ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 04.05.2021
 


Søli nedre B
Gammelt løpenr. 303a.

Utskilt fra Søli nedre i 1646.

Landskyld 1665 3 huder.

G.br., leilending
Olluff Søellen.
Br. 1649 - 1661.

G.br., leilending

Vetle Ingebretsen Søli
fra Høyset i Siljan f. ca. 1632 bg. 13/2-1687. ”Wetlew Søli 55 aar g.”, s.a. lagrettmann og g.br. Ingebret Høiset (ca. 1614-1685).
g1g m. Margrethe Lauritsdatter (Margrethe Larsdatter).
g2g m. Maren Nilsdatter
f. ca. 1635 bg. 21/9-1711.
1. Karen Vetlesdatter f. ca. 1655 g.m. Ole Nirisen Flødterøe Se Fløtterød(2).
2. Maren Vetlesdatter f. ca. 1664 g. 12/9-1686 m. Nils Jonsen. Se Gulset(A).
3. Jacob Vetlesen
f. ca. 1672 bg. 23/5-1740 i Skien g1g m. Maren Aslaksdatter g2g m. Berthe Jensdatter. Bodde i Skien. Se skifte nedenfor.
4. Berthe f. ca. 1681 bg. 29/10-1696.
5. Nils Vetlesen
f. ca. 1681 bg. i Skien 7/3-1753. ”Nils Wetlesen Saugmester, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche, gl. 72 aar.” g. i Skien 3/12-1739 m. Anne Thomesdatter  
6. Amun Vetlesen
dpt. 3/12-1682 d. 1735. Bodde på Skavråker i Eidanger. Se Eidangerslekt.org.
7. Ingebret Vetlesen dpt. 27/9-1685. Se nedenfor.
Bruker fra ca 1665.

Skifte i Skien skifte protokoll nr. 4 side 207, den 3/12-1718 etter salige Maren Aslaksdatter.
Arvingene var: enkemannen Jacob Vetlesen og barna:
1. Birthe Jacobsdatter f. ca. 1698.
2. Margrethe Jacobsdatter f. ca. 1701.
3. Maria Jacobsdatter f. ca. 1705.
4. Karen Malene Jacobsdatter f. ca. 1708.
5. Jon Jacobsen f. ca. 1715.
6. Anders Jacobsen dpt. i Skien 16/5-1718. (Til Nordal i Eidanger)

 Overformynder var Peder Gregersen. ”Aslak Monsen var gift med salige kones søster.”

Enka Maren Nilsdatter ble g2g med Iver Aasmundsen. Se nedenfor.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1664. (Avskrift: Jan Christensen).
Annammit aff Wedtle Borge for Leiermaall med Margrette Lauridtsdaater, som Echtede hinn annden, bødt 2 rdr 1 m.”

Vetle var nevnt som bruker av Søli nedre i sogneprestens manntall av 1664. Han bodde på Ø. Borge før han giftet
seg. Det finnes ingen andre med navnet Vetle eller Wetle i Gjerpen på denne tiden.

Fra skattematrikkelen 1670/71.
”N: Søllen, Wedtle bruger schylder 6 huder som Laugmand Chlaus Andersen med bøxell, ehr ejende, giffuer Schatt 12 Rdr.”

Kilde: Eidanger kirkebok 1711.
At Wetle var s.a. Ingebret Høgset i Siljan, ble funnet ved en tilfeldighet i Eidanger kirkebok ved en trolovelses-ærklæring for Wetles sønn Amund Skaveraaker
og hans trolovede Anne Pedersdatterden 18/10-1711. Det ble ført 2 vitner (utenom forloverne) som ærklærte at Amund Vetlesen og Anne Pedersdatters foreldre ikke var beslektet. Gard Strøm.

Ærklæringens ordlyd var:
”Anno 1711 den 8. octobris var Amund Schaveraager her i Eidanger Præstegaard og hafde med sig af Slemdal Jacob Pederssøn Præstegaarden
, med hvilchen fornevnde Amund Skaveraager giorde bevisligt, at det Quindfolck som havde avlet Wetle Ingebretsens Søli  var hverken beslæctet til Peder Moeholt, ei heller til Aaste Præstegaarden, som var moder til Peder Jacobsen Moeholt. Men nafnet til det quindfolck som Ingebret Høysedt havde avlet Wetle Søli med, sagdes aldrig at have været bekant i Slemdal, icke heller at samme Quindfolck havde omgaaet saa trofast i sin sag med Ingebret Høysedt, som sig vel burde og anstoed, hvilchet saa vil Jacob Pedersen med sin hele ædt vilde befeste og med Eed bevidne. Hvilcen Jacob Pedersens Eed hans fader Peder Ingebretsen ogsaa her under med sitt Boe-Merche tilstaar.

