| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Øvrum
Landskyld 1647: 6 huder.

Matrikkelgården Øvrum ligger 50-85 m.o.h.

Gården grenser i nord til Nygård og Meen, i øst til Kråketo og Langerød, i syd til Kråketo, Fossjord og Bakken, i vest
til Nærum, Lidmyra og Espedalen.

Det er funnet hele 13 gravhauger og gravrøyser her. 12 av dem i et gravfelt. Det er også funnet spor etter en gammel
bygdeborg i Øvrumåsen. På søndre side av denne, ligger den inntil gravfeltet. Dette stammer trolig fra folkevandrings-
tiden (400-600 e.Kr.f.).

I gammelnorsk tid var navnet trolig Romb, en større gård som lå i et hjørne/ krok (Ro-Romb). Den ble, også i gammel-
norsk tid, delt opp i en øfri - romb og en
neðri - romb, som gjennom mange år har blitt endret til Øvrum og Nærum.
 
Gården Romb ble trolig ryddet allerede i eldre jernalder (500 f.Kr. - 800 e.Kr.).

Eldste skriftlige kilde: Gjengjærdsskatten av 1528. 2 brukere nevnt, Tosten Rom og Gunder Rom.

Tidlige eiere.
Øvrum var trolig klostergods fra slutten av middelalderen. Klostergodset ble konfiskert av den Dansk-
Norske kongen
under reformasjonen i Norge i 1536, og ble fremdeles kalt ”klostergods” da Øvrum ble solgt
til riksadmiral Ove Giedde i 1649 og til Preben von Ahnen. Lagmann Claus Andersen i Skien
ca. 1657, generalmajor Johan Arnold på Borgestad ca. 1700, enka Anne Clausdatter 1709, sønnen
generalmajor Hans Jacob Arnold 1713, geheimråd Adeler 1724, Herman Leopoldus på Bjørntvedt
i Eidanger (senere kanselliråd Herman Løvenskiold) 1735.
Løvenskiold - Fossum eide dermed Øvrum i mer enn 100 år.

Øvrum var en såkalt fullgård i 1593, noe den trolig også var i gammelnorsk tid, med en sannsynlig landskyld
på ca. 24 øyre.

Kilde: Lensregnskaper for Akershus (transkribert av Jan Christensen).
Bygningsskattelista for 1593 for ӯffre Rom. Offuer Bamble Fougderij.
Paa thend Hielp som Bønderne Haffuer bevilgett Kong. Maittz. Effter Hans Naadis Breff Thil Thend fortagne Bygnings Paa Agersshuss skall fuldkommis. Beregnett fra Sanctj Johannj dags An. 92 Och Till Sanctj Johannj Aar 1593”

G.br., leilending
Joen Øffuerum
.
1. Oluff Jonsen f. ca. 1609. Se nedenfor.
Br. i 1610-1661.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Øffrum bruger Joen och Olluff Jonsen (far og sønn). Schylder aarligen 6 huder till Kongelig Ma. (-jestet)
med bøxell, Er taxerit for 1 fuld och 1/4 gaard,  i schat penge 7 ½  daler. Kongelig Ma. bygger.”

Det var altså den Dansk - Norske kongen som eide gården i 1647, såkalt ”krongods”. 

Kvegskatten 1657: 2 hester, 8 kuer, 3 kviger, 12 sauer, og 3 griser.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1621 (Avskrift: Jan Christensen):
”Annamet aff effterschrefne Mennd Ahrnne Borge, Gunder Søllen, Berull Vinstub, Niels Riis, Johann Aas, Tholeff Holmb, Leffuor Nerumb, Joen Øffromb, Dyrre Flotterud, Peder Thoffte och Peder Ballestad for en domb di haffde Udgiffuet offuer Ellene Anders Chlochers At hun schulle giøre sinn Wnderførsell och iche dend siden wille Beseigele, bleff aff Laugmanden Thilldømbt at giffue huer 1 m. søllff, pennge 5 1/2 dlr.”

G.br., leilending
Oluff Jonsen
herfra f. ca. 1609 bg. 1/8-1682. ”Ole Øfrom, 73 aar g.”, s.a. Jon Øvrum.
g.m. Aleth f. ca. 1614 bg. 9/1-1695. ”Aleth Øfrom 80 1/2 aar g.”
1. Ib Olsen f. ca. 1636. Se nedenfor.
Br. ca. 1643.

Kilde: Almindelig Jordebog 1661, Scheen laugdømme (transkribert av Jan Christensen).
"
Øffuerum, Olluff paaboer, schylder aarligen 6 huder, Claus Andersen følger med bøxel, thill forne fult Hans Majestet aff Rigens
Admirael kiøbt fra Cronen och siden Claus Andersen tilschifft.
Schouff till Smaalast och 1 Sætter vnder Gaarden, 1 Bechequern, 1 husmand paa Grunden med 2 Pladser under samme Schyld.
Bunden bøxler (fester), Kongelig Majestet lodseiger."

G.br., leilending
Ib Olsen Øffuerum
herfra f. ca. 1636 bg. 12/2-1690. ”Ib Øfrom 55 aar g.”
g.m. Anne Gundersdatter f. ca. 1640 bg. 21/11-1711.”Ib Øfrums enche Anna 71 aar.”
1. Abraham Ibsen f. ca. 1662. Se Øvrum(A).
Br. ca. 1664.

Sogneprestens manntall 1664 (transkribert av Gard Strøm):
Øfverum Skyld: 2huder Opsidder: Ib 26.

Fogdens manntall av 1666 (transkribert av Gard Strøm):
Øfuerum. Opsidder: Ib 27, Sønner: Abraham 2

Kilde: Skattematrikkelen 1670-71 (transkribert av Gard Strøm):
”Øffuerum, Olluf (Ib!) bruger schylder 6 huder, som Laugmand Chlaus Andersen med bøxell ehr ejende,
giffuer schatt 12 Rdr.”

Øvrum ble delt i 2 bruk i ca. 1685.

Se Øvrum(A) og Øvrum(B).

(C) Gard Strøm.