| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Frogner søndre
Gammelt løpenr. 166. Landskyld 4 huder.

Både nordre og søndre Frogner ser ut til å ha vært benyttet som avlsgård for borgere i Skien helt
siden 1500-tallet.

Eiere i 1398, ifølge Biskop Eysteins røde bok: Den katolske sognepresten i Gjerpen hadde tidligere
blitt skjenket hele gården av Rolv Bjørgulvsson på S. Mæla for bønnehold.
Frogner søndre var fra da av i den katolske kirkes eie fram til reformasjonen i ca. 1533. I den anledning,
konfiskert av den dansk-norske konge og samlet i eiendomsmassen, kalt ”Gjerpen prostigods”.
Dette ble solgt til generaladmiral Cort Adeler i 1668. Deretter solgt av "de Adlerske arvinger" til
Christen Andersen
i 1704. Videre til Jørgen Cardt noen år senere.
Det ble flere år med rettsprosesser mellom geheimråd Adeler og Jørgen Cardt om eiendommen,
hvorved Adeler vant i høyesterett (overhoffretten) i 1727. 

Odelssak om Frogner med Gaupåsen i 1727:

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RA. Sak nr 79, år 1727. (Avskrift: Jan Christensen).
Onsdag d. 14 May 1727.
Jørgen Cardt contra Geheimeraad Adler og arvinger.
Citanten Jørgen Cardt haver icke beviisliggiort for sig eller hans formand i Ægteskabet, at have vundne saadan lovlig hævd til 
gaarden Frogner og underliggende Gaupaas sæter, som kand hindre Hr. Geheimeraad Adler og hans arvinger, som rette odelsmænd, 
samme gaards indløsning: Thi stadfestes i alt den indstevnte Laugtings Dom. Prosessens omkostning for denne Ret betaler Jørgen Cardt 
til Hr. Geheimeraad Adlers arvinger med 30 Rd. Sex uger effter denne Dombs lovlige forkyndelse under adfærd Loven.

S. Frogner ble deretter solgt til  Christen Lund Bindrup før 1730, tett fulgt av sønnen Lars Bindrup.
Madame Plesner
kjøpte gården i ca. 1739. Frederik Wesseltoft i ca. 1745. Bonden Erik Tjøstelsen Holtan
fra Solum kjøpte S. Frogner på 1760-tallet (?).
Gården var mye på salg i 1774. Kaptein Hans Andreas Hansen kjøpte den, men solgte den til sin far fogden
Paul Hansen
, som igjen solgte den til Joachim Adzlew, alt i samme år. Sønnen Peter Adtzlew overtok
i 1791, men solgte gården til Christian Monrad i Porsgrunn i 1797. Se Frogner(11).

Brukere av jorda (til avlsgård):
Rådmann Iver Christensen i Skien nevnt i 1610 og 1616, lagmann Lauritz Hansen fra ca. 1615-1623,
Tor Frogner
ca. 1627, Oluf Frogner ca. 1636, byfogden i Skien Adam Jacobsøn i 1647 (kilde: leidangen 1643),
Hans Andersen
fra 1651, borgermester i Skien Peder Jensen fra 1657, Bertil Schieving fra 1680,
Anders Pedersen Nordbye
fra 1686.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Syndre Frogne bruger byefoegden i Scheen till en affuels grdt (avlsgård), schylder 4 huder med bøxell till Gierpen
proustj 6 dr. Gierpen proustj bygger.”

Borger i Skien, selveier
Anders Pedersen Nordbye f. ca. 1636 bg. 22/8-1698. ”Anders Pederssen paa S. Frogner 62 aar g. Hans lig blev siden nedsadt til Skiens Kirkegaard.”
1. Marcus Andersen Barnholdt. Se nedenfor.
Br. 1686.

Nordbye var den første brukeren av S. Frogner, som vi vet bodde her. Enka brukte S. Frogner fra 1698.

Marcus Andersen Barnholdt herfra f. ca.
1. Johanne Lisbeth Barnholdt dpt. 4/4-1687.

Før gjerpenspresten begynte å notere faddere: Marcus Andersen Barnholts datter paa S. Frogner Johanne Lisbeth.

Leilendinger av jorda: Jacob Turman fra 1702-1704. Hans Høst fra 1704.

Jacob Rasmussen.
1. Rasmus Jacobsen dpt. 9/5-1697.
Br. i 1697.

F.f. Jacob Rasmussens søn ved S. Frogner Rasmus: Erik Hoppestad, Isak Fos, Ole Hoppestads qvinde Karen, Halvor Jenssøns(Larssøns?) qnde Live, Frans Cudrios tienistepige.

Ole Olsen fra Telemark
1. Agathe (Aagot?) Olsdatter dpt. 18/7-1697.

F.f.
Ole Olssen fra Tellem, holder nu til paa Frogner, hans datter Aggete: Thomes Johannessen tien Graff. Clausen, Waldemar Klokker, Anne Marie, Matthises Kieriste i Gielden, Lisbeth Michelsdatter.

Ole Danielsen
1. Martha Olsdatter dpt. 25/3-1710.
Br. ca. 1709.

F.f. Ole Danielssøns datter Martha fra Frogner: Anders Jyde, Johan bogbinder, Lisbeth Michelsdatter hos Ryssel, Giert Hanssøns pige Maria Sørensdatter.

Svend Frogner
1. Hans Svendsen dpt. 1/10-1713.

F.f.
Svend Frogners søn Hans: Mons: Kiølstrup, Claus Isakssøn, Børtings svend, Christen Anderssøns qde. og Jochum Fleins ældste datter.

Han ble i 1714 kalt "Svend Frognereje".

Torsten Frogner
1. Nils dpt. 13/12-1722 bg. 26/12-1722. ”Torsten Frogners Nils 2 uger.”
2. Anne Torstensdatter dpt. 2/4-1724.

F.f.
Torsten Frogns Nils: Jørgen Tvet, Jens Høst, Kirsten Binderop, Anne Vendelbo.
F.f. Torsten Frognes Anne: Per Skiefield, Jon Christenssøn, Isak Frognes qde., Anne Nilsdatter Løberg.

Frogner S. 1711:
Bruger Christen Anderssen i Scheen holder der 1 Pige, 6 skilling.
Løcke er een Schoemager heder Erich Self, 7, Kone og 4 børn, nog 1 barn u. 3 aar, 42 skilling.
Een Kone heder Marte Jensdaatter Self, 2, 1 Sønn, 12 skilling.

Leilending
Didrich Forbech fra 1797.

Se heretter Frogner(11).

(C) Gard Strøm.