ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 01.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli nedre
Landskyld 6 huder.

Delt fra hovedbølet i middelalderen (1000 - 1530).
 
Jon Haagensen
gift med Tore

Br. i 1565 - 1573


Ved hjelp av skattelistene kan vi følge de tidlige leilendingene på 1600-tallet:

G.br., leilending

Gunder Søllen
.
Br. 1603 - 1626.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1621: (Avskrift: Jan Christensen).
”Annamet aff efftersm Mennd Ahrnne Borge, Gunder Søllen, Berull Vinstub, Niels Riis, Johann Aas, Tholeff Holmb, Leffuor Nerumb, Joen Øffromb, Dyrre Flotterud, Peder Thoffte och Peder Ballestad for en domb di haffde Udgiffuet offuer Ellene Anders Chlochers At hun schulle giøre sinn Wnderførsell och iche dend siden wille Beseigele, bleff aff Laugmanden Thilldømbt at giffue huer 1 m. søllff, pennge 5 ½ dlr.”

G.br., leilending
Jens Søllen.
Br. 1627 - 1642.

G.br., leilending

Helge Gundersen Søellen
.
Br. 1643 - 1661.

Nedre Søli ble delt i 2 bruk i 1646.

Se Søli nedre(A) og Søli nedre(B).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no