| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.10.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 20 - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. 217b. Siden Norges matrikkel 1889: Gnr 65 bnr 20.

Utskilt fra Ballestad(19) i 1869.

Adresse i dag: Ballestadv. 11, 3713 Skien.


Eiendommen hadde (har) skog ved Skifjellveien mellom Ryggen og Båserød.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra kammerherre Løvenskiold til Kristen Olsen, dat. 11. December 1868, tinglyst 25. Januar 1869."

G.br., skogfogd, selveier
Christen Olsen Ballestad
fra Øvrum(10) "Ødegården" dpt. 7/9-1800 d. 10/9-1875 på Myra under Ballestad, s.a. Ole Pedersen.
g1g 2/4-1823 m. Inger Marie Rasmusdatter fra Søli(3) dpt. 9/4-1798 d. 19/1-1858 på Løberg, d.a. Rasmus Haraldsen.
Forlovere: "Rasmus Øvrum og Hans Rasmussen Søli."
g2g 12/5-1859 m. enke Maria Pedersdatter fra Ø. Brenne(3) i Valebø, Holla f. 1812 d. 1/1-1877 på Myra under Ballestad, d.a. Peder Anundsen Brenne.
1. Rasmus Christensen f. 28/9-1823 på Øvrum. Overtok gården. Se N. Kise.
2. Inger Christensdatter f. 4/6-1825 g.m. Ole Rønniksen. Se Familie 1 - Ø. Borge 1875.
3. Ole Christensen f. 30/5-1827. Se Riis(13).
4. Kirsten Maria Christensdatter f. 28/3-1829 g.m. Ole Christensen. Se Åltvet(2).
5. Marthe Christensdatter f. 22/7-1831 g.m. skredder Isak Nilsen. Se Riis(2).
6. Karen Johanne Christensdatter f. 24/12-1832 på Meen g.m. Gunder Gundersen. Se nedenfor.
7. Ingeborg Christensdatter f. 19/3-1836 g.m. Christian Andersen. Se Skogsrød.
8. Maren Anne f. 9/1-1839 d. 6/12-1839 på Søli.
Br. 1869.

Denne familien bodde hos Christens foreldre på Øvrum-Ødegården i årene 1826 - ca. 1834. I ca. 1834 flyttet de
til Søli(7). Han ble siden skogfogd for Løvenskiold. De bodde noen år på Løberg på 1850-tallet og i 1861.

I 1865 var han leilending her med sin 2. kone, Maria Pedersdatter. Det var kun barn i hans første ekteskap.

Maria Pedersdatter var enke etter Erik Eriksen Ballestad. Se Ballestad(24).

Fosterbarn på gården i 1865 (Marias barnebarn): Ida Marie Johannesdatter(9) og Hans Edvard Johannesen(7).
Tjenestefolk 1865: Anders Andersen(18), Hans Rasmussen(14), Gunhild Olsdatter fra Seljord(23) og Marie Melgaard fra Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 21 og 22 er udskilt, afholdt 13. Nov., tinglyst 1. Dec. 1871."

 

6/12/1878      MARIE PEDERSDATTER BALLESTAD       Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Ballestad      Arvinger:                            
               Avdødes datter Petronelle Dorthea Eriksdtr., død, vært g.m. Johannes Hanssen Ballestad,
               etterlatt 2 barn som er afdødes eneste arvinger:
              
1. Ida Maria Johannesdtr. g.m. Ulrik Cudrio.
              
2. Hans Johannessen, fyllte 18 år 19.2.1877.
               Det er svært få opplysninger om dette skifte.
               Boet ble extrahert til arvingene.
*) B: Gj 3 s.337. C: Gj III s.207b.

