ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KILDER | LINKER | HJELP |KIRKEBOK

for

Seljord - Flatdal - Åmotsdal

1725 - 1736

Kronologisk liste for alle 3 annexer (sogn) i Seljord prestegjeld. Skrevet av etter originalen på Digitalarkivet.

Sogneprest i Sillejord på denne tiden var Peder Jonssøn Bruun.
Bruun var ikke særlig godt likt av Biskop Nyrop for bl.a. slurvete og mangelfull føring av kirkeboka.
Bruun dør mot slutten av 1735 og Kapellan Torgjus Grøgaard tar over en stund.
Ole Nielsen Spurv fra juli 1736 - 1753.

Avskrift og systematisering: Gard Strøm, Brevik 2018.
Til god hjelp har vært Alf Mostues avskrift av "Sjæleliste 1730 for Seljord", angående person- og stedsnavn.

Oppdatert 01.02.2021

Søketips når du er på en side:
Hold nede [CONTROL] og trykk [F] og du får fram et søkevindu.
Døpte barns navn ender alltid med punktum.
Steds- (gårds-) navn og personnavn skrives her slik det ble skrevet av presten og kan variere.
Tips: Søker du etter "Helge", skriv bare "Hel"

Blir skriften for liten: Hold nede [CONTROL] og trykk +
Blir skriften for stor: Hold nede [CONTROL] og trykk -


Noen forkortelser og forklaringer:
Begr. = Begravelse
Caut. = Cautionistes = vitner/ forlovere
Com. = Communicantes = Mottagere av nattverd
Cop. = Copulered = Viet = Gift
Dom. = Domini = Søndag
Fadd. = Faddere
ibid. = ibidem = samme sted
Introd. = Introduceret = Kvinne introdusert i kirken etter barsel
Sal. = Salig = avdød
Publ. Absolv. = Publique Absolvered = Offentlig skrifte i kirken
qw. = qvinde = kvinne
qvr. = quinder = kvinner
Trin. = Trinitatis = Søndag etter Trefoldighet.


Kjekt å vite.

Det mangler trolig en rekke "vanlige" innførsler i denne kirkeboka. Skriftspråket var dansk på denne tiden. Det har jeg selvsagt ikke gjort noe med.

Alle kirkehandlinger er her ført i fet skrift. Det gjelder også barnets navn ved dåpshandlinger. Dessuten slutter alltid barnets navn med et punktum. Slik blir det lettere å søke på et barns fornavn. Avskriften er skrevet slik presten og/eller kapellanen skrev. Åpenbare skrivefeil er rettet uten at jeg har bemerket det. Personnavn og gårdsnavn er ofte skrevet på forskjellige måter av samme person. Det var svært mangelfulle regler for rettskrivning på den tiden.

Ved alle dåpsinnføringer er barnets fulle navn (f. eks. Harald Svendsen) skrevet i parentes etter fadderne. For enklere å få treff ved søk på nett, er dette navnet skrevet på vanlig bokmål.

Denne kirkeboka inneholder Communicantes (mottagere av nattverd). D.v.s. de fleste voksne menneskene som i tiden 1725 - 1736 levde i alle 3 kirkesogn i Seljord.
Man vil m.a.o. finne omtrent alle som bodde i hele Seljord i denne tidsperioden.

Avskriften er gjort for slektsgranskere, som ikke selv føler seg vel med å lese gotisk håndskrift.
Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll (link ovenfor).

Jeg har ikke lest
korrektur på dette, men retter underveis om jeg finner feil i avskriften, eller når jeg får beskjed fra andre. Jeg er heller ikke feilfri. Husk å oppgi kilde.
G.S.

Email-adresse: post@gamlegjerpen.no
 


Litt om sognepresten og hans kapellaner

Sogneprest (1713 - 1735).
Peder Jonssøn Bruun fra Aalborg i Danmark f. 1/1-1667 d. 28/12-1735 i "Sillejord", s.a. borger Jon Lessøe og Maren Pedersdatter.
g. i Oslo 1714 m. Karen Christensdatter Smith fra Oslo, søster til rådmann i Oslo - Jens Christenssøn Smith.
1. Christen Pederssøn Bruun f. ca. 1721 i Sillejord.
2. Jon Pederssøn Bruun f. ca. 1723 d. 1740 i Oslo som skoleelev.
3. Maren Pedersdatter Bruun g.m. Talleiv Sondresen Groven. Bodde på Groven i Sillejord.

"Den 28 Decembr 1735 døde Welerverdige i Livet, og nu Salig hos gud, Hr. Peder Jonsen Bruun i Hans Embeds 22 Aar, og alders 68 Aar mindre end 5 dage,
Da ved Hans ligs Bevaanelse og Nedsættelse i Sillejords Kirche den 3. Jan. 1736.
Capellanen holt af Prædichestolen Lig - Prædichen."

Kilde: Den gamle Seljord bygdesoge, bind I, side 181/182.
Biskop Nyrop satte Bruun for prosterett på Tinn prestegård den 20/9-1725. Flere bygdefolk fra Sillejord var med (som vitner?). Etter en visitas i Sillejord i 1725, hvor kirkeboka ble nøye studert, oppdaga biskopen følgende: Kirkeboka var veldig slurvete ført, mange prekendager var ikke innført og han hadde ført opp mange prekendager, som han ikke hadde vært tilstede. Bruun hadde dratt ut på reiser uten permisjon og gjort helligdagene til reisedager for seg selv og i steden brukt hverdager til gudstjenester. I tillegg hadde han viet brudepar, som var så nær beslektet at de skulle hatt søkt kongen om tillatelse. Dertil kom uryddighet i forbindelse med offerpenger og skatt. Han hadde bl.a. ført opp en gang, at det kun hadde kommet inn 1/2 ort i offergave, mens klokkeren og Lavrants Midbøen hadde regnet ut at det hadde kommet inn 2 ort - 14 sk.
Bruun ble sittende i sin stilling, men kirkeboka ble fortsatt like slurvete ført. Sognepresten hadde en kappelan, som i kirkeboka ble skrevet som Hr. Boye. Han forrettet en rekke kirkehandlinger for sognepresten. Særlig i Åmotsdal, "hvortil det var en Lang og besværlig Rejse". Det var bytte av kapellan ved årsskiftet 1731/ 1732.
Den nye kapellanen ble Hr. Torjus Grøgaard.

