| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Nygård
Gård nr. 108 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.01.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nygård 1
Gammelt løpenr. 239h. Siden Norges matrikkel 1889: 108/1.

Se Nygård som husmannsplass under Meen.

Adresse i dag: Langerødv. 215, 3719 Skien.

Eiere fra 1824: Hans Peter Larsen og Peter Larsen.
Fra 1851: Peter Larsen. Han var også eier i 1866 ifølge ”Forslag til ny skyldlegging i Gjerpens herred.”

Innerst (leieboer)
Simon Hansen fra Nærum(1) dpt. 11/4-1803, s.a. Hans Jacobsen Nærum.
Br. i 1835. Se Nygård(4).

Han bodde her under folketellingen 1835 sammen med sin far og ei tjenestejente.
Det var nevnt at faderen var selveier av Nærum.

Skjøde fra Gunder Pedersen Meen til Anders Nilsen Nygaard med ret til Havn i Meens udmark,
lille Skifjelds skov for 100 Spd. Dat. og Tinglyst 1. December 1875.”

G.br., selveier
Anders Nilsen Nygaard
fra Nygård Plass f. 13/10-1829, s.a. Nils Stenulfsen.
g. 22/11-1855 m. Live Thorsdatter fra Høgset(A), f. 8/6-1822 d. 1895, d.a. Thor Nilsen Høgseth.
Forlovere: "Lars Jacobsen Øvrum og Nils Thorsen Høgseth."
Br. 1875.

Skjøde fra Anders Nilsen Nygaard til Peder Andersen Nygaard herpaa m.m. for 1900 kr. og livsvarig Brugsret,
eller i tilfælde føderaad for sælgeren og hustru, dat. 25. Nov., tingl. 2. Decmbr. 1893.”


Anders og Live fikk ingen barn. I 1891 bodde en ugift kvinne her, Inger Bertea Hansdatter f. 1844 i Gjerpen.
Det var nevnt at hun var sindsyg. Det var også nevnt at hun drev med hus, fjøs og jordbruksarbeide.
Hun var datter av Hans Sivertsen Riisrønningen.
Hennes formynder var i 1878, Ole Christensen Riis. (Kilde: Skifte etter hennes foreldre.)

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

108

1

239h

Nygaard

Nygaard

Anders Nilsen

0 daler - 0 ort - 11 skilling

0 mark 26 øre

108 2 240n Nygaard Nygaard ditto 0 - 0 - 21 0 mark 52 øre

G.br., selveier
Peder Andersen
.
Br. 1893.

G.br., murer, selveier
Isak Andersen Nygaard
fra Meen(47) "Lien" f. 12/2-1857 i Holla d. 15/4-1925, s.a. Anders Pedersen.
g. 5/1-1885 m. Mari Jensdatter fra Borstad i Valebø, Holla f. 29/9-1866 d. 7/6-1935, d.a. Jens Bentsen Borstad.
1. Anne Kirstine Nygård f. 23/6-1886 på Riis.
2. Sina Nygård f. 8/12-1888 på Minde i Solum g.m. Ole Ingebret Gundersen. Bygde huset Meensv. 27.
3. Anders Nygård f. 16/2-1891 på Minde i Solum. Bygde huset Meensv. 35.
4. Gunhild Nygård f. 10/4-1893 på Minde i Solum g.m. Hans Petter Pedersen. Se Meen(47) "Lien". Bodde i Meensv. 24.
5. Jens I. Nygård f. 18/11-1897 d. 10/1-1931.
6. Inga Marie Nygård f. 21/9-1900 på Nygård g.m. Lars August Øvrum. Se Øvrum(6).
Br. 1900.

Denne familien tilhørte den såkalte ”Jarlsbergske frimenighed”, også kalt ”Jarlsbergerne” (DELK). De giftet seg
derfor først borgerlig hos byfogden i Skien. Vielsen ble senere velsignet i deres egen kirke i Borgeskauen i Porsgrunn.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Isak Andersen Nygaard med hesten sin. Foto: Innsendt av Andreas Søli.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

Tips: Folketellinger kan ofte inneholde feil, som bl.a. dato og fødested.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

108

1

Nygaard

Nygaard

Isak Andersen

0 mark 26 øre

108 2 Nygaard Nygaard ditto 0 mark 52 øre

G.br., selveier
Peder Arnt Nygaard
fra Nygård(4) f. 2/3-1894 d. 8/8-1975, s.a. Kristian Pedersen Nygaard.
g. 18/10-1924 m. Paula Augestad fra Augestad(1) f. 19/1-1899 d. 28/11-1988, d.a. Karl Iversen Augestad.
Forlovere: "G.br. Arne R. Nygaard og Brudens far."
1. Elsa Sofie Nygård f. 11/3-1926. Bodde i Liane på Hovenga i Porsgrunn.
2. Kjell Nygård f. 1934. Se nedenfor.
Br. 1923.

Paula var butikkdame da de giftet seg. Peder Nygaard eide og drev fra før Nygård(4).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

108

1

Nygaard

Peder K. Nygaard

0 mark 26 øre

108 2 Nygaard ditto 0 mark 52 øre
108 4 Nygaard ditto 2 mark 6 øre


Nygård 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkivert i Telemark museum, Skien.


G.br., selveier

Kjell Nygård
herfra f. 14/4-1934 d. januar 2018.
g.m. Karin Sofie Markussen fra Solum f. 24/4-1935 d. 28/7-2012.
1. Torbjørn Nygård f. 1962. Overtok gården.
2. Reidar Nygård.
3. Bodil Nygård.
Br. 1963.

Bruk nr. 3 av Nygård er en skogparsell ved den gamle husmannsplassen Askilsbakken, som også
opprinnelig lå under Meen.

Denne parsellen var i 1889 eid av en Lars Zachariassen Skifjeld.
Løpenummeret var ganske komplekst: (239cd, 241b, 379b, 380b)b.

Brukeren av Nygård i 1970 oppga at han hadde 100 dekar dyrket areal og 120 dekar skog.
Gårdens besetning: 1 hest, 8 kuer, 2 kalver, 1 okse og 40 høns.

G.br., selveier
Torbjørn Nygård herfra f. 1962.
g. 1996 m. Marie Ulleberg fra Trondheim f. 1960, d.a. Knut Ulleberg og Edith f. Storhaug. Begge fra Trondheim.
1. Sonja Nygård f. 1996.
2. Hege Nygård f. 1998.

Br. 1997.

Skogparseller av gård nr. 108 Nygård:
Bnr 6 ”Nygård”. Gml. l.nr. 368c. Eid av Jon Olsen i 1889.
Bnr 7 ”Skifjeldløken” Gml. l.nr. 368d. Eid av Haukeraas bruk i 1889.
Bnr 8 ”Hørta”. Gml. l.nr. 370d. Eid av Isak Tronsen Kaalerød i 1889.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.