| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg midtre - Løberg mellem
Landskyld 1647: 6 huder.

Tidlige eiere.
Riksadmiral Ove Giedde i 1649, Hans Iversen i Skien ca. 1655, lagmann Claus Andersen ca. 1670,
Johan Arnhold på Borgestad ca. 1700, geheimråd Adeler 1724 og kanselliråd Herman Løvenskiold
ca. 1745.

G.br., leilending
Engebret Hansen Løberg
født før 1574.
1. Solve Engebretsen. Se nedenfor.
2. Dyre Engebretsen. Se Fløtterød.
Br. i 1610 og 1622.

Jeg antar at da Engebret Løberg ble nevnt i en rettsak angående S. Mæla i 1599,
må han ha vært myndig. Han må derfor være født før 1574.

Kilde: Trelastregnskap 1605-1606 for Bratsberg.
Disse er nevnt som selgere av tømmer: ”Engelbrred Løberg”, ”Suennd Gunnderøed”, ”Niels Grinde”,
”Hans Bøe” og ”Søffren Falckum”.

Kilde: Segltegninger fra Hyllinger i Norge 1591 og 1610. (NSF 2010). ”Engildbrett Løberigh” var en
av 12 lagrettemenn i Gjerpen som, på almuens vegne, satte sine segl under kongehyllingen av prins
Christian på Akershus slott i 1610. Hans initialer var tydelig EH. Trolig Engebret Hansen.
(Virker ikke helt logisk, men det er nå en gang slik).

Kilde: Jordebog over Bratsberg len 1615 (Alexander Rabe von Pappenheim).
Eiere av Fløtterød:
Lensmann Simen Dyresen Meen (1 hud), Engebret Løberg (1 hud), Gyrid Bjørntvedt (1 hud), Gimsøy
kloster 1/2 tønne korn.
Engebret Løberg eide dessuten 2 tønner korn i gården Skjellaug i Lunde i Telemark.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) 1615. (Avskrift: Jan Christensen).
”Annammet aff Ingebredtt Løberig for hannd imod Konng: maitts: Breff sollde Nogenn Asche Aarechrer thill enn Franndtz Mannd, derfor Penndinnge - 10 dr.”
Forklaring: I 1615 solgte Engebret Løberg noen åretrær av ask til en franskmann. For dette fikk han 10 daler i bot. Engebret var leilending på kongens gård og hadde derfor ikke lov til å selge trelast derfra.

G.br., leilending
Solve Engebretsen Løberg
herfra d. før 1647.
g.m. Ellen.
1. Ole Solvesen f. ca. 1628. Se M. Løberg(A).
Br. 1622.

Solve Engebretsen Løberg eide i 1624 fire skind i Fløtterød som sitt odelsgods.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) 1624. (Avskrift: Jan Christensen).
”Annammet aff effterschreffne for lydelse mod fordrinngschab, Aff huer 1 m. Sølff, Rasmus Kier, Poffuell Snelltued, Thore Løberrig, Sølffue Løberrig, Thallack Skauffsrødt, Suend Gunderødt, Penninge - 3 dlr.”

Enka Ellen var bruker av gården i 1647 og i 1664. Tjenestedreng hos Ellen i 1664: Søren 14 år.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Mellum Løbberg bruger en enche wed naffn Ellen. Schylder aarligen 6 huder, som Kongl. Ma. (kongelige majestet) med bøxell er eiendis.
Er taxerit at giffue for 1 fuld och 1/2 fierdings grdt (gaards) schat, penge 6 dr. 3 mk. Kongl. Ma. bygger.”

Denne gården var i første halvdel av 1640-tallet lagt til sorenskriveren, trolig som avlsgård.

Gården ble delt i to like store bruk i ca. 1660.

Se M. Løberg(A) og M. Løberg(B).

(C) Gard Strøm.