. 185) fra Christen Henriksen Pram at Skibsreder Bent Blehr, Kjellestad  i Bamble, i 1805   eier "7 skibe af  487 Commercie Læsters Drægtighed". I 1812 oppføres han som hovedreder av en rekke fartøyer, deriblandt: Brigg  "Aurora", 50 1/2 Cl., bygd på Stathelle i 1804, Tatt av fienden.  Videre også . Brigg "Kiellestad, 60 Cl., bygd på Stathelle i 1809, skipper N.J.Hirschholm, "bosatt i Skien".

 

Videre finner vi i Joh.N.Tønnessen: "Kaperfart og skipsfart - 1807-1814 (Cappelen forl. 1955), under oversikt over kapere fra 3.periode - 25. aug.1813 til 19 .febr.1814 -
nr. 243-267 følgende:
"nr. 264. "Norges Stadtholder". Skien. Skonnert 11 Cl. 15k.(kanoner), 32 m. Reder Diderich von Cappelen jr.
Ed. fra føreren Niels Jørgen Hirschholm dat. Chr. 1813  3712 - Ingen priser.

 

Formodentlig har han da gått i tjeneste hos skibsreder Blehr i Bamble og ført "Aurora" til denne ble kapret av Engelskmennene i 1807. Vel tilbake i Norge i 1809  har han så mønstret på for Blehr igjen, nå i den nybygde "Kiellestad".

Til slutt finner vi ham igjen som kaperkaptein selv , helt på slutten av krigen, denne gangen for Skiensmannen Diderich von Cappelen. Rollebytte fra tidligere - først kapret , så kaprer selv - riktignok uten å få noen priser.

Han som selv ble tatt av pirater i middelhavet som ung gutt, deretter av Engelske kaprere  avsluttet Napoleonskrigen som  kaperkaptein eller  - riktignok legalisert - "sjørøver".

 

Niels Jørgen Hirschholm må altså ha flyttet fra Risør  ikke så lenge etter 1801 (han figurerer i 1801-folketellingen i Risør sammen med sin mor).
Det ser ut til at Niels Jørgen Hirscholm kjøpte hus ved en auktion i Scheen  10. nov. 1810 (siden, etter at han var vel etablert på Venstøp solgte han 22.jan. 1817 denne og en annen eiendom).

Ved skifte 11/11-1815 etter Nils Jørgens mormor, Anne Knudsdatter. nevnes Maren Norberg, enke etter Iver Hirscholm som hjemmehørende i Scheen. 

TAKK til Anders Jynge på Ulefoss.

 

19/4-1831      Madame HIRSCHHOLM    Bamble Skifteprot. nr. *)
Madame         Arvinger: Barna:                     
Stochmans      1. Iver Marinus Hirschholm.
gd. i Skien       2. Henrich Jørgen Hirschholm.
                            3. Gerhardine Augusta Hirschholm.
                            4. Marie Jensine Constance Hirschholm.
               Formynder for Henrich ble kjøpm. Job Kiil.
               ----”---- -”- Augusta ble kjøpm. Niels Sørenssen.
               ----”---- -”- Marie ble forvalter Isak Jynge.
Brt: 3259 - 39
Net: 1864 - 77
Jordegods: Gd. Erlands Venstøp, solgt etter 4 auksjoner for 2000 spd. (Til Løvenskiold-Fossum.)
*) A: BS 17 s.16-78-87-122-473-464.
Etter avskrift av skiftekort: av Reidar Ballestad for Grenland Ættehistorielag.

Historien nedenfor er fra Marie Jensine Constance Hirschholms fortellinger om sin fars liv.

"Niels Jørgen Hirschholm var ikke mer enn 13 år, da han ble sendt ombord på en av sin fars skuter for å lære sjømannskap og navigasjon. Skuta ble kapret av sjørøvere i Middelhavet og mannskapet ble bragt til hovedstaden Alger i Algeri, hvor de ble solgt som slaver. Unge Niels Jørgen ble solgt, sammen med båtsmannen og tømmermannen fra samme skute. Disse var begge svensker. Kjøperen var en italiener som hadde overoppsynet med sheikens slottshave. Seks år tilbrakte Niels Jørgen i dette fangenskapet. Senere i livet klaget han aldri over dårlig behandling. Han hadde aldri blitt slått eller på annen måte blitt hardt behandlet.

