| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Grini Søndre
Landskyld 9 huder i 1591.

Tidlige eiere.
8 øyre av landskylda tilhørte i middelalderen presten i Gjerpen. 3 huder lå senere under Gjerpen prostigods.
Fra 1591-1610 eide Gaute Aafos i Solum 6 huder.
Siden 1634 var S. Grini borgergods. Skiensborgerne Jørgen Clausen fra 1634, Jacob Pedersen i 1647 og 1661,
Anders Cornish
i 1672 og 1677, Willum Willumsen fra 1678, kaptein Steen Christensen Blix fra ca. 1702,
lagmann Gert Lange
fra 1709 og biskop Bartholomeus Deichman fra 1720.

Kittil Toressøn Grinnie.
Br. i 1585.

Se også N. Grini.

En Amundt eller Anund Grinde er nevnt blant bøndene i Bamble fogderi som i 1585 skattet for utførsel av eikestolper. Gårdsnavnet er lite trolig feil for Rinde, for i samme regnskap finner vi en Anund Grinde som sammen med Mari Tufte skatter for leie av Kronens sag på Ås i Gjerpen. Han bodde etter alt å dømme på Grini i Gjerpen, der vi samtidig finner en Kittel Grinnie (NRA, RK, Lensregnskaper, Bratsberg len, legg 1.1, Lensregneskap 1585–86).
Antakelsen støttes av at Ammundt Grinne i 1580 var lagrettemann i Gjerpen. Omskriften rundt seglavtrykket hans viser bokstavene AMON TORESØN (NRA, Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660, papir. Munk, Erik C. Originale dokumenter, nr. 52, utrykt diplom orig. papir, datert 22. februar 1580). Christensens fremstilling av brukerrekken for Grini kan dermed suppleres med oppsitterne Kittil og Amund Toresson. (Av Per Reidar Christiansen i ubenyttet artikkel 2009.)

G.br., leilending
Nils Grinni

Nevnt i 1599, 1611 og 1620.

”Niels Grinnie” var i 1599 nevnt som vitne i en rettsak angående S. Mæla.

Kilde: Trelastregnskap 1605-1606 Bratsberg.
Disse er nevnt som selgere av tømmer: ”Engelbrred Løberg”, ”Suennd Gunnderøed”, ”Niels Grinde”, ”Hans Bøe” og
”Søffren Falckum”.

G.br., leilending
Rasmus Grinni
Br. i 1622.

G.br., leilending
Knud Grinni

Br. 1644 og 1645.

Eier og bruker i 1647: Jacob Pedersen i Skien.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Syndre Grinj som Jacob Pedersen i Scheen bruger, schylder 9 huder och ½ bispd. (bismerpund) jern. Der under en ødeplads kaldes
Morcher (Marker), schylder 1 hud. Lodtzeirne herudj er Jacob Pedersen, eyr 7 huder med bøxell, Gierpen proustj 3 huder, och presten paa
Hollen i Tellemarken ½ pund jern. Er lagt for 1 ½ gaardt schat, penge 9 dr. Jacob Pedersen bygger.”

Bruker av 4 ½ hud i 1661:

G.br., leilending
Svend Grinni
f. ca. 1636 d. ca. 1672 eller noe før.
g.m. Gunhild Rasmusdatter.
Br. 1661.

Fødselsår er oppført etter sogneprestens manntall av 1664 og kan være unøyaktig.

Kilde: Skattematrikkelen 1670-71.
"Hans och Enchen bruger, Schylder 9 Bp. Smør. Andrej Cornitz ehr ejende 7 Bp. med bøxell och Gierpen Proustj 2 huder.
Giffuer Schatt 18 Rdl."

Kilde: Tingbok nr 1 for Skien lagting 1672-75.
1672: "Sr. Børting lot lese efterschreffne pantebreff:
Niels Helgessen paa Kier (Se Kjær) for Kapital til Børting skyldig bleven efter hanns regenskapsbogs indhold, for nøiactig vare, penger och skattens klarering: 89 rdr. 3 ort 20 sk.
Lover med første at betale, imidlertid setter til full forsikring och underpant sine hæster och fæ, bo och bohave løst och fast.
Gunild Rasmusdatter paa søndre Grinnie
: 41 rdr. 1 ort.
Hans Nielsen søndre Bøe: 90 rdr. 2 ort 15 sk.
Gunder Amundsen søndre Bøe: 117 rdr. 23 sk.
Erich Olssøn paa Melum: 110 rdr. 3 ort 15 sk.
Gunder Rasmussen nordre Hynni: 114 rdr.
Ledvor Svenningsen paa Kise: 97 rdr. 3 ort.

