ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 19.09.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Teigen nordre
Husmannsplass u. Mo. Også kalt Teigen store.

Tidligere også skrevet Tejn og Teien.

Tinemager
Torier Tordsen
fra Vinje f. ca. 1640.
1. Marte Torjersdatter dpt. 26/12-1712.

F.f. Torier Moejes datter Marta: Johannes Dyrcold. Peder Eriksrøs qde. Ingeborg Eriksrød.

Kilde: Bratsberg amtsregnskap pakke 276. 4 juni 1727.
Fortegnelse over de fattige og huusarme i Gjerpen.
Torier Tordsen, f. i Vinje sogn, 87 år, vært her 24 år, nu på Mo eie, husarm, sengeliggende, vært tinemager, gift, 3 sønner, 1 datter som tjener.


Husmann med jord
Torjus Tejen
g. NN
1. Gunhild Torjusdatter dpt. 14/10-1753 g.m. g.br. John Haaversen. Bodde på Moland i Søndeled.
2. Anne Torjusdatter dpt. 18/7-1756 g.m. g.br. Nils Olsen Brogeland. Bodde på Brogeland i Gjerstad.
3. Halvor Torjusen dpt. 20/7-1760. Trolig død før 1801.
Br. ca. 1750.

Denne familien kom trolig fra Gjerstad pr.gj. på 1750-tallet og flyttet tilbake igjen på 1760-tallet.

dåp i Sh. 13/3-1743: Hm. Torjus Gunlechsen Dalen og qv. Helge Halvorsdatters pb. Ingeborg.

F.f. Torjus Tejens pb. Gunnild: Gulbrand Jislesens kone, Knud Tejen, Lars Haagensen, Anders Olsen.
F.f. Torjus Tejens pb. Anne: Anders Tejens kone, Marthe Olsdtr., Knud Tejen, Jens Stephensen.
F.f. Torjus Tejens db. Halvor: Jon Olsens kone, Gunnil Michelsdatter, Lars Haagensen, Halvor Olsen.

Maren Pedersdatter f. ca. 1733 ble konfirmert 20 år gammel i 1753 mens hun bodde på Teigen. Trolig som tjenestepike.

Husmann m. jord
Knud Jonsen f. ca. 1703 bg. 16/11-1771. ”Knud Tejen 68 aar.”
g. 23/10-1741 m. enke Karen Larsdatter f. ca. 1690 bg. 2/2-1772. ”Knud Tejens enke 82 aar.”
1. Knud Knudsen f. ca. 1744 bg. 11/1-1761. ”Knud Knudsen f. Moe ejet 17 aar.”
2. Barbara Knudsdatter f. før 1750.
Br. i 1762.

Karen Larsdatter var enke etter Ole Knudsen i Gåshølen(1). Hennes sønn Anders Olsen, bodde
her sammen med dem.

”Knud Tejens kone” er fadder den 25/1-1750 for Erik Pedersens datter Christine.

Husmann m. jord
Anders Olsen fra Gåshølen(1) dpt. 2/2-1730 bg. 4/8-1779. ”Anders Tejen f. Bradsb.kleven 49 aar.”, s.a. Ole Knudsen og Karen Larsdatter.
g. 20/6-1755 m. Helvig Zachariasdatter
fra Habakken und. Foss dpt. 18/6-1719 bg. 19/1-1764. ”Anders Tejens kone 45 aar.”, d.a. Zacharias Clausen.
1. Ole Andersen dpt. 14/3-1756.
2. Marthe dpt. 1/11-1759 bg. 14/3-1761. ”Anders Tejens d. Marthe 1 1/2 aar.”

F.f. Anders Tejens db. Ole: Hans Moes kone, Karen Pettersdtr, Christen Zachariæsen, Erik Pedersen, Jens Eriksen.
F.f. Anders Tejens pb. Marthe: Knud Sverrigs kone, Maren Olsdatter, Johan Lorentsen, Knud Tejen, Ole Olsen.

Anders Olsen bodde på Teigen da han ble konfirmert 20 år gammel i 1751.
Han brukte denne husmannsplassen i 1762 sammen med Knud Tejen.
Enkemannen ”Anders Olsen Tejen” flyttet til Bratsbergkleiva etter 1764.
Han er siden nevnt som fadder for Ole Gundersen og Pernille Olsdatters
barn und. S. Brekke i 1778.