Etter disse seks lange år kom endelig løsepengene fra Norge og Niels Jørgen fikk slippe fri. Den første forsendelsen med løsepenger hadde tidligere blitt stjålet på veien. Han var nå en fri mann, men det ble ikke utbetalt penger til reisen av løsepengene, så Niels Jørgen hadde en lang og strabasiøs reise foran seg innen han endelig kom hjem. Først fikk han hyre på en båt til Alexandria i Egypt. Der tok han kontakt med et konsulat, trolig engelsk, siden han gjennom dem fikk tjeneste som ”boy”, siden kammertjener, hos jarlen av Liverpool med familie som skulle reise til England.
Dette var i begynnelsen av 1790-tallet og det var mye ufred i Europa med bl.a. krig mellom Frankriket og England. Det meste av reisen foregikk derfor over land over Balkan til Budapest i Ungarn, til Hamburg i Tyskland og derfra i båt til England. Da reisefølget omsider var kommet fram til Liverpool og han gikk på kaia for å finne en båt som skulle til Norge, møtte han skipperen fra skuta som ble kapret i Middelhavet. Det ble et hjertelig gjensyn og dermed bar det endelig hjem.

Men N. J. Hirshholms eventyr var ikke slutt med dette. I den dansk-norske krigen mot England, ble han som navigatør utkomman-dert som såkalt ”månedsløyntnant”. Han var nyforlovet, men ennå ikke gift. I 1808 ble han tatt til fange av engelskmennene og ble satt i en interneringsleir ved byen Reading, mellom London og Oxford. Der var han til Kielfreden i 1815, da han omsider kom hjem igjen og giftet seg. Han kjøpte Erlands Venstøp av sin svigermor i 1827 og drev aktivt med sin nye lidenskap, hagebruk til han døde der i 1828."


Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning, afholdt 3die Sept. (1831) paa denne Gaard, hvorved Gaardens Hjemmingsjord er Skyldlagt for 2 Tønder (huder) og
Hugst hertil huuserettens fornødne, thingl. 7. Sept. 1831."


Her ble altså skogen (løpenr. 66a) utskilt med 1 hud (her kalt tønne) og gården Erlands Venstøp fikk
nå en landskyld på 2 huder og fikk etter delingen gammelt løpenr. 66b.

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Auctionsskjøde af 27. Sept. 1831, thinglæst 6. Febr. 1832 til Statsminister Løvenskiold paa denne Gaard for 2000 spd."

 

Statsminister, selveier
Severin Løvenskiold d.y.

Eier 1832. Se M. Fossum.

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde af 1831 October 17de, thinglæst 1832 Feb. 6te, fra Stasminister Løvenskiold til Jacob Bøyesen junior paa 2 Huder af denne Gaard for 1400 spd."

(Inneholder bestemmelser om at kjøperen ikke lenger har hugstrett i Venstøpskogen, som tidligere. G.S.)

 

Bokholder, selveier

Jacob Andreas Boyesen jr. fra Prinsensg. i Skien, hjemmedøpt 13/3-1800 d. 26/12-1892 på Rising, s.a. forvalter Jacob Boyesen.

g1g i Skien 9/6-1831 m. Anne Elisabeth Realfsdatter Ording dpt. 27/3-1808 i Skien, d.a. Realf Petersen Ording og Maria Christence Pedersd. Rougtvedt. Begge fra Skien.
Forlovere: "Kjøbmand Jacob Boyesen, Kjøbmand Realf P. Ording."
g2g m. Betsy Olsen Dahl fra Skien f. 1819.
Eier 1831.Se barna på Rising(3).