Alle forschreffne 6 brev findes under kreditorenes boemerker, og til vitterlighet av Jacob Nielsen og Johan Lorendzen underschreffuet och samtlige dateret Fossem Verk 1 mai 1672. Dateret 30 mars 1672.”

G.br., leilending
Hans Nilsen Grinni
fra Furuvald f. ca. 1646,
1. Berte Hansdatter dpt. 16/7-1682. ”Hans Grinnies d. Berte.”

Kilde: Bamble tingbok Dato 7/12-1674:
Peder Nielsen, sikt- og sakefallsforpakter, havde innstevnet Hans Grini formedelst han paa mordersche vis haver overfaldet  Gunder Dyerkoll der han ville fare hiem fra Byen til sit hus, og hannem saa slaget at han nesten var død, formente hannem derfore tilbørligen at bør straffes andre saadan til Exempel.
Christen Rasmussen efter tilspørsel og lovlig innstevnelse bekjenner at han med Solve Rosuald kom opp til Dyerkoll og ville se hvorledis det var med Gunder Dyrkoll, da var samme tid derinde Hans Grinis broder Tollef Furewald som sagde at han ikke viste andet enn Gunder Dyerkoll var død, og da han hadde fuldt sin broder Hans Grinj hiem, red han ned igien til Gunder Dyerkoll, da var hand ned krøben i ??? og derhos ikke kunde benegte at Tollef Furewald jo for dennem bekjendte at han spand Gunder Dyerkold med sin fod op til gaardz, nemlig Grinigaarden.
Hans Grini har stygt overfaldet Gunder Dyerkoll, vigt af fra sin rette vei og forfulgt ham opp i Melum Gaden (Mælagata).
Tuende gange åtte Ørtuger och 13 sk., og Tollef Fyrewold som ikke hindret saadan ulyche at bøde 8 ørtuger og 13 sk sølv.

Noen barnedåp-innføringer i Gjerpen kirkebok hvor Hans Grini er nevnt:

Dåp 1688: d.3.Adv.     Peder Nilssens søn Henrik.
Test: Hans Grinni, Jon Bø, Jacob Tolfsen Bø, Else Hoppestad, Anne Doxrø, Margrete Tollefsdatter.

Dåp 1690: d.19.Mart.   Erik (Nilssen) og Boel Gulliksdatters sligfredbarn Hans ded andet de har avlet sammen uden æcteskab.
Testes Baptismi: Hans Grinni, Hans Lund, Ingebret Holms Marthe, Mathis Doxrøs Anne,Berulf Holms datter Helvig.

Dåp 1691: Diu Septuag. Gunder Grinnis d. Gunnil.
test: Lauritz Li, Hans Borge, Peder Kolkin, Verners Else i Skieen, Hans Grinnis qvinde, Inger Olsdatter i Skien.

S. Grini ble delt i 1707. Se Grini(21) "Grinihaven".

Landskyld av dette bruket etter delingen: 3 huder.


Hovedbygningen. Foto: Gard Strøm september 2012.

G.br., leilending
Christopher Halvorsen Grini
fra Kise f. ca. 1657 bg. 23/4-1738. ”Christopher Rising ...”, s.a. Halvor Christophersen Kiise.
g1g 20/6-1706 m. Karen Hansdatter f. ca. 1667 bg. 24/1-1729. ”Christopher Grinis qde Karen 72 aar.”
g2g 9/11-1729 m. Maren Olsdatter fra S. Rising?
Br. 1707.

Skoskatten 1711: ”Christopher Grini Self, 5 (personer), kone, 2 drenge, 1 pige, 30 sk.

I 1729 forpaktet Christopher Grini jorda på S. Rising(2).

