ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bamble Fogderegnskab - Rentekammeret

Skattematrikkel for Gierpen præstegjeld

1670-71

. Digitalarkivet.

Avskrift: Gard Strøm.

Oppdatert 24.11.2022

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.


Andre Skattelister for Gjerpen
| 1670 | 1747 | 1803 |


Søndre Aas - Lensmandsgaard.
Christen paaboer, schylder 10 huder som Haldvor Hansen med bøxell er ejende. Paa samme guards ejendeller
ligger ehn Saug som aff Scheens borger bruges. Item (her: det samme) ehn wandquærn, som allene bruges till
guardens fornødenhed.

N. Aas 
Gunner bruger, schylder 4 huder 9 schind huor aff Gierpen Proustie ehr ejende 3 huder 9 schind med bøxell,
och Andrej Cornitz 1 hud. Giffuer Schatt 9 Rd 29 skilling.

Meen
Hans och enchen bruger, Schylder 10 huder, hwor af de selff ehr eiende. 4 huder och 8 1/2 Skind med bøxell, Hans
Meens Stiffbørn 2 1/2 huder, Christen Borge 1/2 hud, Lauritz Lij och Solffue Ballestad 2 huder 3 1/2 Skind.
Giffuer schatt 20 Rdl.

Berberg
Mogens bruger, schylder 10 tønder (korn?/mel?), hvoraff Iffuer Jansen ehr Eijende 5 tønder og Rasmus Hansen 5 tønder.
Hvær med halff bøxell. Giffuer schatt 20 Rdl.

Østre Borge
Christen bruger, schylder 9 huder, som hand selff med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 18 Rdl.

Westre Borge 
Anders bruger, schylder 4 huder hvoraf hans selff ehr ejende ½ hud, laugmand Claus Andersen,
2 ½ hud med bøxell og Knud Amundsen 1 hud. Giffuer schatt 8 Rdl.


Engraff m. Schiefield (Engrav m/ Skifjell). Proustens gaard - Schattefri.
Johannes Olessøn paaboer, schylder 5 huder som prestebollen i Scheen med bøxell ehr ejende.

Bølle (Bøle)
Niels bruger, schylder 6 huder som Gierpen proustjz med bøxell eher ejende. Giffuer Schatt 17 Rdl.
 
Hoffuen (Hauen)
Abraham bruger, schylder 7 huder som Scheen Laugstoell med bøxell ehr ejende. Guffuer Schatt 14 Rdl.

Meenstad (Menstad)
Marchuus bruger, schylder 3 huder som hand selff med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rdl.

N. Ballestad
Enchen bruger, schylder 3 tønder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 20 Rdl.
 
S. Ballestad
Dorthe Sal. Caspar Barnholts bruger, schylder 8 tønder som hun selff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 16 Rdl.

S. Sneltved
Thoer og Gregorius bruger, schylder 8 huder som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 16 Rdl.

N. Sneltved
Olluff bruger, schylder 4 huder som Her Jacob i Førrisdahl med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 8 Rdl. 

S. Løberg
Lauritz bruger, schylder 3 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 6 Rdl.
 
Mid Løberg
Olluff bruger, schylder 6 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

N. Løberg
Thor bruger, schylder 4 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 8 Rdl.

Lij (Lid)
Jacob och Lauritz paaboer, schylder 6 huder som de med bøxell ehr ejende. Paa samme gaards ejendeller ligger
en Fossqværn som allene bruges til gaardens fornødenhed. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Øfuerum (Øvrum)
Olluf bruger, schylder 6 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxel ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Langerød (Langerød)
Lauritz bruger, schylder 4 huder som Lauritz Løberg med bøxell ehr ejende. Paa samme gaards eje ligger en
Fosseqværn som allene bruges til gaardens fornødenhed. Giffuer Schatt 8 Rdl.

Nærum
Hellie bruger, schylder 2 1/2 hud, 2 1/2 schind, 1 bismerpund Smør som Laugmand Claus Andersen med bøxell
ehr ejende. Paa samme gaards eje ligger ehn Wandqværn som allene bruges till gaardens fornødenhed.
Giffuer Schatt 6 Rdl. 4 skilling.