Hr. Boye var kapellan i Sillejord i tiden 1726 - 1731. Kilde: Kirkeboka 1725 - 1736. Se hans innsettelse nedenfor.

"
Dom. 19. Søndag efter Trinit., 27/10-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Sillejords Kierche.
Efter Prædichen blef Hr. Boye Normann indtatt af Hr. Prowsten til Capellan for Sillejords Meenigheder."


Hr. Torjus Grøgaard ble kapellan i 1732. Kilde: Kirkeboka 1725 - 1736.

Torjus Grøgaard ble i 1739 ansatt som sogneprest i Lindås prestegjeld, Hordaland. Han var kjent som "drikfældig" og ble, etter klager fra
almuen, fratatt flere av sine embedsoppgaver.

Kilde: "Bergens stifts Biskoper og Præster efter Reformasjonen" (Prost Johan Frederik Lampe -1895).
Torjus Grøgaard ble f. i Danmark 1697 d. 30/6-1767 i Bergen. Student fra Kjøbenhavns Skole i 1720. Bacc. 1721. Ble 30/4-1728 personel kapellan ved Tvet i Kristiansand. 10/5-1732 ble han personel kapellan i Seljord. Han ble gift (i Skien) den 13/10-1735 med Petronelle Giertsdatter Cloumann fra Falkum i Gjerpen f. ca. 1700 bg. 26/5-1763 i Bergen, d.a. rådmann Giert Hansen.
Grøgaard ble ansatt som sogneprest i Lindås prestegjeld den 13/3-1739. Ikke mange år etter kom det inn klage fra almuen til biskop Bornemann på grunn av hans drikkfeldighet. Grøgaard ble derfor i 1743 pålagt å ansette en kapellan til hjelp. Fra 1746 fikk kapellanen oppgave som "vice-pastor". Det ble ikke bedre med drikkingen og i 1748 sendte almuen på ny en klage. Denne gang til biskop Pontoppidan, for å få Grøgaard fjernet. I klagen var det bl.a. skrevet: "de ham tilfaldne Indtægter anvendes til at fremme hans onde Tilbøielighed, medens Vicepastoren knap havde Levebrød". Biskopen befalte da at det skulle holdes et "Prosteforhør" av Grøgaard. Dette resulterte i at han i 1749 ble pålagt å avholde seg fra alle geistelige forretninger og overlate styringen av presteembedet til vicepastoren mot at han selv skulle få en pensjon på 225 rdl. pr. år. Torjus Grøgaard og hans frue flyttet siden til Bergen. De døde barnløse på 1760-tallet.

Tekst fra Skien kirkebok ved Torjus Grøgaards vielse:
"
Den 13de Octobr. 1735. Copuleredes Hr. Torgus Gregar Capelan udj Sillejord og Pernelle Giertsd. som da efter branden hafde borttaget deris Huus tilholte hos
hendis Broder Petter Cloman paa Falchom. Om her Comunicande med Kongl. bevilling at Copuleres hieme i Huset der blev forretat af Hr. Hendrich Mathisen
som Brudens Broder."


Anno 1725.

Sanct Hans Dag, 24/6-1725, Visiterede Hans Høyedle Høye Æwærdighed Biscop Nyrop; ieg Prædicked self og stod for Alteret Ved Messen (ved Sillejords Kirche).
Daab: Guttorm Manembs og Qvindes Søn, som blef kaldet Thov. (Thov Guttormsen - Tov Guttormsen)
Fadderne sees skrefwen i Døbe Bogen.

Dom. 5te Søndag efter Trinitatis, 1/7-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kierche.
Til Guds bord (Communicantes): Christen Lycke og qw., Engelbret Svendsen, Thov Norgaardens qw., Anne Hansd., Asleu Tormosd.
Lyst 1ste gang til Ægteskab for: Thov Olssøn og Barbara Ejelsdatter.

Dom. 6te Søndag efter Trinitatis, 8/7-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kierche
Communicantes: Ole Rindes qw., Niri Svinums qw., Hovar Vanbechs qw., Anund Schore, Hege Solli, Ole Grovens qw., Ovall Angres qw., Jon Sollis qw., Ejel Schores qw., Niculs Sugardens qw.,
Ingeborg Høidall, Knud Øverbøs qw., Osmund Sugards qw., Jonas Næsgrafs qw., Laurantz Vinsvold qw., Ole Vinsvolds qw., Ole Sælestad, Sonef Abelsd., Ole Tostensøns qw., Kittil Gibbøens qw.,
Magne Biørnsens qw., Jonas Wasbæcks qw., Ole Sugards qw., Ronnow Sugard, Margrete Sælstad, Guri Zachariæd., Aaste Thorwillsd., Kittil Kittilssøn, Tollef Nordgaardens qw., Guro og
Hege Nordbøe, Osmund Nordbøes qw., Laurantz Dyrlands qw., Tosten Veehuus qw., Aslac Øverbøs qw., Gunou Vinsvolds qw., Thou Gie(?)s qw., Gunner Styrchessøns qw., Jon Svendsens qw.
Introducered: Jon Reines qvinde. (Hun har derfor født et barn for ca. 4-5 uker siden G.S.).
Trolovede: Anun Moen og Hege Tios i Ommisdal.

