| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Den rette veien som går gennom kartet fra sør til nord er Luksefjellveien. Gården til venstre for veien, som er kalt Limi på kartet, er feil-
skrevet og skal være Hjellen.

Limi søndre A

Det opprinnelige hovedbølet, S. Limi som ble delt fra hovedbølet i ca. 1672.

Skattematrikkelen 1670/71:
"S. Lime med Schaffsaas. Enken bruger, Schylder 6 huder som Iffuer Hansen med bøxell ehr ejende.
Gifvuer Schat: 12 Rdl."

Landskyld etter deling i ca. 1672: 3 huder. Bruker var da enka Gunhild.

G.br., leilending
Trond Nilsen
fra S. Limi f. ca. 1644 bg. 29/12-1690. ”Tron Limi 46 ½ aar g.”, s.a. Nils Trondsen.
g.m. Margrete Christensdatter f. ca. 1651. Se nedenfor.
Br. ca. 1672.

Enka Margrete Christensdatter ble g2g m. Nils Knudsen Muus. Se nedenfor.

G.br., leilending
Nils Knudsen Muus

g1g 11/10-1691 m. enke Margrethe Christensdatter f. ca. 1651 bg. 16/7-1692. ”Nils Muses qvinde Margrete Grinni 41 aar g.”
g2g 13/11-1692 m. Sophie Zachariasdatter.
Barn i 2. ekteskap:
1. Elen bg. 1/1-1695. ”Nils Muses d. Elen, hjemmedøbt og strax død.”
2. ?Jacob Nilsen.
3. Zacharias bg. 26/3-1702. ”Nils Knudssens søn Zacharias paa nordre Grini 10 uger gammel.”
4. Halvor Nilsen dpt. 18/2-1703.
Br. 1691.

F.f. Nils Muuses søn Halvor fra nordre Grinj: Hans Brun, Peder Gregerssen, Christen Jenssen hos Ryssel, Jon Erbos Kone Anna, Peder Gregerssens qvinde Lisbeth Sommer alle fra Scheen.

Fra trolovelsen til Nils og Margrethe 29/7-1691: ”Nils Knudssen Muus paa Limi og
Margrete Christensd. - Thron Limis Enke.”

Nils Knudsen og Margrete flyttet til N. Grini like etter vielsen 1691.

G.br., leilending
Paul Thoresen
fra S. Sneltvedt(A) f. ca. 1651 bg. 9/2-1728. ”Poul Limi 86 aar.”, s.a. Thore Povelsen Sneltvedt.
g1g m. (enke?) Anna f. ca. 1621 bg. 30/7-1711. ”Poul Limis qvinde Anna 90 aar. Laa blind 8 aar.”
g2g 18/10-1711 m. enke Siri Torjersdatter fra Skien?
1. Christen Paulsen f. ca. 1675. Se S. Limi(B) og Gravli(3) "Putten".
2. ?Halvor Paulsen.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 14/8-1712. ”Poul Limis dødfødde Drengebarn.”
-   bg. 24/12-1713. ”Poul Limis dødfødde barn.”
3. Anna Paulsdatter dpt. 11/8-1715.
Br. ca. 1700.

F.f. Poul Limis datter Anna: Mads Gram. Jens Borning. Madame Turman. Jomfru Mecelborg.

Paul og Siri ble trolovet i Skien. Hun kom kanskje derfra? Den første kona Anna, hadde trolig
vært gift med en Lars tidligere: Anne Larsdatter f. ca. 1664 bg. 28/5-1702. ”Poul Limis stifdatter
Anna Larsdatter 38 aar.”

Maren Toresdatter f. ca. 1654 bg. 20/5-1714. ”Maren Torsdatter fra Sr. Limi 60 aar.”
Hans søster fra Sneltvedt?

Søndre Limi brant ned noe før 1727. Se nedenfor.
Kilde: ”Fortegnelse paa de fattige og huusarme i Gierpen Sogn” av 4 juni 1727.
”Poul Torsøn 76 aar, fød her (i Gjerpen) paa Sneltved. Boed lenge paa Limi, mistet ved ildebrand det hand ejede. Ganske fattig, ofte sængeligende af Alder. Kand ikke arbejde. Er Giftt. En datter 12 aar er hos ham.”