Sanden (Sanni)
Olluf bruger, schylder 4 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Paa hans gaards ejendelle
ligger ehn Qvern som allene bruges til gaardens fornødenhed. Giffuer Schatt 8 Rdl.

Ødesande (Ødesanni)
Laugmand Claus Andersen bruger, schylder 3 huder hvor aff hand selff ehr ejende 2 huder med bøxell och Gierpen Proustj 1 hud.
Giffuer Schat 6 Rdl.

Nedre Søllen (Søli nedre)
Wedtle bruger, schylder 6 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Øffre Søllen (Søli øvre) 
Amund bruger, schylder 6 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Fløtterød
Amund Olessen bruger, schylder 5 huder, 4 bismerpund Smør som hand deraff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 7 Rdl.

S. Riis
Lewor bruger, schylder 6 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

N. Riis 
Marj bruger, schylder 4 huder som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 8 Rdl.

Høygset med Suinholt (Høyset)
Engebret bruger, schylder 6 huder deraff Gierpen Kirche ehr ejende 4 huder med bøxell och Laumand Claus Andersen
2 huder. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Oustad med Fossejord (Augestad m/ Fossjord)
Olluff bruger, schylder 6 huder hvoraff Laugmand Claus Andersen ehr ejende 4 huder med bøxell, Christen Simenssøn 1 hud 5 skind,
Gunder Meens arffuinger 4 skind och Simen Meens arffuinger 3 skind. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Borrestad (Borgestad)
Anne Gundersdatter paaboer, schylder 8 huder som hun selff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 16 Rdl.

S. Falchum (Falkum søndre)
Dawid bruger, schylder 8 huder, men for ..... ehr effter medfølgende schriffuers ... afsatt paa 4 huder. (Nedsatt til 4 huder
p.g.a. leirras. G.S.). Hand selff ehr ejende 3 huder 9 skind med bøxell och Gierpens Prostij 3 skind. Giffuer Schatt 8 Rdl.

N. Falchum (Falkum nordre)
Rasmus bruger, schylder 6 huder som Hierpen Proustj med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Gulsett
Knud og Joen brugere, schylder 10 huder som Halfvor Hansen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 20 Rdl.

S. Fossem (Fossum søndre)
Peter Børting bruger, schylder 6 huder som hand self med bøxell ehr ejende. Paa denne gaards eje, ligger
ehn Wandqværn som Christen Jansen i Scheen apart fra gaarden følger .... aff. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Midt Fossem (Fossum mellom)
Frands bruger, schylder 6 huder som Halduor Jansen med bøxell ehr ejende. Paa denne gaards ejendeller ligger en
Saug som bruges aff Husbund och Hendrich Iferssøn borger i Scheen. Giffuer Schatt 12 Rdl.

N. Fossem (Fossum nordre)
Daniel bruger, schylder 9 huder, hvoraff hand self ehr ejende 3 huder, Halfvor Hansen 5 huder med bøxell
och Gierpen Kierche 1 hud. Giffuer Schatt 18 Rdl.

S. Bøe (Bø søndre)
Joen og Hans bruger, schylder 6 huder som Iffuer Hansen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Midbøe (Bø mellom) 
Lauritz bruger, schylder 6 huder som Haldvor Jansen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

N. Bøe (Bø nordre)
Lauritz og Tolleff bruger, schylder 12 huder. Andrej Cornitz ehr ejende 6 huder och Lauritz
ejer 6 huder med halff bøxell. Giffuer Schatt 24 Rdl.

Kiise (Kise)
Enken bruger, schylder 6 huder som Haldvor Jansen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Moe (Mo)
Mogens bruger, Schylder 6 huder som Andrej Cornitz, Borger i Scheen med bøxell ehr ejende. Paa samme gaards
ejendeller Ligger ehn Saug som husbonden paa gaarden selff bruger. Giffuer Schatt 12 Rdl.

Øffre Hoppestad (Hoppestad øvre)
Poffuell Druchen, borger i Scheen paaboer, schylder 7 huder som hand selff med bøxell ejer. Paa gaarden
findis 1 Saug som hand selff bruger haffver. Giffuer Schatt 14 Rdl.

Nedre Hoppestad (Hoppestad nedre) 
Rasmus bruger, Schylder 9 huder huor aff Ifuer Hansen ehr ejende 7 huder med bøxell og Gierpen Proustj 2 huder.
Giffuer Schatt 18 Rdl.

Faas (Foss)
Helie bruger schylder 6 huder som Hans Jacobsen med bøxell ehr ejende. Paa denne gaards eje ligger ehn Wandquærn
som bruges aff opsidderne till gaardens fornødenhed.
Giffuer Schatt 12 Rdr.

Faas anden (Foss mellom)
Sacharias bruger, schylder 6 hdr hvoraff Gierpen Proustij ehr ejende 3 hdr med bøxell, och laugmand Chlaus Andersen 3 hdr.

Giffuer Schatt 12 Rdr.

Lille Faas (Foss lille)
Marchus (Barnholt) bruger, schylder 3 huder som hans selff med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rdl.

Thofte (Tufte)
Frands bruger, schylder 12 huder som hand selff med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schatt 24 Rdr.

S. Winstub
Iffuer bruger, Schylder 6 huder af Gierpen Proustj er ejende 3 huder med bøxell. Haldvor Jansen 2 huder. och
Jans Aanerød 1 hud. Giffuer Schatt 12 Rdl.

N. Winstub
Christen och Arne bruger, schylder 10 huder huoraff Haldvor Jansen ehr ejende 5 huder och
Kield Paus 5 huder  med halff bøxell huer. Giffuer Schat 20 Rdl.

Mid Winstub
Hans bruger, schylder 5 huder hvoraff Gierpen kirche ehr ejende 3 huder med bøxell
och Haldvor Hansen 2 hdr. Giffuer Schatt: 10 Rdl.


Erlands Winstub
Engebret bruger, schylder 3 huder som Haldvor Hansen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt: 6 Rd.

Wenstøb Anden
Iffuer Jensen bruger, schylder 1/2 hud som hand selff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 3 Rdl. 

Buxslotten (Buslåtten u. Venstøp)
Iffuer bruger, schylder 3 huder som Gierpen Proustij med bøxell ehr ejende. Giffuer schat 3 Rd.

S. Grinj (Grini)
Hans och Enchen bruger, Schylder 9 huder, huoraff Andrej Cornitz ehr ejende 7 huder med bøxell och
Gierpen Proustj 2 huder. Giffuer Schatt 18 Rdl.


N. Grinj  
Christen paaboer, schylder 8 huder och hand selff ehr ejende 7 huder med bøxell och Gierpen Proustj 1 hud.
Gifvuer Schat: 16 Rdl.

Jønnewold
Anders bruger, schylder 6 huder, som Borgermester Anders Andersen i Scheen med bøxel ehr ejende.
Gifvuer Schat: 12 Rdl.

Holm
Berull og Tholleff bruger, schylder 10 huder huoraff Hans Meen ehr ejende 6 huder med bøxell och Opsidderne 4 huder.
Gifvuer Schat: 20 Rdl.

Øffre Semb (Sem øvre)
Niels bruger, Schylder 4 huder som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat 8 Rdl.

N. Semb (Sem nordre)
Hans Jacobsen bruger, Schylder 4 huder som hand selff med bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat: 8 Rdl.

Mid Semb (Sem midtre)
Thorgier bruger, Schylder 4 huder heraff som Søren Ouensen med Bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat: 8 Rdl.

Nere Semb (Sem nedre)
Jacob bruger, Schylder 4 huder huoraff Gierpen Proustj ehr ejende 2 huder och Christian Schouwman 2 huder.
Hver med halff bøxel. Gifvuer Schat: 8 Rdl.

S. Lime med Schaffsaas (Limi søndre m/ Skogsås(?))
Enken bruger, Schylder 6 huder som Iffuer Hansen med bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat: 12 Rdl.

N. Limj (Limi nordre)
Hans bruger, schylder 2 huder som Hans Jacobsen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 4 Rdl.

N. Riising (Rising nordre)
Olle bruger, Schylder 4 huder som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 8 Rdl.

S. Riising (Rising søndre)
Olluff och enchen bruger, Schylder 7 huder som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat: 14 Rdl.

