| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 31.12.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nordre Venstøp
Nordre Venstøp hadde en landskyld på hele 10 huder i 1615.

Tollef brukte N. Venstøp i 1593.

Kan dette være samme person som Tollef på Holm?

 

G.br., selveier

Bæruld Halvorsen Wenstøb (levde i tiden 1560-1636), s.a. Halvor NN.

g.m. enke Anne Tollefsdatter d. ca. 1647 på N. Foss. Se N. Foss.

1. Claus Bæruldsen f. ca. 1580. Ble leilending av 5 huder her.

2. Levor Bæruldsen før eller rundt f. ca. 1586. Se Nærum

Br. ca. 1600.


Bæruld Venstøp eide som sitt odelsgods (fra ca. 1600) 2 ½ hud i N. Venstøp. Resten av hans odelsgods kan sees
nedenfor.

Fra 1624 eide han hele 5 huder, altså halve N. Venstøp. Disse 5 hudene gikk over til enka Anne da Bæruld døde i
ca. 1636.
I følge skattematrikkelen 1647 eide (enka) Anne Tollefsdatter da 10 huder, altså hele N. Venstøp. Når hun dør går 5
av disse hudene over til hennes sønn Helge Olufssøn på Foss. Se N. Foss.

Dette betyr at enka Anne Tollefsdatter tidligere var gift med en Ole ("Olluf"), som hun hadde sønnen Helge

 

Bærulf Wenstøbs odelsgods ca. 1615:

N. Venstøp: 2 ½ hud (Rasmus Jessen i Skien eide 2 ½ hud, Jens Hiis i Nedenes len eide 5 huder),
S. Venstøp:
1 hud (Gimsøy kloster eide 2 huder, Gjerpen prosti eide 3 huder og Gunder Helgen i Holla eide 1 ½ hud),
N. Ballestad:
1 tønne korn, Nils Thorbjørnsen Wale (i Holla) eide 1 1/2 tønne.  
Bø nordre:
6 huder (Anders Bøe eide 2 huder, Augen ”Ouden” Hoppestad eide 2 huder og Hans Bøe eide 2 huder),
Sneltvedt:
1 ½ hud (Halvor Halvorsen i Eiker eide 2 ½ huder, Anders Sneltvedt eide 1 hud, Thore Andersdatter eide 1 hud,
Haagen Austad (i Slemdal) eide 1 hud og Nils Odberg i Hedrum eide 1 hud),
Tveten (Tveitan) i Slemdal:
1 ½ hud (Kolbjørn Dyrkoll eide 2 huder eller 10 skinn(!?) og Oluff (Ole) ”Klostadt” i Tønsberg
len eide 10 skinn),
Øverbø i Slemdal:
3 huder (Peder Iversen eide resten),
Håtvedt i Nes i Sauherad:
2 tønner korn (Oluf Beda eide 2 tønner 2 meller, Oluf Haatvedt eide 3 tønner 4 meller),
Søve i Holla:
3 tønner korn (Søren Beda - byskriveren i Skien i 1622/23 - eide 3 ½ tønne korn, Oluf Beda eide 2 ½ tønne korn
og ”Trøg Arnessen” i Hedrum, eide 1 tønne korn),
Melfal i Solum:
1 tønne korn (Anun Kise eide 1 tønne, Sten Melfal eide 2 huder og Rasmus Egilsen Omdal eide 1 hud).

 

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1621 (avskrift Jan Christensen).
”Annamet aff efftersm Mennd Ahrnne Borge, Gunder Søllen, Berull Vinstub, Niels Riis, Johann Aas, Tholeff Holmb, Leffuor Nerumb, Joen Øffromb, Dyrre Flotterud, Peder Thoffte och Peder Ballestad for en domb di haffde Udgiffuet offuer Ellene Anders Chlochers At hun schulle giøre sinn Wnderførsell och iche dend siden wille Beseigele, bleff aff Laugmanden Thilldømbt at giffue huer 1 m. søllff, pennge 5.1/2 dlr.”

G.br., leilending
Claus Wenstøb
f. ca. 1580? d. ca. 1652.

g.m. Astri.

1.
Dorthe Clausdatter f. ca. 1638 g.m. Anders Mæla. Se N. Mæla B.

2.
Halvor Clausen f. ca. 1643. Se Tufte(1).
3.
Christen Clausen f. ca. 1650. Bodde i Skien.
Br. ca. 1640.

Sønnene her, Christen og Halvor, vokste opp hos Helge Foss på N. Foss.

Enka Astri leide 10 huder (hele N. Venstøp) fra ca. 1652.

Fra skattematrikkelen 1647:

”Nordre Winstub som Claus bruger, schylder 10 huder som hans moder Anne Fos med bøxell er einde. Er lagt
for 1 1/2 fuldgrds schat, penge 9 dr. Anne Foss bygger.”

 

Gården ble delt i 2 bruksenheter i ca. 1655. Her kalt N. Venstøp A og N. Venstøp B.

 

(C) Gard Strøm.