ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bøle 2 - Ødegaarden
Gammelt løpenr. 231c. Utskilt fra S. Bøle i 1851. Siden Norges matrikkel 1889: Gnr. 67 bnr 2.

Herman Bagger kjøpte i 1850 S. Bøle. Han utskilte denne eiendommen samme år og solgte den til
Anders Pedersen.
Eiendommens landskyld (skylddaler) var på 0 daler - 1 ort - 3 skilling. Den strakte seg fra vannkanten i Skiens-
elva i vest og opptil fjellet i øst. Anders Pedersen betalte 300 spesidaler for denne eiendommen.

Adresse i dag: Bølev. 188, 3713 Skien.

Bjelkehugger, selveier
Anders Pedersen Bøle
fra Brånan(A) under Ballestad f. 28/3-1825 d. 12/9-1879, s.a. Peder Pedersen.
g1g 22/5-1856 m. Elisabeth Pedersdatter ”Lisa” fra Kjær(1) f. 16/6-1837 d. 30/4-1866, d.a. Peder Tygesen Kjær.
Forlovere: John Pedersen Ballestad og Jacob Bentsen Myren
g2g 25/4-1867 m. Kirsten Andersdatter fra Langerød(3) f. 23/4-1831 d. etter 1900, d.a. Anders Mathiasen Langerød.
1. Per Andersen (Peder) f. 10/1-1857. Overtok bruket.
2. Andreas Andersen f. 12/7-1859. Bygde hus på utskilt tomt her. Se Familie 46 - Bøle 1900.
3. Nils Andersen f. 12/10-1862. Bygde hus på utskilt tomt her. Se Familie 49 - Bøle 1900.
Barn i 2. ekteskap:
4. Edvard Andersen f. 29/5-1868. Bygde hus på utskilt tomt her. Se Familie 51a - Bøle 1900.
5. Anna Marie Andersdatter f. 4/10-1870 g.m. Hans Fliid. Bodde først på Kristiansflid. Bygde senere på utskilt tomt her og drev trikotasjeforretning fra samme hus.
Br. 1851.

Andre beboere her under folketellingen 1865: Enka Anne Knudsdatter, ”hans moder” (78).
I 1875 var Anders dagarbeider ved en hogstplass. 

12/3/1867      LISA PEDERSDATTER BØHLE       Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Ødegården      - død 30.4.1866 -
u/Bøhle        Arvinger: Enkem. Anders Pederssen Ødegården og barna:
                                1. Peder Anderssen  10 år.           
                               2. Andreas Anderssen 7 ”
                               3. Niels Anderssen   4 ”
       Formynder ble Jacob Tronssen Ballestad.
Brt: 680 - 3 - 0. Net: 594 - 2 - 8
Jordegods: Gd. parten Ødegården u/Bøhle, matr.nr.71, l.nr.231B av skyld 1 ort 3 sk., vurdert for 650 spd.
*) B: Gj 2 s.43. C: Gj I s.293.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skyldmark)

231c              

Bøle

Anders Pedersen

0 daler - 2 ort - 16 skilling

Det ble avholdt skylddelingsforretning her den 3. mars 1874, hvorved det ble utskilt en part til
”Hans L. Bruun og Anders Nielsen af Skien” med en landskyld på ”3 ort 8 skilling”.
Den utskilte eiendommen fikk løpenr. 231g. Dette var en vanntomt, som siden ble solgt til
Løvenskiold - Fossum og hvor Bølesaga ble oppført i 1884.

Restskyld av ”Løbenr. 231c Ødegaarden” var da på 1 ort. Revidert til 2 mark 16 øre, ny skyld.

Det ble 1/12-1881 tinglyst et skjøte på at eierne av l.nr. 231g, Anders Nielsen og Hans L. Bruun
skulle ha fri vei over denne eiendommen.

Den 28. juli og 26. oktober 1877, ble det ekspropiert grund til jernbanen. Dette ble tinglyst den 16/8-1878.
Videre ekspropiering til samme i desember 1883.

Restskyld av eiendommen var da på 22 skilling. Ny skyld: 2 mark 12 øre.
 

22/5/1880      ANDERS PEDERSSEN           Gjerpen Skifteprot. nr.  *)
Bøleødegården  Arvinger: Enka Kirsten Andersdatter og barna:
               1. Peder Anderssen, myndig.
               2. Andreas Anderssen, mindreårig.
               3. Nils Anderssen,      17 år.
               4. Edvard Anderssen,    12 ”
               5. Anne Marie Andersdtr. 9 ”
Brt: Kr. 3.558,70
Net: Kr. 3.423,09
Jordegods: Gd.part Bøle(Ødegården), matr.nr.71, l.nr.231c av skyld 1 ort, billig takst kr. 3.000,- (Alm. takst kr.3.600,-).
B: Gj 4 s.38b. C: Gj III s.224.

G.br., tømmermerker, formann ved verft, trelasthandler, selveier
Peder Andersen Bøle
(Per Andersen) f. 10/1-1857 på Brånan u. Ballestad d. 13/3-1941.
g. 25/10-1883 m. Karen Kirstine Johnsdatter fra Gulset f. 15/4-1862 på Langerød d. 13/2-1951, d.a. John Andersen og Karen Kirstine Vetlesdatter.
Forlovere: Anders J. Gulseth og Johannes H. Bøle.
1. Anna Elisabeth f. 21/3-1885 på Bøle d. 1890
2. Udøpt pike f. 23/2-1887.
3. Johanne Karoline Andersen f. 31/12-1889 g.m. Ole Hoel. Overtok eiendommen.
4. Elisabeth f. 7/10-1893 d. 1893.
Tvilling. ”Hjemmed. af Sognepræsten. Vidner: Forældrene og Jan og Hans Bøle.”
5. Anna f. 7/10-1893 d. 1893. Tvilling.
Br. 1880.

