| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Den rette veien som går gennom kartet fra sør til nord er Luksefjellveien. Gården til venstre for veien,
som er kalt Limi på kartet, er feilskrevet og skal være Hjellen.

Limi søndre B

Fraskilt hovedbølet i ca. 1672. Landskyld 3 huder.

Eiere av disse 3 hudene var:

Leilending

Lauritz Limi
(Lars Limi) f. ca. 1626(38?) bg. 27/1-1694. ”Lauritz Limi 68 aar g.”
g1g m. Maren Knudsdatter f. ca. 1645 bg. 22/2-1692. ”Lauritz Limis qvinde Maren Knutsdatter 47 aar g.”
g2g 6/11-1692 m. Anne Olsdatter. Trolig fra Rising.
1. Tarand Larsdatter f. ca. 1670 g.m. enkemann Harald Nilsen Bøle. Se S. Bøle.
2. Hans Larsen dpt. 16/4-1688.
Br. ca. 1672.

17/5-1692:
Nils Søfrensen som Soldat hans frille søn Hans, avlet med Inger Limi. Faddere: Waldemar Stub, Anne Rising, Anne tien paa Grinni.
Bg. 13/8-1692  Nils Søfrenssen hans Sligfredbarn Hans avlet med Inger Limi, 15 uger gammel.

En Giert brukte gården fra 1695-1697.

Skomaker, leilending
Aslak Tormodsen
f. ca. 1643 bg. 26/9-1723. ”Aslak Kollebond 80 aar gl.”
g1g m. Barbara fra Siljan?
g2g 26/12-1704 m. Malene Jensdatter fra Kølabånn under Limi f. ca. 1670?, d.a. Jens Kullebund.
1. Live dpt. 23/4-1699 bg. 12/11-1699. ”Aslak Limis datter Live 1/2 aar g.”
Br. ca. 1697.

F.f. Aslak Limis datter Liwe: Ole Hoppestad, Jacob (Pedersen) Jønneval, Falentin Venstøbs qnde Karen, Ole Fosses qvinde Martthe, Ambor Nilsd. Stensaasen.

Denne familien bodde på Kølabånn u. Limi i 1711. Se resten av barna der.
Fra vielsen: ”Aslak Skomager og Malene Jensdatter fra Kolle-botten.”

”Aslak Lime” var nevnt som fadder for ”Sven Matzen paa S. Grinni ejer” sin sønn Lauritz (Lars Svendsen) i april 1697.
”Aslak Limes qnde. Barbara”
var nevnt som fadder i april 1700 for Ole Kistes datter Berthe fra Siljan.

G.br., leilending
Christen Paulsen
fra S. Limi(A) f. ca. 1675, s.a. Paul Torsen Limi.
g. 16/9-1703 m. Anne Jonsdatter f. ca. 1660.
Br. 1703. Se Putten under Gravli.

Masovnmester Kjeld Sørensen brukte gården fra ca. 1715 – 1728. Se Familie 4 - Fossum 1720.

Peder Olsen
Anne f. ca. 1713 bg. 22/9-1715. ”Peder Olssøns datter Anne fra Sr. Limi 2 ½ aar, 16 uger. Døde i barnekopper.”
Det kan kanskje være denne barnedåpen vi ennå ikke har kunnet knytte til noen:
Døpt i Gjerpen krk. 4/12-1712:
Peder Fossums datter Anna. Test: Peder Jenssøn, Villum Østenssøn, Dorte Maria,
Anna Bomhoff hos Fien.

G.br., leilending
Ole Monsen
fra N. Fossum dpt. 12/2-1688 bg. 9/6-1743. ”Ole Limi, 58 aar.”, s.a. Mogens Villadsen.
g. 7/6-1718 m. Karen Larsdatter f. ca. 1681 bg. 23/6-1743. ”Ole Limis qde. Karen, 62 aar.”
1. Margrethe Olsdatter dpt. 19/6-1718.
2. Christen bg. 23/2-1721. ”Ole Mognssøns hiemdøbte Christen, 4 dager gl.”
-   bg. 17/1-1722. ”Ole Mognssøns dødfødde pigebarn.”  
3. Anne Lisbeth Olsdatter dpt. 19/9-1723.
4. Karen bg. 8/12-1725. ”Ole Mognssøns barn Karen 14 dager gl.”
5. Karen dpt. 13/2-1729 bg. 5/5-1729. ”Ole Mognssøns Karen, 11 uger.”
6. Lars Olsen dpt. 1/11-1730.
7. Mons Olsen dpt. 22/11-1733.
Br. 1728.

F.f. Ole Mognessøns datter Margrete fra Hytten: Lars Christopherssøn, Jan Micelssøn, Ole Peterssøn, Jan Micelssøns Kiæriste: Georgina, Annicen Erbo.
F.f. Ole Mogenssøns Anne Lisbeth: Nils Venstøb, Per Busk, Henric Mogenssøn, Nils Hynis qde., Gurj Mogensdatter.
F.f. Ole Mogenssøns Karen: Gasman, Ole Jenssøn, Jacob Mognssøn, Peters Kirsten, Søren Skotlands datter.
F.f. Ole Mognssøns Lars: Tevis Mognssøn, Jan Møller, Erik Staalfssen(?) og qde., Clarschien Petersdatter.
F.f. Ole Limis Mogns: Henric Mogenssøn, Per Busk, Jens Baldestad, Thomas Limis qde. Helvig Venstøb.