Peder Olsen med familie bodde her i 1759. Se gnr 90 Trollsåsen.

Inger Olsdatter ble konf. i 1765, 17 år gammel (f. ca. 1748), mens hun bodde på Teigen. Trolig i tjeneste her.

Husmann m. jord
Jacob Petersen Teien f. ca. 1720 bg. 15/11-1807. ”Jacob Peterssøn Teigen und. Moe, meldt at være henved 84 aar.”
g.m. Torbjør Kittilsdatter f. ca. 1720.
1. Siri Jacobsdatter dpt. 19/6-1757 i Tinn g. 25/9-1779 m. Jon Knudsen fra Melum. Bodde på Hovet und. Ø. Gisholt i Melum sogn, Solum pr.gj.
2. Maren Jacobsdatter dpt. 17/4-1758 i Tinn g.m. Jon Halvorsen. Se Ekornrød(B) u. Mo.
3. Peter Jacobsen dpt. 12/4-1761 i Tinn. Se nedenfor.
4. Kittil Jacobsen dpt. 30/6-1765 i Tinn.
Br. 1766.

Dette ekteparet ble trolig gift i Tinn (lakune 1736-1757).

Jacob Petersen kjøpte Veåsen i Tinn i 1763. Han hadde leid gården fra ca. 1757. Alle barna er født på Veåsen og døpt i Tinn.
Han solgte Veåsen allerede i 1766 og flyttet hit. Tinnsoga (Einung) b. II, s. 23, sier at han trolig også var innflytter til Tinn.

Kilde: Bamble tingbok nr 22 1780-85. 21 mai 1783.
Kittil Jacobsen Teien, beviste med Peder Limie og Nils Moe’s forklaring at have skudt en ulve-gaupe udi Moe-skoven
avvigte vinter, fremviste skindet, ligesom de andre, og begjærede skud-premien. Skinnene ble merket af retten.

Kona Torbjør Kittilsdatter må være død før FT 1801 for da er Jacob ført opp som enkemann.
Hun er ikke funnet død i Gjerpen KB. Heller ikke i Solum hvor datteren Siri bodde.

Arbeider, husmann m. jord
Peter Jacobsen Teien herfra dpt. 12/4-1761 i Tinn bg. 12/1-1803. ”Peter Jacobssøn f. Teigen, anmeldt at være ved 44 aar.”, s.a. Jacob Petersen.
g. 17/7-1784 m. Marie Rollefsdatter fra nedre Hogstad i Siljan f. mars/april 1760 d. 26/2-1823 på Teigen, d.a. Rollef Mathisen og Ingeborg Kittilsdatter.
- bg. 10/4-1785. ”Petter Teiens dødf. db.”
1. Jacob Petersen dpt. 9/4-1786. Se nedenfor.
2. Ingeborg Petersdatter dpt. 7/2-1790 g.m. Peder Johnsen. Se Åsen under Jønnevald.
3. Torborg Petersdatter dpt. 27/1-1793 g.m. skomaker Erik Olsen. Se Falkum 1825.
4. Rollef Petersen dpt. 25/9-1796 d. 19/6-1823. ”Druknede ved tømmer-brytning i Moe-Elven.” mens han var i tjeneste hos Lars Moe. Ugift.
5. Anne Petersdatter dpt. 17/11-1799 g.m. enkemann Halvor Halvorsen på Eriksrød. Se S. Eriksrød.
Br. 1791.

Peter ble født på gården Veåsen i Austbygde i Tinn.

F.f. Petter Jacobsen Tejens db. Jacob u/Moe: Jon Halvorsens kone, Ingebor Andersdtr., Clemet Rasmusen, Jon Knudsen, Kittil Jacobsen.
F.f. Petter Teyens pb. Ingeborg: John Halvorsens k., Maren Aslaksdatter, John Halvorsen, Tosten Jermunsen, Ole Aslaksen.
F.f. Peter Jacobssøns pb. Torbor u/Moe: Peder Hopstads k., Karen Nilsdtr., Laers Svendssøn, Bastian Pederssøn, Halvor Nilssøn.
F.f. Peter Jacobssøns db. Rollev u/Moe: Jon Eikornrøes k., Margit Pedersdtr. Ole Eikornrøe, Bastian Pederssøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Peter Jacobssøns pb. Anne f. Teigen: Jon Halvorssøns k., Margit Pedersdtr., Jon Halvorssøn, Jens Nilssøn, Brynild Pederssøn.

