| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg nordre
Landskyld 1647: 4 huder.

Tidlige eiere.
Riksadmiral Ove Giedde i 1649, Hans Iversen i Skien ca. 1655, lagmann Claus Andersen ca. 1670,
Johan Arnhold
på Borgestad ca. 1700, Niels Herculesen Weyer på N. Brekke 1719, kanselliråd
Herman Løvenskiold
1740.

Leilending under Gimsøy Kloster (kongens eiendom etter reformasjonen i 1530),

Thore (Thor?) Nielssøn
hadde Løberg nordre i 1611 og 1645.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1611: ”Annammet Aff Thore Nielsønn till stedtzsmaall Aff Nordre Løberigh, skyllder Aarligenn till Giemssøe Closter 4 huder. Gaff deraff - 16 dlr.”

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1624:
”Annammet aff effterschreffne for lydelse mod fordrinngschab, Aff huer 1 m. Sølff, Rasmus Kier, Poffuell Snelltued, Thore Løberrig, Sølffue Løberrig, Thallack Skauffsrødt, Suend Gunderødt. Penninge - 3 dlr.”

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Nørdre Løbberg, Toer bruger, schylder 4 huder till Kongl. Ma. med bøxell. Eri schat penge 6 dr. Kongl. Ma. Bygger.”

Det er mulig at denne Thore Nielssøn Løberg kan være far til Dyre Thoresen som brukte Kjær fra 1644.
Se Gamle Kjær.

Kilde: Skattematrikkelen 1670-71:
"
N. Løberg Thor bruger, schylder 4 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 8 Rdl. "

Dette bruket ble delt i to ca. 1671.

Se N. Løberg(A), N. Løberg(B).

(C) Gard Strøm.