Engebret Pedersen Bratsberg var selveier av 3 huder fra 1729.
Sønnen Solve Engebretsen var selveier av 3 huder fra 1742.

Klokker, selveier
Christen Greve
f. ca. 1716 bg. 8/6-1780. ”Klokkeren Christen Greve 65 ½ aar.”
g1g i Brevik 2/11-1742 m. Kirsten Jensdatter Trost f. ca. 1719 bg. 1/8-1743. ”Klockerens qde Kirstine, 23 ½ aar.”, d.a. Jens Pedersen Trost og 2. hustru Anne Christiansdatter Phunt.
g2g i Gj. 18/6-1744 m. Helle Jensdatter Trost f. ca. 1712 bg. 7/10-1752. ”Christen Greves kone 40 aar.”, d.a. Jens Pedersen Trost og 2. hustru Anne Christiansdatter Phunt.
g3g i Gj. 1/6-1753 m. Hanna Christine Wulfsberg fra Bragernes dpt. 15/4-1724 på Bragernes bg. 21/9-1781. ”Klokkeren Chr. Greves enke 57 ½ aar.”, d.a. kjøpmann på Bragernes, Ole Knudsen Wulfsberg fra Bragernes og Kirsten Wright fra Larvik.
1. Casper Christensen Greve dpt. 4/1-1745. Konf. 1761.
2. Kirsten dpt. 2/4-1746 bg. 11/5-1746. ”Christen Greves pigebarn Kisten, 6 uger.”
3. Anne Wiel dpt. 20/3-1747 bg. 24/7-1748. ”Christen Greves pb. Anne 1 ½ aar.”
4. Jens Christian Greve dpt. 4/2-1749.
Barn i 2. ekteskap:
5. Helle Christian Greve dpt. 24/9-1754 bg. 13/8-1773. ”Helle Christian Greve 19 aar.”
6. Ole Wulfsberg Greve dpt. 18/2-1756.
7. Kirsten Berthea Greve dpt. 3/9-1757 g.m. 27/3-1784 Peder Holst.
8. Anne Wiel Greve dpt. 13/11-1759. Konf. 1774.
9. Else Wilhelmine Greve dpt. 5/4-1762 g. i Skien 16/8-1798 m.
Nicolai Frideric Wohlers.
10. Dorthe Sophie Greve dpt. 13/2-1767.
Konfirmert i 1782.
Eier 1766.

F.f. Greves Casper: Peter Gasman, Gregers Bentssøn, Mads Trost, Nils Ha------ i Brevig, Marte Trost.
F.f. Klokkeren Christen Greves p.b. Kisten: Jon Jonsens kjereste, Elen Vendelboe, rector Vinther, Claus Nilsen Bugge, Marius Monrad.
F.f. Christen Greves pb. Anne Viel: Bent Gregersens enke, Lorents Andersens kone, Lorents Andersen, Jan Bogbinder, Albert Norman.
F.f. Christen Greves db. Jens Christian: Mad: Monrad, Hanna Kistine Wulfsberg, Børger Halvorsen, Kiel Jensen, Hans Arnesen.
F.f. Christen Greves db. Helle Christian: Nils Gundersens kone, Lisbeth Arveskoug, Berthel Jobsen, Hans Qvist, Mads Trost.
F.f. Christen Greves db. Ole Vulfsberg: Hans Qvistes kone, Maren Arveschoug, Nils Gundersen, Hans Arnesen, Realf Vrigth.
F.f. Christen Greves pb. Kisten Berthea: Prostinde Monrad, Antonette Arveskoug, Realf og Petter Bøjesen, Bøje Vright.
F.f. Christen Greves pb. Anne Weel: Anders Rasmusens kone, Gunnil Catrine Arveskoug, forvalter Müller, Hans Christian Arveskoug, Ole Thue.
F.f. Christen Greves pb. Else Vilhelmine: Hans Chrysties kone, Catrine Cudrio, Lars Vrigth, Johan Antoni Vrigth, Isak Jynge.
F.f. Christen Greves pb. Dorothea Sophia: Ole Thues kone, Barbara Monrad, Peder og Ole Bradsberg, Jens Kiil.

