ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Augestad
Gård nr. 81 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 381.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.06.2020


Augestad 2
Gammelt løpenr. 298. Siden Norges matrikkel 1889: 81/2 m.fl.

Delt fra hovedbølet i ca. 1654 med en landskyld på 2 huder.

Adresse i dag: Augestadv. 129, 3914 Porsgrunn.

Anders Christensen ”i Scheen”.
Eier 1652 – 1657.

Anders Christensen var eier av 2 huder i Augestad i tiden 1652 - 1657.

G.br., leilending
Nils (Solvesen?) Follou
f. ca. 1610 d. før 30/8-1681. Opphav ukjent.
g.m. Kirsten Toresdatter f. 1614 bg. 30/8-1681. ”Nils Follougs Enke Kirsten Torsdatter, 67 1/2 aar g.”
Bruker 1678.

Denne familien bodde på Follaug(A).

G.br., selveier
Solve Nilsen Ouestad
fra Follaug(A) f. ca. 1647 bg. 3/2-1729. ”Solve Ovestad, 82 aar gl.”, s.a. Nils (Solvesen?) Follou.
g1g m. Ingebor Christensdatter fra N. Grini f. ca. 1653 på Augestad bg. 8/2-1687. ”Solve Ouerstads qnd. 35 aar.”, d.a. Christen Simensen Grinie.
g2g 29/9-1687 m. Gunhild Evensdatter fra N. Lunde i Eidanger f. ca. 1663 bg. 29/12-1716. ”Solve Ovestads qde Gunnild 53 aar.”, d.a. Even Rollefsen N. Lunde.
g3g 19/6-1717 m. Karen Olsdatter f. ca. 1678 bg. 23/11-1740. ”Solve Overstads enche, 62 aar.”
1. Birte Solvesdatter f. ca. 1669. Fadder for Halvor Hauens datter Thore i 1710 (”Solve Ouestads datter Birte”.)
2. Nils Solvesen. Fadder for Levor Riises sønn Knut i 1698 (”... Solve Ouestads søn Niels”.)
3. Sidsel Solvesdatter f. ca.1679 g.m. Gunder Hansen Lid. Se Lid(B).
4. Kirsten Solvesdatter dpt. 17/4-1682 g.m. Lars Eriksen. Se Søli(7).
5. Ole dpt. 12/3-1684 bg. 26/9-1696. ”Solve Ouestads søn Ole 11 aar g.”
6. Lauritz Solvesen (Lars Solvesen) dpt. 12/3-1684 d. 1760 g1g m. Ingeborg Hansdatter. Se Familie 1 - Ø. Borge 1720
7. Hans dpt. 30/1-1687 bg. 10/7-1687. ”Solve Ouestads søn Hans 24 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
8. Ingebor dpt. 26/8-1688 bg. 25/1-1711. ”Solve Ovestads datter Ingeborg 22 aar.”

9. Guri dpt. 29/3-1692 bg. 17/7-1695. ”Solve Ouestas d. Guri 3 ¼ aar g.”

10. Isak Solvesen dpt. 28/7-1695. Se Nærum(1) og  Søli øvre(A).
11. Ole Solvesen dpt. 25/3-1698. Overtok denne gården.
12. Nils dpt. 14/1-1703 bg. 2/7-1703. ”Solve Ouestads søn Nils 10 uger gammel.”
Eier 1680.

F.f. Solve Ouestads datter Guri: Nils Sande(Sanni), Lauritz Klep i Scheen, Anne Søli, Lisbeth Li.
F.f. Solve Ouestads søn Isak: Hans N. Søli, Halvor Aaltvet, Nils Sandes quinde Sissel, Levor Riises quinde Astri, Hans Sølis datter Karen.
F.f. Solve Oustads søn Ole: Nils Sande, Ole Høiset, Lauritz Lies quinde Tore, Gregori Høisets quinde Ingebor, Karen Hansdatter fra N. Søli.
F.f. Solve Ouestads sønn Nils: Nils Sanne, Knud Follou, Hans Larsen Li, Hans Lies q. Tore, Hans Ouestads q. Anna, Nils Sannes pige Margrete.

Se Eidangerboka (Schilbred) bind I, side 43 om Nordre Lunde hvor Solves 2. kone Gunhild Evensdatter kom fra.

