| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.01.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad søndre
Landskyld: 8 tønner korn, tilsvarer mer enn 10 huder. Siden redusert til 8 huder.

Eiere.
I privat eie siden middelalderen. Amund Kiise i Nesherred i Sauherad eide i 1615 fire huder (halve gården) og
Bendix Olssøn
eide de andre fire hudene. Siden kjenner vi til at Oluf Taraldssøn solgte halve S. Ballestad i
1646 til Niels Bentssøn og hans arvinger. I 1647 og 1651 var det eieren Cornelius Jansen Trinepol som
brukte S. Ballestad (8 tønner korn) som avlsgård. Selv bodde han på S. Brekke.
Johannes Bentssøn var eier og bruker av gården fra ca. 1653. Han var trolig borger i Skien. I 1659 kjøpte borger-
mester Caspar Barnholt i Skien hele søndre Ballestad (8 huder). Gården ble på denne tiden for det meste brukt
som avlsgård. Kanskje også som landsted for Barnholt. Hans søn accessor (advokat) Markus Barnholt eide
S. Ballestad fra ca. 1675. Oberst Deichman i 1760. Han solgte S. Ballestad i 3 forskjellige parter til bondeselveie
i begynnelsen av 1760-tallet.

Det er i kildene nevnt at en Hans Jacobsen, trolig fra Lid, eide og brukte halve gården i 1661.
Han bodde sannsynligvis på Nedre Søli. Hans part må senere ha blitt overtatt igjen av Barnholts
dødsbo for i skattematrikkelen 1671 kan vi lese:

”S. Ballestad. Dorthe (Zachariasdatter), Salige Caspar Barnholts bruger schylder 8 hdr. som hand selff med
bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 16 Rdr.”

Borgermester Caspar Barnholt døde i Skien den 29/1-1671.

De tidligste brukerne vi kjenner til:
Thorer (Thor)
på S. Ballestad er nevnt som vitne i rettsak ang. Mæla søndre  i 1599.
Br. i 1599.

Jon Torsson Ballestad festet gården i 1611, 1623 og i 1647. Han var "lagrettemand", da han i 1610,
sammen med 11 andre lagrettmenn, satte sitt segl på et dokument, hvor de hadde valgt 3 menn,
som skulle representere Gjerpen under hyllingen av prins Christian på Akershus slott i Oslo, våren 1610.
De satte sine segl under dokumentet og i Jons segl kan det tydes I (J) og T. Jeg går derfor ut fra at denne
T står for Thor e.l. Se forrige bruker av Ballestad søndre.
Kilde: "Segltegninger 1591 og 1610." Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening 2010.

"Joenn Ballestad" Han er også nevnt som leilending av søndre Ballestad i Pengeskatten 1624.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1623: (Avskrifter: Jan Christensen).
”Annammet aff Jonn Ballestad for enn tylt 10 palm spirer som hand wdkiorde Aff sonnder Loberg schouff och bunden som Boer paa gaarden hannem selde, Pennger - 7 dlr.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1628:
”Annamitt aff Joenn Ballestad for itt Mundslaug hannd gaff Peder Ballestad, Pennge - 2 dlr.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1636:
”Annammitt aff Joen Ballestad for Leyermaall med Anne Jensdatter. Pendinge - 7 dlr.”

Fra skattematrikkelen 1647:
”Ballestad syndre som Cornellis Jansen i Scheen eir och bruger, schylder 8 tn. (tønner) korn.
Er taxerit at giffue i schat for 1 ½ fuldgaardt penge 9 dr.”

G.br., leilending

Hans Jacobsen Ballestad
fra Lid f. ca. 1630, s.a. Jacob Ollufsson Lj.
g.m. Marthe Olsdatter
f. ca. 1635 bg. 9/9-1685. ”Hans Sølis qnd. Marthe 50 aar g.”
1. Jon Hansen f. ca. 1650. Se N. Ballestad(1).
2. Isak Hansen f. ca. 1661.
3. Helge Hansen f. ca. 1664. 

Se hele familien på Søli Nedre(A).

Hans Ballestad brukte 4 tønner (halvparten) av gården i 1661, 1664, 1666.
Ei enke (hans mor?) brukte den andre halvparten på 4 tønner. Gården var
ennå ikke offisiellt delt.
Denne familien kom siden til Søli. Se Søli Nedre(A).

Jordebok 1661:
"
Syndre Ballestad, Hans Bruger, schylder 8 tønder korn. Borgermester Casper Barnhollt følger med b øxel.
Smaalastschouff til gaarden, vden anden herlighed. Claus Andersen Bøxel"


Kilde: Sogneprestens Manntall 1664.
S. Ballestad (Bruk A) Skyld: 4 tønder.
Opsidder: Hans 26.
Tieniste-Drenge: Christopher Andersen, Christen Trondsen.

Kilde: Sogneprestens Manntall 1664.
S. Ballestad (Bruk B) Skyld: 4 tønder. Opsidder: Enchen

Kilde: Fogdens manntall 1666:

S. Ballestad.
Opsidder: Hans Jacobssøn 27

Sønner: Isach 5, Helie 2.

Fra Skattematrikkelen 1671:
Dorthe Sal. Caspar Barnholts bruger, schylder 8 tønder som hun selff med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schatt 16 Rdl.

Solve (trolig Solve Olsen Meen fra Sanni) brukte gården i 1679 og 1686. Se Meen(B).

G.br., leilending
Harald Nilsen Ballestad/Bøle
fra Bøle f. ca. 1651, s.a. Nils Bøle.
Br. 1687. Se S. Bøle.
 

Erik Rosenvold. Opprinnelig Skiens-gutt og en fremragende slektsgransker, boende på Sotra utenfor Bergen, ga meg tips om at Harald Ballestad og Harald Bøle var en og samme person! Etter nærmere "dypdykk" i problemstillingen, ser dette faktisk helt logisk og riktig ut. Nok en gang har Gamle Gjerpen fått uvurderlig hjelp fra den kanten. Mange takk til Erik Rosenvold!

Ballestad søndre ble delt i 2 bruk i ca. 1690 og i et tredje bruk i 1698.

Se S. Ballestad(A), S. Ballestad(B) og S. Ballestad(C).

(C) Gard Strøm.