ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sjeleregister Eidanger Sogn 1725

Innkluderer Porsgrunn og Brevik strandsteder.

Transkribert av G.S. Gjerpen 1997.

Oppdatert 28.09.2020


Efter Deris Kongl. Mayestets Foeged Joachim
Sweeders respective ordre; Haver Jeg underskrefne
Lensmand udj Eidanger Sogn, forferdiget, Dette
Mandtall over Eidanger Sogns tilligende gaarde
og indbyggere, som og Strandsiddere i Brewig og
Porsgrund, som følger. (Avsluttet i November 1725.)

(Avskrift av mikrofilm, innkjøpt fra Riksarkivet.
Alt i paranteser er kommentarer av G.S.)


| Eidanger - Porsgrunn | Brevik | Eidanger II |


Eidanger - Porsgrund

Biørntwedt øfre
Skylder 6 Huuder, bruges af Veldædle og Velbeh. Hr. Cancellie Raad Herman Leopoldus gamel 48 aar, er gift med Velædle og Velbeh. Frue Kirstine Sørensdatter Brinch gl. 28 aar, haver Hl. CancelliRaaden 2de Sønne, Herman Leopoldus gl. 25 aar, er udenlands og Søren Leopoldus gl. 5 aar, haver 2de Skriverkarle, Niels Aall gl. 25 aar og Thomes Bugge 21 aar.
Enn liden tiener Niels Nielsøn Møller gl. 14 aar. En Kusk Nafnlig Lars Pedersøn 36 aar gl. 36 aar.
2de tienistedrenge Nafnlig Jan Pedersøn gamel 22 aar og Peder Hansøn gamel 22 aar, ingen af dem tient for Soldat, er alle friske og Enn tieniste piger Nafnlig Een Huusholderske Maren Jensdatter Høst gamel 30 aar, Een Stuepige Margrethe Pedersdatter gl. 22 aar, Lisbeth Pedersdatter gl. 28 aar og Børte Jensdatter gl. 21 aar. Alle som SkriferFolch tiener for aarsløn.
Holder til i Huuse nafnlig Helge Hansøn Liie, enchemand gl. 34, haver 1 Søn Hans 8 aar. Haver iche tient.

Under Gaarden er 2de Huusmandspladser

Rødningen
Rødningen uden Grindt bruges af Tolf Pedersøn gl. 28 tiener for Soldat, er Frisk, gift med Kirsten Andersdatter gl. 25 aar, haver een Søn Niels Tolfssøn gl. 1 aar og 1 datter Karen Tolfsdatter gl. 2 ½ aar.
Paa Pladsen kan fødes 1 Koe.
Hos bemelte Tolv Skougen eller Rødningen er tilhuus hans kones Moder Anne Nielsdatter gl. 70 aar.

Grøndlie (Grønli)
Rødningen eller Grøndlie iligemaade uden grindt, bruges af Torbiørn Sørensøn gl. 68 aar har tient for Soldat, og er LandDragoun endnu er Frisk efter sin alder, gift med Inger Jacobsdatter gl. 60 aar. Haver 1 Søn Niels Torbiørnssøn gl. 24 aar inroulered, og 1 datter Nafnlig Anne Torbiørnsdatter gl. 20 aar er Hieme hos Forældrene.
Bemelte Øfre Biørntvedt udreeder 1 Soldat.

Biørntwedt nedre (Omfatter også det daværende Porsgrunn.)
Skylder 6 Huuder, bruges af Velbemidlede Hr. Cancellie Raad Leopoldus.
Paa Nedere Biørntwedt gaard er ingen Huuse bestaaende undtagen Stranden eller Porsgrund kaldet som liger paa bemelte gaards grund og bestaar af efterskrefne Huuse som følger:

Lars Bentsøn gl. 30 aar har tient for Matros er gift med Kirsti Torsdatter gl. 26 aar, haver 1 drengebarn, Christen Larsøn gl. 2 maaneder, og een liden pige gl. 14 aar, tiener uden løn, Nafnlig Anne Larsdatter og Een pige som er til huuse hos forbemelte Lars Bentsøn, Børte Pedersdatter gl. 29 aar.

Anund Gundersøn gl. 30 aar er enroulered, gift med Ingeborg Nielsdatter gl. 25 aar. Har et Drengebarn Morten Hendrig Anundsøn gl. 3 aar, er tilhuuse mandens Moder Boel Anundsdatter gl. 65 aar.

Jon Olsøn gl. 40 aar, tiener for Matros, er gift med Helge Hansdatter gl. 30 aar, har et Drengebarn Evert Jonsøn gl. 1 ½ aar og et pigebarn Børte Jonsdatter gl. 4 aar.

I Klokkerens hus:
Hans Halvorsøn gl. 28 aar tiener for Matros er gift med Maren Nielsdatter gl. 30 aar. Er Selv til huuse hos Klockeren Ole Sørensøn Kiær. (Trolig Kjær i Bamble - ikke Gjerpen. G.S.)

Tor Andersøn gl. 50 aar har tient for Soldat. I 8 aar er lit Tunghør, er gift med Anne Hansdatter gl. 36 aar haver et pigebarn Marte Torsdatter gl. 3 aar.

Poul Frøling Skomager er til huuse hos Klockeren gl. 48 aar, er Enchemand haver 3de døttre, Anne Marie Poulsdatter gl. 21 aar, tiener ved Ullefos hos Mons. Elckier og Kistine Poulsdatter gl. 16 aar, hieme hos Faderen samt Florentine Poulsdatter gl. 13 aar, er hos sin søster paa Aasebachen i Gierpen Sogn.

Ole Klocker i Eidanger Sogn bruger een Liden Plads under formelte Biørntvedt Nedre som er inden grinend og kand føde 1 Koe og 6 Safver. Formelte Klocker (Ole Sørensøn Kiær) gl. 44 aar er gift med Ingeborg Andersdatter gl. 48 aar, haver een Søn Anders Olsøn gl. 16 aar, enroul. Matros og 3de døttre, Anne Sophie Olsdatter gl. 19 aar tiener hos Hr. Friderich Mejer (Presten i Eid.), Else Olsdatter gl. 12 aar og Magrete Olsdatter gl. 9 aar, begge hieme hos Forældrene.
Bemelte Klocker bruger noch een anden plads under same Gaard, kaldet Toldskougen uden Gierd som gifver aarlig Rettighed til Gaarden hvorpaa kand fødes 1 Hest, 1 Koe og 5 Sover. Paa bemelte plads Tolskougen er een Huuskone som er Enche gl. 50 aar, haver 2de barn een Dreng Knud Knudsøn gl. 14 aar og een pige Karen Jonasdatter gl. 10 aar.

Peder Erichsøn bruger een liden Plads under bemelte Biørntvedt N. hvorpaa kand fødes 5 Sover, er inden Grind gl. 49 aar, tient for Matros, er gift med Kirsten Andersdatter gl. 39 aar, haver 2de Sønner Anders Mortensen gl. 19 aar, enroulered og Michel Hendrichsen gl. 14 aar, 2de døttre Maren Mortensdatter gl. 17 ½ aar og Anne Marie Pedersdatter gl. 9 aar.

Giert Monsøn er Soldat gl. 28 aar, er gift med Gunild Olsdatter gl. 38 aar, haver 1 Søn Nafnlig Olle Giertssøn gl. 1 aar, 2de døttre Nafnlig Inger Hansdatter gl. 12 aar og Else Giertsdatter gl. 3 ½ aar.

Solve Andersøn gl. 49 aar iche tient Kongen er Frisk, gift med Marte Gundersdatter gl. 41 aar, haver 2 Sønne, Giert Solvesen gl. 10 aar, Gunder Solvesen gl. 7 aar. er hieme hos Forældrene og 2de døttre, Giørel Giertsdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Due og Anne Catrine Giertsdatter gl. 14 aar er hieme hos Forældrene. Er ellers tilhuuse hos dem, deris gl værmodere Ragnild Jørgensdatter gl. 79 aar og Barbara Andersdatter iligemaade een enchekone gl. 64 aar, noch Een Matros Jens Iversen ba…., gl. 54 aar.
Bemelte Solve Andersøn bruger ogsaa en liden Plads under bemelte Biørntvedt N. som kand føde 1 Koe og 2 Sover paa.

Mons. Niels Nielsøn Hafsund gl. 30 aar gift med Tore Gundersdatter gl. 26 aar haver Et Barn Anne Marie Nielsdatter gl. 7 ½ aar og Een Tienistepige Anne Catrine Hansdatter tiener for aarsløn, haver og tilhuuse hos sig sin moder Anne Hafsund gl. 75 aar.
Bemelte Niels Hafsund bruger een liden gaard i Gierpen Sogn.

Niels Jacobsøn gl. 56 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Johanne Davidsdatter gl. 56 aar, bruger een liden Plads hvorpaa kand fødes 1 Koe, haver 4 Søner, Jacob Nielsøn gl. 20 aar, David Nielsøn gl. 18 aar, begge enroulerede, Hans Nielsøn gl. 14 aar og Evert Nielsøn gl. 10 aar, alle 4 hieme hos Forældrene og Eet Pigebarn Kirsten Nielsdatter gl. 23 aar, tiener nesten i Christiansand.

Anders Larsøn er i Kiøbenhafn, hans kone Maren Erichsdatter gl. 45 aar haver 1 Søn, Lars Andersøn gl. 8 aar og een datter Marte Andersdatter gl. 18 aar, haver til huuse hos sig Keje Olsøn gl. 30 aar, tient for Soldat, omtrent 10 aars tid, er frisk gift med Maren Olsdatter, haver Een datter Anne Kejersdatter gl. 6 aar.

Even Rolfsen gl. 31 aar, er enroulered, gift med Anne Søfrensdatter gl. 36 aar, haver Een liden Søn Rolf Evensen gl. 4 maaneder. Bruger een liden Plads hvorpaa kand fødes 4 Sofver.
Haver til Huuse hos sig sin Moder Karen Christensdatter gl. 66 aar, hans broder Hendrich Rolfsen gl. 36 aar, er Matros, og deris Syster Maren Rolfsdatter gl. 23 aar.

Sivert Diedrichsøn gl. 62 aar er inroulered, gift med Maren Larsdatter gl. 57 aar, haver 4 børn hieme hos sig, Hans Sivertssøn gl. 21 aar inroulered, Diderich Sivertssøn gl. 10 aar, Johannes Sivertssøn gl. 7 aar og Ingeborg Sifvertsdatter gl. 25 aar. Haver til huuse hos sig Een Matros Sivert Ingebretsen gl. 24 aar.

Hendrich Halvorsøn gl. 27 aar er Soldat gift med Maren Andersdatter gl. 27 aar, haver Een datter 1 ¼ aar.
Haver til huuse hos sig sin Moder Børte Tiøstelsdatter gl. 65 aar, Een Vanfør Giente Abelone Hannebaldsdatter gl. 48 aar.
Bruger een liden Havn hvorpaa kand fødes 4 Saver (Sauer).
Hafver 2de Søstre nafnlig Anne Halvorsdatter tiener i Scheen gl. 24 aar og Siri Halvorsdatter gl. 20 aar, tiener i Graaten.

Mathias Hansøn gl. 81 aar har tient for Matros er gift med Lisbeth Knudsdatter gl. 58 aar.
Bruger Plads hvorpaa kand fødes 1 Koe og 3 Safver, haver 2de Børn Kield Larsøn gl. 11 aar, er hieme hos forældrene og Karen Kittilsdatter gl. 21 aar tiener hos Lars Halvorsøn.
Haver og en Stifsøn Amund Larsøn Corporal, gl. 25 aar.

Tor Andersøn Myre gl. 70 aar tient for Soldat gift med Anne Nielsdatter gl. 48 aar.
Haver 2de Sønner, Peder Torsøn gl. 13 aar og Anders Torsøn gl. 8 aar samt een datter gl. 10 aar, er hieme hos forældrene.

Lisbeth Jensdatter een Enche gl. 54 aar, bruger en liden havn hvorpaa kand fødes 1 Koe og 3 Saver.
Haver 3de Sønner, Jens Larsøn er vanvittig gl. 30 aar, Sivert Larsøn er Sergiant gl. 25 aar og Lars Larsøn gl. 22 aar enroulered og alle hieme hos Moderen. Haver til huuse hos sig sin Sødster Sara Jensdatter gl. 57 aar.

Lars Halvorsøn Næs gl. 24 aar, har iche tient Kongen er frisk, gift med Marie Hansdatter gl. 35 aar. Hans Stifsøn, Peder Larsøn gl. 2 aar. Haver een liden pige hos sig nafnlig Karen Nielsdatter gl. 12 aar, tiener uden løn.

Godtfridt Heidel Snedchier gl. 37 aar er gift med Marte Larsdatter gl. 45 aar, haver Stifbørn: Anne Arnesdatter gl. 27 aar, tiener i Scheen, Gunild Arnesdatter gl. 25 aar, Maren Arnesdatter gl. 11 aar og sine egne Børn, Jørgen Godtfridtsen gl. 5 aar og Maren Godtfridtsdatter gl. 2 aar.

Jens Hansøn gl 62 aar, har tient for Matros er frisk, gift med Anne Christensdatter gl. 60 aar. Haver een datter Marie Jensdatter gl. 24 aar er hieme hos forældrene.
Haver een liden hauge hvorpaa kand fødes 4 saver (Sauer).

Niels Svendsen gl. 30 aar er en Svendske og har tient for Soldat der, er frisk, gift med Anne Tolfsdatter gl. 28 aar, Een datter Inger Svendsdatter (Skal vel være Nielsdatter? G.S.) gl. 4 maaneder.
Haver til huuset hos sig sin Værmoder Ingeborg Andersdatter gl. 62 aar. Bruger een liden Hauge hvorpaa kand fødes een Koe.

Niels Albretsen gl. 42 aar, iche tient Kongen, er Vanfør, gift med Ingeborg Hansdatter gl. 40 aar. Haver Børn Nafnlig Hans Nielsøn gl. 10 aar, Albret Nielsøn gl. 5 aar, Kirsten Nielsdatter gl. 16 aar tiener paa Landet og Karen Nielsdatter gl. 12 aar tiener hos Lars Halvorsøn.

Daniel Christensøn Arveschow Schreder gl. 50 aar er gift med Børte Svendsdatter gl. 36 aar. Har een Liden Søn Christian Arveschow gl. 4 aar. Haver een liden hauge hvorpaa kand fødes 3 Saver.

Børte Simensdatter gl. 48 aar er Enche. Haver 1 Søn Nafnlig Ole Hansøn gl. 5 aar.

Anders Ledvorsen gl. 54 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Magrete Olsdatter gl. 35 aar. Haver 2de Sønne nafnlig Jens Andersøn gl. 7 aar, og Iver Larsøn hannes Stedsøn 8 aar og pigebørn Barbara Andersdatter gl. 23 aar, tiener i Scheen, Margrethe Andersdatter gl. 11 aar, tiener i Gierpen Sogn, Elli Andersdatter gl. 9 aar og Mari Andersdatter gl. 3 aar.

Lars Torgiersen gl. 37 aar, tiener for Matros, er gift med Elli Olsdatter gl. 40 aar. Haver Een Søn Ole Larsøn gl. 10 aar.

Lars Halvorsøn Løyt. Lensmand udi Eidanger Sogn gl. 46 aar, er gift med Marte Olsdatter gl. 59 aar.
Haver 1 Søn Tor Larsøn gl. 18 aar Enroulered, haver een tienistepige Karen Kittilsdatter gl. 21 aar tiener for aarsløn og Et fosterbarn Else Nielsdatter gl. 10 aar faar ingen løn. Bruger een liden Hauge hvorpaa kand fødes 3 Saover (Sauer).

Aase Hansdatter Een Enche gl. 60 aar. Haver tilhuuse hos sig sin Søn Jørgen Andersøn gl. 30 aar tiener for Matros er gift med Karen Hansdatter gl. 28 aar, haver 1 Søn Nafnlig Anders Jørgensen gl. ½ aar og 1 datter Malene Jørgensdatter gl. 2 aar.

Gunder Christensøn gl. 35 aar iche tient Kongen, er frisk, er gift med Else Monsdatter gl. 55 aar, haver 1 Søn Nafnlig Jacob Gundersøn gl. 8 aar og 1 datter Kisten Jacobsdatter gl. 17 aar, tiener i Eidanger Sogn.