Ved skifte etter Hans Evensen på Lunde Nordre i Eidanger i 1703 ble det opplyst at Tore Nilsdatter på Li var søster
til Solve Austad og at Lauritz(Lars) Li var Solves svoger. Når vi sammenligner disse søskens begravelser, ser det ut
til at de er født på samme tid og kan faktisk være tvillinger.

Kilde: Bamble fogderis tingbok, fra rettsprotokoll av 31/3-1719, hvor Solve var et viktig vitne for å stadfeste hvem som var rette arvinger etter ”Trinie”, enka etter Vincent Rød i Brevik: ”Hvor til en gl. Mand Solfve Ougestad Svarede at Sal. ("Sal." overstrøket) Lucas Mogensen, Sal. Guri Monsdatter, Gunild Monsdaatter Er Sal. Moens Bradsbergs (Se N. Aas) børn og deres børn arfving Efter Trinie Wincent i Brevig, Widere Sagde Hand, at Sal. Erich Lucasen, Sara Lucasdaatter og Maren Lucasdaatter, Er Sal. Lucas Biørntveds børn, o de og deres børn, arfvinger Efter Sal. Trine i Brevig.
Endnu Sagde Solfve at Anders Erichsen er Erich Hoppestads Søn og Ermeldte. Sal. Anders Erichsens børn Ere Johanne Andersdaatter, Jacob Aasterød, Maria Lij, Kirsten Erichdaatter, Karen Erichsdaatter, Marj, Jngebore Erichsdaatter og Tyge Erichsen, Er lige saa de og deres børn, Sal. Trinie Wincents arfvinger.


Kilde: Bamble fogderis tingbok nr. 7, 1719-1722. Den 19/7-1719:
”Overværende Herr Kanselliraad og Amtmand Jacob Lindberg og Fogeden Melchior Høier.
Følgende Bønder ble dømt for skydsforsømmelse overfor Monsieur Niels Wejer:
Gunlich Espedalen, Christen Klep, Jacob Løeberg, Solfue og Anders Ougestad, item Jacob Bakken ......  som de var ham pliktig som deris Husbond, da Loven paabyr dem saavel som andre at giøre ham tilbørlig med skyds etter Lover, nemlig hver av dem 12 mil, hvorimod Mons. Wejer lar sig afkorte.”
Avskrifter: Jan Christensen.


G.br., selveier

Ole Solvesen Ouestad
herfra dpt. 25/3-1698 bg. 9/2-1774. ”Ole Ouestad 77 aar.”, s.a. Solve Nilsen Ouestad.
g. 27/10-1726 m. Martha Andersdatter fra Hauen(A) og Skogsrød dpt. 12/3-1703 bg. 26/3-1764. ”Ole Ouestads kone 61 aar.”, d.a. Anders Halvorsen Hauen fra Åltvedt.
Forlovere: Ingebret Søli og Christopher Aaltvet.
1. Solve dpt. 3/8-1727 bg. 16/4-1731. ”Ole Ovestads Solve  3 ½ aar.”
2. Solve dpt. 21/10-1731 bg. 22/3-1742.”Ole Ovestads søn Solve, 10 aar.”
3. Gunhild Olsdatter f. febr. 1737 g.m. Lars Haagensen, tidligere tjenestedreng her. Se Familie 47 - Ø. Borge 1801.
4. Anne Olsdatter dpt. 8/9-1743 g.m. Simon Gundersen. Se Søli(7).
5. Solve Olsen dpt. 2/2-1749.
Eier 1726.

F.f. Ole Ouestads Solve: Amun Aaltved, Isac Ouestad, Halvor Sanne, Solve Ouestads qde., Margrete Sanne.
F.f. Ole Ouestads Solve: Jon Sanne, Anders Ouestad, Anun Ouestads qde, Ingeborg Li.

F.f. Ole Ouestads Gunhild: .......
Aaltved, Hans Sanne, Jon .........?, Jon Sannes qde., Sitsel Ouesdatter.
F.f. Ole Ouestads Anne: Amun Aaltved, Hans Aas, Jon Anderssøn, Jon Sannes qde., Sitsel Ouesdatter.

F.f. Ole Ouestads db.
Solve: Vetle Sannis kone, Gunnil Isaksdatter, Christen Øfrum, Tollef Stulen, Halvor Isaksen.

Tjenestegutt her i 1762: Lars Haagensen.