Dom. 6te Søndag efter Trinitatis, 8/7-1725. Forrettede ieg self i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Guri Vasmon, Biørn Svalestuens qw., Thron Scheyes qw., Halvor Svalestuens qw., Salve Bringas qw., Gregor Aases qw., Biørn Sundbye, Biørn Vaales qvr., Sondre Aasens qw.,
Ole Ejusaas qw., Leuf Hobersjords qw., Ovar Dales qw. og Gamle Christopher, Jesper Aasens qw., Niri Halvorsens qw., Aasoph Olsens qw., Gunner Jonssøns qw., Ole Jesperssøns qw., Hans Arnessøns qw.,
Sal. Sommond Smids Enche, Gunleg Ruis qw., Ingeborg Dale, Sal. Even Minisjords Enche, Gunill Andersd., Ingeborg Vastved, Gunbiør Berge, Asleu Lien.
Begr: Ragne Olsdatter Jetedall, 7 Aar..
Lyst 2den gang for: Thov Olssøn og Barbara Ejelsd.
Lyst 1. gang for: Anund Schori og Helge Thios.

Dom. 7de Søndag efter Trinit., 15/7-1725. Forrettede ieg self Embedet i Sillejords Kierche
Introduceret: Thou Aasens, Ellef Graver-Lies, og Ole Hovarssøns qvinder.
Døbt: Lille Anderses Søn Kaldet Halvor. (Havor Andersen)
Communicantes: Anders Fiøstoft og qw., Thov Graver, Laurantz Midtbøes qw., Gunlich Halvorsen.
Lyst til Ægteschab 3. gang for: Thov Olssøn og Barbara Ejelsd.
Lyst til Ægteschab 2. gang for: Anund Schori og Hege Thios.

Dom. 8de Søndag efter Trinitatis, 22/7-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kierche.
Lyst til Ægteschab 3. gang for: Anund Schore og Hege Thios.

Dom. 9de Søndag efter Trinit., 29/7-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Greger Øverbøs qw., Anne Øverbø, Biørn Ruis qw., Tarjer Rindes qw., Ole Dyrlands qw., Anders Sælstas qw., Ejel Fossems qw., Jon Halvorsens qw., Hans Olsens qw., Vetle Esqams qw.,
Ole Bachens qw., Tarjer Vanbech, Knud Groven, Aadne Anundsen, Sigur Traer, Johan Schore, Birgitte Halvorsd., Svano Svennungsd., Ingeborg Osmundsd., Svano Olsd., Asleu Halvorssøn(!),
Anne Svennungsd., Graae Leufsd., Graae Jonsd.
Bedet for: Køstov Thioses Barn.

Dom. 10de Søndag efter Trinit., 5/8-1725. Forrettede self i Sillejord Kierche.
Communicantes: Aslac Corporals qw., Anders Verpes qw., Jesper Venaas qw., Salve Øverlands qw., Gunleg (Gunleich) Gamlestuls qw., Asbiørn Loftsgaards moder, Kittil Ødegaards qw., Anon Berthoufsens qw.,
Svend Nætz qw., Halvor Thous qw., Niculs Hegnens qw., Jacob Kaasens qw., Torjus Hanssøns qw., Niels Eggeqvists qw., Tonne Aasem (Todne Aasem), Birgitte Groven, Ronnou Sønstetved, Asleu Ruberg, I
ngeborg og Guro Verpe, Margrete Breche, Anne Hagen og Moder.

Dom. 11te Søndag efter Trinitatis, 12/8-1725. Forrettede ieg self i Sillejord Kierche.
Begr: Sigur Øverlands daatter Johanna.

Løwerdagen før Dom. 12te Søndag efter Trinitatis, 18/8-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Ovar Berges qw., Even Ovarssøn, Tosten Veehuus qw., Svend Nordgaardens qw., Ejel Fossems qw., Ole Svennungssøn, Vetle Thorvildsens qw., Kiøstov Thios qw., Siri Aslachsd.
Begr: Sommon Gunnerssøn.

Dom. 12te Søndag efter Trinitatis, 19/8-1725. Forrettede ieg self i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Kittil Liens qw., Judith Lien, Niri Liens qw., Ole Bøles qw., Lars Okres (Aakres) qw., Halvor Norre Svartdalls qw., Køstov og Guro Svartdall.
Begr: Ingeborg Olsdaatter.

Dom. 13de Søndag efter Trinitatis, 26/8-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Verpes qw., Anders Verpes qw., Svano Øverland, Sigur Øverlands qw., Thore Kifle, Jon Aasens qw., Guro og Ragne Nætz, Rønnov Sønstetved.
Døbt: Svend øfre Nætzies Barn Aschier. Faddere sees i Døbe Bogen.

Dom. 14de Søndag efter Trinit., 2/9-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Svend Udernæts qw. og Søn Tarjer, Sondre Graver, Hustrue, Søn Thov og datter Gunil, Birgit Torjusd. Lie, Lille Asbiørn, Tormo Øverlands qw. og datter, Ole Robergs qw. og begge
 Sønner Ole og Tof. 

Dom. 15de Søndag efter Trinitatis, 9/9-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kircke.
Communicantes: Halvor Traer, Niri Svinum og qw., Anders Sælstad og qw., Ole Skuledal og qw., Ejel Skore og qw., Margrete "Sv..."(?) Enche, Thomas Qviststuel og qw., Astri Sørensd. Enche, Ole Kittilsen og
Hustrue, Torjus Sugaarden og qw. og Ole Kittilsen og qw., Osmun Bachen og qw., Aslach Qvammen og qw., Torgrim Jonssøn, Osmun Rui og qw., Biørn Rui og qw., Tosten Veehuus og qw., Ole Groven og qw.,
Biørgouv Høidall og qw., Thor Harang og qw., Anund Ringum og qw., Ole Moen, Vetle Moen og qw., Dorethe Myrebøe.
Døbt: Niri Svinums daatter Sigri, faddere ført i Døbe Bogen.

Løwerdagen før Dom. 16de Søndag efter Trinitatis, 15/9-1725. Forrettede ieg self gudstieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Leuf Habersjords qw., Tarjer Bekhaus qw. og datter, Salve Bringen og Hustrue, Ole Midtbøens qw. og Søster, Helge Swendsd., Christopher Blencsdalens Enche, Søn, qvinde og pige(?),
Niels Jenssøn og qw.