Jacob Andreas Boyesen jr. var bokholder og senere forvalter ved Fossum Jernverk. Dessuten var han sparebank-
kasserer i Skien. Familien bodde for det meste på Rising, men deres datter Anne Marie, ble født på Venstøp i 1832.
Boyesen overtok Rising(3) etter sin far i ca. 1835 og flytta dit. Dermed sto Erlands Venstøp tom og han lot trolig sin
gamle nabo og venn, Knud Ibsen, som måtte selge sitt hjem, Stockmannsgården i Skien, bo der med sin familie.

 

Kjøpmann, selveier

Knud Ibsen dpt. 9/10-1797 i Skien kirke d. 24/10-1877 på Lunde i Skien, s.a. Henrich Ibsen (1765-1797) og Johanne Cathrine Plesner (1770-1847).

g. i Skien 1/12-1825 m. Marichen Cornelia Martine Altenburg f. 1799 d. 3/6-1869 på Lie i Skien, d.a. Johan Andreas Altenburg (1763-1824) og Hedevig Christine Paus (1763-1848).

Forlovere: "Skibscapt. Ole Paus, Grosserer Nicolai Plesner."

1. Henrik Johan Ibsen f. 20/3-1828 d. 23/5-1906 i Kristiania g.m. Susanne Daae Thoresen (1836-1914). Den verdenskjente dikteren, og meget habile tegner og maler,
    mest kjent i hele verden, som dikteren Henrik Ibsen.

2. Ole Paus Ibsen f. 19/12-1835 på Venstøp.

Eier 1834.

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Aaremaalsseddel fra Statholder Løvenskiold til Mads Frandtzen og Hustru paa "Pladsen Slætte" under denne gaarden,
dateret 26. Mai 1840, thingl. 5. April 1843 for (ingen årlig festeavgift nevnt. G.S.)"
 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Knud Ibsens Obligation til Madame Hirscholms Stervboe med 1400 spd. med 1ste prioritet i 2 Huder af denne Gaard, dat. 30. Sep.
1833, thingl. 1ste Sept. 1834." (Aflyst 6te Marts 1844.)
"Knud Ibsens Obligation til John Knowles i London for £ 45-19 sh.-2 d. (199 spd - 20 sk. rede Sølv), med 2den Prioritet efter 1400 spd.
i 2 Huder af denne Gaard og med at opsædde i 1. Prioritet efterhvert som (........) dat. 25. Juli, thinglæst 1ste Sept. 1834." (Aflyst 11. Juli 1844.)
"Knud Ibsens Obligation til Kjøbmand Niels Johnsen i Porsgrund for 1500 spd. rede Sølv, med 1ste Prioritet nest efter foregaaende
panteættelse i denne Gaard med paastaaende Avl og afgrøde, samt (........) dat. 30. Aug., thingl. 2den Sept. 1834." (Aflyst 6. Dec. 1843.)


Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Udpantningsforretning forretted 1833 for 6 Spd. - 45 sk., hvorved udlæg for Gield i Knud Ibsens 3 Skylddaler - 1 Ort - 18 sk af denne
Gaard, afholdt 2., thingl. 3. Sept. 1834."
 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.

"Knud Ibsens Obligation til Madame Altenburg for rede Sølv 1600 spd. med 1ste Prioritet i Løsøre, samt i alt hvad han saa forevisede
under (.....) dat. 30de Aug. 1834, thingl. 20. Mai 1835." (Aflyst 6te Decembr. 1843.)

 

Kjøpmann Knud Ibsen bodde tidligere i sin egen bygård, Stockmannsgården i Prinsensgade i Skien. Han kom fra en suksessrik skipper- og handelsslekt og han var selv kjøpmann, som frekventerte "de beste familier" i Skien. Knud Ibsen og Jacob Andreas Boyesen var tidligere naboer i Prinsensgade, og siden de også var jevngamle, var de trolig også gode venner. Da Knud Ibsens foretninger gikk dårlig og han måtte selge sin bygård i Skien, lot Boyesen Knud Ibsen i 1834, kjøpe Erlands Venstøp for samme sum han selv ga for den noen år tidligere. Knud Ibsens sønn Ole Paus, ble født på Venstøp i 1835.
Knud Ibsen med familie flyttet i 1843 til Snipetorpgata 27 i Skien, hvor ekteparet Ibsen skal ha bodd i 22 år. I følge Skien kirkebok (1866-1877) kan vi lett finne at Marichen døde på Lie i Skien 1869 og at Knud Ibsen døde på Lunde i Skien i 1877.


