| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Glenna
Gård nr. 124 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Glenna
Einvirkesgård i gammelnorsk tid med en sannsynlig landskyld på ca. 14 øyre.

Kvartgård i 1593 med en landskyld på 3 huder.

Glenna ligger ca. 60 - 75 m.o.h.

Matrikkelgården Glenna grenser i nord til Nøklegård og Berberg (skog), i øst til Skilbred, i syd til Berberg og Holm, og
i vest til Tufte, Foss og Nøklegård.

Oldtidsfunn: 6 gravhauger, hvor det har vært funnet leirkar, våpen og benrester etter mennesker.
Disse gjenstandene er dessverre senere bortkommet.

Navnet er ikke å finne i det norrøne språk. Men Glende betyr i dialekten, en åpning i skogen.
Glenne betyr på islandsk "mellom åser".
Tidligere skrevet for Glittenn (1585), Glennde (1593 og 1604), Glende (1665 og 1723).

Det er usikkert når Glenna ble ryddet, men det mest sannsynlige er i vikingtiden (800-1000).

Glenna ble avfolket og lagt øde under Svartedauen og ikke gjenryddet før på begynnelsen av 1600-tallet.
Glenna ble på hele 1600-tallet skattet som ødegård.

Tidlige eiere.

Gjerpen prosti
i 1618, generaladmiral Cort Adeler i 1668, i de Adelerske arvingers eie helt til 1823,
da baronesse Adeler i Danmark solgte bl.a. Glenna til Didrik von Cappelen som nesten samtidig
solgte Glenna til sin svigersønn fogd Gerhard Hofgaard.

Den eldste skriflige kilde er Hendrich Brochenhus sin jordebok 1585/86.

Kilde: Bratsberg Lensregnskaper, Bamble Fogderi. Tiende korn.
Hanns Glennde betaler i 1611 ¼ tønne korn.
Hanns Glennde betaler i 1621 ½ tønne korn.

Pengeskatten 1612: Christen Glende betalte ½ daler.
Pengeskatten 1624: Glennde nevnt som ødegård. Oppsitter Hendrich Glennde som betalte 5 ort i pengeskatt.
Pengeskatten 1634: Glende nevnt som ødegård. 5 ½ daler i skatt.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Glende som enchen Gundbiør bruger, schylder 3 huder till Gierpen proustj. Enchen er meget husarm, och
ødegaarden paa landschyld forsatt. Er lagt for penge 6 mk. (mark). Gierpen proustj bygger.”

Postmester i Scheen
Jacob Halvorsen
trolig fra Tufte, s.a. Halvor Tofte.
Br. i 1661, 1670/71.

Kilde: Landkommisjonen 1661. Skien Laugdømme.
Glende. Jacob Halffuorsen bruger, schylder 3 huder, Gjerpen proustj følger med bøxel.
Ingen herlighed till. Hans Iffuersen bøgsler.

Glenna var på denne tiden avlsgård for Jacob Halvorsen i Skien.
Beboerne besto av 2 husmannsfamilier.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
Glende. Jacob bruger, schylder 3 huder som Gierpen Proustj med bøxel ehr ejende. Giffuer Schat 6 Rdl.

Se heretter Glenna(A).

Oversiktskart.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.