Dom. 16de Søndag efter Trinitatis, 16/9-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Even Aarhus og qw., Ole og Ingeborg Aarhus, Birgitte Knudsd. Enche, Gunner Eisand og qw., Sondre Loftsgaard, Birgitte Venaas, Even og Birgitte Groven, Laurantz Midbøens qw. og
tvende Søstre Asleu og Thorbiør, Halvor Udgaard og qw. og Søn, Aslov Andersd., Gamle Asbiørn, Moder og datter, Anne Stensrui, Ole og Svend Loftsgaarden, Niels Eggeqvist og qw., Birgitte Knudsd.

Dom. 17de Søndag efter Trinit., 23/9-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Gunner Enderu og qw., Ole Øverbø og qw., Karen Sommundsd., Thore Svennungsd., Bergitt Svennungsd., Karen Køstovsd.

Dom. St. Michels Dag, (Mikkelsmesse) 29/9-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Jon Svendssøn og qw., Jermon (Giermund) Wanbech og qw., Tarall Biaan og qw., Jørgen Bosbøen og qw., Ejel Berges qw. og Søn, Siri (Sigri) Bachen, Ole Kittilssøn.

Dom. 18de Søndag efter Trinit., 30/9-1725. Forrettede ieg self i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Køstov Svartdall, Søn og daatter, Thomas Østgaard og qw., Leuf Silljedales qw., Søn og daatter, Ole Bøles qw., Ole Svartdall og qw., Halvor Husvold og qw., Halvor Svalestuen, Søn og daatter,
Gunleg Hanssøn, Liw Thovsd., Niels Tovssøn, Birgitte Leufsd., Kiøstel(?) Zachariæssøn og qw., Even Minisjord og qw., Halvor Aasen og qw., Jesper Aasen og qw.

Dom. 19de Søndag efter Trinitatis, 7/10-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Jonssøn og qw., Thov Manemb og qw., Anon Thou og qw., Torchill Aasen og qw., Jesper Garvig og qw., Anders Verpe og qw., Torvill Graver og qw., Biørn Garvig og qw., Anon Kidal(?),
Margrete Evensd., Anne Thorbiørnsd.

Dom. 20de Søndag efter Trinitatis, 14/10-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Oplæst: Kongelig allernaadigst forordning dat. Fredricsborg d. 17. Maji Anno 1728, angaaende Sølf skierps opdagelse i Norge m.m.

Løwerdagen før 21de Søndag efter Trinitatis, 20/10-1725. Forrettede ieg self i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Peder Ejusaas og qw., Jon Bleca og qw., Ole Jesperssøn og qw., Christen Hugedall og qw., Ole Scheye og qw., Gunner Barestad og qw., Biørn Vaale og qw., Birgitte Rui og datter,
Asleu Stenufsd. Field: Birgitte, Birgitte Habersjord, Asleu Blece, Gunleg Rui og qw., Gunner Jonssøn og qw., Hege Piperu, Margrete Lia, Anne Ejnersdatter.

Dom. 21de Søndag efter Trinit., 21/10-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Guner Øvrebøs qw., Jon Traers qw., Hovar Wanbechs qw., Laurantz Dyrlands qw., og Husqw., Peder Thios og qw., Oval Angre og qw., Gunnill Rinde, Sergiant Jon Reine og qw., Gunill Homlie,
Margrete Michelsd., Gunner Aamoth og qw., Anon Ringum og qw., Ole Asbiørnssøn og qw., Ole Ringum, Niculs Lie og qw., Torchill Torchillssøn, Svano og Graae Nasgraf, Jon Wasbach og qw., Gisle Homli og qw.,
Aasill Michelsd., Siri Nordgaard, Hege Andersdatter.

Dom. 22de Søndag efter Trinitatis, 28/10-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Roberg og qw., Ole Strand og qw., Ole Ejsand og qw., Ejel Aasen, Østen Sundsbarm og qw., Svennung Schierswe plow(?) og qw., Thorbiørn Tvedt og qw., Ole Tvedt, Thov Twingelie og qw.,
Thorbiør Thovsd. Tvedt, Hans Gunderssøn og qw., Asleu Andersdaatter.

Dom. 23de Søndag efter Trinit., 4/11-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Standen(?) og qw., Aslac Rugtveds qw., daatter og Tienestepige, Asbiørn Loftsgaarden og Moder, Torgrim Kifle og qw., Ingri Roberg, Gunleg Gammelstuels qw., og Søn, Ole Klomset og qw.,
Ole Klocher og Hustrue, gammel Dorethe Renstuel, Svend Nætz og Hustrue.

Løwerdagen før Dom. 24de Søndag efter Trinitatis, 10/11-1725. Forrettede Hr. Boye Normann i min absence paa Tind, i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Thor Harangs qw. og Wærmoder, Halvor Biaan og qw., Ejel Berge og qw. og Husqvinde, Hans Rui og qw., Biørn Rui og qw., Ingeborg Traer, Graae Leufsdaatter.

Dom. 24de Søndag efter Trinitatis, 11/11-1725. Forrettede Hr. Boye Normann i min absence paa Tind, i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Ole Kittilsen og qw., Tosten Veehuus og qw., Margrete Biørnsd., Taran Bøle, Ragnil Wanbech, Ole Asbiørnssøn og qw., Knud Pederssøn og qw., Gunbiør Halvorsd. og daatter, Sønne Abelsd.,
Gunvor Vetlesd., Ingri Thorbiørnsdaatter.

Dom. 25de Søndag efter Trinit., 18/11-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Halvor Bræche og qw., Guldbrand Sanda og qw., Stenar Dale og qw., Niculs Hegna og qw., Birgitte Olsd., Graae Swendsd., Aasill og Gunill Torchilsdøttre.

Dom. 26de Søndag efter Trinit, 25/11-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Arne Tvet og qw., Anstein Evenssøn, Ingeborg Jonsd., Hovar Strand, Liw Olsd. Nætz, Ragnill Torgrimsdatter.

