| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Dale Seter
Gård nr. 43 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Dale Seter - Dali
Gård nr. 43.

I tidligere tider var Dale seter til gården Flathus i Sauherad. Siden til Veum.

Det offisielle gårdsnavnet er Dale Seter med Høgli. Fra gammelt av uttalt ”Dali” med tykk ”L”, slik kjentfolk frem-
deles uttaler navnet.

”Dale i Fjeldet” ble matrikkulert under Sauherad prestegjeld helt fram til matrikkelen 1847. I kirkelig sammenheng
ble øvre Luksefjell overført til Gjerpen allerede i 1776. Før den tid måtte beboerne i dette området benytte seg av
Sauherad kirke.

Kilde: Tingbok nedre Telemark, 13 sep 1723 (avskrift Jan Christensen).
F. C. Adeler selger til den dannemand Johannes Nielsen Weium i Saude herred Dahle sæter i Saude herred Gjerpen prostigods 2 meler med byksel for 72 rdr, med all den rett jeg dertil har havt, unntagen arbeidspengene, hvilke jeg meg som sedvanlig reserverer.

 

Kilde: Avskrift av Nedre Telemark publikasjon og pantebok folie 252, 20 juli 1724 (avskrift Jan Christensen).
Salg av halve Dale Seter til geheimråd Frederik Adeler i 1724.
Kiender jeg underskrevfne Johannes Nielssøn boende paa Gaarden Veum i Seufde Præstegield og Bratsberg Amt beliggende og hermed
for alle vitterligiør, at jeg af fri vilje og beraad, samt med min Hustrues Ja og Samtyche, har solgt og afhandlet, som jeg og hermed sælger
Skjøder og afhænder til Deris Høibaarne Hr. Geheimraad Frederich Adeler er mig tilhørende Sæter Dahle kaldet, beliggende i Seufde Præstegield eller Herredt beliggende, og jeg mig for nogen Tiid siden ved offentlig Augtion for Høibemeldte Deres Exellense har til forhandlet, som mig for samme Dahle Sæter er bleven betalt 72 Rd., hvormed jeg fuldelig er fornøiet saa skal den halfve Sæter Dahle efterdags være tilhørende for den halfve Hr. Geheimraad Adeler og hans høie Arvfinger upaa anket i alle optænkelige Tilfælder af mig og mine Arfvinger som fødte og ufødte Eiere. Og skal jeg og mine Arfvinger være Eders Exelense og høie Arv fulde Hiemmelsmand for alle og enhver paatale som noget med rette paa de halfve Sæter anke kunde.
Til stadfæstelse har jeg ikke med min egen Haand underskrefvet, og mit sædvanlige brugende signete fortrykt, samt ombedet Johan Henrik Mors og Søfren Birch med mig til vitterlighed at vilde underskifve.
Datum Gjemsø Kloster den 20de Julii 1724.

Johannes Nielsøn (buemerke) efter begjær til vitterlighed.
Johan Henrik Mors  -  Søfren Birch.

Tydelig læst og ærkiendiget paa Mælen (Mæla) Thingsted i Gierpen Sogn i menige thingsøgende Almues Paahør den 15de november 1724 der saaledes Thingprotokollen blev extrahert i den forordnede Bog fol. 159 ord efter andet første side indført. Tegnes som konstituerende
Sorenschrifver Tobias Hichman.


Den første bofaste brukeren vi kjenner til:

Skogsarbeider, leilending
Trond Sivertsen Dale
(Trond Sigurdsen Dale) f. ca. 1653 bg. 11/12-1738 i Sauherad. ”Tron Sivertsen Dahle, 85 aar.”
g.m. Anne Sørensdatter.
1. Ole Trondsen f. ca. 1707. Se nedenfor.
2. Arne Trondsen f. ca. 1710. Se nedenfor.
3. Sivert Trondsen (Sigurd Trondsen) g. i Sauherad 8/6-1745 m. enke Ingeborg Torjersdatter. Han var i Valebø, Holla i 1736.
4. Aadne Trondsen g.m. Gunne Olsdatter fra Fekjan.
Br. ca. 1726.