Peder (Ingebretsens) Boe-Mærche (Buemerke).
Jacob Pedersens navns bogstaver.”

G.br., leilending
Iver Aasmundsen Søli
fra Eidanger f. ca. 1655 bg. 14/3-1716. ”Iver Sølj 61 aar.”
g. 9/10-1687 m. enke Maren Nilsdatter
f. ca. 1635 bg. 21/9-1711. ”Ivar Sølis qvinde Maren 76 aar, som udskar sin strube med en lee (ljå) d. 16. Aug. og siden idag efter Amptmandens tilladelse og Sorenskriverens dom blev begraven.”
1. Marthe dpt. 28/10-1688. ”Iver Sølis d. Marthe 15 dage.“

2. Ragnild Iversdatter. Fadder i 1704 for Hans Fossjords sønn Lars.
Br. ca. 1687.

F.f. Iver Sølis datter Marthe: Lauritz Li, Tollef Søli, Isak Søli, Sissel Sanni, Amun Søli, Lisbeth Søli.

Maren Nilsdatter var enke etter Vetle Engebretsen Søli (ovenfor).

Iver hadde en søster Lisbeth Aasmundsdatter (d. 1698). Hennes sønn fra 1. ekteskap,
David Rasmussen, var i tjeneste hos Iver Søli i 1708. Den samme David ble viet i
Eidanger kirke den 8/1-1708 til Maren Sørensdatter. De slo seg ned på Vestby i Kvelde i Hedrum.

I skifte etter Lisbeth Aasmundsdatter, som ble holdt i Gjerpen (Eidanger?) den 11/8-1698, kan vi se at hun var g1g
m. Rasmus Tormosen Grava
og g2g m. Peder Larsen som nå var hennes enkemann. De bodda på N. Grava i
Eidanger. Det er også nevnt at avdødes bror var ”Ifver Sølle”.

Av nære slektninger var: Lauritz Li, Tollef Søli, Isak Søli, Sissel Sande, Amun Søli, Lisbeth Søli og Hans Ellefsen Lillegaarden.

Kilde: Fogderegnskapet, "Skoskatten" 1711.
"Nere Søelen.
Iferr Self, 6 (personer), (og kone), 2 drenge, 2 piger, 36 skilling.
Christen Self, 4, (og kone) og 1 barn, 1 pige, 24 skilling. Se Søli nedre(A).
Huusmand Ole self, 3, 2 piger, 18 skilling." Se Søli nedre Rønningen.

G.br., leilending
Ingebret Vetlesen Søli
herfra dpt. 27/9-1685 bg. 22/4-1748. ”Engebret Sølie 62 aar.”, s.a. Vetle Ingebretsen.
g. 22/3-1719 m. Maren Rasmusdatter
fra N. Grava i Eidanger f. ca. 1677 bg. 3/10-1764. ”Engebret Sølies enke 87 aar.”, d.a. Rasmus Tormodsen og Lisbeth Aasmundsdatter.
1. Lisbeth Engebretsdatter
dpt. 19/11-1719. Se Åltvedt(A).
2. Maren Engebretsdatter
dpt. 24/6-1721 g. 1742 m. enkemann Harald Pedersen Saltboden under N. Grava i Eidanger. Bodde der.
3. Vetle Engebretsen
dpt. 6/12-1722. Se Sanni(A).
4. Birthe Engebretsdatter
dpt. 30/4-1724 g1g m. Henning Snedker g2g i Eid 15/8-1750 m. enkem. Evert Nilsen Jyde (Danske). Bodde i Porsgrunn.
5. Anne Engebretsdatter dpt. 10/3-1726 g.m. Harald Rasmussen. Se nedenfor.
6. Iver dpt. 1/2-1728 bg. 15/4-1730. ”Ingebret Sølis Iver 2 aar 10 uger.”
7. Amund Engebretsen
dpt. 19/3-1730. Se Familie 33 - Ø. Borge 1762.
Br. ca. 1719.