Løwerdagen før Dom. 1ste Adventus, 1/12-1725. Forrettede ieg self i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Biørn Bachens qw. og 2de døttre, Svend Flatens (?) qw. og daatter, Vigleg (Vigleich) Kittilsen og qw., Ole Midtbøen og qw., Dorethe Fremgaarden, Ingeborg Olsd., Dorethe og
Anne Rui, Anne Larsd, Gunill Andersdaatter.

Dom. 1ste Adventus, 2/12-1725. Forrettede ieg self i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Anund Ruis qw., Thov Olsen og qw., Køstov Nye Stuel, Torjus Aamoth og qw., Halvor Solli og qw., Graae Leufsd., Ole Osmundssøn.

Dom. 2de Adventus, 9/12-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Tarjerssøns qw., Thormo Venaas qw., Ronnow Sønstetved og Søn, Asleu Pedersd., Svennung Veefald og Hustrue, Svening Tollenæts qw., Søster og Husqvinde, Helge Svennungsd.,
Gunner Veefald.

Dom. 3die Adventus, 16/12-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Communicantes: Harald Ofteli og qw., Ingeborg Vindal og Søn, Hans Hægenætz og qw., Tarjer Hægenætz og qw., Anon Berthovssøn og qw., Falqvor Verpe og daatter og qw., Margrete Hægenætz.

Dom. 1ste Juule Dag, 25/12-1725. Forrettede ieg self i Sillejords Kirche.
Samblet i taflen (innsamlet) til Fangerne i Tyrchien.

Dom. 2de Juule Dag, 26/12-1725. Forrettede ieg self i Fladdall.
Samblet i taflen (innsamlet) til Fangerne i Tyrchien.

Dom. 3die Juule Dag, 27/12-1725. Forrettede ieg self i Ommisdall.
Samblet i taflen (innsamlet) til Fangerne i Tyrchien.


Anno 1726.

Nyt Aars Dag, 1/1-1726. Forrettede ieg self i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Præste Enchen, Daniel Wolfs qw., Biørn Svalestuens qw., Halvor Svalestuens qw. og daatter, Gunleg Fremgaarden og qw., Lars Ocre og qw., Margrete Sovesd.,
Leuf Habersjords qw. og daatter, Niri Liens qw., 2de Sønner og Daatter, Halvor Ækres qw., Søn og daatter, Aase Dale, Talef Kleven og qw., Anund Scarpedal og qw., Kittil Lien og qw.,
Salve Bringes qw. og Søster, Ole Bringe og qw.

Hellig Tree Kongers Dag, 6/1-1726. Forrettede ieg selv i Sillejords Kirche.
Communicantes: Sondre Loftsgaard, Halvor Fiøstoft og qw., Jørgen Giufwe og qw., Salve Tvedt og qw., Raamund Oppebøens qw. og 2de døttre.

Dom. 1ste Søndag post Epiphania, 13/1-1726. Forrettede ieg selv i Sillejords Kirche.
Communicantes: Helge Valsgaard og qw., Tonne Renstul, Thov Manemb, Birgitte Groven, Even Ansteinssøn, Ingri Røberg, Gunill Thorchilsd., Guri Nætz, Guri Udgaard, Joran Biørge, Asleu Midtbøen.

Dom. 2de Søndag post Epiphania, 20/1-1726. Forrettede ieg selv i Sillejords Kirche.
Communicantes: Guttorm Maremb og qw., Jermon Hougens qw., og 3de Sønner, Anders Klomsett og qw., Tarjer Klomsett og qw., Svend Tarjersøn og qw., Thormo Graver og qw., Dorethe Olsd.,
Dorethe Lie, Ragnil Aasen, Graae Svendsd.

Dom. 3de Søndag post Epiphania, 27/1-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdall.
Communicantes: Jon Solli og qw., Jon Vasback og qw., Gunill Amondsd., Osmund Sugaard og qw., Niculs Sugaard og qw., Aasill og Siri Norbøe, Talef  Høidall og qw., Gunou Vinsvold og qw.

Dom. 3de Søndag post Epiphania, 27/1-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Gunlig Bleca og 2de Døttre, Niels Thoussøn, Rønov Sigvaldsd., Gurov Wraalsd., Osmund Jørgensen, Gisle Blecas qw., Christen Ennersens qw., og 2de Daattre og Søn, Niri Halvorsøn og
qw. Ole Olsen Søndre Aasenes qw. og Daatter, Thov Olsen, Guri Vasmon, Juri Minisjord, Magrethe Thovsd., Anne Gunlichsd., Gunill Andosd., Aslac Rørtved og qw., Gunleg Kifle og qw.

Kyndelsmesse dag, 2/2-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kirche.
Samblet til fangerne i Tyrchien 1 ort - 9 sk.

Dom. 4de Søndag post Epiphania, 3/2-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Thron Biørge og qw., Aslac Rugtved og qc., Helge Qvislen og qw., Anders Gunnersen og qw., Gunill og Margrete Venaas, Ejel Norgaard, Karen Evensd.

Dom. 5de Søndag post Epiphania, 10/2-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Klefven og qw., Aase Ejsand, Lille Asbiørn, Helge Venaas, Ragnill Lia, Aane Ugaarden og Søn, Knud Klefven og qw., Gamle Anders, Toff Loftsgaard, Torbiør Loftsgaard.

Løverdagen før Septuagesima, 16/2-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Fladdals Kierche.
Samblet til fangerne i Tyrchien 18 sk.

Dom. Sexagesima, 24/2-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thov Norgaarden og qw., Gunleg Norgaarden, Biørn Garvig og qw., Laurantz Midtbøe og qw., Gulbrand Sande og qw., Thorvil Graver og qw., Anders Værpe og qw., Ole Vefald og qw.,
Thorbiør Bræche, Anne Hagen, Margrete Lowall, Joran Overland.

Løverdagen før Fastelavenssøndag,  2/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Svend Nætz, qw. og Moder, Christen Lycke og qw., Anon Vindalen, Birgitte Torjusd., Helge Svenningsd., Eli Subøe.