Trond og Anne er ikke funnet gift i Sandsvær etter 1705. Ingen barn døpt i Sandsvær 1701-1730.
De er ikke gift i Eiker 1689-1758, ingen barn døpt i Eiker 1702-1724. Ingen vielse i Flesberg 1688-1725. Heller Ikke
i Sauherad før 1700.

Vi vet at en ”Trond Siulssøn” hadde ryddet en plass under Lindås i Sandsvær. Han flyttet derfra i ca. 1730.
Se Sandsvær VI, side 363. Om det er den samme Trond Sigurdsen/ Sivertsen er usikkert.
Se også Sauherad Bygdebok bind 1, side 390.

Sønnen ”Sigur Tronsen Dahle” ble konfirmert i Sauherad krk. i 1744.

Kilde:  Laurvik Grevskabs kopibok (ca. 1730). Luksefjeldske restanser til verket (avskrift: Jan Christensen).
Troen Dahle i Luxefield tilstod sin gjeld 10 rd. 3 ort 22 sk.
Han har parat 30 tylter furu sagtømmer frembragt forleden aar før jul, bevidnet af tømmerfoged monsr. Poul Brodal og med andet virke ikke at gjøre nogen betaling for de skyldige 10-3-22.

 

Kilde: Nedre Telemark publikasjon og pantebok folie 143. Bygselkontrakt 1730 (avskrift Jan Christensen).
Anno 1730 den 2de juni ble Retten sat og betient paa Løwer Thingstue til et Sommerthings holdelse for Seufde Præstegields Almue og det
blev publisert følgende brev:
"Johan Plesner, Forvalter over Gjemsøe Klosterbrug og det saakalde Gjerpen Præste og Kirkegods, gjør vitterligt: At have bevilget og Tilladt
Tron Sivertssøn Dahle Sæter
, som Johannes Veum sidst har havt i Brug - Deris Exellence nu sat. Hr. Geheimraad Adelers høie Arvinger
tilhørig, hvilket Sæter bemeldte Tron Sivertssøn maa bruge og sig benytte af Græsgange og Fæbeite, imod at han aarlig deraf og i rette tid
svarer 2 Mark og Sexten Skilling, men hvad Skoven angaar skal mit høie Herskab være prioriteret og første Kjøb tilbydes med billig betaling;
og i alle maader forholder sig efter Kgl. Lov som en Leilænding tilkommer.
Til Bekræftelse under min egen Haand og Signete.
Gjemsøe Kloster den 10de januari 1730.
J. Plesner (sign). Aar 1732 Thinglyst i Saude.

 

Kilde: Bamble tingbok nr 12, 13 april 1736. Berberg tingstue (avskrift Jan Christensen).
Sr Lange på Adelers arvingers vegne, contra Gudmund Moe m. Fl. Ang citanternes ved Moe Saug befundne og dels af merker udhuggen sagtømmer. Ikke stevnet på rett vis: Tyge Andersen forglemt, samt Siver Tronsen Dahle, som er i Valebø under et annet tinglag.


Arbeider, innerst
Arne Trondsen herfra f. ca. 1700 bg. 25/4-1778 i Sauherad. ”Arne Trondsøn Skotbakken gml. 68 aar.”
g. i Sauherad krk. 31/7-1734 m. enke Gunne Olsdatter f. ca. 1700 bg. 1/10-1761 i Sauherad. "Huusmand under Aase, Arne Skotbakes Cvinde Gunne Olsdatter, 61 aar 2 maaneder."
1. Ole Arnesen f. 1736 bg. 4/7-1801 i Sauherad. Bodde på Skotbakken under Aase. "Husmand Ole Arnesen Skotbakken, 65 aar."
2. Anne Arnesdatter dpt. 13/10-1737 i Sauherad g. i Sauherad 14/8-1763 m. Ole Hansen Smith (kjent rosemaler).
3. Berthe Arnesdatter f. 1740 bg. 13/9-1761 i Sauherad. "Arne Trondsens datter Berthe, gml. 21 aar 5 maaneder."