F.f. Ingebret Sølis datter Lisbeth: Jacob Vetlessøn, Nils Vetlessøn, Ole Nirissøn, Jacob Vetlessøns qde. og datter Birte.
F.f. Ingebret Sølis datter Maren: Jacob Vetlesen, Tue Pedersen, hans qvd. Karen, Jacob Vetlesens datter i Scheen.
F.f. Ingebret Sølis søn Vetle: Jacob Vetlesen, Ole og Marcus i Scheen, Nils Vetlesens qvd, Anne Olsdatter.
F.f. Ingebret Sølis datter Birte: Nils Vetlesen, Marcus Olsen, Hartvig Snedker, Ole Andersens qde, Jacob Vetlesens Margrete.>
F.f. Ingebret Sølis datter Anne: Thure Raahm, Anders Krabbe, Christen Olsens qde, Inger Olsdatter, alle fra Scheen.
F.f. Ingebret Sølis hjemmedøpte søn Iver: Christen og Marcus Olsen, Hartvig Snedkers qvd, Jacob Vetlesens datter.
F.f. Ingebret Sølis søn Amun: Jacob Vetlesen, Thu(re) Raahm, hans søn, Christen Garvers qd, Inger Olsdatter. 

Se Maren Rasmusdatters opphav i Eidanger Bygdehistorie (C.S. Schilbred), bind I, side 243.

22/4/1748      INGEBRET VETLESSEN SOLBYE(!)      Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 158b.
N.Solbye       Arvinger:                            
(Søli)         Enka ...... som samtidig oppgav sitt
               bo til deling mellom barna:
               1. Wetle Ingebretssen, myndig
               2. Amund Ingebretssen, 18 år.
               3. Elisabeth Ingebretsdtr. g.m. Søren Aaltvedt.
               4. Maren Ingebretsdtr. g.m. Halvor Saltboe i Eidanger.
               5. Berthe Ingebretsdtr. g.m. Henning Snedker i Skien.
               6 ...... Ingebretsdtr. 20 år, ugift.
Verge for Amund og yngste dtr. ble deres farbror Niels Wetlessen i Skien formynder.
Brt: 74 - 0 -  2
Net: 35 - 1 - 10.

G.br., leilending
Harald Rasmussen Sølie
fra S. Ås(B) dpt. 9/12-1724 bg. 28/11-1781. ”Haral Sølie 57 aar.”, s.a. Rasmus Hansen Aas.
g1g 6/9-1748 m. Anne Engebretsdatter
herfra dpt. 10/3-1726 bg. 12/4-1768. ”Haral Sølies kone 42 aar.”
g2g i Eid. 21/3-1769 m. Helvig Danielsdatter fra Torsholt
i Siljan f. 1748 bg. 15/4-1774. ”Haral Sølies kone 25 ¾ aar.”, d.a. Daniel Kittilsen og Dorthe Nilsdatter fra Sølland i Siljan.
Forlovere: "Jon Kittilsen Thorsholt
og Nils Jonsen Thorsholt."
g3g 17/10-1776 m. Maria Christensdatter fra Ø. Borge(1)
dpt. 14/8-1746 bg. 16/5-1786. ”Haral Sølies enke 39 aar.”, d.a. Christen Brynildsen.
1. Engebret dpt. 29/6-1749 bg. 29/9-1754. ”Haral Sølies s. Engebret 5 aar og ...”
2. Anne Haraldsdatter
dpt. 1/6-1751 g1g m. Gunder Hansen Bratsberg. Se Augestad(1).
3. Vetle dpt. 18/11-1753  bg. 29/9-1754. ”... s. Vetle 1 aar.” Gravlagt sammen med sin storebror Engebret.
4. Inger Haraldsdatter
dpt. 7/12-1755  bg. 23/9-1804. ”lægdslem Inger Haraldsdtr. Søelie 48 3/4 aar.” Døde ugift på Ø. Borge. Losjerende hos Thor Halvorsen i 1801.
5. Maren Haraldsdatter
dpt. 20/5-1759 g1g 24/10-1782 m. Jon Thorsen. Se Enggrav.
6. Rasmus Haraldsen dpt. 21/3-1762. Se Søli(3).
7. Ole Haraldsen
dpt. 1/4-1764. Se Nedre Søli(A).
8. Engebret Haraldsen
dpt. 4/5-1766 g1g i Eidanger 5/3-1795 m. Mari Pedersdatter fra Lillegården, g2g i Porsgrunn 3/9-1801 m. Anne Maria Hansdatter.
9. Anne Haraldsdatter
dpt. 10/4-1768 trol. i Porsgrunn 7/5-1793 m. Ole Halvorsen (s.a. Halvor Olsen).
Barn i 2. ekteskap:
10. Dorthe Haraldsdatter
dpt. 6/1-1770 g.m. Engebret Isaksen Espedalen. Se Espedalen(2).
11. Vetle Haraldsen
dpt. 1/3-1772 trol. i Porsgrunn 16/1-1794 m. Maren Reiersdatter.
Barn i 3. ekteskap:   
12. Inger Helvig dpt. 28/12-1777 bg. 22/2-1778. ”Haral Solies d. Inger Helvig 9 uger.”
Br. 1748.

