ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.12.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Østre Bø i Luksefjell
Landskyld 2 huder i 1664.

Se også V. Bø.


Tidlige eiere
.
Den dansk/norske kongen eide siden reformasjonen i 1536 alt klostergods i Norge. Fra begynnelsen av 1600-tallet
tilhørte 1 av 2 huder i Østre Bø Gjerpen prostigods, d.v.s. den dansk/ norske kongen. Mesteparten av prostigodset
ble solgt til admiral Cort Adeler i 1668,
geheimråd Adeler fra 1724 og ”De Adleske arvinger” fra 1726, solgt til grev
Danneskiold av Laurwig i 1730 og til brødrene Deichman i 1734. Deretter ble Ø. Bø kjøpt opp av kanselliråd
Herman Løvenskiold i 1739 og har siden vært i Løvenskiold-Fossums eie.


Den andre delen (1 hud) var i privat eie av følgende personer: Isach Jansen i 1624, toller Hans Lucht i Scheen fra ca. 1660,
Anders Cornish i Scheen fra ca. 1670. Solgt til Niels Henrichsen Josten i ca. 1700, Ulrich Frederik Fien i 1704. Videre ble
denne anparten solgt til Peder Pedersen Baar i Scheen i 1716. Kanselliråd Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger
kjøpte denne huden i Ø. Bø i "Luxefield" Gjerpen i 1734 som
siden også har vært i Løvenskiold-Fossums eie. 

Tidlige brukere.
Wilhelm (Willum) i 1592 og 1594, Anders i 1611 og 1623, Johan i 1623 og Olluff (Ole) fra ca. 1640.

Ikke nevnt som selvstendig gård i skattematrikkelen 1647.

Ko. Ma. Jordebog over Bratsberg Lehn 1661:
Bø østre i Luxefield
Arbeidspenge – 3 m. 18 s.
Smørleeding – 3 m.
Meell – 6 m.
Er – 1 rdr 0 m. 10 s. 0 alb.

Arbeider, g.br., leilending
Thomes Luxefield f. ca. 1624 bg. 7/6-1716. ”Thomas Luxefield 92 aar.”
g1g m. Karen f. ca. 1630 bg. 15/3-1699. ”Thomas Luxefields qvinde Karen 69 aar g.”
g2g 23/6-1700 m. (enke?) Kirsten Halvorsdatter f. ca. 1627 bg. 20/1-1720. ”Thomas Luxefields Enche Kirsten, 93 aar.”
1. Anne Thomesdatter f. ca. 1660 g.m. Ole Gundersen. Se V. Bø.
2. Ingrid Thomesdatter. Kanskje trol. i Gj. 27/7-1683 m. Paul Nielsen på Øvre Hogstad i Siljan.
3. Claus Thomesen.
4. Peder Thomesen f. ca. 1669. Se Bø(3).
Br. ca. 1664.

Kilde, Sogneprestens manntall 1664:
Øst. Luxefield Skyld: 2 h.
Opsidder: Tommas (25)

Gården var ikke nevnt i fogdens manntall av 1666.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
"Øster Bøe i Luxefield. Enchen bruger, schylder 2 huder hvoraff Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende 1 hud och
Gierpen Prostj 1 hud. Hver med halff bøxell. Giffuer Schat 4 Rdl."

Aase Tormosdatter f. ca. 1662 bg. 13/1-1692. ”Aase Tormosd. en fattig pige dødde hos Thomes Luxefield 30 aar g.”

Østre Bø ble delt i 2 bruk i 1686.

Se Bø(3) og Bø (4).

(C) Gard Strøm.