Arbeider, husmann m. jord
Jacob Petersen herfra dpt. 9/4-1786 d. 18/3-1850 på Teigen, s.a. Peter Jacobsen. Se ovenfor.
g. i Siljan 20/10-1811 m. Karen Abrahamsdatter fra Solverød i Siljan dpt. 23/2-1783 i Siljan d. 28/3-1865 på Holm, d.a. Abraham Olsen og Marie Jacobsdatter.
Forlovere: "Jacob Solverød og Ole Pedersen Haga."
1. Maren Jacobsdatter f. 19/7-1812 g.m. Ole Olsen. Se Haukeroa under Bø i Luksefjell.
2. Anne Jacobsdatter dpt. 22/6-1814 g.m. Halvor Olsen Eriksrød. Se S. Eriksrød.
3. Peder Jacobsen f. 13/1-1816 g.m. enke Margrethe Olsdatter på Holm. Se M. Holm.
4. Ingeborg Jacobsdatter f. 14/3-1818 g1g m. Jens Olsen. Se nedenfor.
5. Karen Jacobsdatter f. 19/1-1820 g.m. Amund Amundsen Høglie. Se øvre Høgli under Grini.
Br. 1812.

F.f. Jacob Peterssøns pb. Maren f. Tejen u/Moe: Jens Tejens k., Ingebor Petersdtr., Lars Pederssøn, Jens Nilssøn, Ole Abrahamssøn
F.f. Jacob Pedersen og Karen Abrahamsdtr. pb. Anne f. Tejen u/Moe: Jens Nilsens k., Torbør Petersdtr., Lars Moe, Jacob Tostensen, Rollev Petersen.

Tjenestegutt i 1845: Nils Pedersen (19). Datteren Ingeborg, var i 1845 enke etter Jens Olsen fra Gåshølen (se nedenfor) og
bodde her med sin sønn Ole Jens Jensen. Hennes søster, Maren Jacobsdatter fikk, den 23/3-1836, datteren Karen Marie Jensdatter
med uk. Jens Henriksen fra Fossum ”nu tienende hos Chr. A. Blom i Skien” (i 1836). Karen Marie Jensdatter bodde her i 1845.

Datteren Maren Jacobsdatter fikk den 23/3-1836 et barn; Karen Maria Jensdatter. Hun vokste
opp her på Nordre Teigen. Faren var Jens Henriksen fra Fossum.
Denne Karen Maria Jensdatter ble den 7/11-1862 g.m. Ole Halvorsen fra Eriksrød. Se Familie 1 - Løberg 1865.


Teigen nordre. Foto: Skannet fra Gjerpen Bygdehistorie, bind II.

Arbeider, innerst
Jens Olsen fra N. Gåshølen u. Ås f. 15/7-1817 d. 20/10-1841 på Teigen, s.a. Ole Pedersen.
g. i Gjerpen 6/11-1839 m. Ingeborg Jacobsdatter herfra f. 14/3-1818 d. 13/10-1876 på Sem, d.a. Jacob Petersen.
Forlovere: "Peder Sørensen under Grini og Halvor Halvorsen Norrig."
1. Maren Kirstine f. 20/5-1840 d. 6/9-1840 på Teigen.
3. Ole Jens Jensen f. 28/8-1841 d. 2/7-1865 på Sem. Ugift.

Enka Ingeborg Jacobsdatter ble g2g 30/7-1846 m. Hans Ingvaldsen fra Høyset i Siljan.
De bodde her i 8-9 år før han kjøpte hus på Lysa under Sem.

Småbruker, leilending
Anders Guldbrandsen Fjeld fra Bø(1) i Luksefjell f. 28/11-1824 d. 19/11-1898 i Luksefjell, s.a. Gulbrand Larsen.
g. i Gjerpen 27/12-1849 m. Anne Pedersdatter fra Tveiten i Siljan f. 1826 d. 18/6-1891 i Luksefjell, d.a. Peder Findsen Tveten.
Bruker 1851 - 1857.

Denne familien bodde her i noen år før de flytta tilbake til Bø(1). Se Bø(1) i Luksefjell.