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøte fra medarvinger til Hans Hansen Bratsberg efter moderen, Anne Marie Bratsberg, datert 4 desember 1776."

G.br., selveier
Hans Hansen Bratsberg
dpt. 23/1-1756 bg. 29/12-1793. ”Hans Hanssøn Bradsberg f. Aasebakken 38 aar.”, s.a. Hans Engebretsen Bratsberg. Se Familie 1 - Ø. Borge 1762.
g. 27/7-1780 m. Bodil Maria Jonsdatter fra Oseb. dpt. 13/2-1757
bg. 22/5-1796. ”Boel Maria Jonsdtr., enke af Hans Bradsberg f. Aasebakken. 49 aar.”, d.a Jon Saavesen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1762.
Eier 1776.

Hans Hansen Bradsberg ble også kalt for Hans Augestad. Han arvet 1 hud i Augestad
av sin mor og søsken ("medarvinger") den 4/12-1776. Broren Engebret arvet også 1 hud.
Hans kjøpte siden sin bror Engebrets part og ble da eneeier av denne gården.
Se også Augestad(1).

Deres 4 første barn ble født her. Se Familie  43 - Ø. Borge 1782.
Han overtok siden sin fars hus Storgt. 197 og ble boende der med sin famile.

Kilde: Bamble fogderi tingbok (uten nr. og sidetall):
Fra en besiktigelse av Augestad den 9/9-1780.
”Austad ½ gaard (2 huder): Kan fø 1 Hest, 6 Kyr pluss smaakrøtter, udsæd 6 tønner korn af forkjellig slag, dog ingen bekvæmmelig.-hed til Skoug eller fæhavn, god beliggende i en egn, saa garden til alle tider kan vedbli. Takst: 400 Rdl.”

Løpenr. 299 (bnr 4), med landskyld 1 hud, ble utskilt herfra i 1786. Se Augestad(4).

G.br., selveier
Ole Larsen fra Sanni(A) dpt. 7/8-1763 bg. 18/12-1805. ”Ole Larsen Ouestad 41 1/2 aar.”, s.a. Lars Isaksen Sanne.
g. i Ø. Porsgrunn 13/2-1790 m. enke Berthe Nilsdatter fra Lønnemyra under Klepp
dpt. 21/11-1762 d. 9/6-1850 på plassen Nyrønningen under Øvrum, d.a. Nils Knudsen.
Forlovere: "Brynild Christensen Borge og Christen Brynildsen Borge."
Eier 1801.

Berthe Nilsdatter var enke etter Lars Christensen Skifield. Se Familie 3b - Borgestad 1801.
Fra første ekteskap hadde hun med seg datteren Elen Marie Larsdatter dpt. 3/9-1786.

Landskyld 1801: 1 hud.

Ole Larsen var arving til mesteparten av Sanni nordre. Han solgte deler av Sanni(B) fra 1788 til
han i 1801 solgte resten til Løvenskiold-Fossum og kjøpte denne gården. Ingen barn.  

24/3/1806      OLE LARSSEN SANNE         Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 313b.
Augestad       Arvinger: Enka Birthe Nielsdatter (barnløse).
                                1. Wetle Larssen (fullbror), myndig, bor på Osebakken.
                                2. Isak Larssen (fullbror),  --”-- , ditto.
                                3. John Larssen (fullbror),  --”-- , --”--.
                                4. (Fullsøster) Gunhild Chatharina Larsdtr. g.m. Thomas Frantzsen i Skien.
                                5. (Halvbror) Ingebret Wetlessen, myndig, bor i østre Porsgrunn.
                                6. (Halvsøster) Anne Wetlesdtr. enke etter Niels Larssen Lie, bor på Osebakken.
Formynder ble Ingebret Wetlessen. Enka tok Torjus Christenssen Lunde i Eidanger til laugverge.
Brt: 212 - 1 - 15
Net: 165 - 0 -  ?

Enka Berthe Nilsdatter ble g3g med Lars Simonsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Lars Simonsen
fra Søli(7) dpt. 16/8-1772 d. 27/3-1854 på Søli, s.a. Simon Gundersen Sølie.
g. 29/5-1806 m. enke
Berthe Nilsdatter fra Lønnemyra under Klepp
dpt. 21/11-1762 d. 9/6-1850 på Nyrønningen under Øvrum, d.a. Nils Knudsen.
Eier 1806.

