| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.12.2014Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.

Foss nordre
Landskyld: 6 huder.

Eiere
Fra 1649: Ove Giedde og lensherre, admiral Preben von Ahnen. Sistnevnte ble i 1669 amtmann i Bratsberg.
Hans Jacobsen
i Skien fra ca. 1670. Peter BørtingS. Fossum ca. 1695, hans svigersønn oberstløyntnant
Ulrich Frederich Fien 1703, Jan Jostsen (se nedenfor) 1706. Fogden Joachim Schweder kjøpte N. Foss
i 1734 og hans sønn Jens Severin Schweder overtok i 1749.
Deretter ble N. Foss solgt til prokurator Niels Egedius Gasmann i 1779.

Brukere (leilendinger).

G.br., leilending
Helge Ollufssen Foss
f. ca. 1584, s.a. Olluf NN og Anne Tollefsdatter.
1. Claus Helgesen f. ca. 1651. Se N. Foss(A).
Br. ca. 1610.

Kilde: Per Reidar Christiansen.
Helge Foss hadde initialene HO i seglet seitt både i 1619 og i 1648.

Alderen på Helge og sønnen Claus er i følge sogneprestens manntall av 1664 og ikke helt pålitelig.

Tjenestedrenger i 1664: Christen Clausen f. ca. 1650 og Halvor Clausen f. ca. 1652. Dette var trolig Claus Venstøps
sønner som kanskje var her til oppfostring. Se Claus Venstøp på nordre Venstøp. Han døde i ca. 1652.

Bygselregnskap 1610-11: Annammet aff Hellie Foss, schylder aarli till Gimse Closter 6 huder.

En Jacob Foss (sønn?) er nevnt her i ca. 1615.

Kilde: Bratsberg amtsarkiver, Pakke 274. Ca. 1615 (avskrift Jan Christensen).

Jacob Foss
stevnet for skyldig landskyld av "Westerbøe"
"Efterskrevne Niels Grinj, Joen Winstub, Kolbiørn Dyrkold, Søffren Falckom, Thore Lijming og Peder Fossem, laugrettesmend osv......
......overværende Kong. Maj. foged i Bamle fogderi, Lauritz Hansen og Simen Dyressen, her paa Rissing steffnestoffue, og Søffren Fiill, byskriver i Skien..............., .......fogden stevner Jacob Foss for ikke å ha betalt rettidig landskyld av "Westerbøe" i Luxefield som er årlig ij (1½) Pund Øretter.
Hvortil Jacob Foss svarte at han ikke annet vet enn at han jo aarlig udj tid og time har betalt sin landskyld, Jtt pund ørrett, dog hadde der ingen Zeddell eller riktig bevis for samme landskyld at være betalt.
Dom: Har vi alle samtlige tilfunnet ham at stande til rette efter den 7 artikel Landleiebolken 1 Cap. .... alle Landskyld skal være betalt julaften......., dend som ikke betale til den tid bøde 1 mark sølv. men hvis da ikke inden sommernatten (14 april)
betalt sin landskyld, da miste sin gaard, og dog betale sin landskyld."

Leilending her i 1634: Hans Foss.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1634 (avskrift Jan Christensen).
”Annammet af Hans Foss for lige Ulydelse (som Hans Klep – G.S.), Penge - ½ rdlr.”


Fra skattematrikkelen 1647:
”Foss som Helge bruger, schylder 6 huder till Kongl. Ma. och Gimsøe closter med bøxell. Er lagt for 1 1/4 gaards schat,
penge 7 1/2 dr. Kongl. Ma. bygger.”

Det er nevnt i odelsmanntallet for 1651 at Helge Foss eier 5 huder i N. Venstøp. Han eide også 1 ½ hud i Trydal i
Gjerstad sogn. Hans mor Anne eide i 1647 alle 10 hudene av N. Venstøp.
Hun var derfor trolig enke etter Bæruld Halvorsen Venstøp. Hun var tidligere enke etter en Oluf og der fått sønnen
Helge Ollufssøn Foss.

Kilde: Per Reidar Christiansen.
Anne Tollefsdatter (enke) bodde på N. Venstøp i 1641. I 1647 ble hun kalt Anne Foss.

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”Faas, Helie bruger schylder 6 huder som Hans Jacobsen med bøxell ehr ejende. Paa denne gaards eje ligger ehn Wandquærn som
bruges aff opsidderne till gaardens fornødenhed. Giffuer Schatt 12 Rdr.”

G.br., leilending
Steen Rasmussen Foss
fra Hoppestad nedre f. ca. 1646 bg. 3/5-1691. ”Sten Fos 45 aar g.”
g1g m. enke Marthe f. ca. 1646 bg. 26/4-1683. ”Sten Fosses qnde.”
g2g 21/10-1683 m. Karen Solvesdatter d. i Skien 1712.
1. Inger f. ca. 1679 bg. 10/7-1692. ”Sl. Sten Fosses datter Inger 13 aar g.”
2. Anne dpt. 26/2-1682 bg. 3/4-1692. ”Sl. Sten Fosses datter Anne 10 aar g.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders dpt. 28/9-1684 bg. 5/10-1684. ”Sten Fosses søn  Anders, 14 dage.”
4. Marthe Steensdatter dpt. 18/10-1685 g.m. Anders Olsen. Se Gunborgdalen.
5. Mons dpt. 2/10-1687 bg. 11/4-1699. ”Mons Stensen som blev i Elven ved Fos, var hos Halvor Fos, 11 ½ aar g.”
6. Sissel Steensdatter dpt. 31/8-1690.
Br. ca. 1675.

Fra barnedåpene:
Steen Fosses datter Anne.
Sten Fosses søn Anders.
Steen Fosses datter Marthe.
Sten Fosses søn Mons.
F.f.
Sten Fosses datter Sissel: Erik Hoppestad, Povel (Andersen) Møller ved Stegen, Abraham Rasmussen Hoppestad, Ole Hoppestads qnd. Else, Jacob Ersrøs qvinde Marthe, Ole Hoppestads pige Marthe.

Enka Karen Solvesdatter ble g2g 29/5-1699 med Ole Lauritsen Lie (fra Lid) på Snipetorp i Skien.
Det er skifte etter henne:

                                                Skien Skifteprot. nr. 586 den 15.03.1712.  
                                                Karen Salvesdatter
                                                Enkem.: Ole Lie
                                                Barn:  Solve 6, Gunder 1 1/2, Margrete 10, Marie 4.

N. Foss ble delt i to like store bruk i 1690, hvert bruk med en landskyld på 3 huder.

Se Foss nordre(A) og Foss nordre(B).

(C) Gard Strøm.