Arbeider, leilending
Torkild Torkildsen fra Kolbjørnsrud i Heddal f. 26/9-1830 i Kåsa under Holtan d. 1909 i Wisconsin, s.a. Torkel Torkelsen og Ingeborg Olsdatter.
g1g i Sandsvær 21/10-1854 m. Berthe Karine Olsdatter fra Solum f. 24/11-1836 d. 19/2-1876 på Kåsa u. Bø, d.a. Ole Olsen Solum.
g2g i Gjerpen 28/7-1883 m. Karen Olsdatter fra Drengen under Bø i Luksefjell f. 9/1-1830 d. i USA, d.a. Ole Olsen Drengen.
Forlovere: "Halvor O. Hellesdalen og Kristian E. Dali."
Bruker 1858.

Denne familien bodde først på Økter, deretter 2 års tid på N. Teigen. Ca. 1860 flyttet de til Kåsa u. Bø i Luksefjell.
Torkild mistet sin første kone på Kåsa. Han flyttet til Bestul i 1882 og giftet seg igjen året etter.
De brukte familienavnet Bestul da de emigrerte til USA i 1887.
Se alle barna på Kåsa under Bø, hvor familien bodde lengst.

Arb, leilending
Ole Olsen fra Haukeroa u. Bø dpt. 7/6-1802 d. 28/6-1871 på Teigen, s.a. Ole Olsen Haukeroa.
g. i Gjerpen 4/8-1837 m. Maren Jacobsdatter herfra f. 19/7-1812 d. 14/8-1871 på Teigen, d.a. Jacob Petersen Teien.
Forlovere: "Erik Pedersen Frogner og Ole Olsen Haugedal."
Br. 1863.

Denne familien bodde lengst på Haukeroa u. Bø. Se der.

Nils Pedersen Flittig og Olaves Gulbrandsen hadde Teigen sammen i perioden 1872 - 1876.

Skogsarb., leilending
Peder Ingebretsen fra Rød i Siljan f. 26/4-1851, s.a. Ingebret Eriksen Rød.
g. i Siljan krk. 28/1-1876 m. Anne Helvig Johnsdatter fra Tangen under Austad i Siljan f. 4/1-1855, d.a. John Alfsen Tangen.
Forlovere: "Ole Johnsen Tormodsrød og Amund Vetlesen Prestegaarden."
1. Johan Edvard Pedersen f. 17/4-1876 i Rød i Oppdalen. Skal ha emigrert til Amerika med sine foreldre i 1885.
2. Ingeborg Karine Pedersdatter f. 27/12-1877.
3. Inger Maria Pedersdatter f. 15/8-1880.
4. Anne Petrea Pedersdatter f. 8/5-1883 d. ca. 1973 i USA g. i USA m. Knut Torkildsen Bestul fra Kåsa under Bø i Luksefjell.
    Barn 1. Kermit Bestul.
    Barn 2. Delphia Bestul g.m. NN Williams.
    Barn 3. William Bestul.
Br. 1876.

F.f. Peder Ingebretsen Teigens Ingeborg Karine: Karen Pedersdatter Teigen, Maren Anne Øisteinsdatter Ekornrød, Olavus Guldbrandsen Teigen, Peder Jonsen Kaasene, Daniel Pedersen Teigen.
F.f. Peder Ingebretsen Teigens Ingerd Maria: Karen Pedersdatter Teigen, Anne Øisteinsdatter Ekornrød, Olaus Guldbrandsen Teigen, Daniel Pedersen Teigen, Peder Pedersen Puten.
F.f. Peder Ingebretsen Teigens Anne Petrea: Karen Pedersdatter Teigen, Dorthea Øisteinsdatter Ekornrød(u. Mo), Olaus Guldbrandsen Teigen, Ole Pedersen Flittig, Anders Nilsen Flittig.

Den 2/3-1885 emigrerte ”Peder I. Tejens børn” til Amerika. Dette var de tre jentene Ingeborg Karine,
Inger Maria og Anne Petrea. Den eldste av jentene var bare 8 år. Det ser ikke ut til at det var andre
kjentfolk med på reisen, men det har nok vært det.

