ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Dyrkoll

I biskop Eysteins jordebok også kalt ”Den røde bok” (1398) kan vi se hva den katolske kirke eide av gårder og gård-
parter i Oslo bispedømme.
Dette var eiendommer som hadde blitt gitt til kirke og kloster for at prestene skulle fortsette å be for deres sjeler og-
så etter at de var døde.

I denne ”røde bok” kan vi lese at Gimsøy kloster i 1398 eide en part i Dyrkoll med 3 øyre landskyld. Etter hvert som
årene gikk resulterte dette i at den katolske kirke ble styrtrik. Det passet derfor den dansk - norske kongen Kristian III,
utmerket å innføre reformasjonen i våre land rundt 1536. Han konfiskerte dermed alle landeiendommene, som til da
hadde tilhørt den katolske kirke og overførte dem til seg selv.

Før reformasjonen hadde denne gårdparten økt og blitt til 2 huder. Det katolske kirkegodset skiftet altså eier i 1536
og ble deretter også ofte kalt krongods.

Landskyld 1624: 3 huder, hvor altså kongen eide 2 huder og adelsmannen Christoher Galle eide 1 hud i 1624.
I 1675 hadde eieren av Fossum jernverk, David Davidsen kjøpt opp alle 3 hudene. Alle eierene av jernverket
heretter (se S. Fossum), beholdt Dyrkoll som en av sine underlagte gårder fram til Løvenskiold skilte ut skogen
og solgte jordbruket (Dyrkoll) fra 1922.

Tidlig bruker:
Den første brukeren vi kjenner til her er leilendingen Kolbiørn, som hadde gården i 1610 og i 1638. Kongen eide.
Kolbjørn eide i 1623 selv gården Holte og 4 huder i Kløverød, begge i Siljan.
I 1637 eide han også ½ hud i S. Tveitan i Siljan (gjennom sin kone?). På Solverød i Siljan var det en Tollef Kolbjørnsen
f. ca. 1620. Han var leilending av 2 huder av Solverød fra 1647. Samtidig ser vi nedenfor at denne Tollef også leide 
Dyrkolls 3 huder.

G.br., leilending
Kolbjørn (Tollefsen?) trolig fra Siljan f. ca. 1570 d. ca. 1646.
g.m. Børte d. mellom 1655 og 1668.
1. Tollef Kolbjørnsen f. ca. 1610. Se nedenfor.
2. Ole Kolbjørnsen f. ca. 1622 d. 1688. Brukte Tormodsrød i Siljan i 1647.
3. Bernt Kolbjørnsen f. ca. 1628. Bodde på Kløverød i Siljan.
4. Pike f. ca. 1640?

Kilde: Bratsberg lensregnskap 1609-20, Sakefallsregisteret - bøteregisteret (avskrift: Jan Christensen).
Kolbjørn Dyrkold ble i 1610 ilagt en bot på 110 daler for at han hadde tatt for seg av kongens skogseiendom, ”Gjøsmyra”.
”Annammet aff Kolbiørn Dyrkoldd for ett støcke skov Kalldis Giøs Myrenn hannd sig haffde thillkiendtt fra Kongenns Eygedomb, Pendinge - 110 dlr.”
Kilde: Samme 1615-16.
"Annammet af Kolbiørn Dyerkold for et stycke skov kaldes Glørsmyr, han hadde tilkiendt sig fra Kongens eigendom.
Penge 60 dlr."


Kolbjørn Dyrkold
eide 1 hud i Furuvald i 1615. Denne parten av Furuvald ble overtatt av hans sønn Tollef Dyrkold i ca. 1638.

Kolbjørn Dyrkoll er funnet som lagrettesmann i 1602, 1615, 1618, 1619, 1621, 1622.
Han må ha vært myndig for å bli lagrettesmann, derfor må han ha vært minst 25 år første
gang han var nevnt, altså senest født i 1572.

Kilde: Bygselregnskap 1610-11.
"Annammet aff Colbiørn Dyrkoll, schylder 3 h. Pendinge 1 1/2 dlr. "

Kilde: Bygselregnskap 1622-23.
"Annammet aff Colbiørn Dyrkolld i holding, schylder aarlig till Ko: Ma: 2 huder och till Welb. Christopher Gald 1 hud.
Pendinge 1 1/2 dlr."

Kilde: Bygselregnskap 1625-26.
"Annammet aff Kolbiørn Dyrkolld aff 3 huder, de 2 giff till Gimse Closter, den ene er Bøndergods.
Pendinge 1 1/2 dlr."

Kilde: Bygselregnskap 1628-29.
"Annammet aff Colbiørn Dyrkold i holding aff 3 h, som schylder aarlig till Giemsø Closter
Pendinge 1 1/2 dlr."

Kilde: Bygselregnskap 1631-32.
"Annammet aff Colbiørn Dyrkold i holding aff 3 h, som schylder aarlig till Giemsø Closter
Pendinge 1 1/2 dlr."

G.br., leilending
Tollef Kolbjørnsen Dyrkold/ Solverød f. ca. 1620.
1. Ole Tollefsen. Overtok Solverød i 1672. Eide fra samme tid 1 hud i Skjelbred i Siljan.
2. Inger Tollefsdatter.
Br. 1636.

Kilde: Bygselregnskap 1635-36
"Annammet aff Tholluff Dyrkoll i stedsmaal Aff 1 hud i bemeldte Dyrkoll, som hans fader Kolbiørn opsloed for hannem.
Pendinge 7 dlr."

Tollef arvet Holte i Siljan etter sin mor noe før 1668. Han hadde da flyttet til Solverød i Siljan.

Kilde: Skattematrikkelsen 1647:
"Dyrkold som Tolleff besidder, schylder 3 huder. Deraff eier Kongl. Ma. och Gimsøe closter 2 huder med bøxell,
och laugmanden i Cristiania 1 hudt. Er taxerit for 3/4 gaards schat, penge 4 1/2 dlr. Kongl. Ma. bygger."

Kilde: Oberbergamtets regsnakp 1655-56 , pakke 16f
Hyttebønder og andre som har solgt kull:
Toleff Dyrkoll, masovnskull  65 lester.
Hans Eriksrød, masovnskull  14 lester og hammerkull 3 lester.
Torgeir Aas, masovnskull       33 lester.
Ingeri Gulset, masovnskull    30 lester.

Leding og arbeidspenger, betalt for Dyrkold i 1661:
Dyrkold (Fullgård). Tolleff paaboer.
Arbeidspenge – 3 m 18 s
Smørleeding – 6 m
Meell – ½ pund
Er – 1 rdr 1 m 2 s 0 alb

Kilde: Oberbergamtets regnskap 1663-64 , pakke 16f.: Tollef Dyrkoll leverte 28 lester kull.

Kilde: Sogneprestens manntall.
Landskyld 1664: 3h. Opsidder: Tollef 60. Tieniste-Drenge: Jens.

Se Dyrkoll(1)


(C) Gard Strøm.