ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 25.01.2019


Amerikabrev 1869 - 1871  

Fra Rasmus Davidsen Kise til Christian Jørgensen Aarhuus.

Sjugar Krik den 23 Decb 1869

Kjære Svoger Christian Jørgensen Aarhus med Kone og Barn.

Jeg maa da først Takke dig for dit kjærkomne Brev som var dateret den 1ste August og det kom her den 12 Sept. Og det er en stoer Glæde for os at høre gode Tidender fra dig eftersom vi er kommen saa langt fra hverandre. Du ønskede vel at faa vide hvorledes vi lever. Da maa vi sige Gud skee Tak at vi har havt Hilsen allesammen og befinder os vel og vor gamle Fader er kry og rask.

Aaret her i Aar var ikke godt da Hveden slog meget Feil. I denne Høst fik jeg 76 Bussel Hvede 20 Bss. Havre 100 Buss Potteter 100 Bss Maiskorn og jeg brægte 3 Eker - som jeg saade Buhvete paa men som kaldes Bakrit  {Buckwheat} her, det fik jeg 30 Budsel.

Jeg havde 17 Par Hester i Vaaer til at gjøre til for mig og jeg gav hvert Par 3 daler dagen. Men i Sommer kjøbte jeg to Hester af Ole Brændesæteret graa Hopper den ene er 13 Aar og den Anden er 12 Aar og saa fik jeg Sehler til med og det gav jeg 170 Spd. Og jeg har 1 Koe og 2 Qvier som bliver  2  Aar til Vaaren 3 Griser og 14 Høns. Jeg har kjøbt mig en ny Plaug og givet 22 daler den øvrige Hesteredskab har jeg kjøbt gammel saa vit jeg kan berge mig med og saa har jeg opsat Fjøs og Stald i Sommer. Ogsaa har jeg gjort færdig min Stuebygning og Fader og mine smaae Børn ligger der paa Opstua hver Nat baade Sommer og Vinter.

Jeg kan ogsaa fortelle dig at Ole Oterholt er bleven min næste Naboe og han har ogsaa kjøbt 80 Eker land og han har ogsaa bygd en Stuebygning i Høst omtrent som den Bygning jeg har. Disse Penge som staaer igjen efter Halvor som er hos Regjeringen dem har jeg ikke bekommet. Jeg har betalt til en Procorator 5 daler som skulde søge paa dem og jeg fik Brev ifra ham i Høst at det var rigtigt saa jeg venter at bekomme dem.

Jeg arbeider Noget borte og noget Hjemme paa mit Land. Min Fader pløgde meest alt det jeg havde i Høst. Jeg har nu 20 Eker opbrægt Jord. Det er ikke her som i Norge at noget ligger til Høe og noget til Korn men her pløier man op altsammen og her bær den nybrægte Jorden i mange Aar foruden Gjødsel. -

Vi skal Hilse dere fra Morbroder og Moster Brænsæteret at dem er raske og friske og ligeledes fra Ole Brænsæteret. Ole er ikke gift. Saa maa du endelig Hilse til min Svaager Andreas og Karen ligeledes Hans Kittelsen med Kone og Børn Ole Isaksen med Kone og Børn og Morbroder Lars paa Kleven du Hilse saa meget flitig til dem allesammen. Du maa skrive til mig igjen ogsaa sige mig hvorledes Morbroder Lars lever. Jeg har ikke hørt noget fra ham. Saa er du Hilset fra gamle Fader og fra mig og Kone og Børn til dig og Kone og Børn. Herrens Beskyttelse være over os Alle

Rasmus Davitsen Kiise

Du maa Hilse saa meget flittig til Andreas og Karen fra ....{resten uleselig}

   

Amerikabrev fra Rasmus Davidsen Kise:

Sugar Creek den 24 Februar 1871

Kjære Svoger Christian Jørgensen

Jeg har imodtaget dit Brev hvilket jeg herved aflægger min sky(l)digste Tak og Jeg hører at din Kone har ombyttet Tiden med Evigheden og jeg deeltager i din Sorg og du har sandelig havt et Suær Skaal at udtømme. Men hjerte kjære Svaager Jeg har nettop maattet prøve det samme som du og det saa strax efter. Med et tungt Hjerte og dyb Sorg faaer jeg ogsaa fortælle dig at min Kone er ogsaa død, hun døde blidt og rolig den 15 Februar after en haard Barselseng og den 17de blev hun begravet den 6 Feb blev hun syg og det var gruseligt at see hvorledis hun blev medfori vi maatte hente 4 doctorer før vi fik Barnet og hun blev forløst den 7 Februar Klokke 31/2 om Morgen og Barnet var dødfødt. Gid at jeg kunde være Taalm(odig ?) at jeg kunde ret sette min lid til Herren at jeg kunde befale mine 6 umyndige Børn og min gamle Fader i Herrens Haand og som du siger i dit Brev at vi skulde Takke Gud saavel i Modgang som Medgang da Modgang kan tjene os meget bedre vi kan derved komme til at kjende os selv og at alt er ubestandig og ingen Ting at slaa  sin lit til her i Verden.

Guds Veie er ikke vore Veie Jeg tænkte minst paa at vi skulde saa hastig skilles ad min Kone var kun 37 Aar da hun døde og vi var gifte isammen 15 Aar som ogsaa Præsten talte om i Ligtalen. Saa lad os saa til Guds behag saa redeligen vandre At vi en Gang i Faders Huus vi atter see hverandre den Fromme Prøvning er ei lang Hans død er blodt en overgang til Livets rette Lande.

Hilses til Andreas Halvorsen fra Jens Sletene med Famili at han har Hilsen (helsen) og Lever Vel Du maa Skrive til mig igjen naar Tiden Tilader

Min Adresse er Rasmus Davidsen
                            Elkhorn P.O.
                            Walvorth Co.
                            Wisconsin
                            N. America

(P.S)
Jeg maa ogsaa fortelle dig Præsten vor var med i min Kones Ligferd Og han gjorde en vakker Tale over Liget i vort Huus og ligeledes ved Graven det var mange vaade Øine den dag og mange var det ogsaa her som fulgte med til Graven.
Jeg maa da takke Gud at min Kone havde sin gode Sans og samling al den Tid hun laa syg og hun bad flittig til Herren og hun vilde gjærne høre vi læste og sang saa jeg haaber at hendes sidste Afskeds Time var god. Min minste datter Larra forstaaer ikke rigtig hvad hun har mistet.
Mine andre Børn sutrer og græder for Mor er borte  Forunderlig var det at disse 2 Søskende var ikke langt efter hinanden Magrethe fik høre d... Brevet som kom ifra hendes Søster hun var nylig bleven forløst dengangen  Doctoren kommer nok til at koste mig mange Penge da han var her vær dag da min Kone laa syg.  Jeg skal hilse saameget flittig fra vor gamle Fader han er bra med Hilsen men han er bleven saa Vankelmodig og Modfallen nu siden han har faaet Høre at alle Børnene hannems er døde fra ham.
Jeg kan ogsaa fortælle dig at vi har bekommet de Penge som var efter Halvor det var 193 daler vi fik dem ved Juletider.

Du maa Hilse saameget flittig til Hans Kittilsen med Kone og Børn ligeledes Andrias Halvorsen og Kone og Børn, Ole Isaksen m F. (fader?) lad dem faa vide min Kones død Tilsist er du Hilset fra din Saurigfulde Svoger Rasmus Davitsen Kiise.
 

Email: Gard Strøm post@gamlegjerpen.no