G.br., selveier
Gunder Gundersen Ballestad
fra N. Ramsåsen f. 18/6-1823 d. 6/4-1900 på Ballestad, s.a. Gunder Mathisen Ramsaasen.
g. 2/6-1857 m. Karen Johanne Christensdatter herfra f. 24/12-1832 på Meen d. 18/3-1909 på Telemark amtssykehus, d.a. Christen Olsen Myra.
1. Inger Marie Gundersdatter f. 22/1-1858 g.m. Erik Mathisen Ramsaasen. Se N. Ramsåsen.
2. Gunnar Gundersen f. 2/3-1860. Overtok bruket.
3. Anne Karoline f. 24/3-1864 d. 6/1-1867 på Ballestad.
Br. 1869.

Gunder Gundersen Ballestad kjøpte gården av Løvenskiold-Fossum i 1869.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 3 kuer og 1 gris.

Arbeider, innerst
Christian Nilsen
fra Ballestad(51) f. 18/1-1842 på Berberg d. 22/6-1866 på Ballestad, s.a. enke Inger Margrethe Nilsdatter og Nils Halvorsen.
g. 19/7-1863 m. Inger Maria Hansdatter fra Jarseng(2) dpt. 17/12-1829, d.a. Hans Hansen.
1. Ingebret f. 26/1-1864. Født på Ballestad.
2. Ingebret f. 16/2-1866. Født på Ballestad.

Denne familien bodde i ei stue her i 1865.

Enka Inger Maria Hansdatter ble g2g med enkemann Lars Larsen Ballestad. Se Ballestad(1).

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 4 kuer, 1 kalv, 5 sauer og 1 gris. 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

217b   

Ballestad nordre 

Gunder Gundersen

1 daler - 2 ort - 21 skilling

Sønnen Rasmus Christensen (Kise) eide og brukte gården fra 1879-1899. Se N. Kise.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kristen Olsen Ballestad og hustrues arvinger til medarving Rasmus Kristensen Kise for 4400 kr., dat. 26. April,
tinglyst 1. Mai 1879."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 65

20

217b 

Ballestad

Ballestad nordre

Rasmus Kristiansen(!!)

0 dl. - 4 ort - 15 sk. 

2 mark 97 øre 


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Rasmus Rasmus Kristensens Enke og arvinger til Gunder Gundersen for 7500 kr., dat. 31. Aug., tinglyst 26. Okt. 1900."Ballestad bnr 20 ca. 1905. Det gamle innhuset i bakgrunn, hvor Ole Evensen bodde.

G.br., selveier
Gunnar Gundersen Ballestad
herfra f. 2/3-1860 d. 15/4-1911 på Ballestad, s.a. Gunder Gundersen Ballestad.
g. i Gjerpen kirke 20/11-1885 m. Helene Larsdatter fra Haugen under Høyset i Siljan f. 1/6-1860 d. mai 1945, d.a. Lars Halvorsen og Oline Olsdatter.
Forlovere: "Anders N. Ballestad, Nils J. Løkenberg."
1. Georg G. Ballestad f. 7/10-1888 på Ballestad. Se nedenfor.
2. Lars G. Ballestad f. 16/10-1890. Overtok bruket.
3. Olaf f. 10/11-1892 d. 1/5-1899 på Ballestad.
4. Kristian G. Ballestad f. 4/11-1894.
5. Inga Marie Ballstad f. 3/8-1897 d. 7/11-1951 g.m. møbelsnekker Konrad Isaksen Ramberg. Bodde i Liane under Ø. Borge. Se Familie 65 - Ø. Borge 1910.
6. Olga Johanne Ballestad f. 25/9-1899 g.m. Jens Gundersen Riis.
Br. 1900.

Gunnar Gundersen forpaktet gården i ca. 12 år før han kjøpte den i 1900. Han bygde ny våning her i 1902.
Gunnar Ballestad døde bare 51 år gammel av lungebetennelse. Han ble gravlagt ved Gjerpen kirke.

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Amtsbevilling for Helene Ballestad til at her sitte i uskiftet bo efter sin avdøde mand Gunnar G. Ballestad, dat. 3 mai 1911,
tinglyst 12. Nov. 1913."


Fra venstre: Helene Ballestad f. Larsdatter, hennes far Lars Halvorsen Høisethaugen og hans kone Oline Larsdatter.
Fotoets eier: Familien Lervik i Ålesund. Avfotografering og repro: G. Strøm.