Christen Thomesen gl. 44 aar iche tient for Soldat eller Matros, er gift med Maren Larsdatter gl. 46 aar.
Haver 1 Søn Thomas Christensøn gl. 6 aar og 1 datter Marte Christensdatter gl. 8 aar. Haver een gamel Huuskone hos sig Magrethe Christensdatter som er over 80 aar.

Hans Bojesen gl. 33 aar, er Enroulered, gift med Maren Nielsdatter gl. 39 aar. Haver ingen Børn.

Lars Sifvertsen gl. 40 aar, Matros, gift med Johanne Bentsdatter gl. 41 aar. Haver 1 Søn Peder Larsøn gl. 1 ½ aar og 1 datter Marte Larsdatter gl. 4 aar. Samt een søster Lisbet Bentsdatter gl. 24 aar, tiener hos Gram.

Lauge Arnesøn gl. 47 aar, Matros, gift med Kirsten Knudsdatter gl. 46 aar, haver 2de Sønne, Arne Laugesen gl. 18 aar inroulered, Knud Laugesen gl. 15 aar og tiener hos Hr. Cancellie Raad Leopoldus og 1 datter Maren Laugesdatter gl. 4 aar.

Lars Jensøn gl. 32 aar, Matros, er gift med Maren Knudsdatter gl. 36 aar, haver 1 Søn Nafnlig Jens Larsøn gl. 2 ½ aar og 1 datter Anne Larsdatter 4 aar.
Bruger en liden Hauge hvorpaa kan fødes 2 Saver.

Niels Andersøn gl. 31 aar Stefningsmand gift med Zidsel Teruglsdatter (Trugelsd. G.S.) gl. 39 aar, haver 1 datter Giertrud Nielsdatter gl. 5 aar. Haver een liden dreng hos sig Nafnlig Halvor Nielsøn er hieme i Eidanger Sogn, haver sin gamle Værmoder hos sig, Guri Knudsdatter gamel 89 aar.

Anders Simensøn gl. 53 aar er Land Dragon gift med Mari Maarsdatter(?) gl. 54 aar, haver 1 Søn Ole Andersøn gl. 16 aar er inroulered og hieme hos Faderen.

Johannes Johannesen gl. 27 ¼ aar, inroulered, gift med Mari Kolbiørnsdatter gl. 46 aar. Haver til huuse hos sig sin Moder Helje Johannesdatter gl. 84 aar.

Christen Wendelboe Corporal gl. 26 aar er gift med Karen Truglsdatter gl. 25 aar, haver 1 søn Peter Christensøn gl. 3 maaneder. Haver tilhuuse hos sig een kone Nafnlig Eli Jespersdatter gl. 45 aar, haver Een Søn Simen Larsøn gl. 7 aar og 1 datter Maren Larsdatter gl. 11 aar tiener hos Peder Erichsøn uden løn.

Halvor Bentsøn gl. 30 aar er Matros, gift med Siri Hansdatter gl. 27 aar, haver 1 Søn Bent Halvorsøn gl. 1 aar og 1 datter Karen Halvorsdatter gl. 3 aar.

Niels Nielsøn gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsøn gl. 17 aar, Søren Nielsøn gl. 14 aar, Knud Nielsøn gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsøn gl. 7 aar er hos Niels Andersøn. Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge hvorpaa kand fødes een Koe.

Niels Nielsøn Døevig gl. 43 aar er Matros, gift med Inger Pedersdatter gl. 46 aar. Haver 1 Søn Nafnlig Peder Larsøn gl. 19 aar er inroulered, og hieme hos forældrene.
Har iligemaade een liden Hauge hvorpaa kand fødes enn 4 saver.

Een Plads kaldet Sundet under tit bemelte Nedre Biørntvedt.
Helje Tiøstelsdatter Een Enche gl. 67 aar, haver 2de Sønne som er Enroulered Nafnlig, Jens Eliasen gl. 24 aar og Søren Eliasen gl. 20 aar. Begge hieme hos Moderen. Haver 1 Tienistepige Maren Olsdatter gl. 36 aar.
Haver til Huuse hos sig hendes Sal. Mands Broder Jon Ingebretsen gl. 70 aar som iche haver tient Kongen.
Paa pladsen kand fødes 1 Koe og 1 Qvie og 2 Saver.

Peder Olsøn Tangen gl. 48 aar, iche tient Kongen, er lit Tunghørt, er gift med Randi Christensdatter gl. 60 aar. Haver 1 Søn og 1 datter, Sønnen Nafnlig Ole Pedersøn gl. 10 aar og datteren Elen Pedersdatter gl. 12 aar. Paa pladsen kand fødes 1 Koe og 2 Saver.

Anders Michelsøn Gaasegrund gl. 50 aar, har tient for Marin, er iche frisk, gift med Karen Jørgensdatter gl. 40 aar. Haver Børn: Jørgen Andersøn enroulered gl. 22 aar, Michel Andersøn gl. 7 aar, og 3de døttre Nafnlig Ingeborg Andersdatter gl. 20 aar, Kirsten Andersdatter gl. 12 aar og Karen Andersdatter gl. 9 aar.
Kand fødes paa Pladsen 1 Koe og 5 Saver.

Alle formelte Pladser og Strandhuuser som her er opregend er beliggende under Velædle og ….. CancellieRaad Leopoldues Brugende Gaard Kaldt Biørntwedt Nedre, hvilchen Gaard er Søe Limidt og derfor iche anført for nogen Soldatter Lægd.

Jønholt
Skylder 4 huuder er Een Søegaard og uden Soldatter Lægd. Bruges af Velædle og Bemdl. Capitain Holst er gift med Velædle og Bemdl. Frue Dortea von Deurs haver Een GaardsDreng Nafnlig Jens Juel gl. 33 aar er Enroulered og Een Huusholderske Margrete samt Een anden Gaardspige Nafnlig Pernille Arnesdatter gl. omtrent 28 aar. Til Gaarden Jønholt er ingen Lasteskoug eche heller brændeved og ganske lidet til Gierdefang. Er ellers een liden Bæcheqwærn til Gaardens fornødighed. Videre Herligheder er iche i Nogen Maand.

Scruckerød (Skrukkerød)
Skylder 1 Huud, udreeder ¼ Soldat, bruges af forbemelte Capitain Holst. Paa Gaarden er ingen Folch eller Huuse Bestaaende. Til Gaarden er slet inge Herlighed som enten Skoug, Fischeri eller Deslige.

(Tyge Nielsøns hus)
Tygge Nielsøn gl. 30 aar er Enroulered, gift med Magnild Larsdatter gl. 32 aar, haver een Søn Ole Tyggesen gl. 4 aar.

Uldrich Knudsøn gl. 57 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Jensdatter gl. 41 aar, haver 2de Sønner nafnlig Knud Uldrichsen gl. 8 aar og Jens Uldrichsen gl. 6 aar og 3de døttre Nafnlig Anne Magrete Uldrichsdatter gl. 13 aar, Else Uldrichsdatter gl. 10 aar og Mari Uldrichsdatter gl. 3 aar.

Niels Christensøn gl. 48 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Jehane Jensdatter gl. 36 aar, haver 3de Sønne Nafnlig Jens Nielsøn gl. 8 aar, Christen Nielsøn gl. 5 aar, Anders Nielsøn gl. ¼ aar og 2de døttre, Maren Nielsdatter gl. 7 aar, Kirsten Nielsdatter gl. 3 aar.

Rasmus Taraldsen gl. 43 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Karen Haagensdatter ("Haachensd.") gl. 62 aar, haver tilhuuse hos sig Een Betiennter Nafnlig Hans Hartvigsen gl. 54 aar er gift med Maren Pouhsdatter, haver 2de døttre Nafnlig Giertrud Hansdatter gl. 5 aar, og Life Hansdatter ichuns 1 aar gamel.

Christopher Nielsøn gl. 33 aar er Matros, gift med Maren Larsdatter gl. 28 aar, haver een datter Ragnild Christophersdatter gl. 6 aar, er tilhuuse i Mester Greens huuse.

Hans Nielsøn gl. 30 aar, Enroulered og Een Enchemand, haver 1 datter Nafnlig Eli Hansdatter gl. 3 ¾ aar.
Hans Nielsøns broder Lars Nielsøn gl. 21 aar, tiener hos Mester Green, er Enroulered. Haver ellers tilhuuse hos sig bemelte Hans Nielsøn, een Enchekone Nafnlig Børte Torgiersdatter gl. 60 aar, haver 2de pigebarn Nafnlig Osloug Johannesdatter gl. 26 aar og Pernille Davidsdatter gl. 15 aar.

Jacob Nielsøn gl. 28 aar, Enroulered, gift med Inger Margrete Hendrichsdatter gl. 26 aar, haver ingen børn. Er til huuse hos sin Broder Tyge Nielsøn.

Flåtten (Det står faktisk tydelig Flåtten med "å" - i 1725! G.S.)
Skylder 2 Tønder og 1 Huud, udreeder ¾ Soldat. Bruges af 2de Bønder Nafnlig Ole Olsøn 1 Tønde 6 Skind og Ole Solvesen 1 Tønde 6 Skind.
Ole Olsøn 61 aar gamel er gift med Anne Nielsdatter gl. 50 aar, haver 2de Søne Nafnlig Ole Olsøn gl. 18 aar, Niels Olsøn gl. 14 aar og datter Aaste Olsdatter gl. 11 aar.
Til Gaarden er ingen Skoug uden allene Knap til Gierdefang og Brændeved.

Ole Solvesen gl. 30 aar tiener for Soldatter er gift med Dorte Nielsdatter gl. 38 aar, haver 2de Søner Nafnlig Even Olsøn gl. 5 aar og Amund Olsøn gl. 2 aar og 1 datter Kirsten Olsdatter gl. 6 aar. Haver 1 tienistepige Nafnlig Elen Pedersdatter gl. 12 aar, tiener for aarsløn. Haver og tilhuuse hos sig sin gl. Moder Dorte Ifversdatter gl. omtrent 67 aar.
Forbemelte Ole Olsøn haver tient for Marin og er temelig frisk med nu.
Til Gaarden er iche videre Herlighed end før er anført.

Klewen
Skylder 4 Huuder, udreeder Een Soldat. Bruges af Mester Green. Til Gaarden er ingen Skoug uden allene Knap Gierdefang iche heller nogen anden Herlighed.

Rønningen eller Stranden
Under bemelte gaard Klewen er Een Huusmandsplads kaldet Rødningen eller Stranden (Klevstrand G.S.). som ligger udengierds og bruges af Peder Nielsøn gl. 54 aar, har tient for Matros 10 aars tid, er frisk, gift med Børte Olsdatter gl. 52 aar, haver 2 Sønne Nafnlig Ole Pedersøn gl. 20 aar, tiener for Soldat og hos Niels Pedersøn Hogholt for løn og Simen Pedersøn gl. 16 aar er inroulered og 1 datter Aaste Pedersdatter gl. 19 aar, er begge hieme hos Forældrene.

Hogholt (Hovholt)
Skylder 7 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 3de Bønder Nafnlig Niels Pedersøn 3 ½ Huud, Niels Andfindsen 1 ¾ Huud og Ole Andfindsens enche, Marthe Torchildsdatter 1 ¾ Huud.

Niels Pedersøn gl. 44 ½ aar, har iche tient for Soldat, er frisk, gift med Børte Hansdatter gl. 41 aar, haver 2de døttre, Kirsten Nielsdatter gl. 16 aar og Guri Nielsdatter gl. 9 aar. Haver 1 Tieniste Dreng Ole Pedersøn som er anført under nest forige Plads (Kleven. G.S.) og tiener for aarsløn og 1 Pige Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn.

Niels Andfindsen gl. 45 aar, har iche tient for Soldat er lid vandfør i den Eene Haand, er gift med Aaste Andersdatter gl. 46 aar. Haver 4de Søner Nafnlig Anders Nielsøn gl. 17 aar er iche Soldat, Hans Nielsøn gl. 13 aar, Ole Nielsøn gl. 12 aar, Lars Nielsøn gl. 4 aar, og 1 datter Marte Nielsdatter som er hos Zidsel Hejestad foruden Løn.

Enchen Marte Torchildsdatter gl. 30 aar haver 2de døttre, Mari Olsdatter gl. 5 aar og Ingeborg Olsdatter gl. 3 aar, Haver ellers tilhuus hos sig sin Moder Mari Olsdatter gl. 60 aar og sin Broder Hans Torchildsen gl. 21 aar, iche tient for Soldat, er frisk. Skoug recher iche uden lidt til Huushielp og Gierdefang samt Brændeved.

Stridsklef
Skylder 1 Huud, udreeder (åpent felt. G.S.) Soldat, bruges af Mons. Hans Laugesen Borch
Til Gaarden er ingen Skoug hverchen Huushielp eller Brændeved, iche heller Gierdefang. Paa gaarden opholder sig Een Huusmand Erich Olsøn gl. 43 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Nielsdatter, haver 1 Søn Niels Erichsøn gl. 6 aar og 3de døttre, Elen Erichsdatter gl. 9 aar, Maren Erichsdatter gl. 5 aar og (åpent felt. G.S.) Erichsdatter gl. 2 aar. Paa bemelte gaard Stridsklef opholder sig iche flere folch.

Røe Nordre
Skylder 3 Huuder, udreeder (åpent felt. G.S.) Soldat, bruges af 3de Bønder Nafnlig Hans Andersøn 1 ½ Huud, Lars Jensøn 9 Skind, og Ole Olsøn Flaatten 9 Skind.

Hans Andersøn gl. 72 aar, har været LandDragoun i 20 aar, er gift med Karen Kittilsdatter gl. 50 aar, haver 2de Sønne Anders Hansøn gl. 16 aar er inroulered og tiener hos SognePræst Friderich Mejer for aarsløn, Cornelius Hansøn gl. 9 aar og 2de døttre Ingeborg Hansdatter gl. 15 aar og Pernille Hansdatter gl. 26 aar tiener i Laurwigen. Den Eene Sønnen og den eene datter er hieme.

Lars Jensøn gl. 60 aar har tient for Matros, er gift med Elen Olsdatter gl. 60 aar, haver 2de Sønne, Ole Larsøn gl. 20 aar iche Soldat, tiener hos enchen paa Twetten, Jens Larsøn gl. 18 aar iche Soldat, tiener hos Mester Bouman og 3de døttre, Anne Larsdatter gl. 24 aar, Inger Larsdatter gl. 22 ½ aar og Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar. Den eldste datter er hieme hos Forældrene den anden tiener hos Ole Nordal og 3die og minste tiener paa Twetten N. hos Enchen.

Ole Olsøn Flaatten er anført under Flaatten gaard med sin Familie. Til Gaarden er Slet intet Skoug hverchen Gierdefang eller Brændeved. Heller ingen anden Herlighed.

Twetten Nordre
Skylder 6 ½ Huud, Udreeder ingen Soldat, Bruges af Karen Simensdatter gl. 37 aar, (fra Herøya) haver 2de døttre Nafnlig Aase Hansdatter gl. 15 aar og Kirsten Hansdatter gl. 10 aar, begge hieme hos Moderen. Haver 2de Tieniste Drenge Nafnlig Søren Rejersen gl. 22 aar, iche Soldat og Ole Larsøn 20 aar gamel, iche Soldat, tiener begge for aarsløn samt Een Tienistepige Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar tiener ligemaade for aarsløn. Haver til Huuse hos sig sin Salig Mands Broder Jacob Tollefsøn gl. 60 aar iche tient for Soldat er gift med Aaste Sørensdatter gl. 51 aar, ingen Børn.
Til gaarden Twetten N. er ingen Skoug uden allene Gierdefang og Brændeved til Gaardens fornødenhed.
Under Gaarden er Een Huusmandsplads Kaldet Rødningen.

Rødningen bruges af Peder Anundsøn 62 aar gl., har tient for Soldat i 14 aar er svag, gift med Karen Christensdatter gl. 36 aar, haver 2de Sønne, Lars Pedersøn gl. 7 aar og Isach Pedersøn gl. 1 ½ aar og 6 piger Nafnlig Børte Pedersdatter gl. 30 aar, Siri Pedersdatter gl. 16 aar, Gunild Pedersdatter 14 aar, Eli Pedersdatter 8 aar og Giertrud Pedersdatter gl. 8 aar. Gunild er paa Biønes og tiener for aarsløn, og den mindste Eli Pedersdatter er paa Leerstang hos Søren. Alle de andre er hieme hos Forældrene.