Lars og Berte hadde ingen barn. I 1835 og i 1850 bodde de på Nyrønningen under Øvrum.

G.br., selveier
Simon Jacobsen
fra Søli(5) ”Ødegaarden” f. 16/9-1811, s.a. Jacob Andersen Søli.
Eier 1837. Se
Bjerketvedt(5) i Eidanger.

Han drev også jorda her.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

298

Augestad

Simen Jacobsen

1 hud

1 daler - 0 ort - 22 skilling


Bjelkehugger, leilending

Jacob Isaksen
fra Ødegården under Øvrum dpt. 13/2-1803 d. 25/8-1887, s.a. Isak Jacobsen.
g1g 20/2-1823 m. Live Hansdatter fra Kråketo(1) dpt. 22/3-1800 d. 10/10-1857 på Augestad, d.a. Hans Knudsen.
Forlovere: "Sivert Riis, Christen Olsen Øvrum."
g2g 30/8-1860 m. enke Anne Kirstine Eriksdatter fra Eidanger f. 1814 d. 16/4-1890 på Borgestad, d.a. Erik Tommesen Rønningen.
1. Hans Jacobsen f. 13/6-1823 på Ødegården under Øvrum. Se nedenfor.
2. Isak Jacobsen f. 31/12-1824 under Sanni.
3. Nils f. 21/1-1828 d. 9/8-1836. Født og død på Augestad.

4. Jacob f. 25/5-1830 d. 13/11-1831.
5. Berthe Kirstine f. 31/8-1832 d. 9/8-1834.
6. Jacob Jacobsen f. 14/3-1835.
7. Nils f. 21/10-1837 d. 17/1-1838.

8. Berthe Kirstine Jacobsdatter f. 26/12-1838 d. i Skien 11/2-1900 g1g 16/2-1860 m. Hans Hansen på Nordal i Eidanger f. januar 1837 i Sauherad. Bodde i Ø. Porsgrunn i 1865.
    Barn 1. Elise Hansdatter f. 27/5-1860 på Augestad.
    Berthe Kirstine ble g2g m. sadelmaker Kristian Kristimus Isaksen d. før 1900. Bodde på Snipetorp. Berthe døde av tæring ifølge kirkeboka.
9. Christian f. 1842 d. 30/12-1842 på Augestad.
Bruker ca. 1828.

F.f. Jacob Isaksens d. under Ougestad, Berthe Kirstine: Christen Olsens kone, Anne Rasmusdatter u. Sølie, pike Barbara Isaksdatter i Skien, Anders Olsen Sølie, Rasmus Hansen Sølie, Nils Haraldsen Sølie.

Live Hansdatter var i tjeneste på Lid før hun ble gift. Denne familien bodde på Ødegården under Øvrum før til de
kom hit i ca. 1828. Jacob og Anne Kirstine bodde her alene i 1875.

Datteren Berthe Kirstine Jacobsdatter ble g1g i 1860 m. Hans Hansen fra Sauherad. Han var sønn av Hans Torstensen og Liv Paulsdatter, som bodde bl.a. i Ottersdalen under Øvre Gunheim.
Han hadde flere søsken som kom "nedover", bl.a. Halvor Hansen f. 1833 g. i Holla 1854 m. Stina Christensdatter fra Opsal i Valebø. De bodde også i Porsgrunn.

Arbeider, inderst
Hans Jacobsen
herfra f. 13/6-1823 på Ødegården under Øvrum.

g. i Porsgrunn kirke 16/3-1848 m. Anne Oline Hansdatter fra Osebakken f. ca. 1819, d.a. Hans Peter Pedersen.
Forlovere: "Matrosene Jens Halvorsen fra Osebakken og Ole Olsen af Gjerpen."
1. Jørgen Hansen Myhre f. 10/4-1848 på Augestad g. 7/12-1875 i Racine, Wisconsin med Karen K. Johnson, d.a. Johan og Anna Johannus.
    Barn: Julia Marte Myhre f. 20/8-1880 i Racine, Wisconsin.
2. Hans Hansen Myhre f. 13/9-1850 på Augestad.

G.br., selveier
Jacob Simonsen Bjerketvedt
fra
Bjerketvedt(5) i Eidanger f. 5/1-1841 d. 1910, s.a. Simon Jacobsen Søli/ Bjerketvedt.
g. 14/10-1869 m. Inger Margrethe Pedersdatter fra Meen(17) f. 5/3-1849, d.a. Peder Hansen Meen.