Christen Greve var klokker fra 1742 og til sin død i 1780. Han bodde tidligere på nordre Mæla, siden bodde han i
flere år på søndre Grini til han solgte gården og flyttet til et litet bruk under Søndre Brekke.

G.br., selveier
Jørgen Halvorsen Grini
(Etterstad) fra S. Lunden i Gjerstad dpt. 22/5-1732 i Gjerstad bg. 27/2-1775. ”Jørgen Halvorsen Grinie 42 aar.”, s.a. Halvor Olsen Lunden og Aslaug Torbjørnsdatter.
g. i Drangedal 4/7-1762 m. enke Anne Madsdatter fra Jysereid i Drangedal dpt. 22/1-1741 bg. 30/7-1807. ”Enken Anne Madsdtr. f. Høgelie, meldt at være over 60 aar.”, d.a. Mads Larsen S. Rød og Taran Jørgensdatter Etterstad.
Forlovere i Drangedal kirke: "Gulbrand Juserøe (Jysereid) og Lars Jensen Trydal."
1. Aslaug Jørgensdatter dpt. 26/3-1764 i Tørdal. Født på Ettestad  g.m. Ole Asbjørnsen. Se Hobek under Rising.
2. Amund Jørgensen dpt. 16/11-1766 i Tørdal. Bodde trolig hos sin farbror Ole Halvorsen på Lunden i Gjerstad til han ble voksen. Se Høgli øvre under Grini.
3. Halvor Jørgensen dpt. 24/9-1769 i Tørdal. Bodde hos sin farbror Ole Halvorsen på Lunden i Gjerstad.
4. Ingeborg Jørgensdatter dpt. 30/5-1773 Tørdal, g1g Hans Tormodsen Kikut g2g enkemann Peder Fredriksen. Se Kikut under Rising og Kjøya under Fjelldalen.
Br. 1774.

Anne Madsdatter var tidligere gift med Anund Svennungsen Jysereid i Drangedal som døde 33 år gammel etter bare to års ekteskap.
Denne familien bodde i 9 år på Ettestad i Tørdal sogn i Drangedal pr.gj. og må ha kommet til Gjerpen i ca. 1774.

Når det gjelder Anne Madsdatter, se Slektsregister for Drangedal bind 1, side 269.

Enka Anne Madsdatter ble g3g med enkemann Torsten Jonsen. Se Løvås under Rising.  

1/4/1775       JØRGEN HALVORSSEN    Bamble skifteprot. nr. 9, s. 412a.
S.Grini        Arvinger: Enka Anne Madsdatter og barna:
               1. Amund Jørgenssen     6 1/2 år.
               2. Halvor Jørgenssen    5 1/2 ”
               3. Aslaug Jørgensdtr.      10 ”
               4. Ingeborg Jørgensdtr. 1 3/4 ”
   Sønnen Halvor var hos farbror Ole Halvorssen søndre Lunden i Gjerstad sogn.
   Formynder for sønnene ble Ole Halv. Lunden.
   ----”---- -”- Aslaug ble Sigvald Torbjørnssen på nordre Lunden i Gjerstad.
   ----”---- -”- Ingeborg ble mora selv.
  Enka hadde fått klokkeren i Gjerpen, seignr. Greve til laugverge.
Brt: 352 - 1 - 14
Net: 300 - 0 - 23
Jordegods: 1 hud i søndre Grini m.b. Enkas bror Tollef Madssen og avdøde hadde tilslaget på gd. under auksjon
forrige år for 1100 rdlr, men hadde bare avbetalt 300 rdlr. For dette fikk enka og barna skjøte på Høgeli som ble
skyldsatt for 3 skind m.b. og hus. Skjøtets dato 13.9.1775.

Skiensborger
Gregers Jensen
f. ca. 1707 bg. 4/5-1786 i Gjerpen. "
Gregers Jensen 79 ½ aar."
Eier 1775.

Det ble frasolgt 6 skinn i ca. 1784 til Ingebret Solvesen Grini.
De samme 6 skinn ble solgt til prokurator Brangstrup fra 1797.