Fastelavenssøndag, 3/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Ovar Raadstuens qw., Aslac Ejusaas og qw., Ole Flaatten og Søster, Helge Osmundsd., Thorchill Sundboen, Aasol og qw., Anders Hamersta, Jøran Bjørnsen, Niri Sovesøn,
Halvor Nattedal og qw., Hans Arnesøn og qw., Ole Ebbesøn og qw., Siri Bechuus, Siri Sandbye.

Dom. 1te Søndag i Faste, 10/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Jon Aasens qw. og Moder, Talef Aasen og qw. Torgius Hansen og qw., Inger Roborg, Ole Rui, Kari Køstausd., Gunner Øfstetei og qw., Svennung Vefald og qw., Halvor Qvislen og qw.,
Helge Venaas, Ole Strand og qw., Magnill Klomsett, Ole Verpe og qw., Svennung Tollenætz og qw.

Dom. 2de Søndag i Faste, 17/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anders Flatthuus og qw., Anders Gunnersen og qw., Helge Garvig og qw., Gurou Jermonsd., Gunleuw Svennungsd.

Løverdagen før 3. Søndag i Faste, 23/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Gunner Midbøen og qw., Ole Thorbiørnssøn og qw., Gunleg Bleca og datter, Jacob Rasmussen og qw., Knud Olseøn og qw., Thron Sheye og qw., Tof Thronseøn og qw.

Dom. 3. Søndag i Faste, 24/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdall.
Communicantes: Povel Thronssøn og qw., Helge Andersd., Helge Olsd., Kittil Gibbøen og qw., Jonas Nasgrafs qw. og daatter, Jørgen Bosbøen og qw., Svend Olssøn, Gisle Sovesøn?, Niri Sovesøn?,
Knud Halvorsøn, Ole Svennungsøn.

Midtfaste Søndag - Dom. 4de Søndag i Faste, 31/3-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Lieutenant Asdall og Kieriste, Ole Bræche og qw., Ole Øverbøe og qw., Kari Sorterud, Guron Meaas, Søn og datter, Kittil Vefald og qw., Sommond Slettesul og qw., Niels Meaas og qw.,
Birgitte og Liw Meaas.

Dom. 5te Søndag i Faste, 7/4-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Ole Østmann og qw., Anstein Lie og qw., Halvor Ledgaard og qw., Arne Graver og qw., Salve Øverland og qw., Sigur Øverland og qw., Christen Jørgensen.

Skiær Thorsdag (Viridium), 18/4-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Ole Helgesøn og qw., Kittil Aasen og qw., Halvor Thou og qw., Salve Aasen og qw., Dorethe Lie, Anne Rui, Thor Olsøn, Gunill Kodde, Gurou og Margrete Rugtved, Liw Johansd.

2den Paaske-dag, 22/4-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Gunner Jonsøn og qw., Even Raadt(?) og qw., Vegleg Kittilsøn og qw., Christen Mychlestue og qw., Signe og Margrete Aase, Thomas Scheye og qw., Even Vaale og qw.,
Ingeborg Torgrimsd., Gunleg og Catrine Fremgaard.

3die Paaske-dag, 23/4-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Anders Aamoth og qw., Halvor Svinum, Niri Svinums qw., Ovar Berges qw. og Søn, Thork. Ellefsøns Søn og Sønnens qw., Helge Knudsøn, Jon Svendsøn, Magnus Biørnsøns qw.,
Thov Olsøn, Torsten Veehus qw., Gunnar Olsøns qw., Niels Jensøns qw., Vetle Tous. qw.

1. Søndag efter Paaske,  28/4-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Gunleg Norgaard, Jesper Garvigs qw., Graae Svendsd., Joran Bræche og daatter, Liw Udgaard, Eilli Hansd., Birgitte Svennumsd., Gunill Venaas.

3die Søndag efter Paaske, 12/5-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Anne Øvrebøe, Sonnif Abelsd. paa Vetterhus, Gunvor Vetlesd., Gunill Evensd., Gunik Olsd., Siri Anundsd.

3die Søndag efter Paaske, 12/5-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Biørn Bachens qw. og 2de døttre, Gisle Okres qw., Thou Blecas qw., Ole Midbøes qw.

4de Søndag efter Paaske, 19/5-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anders Gunnersen og qw., Ingeborg (kluss.G.S.), Ronnow Laurantzdatter, Gunill Svendsd.(?), Tore Steland(?), Margaret Torgiusd.

Dom. 5. Søndag efter Paaske, 26/5-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Niculs Hegnen og qw., og 2de døttre, Anders Flathuus, Ole Strand og qw., Guldeg Thou, Niels Pederssøn.

Feria Christi Himmelfartsdag, 30/5-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Ole Kifle og qw., Helge Venaas, Thorbiør Bræcke, Ole og Svend Lofsgaard, Tonne Roberg, Asleu Lofsgaard, Joron Norgaard, Ingeborg Vefald, Karen Grawer.

Dom. 6te efter Paaske, 2/6-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Svend Torvilssøn og qw., Svenning Toldnætz og qw., Margrete Hegenætz, Helge Tufwe, Karen Aslacksd., Gurou Midbøe, Karen Aslacksd., Birgitte Growen, Joran Olsd.

2de Pintzedag, 10/6-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Tarjer Breckis qw., daatter, Halvor Norre Svartdalls qw., Margrete Svendsd., Aslac Røetveds qw., Gunner "Badestads" qw., Jacob Gjedaas qw., Gunleg Ruis qw., Christen Enersens qw.,
Søn og Søster, Gunull Kiøtas qw., Hans Dales qw., Niri Halvorsens qw., Halvor Hedejords qw. og Søn, Gunill Tovsd.

3die Pentzedag. 11/6-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Biørn Ruis qw., Lars Windswolds qw., Biørn Hansens qw., Kittil Kittilsens qw., Kittil Gibbøens qw., Ovar Angres qw., Ole Berges qw., Ole Backens qw., Dorethe og Taran Myrbøen, Gamle Thor.