Twetten Søndre
Skylder 9 ½ Huud, Udreeder 1 Soldat og bruges af Mons. Bowman 8 ½ Huud og Staae (Stoe Sørensøn.G.S.) 1 Huud.
Paa Mons. Bowmans anpart er iche flere folch end som 2de Fæe Gienter Nafnlig Børte Budeje gl. 40 aar og Maren Knudsdatter gl. 20 aar.

Stoe Sørensøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, er gift med Børte Ingebretsdatter gl. 24 aar, haver 1 pigebarn som bliver indført Nafnlig Ingeborg Stoesdatter gl. 2 aar, haver 1 Tienistepige
NB: Anne Larsdatter gl. 16 aar, 1 Søn Amund Stoesen gl. 1 aar.
Til bemelte S. Twetten, er iche anden Skoug end Knap til hielp til huusbygning og gierdefang samt Brændeved.
Under bemelte Gaard er 1 Huusmandsplads Samt et lidet Strandhuus bestaaende.

Claus Findsøn gl. 37 aar iche tient for Soldat, er vanfør, gift med Karen Simensdatter gl. 37 aar, haver 1 Søn, Find Clausen gl. 10 aar og 1 datter Inger Clausdatter gl. 2 aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

Erich Anundsøn gl. 38 aar iche tient for Soldat, er vanfør, gift med Børte Trugelsdatter gl. 48 aar, haver 1 Søn Anund Erichsøn gl. 1 ¼ aar og 1 datter Karen Erichsdatter gl. 4 aar, haver til huse hos sig sin Broder som er svag, Nafnlig Anund Anundsøn gl. 32 aar, bruger ingen plads.

Herøen
Skylder 4 Huuder, er Een Søegaard, bruges af Rolf Larsøn, iche tient kongen gl. 49 aar, er frisk, gift med Marte Simensdatter gl. 46 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Lars Rolfsen gl. 9 aar, Hans Rolfsen gl. 1 ½ aar og 1 datter Karen Rolfsdatter gl. 6 aar, haver 1 Tieniste Dreng Ole Larsøn gl. 22 aar, enroulered, og 2de Tieniste piger Nafnlig Pernille Pedersdatter gl. 18 aar og Kirsten Jensdatter gl. 16 aar.
Til bemelte Herøen er ingen Skoug uden allene Gierdefang og Brændeved. Fiskevand er icke til Gaarden.

Pladse er der under forbemelte Gaard Herøen:

Tangen
Uden Gierde, bruges af Jens Ottesen gl. 59 aar, iche været Matros, er frisk, gift med Anne Michelsdatter gl. 56 aar omtrent, haver 1 Søn Daniel Jensøn gl. 17 aar, er inroulered og 2de døttre Nafnlig Anne Marie Jensdatter gl. 24 aar, tiener hos Mons. Hans Laugesen for aarsløn og Karen Jensdatter gl. 22 aar, hieme hos Forældrene.
Paa Pladsen kand fødes Een Koe.

Hans Pedersøn boer ligeledes paa bemelte Tangen uden Gierde fra Herøen er gl. 58 aar har tient Kongen for Marin, er svag, gift med Karen Tangen gl. 68 aar, haver 1 Søn udenlands Christen Jeppesen gl. 22 aar. Paa Pladsen Kand fødes 4 Saver. (Sauer).

Sckrabeklef
Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af Amund Clausen gl. 50 aar, har tient for Soldat i 10 aar, er frisk, gift med Marte Andersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne, Lars Amundsøn gl. 20 aar er vandvidig, Anders Amundsøn gl. 17 aar iche Soldat og 1 datter Børte Amundsdatter gl. 14 aar, desforuden haver hand sin Brodersøn hos sig til Fosterbarn Nafnlig Halvor Olsøn gl. 10 aar, ingen Tienistefolch.
Til Gaarden er Skoug til huushielp og Gjærdefang, mend iche til nogen Laste eller Tømer.
Ingen Huusmandspladse er beliggende under Same Gaard eller nogen videre Herlighed.

Waller
Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Lars Hansøn 2 Huuder som er Præsteenche Sæde og Ole Hansøn 2 Huuder.

Lars Hansøn gl. 30 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Catrine Christensdatter gl. 28 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Hans Christian Larsøn gl. 10 aar og Evert Larsøn gl. 2 aar.

Ole Hansøn gl. 41 aar har tient for Soldat, er frisk, gift med Børte Tollefsdatter gl. 46 aar, haver 1 Søn, Hans Olsøn gl. 6 ½ aar og 1 datter Karen Olsdatter gl. 3 aar.
Een Tienistepige Kirsten Pettersdatter gl. 36 aar, tiener for aarsløn.
Til bemeldte Waller, ingen Fureskoug uden Lidt Bircheskoug tilhielp til Gierdefang og Brændeved.

Birchestwedt (Bjerketvedt)
Skylder 4 ¼ Huud, udreder 1 Soldat, bruges af Velædle og Velholdne Hr. Capitain Usler. Paa Gaarden opholder sig Een Huusmand Nafnlig Torkild Døel gift med Maren Døel, begge omtrent 58 aar gamel, haver 1 datter Nafnlig Ragnild Torchildsdatter gl. omtrent 13 aar. Flere Folch opholder sig iche paa bemelte Birchetwedt.
Til Gaarden er ingen Skoug, uden Knap Gierdefang og bliver same gaard brugt til hallings af Mons. Jan Usler.

Muule
Skylder 3 Huuder er en Søegaard, bruges af Ole Svendsen været Soldat gl. 31 aar, er frisk, gift med Elen Larsdatter gl. 22 aar, haver 1 datter Nafnlig Børte Olsdatter gl. 1 ½ aar, har sin Værfader tilhuuse hos sig, Lars Jensøn gl. 66 aar er gift med Kirsten Amundsdatter gl. 66 aar som har 1 datter hos sig Nafnlig Anne Larsdatter gl. 26 aar.
Skoug er der iche uden Knap Gierdefang og Brændeved til Gaardens fornødenhed.

Ørestwedt
Skylder 6 Huuder er Een Søegaard, bruges af 2de Bønder Nafnlig Anders Stephensøn 3 Huuder og Hans Alvssen 3 huuder.

Anders Stephensøn gl. 56 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne hieme hos sig Nafnlig Lars Andersøn gl. 18 aar iche inroulered, Stephen Andersøn gl. 12 ½ aar og 3de døttre Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn hos Niels Pedersøn Hogholt, Magnild Andersdatter gl. 16 aar, Ingeborg Andersdatter gl. 10 aar, begge hieme hos Forældrene.

Hans Alvssen gl. 36 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Maren Abrahamsdatter gl. 40 aar, 1 Søn Abraham Hansøn gl. 9 aar og 2de døttre Anne Hansdatter gl. 16 aar og Johanne Hansdatter gl. 6 aar, alle hieme hos Forældrene.
Same Gaard er i Skoven Ligesaa de andre Kun lid Gierdefang og Brændeved ellers ganske lidet til Huusfornøden.

Gunneklef
Skylder 6 huuder, Er Een Søegaard og bruges af 2de opsiddere Nafnlig Velædle Hr. Tolder Koefod 4 Huuder og Hans Olsøn 2 Huuder.
Paa Hr. Tolderens brugende anpart er folch beboende.

Hans Olsøn gl. 28 aar, Er Enroulered og gift med Kirstine Tolfsdatter gl. 30 aar, haver ellers hos sig 2de af sine Søstre Nafnlig Marie Olsdatter gl. 24 aar og Anne Sophie Olsdatter gl. 30 aar har skavanch i Benene.
Ingen Skoug til bemelte Gaard uden Gierdefang og lidt Brændved. Er iche nogen anden Herlighed til bemelte Gunneklef.

Schielswig
Skylder 6 Huuder, er iligemaade Een Søegaard, bruges af 2 de Opsiddere Nafnlig Guri Pedersdatter Een Enche gl. 50 aar og bruger 3 huuder og Isach Pettersen 3 Huuder.

Guri Pedersdatter gl. 50 aar, haver 4de Sønne Nafnlig Tor Rolfsen gl. 19 aar, hieme hos Moderen, Ole Rolfsen gl. 15 aar tiener hos Halvor Saltboe for aarsløn, Peder Rolfsen gl. 12 aar, Abraham Rolfsen gl. 8 aar og 1 datter Maren Rolfsdatter gl. 18 aar er alle hieme hos Moderen. Haver iligemaad sin gamle Moder hos sig, Taran Gunlichsdatter gl. 88 aar.

Isach Pettersen gl. 32 aar, er Soldat, gift med Kirsten Hansdatter gl. 32 aar, haver een tienistepige Nafnlig Kirsten Nielsdatter gl. 15 aar, tiener for aarsløn.
Skoug er iche til bemelte Schielswig, uden Lidet til Huushielp, Gierdefang og Brændeved.

Hwalen
Skylder 6 Huuder, er Een Søegaard og bruges af 2de Bønder Nafnlig Amunds Enche Else Ellefsdatter 5 Huuder og Gisle Andersøn Wigvering 1 Huud.

Else Ellefsdatter gl. 53 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Knud Amundsøn gl. 22 aar er gift med Marte Andersdatter gl. 22 aar, er hieme hos Moderen og Sønen Amund Amundsøn gl. 12 aar og 3de døttre Anne Amundsdatter gl. 18 aar, Mari Amundsdatter gl. 15 aar og Marte Amundsdatter gl. 12 aar.

Gisle Andersøn Wigvering gl. 60 aar er gift med Dorte Hansdatter gl. 66 aar, ingen Barn, kuns een Tienistepige Nafnlig Børte Hansdatter gl. 26 aar.

Til bemelte Hwalen Gaard er lidt Skoug til Huushielp, Gierdefang og Brændeved. Ingen Pladse er det under bemelte Gaard, iche heller anden Herlighed end som Meldt er.

Guthoe (Gata)
Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af Mons. Job Christensøn for avlsgaard.
En Mand til Huuse paa gaarden Nafnlig Thor Thorgrimsen gl. 60 aar, har tient for Soldat er frisk, og gift med Ragnild Steensdatter gl. 37 aar, haver 1 Søn Torgrim Torsøn gl. 2 ½ aar, 2de døttre Nafnlig Aaste Torsdatter gl. 5 aar, og Helvig Torsdatter gl. 2 aar. Har sin Moder hos sig gl. 80 aar.
Til Gaarden er ingen Skou, enten til Brændeved eller til Gierdefang.

Røe Søndre
Skylder 3 Huuder, Er en Frj Gaard, udreeder ingen Soldat, bruges af En Opsidder Lars Larsøn.
Lars Larsøn gl. 63 aar, tient for Soldat, gift med Marte Andersdatter gl. 63 aar, haver 1 Søn Nafnlig Abraham Larsøn gl. 20 aar, 2de døttre Nafnlig Børte Larsdatter gl. 32 aar og Ingeborg Larsdatter gl. 17 aar. Til bemelte Gaard Røe er ingen Skou uden til Gierdefang.

Aas Søndre
Skylder 2 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af En Opsidder Nafnlig Joen Andersøn.
Joen Andersøn Enchemand gl. 53 aar, er frisk, haver iche tient Kongen, haver 1 Søn Hans Jonsøn gl. 11 aar og 1 datter Maren Jonsdatter gl. 14 aar.
Til bemelte Gaard er Lidt Skou til smaa Last, brændeved og Gierdefang, haver til Huuse sin Svoger Amund Larsøn, er Soldat gl. 26 aar, gift med Anne Jonsdatter gl. 24 aar, haver 1 datter Maria Amundsdatter gl. 1 aar.

Aas Nordre
Skylder 6 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder Nafnlig Lars Knudsøn 3 Huuder og Bent Knudsøn 3 Huuder.

Lars Knudsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Knudsdatter gl. 38 aar, haver 6 Sønne, Nafnlig Anders Larsøn gl. 13 aar, Jacob Larsøn gl. 10 aar, Isach Larsøn gl. 7 aar, Anders Larsøn gl. 4 aar, Olle Larsøn gl. 3 aar, Abraham Larsøn gl. ½ aar, ingen tienistefolch.

Bent Knudsøn gl. 26 aar, iche tient, lidt halt og gift med Ingeborg Skejesdatter gl. 24 aar, haver 1 Søn Knud Bentsøn gl. ½ aar, haver 1 Tienistepige Dorte Skejesdatter gl. 21 aar, tiener for aarsløn.

Nødelandstranden (Stranda)
Til bemelte Gaard er een Huusmandsplads kaldet Nødelandstranden, bruges af Iver Skejessøn gl. 40 aar, tiener for Soldat, er gift med Gurj Larsdatter gl. 34 aar, haver 1 Søn Lars Iverssøn gl. 2 aar, 2de døttre Børte Iversdatter gl. 4 aar, Mallene Iversdatter gl. 1 aar.
Paa Pladsen kand fødes 1 Koe, 3 Saver og beregnet i Gaardens Skatt. Til Gaarden er lidet Skou til smaa Last og til Huushielp. Ingen tieniste folch eller løsegiengere.

Graver N. (Grava nordre.)
Skylder 4 Huuder udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Peder Larsøn 2 Huuder og Lars Pedersøn 2 Huuder.

Peder Larsøn gl. 70 aar, iche tient er frisk, gift med Else Halvorsdatter gl. 70 aar, haver ingen børn hieme, 1 Fosterdatter Helvig Pedersdatter gl. 5 aar. Ingen Tienistefolch.

Lars Pedersøn gl. 36 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Andersdatter gl. 27 aar, har 1 datter, Maria Larsdatter gl. 1 aar, og 1 Tienistepige Sara Skejesdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

Saltboden
Under Gaarden en Huusmandsplads kaldet Saltboden, bruges af Halvor Pedersøn, tiener for Soldat gl. 26 aar, gift med Mallene Andersdatter (Fra Ørvik. G.S.) gl. 24 aar, same Plads er bereginet i Gaardens Skyld, og kand 1 Koe, 2de Saver; Til Gaarden er ingen Lasteskou videre end til Brændeved og Gierdefang.

Graver S. (Grava søndre.)
Skylder 3 Huuder, udreeder 1/3 Soldat, bruges af Mons. Jacob Nielsøn i Brewig til avlsgaard.
Paa Gaarden holder til Huuse en Mand Nafnlig Anders Larsøn tiener for Soldat, gl. 23 aar, gift med Anne Skejesdatter gl. 32 aar. Haver ingen Børn eller Tienistefolch.
Noch een gammel Kone Maren Anfindsdatter gl. 70 aar. Til bemelte Gaard er ingen Skou uden til Brændeved og huushielp. Ingen anden Herlighed til bemelte Gaard er.

Klep
Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Mons. (William) Holbye til avlsgaard. Paa Gaarden opholder sig en Huusmand Nafnlig Skeje Rasmussøn gl. 80 aar, er skrøbelig og gift med Lisbet Giestsdatter gl. 70 aar, haver 1 datter Nafnlig Lisbet Skejesdatter gl. 20 aar, er hieme hos Forældrene. En gamel Pige til Huuse Nafnlig Karen Giestsdatter gl. 60 aar. Ingen Skov til gaarden enten til Gierdefang eller Brændeved ellers ingen anden Herlighed.

Schaverager
Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 1 Opsidder Nafnlig Anund Vetlessøn gl. 60 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 44 aar, haver 1 Stifsøn Jon Børgessøn gl. 17 aar og 3 døttre Nafnlig: Maria Anundsdatter gl. 20 aar, Børte Anundsdatter gl. 16 aar, Ambor Anundsdatter gl. 13 aar. Alle hieme hos Forældrene, ingen Tienistefolch.

Til Gaarden en Huusmandsplads indengierdes, bruges af Olle Erichsøn gl. 60 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Maria Andersdatter gl. 40 aar, haver 1 datter Mari Olsdatter gl. 7 aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

Dalen
Under same Gaard en Avlsplads som kaldes Dahl, bruges af Jorddrotten Mons. Chri. Nielsøn. Paa Pladsen opholder sig en Huusmand Halvor Andersøn, har tient for Soldat.
Til Gaarden er det lidet Skov til smaalast, saa og til huushielp og gierdefang.

