| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skilbred - Skjelbrei
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.12.2012


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Kartdelen med bl.a. Skilbred fra 1845, er ikke funnet.

Gamle Skilbred
Trolig skattet som en ”einvirkesgard” i vikingtiden. Trolig landskyld på ca. 10 øyre.

Landskyld i 1601: 2 huder.

Liten havn, litt skog ved gården, ingen seter.

Skilbred ligger ca. 70 - 90 m.o.h.

Gården grenser i nordøst til Fjelldalen, i øst og syd til Holm, i vest til Glenna og i nordvest til Løvenskiold - Fossums skog.

Oldtidsfunn.
4 gravhauger, visstnok fra vikingtid. Ingen kjente, løse funn.

Oluf Rygh.
Gammelnorsk
Skjaldbreiðr, som betyr form som et bredt skjold. Ganske vanlig gårdsnavn. Bl.a. både i Solum og i Siljan.

Skilbred ble trolig ryddet i vikingtiden (800-1000).

Noen gamle skrivemåter.
Skialdbræidhi (1398), Skilbredt (1585), Skelbredt (1593), Skielbredt (1604), Sckielbred (1665) og Schielbred (1723).

Eldste skriftlige kilde er biskop Eysteins ”Røde bok” fra 1398.

Tidlige eiere.
Størstedelen var i privateie, men Gjerpen sogneprest eide 1 øyre i 1398, den parten gikk senere igjen over i
privat eie. Et (utrykt) kongebrev fra 1601 forteller om et arveforlik mellom Olluff Thorgersson Ulleland på Eiker (Buskerud)
og Søren, Bæruld og Halfvor Halfvorssønner, hvor bl.a. 2 huder i Skilbred, tilfalt disse Halvorssønnene.
Reer (Reier) Solum
i Tønsberg i 1615, byborgere i Scheen Halvor Nielsen i 1619 og 1634, Ove Andersen 1650,
Samuel Halvorsen
1661, Christopher 1668, lagmann Claus Andersen 1671, rådmann Iver Hansen 1680,
borgermester Peder Baad
1685, Baads arvinger solgte gården til brukeren Ole Bjugsen i 1707.

Tidlige brukere.
Anders 1606 og 1624, Reier 1624, Peder 1640 og 1645, Christen 1646, Erik f. ca. 1636 (ifølge sogneprestens manntall
1664.) ca. 1660, Christopher ca. 1668, Mikkel 1675.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Schieldbred som bruges aff Christen, schylder 2 huder, som Haluor Nielsens arffuinger følger med bøxell.
Er lagt for schat penge 2 daler. Offue Andersen bygger.”

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
Schilbred, Christopher bruger, schylder 2 huder som hand selff med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 4 Rdl.”

Se Skilbred(1).

(C) Gard Strøm.