Dom. 2. Søndag efter Trinitatis, 30/6-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Margrete Christiansd., Eilev Lie, Ole Øverbøe og qw., Jermon Flaten og qw., Marie Klomsett, Anne og Ragnill Gunnersdøttre.

Løverdagen før Dom. 3die Søndag efter Trinit., 6/7-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Ragnill Howersd., Ole Thorvilsen, Aasill Olsd., Asleu Biørnsd., Sigri Svinum, Siri Thorbiørnsd., Torjus Tollefsen, Aseu Biørnsd., Lewor Anunsen, Graae Leufsd.

Dom. 3die Søndag efter Trinitatis, 7/7-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Karen Olsd., Aasoph Olsøn (Lie) og qw., Ole Jonssøns qw., Kittil Liens qw., Thron Scheyes qw.
Trolowed: Niri Sovesøn og Helge Kittilsdaatter.

Dom. 4de Søndag efter Trinitatis, 14/7-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Aslac Rugtveds qw., Simon Kirche Brottens qw., Harald Oftelj og qw., Asbiørn Groven, Thore og Ingeborg Sønstetwed.

Dom. 5te Søndag efter Trinit., 21/7-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Halvor Svartdalls qw. og Moder, Aslac Gugards qw. og daatter, Ole Nøstetejs qw., Jørgen Vaales qw., Gunbiør Berge, Lars Okres qw., Gunleg Ejusaas qw., Anders Midbøe,
Ole Nyestuls qw.

Dom. 6te Søndag efter Trinitatis, 28/7-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Thomas Qvistestuls qw., Ole Dyrlands qw., Lavrantz Dyrlands qw., Jon Norbøes qw., Knud Svinums qw., Povel Romlies qw., Anon Thios qw., Halvor Nasgrafs qw.

Dom. 7de Søndag efter Trinit., 4/8-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thoff Thovsøns qw., Lars Jonssøns qw., Anund Strands qw., Halvor Bræckes qw., Tolef Bræckes qw., Anders Pipers qw., Thore Strand, Guldbrand Sandas qw., Anne Hagen,
Ingeborg Grawer, Margrete Grawer, Margrete Rugtved.

Dom. 8de Søndag efter Trinitatis, 11/8-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Torjus Lie og qc., Gunleg Gammelstul og qw., Joran Toldnætz, Halvor Valsgaard og qw., Jermon Hougen og qw., Thormo Lies qw.

Løverdagen før Dom. 9de Søndag efter Trinitatis, 17/8-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Tarjer Wanbech og qw., Hege Bachen, Ingeborg Sugaard, Greger Qvamens qw., Anders Sælestads qw., Ejel Fossems qw., Jon Halvorssøns qw., Hans Olsøns qw., Svano Svennungsd.
Daab: Thor Olsøn og qvindes Søn Thor. Fadderne sees i Døbebogen. (Thor Thorsen)

Dom. 9de Søndag efter Trinitatis, 18/8-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Aase Dale, Leuf Siliedals qw., Talef Klewens qw., Thorchil Sundbyes qw., Halvor Natedalls qw., Ovar Raadstuens qw., Siri Bring...., Siri Svendsd., Ragne Ormsd.

Dom. 10de Søndag efter Trinitatis, 25/8-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Halvor Udgaardens qw., Østen Sundsbarms qw., Raamund Oppebøens qw., Ole Røbergs qw., Simon Kiercke Brotens qw., Niels Egeqvists qw., Ole Verpe og qw., Helge Garwig og qw.,
Margrete Talachsd.

Dom. 11te Søndag efter Trinitatis, 1/9-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thron Biørges qw., Svend Nætz qw.
Daab: Gunner Øfstetvedts daatter Ingeborg. Fadderne sees i Døbe bogen. (Ingeborg Gundersdatter)
Overstaaet (begravelse): Anund Strands daatter Asleuv.

Løverdagen før Dom. 12te Søndag efter Trinitatis, 7/9-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Tof Bleca og qw., Ole Scheye og qw., Niri Sovesøn og qw., Gunder Kiøstoufssøn.
Copuleret: Niri Sovessøn og Helge Kittilsdaatter.
Introducered: Tof Blecas qw.
Daab: Bjørn Svalestuens Søn, Biørn. (Bjørn Bjørnsen)
Overstaaet (begravet): Helge Nirissøns qvinde, 28 Aar.

Dom. 12te Søndag efter Trinitatis, 8/9-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Aadne Myrbøen og qw.
Introducered: Ole Rindes qw.
Daab: Kiøstov Thiosis daatter Liw. Fadderne findis i Døbe Bogen. (Liv Kiøstovsdatter)
Daab: Vetle Elsqvams Søn, Ole. Fadderne findis i Døbe Bogen. (Ole Vetlesen)

Den 9de September, 9/9-1726.
Trolowelse: d. 9de 7tbr. blef Osmund Svendsøn og Judith Svendsdaatter Trolowede af Hr. Boye Normann i Fladdall.
Cautionsmænd: Sondre Groven og Niri Lien.

Dom. 13de Søndag efter Trinitatis, 15/9-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Lyst 1. gang for: Osmund Svendsøn og Judith Svendsdaatter.

Dom 14de Søndag efter Trinitatis. 22/9-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Torbiørn Tvedt og qw., Ole Tvedt og Søster, Jacob Kaases qw., og Stifdaatter, Jesper Venaas qw., Talef Groven og qw.

Løwerdagen før St. Michaelsdag, 28/9-1726. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Gunner Øverbøe og qw., Gunill Gibbøen, Graae Olsd., Ole Winswold og qw., Taran Kittilsd., Asleu Biørnsd., Halvor Scores qw.

St. Michaelsdag, 29/9-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Thomas Mycklestues qw., Gregor Biørnssøns qw., Thorbiørn Flottens qw., Torchill Kittilssøn.
Lyst 3. gang for: Osmund Svendsøn og Judith Svendsdaatter.

Dom. 16de Søndag efter Trinitatis, 6/10-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Daab: Svend Nætzes daatter Ragnill. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Ragnild Svendsdatter)

Dom. 17de Søndag efter Trinit., 13/10-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anun Garvig, Thormo Lie og qw., Thor Manembs qw., Gunner Vefald, Ole Øverbøe og qw., Eli Aarhus.