Solverød
Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn (Fra Herøya, på Sandøya. G.S.) 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn (Kjørholt) 9 ½ Skind, Niels Olsøn (Lunde) 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.

Egert Simensøn gl. 29 aar, iche tient er Postbonde.
Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat.
Niels Olsøn gl. 50 aar iche tient, er frisk.
Frands Frandtsøn gl. 34 aar, enroulleret.

Paa Gaarden er en Mand tilhuuse Nafnlig Egert Larsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er iche frisk, gift med Anne Knudsdatter gl. 30 aar, haver 1 Søn, Knud Egertssøn gl. 5 aar, 1 datter Anne Egertsdatter gl. 3 aar.
Til Gaarden er ingen Skov til Brendeved eller Gierdefang.
Oven bemelte 4 Bønders Nafne findes med deris Familier ved hver sin gaard anteignet.

Lunde Øfre
Skylder 3 huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af En Opsider Nafnlig Christen Olsøn gl. 60 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Marte Jensdatter gl. 46 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Olle Christensøn gl. 20 aar og Olle Christensøn gl. 13 aar, er hieme hos forældrene og ingen af dem endnu tienet Kongen. Noch 2de døttre Nafnlig Børte Christensdatter gl. 17 aar, Sara Christensdatter gl. 11 aar. Ingen Tienistefolch.
Til gaarden er liden Skov, til Huushielp og brendeved. Ingen anden Herlighed til Gaarden.

Bache
Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sven Axelssøn gl. 54 aar, en Vidværing, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Olsdatter gl. 50 aar, haver 2de Stifsønner Nafnlig Anders Hansøn gl. 21 aar, iche tient Kongen, tiener paa Kiørholt i Eidanger Sogn for aarsløn, Niels Hansøn gl. 18 aar iche tient Kongen, tiener i Bamble Sogn. Noch 3de døttre Nafnlig Sophie Svendsdatter gl. 10 aar, Sara Hansdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Hans Lund for aarsløn, Helvig Svendsdatter gl. 7 aar, de 2 døttre Eer hieme hos forældrene. Til Bemelte Gaard er ingen Skov uden til brendeved og huushielp, og ellers ingen anden Herlighed til Gaarden.

Kiørholt
Skylder 7 Huuder 8-4/5 Skind, udreeder 1 Soldat, bruges af Een Opsider Nafnlig Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Karen Torsdatter gl. 45 aar, haver 3de døttre Nafnlig, Ambor Arnesdatter gl. 13 aar, Børte Arnesdatter gl. 9 aar, Sara Arnesdatter gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Olsdatter gl. 32 aar, tiener for aarsløn. Har sin Broder (halvbror? G.S.) hos sig Nafnlig Abraham Hansøn gl. 19 aar, enroullered.

Hitterød
Een Huusmand s: ved Navn Gunder Knudsøn, bruger 8 4/5 Skind i Gaarden Kiørholt, Svarer sine udgifter til Gaarden.
Gunder Knudsøn gl. 25 aar Enroullered, gift med Anne Larsdatter gl. 26 aar, haver Een Stifsøn Find Larsøn gl. 6 aar, 2de Stifdøttre Nafnlig Marte Larsdatter gl. 5 aar, Guri Larsdatter gl. 3 aar. Paa bemelte 8 4/5 Skind kand fødes 1 Koe, 4 Saver, til Pladsen gierdefang og Huusbrend, beliggende uden Gierdes.

Til Gaarden Kiørholt er god Voxteskov af Furu og Gran, til smaa Bielcher og anden smaa last, intet Setterboe eller anden Herlighed.

Heyestad (Heistad)
Skylder 10 Huuder, Postgaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af 2de Bønder, Nafnlig Christopher Andersøn 5 Huuder, og Enchen Sidtsel Pedersdatter 5 Huuder.

Christopher Andersøn gl. 43 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Hansdatter gl. 36 aar, haver 5 Sønner Nafnlig Anders Christophersøn gl. 11 aar, Hans Christophersøn gl. 9 aar, Jacob Christophersøn gl. 7 aar, Abraham Christophersøn gl. 5 aar, Isach Christophersøn gl. 2 aar, 2de døttre Nafnlig Anne Christophersdatter gl. 15 aar, Giertrud Christophersdatter gl. 13 aar, Er alle hieme hos sine Forældre.

Sidtsel Pedersdatter gl. 65 aar, har 2de Sønner Nafnlig Hans Larsøn gl. 23 aar har iche tient Kongen, Anders Larsøn gl. 20 aar har iche tient Kongen, 1 datter Giertrud Larsdatter gl. 18 aar, alle hieme hos Moderen. En gl. Pige til Huuse Aase Jestdatter gl. 79 aar.

Til Gaarden er en liden Strand Kiørsel ved Brevig kaldet Trosvigen og 2de Huusmandspladser, Nafnlig
(Trosvigen og Blegebachen)

Trosvigen (Trosvik)
beboes af Harald Mogenssøn gl. 58 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Jøran Svendsdatter gl. 60 aar, haver en Søn Mogens Haraldssøn gl. 12 aar. Paa Pladsen kand fødes 3 Saver.

Blegebachen(Blekebakken)
beboes af Enchen Else Knudsdatter gl. 60 aar, haver 2de Sønner Nafnlig Lars Stoessøn gl. 19 aar Enroullered, Knud Stoessøn gl. 16 aar, Enroullered, 2de døttre Anne Stoesdatter gl. 25 aar, Johanne Stoesdatter gl. 23 aar, alle hieme hos Moderen. Paa Pladsen kand fødes 4 Saver.

Begge Huusmandspladser Svarer deris udgifter til Gaarden Heyestad.
Til bemelte Gaard en liden Skov til Smaalast og Huushielp.

Ørewig (Ørvik)
Skylder 3 Huuder, er postgaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af en Opsider Nafnlig Anders Olsøn gl. 56 aar, har tient for Marin Soldat, er frisk, gift med Maren Nielsdatter gl. 50 aar, haver 4 Sønner Nafnlig, Even Andersøn gl. 19 aar, Olle Andersøn gl. 17 aar, Hans Andersøn gl. 7 aar, Lars Andersøn gl. 4 aar, ingen af dem endnu tienet Kongen. Tvende døttre Marie Andersdatter gl. 14 aar, Else Andersdatter gl. 11 aar, alle hieme hos Forældrene. Til Gaarden kand findes lidt Skov af Furu og Gran, til smaa Bielcher og anden Smaalast.

Lunde Nedre
Skylder 5 Huuder er Søe gaard udreeder ingen Soldat, bruges af 2de. bønder Nafnlig
Niels Olsøn 2 ½ hud, og Hans Nielsøn 2 ½ hud.

Bemelte Niels Olsøn som før er melt ved Solverød er gl. 50 aar har iche tient er frisk, gift med Anne Nielsdatter gl. 59 aar, har 2de sønner Nafnlig Anders Nielsøn gl. 23 aar enroullered, Jacob Nielsøn gl. 18 aar enroullered, 1 Tienistepige Marte Olsdatter gl. 30 aar tiener for aars løn.

Hans Nielsøn gl. 28 aar har iche tient er frisk, gift med Anne Sivertzdatter (Skal være Anne Ingebretsdatter. d.a. Ingebret Løberg G.S.) gl. 28 aar, har 1 søn Ingebret Hansøn gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Hansdatter gl. 17 aar tiener for aars løn.

Til Gaarden 2 de Kiørselpladtzer ved Brevig kaldet 1th Setter den 2den Trosvigen, som bruges til hugst for skibene, samt Kiørsel op og ud til gaarden.
Er lidet Skov til huushielp og brendeved, til disse bemelte gaarde er ingen anden herlighed til end som Melt er.


| Eidanger - Porsgrunn | Brevik | Eidanger II |


Brewig

Paa bemelte Lunde Nedres Grund er Brewig med Sylterøen frakiøbt af Velbeh. Frue Sal. Anne Arnolt og er hendes arvinger tilhørende.

Brewig (Brevik)
Brevig med efterfølgende Huusmænd og Strandsiddere Nafnlig: (En tom linje mellom hvert hus. G.S.)

Rasmus Olsøn Skredder gl. 52 aar gift med Catarine Christensdatter Golshot gl. 50 aar, Een Søn Ole Rasmussøn gl. 25 aar, iche tient Kongen, 2de døttre Ingeborg Rasmusdatter gl. 28 aar er hieme hos forældrene, Karen Rasmusdatter gl. 19 aar tiener for aarsløn hos Wisiteuren ibdm.

Petter Gierlow gl. 45 aar, Enroullered, gift med Sara Corneliusdatter (Enke etter Laurits Nielsøn Rotkjær f. på Jylland 14/11-1662 g. i Brevik 2/1-1696) gl. 49 aar, 2de døttre Kirstine Lauritsdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn hos Wisiteuren ibdm. Maria Lauritsdatter gl. 18 aar, har hos sig sin gl. Moder Anne Jansdatter gl. 96 aar.
Huusfolch, Guldbrand Skomager Enchemand gl. 55 aar sengeliggende, og en Enche kone, Karen Svendsdatter gl. 48 aar.

Jens Jensøn gl. 68 aar har tient Kongen til Søes, er Enchemand, 2de Sønner Christen Jensøn gl. 23 aar tiener for aarsløn hos Jacob Nielsøn og er Enroullered, Hans Jensøn gl. 20 aar enroullered, er hieme, 1 datter, Karen Jensdatter gl. 25 aar.

Michel Larsøn gl. 36 aar, enroullered, gift med Gunild Gundersdatter gl. 47 aar. Har ingen Børn.

Anders Olsøn gl. 31 aar enroullered, gift med Anne Larsdatter gl. 37 aar, En datter Anne Kirstine Andersdatter gl. 3 aar.

Lars Hansøn gl. 28 aar, enroullered, gift med Ingeborg Pedersdatter gl. 36 aar, 2de Sønner, Jacob Jacobsøn gl. 5 aar og Hans Larsøn gl. 1 aar.

Unge Jens Jensøn gl. 33 aar enroullered, gift med Ingeborg Pedersdatter gl. 30 aar, En Søn Jens Jensøn gl. 1 aar.

Lars Larsøn Hafsund gl. 30 aar, enroullered, gift med Anne Larsdatter gl. 28 aar, 2de døttre, Anne Kirstine Larsdatter gl. 3 aar, Sara Larsdatter gl. 1 aar.

Johannes Clausøns Enche, Else Jensdatter gl. 60 aar, 3de Sønner, Jens Johannessøn gl. 38 aar, tient for Matros, Lars Johannessøn gl. 30 aar, Matros, Simen Johannessøn gl. 27 aar Enroullered.

Peder Stoesøn gl. 30 aar, Matros, gift med Kirsten Johannesdatter gl. 39 aar. Udj Huuset er Dorte Olsdatter gl. 66 aar, Er Enche.

Anders Erichsøn gl. 33 aar Enroullered, gift med Inger Clausdatter gl. 30 aar, 2de Sønner Erich Andersøn gl. 5 aar, Claus Andersøn gl. 2 aar. Hans Moder hos sig, Marte Christensdatter gl. 68 aar, noch har en søn, Christen Erichsøn gl. 20 aar, enroullered, 2de døttre, Lisbet Erichsdatter gl. 30 aar, Karen Erichsdatter gl. 26 aar, tiener begge for aarsløn.

Lars Pedersøn Strømtangen enchemand gl. 50 aar, har tient, vanfør, en Søn Anders Larsøn gl. 10 aar, Enroullered.

Even Strømtangen gl. 60 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Maren Rasmusdatter gl. 57 aar, 3de Børn, 1 Søn Ole Evenssøn gl. 24 aar, Enroullered, 2de døttre Karen Evensdatter gl. 25 aar, Inger Evensdatter gl. 16 aar.

Christen Pedersøn gl. 52 aar, iche har tient, frisk, gift med Anne Andersdatter gl. 47 aar, 2de Sønner Niels Christensøn gl. 19 aar, udelands, Johannes Christensøn gl. 6 aar, 2de døttre Lisbet Christensdatter gl. 15 aar, Inger Christensdatter gl. 10 aar. Udj Huuset tilholder en Enche kone Barbara Andersdatter gl. 57 aar.

Johannes Larsøn gl. 40 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Karen Ingebretsdatter gl. 30 aar, har 1 datter Karen Johannesdatter gl. 5 aar.

Maren Nielsdatter en Enche gl. 60 aar, har 1 Søn Hans Larsøn gl. 23 aar, Enroullered.

Rasmus Strømtangen gl. 52 aar, har tient for Matros og er Lodts, gift med Margareta Pedersdatter gl. 56 aar, har ingen Børn.

Wivich Aslachsdatter Enche gl. 66 aar, har ingen Børn, udj Huuset er Guldbrand Døhl gl. 30 aar, Enroullered, gift med Karen Andersdatter gl. 25 aar, har ingen Børn.

Søren Evensøn gl. 27 aar Enroullered, gift med Inger Tostensdatter gl. 31 aar. Har ingen Børn.

Aase Nielsdatter Enche gl. 50 aar, har 3de Sønner, Niels Simensøn gl. 16 aar, er iche hieme, Jacob Simensøn gl. 14 aar, Christen Simensøn gl. 12 aar, begge hieme, 1 datter Marte Simensdatter gl. 20 aar.

Madts Pedersøn Svendsche gl. 34 aar, tient under Sverig, er frisk, gift med Inger Michelsdatter gl. 29 aar, 3de Sønner, Peder Madtssøn gl. 8 aar, Michel Madtssøn gl. 6 aar, Jan Madtssøn gl. 1 aar.

Jens Mørch gl. 64 aar gift med Mette Jensdatter gl. 67 aar, har en Søn Peder Jensøn gl. 26 aar, er udenlands.

Peder Andersøn gl. 76 aar, har tient for ("Tømmereth"?), gift med Inger Larsdatter gl. 66 aar, har en Søn, er udj Torsbieriet fangen.

Niels Jonsøn gl. 40 aar, har et træbeen.

Antony Hendrichsøn gl. 40 aar, Matros og vanfør, gift med Anne Larsdatter gl. 62 aar, har En datter gl. 13 aar.

Jørgen Jørgensøn gl. 26 aar enroullered, gift med Lisbet Hansdatter gl. 22 aar, har En datter Anne Jørgensdatter gl. 1 aar.

Peder Spillemand gl. 69 aar, har iche tient, men er Vanfør, gift med Inger Knudsdatter gl. 58 aar. Ingen Børn.

Niels Hansøn Berg gl. 24 aar, Enroullered, gift med Margrete Corneliusdatter gl. 40 aar, har 1 Søn Halvor Samuelsøn gl. 6 aar, og 2de døttre Maren Margrete Samuelsdatter gl. 13 aar, Helena Nielsdatter gl. 3 aar. Og er udj Huuset Sal. Aachel Hansøns Enche, Johanne Klogh gl. 52 aar.

Sidtsel Olsdatter Enche gl. 60 aar, har en datter Karen Svendsdatter gl. 16 aar, og er udj same Huus Marte Nysteen gl. 69 aar.

Christopher Knudsøn tient for Matros, gl. 50 aar iche frisk, gift med Johanne Knudsdatter gl. 42 aar, har een Søn Knud Christensøn gl. 5 aar og Een datter Margrethe Christensdatter gl. 9 aar.

Johannes Olsøn gl. 48 aar, har tient for Matros, gift med Giertrud Olsdatter gl. 45 aar, har en datter Marte Johannesdatter gl. 1 ½ aar.

Anders Pedersøn gl. 48 aar, tient for Matros, og er Lodtz, gift med Maren Christensdatter gl. 47 aar, har en Søn Christen Andersøn gl. 4 aar og en datter Kirsten Andersdatter gl. 17 aar.

Hendrich Bonichsøn gl. 51 aar tient for Matros og er Lodtz, gift med Catarina Jørgensdatter gl. 50 aar, har 3de Sønner, Boe Hendrichsøn gl. 25 aar er udenlands, Jørgen Hendrichsøn gl. 18 aar enroullered, Holmer Hendrichsøn gl. 9 aar.

Anne Sal: Hieronimus Christensøns gl. 63 aar, er Skrøbelig, har en Søn Abraham Heronimusøn gl. 30 aar, enroullered, 2de døttre
gl. 37 aar, Maren Hieronimusdatter gl. 32 aar.

Jacob Paruchmager gl. 37 aar, tiener Kongen, gift med Maren Hansdatter gl. 29 aar, Har en Søn Jacob Jacobsøn gl. 5 aar er Vanfør.

Frands Frandtsøn gl. 34 aar enroullered, bruger 9 ½ Skind udj Gaarden Solverød som før er melt, gift med Ingeborg Olsdatter gl. 30 aar. Har en Søn Ole Frandtsøn gl. 4 aar.

Peder Isachsøn gl. 33 aar, enroullered, gift med Elen Halvorsdatter gl. 33 aar, 2de Sønner Halvor Pedersøn gl. 4 aar, Isach Pedersøn gl. 2 aar.

Arne Muuremester gl. 58 aar, Har tient Kongen, gift med Anne Sophie gl. 70 aar. Ingen Børn.

Just Bentsøn gl. 38 aar, tiener for Matros, gift med Marie Nielsdatter gl. 26 aar. Har ingen Børn.

Jens Mathisøn gl. 25 aar, enroullered, gift med Anne Pedersdatter gl. 28 aar, Har 1 datter Maren Jensdatter gl. 2 aar, Udj same Huus er og Anders Enersøn gl. 23 aar enroullered, gift med Maren Larsdatter gl. 24 aar, Har ingen Børn.

Hans Christensøn gl. 29 aar enroullered, gift med Johanne Gundersdatter gl. 29 aar, Har 3de Sønner, Morten Hansøn gl. 5 aar, Abraham Hansøn gl. 3 aar, Isach Hansøn gl. 1 aar, Udj same Huus tilholder Sara Jensdatter gl. 50 aar, og hendis Søn Gutorm Gutormsøn gl. 17 aar.

Peitter Clausøn (Petter Waier Clausøn, Skomaker G.S. ) gl. 34 aar, Har iche tient Kongen, er frisk, gift med Gunild Olsdatter gl. 26 aar, Har 3de døttre, Aaste Maria Peittersdatter gl. 5 aar, Anne Peittersdatter gl. 3 aar, Lisbet Peittersdatter gl. ½ aar, Har sin Moder hos sig Kirsten Guldbrandsdatter gl. 50 aar.

Jørgen Nielsøn gl. 37 aar, Har tient for Matros, gift med Elen Jensdatter gl. 38 aar, 2de Sønner, Niels Jørgensøn gl. 9 aar, Jens Jørgensøn gl. 6 aar, 2de døttre, Sidtzel Jørgensdatter gl. 4 aar, Marte Jørgensdatter gl. 2 aar.

Søren Larsøn gl. 50 aar har tient for Matros, gift med Anne Hansdatter gl. 46 aar, Har en Søn Knud Sørensøn gl. 10 aar, og 1 datter Kirstine Sørensdatter gl. 2 ½ aar, Til Huuse En gl. qvinde gl. 70 aar.

Povel Troulsøn gl. 49 aar har tient for Matros, gift med Inger Nielsdatter gl. 56 aar, Har En Søn Niels Povelsøn gl. 18 aar enroullered, og 1 datter Marte Povelsdatter gl. 17 aar.

Hans Svendsøn Ringer i Kirchen gl. 56 aar, Har iche tient Kongen, er frisk, gift med Karen Olsdatter gl. 40 aar, Har ingen Børn.

Børte Andersdatter en Pige gl. 60 aar og hendis Søster en Enche gl. 56 aar, ingen flere i Huuset.

Gregars Brunildsøn gl. 50 aar, er iche gift, men er en Krøbbling og gaar paa 2de Krøcher.

Karen Willumsdatter gl. 60 aar, Har iche verit gift, har iche verit ved sin forstand udj mange aar.

Karen Knudsdatter gl. 45 aar, Hendis Mand har tient Kongen og er nu udenlands.

Madame Sal: Vincentz Heins gl. 35 aar, Har 2de døttre, Alhed Vincentzdatter gl. 10 aar, Marte Vincentzdatter gl. 9 aar. En Tienistepige Anne Hansdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn.

Ragnild Sal: Lars Hansøns gl. 76 aar, har en Søn Niels Larsøn gl. 27 aar enroullered, og 2de Sønner udj Kiøbenhafen udj aars tieniste, og En same Søn hos sig Lars Hansøn gl. 12 aar.

Engebret Pedersøn gl. 42 aar, Er Enchemand og har tient for Matros, har en datter, Anne Engebretsdatter gl. 10 aar, er hos ham, en Pige tilhuuse, Marte Larsdatter gl. 41 aar.

Hans Smed (Jansøn G.S.) gl. 61 aar, gift med Børte Jensdatter gl. 60 aar, haver 3de Sønner, Hans Hansøn gl. 23 aar, Niels Hansøn gl. 19 aar, Jan Hansøn gl. 15 aar, 1 datter Karen Hansdatter gl. 12 aar, alle hieme hos Forældrene.

Lucas Erichsøn gl. 50 aar, har iche tient er frisk, gift med Ingeborg Nielsdatter gl. 53 aar, Ingen Børn.

Olle Busch gl. 60 aar, har tient for Mariner Soldat, er frisk, gift med Ragnild Skeesdatter gl. 63 aar, haver 3de Sønner, Amund Olsøn gl. 18 aar, tiener hos Jens Smed for løn, Niels Olsøn gl. 16 aar tiener paa Graver i Eidanger Sogn uden løn, Tolf Olsøn gl. 14 aar, tiener for Mons. Schultz, 1 datter Sidtsel Hansdatter gl. 20 aar. Udj same Huus Karen Jensdatter gl. 51 aar, har iche været gift.

Christense Ochelsdatter gl. 72 aar, er Enche, har En datter, Tore Hermansdatter gl. 38 aar.

Olle Olsøn gl. 36 aar, Har iche tient, er frisk, gift med Maren Jacobsdatter gl. 45 aar, har 2de døttre Maren Olsdatter gl. 7 aar, Else Olsdatter gl. 3 ½ aar, og sin Moder hos sig som er Enche gl. 70 aar, og er Schrøbelig.

Christen Olsøn gl. 50 aar, har tient for Matros, gift med Marte Christiansdatter gl. 46 aar, Har 2de døttre Mallene Christensdatter gl. 6 aar, er hos sin farbroder i Risør, Ingeborg Christensdatter gl. 5 aar, er hieme.

Andreas Owesøn Glad gl. 29 aar, har værit Scholemester, gift med Marte Pedersdatter gl. 40 aar, har en Stifsøn, Guldbrand Pedersøn gl. 2 aar, 2de Stifdøttre, Inger Pedersdatter gl. 14 aar, tiener hos Hendrich Bonichsøn for half aarsløn, Sara Pedersdatter gl. 8 aar.

Stephan Jensøn gl. 60 aar, har iche tient, iche er frisk, gift med Margareta Christensdatter gl. 50 aar, har En Søn Jens Stephansøn gl. 11 aar, er hieme, 2de døttre Maren Stephansdatter gl. 9 aar og hieme, Mette Stephansdatter gl. 7 aar og hieme.

Christen Jensøn gl. 56 aar, har tient for Matros er gift med Sara Hansdatter gl. 61 aar, har 2de Sønner Jørgen Christensøn gl. 18 aar enroullered, Jacob Christensøn gl. 9 aar.

Hans Rodolphsøn Skomager gl. 29 aar, iche gift. Kirsten Sal: Hans Jacobsøns gl. 64 aar, 1 Huuspige Børte Olsdatter gl. 34 aar, og saa en Enche Anne Marie Jacobsdatter gl. 60 aar, disse er til Huuse,

Baltzer Hendrichsøn gl. 29 aar Enroullered, gift med Karen Nielsdatter gl. 24 aar, har en datter Mallene Baltzersdatter gl. ¼ aar.

Halvor Hansøn gl. 60 aar, er svag og er Enchemand, har en Søn Hans Halvorsøn gl. 14 aar, tiner hos Mons. Christen Nielsøn for half aarsløn.

Ingeborg Sal: Folmer Jørgensøns gl. 60 aar, har en Søn, Olle Folmersøn gl. 30 aar er udenlands, og 1 datter Anne Folmersdatter gl. 27 aar.

Johanne Sal: Anders Mathisøns gl. 60 aar, har en datter Maren Andersdatter gl. 23 aar, tilhuuse en qvinde Tore Pedersdatter gl. 78 aar, er schrøbelig.

Maren Jensdatter en Enche, gl. 61 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 21 aar enroullered og sin datters barn hos sig, Ingeborg Larsdatter gl. 10 aar, udj same huus er Marthe Christensdatter gl. 36 aar, og hendes Moder Malene Pedersdatter gl. 85 aar, og er schrøbelig.

Karen Andersdatter en Enche gl. 92 aar, sengeliggendes, har sin datter hos sig Ingeborg Jacobsdatter gl. 40 aar. Bemelte Enchis datters børn: Maren Christensdatter gl. 19 aar, Karen Cristensdatter gl. 17 aar, er Vanfør.

Tollef Olsøn gl. 45 aar, har tient for Matros, gift med Marte Olsdatter gl. 43 aar, har en Søn Olle Tollefsøn gl. 6 aar, En datter Kirstine Tollefsdatter gl. 9 aar.

Joen Smids enche gl. 52 aar, har 2de Sønner Jacob Joensøn gl. 20 aar enroullered, Isach Joensøn gl. 16 aar iche enroullered, 2de døttre Helvig Joensdatter gl. 9 aar er hieme, Maren Joensdatter gl. 23 aar tiener udj Scheen.

Jon Erichsøn gl. 32 aar enroullered, gift med Kirsten Larsdatter gl. 46 aar, ingen Børn. Har sin Moder hos sig gl. 74 aar, er Schrøbelig, har sin datter hos sig Giertrud Erichsdatter gl. 25 aar.

Dorthe Arøen en Enche gl. 40 aar, har 2de døttre Margrete Sørensdatter gl. 14 aar tiener for half aarsløn, Laurentze Larsdatter gl. 10 aar, er hieme, et fremed drengebarn Rudolf Jørgensøn gl. 1 ½ aar.

Anders Christophersøn gl. 63 aar, har tient for Matros, er gift med Thine Brant gl. 32 aar, har en datter Marte Andersdatter gl. 1 ½ aar.

Margaretta Andersdatter enche gl. 87 aar, er Schrøbelig, har en datter Maren Nielsdatter gl. 52 aar og hendis datterdatter Kirstine Faltdatter (?) gl. 21 aar, blind.

Olle Mortensøn Skoemager gl. 40 aar Vanfør, gift med Marie Jensdatter gl. 38 aar, har 2de sønner, Morten Olsøn gl. 6 aar, Jens Olsøn gl. 1 ½ aar.

Anne Jacobsdatter Enche, gl. 68 aar. Har en datter Rachel Rasmusdatter gl. 28 aar.

Anne Knudsdatter Enche, gl. 51 aar. Har 3de Sønne, Hans Gregersøn gl. 24 aar enroullered og er nu udenlands, Eskel Gregersøn gl. 17 aar, er hos Mons. Jacob Nielsøn tiener for aarsløn, Søren Gregersøn gl. 13 ½ aar, er hieme.

Willums Anne, Enche gl. 85 aar er Blind, og sengeliggende, søger hielp hos Almuen.

Aase Holst, Enche gl. 67 aar, har en datter Anne Nielsdatter gl. 23 aar er hieme.

Marte Gundersdatter, Enche gl. 56 aar, har 2de Sønne, Giert Olsøn gl. 18 aar enroullered, Gunder Erichsøn gl. 12 aar enroullered, 1 datter Maria Erichsdatter gl. 15 aar, alle hieme.

Anne Margareta Borchisdatter, Enche, gl. 66 aar, har en datter Johanne Peittersdatter gl. 15 aar, tiener hos Madme. Moye for half aarsløn.

Marie Larsdatter, enche gl. 40 aar, har en datter Maren Isachsdatter gl. 18 aar, tiener udj Scheen for aarsløn.

Halvor Tambor, enchemand gl. 60 aar, Betler.

Sættre (Setre)
Tollef Karlsøn gl. 80 aar, har tient for Soldat, gift med Karen Hansdatter gl. 60 aar, Ingen Børn.

Isach Hansøn gl. 67 aar, har tient, gift med Ragnild Biørnsdatter gl. 67 aar. Har 2de døttre, Marte Isachsdatter gl. 33 aar, Anne Margareta Isachsdatter gl. 29 aar.

Jacob Hansøn gl. 35 aar, er en svag mand, gift med Gunild Kittilsdatter gl. 46 aar. Har en datter Anne Marie Jacobsdatter gl. 10 aar.

Hans Anfindsøn gl. 40 aar har tient for Matros, gift med Inger Isachsdatter gl. 41 aar. Har 2de døttre, Boel Hansdatter gl. 5 aar, Ingeborg Hansdatter gl. 3 aar.

Anders Halvorsøn gl. 30 aar, har tient for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 27 aar. Har en datter, Karen Andersdatter gl. 3 /4 aar.

Ingeborg Erichsdatter, enche gl. 66 aar, har 3de sønne, Lars Andersøn gl. 31 aar har tient for Matros, Søren Andersøn gl. 28 aar, enroullered, Erich Andersøn gl. 20 aar enroullered.

Anders Olsøn gl. 42 aar, har tient for Soldat, gift med Ingeborg Jensdatter gl. 48 aar, ingen Børn.

Olle Amundsøn Vigværing, gl. 41 aar, har tient for Matros, gift med Børte Hansdatter gl. 41 aar, har 2de Sønne, Amund Olsøn gl. 6 aar, Hans Olsøn gl. 2 aar, og 1 datter Kirstine Olsdatter gl. 7 aar.

Jørgen Jørgensøn Styrmand, gl. 58 aar, gift med Anne Knudsdatter gl. 51 aar, har en Søn Knud Jørgensøn gl. 16 aar enroulered, En datter Inger Jørgensdatter gl. 20 aar.

Jacob Hansøn Maagerøe gl. 59 aar, gift med Maren Larsdatter gl. 47 aar, har en Søn Hans Jacobsøn gl. 8 aar, 3de døttre, Esebelle Jacobsdatter gl. 19 aar, Elen Jacobsdatter gl. 10 aar, Ingeborg Jacobsdatter gl. 9 aar, alle hieme.

Johannes Bomhof gl. 39 aa. Har tient for Lieutnant, gift med Lisbet Halvorsdatter gl. 30 aar. Har 2de Sønne, Peitter Bomhof gl. 9 aar, Halvor Bomhof gl. ½ aar, En tienistepige Maren Antonsdatter gl. 26 aar, tiener for aarsløn.

Sylterøen (Øya)
Skylder 1 Hus, hvorpaa Kirchen Staar. Beboes af Strandsidere og Huusmænd., Som følger.

Hans Halvorsøn Eeg gl. 40 aar enroullered, gift med Giertrud Halvorsdatter gl. 34 aar. Har en Søn Halvor Samuel Hansøn gl. 6 aar og een datter Karen Hansdatter gl. 1 ½ aar.

Jacob Pedersøn gl. 74 aar, en Vigværing, Enchemand, har en datter Marie Jacobsdatter gl. 28 aar.

Jacob Amundsøn gl. 34 aar enroullered, gift med Catarine Jacobsdatter gl. 34 aar, Har en Søn Cornelius Jacobsøn gl. 6 aar og 1 datter Anne Jacobsdatter gl. 2 aar.

Børte Andersdatter, Enche, gl. 60 aar. Ingen Børn eller huusfolch.

Erich Jacobsøn gl. 31 aar, enroullered, er gift med Catarina Hansdatter gl. 29 aar. Har en Datter Anne Erichsdatter gl. ½ aar.

Anon Amundsøn Vigværing gl. 53 aar, har tient for Matros, gift med Kirsten Helgesdatter gl. 38 aar. Ingen Børn.

Amund Knudsøn gl. 31 aar, har tient for Matros, gift med Børte Jacobsdatter gl. 30 aar. Har 1 datter Marthe Amundsdatter gl. 3 ½ aar.

Tosten Jacobsøn gl. 41 aar. Har tient for Matros, gift med Marthe Olsdatter gl. 39 aar, har en Søn Jacob Tostensøn gl. 13 aar, 2de døttre Johanne Tostensdatter gl. 7 aar, Elen Maria Tostensdatter gl. 6 aar.

Olle Jacobsøn gl. 41 aar, har tient for Matros, gift med Marte Michelsdatter gl. 35 aar, har 3de døttre Dorthe Hansdatter gl. 9 aar, Inger Olsdatter gl. 3 aar, Anne Olsdatter gl. 1 aar.