Leilending
Jørgen Erboe

1. Anders dpt. 15/3-1730. ”Jørgen Limis Anders 3 ¾ aar. Barnekopper.”
Br. 1722.

G.br., leilending
Teves Mogensen
fra Fossum dpt. 5/5-1701, s.a. Mogens Villadsen.
g.m. Karen Gundersdatter fra Berberg.
Br. 1730. Se N. Fossum.

G.br., leilending
Thomas Torjersen Limi
f. ca. 1702 bg. 28/7-1742. ”Tomas Limi, 40 aar.”
g. 17/4-1731 m. Karen Rasmusdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 1/11-1707, d.a. Rasmus Halvorsen Venstøp.
1. Jens Thomasen dpt. 2/9-1731. Se S. Lundsåsen.
2. Margrethe Thomasdatter dpt. 11/1-1733.
3. Jon Thomasen dpt. 2/5-1734.
4. Nils dpt. 1738 bg. 30/3-1740. ”Thomas Limis Nils, 1 ½, B. kopper.”
5. Nils dpt. 22/5-1740 bg. 21/8-1740. ”Tomas Limis Nils, 13 uger.”
6. Gjertrud dpt. 1/10-1741 bg. 28/7-1742. ” … og datter Giertrud, 1/3 aar.” Gravlagt sammen med sin far.
Br. 1732.

F.f. Thomas Venstøbs Jens: Erik Otterholt, Abraham Venstøb, Henning Jønneval og qde. (Margrethe), Helvig.
F.f. Tomas Venstøbs Margrete: Per Busk, Jan Venstøb, Per Busks qde Jenert, Helvig Venstøb.
F.f. Thomas Limis Jon: Jan Venstøb, Arne Limi, Ole Glennes qde., Helvig Venstøb.
F.f. Thomas Limis Nils: Nils Grinj, Christopher Venstøb, Jan Venstøb og qde., Kirsten Holm.
F.f. Thomas Limis Giertrud: Johan Seifert, Rasmus Venstøb, Henric Hanssøn og qde. fra Scheen, Maren Bentsdatter.


Enka Karen Rasmusdatter ble g2g med Guttorm Knudsen. Se nedenfor.  

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle eiendommene:

Besiktigelse av S. Limi den 22. Augustij 1735 (avskrift Jan Christensen).

Dernæst blef Rætten sadt og betient paa dend part S. LIMJ, som Thomas Torgiersen paaboer, der og skylder 3 huuder med bøxel. Proustiegods og fogden Schweder nu tilhørendes, paa hvis vegne S. (Senjor) Jens Jensen var tilstæde. Hvor blef besigtet og funden
1. 1 Stuehuus Nye, med Stue og Skorsteen, samt 2 Vinduer udj.
2. Dertil opbygt paa dend N. Ende 1 Svinehuus begge deele tæcket med hoen.
3. Tvende Ladder med laave tæcket med hoen
4. Een tilbygt Stald tæcket med hoen.
5. Halveparten med sin Naboe udj det gamle forraadnede fæehuus.
6. 1 gl høeladde tæcket med hoen.
7. 1 gl forraadnet Stolpehuus for nogle aar siden forraadnet.
Kand saae ½ tn byg og 5 tn haure. Kand fødde 1 hæst og 3 Kiør samt nogle faar.

Ellers angaf begge Leylendinger her paa Garden, at De haver Self maattet betale de nye opbygte huuse neml. Ole givet for sine 100 rd og Thomas for sine Ladder og Laave 65 rd. Stuen haver han Self opbygt, og haver saavel Stolpehuuset som Fiøset være forraadnet og meest faldefærdig før de kom her, da Ole er kommet i 1728 og Thomas 1732.

G.br., leilending
Guttorm Knudsen
f. ca. 1718 bg. 18/8-1773. ”Guttorm Knudsen 55 aar.”
g. 25/4-1743 m. enke Karen Rasmusdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 1/11-1707, d.a. Rasmus Halvorsen Venstøp.
Br. 1742.

Denne familien bodde først noen år på Hoppestad. Deretter flyttet de til Bø (4) "Lifjeld" i Luksefjell.

Begge brukene på søndre Limi ble sammenslått igjen i 1743, i det lensmann Peder Christensen Berberg
kjøpte gården like før han døde.
S. Limi hadde igjen en landskyld på 6 huder og var den største av Limigårdene.

Se heretter Limi(3).

(C) Gard Strøm.