Prokurator, g.br., selveier
Johan Gotfred Brangstrup dpt. 11/8-1757 i Skien, s.a. kjøpmann Hans Brangstrup og Maren Henningsdatter Fiche.
g1g m. NN
g2g m. Inger Andrea Rougtved f. ca. 1781.
Br. 1797.

Andre på gården i 1801:
Enke Maren Brangstrup, "Mandens moder" (77). Tjenestefolk: Ole Olsen(15), Christen Olsen(24),
Inger Johanne Haraldsdtr(15), Ingebor Jensdtr.(26) og Anne Halvorsdtr.(33)
.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Auktionsskjøde til Kristian Echstorm d.e. (den eldre) m.m., dat. 12. Juli 1814, tinglyst 20. Aug. 1814 og 22. August 1870.

Skipsfører
Christian Severin Balle Eckstorm
(Christian Eckstorm) fra Grøndokka i Lyngdal dpt. 28/5-1772 d. 1/11-1845 på Grini, s.a. holzførster Johan Cornelius Eckstorm fra Hessen og Maren Jacobsdatter fra Porsgrunn.
g. i Skien 12/6-1811 m. Alison Christine Liungh fra Skien dpt. 30/11-1791, d.a. Poul Frederik Liung og Alison Winther.
1. Marie Cathrine Eckstorm dpt. 27/4-1812 i Skien g. i Gjerpen 19/10-1845 m. Premier-Leuntnant Adam Reutz Steen Holter fra Næs i Hedmark f. 1814, s.a. Komerceraad Peder Holter. De bodde i Tønsberg i 1845.
2. Pauline Olavia Eckstorm f. 29/10-1813 i Skien.
3. Alison Eckstorm f. 20/5-1815 på Grini.
4. Hanna Henriette Eckstorm f. 4/2-1817 d. 8/5-1889 på Klosterhaugene i Skien. Ugift.
5. Christian Severin f. 1/3-1819.
6. Elise Eckstorm f. 2/9-1820.
7. Paul Frederik Eckstorm f. 1/1-1823.
8. Johan Cornelius Eckstorm f. 28/11-1824 g. i Skien kirke 1/4-1855 m. Petra Pauline Dop fra Våle pr.gj. f. ca. 1816, d.a. sogneprest Frederik Anton Dop. De bodde i Drammen i 1855. Han var da kontorist.
9. Theodor Eckstorm f. 17/12-1826. Konfirmert i Gjerpen.
10. Didrich Cappelen Eckstorm f. 25/7-1831.
11. Ole Nicolay Lieungh f. 13/4-1835 d. 27/12-1836 på Grini.
Br. 1814.

Under vielsen i Skien kirke ble de viet av sogneprest til Vallø i Vestfold, Herr Dop.

Kilde: Lyngdal kirkebok.
28. May 1772. "Holzførsten Johan Cornelius Eckstorm og Kiæresten, deres barn kaldt Christian Severin Balle.
Faddere: Madame Flinthough, Jomfru Holst, Hr. Sorenskriver Balle, Hr. Flinthough, Capitain Tobiesen.

Kilde: Lokalhistoriewiki.no
Holzførster: Skogbetjent eller "Skaufut". Underordnet forstmann.

Les om hans eldre bror Andreas Eckstorm i Wikipedia.