Karen Kirstine bodde med sine foreldre på Gulset til hun giftet seg.
I KB hadde presten skrevet Peder både ved dåp, konfirmasjon og vielse, men han skrev seg alltid
for Per Andersen Bøle.

Anton Olsen f. 1880 var tjenestegutt her i 1900. Han tok seg av ”jordarbeide og kjøring”.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

67 

2

231c

Bøle

Ødegaarden

Peder Andersen

0 - 0 - 22

1 mark 29 øre

 

Se folketellingen 1910. Familien var da oppført på bnr 80.

”Erklæring fra Andreas Andersen Bøle m.fl. angaaende grundafstaaelse til Veianlæg Skien - Bøle. Tingl. 2. mars 1895.”

Hustomter utskilt herfra sommeren 1896.
1. Bnr 35 hustomt til Andreas Andersen af skyld 04 øre. Med hefte: ”Gitt fri og uhindret rett til å benytte den vei som eier av
hovedbruket har i den nordre side av eiendommen til elven.”
2. Bnr 36 hustomt til Nils Andersen af skyld 04 øre.
3. Bnr 37 hustomt til Edvard Andersen af skyld 05 øre.

Restskyld 1 mark 16 øre.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

67 

2

Bøle

Ødegaarden

Peder Andersen

1 mark 16 øre

Videre utskilling av hustomter i februar 1911:
Bnr 102 Skjønstad til Nils Andersen av skyldmark 11 øre. Med rett for kjøperen saa lenge han eier dette bnr at
benytte de veier som eier av hovedbruket har til elven, hvilken rett overføres fra bnr 36 til dette bnr. Tingl.17/12-1913.
Bnr 103 Fredvang til Anders E. Andersen av skyldmark 11 øre.
Bnr 104 Solstad til Edvard Andersen av skyldmark 01 øre.

Restskyld av bnr 2: 0 mark 93 øre.

Det ble den 16. april 1913 tinglyst en ”Kontrakt mellem Anders Pedersen, Peder Andersen og Svenke Olsen ang.
vandledning fra en olle paa sidstnævntes eiendom. Datert August 1879, tinglyst 16. April 1913.”

Videre utskilling av hustomter i september 1915.
Bnr 125 Fredvang til Anders E. Andersen (Anm: Anders Edvardsen) av skyld 02 øre.
Bnr 126 Fredbo til Andreas Andersen av skyld 02 øre.
Bnr 127 Elverhøi til Nils Andersen, Andreas Andersen og Edvard Andersen av skyld 05 øre.

Restskyld av bnr 2: 0 mark 84 øre.

Bnr 149 Fagertun til Harald Rosenvold og Løberg Jacobsen av skyld 0 mark 45 øre utskilt i juli 1918.
Bnr 156 Fløyen til Løberg Jacobsen av skyld 07 øre utskilt 16/12-1918.

Restskyld av bnr 2, Ødegaarden: 0 mark 39 øre.

Utskilt i september 1918.
Bnr 153 Fredvang av skyld 12 øre til A. E. Andersen.
Bnr 154 Fredbo av skyld 21 øre til Johannes Andersen.

Utskilt i februar 1926.
Bnr 186 Skauen av skyld 04 øre til kontorist Karl Halvorsen.


Opphørt som gårdsbruk og overført til Bøle husregister.  

Skjøte fra Per Andersen f. 10/1-1857 til svigersønn Ole Hoel f. 17/9-1878 på dette, med flere bruk for kr. 12.000,
hvorav for løsøre kr. 200, i det kr. 9000 av kjøpesummen henstår rentefritt med pant i eiendommen, liksom selger
og hustru for deres levetid har forbeholdt sig gratis husvære i hovedbygningens 2. etasje, hvilken bruksrett er
verdsatt til kr. 400 årlig. Datert 19/2-1941, tingl. 9/6-1941.


Trelasthandler
Ole Hoel
fra Fåberg f. 7/9-1878 d. 3/10-1967, s.a. husmann Even Arnesen.
g. 22/9-1923 m. Johanne Karoline Andersen herfra f. 31/12-1889 d. 22/9-1968, d.a. Peder Andersen.
1. Berit Hoel f. 5/8-1924 d. 5/4-1925.
Br. 1941.

Ole Hoel og Johanne giftet seg i Borgestad kirke. Han var da trelasthandler på Kongsberg. Han ble konfirmert i
Fåberg kirke 1893.


Bøle - Ødegården. Privat foto etter "Sånn var'e på Bøle" - Thorbjørn Wahlstrøm 1999.

Utskilt grunn til Norges statsbaner av skyld 01 øre i 1943.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 67

Bøle - Ødegården

Ole Hoel

0 mark 01 øre

 63 73 Bratsberg - Fredheim Ole Hoel 0 mark 09 øre
 63 239 Bratsberg - Fredheim Ole Hoel 0 mark 09 øre

Bnr 2 "Ødegården" var i 1950 eid av Ole Hoel og det var kun en hustomt av skyldmark 01 øre igjen av bruket.

Bnr 2 av Bøle har i dag utgått av matrikkelen.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm.