| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen prestegjeld.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli øvre
Landskyld 6 huder.

Delt fra hovedbølet i middelalderen (1000 - 1530).
 
Tidlige eiere.
Eiere var som Søli nedre fram til 1764. Fossum jernverks eier, kanselliråd Bartholomeus Herman Løvenskiold
Borgestad gård fra 1764. Hans bror, Bolvik jernverks eier, kammerherre Severin Løvenskiold 1773.
Solgt til bondeselveie fra 1780.

Tidlige leilendinger.
Amund
i 1570, Solve (1603 - 1622), Annsten Søellen (1624-1636).
Kilde: Lensregnskaper og matrikler for Bratsberg amt (avskrifter av Jan Christensen).

G.br., leilending
Amund Tollevsson Søellen
f. før 1587 d. ca. 1642.
g.m. Anne trolig d. ca. 1644.
1. Amund Amundsen f. ca. 1612. Se nedenfor.
Br. 1636.

Amund Søellens patronymikon var å finne i fogderegnskapet 1642/1643. (Lensregnskaper Bamble fogderi, legg 27.3.3).
Etter tips fra Per Reidar Christiansen.

Hvis det er riktig at sønnen Amund Amundsen er født i ca. 1612, må vi kunne anta at faren Amund var myndig da
sønnen ble født (25 år). Derfor er farens fødselsår satt til ”før 1587”.

Enka Anne stod som bruker fra 1642 til sønnen overtok i 1644. Av barn i denne familien kjenner vi kun til Amund,
som overtok bygselen på gården.

G.br., leilending
Amund Amundsen Søellen
herfra f. ca. 1612 bg. 22/6-1694. ”Amun Søle 82 aar.”
g.m. NN Hansdatter fra Kvestad i Eidanger f. ca. 1620, d.a. Hans Olsen Kjendalen fra Kvestad. Se Familie 1 på Kvestad. Se Eidangerslekt.org.
1. Tollef Amundsen f. ca. 1644. Se Søli øvre(A).
2. Jens Amundsen (tvilling) f. i mars 1647. Se Søli øvre(B).
3. Amund Amundsen (tvilling) f. i mars 1647.
Br. 1644.

Fra Skattematrikkelen 1647:
”Søellen som Amun paaboer, schylder 6 huder som konglig majestet med bøxel følger. Er ingen schouff eller
herlighedt till. Er taxerit for 1 fuld och ½ fierdingsgaardt schat, penge 6 daler 3 mark. Kongelig majestet bygger.”

Det ble opplyst i Landkommisjonen av 1661 at Amund Sølen i Gierpen eide 2 ½ skinn i Kjenndalen i Eidanger. Dette var trolig hans kones arvegods. I 1700 var det Hans Lie i Gjerpen som eide den samme gårdparten.


Sogneprestens manntall 1664 nevner følgende sønner med følgende alder: Tolf(14), Jens(17), Amund(17).

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”Øfre Søllen, Amund bruger schylder 6 huder som Laugmand Chlaus Andersen med bøxell ehr ejende,
giffuer Schatt 12 Rdr.”

Søli øvre ble delt i to like store bruk i ca. 1678.

Se Søli øvre(A) og Søli øvre(B).

(C) Gard Strøm.