N. Frogner 
Peder bruger, Schylder 4 huder som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat 8 Rdl.

S. Frogner
Peder bruger, schylder 4 huder som Gierpen Prostj med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 8 Rdl.

Aarhuus (Århus)
Johan bruger, skylder 6 huder som Herr Amund paa Hvidesøe med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 12 Rdl.

S. Mellom (Mæla søndre)
Andrej Cornish bruger, schylder 6 huder som hand selff med bøxell er ejende. Giffuer Schat 12 Rdl.

N. Mellom (Mæla nordre)
Anders och Peder bruger, schyld 12 Huder som Anders Madzens arffuinger med Bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat: 24 Rdl.

Lund
Svend och Enchen bruger, Schylder 6 huder som Haldvor Jansen med bøxell ehr ejende. Gifvuer Schat 12 Rdl.

Gierpen och Breche (Gjerpen lille og Brekke nordre).
Ehr Laugmandens Residents och auflsgaard. (Skattefri)

S. Breche (Brekke søndre)
Hans Jacobsen paaboer, schylder 4 huder som hand selff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 8 Rdl.

Aaltved (Åltvedt)
Axell bruger, Schylder 3 huder hvoraff Edanger Kirche ehr ejende 1 1/2 hud och Prestebollen 1 1/2 hud,
hver med halff bøxell. Giffuer Schat 6 Rdl.

Bechewald (Bekkevold)
Ragnil paaboer, Schylder 4 huder som hun selff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 6 Rdl.

Klep (Klepp)
Hans bruger, Schylder 2 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 4 Rdl.

N. Hynnj (Hyni nordre)
Gunner bruger, Schylder 5 huder som Gierpen Prostj med Bøxell ehr Ejende. Giffuer Schat 10 Rd.

S. Hynni (Hyni søndre)
Anders bruger, schylder 5 huder som Gierpen Proustj med bøxel ehr ejende. Giffuer Schat 10 Rd.

Otterholt (Oterholt)
Amund bruger, Schylder 3 huder som Sollum herrids Kirche med Bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 6 Rd.

Dyrkold
Gunner bruger, Schylder 3 huder hvoraff Haldvor Jansen, er ejende 2 huder med bøxell och Christen Madzen 1 hud.
Giffuer schat 6 Rd.

Espedall (Espedalen)
Engebret bruger, schylder 2 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 4 Rdl.

Bache (Bakken)
Haagen bruger, schylder 2 huder 8 skind som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 5 Rdl.

Roswold (Rosvald)
Solfve bruger, schylder 3 huder som Gierpen Kirche med bøxel ehr ejende. Giffuer schat 6 Rd.

Forrewold (Furuvald)
Tholleff bruger, schylder 3 huder som Laugmand Claus Andersen med bøxel ehr ejende. Giffuer Schat 6 Rd.

Nøchlegaard (Nøklegård)
Her. Jesse (Madsen - Prest i Skien) bruger, schylder 3 huder som Gierpen Presteboel med bøxell ehr ejende.
Giffuer schatt 6 Rdl.

Aachre (Åkre)
Lauritz bruger, schylder 3 huder hvoraff Christen Borge ehr ejende 2 huder 8 skind med bøxell och Kirstij Meen
paa sine børns veigne 4 skind. Giffuer schatt 6 Rdl.

Stullen (Stulen)
M. (Mester) Teus bruger, schyller 2 huder som hand self med Bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt, 4 Rdl.


Doxrød (Doksrød)
Matthis bruger, schylder 3 huder som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rdl.

Strømdahl (Strømdal)
Hans bruger, schylder 4 huder som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 8 Rdl.

Kier (Kjær)
Niels bruger, schylder 5 huder som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 10 Rdl.

Grunderød (Grønnerød)
Arve bruger, schylder 3 huder som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rdl.

Øster Bøe i Luxefield
(Bø østre i Luksefjell)
Enchen bruger, schylder 2 huder hvor aff Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende 1 hud och Gierpen Prostj 1 hud.
Hver med halff bøxell. Giffuer Schat 4 Rdl.


Wester Bøe i Luxefield (Vestre Bø i Luksefjell)
Jens bruger, schylder 1 1/2 hud som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 3 Rdl.