Lars Halvorsen og Oline Olsdatter er nevnt i "Siljan Bygdehistorie" (Asbjørn Bakken - 1969), side 488. De bodde
på Haugen under Høyset i Siljan også under folketellingen 1865.

Helene var i tjeneste på Fløtterød før hun giftet seg. De bodde sammen med hans foreldre på Ballestad(23) fram til
Gunnar kjøpte denne gården i 1899 av Rasmus Christensen Kise.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 65

20

Ballestad

Ballestad nordre

Gunder Gundersen 

2 mark 97 øre 


G.br.
Georg G. Ballestad
herfra f. 7/10-1888 d. 12/1-1949, s.a. Gunnar Gundersen Ballestad.
g.m. Inga Mathilde Larsen Bjønnes f. 20/12-1894 d. 14/4-1938.
1. Gerd Ballestad f. 1/1-1921 d. 28/12-1997 g.m. John Hansen. Bodde på Grøtsund i Skien.
2. Borgny Ballestad f. 2/3-1927 d. 1/12-1999. Ugift. Gravlagt på Borgestad.
3. Arne G. Ballestad f. 17/7-1928. Overtok gården.
4. Ruth Ballestad f. 1930 g.m. Asbjørn Lervik. Bosatt i Ålesund. Datter: Bjørghild Lervik som overtok gården.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring (utstedt av Georg G. Ballestad og Lars G. Ballestad), hvorved Gjerpens kommunale vandverk gis rett til anlegg og ved-
likehold av den projekterte vandledning over dette bruk, dat. 9/2-1922, tinglyst 25/8-1923."


Georg Ballestad fikk diplom for 2. plass for sin "Gullregnhavre" i 1932.


Bak fra venstre: Lars G. Ballestad, Georg G. Ballestad og Kristian G. Ballestad. Fotoets eier: Familien Lervik i Ålesund.
Foran: Inga Mathilde, Helene og Olga Ballestad.

G.br., selveier
Lars G. Ballestad
herfra f. 16/10-1890, s.a. Gunnar Gundersen Ballestad.
Br. 1921.

Lars var ugift. Han solgte bruket til sin nevø Arne G. Ballestad.

G.br., selveier
Arne G. Ballestad
herfra f. 17/7-1928 d. 18/10-1995, s.a. Georg Gundersen Ballestad.
Br. noe før 1950.

Arne G. Ballestad var også ugift.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1955), side 512.
Ballestad. Gnr 65 bnr 20 m.fl. Postadr. Bøle. Tlf. Skien 35 256.
115 dekar (leirblandet mold), 60 dekar produktiv skog. Våningshus gammelt. 2 uthus. Det ene gammelt, det andre bygd i 1902.
2 hester, 10 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 4 griser, 20 høner.
Bestefar til eieren kjøpte gården av Løvenskiold - Fossum i 1862 (!!) - (Skal være 1868. G.S.). Oldfunn.
Eiere: Lars og Arne Ballestad (ikke brødre, men onkel og nevø).


Ballestad bnr 20, med Ballestad skole i bakgrunn. Foto: Widerøe 1960-tallet.
Fotoets eier: Familien Lervik i Ålesund.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

20

Ballestad nordre 

Arne G. Ballestad

2 mark 92 øre 

65 23 Ballestad nordre Arne G. Ballestad 4 mark 04 øre
65 69 Ballestad - Solstad Arne G. Ballestad 0 mark 15 øre

Opphørt som gårdsbruk i Arne G. Ballestads tid. Hans niese, Bjørghild Lervik, arvet husene og eiendommen
i 1995. Hun er datter av Ruth Ballestad (herfra), som er g.m. Asbjørn Lervik. De er bosatt i Ålesund.

Jorda ble solgt 1995 til Jon Olav Strand Kolkin under Follaug. Skogen (beliggende ved Ryggen, mot Hørta),
ble samtidig solgt til 3 forskjellige kjøpere.


Ballestad bnr 20. Foto: Gard Strøm 9. mai 2014.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.