Tjenestepike her i 1822: Else Andrea Gulliksdatter fra Tolnes i Solum f. 1799 d. 15/12-1822 hos Eckstorm på Grini.
Tjenestepike i 1845: Anne Petronelle Andersdatter f. ca. 1817.
Enkefruens søster, Marthe Lieungh f. ca. 1788, bodde her i desember 1845.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Kjøbekontrakt, hvorved Jacob Larsen sælger til Lars Jacobsen sine frem- og udhuse paa dette brug, dat. 9. februar 1835, tinglyst 11. januar 1836."
"Skjøde fra Jacob Larsen til Lars Jacobsen paa udstederens huse med udhus samt smedje (smie), dat. 30. aug., tinglyst 2. sept. 1839."
"Skjøde fra Lars Jacobsen til Hans Kristian Fander paa samme huse, dat. 16. juni, tinglyst 26. aug. 1845."
"Skjøde fra Hans Kristian Fander til Iver Førre paa samme huse, dat. 10. sept., tingl. 1. okt. 1851."
"Auktionsskjøde til Anders Kristensen paa somme husebygninger, dat. 30. marts 1854, tinglyst 7. dec. 1859." 
"Skjøde fra Anders Kristensens enke Karen Kristensdatter til Ole Olsen paa de samme huse, dat.10. nov. 1856, tingl. 7. dec. 1859."
"Skjøde fra Ole Olsen til Knud Kristensen Rising paa de samme huse med enken Karen Kristensdatters vedtagelse af at hendes ret til husvær
bortfalder hvis hun gifter sig, dat. 23. nov., tinglyst 7. december 1859."
"Resiprokt testamente mellem ægtefolkene Knud Kristensen og Marthe Kirstine Kristoffersdatter, dat. 21. jan. 1873, tingl. 22. okt. 1890."
"Skjøde fra Knud Kristensens enke og testamentarisk arving Marthe Kirstine Kristoffersdatter til Johan Peter Nilsen paa hendes Huse med tomt
og tilliggelser for 1000 kr., dat. 15., tinglyst 22. okt. 1898."

Obligation fra Claus Olsen til Christian W. Eberhardt for 200 kr. med pant i udstederens hus paa Vasbrækka, dat. Mai, tinglyst 6. Juni 1879."

I 1870 var denne gården eid av døtrene her, ”søstrene Eckstorm” og deres svoger, oberstløytnant Adam R. S. Holter.
Søstrene Eckstorm forpaktet dessuten bruket Århus(6) i 1875/76.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Kjøbekontrakt fra Oberstløintnant Holter paa egne og medeieres vegne til M.G.Jamtvet paa dette brug m.m., samt løsøre, dat. 18. sep., tingl. 23. okt. 1884."
"Skjøde fra Oberstløintnant Holter paa egne og medeieres vegne til Mathias Gjermundsen Jamtvet paa dette brug m.m. for 26.000 kr., dat. 30. april, tingl. 2. mai 1885."

G.br., selveier
Mathias Gjermundsen Jamtvedt
fra Heddal f. 16/9-1846 d. 23/6-1923.
g.m. Gunhild Andreasdatter Kolbjørnsrud fra Heddal f. 6/1-1856 d. 10/10-1933.
1. Gjermund M. Jamtvedt f. 1/10-1884 på Sem. Se nedenfor.
2. Gunda Jamtvedt f. 5/1-1887 på Grini g.m. Lars Gunnarsen Moe. Se N. Jønnevald.
3. Andreas M. Jamtvedt f. 25/11-1888. Se Grini(70).
4. Anna Jamtvedt f. 9/5-1890 g.m. Erik L. Ballestad. Se Ballestad(40).
5. Mathias Jamtvedt f. 25/3-1892 på Grini. Se Grini(71).
6. Halvor M. Jamtvedt f. 5/3-1895. Se Bø(11).
Br. 1884.

Mathias Jamtvedt kjøpte gården i 1884. Tjenestejente i 1891: Birgith Torstensdatter fra Sauherad, ugift, f. ca. 1865.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 17, 18 og 19 vedkommene er udskilt, afholdt 18., tingl. 19. sept. 1896."
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 28 er udskilt, afholdt og tinglyst 1. mai 1897."
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 23 er udskilt, afholdt og tinglyst 16. sept. 1898."

"Skylddeling, hvorved denne eiendom er delt således: M. G. Jamtvedt beholder 11 mark 05 øre.
Bnr 24 "Vegheim" av skyldmark 0 mark 02 øre.
Bnr. 25 "Bø" av skyldmark 0 mark 03 øre.

"Skyldsætningsforretning afholdt og tinglyst 16. juli 1902, hvorved en parsel, bnr 26 "Solheim" af skyld 0 mark 03 øre er udskilt."
"Skylddeling afholdt og tinglyst 18. april 1906, hvorved en til bager Andreas Andersen bortfæstet tomt, bnr 27 "Solheim" af skyld 0 mark 02 øre er udskilt.
"Delingsforretning afholdt, afhjemlet og tinglyst den 29 september 1906, hvorved er udskilt bnr 29 "Berg" av skyld 0 mark 03 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt den 6., tinglyst 7. juni 1911, hvorved til Anton Olsen er utskilt bnr 34 "Hannevald" av skyld 0 mark 02 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 12. okt., tinglyst 13. okt. 1915, hvorved til Hagbart Oterholt er bortfæstet bnr 39 "Sjaali" av skyld 0 mark 02 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 9. nov., tinglyst 4. des.1915, hvorved til Halvor Grini er utskilt bnr. 40 "Østby" av skyld 0 mark 20 øre."

