ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 26.01.2019


Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Kontakt  Gamle Gjerpen v/Gard Strøm.


Hva vi kan lese av gamle segl?
og
Hva var en lagrettemann?

G.S. Valebø 09.05.2012.
 


        

      Berull Winstub                Tholluff C. Hollum             Trund N. Borrestad          Kolbiørn Dyrrekoll            Peder L. Thoffte          Dyrre E. Flotherud

Disse 6 personene var lagrettemenn i 1624 og plasserte sine segl under Statholderskabets jordebog over Bratsberg i forbindelse med odelsbønder i Gjerpen.

Lagrettemenn i Norge var, i danske-tiden, fremstående bønder som ble valgt ut til å delta under tingsamlingene, stille som forliksmenn, domsmenn og skjønnsmenn (vurderingsmenn) i forbindelse med grenseoppganger og i skifteretten. Mange lagrettemenn gikk stadig igjen, mens det ofte ble valgt nye. Det var nok en viss status i det å bli valgt til lagrettemann.

Ser vi på selve merkene (tegningene), kan vi se en viss likhet i de fleste av dem. Det er derfor ikke usannsynlig at de
fleste av disse er i slekt med hverandre.

Beruld Venstøp har dessverre ingen initialer i sitt segl, men ser vi på Tollef Holms segl, bærer det initialene T C. Vi kan derfor anta at hans fulle navn kan være Tollef Christensen, som vi også har fra andre kilder. Se Holm.

Trond Borgestad ("Borrestad") har initialene T N. Denne Trond flyttet senere til Sem øvre. Etter han overtok Nils Trondsen gården. Hans fars fulle navn var derfor sannsynligvis Trond Nilsen. Se Borgestad og Sem øvre.

Kolbjørn Dyrkolls initialer var K M. Hans fulle navn kan være Kolbjørn Mogensen, Madsen eller Mikkelsen. Dette vet vi ikke. Se Dyrkoll.

Seglet til Peder Tofte (Tufte) har initialene P L, noe som ganske sikkert står for Peder Lauritzen. Se Tufte.

Det siste seglet, som er nevnt her, er seglet til "Dyrre Flotherud". Dette seglet har initialene D E, noe som står for Dyre Engebretsen. Se Fløtterød.

Det var Jon Hvidsand fra Hørte, som i sin tid var i Riksarkivet og tegnet dem av originaldokumentet.