Jens Hansøn Smed gl. 27 aar, er frisk, gift med Anne Jørgensdatter (Skal visstnok være Anne Biørnsdatter G.S.) gl. 30 aar, har 3de Sønne, Halvor Jensøn gl. 5 aar, Jacob Jensøn gl. 3 aar, Jens Jensøn gl. 1 aar, En datter Inger Marie Jensdatter gl. 7 aar.

Amund Arnesøn gl. 79 aar, Enchemand, har 3de Sønne, Heche Amundsøn gl. 36 aar, enroulered, og er udenlands, Arne Amundsøn gl. 24 aar enroullered, Abraham Amundsøn gl. 20 aar enroullered. Har i huuset Else Hechesdatter enche gl. 50 aar.

Karen Larsdatter, Enche gl. 42 aar. Har 3de døttre Sibilla Maria Isachsdatter gl. 2 aar, Catrine Isachsdatter gl. 29 aar, udj tieniste hos Peder Jørgensøn, Margarethe Isachsdatter gl. 32 aar, er hieme.

Niels Hansøn gl. 56 aar, har tient for Matros, gift med Maren Isachsdatter gl. 54 aar. Har en Søn Hans Nielsøn gl. 14 aar, En datter Ingeborg Nielsdatter gl. 27 aar, tiener udj Scheen hos Peder Bugge.

Peder Tostensøn gl. 37 aar, er aarstiener i Kiøbenhafn, gift med Giescke Jacobsdatter gl. 38 aar, har en Søn Jacob Pedersøn gl. 14 dage og en datter Margrette Olsdatter gl. 6 aar, udj same Huus En Enchemand Aachel Erichsøn gl. 90 aar, Sengeliggende, Har en Søn Erich Aachelsøn gl. 38 aar, tient for Matros, og En Datter Catrine Aachelsdatter gl. 40 aar. Er hos Faderen.

Thor Michelsøn gl. 66 aar. Har tient for Matros, gift med Derichen Jacobsdatter gl. 39 aar, Har en Søn Michel Thorsøn gl. 8 aar, og en datter Marte Torsdatter gl. 1 ½ aar.
Thor Michelsøns Stifsøn Willum Levorsøn gl. 30 aar, har tient for Matros.

Knud Knudsøn gl. 54 aar. Tømmermand, har tient for Matros, gift med Zidtsel Marcusdatter gl. 53 aar. Har 4de Sønner Marcus Knudsøn gl. 22 aar, Hans Knudsøn gl. 20 aar enroullered, Knud Knudsøn gl. 12 aar, Povel Knudsøn gl. 8 ½ aar og en datter Anne Knudsdatter gl. 16 ½ aar og hans kones Søster Alhet Marcusdatter gl. 48 aar.

Amun Tollefsøn gl. 25 aar enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 23 aar. Har en Søn Johan Amunsøn gl. 2 aar.

Adam Bertelsøn Bomhof gl. 60 aar, har tient, er gift med Inger Boesdatter gl. 50 aar, har en Søn, Bertel Adamsøn gl. 13 aar hos sine venner udj Drammen, 2de døttre Margrete Adamsdatter gl. 18 aar er hos sine venner i Drammen, Anne Catrine Adamsdatter gl. 16 aar, er hieme. En ung Karl tilhuuse Elert Sørensøn gl. 31 aar, enroullered.

Siri Pedersdatter, Enche gl. 70 aar, har en datter Marte Olsdatter gl. 26 aar, er et svagt Menniske.

Amun Hansøn gl. 30 aar, enroullered, gift med Marthe Jespersdatter gl. 26 aar, har en Søn Hans Amunsøn gl. 15 uger.

Wetlof Anonsøn gl. 26 aar, Har tient for Soldat, gift med Zidtzel Andersdatter gl. 28 aar. Har en Søn Anders Wetlofsøn gl. 10 uger.

Rasmus Rasmusøn gl. 44 aar, har tienet for Matros, er gift med Mætte Amunsdatter gl. 39 aar, har En Datter Else Rasmusdatter gl. 3 ½ aar.

Anne Erichsdatter, Enche gl. 60 aar, har 2de døttre Ingeborg Jansdatter gl. 23 aar er hieme, Inger Jansdatter gl. 17 aar tiener hos Madm. Arnholts.

Mammel? Olsdatter 40 aar gl. 40 aar, har en datter Ingeborg Larsdatter.

Ingeborg Jensdatter gl. 50 aar, en Enche, Har 3de Sønner, Halvor Mathisøn gl. 24 aar, enroullered, Iver Mathisøn gl. 19 aar, er aarstiener udj Kiøbenhafen, Hans Mathisøn gl. 16 aar, og en datter Maren Mathisdatter gl. 13 aar, begge hieme.

Mons. Schlødtzel gl. 40 aar, gift med Marte Dorthea Jensdatter Haufers gl. 40 aar. Har ingen Børn. En Tienistepige Kirstine Christensdatter gl. 24 aar, tiener for Aarsløn.


| Eidanger - Porsgrunn | Brevik | Eidanger II |


Eidanger II

Rørrerøe (Rørarød)
Skylder 2 ½ Hud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Niels Sørensøn 1 Hud, 3 Skind, Anders Jacobsøn 1 Hud, 3 Skind.

Niels Sørensøn gl. 54 aar, iche tient er frisk og gift med Karen Iversdatter gl. 33 aar, har en Søn Søren Nielsøn gl. 14 aar, er teignet til Søes. Ingen Tienistefolch.

Anders Jacobsøn gl. 53 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Inger Larsdatter gl. 56 aar. Har 2de døttre, Sara Andersdatter gl. 16 aar, Karen Andersdatter gl. 12 aar. Ingen Tienistefolch.

Til Gaarden en liden Sætterboe En ½ Miil fra gaarden og der ved et støche Skov, til fældes med hverandre de 2de Bønder, af Furu og Gran, til smaa Bielcher og anden smaalast, saa og hieme ved gaarden til gierdefang og brendved, hellers ingen anden Herlighed.

Røra
Skylder 4 Huder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder, Nafnlig Otter Olsøn 2 Hude, og Anfind Povelsøn 2 Hude.

Otter Olsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Christense Halvorsdatter gl. 36 aar. Har 4 døttre Elen Ottersdatter gl. 10 aar, Sidtzel Ottersdatter gl. 5 aar, Margrete Ottersdatter gl. 3 aar, Inger Ottersdatter gl. 1 aar. 1 Tienistepige Maren Larsdatter gl. 30 aar, tiener for aarsløn.

Anfind Povelsøn gl. 68 aar har tient for Soldat, gift med Ragnild Kiøstelsdatter gl. 69 aar. Har ingen Børn.
1 Tienistepige fra Laurwigen ved nafn Maria gl. 13 aar, tiener foruden løn.

Til Gaarden er en liden Plads uden gierds, Bruges af Mons. Jacob Nielsøn i Brewig og ingen Rettighed nydes der af til Gaarden. Kand fødes 1 Koe. Til Gaarden er lidt Skov til Huusfornødenhed og Brendved.

Berg
Skylder 3 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af enchen Boel Sørensdatter, Søren Christensøn bruger intet udj gaarden, men er indsat udj Brewig for Borger.

Boel Sørensdatter gl. 60 aar. Har 3de Sønner, Christen Hansøn gl. 25 aar, Hans Hansøn gl. 23 aar, Lars Hansøn gl. 17 aar, alle 3de er enroullered, 2de Tienistepiger, Inger Andersdatter gl. 21 aar, Johanne Erichsdatter gl. 28 aar, begge tiener for aarsløn. Et Fosterbarn Anne Marie Arnesdatter gl. 10 aar.(Født pa Solli)

Til Gaarden en Becheflomqværn, En Sætterboe En ½ Miil fra Gaarden med it Støche Skov Kaldes Soelberg, Skylder 3 Skind, som kand udbrugis nogle smaa Bielcher af Gran, og Furu ved gaarden ligeledis Skov, til smaa Bielcher og anden Smaalast, saa og huushielp og brendeved, ingen Huusmandsplads eller anden Herlighed Er de til bemelte gaard.

Stameland (Stamland)
Skylder 2 Huder, udreeder En ½ Soldat. Bruges af forbemelte Boel Sørensdatter Berg.
Paa gaarden Holdes ingen Folch videre end til at bierge høe og korn ind i Huusene. Til gaarden er en liden Støche Skov, som kand udsanches lidt smaalast og hellers indtet virke uden til huushielp og gierdefang.

Leerstang
Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter (Fra Skjelsvik G.S.) gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn (Skjelsvig G.S.) gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

Ørviken
Under Same gaard ligger en Huusmandsplads Kaldes Ørrevigen beboes af Hendrich Andersøn gl. 64 aar, Vigværing, har iche tient Kongen, frisk, gift med Gunild Jansdatter gl. 64 aar. Har en Søn Jan Hendrichsøn gl. 22 aar enroullered, En datter Inger Hendrichsdatter gl. 28 aar, Paa Pladsen kand fødes 1 Koe 3 Saver.

Noch en Sætterboe til Same gaard Kaldt Neutzer (Nauser) liggende En half miil fra gaarden, saa og til bemelte gaard god voxter Skov af furu og gran, til smaa bielcher og andet smaalast, saa og brend og gierdefang, og ingen anden Herlighed til End som melt er.

Ramberg
Skylder 1 hud, En Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Anders Halvorsøn gl. 49 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Boel Rasmusdatter gl. 36 aar, har en Søn Halvor Andersøn gl. 1 aar og 1 datter Inger Andersdatter gl. 5 aar, 1 Tienistepige Gunild Rasmusdatter gl. 24 aar tiener for aarsløn.
Til gaarden er lidt Skov til Huushielp, brendeved og gierdefang.

Bierchøen (Bjørkøya)
Skylder 2 huder, Er Postgaard udreeder ingen Soldat, Bruges af Enchen Johanne Erichsdatter gl. 60 aar, har en Søn Johannes Jacobsøn gl. 20 aar, ingen flere folch paa gaarden.
Til gaarden er ingen Skov, uden til huushielp, brendeved og gierdefang.

Sandøen (Sandøya)
Skylder 2 huder, Er postgaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Egert Simensøn gl. 30 aar, er frisk, gift med Johanne Hansdatter gl. 41 aar, Har en Søn Simen Egertsøn gl. 5 aar, 3de Stifdøttre, Børte Olsdatter gl. 22 aar, Karen Olsdatter gl. 20 aar, Anne Olsdatter gl. 17 aar, alle hieme. 1 Tienistedreng Jacob Anunsøn gl. 23 aar iche har tient Kongen.
Hieme ved gaarden En Skov til smaalast, brendeved og huushielp og En Miil fra gaarden it lidet Støche Skov, til smaa bielcher og anden smaalast, untat virke.

Sigtesøen (Siktesøya)
Skylder 2 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Mons. Hans Lund til Avlsgaard og holder ingen folch paa gaarden.
Til gaarden er lidt Skov til Huushielp.

Biønnæs (Bjønnes)
Skylder 4 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af Abraham Hansøn gl. 40 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Lisbet Hansdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, 1 Tienistedreng Olle Hansøn gl. 23 aar, enroullered tiener for aarsløn, 1 Tienistepige Kirsten Olsdatter gl. 27 aar, tiener for aarsløn.
Har sin Faders søster hos sig, en Enche Børte Anundsdatter gl. 63 aar, og et Fosterbarn Gunild Pedersdatter gl. 12 aar.
Til bemelte gaard er temlig smaa Skov af furu og gran, til Bielcher og anden smaalast.

Haaøen (Håøya)
Skylder 1 ½ Hud, Er Postgaard udreeder ingen Soldat. Bruges af 2de Bønder Nafnlig Olle Michelsøn 9 Skind og Michel Olsøn 9 Skind.
Olle Michelsøn gl. 60 aar, er vanfør, gift med Børte Erichsdatter gl. 60 aar, til huuse En gl. Giente Kirstine Michelsdatter gl. 43 aar. Ingen Tienistefolch.

Michel Olsøn gl. 80 aar, er gift med Elen Jensdatter gl. 62 aar,

En Mand ved gaarden opbygget et lidet huus inden gaardens eje, Svenche Christensøn gl. 30 aar er Soldat, gift med Anne Michelsdatter gl. 34 aar, har en Søn, Axel Svenchesøn gl. 3 aar. Ingen ting kan fødes paa pladsen.

Oven (Auen)
Skylder 1 ½ Hud, er Postgaard. udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Halvor Pedersøn 9 Skind, Knud Pedersøn 9 Skind.

Halvor Pedersøn gl. 50 aar, iche tient, er frisk og gift med Børte Sørensdatter gl. 42 aar, har en Søn Peder Halvorsøn gl. 3 aar, Ingen Tienistefolch.

Knud Pedersøn gl. 25 aar, iche tient Kongen, er frisk, er gift med Maren Jacobsdatter gl. 40 aar, 3de Sønner Jens Knudsøn gl. 5 aar, Jacob Knudsøn gl. 3 aar, Peder Knudsøn gl. ½ aar.
Een Huusmand Svend Christensøn gl. 30 aar iche har tient Kongen, Anses som udøgtig.

Til bemelte 2de gaarder nafnlig Haaøen og Oven er noget lidet smaaskov til smaalast og for nøden huushielp, til alt disse forbemelte gaarde findis ingen løsgienger eller nogen anden Herlighed end som Melt er.

Oxum (Oksum)
Skylder 4 Huder, udreeder En Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Guldbrand Povelsøn 2 Huder, Rollef Gundersøn 2 Huder.

Guldbrand Povelsøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Sørensdatter gl. 36 aar, 2de Sønner Povel Guldbrandsøn gl. 5 aar, Ole Guldbrandsøn gl. 1 ½ aar. En datter Sara Guldbrandsdatter gl. 7 aar. Har sin Fader hos sig Povel Guldbrandsøn gl. 80 aar.

Rollef Gundersøn gl. 40 aar, iche har tient Kongen, menes tiener nu for Land Dragoner, er gift med Maren Sørensdatter gl. 48 aar, 2de Sønner Søren Rollefsen gl. 10 aar, Gunder Rollefsen gl. 8 aar, En datter Sidtsel Rollefsdatter gl. ½ aar. Har sin Moder hos sig Marte Iversdatter gl. 68 aar, En Vanfør Giente Anne Gundersdatter gl. 28 aar.

Til gaarden er lidt Skov af furu og gran til smaa Bielcher og andet smaalast, hellers ingen anden Herlighed til gaarden.

Stulen
Skylder 3 ½ Hud, udreeder En half Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Harald Pedersøn 1 Hud 10 Skind og Anders Pedersøn 1 Hud 10 Skind.

Harald Pedersøn gl. 47 aar, har tient for Soldat, Er frisk, gift med Margareta Clausdatter gl. 44 aar. Har En Søn Peder Haraldsøn gl. 17 aar, 3de døttre Karen Haraldsdatter gl. 15 aar, Anne Haraldsdatter gl. 12 aar, Marie Haraldsdatter gl. 4 aar. Ingen Tienistefolch.

Anders Pedersøn gl. 55 aar, tient for Soldat, gift med Marte Johnsdatter gl. 66 aar, ingen Børn, 1 Tienistedreng Knud Knudsøn gl. 11 aar, tiener uden løn, 1 Tienistepige Karen Nielsdatter gl. 28 aar tiener for aarsløn, hieme i Laurwigen. Er en gl. ungkarl til Huuset, Erich Schreder gl. 70 aar.

Til gaarden er lidet granerskov til smaalast og huushielp, ingen Huusfolch eller løsgiengere til gaarden.

Bierchensvold med Traaholt (Bjerkevoll med Tråholt.)
Skylder 6 huder, udreeder En Soldat. Bruges af 5 bønder, Nafnlig Hans Amunsøn 1 ½ hud, Knud Andersøn 2 ½ Hud, Niels Torchildsøn 1 Hud, Hans Lillegaard 1 Hud, Niels Lanner 1 hud.

Hans Amunsøn gl. 45 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 49 aar, har En Søn Hans Hansøn gl. 14 aar, iche endnu døgtig, en datter Anne Hansdatter gl. 5 aar, en Fosterdatter Karen Hansdatter gl. 10 aar. Ingen Tienistefolch.