Eegaasen (Eikåsen)
Lauritz bruger, schylder 2 huder som Schiens Kirche med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 4 Rdl.

Baaserud (Båserød)
Jørgen bruger, schylder 1 hud som Christen Borge med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Røssagger (Røsaker)
Thønnes bruger, schylder 1 hud som Marchus Barnholt med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Caiosunrød (Kausanrød)
Peder bruger, schylder 1/2 hud som Bradsberg ejer och haffver med bøxell.
Giffuer Schat 1 Rdl.

Schilbred (Skilbred)
Christopher bruger, schylder 2 huder som hand selff med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 4 Rdl.

Fieldahl (Fjelldalen)
Erich bruger, schylder 1 hud som hand selff med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Kleffuen (Kleven)
Hans bruger, schylder 1 hud som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Ramsaas (Ramsåsen)
Svend bruger, schylder 2 huder 4 skind som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 4 Rdl.

Schougsrød (Skogsrød)
Anders bruger, schylder 1 hud som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Glørsmyr (Gløsmyr)
Niels bruger, schylder 1 hud som Gierpen Kirche med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Schaffuen (Skavan)
Niels bruger, schylder 1 hud som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Glende (Glenna)
Jacob bruger, schylder 3 huder som Gierpen Proustj med bøxel ehr ejende.
Giffuer Schat 6 Rdl.

Kragetoe (Kråketo)
Olluff bruger, schylder 1/2 hud som Laugmand Claus Andersen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 3 Rdl.

Grafflj (Gravli)
Iffuer bruger, schylder 1 hud som Iffuer Hansen med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 2 Rdl.

Hougerød (Haugerød Ø.)
Rasmus bruger, schylder 1 hud som Gierpen Proustj med bøxel ehr ejende. Giffuer Schat 2 Rdl.

Høymyr
Hans bruger, schylder 1 hud som Scheen Kirche med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 2 Rdl.

Bouerø (Baugerød)
Thord bruger, schylder 2 huder so Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 4 Rdl.

Aamod (Åmot)
Joen bruger, schylder 1/2 hud som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat 1 Rdl.

Hielden (Hjellen)
Claus bruger, schylder 1 hud som Gjerpen Kierche med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt, 2 Rd.

Sorbøe och Steensaasen (Sørbø med Stensåsen)
Hans bruger, schylder 2 huder som Hans Jacobsen med bøxell ehr ejende.
Giffuer schat 3 Rd.

Mustued (Mustvedt)
Marj bruger, schylder 1 hud som hand (!hun) selff med bøxell ehr ejende. Giffuer schat 2 Rd.

Øster Suchen (Ø. Sokka)
Hans bruger, schylder 1 hud som Iffuer Hansen med bøxell ehr ejende.
Giffuer schat 2 Rd.

Buer
Sacharias bruger, schylder 2 huder som Kirstj Meen med bøxell ehr ejende.
Giffuer schat 4 Rd.

Holt øde
Jens bruger, schylder 1 Hud som Gierpen Prostj med Bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 2 Rd.

Lille Fieldall (Fjelldalen lille)
Olluf bruger, schylder 1/2 hud som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende.
Giffuer schat 1 Rd.

Aasterød (Åsterød)
Amund bruger, schylder 2 huder som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende.
Giffuer schat 4 Rd.

Kolkinn, S. Follestad och N. Follestad, Er oprøddet platser udj Bradtsberg gaards march som Solfue haffuer .....
Peder Bradsbierg (bruger?). (Fri for schat?).

Stullen wed Lj (Stulen) ehr it Støle (Seter) och schoug som aff ingen beboed, hvor aff giffuer aarlig Leding .....(?).

Strandsiddere
Amund Christensen
Knud Amundsen
Thomas Børgesen
Thygge Asmundsen
Hans Olsen
Halvor Simensen
Laurtz Halvorsen

Husmænd
Jens Høgelie
Anders Skaven (Skauen?)
Ole Nygaard

Disse ehr fattig och ej formaar at schatte
Lauritz Holt
Mads Schreue (Skreua).
Gunner Røe (u. Kise).
Sondre Gaaseholm (Gåshølen)


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no