F.f. Haral Sølies db. (drengebarn) Engebret: Hans Christensens kone, Maria Halvorsdatter, Vetle Sannie, Søren Aaltvet, Ole Rasmussen.
F.f. Haral Sølies pb.
(pigebarn) Anna: Vetle Sannis kone, Gunhild Isaksdatter, Hans Christensen, Søren Aaltvet, Ole Rasmussen.
F.f. Haral Sølies db.
Vetle: Hans Christensens kone, Gunhild Nilsdatter, Hans Christensen, Gunder Sølie, Amun Engebretsen.
F.f. Haral Sølies pb.
Inger: Lars Sannis kone, Amun Engebretsens kone, Hans Christensen, Edvert Nilsen, Ole Aas.
F.f. Haral Sølies pb.
Maren: Lars Sannis kone, Maren Gundersdatter, Christen Sneltvet, Peder Venstøb, Daniel Venstøb.
F.f. Haral Sølies db.
Rasmus: Ole Aases kone, Christence Heljesdatter, Knud Kiølnæs, Lars Sanni, Anders Andersen.
F.f. Haral Sølies db.
Ole: Lars Sannis kone, Amun Engebretsens kone, Hans Sølie, Knud Kiølnæs, Elias Evertsen.
F.f. Haral Sølies db.
Engebret: Lars sannis kone, Halvor Riises kone, Amun Engebretsen, Elias Edverdsen, Hans Rasmussen.
F.f. Haral Sølies datte Anne: Lars Ouestads kone, Anne Vetlesdatter, Halvor Riis, Hans Rasmussen, Simen Gundersen.
F.f. Haral Sølies datter Dorthe: Lars Sannis kone, Hans Rasmussens kone, Lars Sanni, Halvor Riis, Simen Gundersen.

F.f. Haral Sølies db.
Vetle f. 1772: Halvor Riises kone, Anne Haraldsdatter, Halvor Riis, Amun Engebretsen.
F.f. Haral Sølies pb.
Inger Helvig: Lars Sannis kone, Maren Christensdatter, Lars Sanni, Brynil Borge, Hans Christensen.
 

2/1-1782       HARALD RASMUSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 409b.
Nedre Søelie   Arvinger: Enka Maria Christensdatter og barna etter avdødes tidl. ekteskap:
               I. Av 1.ekteskap med Anne Ingebretsdtr.:
                  1. Rasmus Haraldssen   20 år.
                  2. Ole Haraldssen      18 ”
                  3. Ingebret Haraldssen 16 ”
                  4. Anne Haraldsdtr.    30 ”
                  5. Inger Haraldsdtr.   26 ”
                  6. Maren Haraldsdtr.   23 ”
                  7. Anne Haraldsdtr. den yngre, 14 år.
               II. Av 2.ekteskap med Helvig Danielsdtr.:
                  8. Wetle Haraldssen    10 år.
                  9. Dorthea Haraldsdtr. 12 ”
               III. Ingen barn i 3.ekteskap med Maria Christensdtr.
               Enkas laugverge ble hennes far Christen Borge.
    Formynder for Rasmus og Ole ble farbror Halvor Rasmussen Riis.
    ----”---- -”- Ingebret og Anne d.e. ble Lars Sanna, (g.m. et søskenbarn til avdøde.)
    Formynder for Inger og Maren ble morbror Amund Ingebretssen Waller.
    ----”---- -”- Anne d.y. ble Christen Borge.
    ----”---- -”- Wetle ble bestefaren Daniel Thorsholt.
    ----”---- -”- Dorthea ble morbror Ole Thorsholt.
Brt: 106 - 0 - 18
Net:  62 - 1 -  6.

Se Søli(3).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no