I kirkebøkene kan vi ofte finne detaljer vi ikke visste fra før. Ved Skiens-prestens innføring ved Knud Ibsens død, skrev sognepresten følgende:
"
Forhenv. Kjøbmand Knud Ibsen f. 1797. NB: Efter Begjær af den Afdødes Børn (og) Samtykke af Brødrene, Begravelse (fo)regaaet ved den Christ. Dissentermenighed." Dette betyr trolig at Knud Ibsen på sine eldre dager, må ha meldt seg ut av Statskirken og inn i "Den Christne Dissentermenighed".

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

66a

Venstøb (skog)

Fossum Jernværk

1 hud 

 1 dl. - 14 sk.

66b Venstøp (garden) Knud Ibsen 2 huder  2 dl. - 4 sk.

 

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Auctionsskiøde til Kjøbmand Christopher Myhre paa Knud Ibsens 2 Huder eller 2 skylddaler - 1 ort - 48 sk. af denne Gaard for
1000 spd., dat. 28. Aug.,thingl. 6. Dec. 1843."

 

Kjøpmann
Christopher Myhre
i Skien.
Eier 1843.

 

I 1845 var løpenr. 66a ubebodd og eid av Kammerherre Løvenskiold.
Gården (løpenr. 66b) var eid av kjøpmann Christopher Myhre i Skien.

 

 

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Auctionsskiøde til Sagfører Halvor Poulsen paa Kjøbmand Christoffer Myhres Opbudsbehandling, Gaarden Erlands Wenstøb,
løbenr. 66b af Skyld 2 Huder eller 2 skylddl., 1 Ort, 4 sk. for 2600 spd., dat. 30. April, thinglæst 5. Mai 1852."

 

Sakfører, selveier
Halvor Paulsen
(Halvor Poulsen).
Eier 1852.

(Gjelder skogen).
Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr. I 5, side 77. Digitalarkivet.
"Skiøde fra Stadtholder S. Løvenskiold til sønnene Otto og Hermand Løvenskiold paa Løbenr. 66a, 1 skylddaler, 22 skilling af denne
Gaard, dat. 24de Marts, thinglæst 5. April 1854."


Kjøpmann
Simon Isaksen
i Skien.
Eier 1855

.

Hans Isaksen i Skien
Eier 1863 - 1875.

 

Fra ca. 1863 ble l.nr. 64a (Midt-Venstøp) og 66b (Erlands Venstøp) forenet som l.nr. 64a, 66b.

Dette ble siden regulert til bnr 11. Se Venstøp(11).


G.br., bordskriver, leilending

Andreas Johannesen fra Bamble f. 1840.

g.m. Andrea Pedersdatter fra Bamble f. 1841.

1. Johannes Andreassen f. 1872 i Kragerø.

2. Karen Helene Andreasdatter f. 10/5-1875 på Fossum.


Andre i huset i 1875:
Tjenestepike Anne Christensdatter f. 1856 i Gj.
Enke Karen Marie Nilsdatter fra Bamble f. 1815, tilreisende fra Bamble.

Gårdens besetning i 1875: 1 ku, 2 sauer.

 

 


Ibsens Venstøp (Erlands Venstøp) rundt 1900.


Erlands Venstøp (jorda) hadde i 1950 en landskyld på 4 mark 74 øre. Eier: Cand. jur. Herman Løvenskiold.

 

Alle bygningene på Erlands Venstøp ble utskilt i 1956 til br. nr. 158. Oppkjøpt samme år av Løvenskiold - Fossum.
Samme år ga godseier Herman Løvenskiold og frue Anna Cecilie den gamle bebyggelsen på Erlands Venstøp
(Ibsens Venstøp) i gave til ”Fylkesmuseet for Telemark og Grenland”.


Venstøp bnr 19 (gammelt bnr). "Ibsens Venstøp". Foto: Gard Strøm 11.08.2013.


 

(C) Gard Strøm.