F.f. Huusmand Arne Tronsen Luxefield og Qv. Gunne Olsdatters Pigebarn Anne: Marjit Dahlen, Magrethe Olsdatter fra Gierpen Sogn, Tollef Noregute, Tosten Fladhuus, Jon Fladhuus.

Denne familien flyttet til Skotbakken under Åse i Sauherad i ca. 1738.

Fra Sauherad kirkebok.
Døpt 8/6-1738: Ole Jermundsen fra Luxefield og Qv. Gunild Olsdatter. Søn Halwor. Hans Daab, som tilforn hiemmedøbt af Arne Tronsen Dahle.
Test: Gunild Olsdatter, Anne Søfrensdatter Dahle, Kisti Torjersdatter Fladhuus, Tollef Noregute, Jens Dahlen.

Skogsarbeider, leilending
Ole Tronsen Dale
herfra f. ca. 1707 bg. 6/7-1764 i Sauherad. ”Ole Tronssøn Dale i Fjeldet, 57 aar.”, s.a. Trond Sigurdsen Dale.
g.m. Bergit Knudsdatter f. ca. 1701 bg. 7/2-1773 i Sauherad. ”Ole Tronsøn Dales encke Bergit Knudsd., 72 aar.”
1. Knud Olsen f. ca. 1737 (ikke funnet dpt. i Sauherad 1737-1740). Se Dale øvre.
2. Trond Olsen dpt. 9/7-1741 i Sauherad. Se Dale nedre.
3. Ragnhild Olsdatter dpt. i Sauherad 19/7-1744 g. i Sauherad 6/9-1770 m. Engebret Pedersen (fra Vegen under Ryntvedt?) Forlovere: Ole Houclevig og Jon Ryntved.
4. Ole Olsen dpt. i Sauherad 12/3-1747 g. i Sauherad 16/11-1775 m. Bergithe Østensdatter Løvaas.
-   bg. 2/1-1749. ”Ole Tronsen Dahles dødf. barn.”
Br. ca. 1740.

F.f. Ole Tronsøn Dahle i Luxefield og Qv. Berjit Knudsdatters Søn Troen: Torgun Svalestuen, Ingebor Gulliksd. fra Luxefield, Aasild Olsd. Fladhuus, Rollef Laavel, Tollef Fladhuus.
F.f. Ole Tronsøn Dahle fra Fieldet og Qv. Berjit Knudsdatter, Ranild: Svannoug Fladhuus, Marjit Olsd. Sower, Sigur Dahlen, Jens Olsøn Dahlen, Sigur Tronsen Dale.
F.f. Ole Tronsøn Dahle og Qv. Bergit Knudsd. Deres Søn Ole: Torgun Biørnsd. Svalestuen, Margit Olsd. Souer, Margit Tollefsd. Noregutte, Arne Tronsen Skotbakken og Ole Olsen Fækiøn.

Disse er ikke gift i Gjerpen, Siljan, Eidanger, Skien, Solum, Sauherad, Bø, Holla, Heddal eller Hjartdal.

Fra Sauherad kb: Tov Knudsen f. ca. 1678 bg. 25/3-1741. ”Huusmand fra Luxefield, Tof Knudsen, 62 aar.”

Husmannsplass under Dale den gangen: ”Fechen” (Fekjan).

Ekstraskattmanntalet 1762: ”Dale Sæter i Fjeldet. Eyet af Fossum Jernværks Eyere.” Matrikulert under Flathus store.
Dale var da èn gård og hadde husmannsplassen Fekjan.
Samtidig: En ”pige” over 12 år, Bergit Sigurdsdatter. ”Hafver i Huuset sin Moder Anne Sørensdatter, samt sin gifte
søn Knud Olsøn og Hustru Karen Olsdatter. Ingen Børn.”

Heretter delt i 2 plasser.

Se Dale nedre, Dale øvre, Fekjan og Høgli.

(C) Gard Strøm.