Hellie f. ca. 1629 bg. 31/12-1729. ”Ole Mognssøns værmoder Hellie, 100 aar.”

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av S. Limi 22. August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Endnu paa foranmeldte dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden S. LIMJ, hvor Ole Mogsen paaboer, som skylder 3 huuder med bøxel, Proustiegods, Fogden Schweder soldt, paa huis vegne var tilstæde S. Jens Jensen, hvor paa fandtis:
1. 1 firelaftet Stue med afdeelt Kiøken og Kammer udj Stuen er 4re Vinduer, udj Kjøkenet Skorsteen og 2 Vinduer, og udj Kammeret 2 Vinduer, huuset tæcket med hoen.
2. 2 ladder Laave jmellem, dend S. mod Laaven tæcket med Spaan, og dend Nordre tæcket med hoen. 2de høeskygger ved laaven tæcket med hoen.
3. 1 Hæstestald med høeladde hos, tæcket med hoen.
4. ½ve parten udj it gl. Forraadnet Fæehuus tæcket med hoen.
Kand saae ½ tn byg, og 8 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 5 Kiør og nogle Souer. Skoug haver dem med sin Naboe tilfællets med N. Limi, og er alleene til brænde og giærdefang.

Ellers angaf begge Leylendinger her paa Garden, at De haver Self maattet betale de nye opbygte huuse neml. Ole givet for sine 100 rd og Thomas for sine Ladder og Laave 65 rd. Stuen haver han Self opbygt, og haver saavel Stolpehuuset som Fiøset være forraadnet og meest faldefærdig før de kom her, da Ole er kommet i 1728 og Thomas 1732.

G.br., lensmann, kullskriver, leilending
Jens Aabye
f. ca. 1705 d. 26/4-1751 ved Hørteverket i Bø. "Kulleskriver Jens Aabye, 46 aar."
g. 16/6-1735 m. Anne Pedersdatter fra Berberg dpt. 12/10-1710, d.a. lensmann Peder Christensen Berberg.
1. Kirsti Jensdatter Aabye dpt. 14/9-1735 i Bamble g.m. smed Jan Christophersen fra Fossum. Se familie 15 - Venstøp 1762.
    Flyttet til "Pladsen" u. Bruset i Melum sogn, Solum pr.gj. Se Solum slekt.
2. Anne Maria dpt. 10/11-1736 i Bamble bg. i Gjerpen 7/10-1748. ”Jens Aabyes dtr. 7 aar.”
3. Anne Marie (Anne Margrethe) dpt. 1/10-1739 i Bamble g. 7/11-1761 m. møller Ole Nilsen. Se Gamilie 7 - Fossum 1762.
4. Søren Jensen Aabye dpt. 13/12-1741 i Gjerpen bg. 20/10-1748. "Jens Aabyes datter(!!) 7 aar."
5. Pernille dpt. 5/4-1744 bg. 7/10-1748. ”Jens Aabyes dtr. Pernille 4 1/2 aar.”
7. Peder Jensen Aabye dpt. 3/12-1746. Bodde på Klosterhaugene i Solum. Se Solum slekt.org.
Br. ca. 1743.

F.f. Jens Aabyes og Anne Pedersdatters Barn Anne Maria: Kari Gulset, Dorthe Pedersd., Peder Bærber, Lars Andersen fra Scheen.
F.f. Jens Aabyes og Anne Pedersdatters Barn Anne Marie: Peder Bærebergs hustrue, Mari Pedersd., Peder Bæreberg.

F.f. Jens Aabys Søren: CancelieRaad Løvensciold, Laugmand Viel, Leutenant Tode, CancelieRaads Frue, Mad: Monrath.

F.f. Jens Aabys Pernille: Søren Aaby, Jan Møller, Solve Bratsberg, Isak Gulsets qde.. Karen Berreberg.
F.f. Jens Aabys dr.barn Peder Berreberg: Hans Richelssens Kjæreste, Elen Vendelboe, apoteker Volf, Nicolaj Kalls, Hans Brangstrup.

Jens Aabye var på 1730-tallet kullskriver på Herre i Bamble.

Leif Hansen, ved Porsgrunn Bibliotek, har gjort meg oppmerksom på at John Hvidsands "Soga om Hørteverket",
side 152 inneholder "Gravlagde Hørtefolk i Gaarahaug". Der sto oppført: 9. 1751. Kullskriver Jens Aabye, 46 aar."

Lensmann Peder Christensen Berberg kjøpte hele S. Limi i 1743, samme år som han døde.
Han var lensmann i Gjerpen fra 1744-1745 og leide gården av sin svigermor, enka etter lensmann
Peder Christensen.

Jens Aabye er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i des. 1741 da han døpte sin første sønn
Søren i Gjerpen. Jens var også fadder for Isak Gulseths datter Margrethe.
Maren Pernille Aabye er stadig nevnt som fadder.

Begge brukene på søndre Limi ble altså sammenslått igjen i 1743.

Se Limi(3).

(C) Gard Strøm.