Knud Andersøn gl. 48 aar, iche har tient, er frisk, gift med Anne Jonsdatter gl. 53 aar, haver 4de drengebørn nafnlig Anders Knudsøn gl. 22 aar, tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 23 aar, har ingen Børn, er hos sin Værfader., Hans Knudsøn gl. 13 aar, Povel Knudsøn gl. 10 aar, Amund Knudsøn gl. 8 aar, de 3de hieme hos forældrene. 2de Døtre Inger Knudsdatter gl. 2 aar, Johanne Knudsdatter gl. 1 aar, bemelte 2de døttre er og hieme.

Niels Torchildsøn gl. 30 aar, tiener for Soldat er gift med Anne Reyersdatter gl. 29 aar. Har en Søn Reyer Nielsøn gl. 3 aar, en datter Gunild Nielsdatter gl. 1 aar, 1 Tienistedreng Niels Reyersøn gl. 20 aar, har iche tient, er frisk, tiener for aarsløn. 1 Tienistepige Ingeborg Nielsdatter gl. 14 aar, tiener uden løn.
En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Marj Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.

Lillegaard (Lillegården)
Hans Ellefsøn Lillegaard gl. 50 aar, har tient for Soldat, er frisk og gift med Maren Giertsdatter gl. 60 aar, haver 3de Sønner Ellef Hansøn gl. 15 aar, Jan Hansøn gl. 11 aar, Niels Hansøn gl. 9 aar, ingen af dem er endnu døgtig at tiene. Haver 3de døttre Marte Hansdatter gl. 24 aar, tiener udj Gierpen Sogn for aarsløn, Lisbet Hansdatter gl. 22 aar, tiener for aarsløn paa Lunde, Anne Hansdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

Lanner
Niels Nielsøn Lanner gl. 70 aar, er iche frisk, gift med Kirsten Pedersdatter gl. 65 aar. Har en Søn Søren Nielsøn gl. 15 aar, iche endnu døgtig, er hieme.
Er en Mand til Huuse nafnlig Hans Olsøn gl. 43 aar, tiener for Soldat, er gift med Dorte Nielsdatter gl. 29 aar, haver 3de døttre Maren Hansdatter gl. 4 aar, Sara Hansdatter gl. 3 aar, Marthe Hansdatter gl. ½ aar.

Til bemelte gaard er 4re Huusmænder.

Holle
Den 1te kaldet Holle indengierds, beboes af Gunder Christensøn gl. 60 aar, har tient for Marine Soldat, er gift med Børthe Torchildsdatter gl. 28 aar. Har ingen Børn, heller ingen andre huusfolch. Paa Pladsen kand fødes 5 Saver.

Hasler
Den 2dn Huusmandsplads kaldt Haseler, Bruges af Torchild Sørensøn gl. 60 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Maren Andersdatter gl. 56 aar, haver 3de døttre, Anne Torchildsdatter gl. 25 aar, tiener hos Ole "Lune" (Lunde - Lime? G.S.) for aarsløn, Karen Torchildsdatter gl. 20 aar, tiener hos Lars Flogstad for aarsløn, Kirsten Torchildsdatter gl. 11 aar, er hieme, ingen flere Huusfolch. Paa Pladsen kand fødes 2 Koe og 2 Saver.

Døewig (Lille Døvik)
Den 3die Huusmandsplads kaldet Døewig, Bruges af Jens Andersøn gl. 24 aar, Enroullered, gift med Maria Larsdatter gl. 24 aar, har en datter Gunild Jensdatter gl. 1 aar. En Mand tilhuuse Peder Nielsøn Smed gl. 60 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Zibbila Olsdatter gl. 66 aar, har en datter Aase Pedersdatter gl. 16 aar, tiener hos Even Lunde for half aarsløn. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe, 4 Saver.

Kaacherswold (Kokkersvoll)
Den 4de Huusmandsplads kaldet Kaacherswold bruges af Niels Jensøn gl. 33 aar enroullered, gift med Maren Christophersdatter gl. 34 aar, 3de Sønner, Christopher Nielsøn gl. 7 aar, Anders Nielsøn gl. 5 aar, Lars Nielsøn gl. 2 aar, sin Moder hos sig Kirsten Andersdatter gl. 68 aar, En Huuskone Inger Sivertsdatter gl. 70 aar.
Paa Pladsen kand fødes 2 Kiøer, 6 Saver, Iche flere Huusfolch som er nedteignet.

Disse bemeldte 4 Huusmænder svarer ingen Rigtighed til bemelte gaard, mens svarer til Jorddrotten Mons. Jacob Nielsøn i Brewig.
Til bemelte gaard Bierchensvold er 1 temmelig voxserskov til smaa Bielche, og anden smaalast af gran, samt og til huusfornødenhed af Brendved og gierdefang, som af før bemelte 5 bønder bruges til fælles. Hellers til denne gaard, ingen anden Herlighed, iche heller løsegiengere eller huusfolch end før Melt er.

Døewig (Døvik)
Skylder 1 Huud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af Jens Olsøn gl. 54 aar, tient for Marin Soldat, er frisk, gift med Gunild Pedersdatter gl. 60 aar, har 4de Døttre Maren Andersdatter gl. 22 aar, Lars Andersdatter gl. 20 aar (Det står faktisk Lars Andersdatter noe som selvsagt er feil. G.S.), Anne Andersdatter gl. 16 aar, Ingeborg Andersdatter gl. 12 aar. Ingen Tienistefolch.
Noch en Huusmand, Anders Arnesøn gl. 44 aar, enroullered, gift med Giøran Nielsdatter gl. 46 aar, har En datter Dorthe Andersdatter gl. 4 aar.

Endnu Opholder sig et par andre huusfolch som har Velb. Amtmand Horns Prefhod at Rejse paa sit haandverch som er Blichmager, Nafnlig Anders Amundsøn har tient for Soldat under de Geworne gl. 40 aar, Vanfør, gift med Maren Pedersdatter gl. 41 aar, har 3de Stifdøttre, Johanne Gabrielsdatter gl. 17 aar, Else Gabrielsdatter gl. 13 aar, Sibila Gabrielsdatter gl. 6 aar.

Til gaarden er ingen Skov uden til huushielp og brendeved.

Basseboe (Bassebo)
Skylder 1 ½ Hud, udreeder ½ Soldat, bruges af Halvor Andersøn gl. 34 aar, har tient for Tømer ved Værfven udi Fridrichstad, 2 a 3 aar, er frisk, gift med Ingeborg Olsdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, En Tienistepige Anne Svendsdatter gl. 16 aar tiener for aarsløn. Holder til huuse, Svend Simensøn gl. 60 aar, har iche tient, gift med Lisbet Corneliusdatter gl. 61 aar, har ingen Børn. Paa Pladsen kand fødes 4 Saver.
Til gaarden er temmelig smaa voxterskov til smaa Bielcher og anden smaalast, samt til brendeved og gierdefang.

Nøchlegaard (Nøklegård)
Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af 2de Bønder nafnlig Pros Andersøn 1 Huud, Lars Andersøn 1 Huud.

Pros Andersøn gl. 52 aar, iche tient, er frisk, gift med Margrete Joensdatter (Isaksd.?) gl. 50 aar, har En Søn, Olle Prossøn gl. 19 aar tiener for Soldat, 2de døttre Gunild Prosdatter gl. 17 aar, Mari Prosdatter gl. 7 aar, begge hieme hos forældrene.

Lars Andersøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, gift med Maren Isachsdatter gl. 36 aar, har En datter Anne Larsdatter gl. 1 aar, en Stifdatter Maren Gundersdatter gl. 6 aar, 1 Tienistepige Anne Jensdatter gl. 20 aar tiener for aarsløn.

Under gaarden en Huusmandsplads uden gierds beboes af Hans Hansøn gl. 66 aar, tient for Soldat, gift med Maren Sørensdatter gl. 70 aar, har ingen Børn eller Tienistefolch.
Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

Til Gaarden kand findes Skov til smaa Bielcher og smaalast af gran, saa og huushielp, brendeved og gierdefang.

Hallewarp (Hallvarp)
Skylder 3 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 2de Bønder Nafnlig Hans Gundersøn 1 ½ huud, Anders Olsøn 1 ½ Huud.
Hans Gundersøn gl. 60 aar har tient for Marin Soldat, gift med Maren Sørensdatter gl. 70 aar, har en Søn, Peder Hansøn gl. 28 aar enroullered og gift med Giøran Torchildsdatter gl. 29 aar, har ingen Børn. Ingen Tienistefolch.

Anders Olsøn gl. 34 aar, tient under Sverig, er frisk, gift med Maren Pedersdatter gl. 31 aar, har 1 Søn Rasmus Andersøn gl. 7 aar, 1 Tienistepige Giertrud Ellefsdatter gl. 70 aar uden hørelse og tiener for ingen løn.
Til gaarden er lidt Skov af gran som kand udbringes til smaa Bielcher og anden smaalast samt til huushielp, gierdefang og brendeved. Til bemelte gaarde er ingen anden Herlighed end som melt er.

Landgangen (Langgangen)
Skylder 6 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 3de Bønder Nafnlig Amun Anonsøn 1 ½ Huud, Erich Anonsøn 1 ½ Huud, Ole Larsøn 3 Huuder.

Amun Anonsøn gl. 27 aar, enroullered, gift med Elen Nielsdatter gl. 30 aar, har en Søn Anon Amundsøn gl. 1 ½ aar, 1 Tienistedreng Amun Jørgensøn gl. 17 aar, enroullered, tiener for half aarsløn, 1 Tienistepige Immerentze Hansdatter gl. 14 aar, Tiener for half aarsløn. En liden Dreng Olle Hansøn gl. 13 aar, tiener foruden løn.

Erich Anonsøn gl. 30 aar, Enroullered, gift med Anne Jansdatter gl. 29 aar, har en Søn Jacob Erichsøn gl. 20 uger, En liden Tienistedreng Johannes Jonsøn gl. 14 aar, tiener foruden løn.

Ole Larsøn gl. 43 aar, iche tient, er iche frisk, gift med Ragnild Pedersdatter gl. 49 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 16 aar enroullered, 2de døttre Inger Olsdatter gl. 13 aar, Maren Olsdatter gl. 9 aar, 1 Tienistedreng Lars Pedersøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Karen Nielsdatter gl. 19 aar, tiener for aarsløn, har hieme udj Tønsberg Sogn under Laurwigen Grefskab.

Under gaarden er beliggende 3de Huusmandspladser.

Lønnebach (Lønnebakke)
Den 1te Huusmandsplads kaldet Lønnebach bruges af Hans Truelsøn gl. 65 aar, har tient for Marin Soldat, gift med Maren Amundsdatter gl. 49 aar, har 3 Sønner, Knud Hansøn gl. 19 aar, er aarstiener i Kiøbenhafen, Hans Hansøn gl. 9 aar, Isach Hansøn gl. 3 aar, 2de døttre, Anne Hansdatter gl. 11 aar, Kirsten Hansdatter gl. 2 ½ aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 4 Saver.

Rønningen
Den 2de Huusmandsplads kaldet Rønningen bruges af Jørgen Gundersøn gl. 68 aar, har tient for Marin Soldat, Er Enchemand, har En Søn Simen Jørgensøn gl. 13 aar, En datter Marte Jørgensdatter gl. 24 aar er hieme.
Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 2 Saver.

2de Husmandspladse er beliggende under Amun og Erich Anonsøns Anpart.

Sætre
Den 3die Huusmandsplads kaldet Sætre under Olles anpart. Bruges af Olle Larsøn gl. 28 aar, tiener for Soldat, gift med Ragnild Amundsdatter gl. 33 aar, har en Søn Lars Olsøn gl. 3 aar. Paa Pladsen kand intet fødes Endnu saa som den er nylig oprøden.

Under gaarden en Becheflomqværn bestaaende paa Amunds og Erichs anpart. Til gaarden er temelig voxster Skov af gran som kand udbruges til smaa Bielcher og anden smaalast, som bruggis til fælles af de 3de Bønder, Ingen Sætterboe til gaarden. Iche ellers anden Herlighed som Melt er.

Sundsaasen
Skylder 1 ½ Huud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 3de Bønder Navnlig Olle Amundsøn 4 ½ Skind, Abraham Hansøn 4 ½ Skind, Niels Amundsøn 9 Skind.

Olle Amundsøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende udi Brevig, som før er anført.
Abraham Hansøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende paa Biønnæs som ogs findes der anført.

Niels Amundsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, gift med Anne Pedersdatter gl. 35 aar, har 3de Sønner, Amund Nielsøn gl. 9 aar, Peder Nielsøn gl. 7 aar, Jacob Nielsøn gl. 3 aar, 3de døttre, Aase Nielsdatter gl. 14 aar, Marte Marie Nielsdatter gl. 5 aar, Anne Nielsdatter gl. 1 aar. 1 tienistepige Else Jonsdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

Grine (Grinna)
En Huusmandsplads Kaldet Grine bruges af Olle Larsøn gl. 40 aar, tiener for Soldat, er Gift med Marte Gundersdatter gl. 59 aar, har en Stifsøn Arne Jonsøn gl. 9 aar, noch en Stifsønn Abraham Jonsøn gl. 29 aar, har tient for Soldat, gift med Marie Amundsdatter (fra Buer i Eid. G.S.) gl. 30 aar, tiener for Anders Olsøn paa Halfvarp for half aarslønn. Det andet halfaar søger hvor hand kand tiene sit brød. Pladsen kand føde 1 koe.

Noch en huusmand under gaarden bebygt, Gunder Jørgenssøn gl. 22 aar, enrouleret, gift med Anne Pedersdatter gl. 30 aar, har en Søn Anders Gundersøn gl. 2 aar. Kan intet fødes paa pladsen.

Noch en Huusmand til Huuset i same Huus, Simon Svendssøn gl. 30 aar tiener for Soldat, gift med Elen Pedersdatter gl. 26 aar, har en Søn Cornelius Simensøn gl. 5 aar er Vanfør.

Noch en Huusmand paa gaarden, Lars Pedersøn gl. 45 aar, har iche tient, er Frisk, gift med Boel Pedersdatter gl. 37 aar, 2de Sønner Cornelius Larsøn gl. 6 aar, Hans Larsøn gl. 3 aar, 2de døttre, Karen Larsdatter gl. 10 aar, Kirsten Larsdatter gl. 5 aar.

Til bemelte gaard er liden Skov af Gran til smaalast, saa og huushielp og gierdefang. Iche heller anden Herlighed end som meldt er.

Wiresdahl (Viersdalen)
Skylder 1 Huud 7 Skind, udreeder 1/3 Soldat, Bruges af Niels Olsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Aase Larsdatter gl. 30 aar, har 2de døttre, Aase Nielsdatter gl. 4 aar, Anne Nielsdatter gl. 2 aar, 1 Tienistedreng Christopher Halvorsøn gl. 18 aar, Enroulered, tiener for aarsløn, 1 Tienistepige Immerentse Jørgensdatter gl. 17 aar, tiener for aarsløn; Et Fosterbarn Olle Christensøn gl. 9 aar.
En gl. Becheflom qværn til Malt og gryn. En Skov som er Til Gaarden kund udbrugis Nogle smaa Bielcher og andet smaalast af Gran samt Gierdefang og Brendeved.

Solie (Solli)
Skylder 1 Huud, udreeder ingen Soldat, har vært fri gaard, bruges af Arne Iverssøn gl. 58 aar iche tient, er frisk, gift med Sidsel Andersdatter gl. 49 aar, har 3de. Sønner, Iver Arnesøn gl. 20 aar, enroulered, Knud Arnesøn gl. 16 aar, Olle Arnesøn gl. 12 aar, iche endnu døgtig til tieniste, 2de døttre, Anne Arnesdatter gl. 18 aar, Gunild Arnesdatter gl. 6 aar, begge hieme, ingen Tienistefolch eller huusfolch.
Til Bemelt gaard findes lidet Skov som kund udbrugis til smaa Bielcher og andet smaa last af Gran, samt Gierdefang og Brændeved.