"Skylddelingsforretning avholdt 12., tinglyst 22. februar 1919, hvorved er utskilt:
Bnr. 53 "Sjaali" til Einar Tveten av skyld 0 mark 03 øre.
Bnr. 54 "Hannevald" til Anton Olsen av skyld 0 mark 07 øre.
Bnr. 55 "Solheim" til Ole Dokka av skyld 0 mark 06 øre.
"Hertil kommer ifølge eierens begjæring av 22., tinglyst 22. februar 1919: Gnr 57, bnr 40 "Østby" av skyld 0 mark 20 øre. Sammenføining."

"Skylddelingsforretning avholdt 10., tingl. 17. nov. 1920, hvorved er utskilt:
bnr 64 "Fredhøi" av skyld 0 mark 04 øre til Halvor H. Sem.
bnr. 65 "Strand av skyld 0 mark 03 øre til Anders A. Strand.

"Skylddelingsforretning avholdt 2., tinglyst 15. august 1923, hvorved er utskilt:
Bnr 70 "Nordgarden" av skyld 3 mark 70 øre."
Bnr 71 "Søgarden" av skyld 2 mark."

"Skifteskjøte fra skifteforvalteren i avdøde gaardbruker Mathias Gjermundsen Jamtvedt og gjenlevende hustru Gunhilds fellesbo til sønnen
Gjermund Jamtvedt for kr. 22.800, hvori innbefattet føderaad til moren, verdsatt til kr. 12.500, dat. 27. febr., tinglyst 12. mars 1924."

G.br., selveier
Gjermund M. Jamtvedt
herfra f. 1/10-1884 d. 10/1-1966.
g.m. Augusta Andersen f. 5/2-1886 d. 11/10-1964.
1. Gunhild Gerd Jamtvedt f. 28/1-1908. Se nedenfor.
Br. 1924.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 14/12-1929, tinglyst 3/1-1930, hvorved bnr 80 "Løvmo" av skyld 0 mark 07 øre er utskilt til Henry Reinertsen.
"Skylddelingsforretning avholdt 12/7-1930, tinglyst 25/9-1930, hvorved til Jens Karlsen er utskilt bnr 81 "Lyhaug" av skyld 0 mark 07 øre.


Husmor, selveier
Gunhild Gerd Jamtvedt herfra f. 28/1-1908 d. 28/5-1990.
g.m. trelasthandler Ernst Kristoffer Christiansen fra V. Århus f. 16/3-1904 d. 2/12-1976, s.a. Johannes Christiansen.
1. Svein Gjermund Johannes Christiansen f. 1943 i Brevik. Se nedenfor.
Br. 1967.

Det var kona som stod som eier av denne gården. Mannen drev Salingstrand trelastutsalg i Brevik.
De er begge gravlagt i Gjerpen.

Trelasthandler, selveier
Svein Gjermund Johannes Christiansen
fra Salingstrand i Brevik f. 1943, s.a. Ernst Kristoffer Christiansen.
g.m. Berit Hanssen fra Brevik f. 1943, d.a. manufakturhandler Carl "Kalle" Hanssen i Brevik f. 26/10-1916 i Skien og Martha Marie Klausen f. 12/5-1920 i Kragerø.
Br. 1979.

Familien Christiansen har ingen barn. De drev Salingstrand trelastutsalg i Brevik.

Innhuset her var opprinnelig 1/4-del større. I forbindelse med et arveoppgjør, ble en 1/4-del av huset pent revet,
merket og flyttet. Det eksisterer i dag, som innhus på Grini(71) "Sørgården", Gamle Siljanv. 6.


Bildene av gården ble tatt i september 2012 av Gard Strøm.


Detalj av inngangspartiet.

Bryggerhuset.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.