| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum Nordre

Nordre Falkum. Landskyld: 10 huder.


Tidlige eiere.
Fra begynnelsen av 1600-tallet tilhørte hele N. Falkum (10 huders landskyld) prestegodset
i Gjerpen (Gjerpen Prostigods). Da kongen solgte hele prostigodset til admiral Cort Adeler i 1668
kom eiendommen på private hender.
I 1680 ble N. Falkum kjøpt opp av rådmann Gerhard Hansen i Skien. Neste eier: Peder Gerhardsen
Klouman i 1727.

3 huder ble solgt til Søren Christensen fra Solum i 1735 (se N. Falkum A) og 3 huder til hans bror
Hans Christensen
(se N. Falkum B).


En ”Søffren” (Søren) brukte gården i 1611 og til ca. 1646.

Kilde: Trelastregnskap 1605-1606 Bratsberg.
Disse er nevnt som selgere av tømmer: ”Engelbrred Løberg”, ”Suennd Gunnderøed”, ”Niels Grinde”,
”Hans Bøe” og ”Søffren Falckum”.


Søren A. Falckum var en av 12 lagrettemenn i Gjerpen som, på almuens vegne, satte sine segl under
kongehyllingen av prins Christian på Akershus slott i 1610. Hans initialer var tydelig SA.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.

”Nørdre Falchum som Johan och Peder bruger, schylder till Gierpen proustj 10 huder med bøxell.
Denne gaardt er forhøyt sat paa landschyldt. Bønderne ey heller er wed formue. Er lagt for 1 fuldt
gaardt schat, penge 6 dr.

Gierpen proustis forwalter Joen Tomes(en) i Scheen bygger.”

Fra Jordebok for Gjerpen av 1661:
Nordre Falchum
. Zacharias bruger, schylder 10 huder som Gierpen proustj følger med bøxel.
Ingen herlighed thill. Schall were for høyt schyldet. Gjerpen Proustj bøxel.

N. Falkum (”Falckom”) i 1664:

Landskyld: 10 huder, oppsitter (leilending): Zacharias Simonsen f. ca. 1634. Han hadde i manntallet
1666 en sønn, Gabriel Zachariassen på 1 år. Zacharias Simonsen hadde i følge skattelister brukt gården
siden 1655. I denne tiden ble nordre Falkum nevnt som 1 gård.


Det er tynt med kildemateriale om menneskene som bodde her inntil Gjerpen kirkebok begynner i 1681.
Da er det for det meste husmenn som nevnes som beboere på N. Falkum.

Rådmann i Skien
David Davidsen (Falchom)

g. i Skien 20/10-1661 m. Kirstine Jessesdatter f. før 1659 d. 1699, d.a. sogneprest Jesse Madsen i Skien.
1. David Joachim Davidsen. Se S. Falkum.
Br. 1668.

Davidsen bodde i Skien og brukte både nordre og søndre Falkum som avlsgård.

Skien Skifteprot. nr. 3, s. 335.

1699.11.04             Kiersten Jesdatter (Jessed.)

                               Enkem.: David Davidsen, raadmand

                               Barn:       David Joachim

 

Fra Skattematrikkel 1670-1671:

Nordre Falchum som Rasmus bruger, schylder 6 huder som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende,

giffuer scatt 12 Rdl.

 
Søndre og nordre Falkum utredet 1 soldat til Bamble kompani i tiden 1696-1701 og trolig senere.
Det var "Aslach Mogensøn Falchum". Jeg skriver: Aslak Monsen for å lette senere navnsøk.
 

Det var altså en Rasmus som brukte gården fra 1670-1677, en Tollef fra 1677-1680. Lagmann Iver Hansen i Skien
fra 1680-82, en Christen 1682-1684, rådmann Gerhard Hansen i Skien 1684 (bror til Iver Hansen) og selveier fra 1680.
Peder Gerhardsen Klouman
fra 1727.

Gammelt løpenr. 29. Landskyld i 1735 og 1801: 3 huder.

Solgt til bondeselveie som 2 gårder i 1735. Se N. Falkum(A) og i 1737, N Falkum(B).

 

(C) Gard Strøm.