Eier 1864.

Denne familien bodde på Bjerketvedt(11) i Eidanger. Han drev også jorda her.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

298

Augestad

Jacob Simonsen

0 daler - 4 ort - 21 skilling

Gården var ubebodd i 1865 og 1875.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

81

2

298

Austad

Austad (Augestad)

Jacob Simonsen

1 - 0 - 22

2 mark 52 øre

Beboer i 1891:

Maler, leieboer
Lars Jensen fra Søliplassene f. 1/5-1829 i Gjerpen, s.a. Jens Jacobsen. Se Hegna under Søli.
Han bodde her alene i 1891 og var enkemann.
Se Familie 12 - Ø. Borge 1875.

Bnr 7 ”Sollien” ble utskilt herfra i 1897 til Trygve Augestad. Selger var Simon Høgset. Dette var en større eiendom som senere igjen ble
oppdelt i flere mindre tomter.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

81

2

Austad

Augestad

Jacob Simonsen

2 mark 27 øre

Dette bruksnummer er ikke nevnt under folketellingen 1910. Altså ingen beboere.

G.br., vognmann, selveier
Hans Jacob Ingebretsen Aaltvedt fra Åltvedt(9) f. 24/1-1869, s.a. Ingebret Haraldsen Aaltvedt.
g. i Gjerpen 29/4-1894 m. Gunhild Marie Hansine Eberhardt fra Porsgrunn f. 24/7-1866, døpt i Melum kirke 3/9, d.a. uk., handelsborger Otto Emanuel Eberhardt i Skien og Anne Marie Pedersdatter i Porsgrunn. ("Faderen opgivet af Halvor Omdahlstrand").
Eier 1917. Se Åltvedt(9).

G.br., selveier
Olaf Berge
fra Hugsakdalen i Seljord f. 8/2-1913 d. 15/4-1986 på Notodden, s.a. arbeider Tor Olsen Aase f. 1879 og Kjærsti Olsdatter Venhaug f. 1888.

g. 1945 m. Ingeborg Kristine Aaltvedt fra Åltvedt(9) f. 23/12-1899 d. 15/3-1971.

Eier 1941. Se Åltvedt(9).

Fra Grunnboka: "Andel av Augestadvegen 129 (Gnr 381, bnr 2) er overdradd til Lars Johnsen (31.12.1942)."

Maler, selveier
Lars Johan Johnsen
(Lars "Bobben" Johnsen - Lars J. Johnsen) fra Liane under Søli f. 3/8-1918 d. 19/2-2007, s.a. maler Hjalmar Amandus Johnsen og Laura f. Larsen.
g. i Borgestad kirke 14/11-1947 m. Bjørg Ballestad fra Ballestad(5) "Rønningen" f. 4/1-1919 d. 27/5-2009, d.a. Jacob Eriksen Ballestad.
1. Lisbeth Johnsen f. 1951. Se nedenfor.
2. Hjalmar Johnsen f. 1955.
Eier 1942.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

2

Austad (Augestad)

Lars Johnsen

2 mark 27 øre


Augestad bnr 2 - 2002. Foto skannet fra Norske Gardsbruk Telemark III (Foyn forlag). Etter tillatelse.

Kilde: Oppgave fra eieren, Lars J. Johnsen, gjengitt i Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Utdrag.
Gården er på 35 dekar jord og 115 dekar skog. Jorda er bortleid. I tunet står et våningshus fra 1947, et stabbur fra 1973 og en låve fra 1964, med fjøs, stall, hønsehus og grisehus.


Familiens gravstøtte på Borgestad kirkegård. Foto: Slekt og Data.

Fra Grunnboka: "Augestadvegen 129 (Gnr 381, bnr 2) er overdradd fra Lars Johnsen til Bjørg Johnsen (29.03.2007)."
Fra Grunnboka: "Augestadvegen 129 (Gnr 381, bnr 2) er overdradd for kr 1.285.000 fra Bjørg Johnsen til Lisbeth Kallåk (20.12.2007)."


Selveier
Lisbeth Kallåk
herfra f. 1951.
1. Lars Petter Kallåk f. 1979.
Eier 2007.

Lars Petter Kallåk f. 1979.
Beboer her i 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no