| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Oterholt
Gård nr. 49 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Oterholt
Landskyld 3 huder.

Eiere: Solum kirke var eneeier i Oterholt fra før 1398 til Solum kirke med alt jordegods ble solgt til
Bamble - prosten Alstrup i 1724. Kanselliråd Herman Løvenskiold kjøpte hele Solum kirkegods med
Oterholt i 1745. Hans sønn Bartholomeus Herman Løvenskiold på Borgestad gård, overtok dette
kirkegodset i 1760. Han solgte Oterholt til sin yngre bror, kammerherre Herman Løvenskiold på
Fossum i 1764, mens resten av Solum kirkegods ble solgt til Frederik Georg Adeler på Gjemsø kloster
i 1765.

Kjente leilendinger:
Amund (Røniksen?) Oterholt
i tidsrommet 1608 – 1624.

Kilde: Bratsberg amtregnskap pakke 274. Dato: 19 mars 1608.
Stevning mot bønder  som har unnlatt å føre høy fra Klosteret opp til Bratsberg gård til Ko. Maj’s hester og fe.
Christoffer Eriksrød, Amund Otterholt.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1624:
”Annammet Aff Ammund Otteroldt for hand foruolte Konng: Maitts: Skadt, som hannd haffde
Oppeboret Aff en drenng, Och icke Udlagde, Gaff derforre - 4 dlr.”

G.br., leilending
Rønnik (Amundsen) Otterholt
i tidsrommet 1624 – 1652.
Han hadde trolig en sønn Amund Rønniksen f. ca. 1621. Se S. Oterholt.
Sønnen
Amund Oterholt hadde et buemerke som inneholdt bokstavene A. R.
Det er derfor meget nærliggende å anta at hans far het Rønnik.

Bygselregnskap 1624-25
Annammet aff Renicke Otterhollt i Holling aff 3 huder i Otterollt som aarlig skylder till
Sollom Kirche. Pendinge 1 1/2 dr.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1624:
”Annamed aff Reinneke Aatterolld for Nogenn Kaall hannd tog wed Henndrick Halltfretters huus, 1 m. Sølff ehr Penninge - ½ dlr.”

Bygselregnskap 1627-28
Annammet aff Rønnich Aatterholtt, schylder aarlig 3 huder. Pendinge 1 1/2 dr.

Bygselregnskap 1630-31
Annammet aff Rhønne Otterholt i Holding aff 3 huder som aarlig skylder till Schien Kirche. Pendinge 1 1/2 dr.

Bygselregnskap 1639-40.
Rønniche
i holding af 4 huder.

Bygselregnskap 1642-43
Aff Rønniche Otterolt aff sin gaard som aarlig skylder till Solum herretz Kirche 3 hudr. Pendinge 1 1/2 dr.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Otterholt som Reniche paaboer, schylder 3 huder till Sollumheritz kirche med bøxell.
Er lagt for 3 /4 grds schat, penge 4 1/2 dr. Kongl. Ma. paa kirchens wegne byger.” 

1652 - Holding
Rønniche Oterholt
thaged sin gaard igien, skyld 3 huder til Solum Kirche. Pendinge 1 1/2 dr.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1664:
”Annammit aff Olle Otterholdt for hannd iche hafde skatuergit sit oddelsgoeds, 6 rdr 3 m.”

Oterholt ble delt i 2 i ca. 1664.

Se Nordre Oterholt (2 huder), Søndre Oterholt (1 hud) og Dypedal.
Se også husmannsplassene: Norge, Orekåsa(A) og Orekåsa(B).

(C) Gard Strøm.