ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Gjerpen ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.01.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad øvre
Hoppestad øvre ble skattelagt som fullgård i 1593.

Tidlige eiere.
Simen Meen
eide i 1611, 1 tønne i øvre Hoppestad. Peder Skrivers enke eide i 1624, 6 tønner.
Christen Andersen i Skien i 1639, 5 tønner og hans arvinger i Skien 5 tønner i 1647. Samtidig eide Jon Hvalen i Sauherad
1 tønne og Lauritz Pedersen på Tråk i Bamble 1 tønne. De to siste også i 1650. Gjert Clausen i Skien eide de 5 tønnene i 1650.
Han ervervet resten av landskylda og eide i 1660 hele øvre Hoppestad.
Povel Drucken (borger i Skien) fra ca. 1670. Franz Franzen Cudrio (borger i Skien) fra 1678. Halvparten (3 ½ tønne) ble solgt
til Johan Octavio Cappelen i 1711. Cudrios enke eide resten (3 ½ tønne) til 1723. Geheimråd Adeler kjøpte enkas del i 1723.
Han solgte sin del av eiendommen til brødrene Deichman i ca. 1735. Disse var på den tiden Fossum jernverks eiere.
Kanselliråd og jernverkseier Herman Løvenskiold på Fossum kjøpte disse 3 ½ tønne i 1739. Han kjøpte resten (3 ½ tønne)
av Johan Cappelens enke i 1742. Øvre Hoppestad har deretter vært i Løvenskiold-Fossums eie fram til 1870.

Tidlige brukere.
Den første leilending vi kjenner til het Even. Han var nevnt i 1611 og 1613. En Jacob fra 1623 og Halvor fra 1626.
Den neste bruker vi hører om er Povel Druchen, født ca. 1626. ”Han brukte halve øvre Hoppestad fra ca. 1640.
Han var borger i Skien, men var oppført som bruker av denne gården i 1647 og i prestens manntall av 1664.
Ifølge Skien skifteprotokoll (1666-1686, folie 180a), var hans kone Alhed Christophersdatter Stockmann på øvre
Hoppestad da hun døde.
Nevnt som bruker og ”paaboer” i skattematrikkelen 1670/71. Erik var nevnt sammen med Povel i 1647 og Erik alene
i 1664. Se Erik nedenfor.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Hoppestad øffre som Pouell och Erich bruger, schylder 7 tn. korn. Deraff eier Christen Andersens børn i Scheen 5 tn. med bøxell,
Joen Hualen i Søffherit i Teellemarken 1 tn., och Lauritz Pedersen paa Traag i Bamle 1 tn. Er taxerit for 1 1/2 fuldgaardt och 1/2 ødegaardt,
penge 9 dr. 3 mk. S. (salige) Christen Andersens børn i Scheen byger.”

Gården betalte kvegskatt i 1657 av 2 hester, 5 kuer, 2 kviger, 10 sauer, 3 lam og 2 griser.
Landskyld 1665: 7 tønner (korn).

Fra skattematrikkelen 1670-71:
ӯffre Hoppestad Poffuel Druchen Borger i Scheen paaboer. Schylder 7 hdr. som hand
selff med bøxell ejer. Paa gaarden findis 1 saug som hand self  i brug haffuer.
Giffuer Schatt 14 Rd.”

G.br., leilending
Erik (Andersen?) Hoppestad f. ca. 1616 d. ca. 1666.
g.m. Johanne Tygesdatter fra Vipeto nedre i Holla f. ca. 1620 d. før 1675, d.a. Tyge Andersen og hans første kone.
1. Tyge Eriksen f. ca. 1645. Tilstede ved skiftet på Søve i Holla den 9/8-1712.
2. Kirsti Eriksdatter f. ca. 1646 g.m. Anders Larsen Sem. Se Sem øvre.
3. Anders Eriksen f. ca. 1649. Se N. Skotland under Hyni.
4. Maren Eriksdatter f. ca. 1652 g.m. Jon Johannessen. Se Enggrav(A).
5. Karen Eriksdatter (Kari) f. ca. 1654 g.m. Ole Thorsen Sneltvedt. Se S. Sneltvedt(A).
6. Ingeborg Eriksdatter f. ca. 1654 bg. i Eidanger 14/5-1728, ”Olle Søfrensøn Lundis qvinde Ingeborg Errichsdatter Lunde, 74 aar.” Ingeborg g1g m. Ole Nilsen på S. Lunde i Eidanger.
    Ingeborg g2g ca. 1699 m. Ole Sørensen f. ca. 1677 på S. Lunde. 
Br. ca. 1647.

Erik Hoppestad er nevnt sammen med sin sønn Anders i sogneprestens manntall av 1664, ikke i fogdens manntall 1666.
På Søve i Holla ble det 9/8-1712 skiftet etter den barnløse Hans Tygesen. Derfor er alle hans hel- og halvsøsken nevnt.
Deriblant hans halvsøster Johanne Hoppestad. Siden Johanne var død ble hennes barn nevnt og det er barna ovenfor.

G.br., leilending
Ole Lauritzen Hoppestad (Ole Larsen) f. ca. 1650.
g1g m. Else Pedersdatter fra Eriksrød f. ca. 1652 bg. 9/3-1695. ”Else Ole Hoppestads. 43 aar gml.”, d.a. Peder Eriksrød.
g2g 4/8-1695 (trol. i Skien) m. enke Karen Knudsdatter f. ca. 1647 bg. 21/12-1720. ”Ole Hoppestads qde. Karen 73 aar 2 maaneder.”
1. Halvor Olsen f. ca. 1680. Nevnt som fadder i 1697. ”Halvor, Ole Hoppestads Søn er skreddersvend.”
Br. ca. 1675.

Fra en rettssak mot fogden Rasmus Pedersen Hestad i Bamble i tiden 1690-1693 er det
nevnt en Olluf (Ole) Hoppestad samtidig som Erik Hoppestad.

Else Pedersdatter var søster til Jacob Jønnevald. Ei Marthe var i tjeneste hos denne familien
i 1691 og 93. Hun var da nevnt som fadder. I feb. 1697 var det ei Anne som var ”pige” her.

6/4-1695       ELSE PEDERSDATTER        Bamble skifteprot. nr. 2 pag. 22a.
Ø.Hoppestad    Arvinger:                            
               Enkem. Ole Larssen Hoppestad
               og deres søn Halvor Olssen, 15 år og tilstede.
Overværende på guttens vegne var også hans morbror Jacob Jønnevold. Faren formynder for sin søn.
Brt: 151 - 2 - 18
Net: 139 - 2 - 18.

Karen Knudsdatter hadde med seg sine barn hit. hennes sønn Aslak er nevnt som fadder i 1700:
”Ole Hoppestads stifsøn Aslak og hans Moder Karen”.
Det var også en datter ”Ole Hoppestads stifdatter.” var fadder i 1704. Senere er følgende jenter nevnt
som faddere, kalt Ole Hoppestads datter Ingeborg nevnt i feb. 1706 og Karen nevnt i feb. 1708. Vi kan
se av skiftet ovenfor at Ole kun hadde sønnen Halvor (15 år) i første ekteskap, så de nevnte døtre må
være hans stedøtre.

Øvre Hoppestad ble delt i 2 bruk i ca. 1680.

Se Hoppestad øvre(A) og Hoppestad øvre(B).