Kiendahl (Kjendal)
Skylder 1 Huud, Udreeder ½ Soldat, bruges af Niels Torbiørnssøn gl. 58 aar, tienet for Soldat, er frisk, gift med Elen Pedersdatter gl. 60 aar. Har 3de Sønner, Hans Olsøn gl. 19 aar, iche endnu døgtig at tiene, Christen Nielsøn gl. 16 aar, iche heller døgtig til at tiene, Anders Nielsøn gl. 12 aar, Noch en Stifsøn Olle Olsøn gl. 27 aar, tiener for Soldat, gift med Inger Jacobsdatter gl. 25 aar, har 1 datter Anne Olsdatter gl. 1 ½ aar, Disse opholder sig hos sin Stiffader.
Til Gaarden er lidet Skov af Gran kund somlig ud nogle faa smaa bielche, og anden smaa last, er ½ miil til Stranden at fremdrive, til disse Gaarde som melt er ingen anden herlighed, kund finds end som indført er.

Grønsholt
Skylder 2 Huuder, uddreeder ½ Soldat, bruges af Lars Jonsøn gl. 60 aar, enchemand, har iche tient, er frisk, har 2de døttre, Gunild Larsdatter gl. 22 aar, Johanne Larsdatter gl. 10 aar, er begge hieme hos Faderen. Ingen Tienistefolch eller Huusmænd.
Til Gaarden ingen Skov, enten til Gierdefang eller Brændved.

Qvæstad med Tiøstelrød (Kvestad med Kjølsrød).
Skylder 7 Huuder 4 ½ skind, udreeder en Soldat, bruges af 2de opsidere Navnlig Enche Marte Christensdatter 4 Huuder 2 26/35 skind, og Lars Sørensøn 3 Huuder 2 2/35 skind.

Enchen Marte Christensdatter gl. 52 aar, haver 2de Sønner Christen Olsøn gl. 21 aar tiener for Soldat, Jacob Olsøn gl. 14 aar, iche tiener, 2de døttre Maren Olsdatter gl. 24 aar, Kirsten Olsdatter gl. 8 aar, 1 Tienistedreng Niels Olsøn gl. 36 aar, har iche tient Kongen, tiener for aarsløn.

Lars Sørensøn gl. 37 aar har tient for Soldat, gift med Amborg Olsdatter gl. 36 aar, har en Søn Olle Larsøn 3 aar gl. 3 aar, og en datter Margareta Larsdatter gl. 6 aar, en tienistedreng Peder Reyerssøn gl. 20 aar, har iche tient Kongen, tiener for aarslønn. Har sin Fader og Moster hos sig Nemblig Søren Stoessøn gl. 74 aar (tidligere Ørstvedt) og Anne Hansdatter gl. 62 aar.
Til Gaarden en Becheflomqværn, ogsaa voxster skov til smaa bielcher og andet smaalast, bruges til fælles af de 2de opsiddere. Ingen Huusmandspladse eller Sætterboe, iche heller Huusfolch.
Lunde Søndre

Skylder 5 huuder udereeder En Soldat, bruges af 2 de bønder Nafnelig Lars Olsøn 2 ½ huud, Olle Sørensøn 2 ½ huud;

Lars Olsøn gl. 40 aar har tient for Soldat er Frisk og gift med Inger Gundersdatter gl. 44 aar, har en Søn Christen Larsøn gl. 5 aar, en datter Karen Larsdatter gl. 7 aar, en Stifdatter Marte Christensdatter gl. 18 aar. Er alle hieme. En tienestedreng Tolf er fød i Drangedahl gl. 18 aar iche tienet kongen, tiener for half aars løn.

Olle Sørensøn gl. 52 aar, har tient for Soldat. Er Frisk, gift med Ingeborg Erichsdatter gl. 68 aar, har sin stifsøn hos seg, Erich Olsøn gl. 28 aar, tiener for Soldat, som intil vaaren skal bruge 1 huud, 3 skind med sin stiffader i gaarden, er gift med Karen Nielsdatter gl. 20 aar, har en datter Elen Erichsdatter gl. ½ aar.
Ingen tienestefolch eller huusmandspladse.
Til gaarden en Becheflomqværn, saa og voxterskov til smaa bielcher af Gran og anden smaalast ¾ Miil at framdrive, og ingen anden Herlighed til Gaarden.

Lunde Nordre
Skylder 7 huuder, 6 skind udereeder 1 Soldat, bruges af 4 bønder nafnelig, Olle Sørensøn 1 hud, Reyer Tollefsøn 3 huder 3 skind, Niels Hansøn 1 huud og Even Hansøn 2 huuder 3 skind.

Ole Sørensøn gl. 41 aar har tient for Soldat, er frisk gift med Mallene Nielsdatter gl. 37 aar, 3 de døttere.
Maren Olsdatter gl. 7 aar, Maria Olsdatter gl. 5 aar, Gunild Olsdatter gl. ½ aar.
1 tieneste pige Pernille Jansdatter gl. 13 aar, tiener for half aars løn.
Til bemeldte huusskyld er en Becheflom Qværn, heller ingen Skov eller anden Herlighed til Gaarden.

Reyer Tollefsøn gl. 40 aar tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 40 aar, har en søn Tollef Reyerssøn gl. 2 aar og en datter Anne Reyersdatter gl. 2 aar, 1 tieneste dreng, Hans Anondssøn gl. 21 aar, tiener for Soldat, og tiener for aars løn.
Til bemelte Rejer Tollefsøns anpart, er temlig god voxterskov af Gran, til smaa bielcher og anden smaalast, en Miil til Stranden at framdrive, ingen Sæterboe eller huusmandspladse heller anden herlighed, til bemelte anpart.

Niels Hansøn gl. 48 aar har iche tient kongen, er Frisk, gift med Marte Tollefsdatter gl. 40 aar, har en datter Siri Nilsdatter gl. 6 aar. Ingen tienestefolch.
Til bemelte huudsckyld er en Becheflomqværn, og helles ingen skov uden Knap til brendved og gierdefang.

Even Hansøn gl. 38 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Børte Pedersdatter gl. 37 aar. Har en søn Gullich Evenssøn gl. 3 aar, datter Gurj Evensdatter gl. 5 aar. Har sin broder hos sig Ingebret Hansøn gl. 31 aar, tiener for Soldat, og tiener for aars løn.

Har 2de Huusmænder under Even Hansøns anpart, Nafnelig den 1te. Christen Michelsøn gl 80 aar, har tient, gift med Johanne Isachsdatter gl. 66 aar. Har ingen plads videre end som huuset staar paa.
Den 2de. Olle Gundersøn gl. 60 aar iche tient, er frisk. Gift med Aschier Torsdatter gl. 86 aar, har ingen børn, opholder sig paa gaarden.

Til bemelte Even Hansøns anpart er nogen voxterskov af gran, til smaa bielcher og anden smaalast, en Miil fra gaarden at frendrive, Et Sæterboe under bemeldte ¾ Miil fra Gaarden, og hellers ingen anden Herlighed.

Flogstad
Skylder 3 Huder udreeder 1/3 Soldat. Bruges af 2de Bønder nafnlig Torgier Reyerssøn 1 ½ Huud, Michel Sørensøn 1 ½ Huud.

Torgier Reyerssøn gl. 39 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Maren Christensdatter gl. 30 aar. Har en datter Anne Torgiersdatter gl. ¼ aar. Har sin Moder hos sig Maren Pedersdatter gl. 73 aar og sin Søster Aaste Reyersdatter gl. 50 aar. Ingen Tieneste folch.

Michel Sørensøn gl. 50 aar, Tient for Soldat er frisk, gift med Anne Amundsdatter gl. 30 aar, har en søn Hans Michelsøn gl. 4 aar, 2de døttre, Anne Michelsdatter gl. 7 aar, Kirsten Michelsdatter gl. 1 aar.
1 gl. Huusgiente Helge gl. 80 aar. Ingen Tieneste folch.

Til gaarden er lidt smaa skov til smaalast, saa og huushielp og brendeved, ingen Sætterboe eller anden herlighed til.

Holte (Holtet)
Skylder 1 Huud Udreeder ¼ Soldat, bruges af Christen Jensøn gl. 48 aar, har iche tient. Er Vanfør, og gift med Sara Skejesdatter gl. 36 aar.(dpt. i Brevik. G.S.) Har en Stifsøn Lars Nielsøn gl. 15 aar, noch 2de Sønner af hans Eyne
Skeje Christensøn gl. 7 aar, Niels Christensøn gl. 2 aar, 2de døttre Elen Christensdatter gl. 10 aar, Børte Christensdatter gl. 5 aar, 1 Huusgiente Anne Olsdatter gl. 20 aar. Ingen Tieneste folch.
Til gaarden, ingen Skov uden til brend og gierdefang.

Sillien (Siljan)
Skylder 6 Huuder, udreeder 1 ¼ Soldat. Bruges af en Opsidder Navnlig Jørgen Halvorsøn gl. 48 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Karen Pedersdatter gl. 46 aar. Har en Søn Madtz Jørgenssøn gl. 10 aar, 2de døttre Anne Jørgensdatter gl. 12 aar, Magdallene Jørgensdatter gl. 9 aar. 1 tieneste pige Anne Olsdatter gl. 18 aar fød i Gierpen Sogn tiener for aars løn. Ingen flere Tieneste folch eller Huus folch.
Under same Gaard en Huusmandsplads bruges af Ole Olsøn gl. 36 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Larsdatter gl. 30 aar, Har en søn Lars Olsøn gl. 9 aar, 3de døttre, Marte Olsdatter gl. 7 ½ aar, Elen Olsdatter gl. 5 aar, Aaste Olsdatter gl. 2 aar. Paa Pladtsen kand fødes 3 Saver.

Til gaarden er temelig god voxterskov af furu og gran, til smaa bielcger og anden smaalast, saa og et Sætterboe ¼ Miil fra gaarden og ingen anden Herlighed. Ingen løsgiengere til nogen af bemelte gaarde.

Nordahl Søndre (Nordal)
Skylder 1 Hud udreeder ¼ Soldat. Bruges af Niels Tollefsøn gl. 40 aar har icke tient, ansees for udøgtig, gift med Marthe Madtzdatter gl. 36 aar. 2de sønne, Christen Nielsøn gl. 7 aar, Madtz Nielsøn gl. 2 ½ aar, og 2de døttre Ragnild Nielsdatter gl. 5 aar, Kirsten Nielsdatter gl. ¼ aar, har sin Værmoder hos sig, Zidtsel Knudsdatter gl. 76 aar.
Ingen Skov til gaarden uden til gierdefang og intet videre.

Nordahl Nordre
Skylder 1 Huud udrecher ¼ Soldat, Bruges af Olle Tollefsøn gl. 59 aar, iche har tient, er frisk, gift med Inger Hansdatter gl. 42 aar, har en søn Halvor Olsøn gl. 6 aar, 1 tienistedreng Olle Jonsøn gl. 23 aar, tiener for Soldat, og har aarsløn, 1 Tienistepige Inger Larsdatter gl. 23 aar, tiener for aarsløn.
Ingen Huusmandsfolch, noch, en Huusmandspladts brugis af Olle Olsøn gl. 80 aar og har en gl. kone 73 aar, paa Pladtsen kand fødes 2 Sover, er for undt af opsidder foruden nogen afgift.
Til Gaarden er ingen Skov, uden til huushielp, brendeved og gierdefang.

Labbelot
Skylder 4 ½ Skind udreeder ¼ Soldat. Bruges af En Pige Nafnlig Maria Abrahamsdatter gl. 36 aar, har sin Broder hos sig Olle Abrahamssøn gl. 30 aar er vanvittig. Er ingen Skov verken til Gierdefang eller Brændeved.

Buer
Skylder 1 Hud udreeder ¼ Soldat, bruges af Lars Amundsøn gl. 26 aar har iche tient, ansees iche heller døgtig, gift med Marthe Gundersdatter gl. 24 aar, har en Søn Amund Larsøn gl. 1 aar og 1 datter
Børte Larsdatter gl. 3 aar. Har sin Moder hos sig Gunild Nielsdatter gl. 66 aar. Ingen tienestefolch eller Huusfolch. Haver ingen Skov, enten til Brend ved eller Gierdefang.

Øfreaasen (Øveråsen)
Skylder 1 Huud udreeder ¼ Soldat, Bruges af Amund Andersøn gl. 59 aar, iche tient, er frisk, gift med Ragnild Ingebretsdatter gl. 57 aar. Haver en Søn Ingebret Amundsøn gl. 22 aar, icke Endnu tienet Kongen, og er hieme hos Forældrene. Ingen Tieniste folch, helder Huusfolch.
Der er ingen Skov til Gaarden, uden Knap Gierdefang, og Ellers ingen herlighed.

Nordahl Sættre (Nordalsetret)
Skylder 1 huud udreeder ¼ Soldat. Bruges af Michel Larsøn gl. 54 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Maren Sørensdatter gl. 60 aar, har en Stifsøn Isach Hansøn gl. 32 aar tiener for Soldat er hieme, og en Stifdatter Kirsten Hansdatter gl. 28 aar, noch hans Egne datter Maren Michelsdatter gl. 20 aar, et Fosterbarn Abraham Olsøn gl. 7 aar, alle hieme hos forældrene. Ingen huusfolch.
Under Gaarden en Becheflom qværn, saa og lidt Skov til smaa last en Miil fra Gaarden at Framdrive.

Aachelungen (Oklungen)
Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sigurd Aslachssøn gl. 60 aar tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Amundsdatter gl. 62 aar (Fra Løberg i Gjerpen), har sin Stifsøn hos sig paa Gaarden Olle Ingebretssøn gl. 22 aar, er Soldat og gift med Ingeborg Olsdatter gl. 24 aar, har ingen børn, uden et Fosterbarn Anne Tollefsdatter gl. 18 aar, 1 Tieniste dreng Olle Kullt gl. 46 aar, har iche tient, og er iche døgtig.
Til Gaarden en Flom sauge som Skiæres høst og vaar, en quantum bord til Laurvigs græfskab, som og skov af Furu og Gran til Saugtømer og kulleved, som fremdrives til Laurvigens (Grefskab?)
Ingen Huusmandspladse. Bemeldte Gaard er kjøbt til Laurvigens Græfskab.

Prestegaarden
Under Eidangers Præstegaard er beliggende 4de Huusmandspladse udengierds.
Nafnlig 1te. kaldet:

Studsrøe (Stusrød)
Bruges af Adrian Jensøn gl. 56 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Kirsten Andersdatter gl. 57 aar, har ingen børn, en tieniste pige Karen Larsdatter gl. 28 aar, tiener for aarsløn, paa pladsen kand fødes 1 koe, 1 qvie.

2de kaldet

Kaasen (Kåsa)
Bruges af Jens Solvessøn gl. 80 aar, gift med Anne Olsdatter gl. 53 aar, har en Søn Thor Jensøn gl. 4 ½ aar og en datter Karen Jensdatter gl. 3 ½ aar, ingen Huusfolch eller tienistefolch. Paa pladsen kand fødes 1 Koe, 4 Sover.

3die kaldet
Smecherøe (Smekkerød)
Bruges af for bemelte Stoe Sørensøn under Tvetten Søndre og der findes anført. Til denne plads er en liden Becheflomqværn, ogsaa git som udøgtig, og kand fødes 1 koe, 5 Sover.

4de Kaldet
Vaadeklef (Våteklev)
Bruges af Erland Pedersøn gl. 36 aar, har tient under Sverig, er frisk, gift med Rebene Prittersdatter gl. 40 aar, haver en Søn Christen Hansøn gl. 6 aar, en datter Pernille Hansdatter gl. 13 aar, tiener hos Olle Sørensøn, tiende for half løn, noch en datter hieme, Mallene Erlandsdatter gl. 2 ½ aar.
Kand fødes paa Pladsen, 2 kiør. Til bemelte pladsen er ingen Skov uden til brændved og gierdefang.

Aarholt (Årholt)
Noch en Huusmandsplads udengierds tilhørende Eidanger Præstegaard,
Bruges af Bent Larsøn gl. 70 aar er iche frisk, gift med Sophie Jansdatter gl. 72 aar, har ligget ved Sengen udj 16 aar, har en Søn, Jørgen Bentsøn gl. 28 aar, har tient for Matros, er gift med Anne Catarina Andersdatter gl. 26 aar, har ingen børn. En Stifdatter Johanne Jostdatter gl. 34 aar, er hieme hos Forældrene.
Ingen Tienistefolch eller Huusfolch, Er forundt dene ud af Æreværdige Hr. Friderich Mejer til at føde en koe paa for uden nogen afgift deraf.


| Eidanger - Porsgrunn | Brevik | Eidanger II |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no