Skogarb., leilending
Gunder Pedersen fra N. Grindlia f. 22/5-1856, s.a. Peder Johannesen Grindlia.
g. 31/7-1885 m. Andrine Gulbrandsdatter fra Løkka i Y. Sandsvær f. 8/2-1865, d.a. Gulbrand Olsen Løkka og Marte Marie Simonsdatter.
Br. 1885.

I 1891 bodde det 2 tjenestefolk her: Gusta Nilsen f. 1878 i Gj. og Harald Olausen, tømmerhugger, f. 1870 i Sandsvær.
Senere flyttet de til Brennseter u. Mo. Se der.

Skogsarb., leilending
Olaus Gulbrandsen Teigen fra Løkka i Sandsvær f. 24/5-1847 d. 24/3-1926 på Jønnevald, s.a. Guldbrand Olsen og Marte Marie Simonsdatter.
g. 28/12-1869 m. Karen Pedersdatter fra N. Grindlia under Bø i Luksefjell f. 8/3-1843 d. 20/3-1930, d.a. Peder Johannesen.
1. Gunnar f. 20/9-1870 d. 14/4-1871 på Teigen.
2. Maren Karine Teigen f. 1872 d. 25/6-1892 på Teigen. Ugift. Bodde hjemme.
3. Peder Olausen f. 15/10-1873. Se Plassen under Ås.
4. Grete Marie Teigen f. 31/5-1875 (fra KB) g.m. Lars Østensen Ekornrød. Se Ekornrød(B) under Mo.
5. Anne Dortea Teigen f. 19/1-1877 g.m Halvor Johannesen Nykaas. Se Nykås under Mo.
6. Gunnar Teigen f. 14/4-1880. Se nedenfor.
7. Karen Sofie Teigen f. 15/12-1881 g.m. Olaus Hansen. Se Furuvald(1).
8. Ole Teigen f. 13/2-1884 d. 1/11-1954 g.m. Bergliot Halvorsen f. 4/10-1905 d. 15/6-1956. Bygde hus på Foss. Ingen barn.
9. Nella Olava Teigen f. 2/5-1890 g.m. Ole Svenningsen. Se Slettene under Mo.
Br. 1896.

1891: På besøk var Grete Marie Olsdatter fra Sandsvær f. 1829. Hun var separert. Enkemannen Peder Johannesen, Karens far, f. 1816 i Gj. bodde her.
Olaus hadde en (kjent) søster Andrine Gulbrandsdatter som var g.m. Gunder Brennseter (u. Mo).

Skogsarb., leilending
Gunnar Teigen herfra f. 14/4-1880 d. 20/5-1947.
g. 17/9-1904 m. Maren Anne Olsdatter Aas fra S. Kise
f. 8/1-1881 d. 6/6-1906 i Teigen, d.a. Ole Nilsen Aas/Kise.
Forlovere: "Peder Olsen Aas og
Ole Nilsen Aas."
1. Olav Teigen f. 1/9-1904 i Teigen.
Br. 1919.

Gunnar Teigen kjøpte det nyutskilte småbruket Jønnevald(7) ”Jønholt” i 1928.
Han flyttet dit som enkemann med sin far Olaus Teigen og sin sønn Olav.

Skogsarb., leilending
Hjalmar Klippenberg fra Sandsvær.
Br. 1924.

Skogsarb., forpakter
Sigvart Larsen Økter.
Br. 1929. Se Økter(6).

Sigvart Økter døde her i 1940. Enka flyttet deretter til et av sine barn.

Skogsarb., forpakter
Sverre Økter
fra Økter(6) f. 27/3-1913 d. 22/11-1973, s.a. Sigvart Larsen Økter.
g.m. Kristine Sandkjenn fra Lunde i Telemark f. 11/11-1916 d. 28/9-1967.
Br. 1940.

Sverre Økter forpaktet N. Teigen fra 1940-1942. Han forpaktet videre S. Eriksrød fra 1942.

Gunnar Ekornrød brukte N. Teigen fra 1942-1948. Se Ekornrød(B) under Mo.
Gjermund Teigen brukte plassen fra 1948-1950. Se lille Ekornrød.

Skogsarbeider og leilending Karl Johan Norman Eriksen (Karl Eriksen) hadde plassen fra 1950.
Han flytta til Brennseter i 1957. Se Brennseter under Mo.

Søndre Teigen ble tillagt dette bruket i ca. 1891.
 


(C) Gard Strøm.