Dom. 19. Søndag efter Trinit., 27/10-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Sillejords Kierche.
Introducered: Ieg Introducerede Svend Nætz qvinde.
Efter Prædichen blef Hr. Boye Normann indtatt af Hr. Prowsten til Capellan for Sillejords Meenigheder.

Løwerdagen før Dom. 21te Trinit., 9/11-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Gunner Knudsøn, Jon Næsgrafs qw., Ejel Berges qw., Anders Sælstas qw., Ejel Fossems qw., Thor Fossems qw., Aslac Øverbøes qw., Thomas Qvislestuls qw., Margrete Sælsta,
Ole Rindes qw., Halvor Espelies qw., Sonnef Abelsd., Bergitte Hansd., Anne Tolefsd., Niculs Sugaards qw., Ole Dyrlands qw.
Publ. Absolvered: Birgitte Halvorsdaatter, som udlagde til Barnefader Halvor Halvorsen, Soldat.
Introducered: Vetle Elsqvams qw.
Døbt: Biørn Hanssøns Søn Leuf. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Leif Bjørnsen)
Døbt: Aadne Schori og Joran Larsdaatters u-æcte Barn, Lars. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Lars Aadnesen)

Dom. 21te Søndag efter Trinit., 10/11-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Gunill Schareru, Augen Vastveds qw., Ole Scharerus qw. og Pige, Tarjer  Beckhus qw., Niels Tofsøn, Halvor Nattedals qw. og daatter, Gisle Aakre og qw. og Søn, Aslac Rørtveds qw.,
Tjostof Halvorsen Flottens qw., og Wærmoder, Halvor Bleca, Kittil Halvorsøns qw., Aslou Ejusaas qw., Salve Brings qw., Even Olsen, Ole Nielsøns qw., Lars Aakres qw., Gisle Aakre og Moder, Ole Jonsøns qw.,
Anund Ækres qw., Thron Scheyes qw., Gunner Midbøe og qw., Ovar Raadstuens qw., Gunlich Kiøtas qw., Ingeborg Dale, Gisle Gunlichsøns qw., Tarand Anundsd., Jesper Aasens qw., Margrete Aase.
Copulered (Viet): Osmund Groven og Judith Svendsdaatter.
Døbt: Halvor Aasens daatter Helge. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Helge Halvorsdatter)

Løwerdagen før 1te Advent, 30/11-1726. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Svend Norgaards qw., Gunill Anundsd. Ringum, Osmund Sugaards qw., Osmund Ruj, Anne Olsd.
Publice Absolvered: Joran Larsdaatter for Leyermaal med Soldatt Anund Anundsøn.
Døbt: Tarjer Subøis daatter Hege. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Hege Tarjersdatter/ Hege Torjersdatter)
Introducered: Aagne Schiederlands qw., hvis barn var døbt i Strands Kierche af Hr. Sven Scheldrup Dom. 18de (Søndag efter) Trinit. Barnets nafn Olaug.
Faddere: Ole Næset, Erland Gunlichssøn, Anjo Jugstue, Barbara Giøstavsdaatter, Gunill Romvigen.

Dom. 1te Adventus, 1/12-1726, Prædichede Hr. Boye i Fladdalls Kirche.
Communicantes: Ole Ebbessøn og qw. og Daatter, Christopher Blenksdalen, Osmund Liens qw., Niri Halvorssøns qw., Thore Aslacsd., Gonne Jensd., Biørn Dahle og qw., Guroe Olsd., Ole Biørnssøn Barestads qw.,
Knud og Kittil Talefsønner, Tarjer Aslacssøn, Joran Lie, Tonne Liufsd., Ole Olssøn Dale, Niels Christenssøn, Christen Aase og qw., Gregor Aase og qw., Knud Halvorsen Hedejord, Graae Tostensd., Even Minisjord og qw.
Troelowet: Tosten Gislessøn Aakre med Svanou Svennungsdaatter Vetterhuus.
Cautionsmænd: Leuf Silledall og Gisle Aakre.
Døbt: Gisle Blekis daatter Gurou. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Guro Gislesdatter)
Lyst til Ægteschab 1. gang for: Torsten Aakre og Svanou Vetterhus.

Dom. 2de Adventus, 8/12-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Peder Neds og qw., Gunleg Norgaard og qw., Anne Enderu, Jon og Gurou Norgaard. Gurou Biørge.
Lyst til Ægteschab 2. gang for: Torsten Aakre og Svanou Vetterhus.

Dom. 3ie Advent., 15/12-1726. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Biørn Aasems qw., Thorvill Nætz qw., Tarchel Heyend. og qw.
Lyst til Ægteschab 3. gang for: Torsten Aakre og Svanou Vetterhus.


1727.

Nytt Aars Dag, 1/1-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Sondre Huvlands qw., Helge Svendsdaatter, Astri Hedjord, Hans Olssøns qw., Anders Homlies qw., Biørgo Biørgoussøns qw., Ole Midbøes qw., Ole Huchedal qw.
Copulered: Tosten Aakre og Svano Vetterhus.

Dom. 1ste Søndag efter Epiphania (Hellige 3 konger 6/1), 12/1-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Jermon Kiercke Brotens qw., Ole Robergs qw., Knud Robergs qv, Liw Andersd., Signe Svendsd., Graae Olsd., Ingeborg Jonsd.

Dom. 2de Søndag efter Epiphania, 19/1-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Christen Jonssøn og qw., Anders Gravers qw., Asleu Nielsd., Liw Andersd. Lie, Birgitte Talefsd., Asleu Andersd.

Løwerdagen før Dom. 3die (efter) Epiphania, 25/1-1727. Forrettede Hr. Boye Normann Guds-tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Tarjer Subøe og qw., Knud Øvrebøe og qw., Jørgen Landswerk og qw., Villum Brynnjulfssøn, Ol Olssøn og qw., Astri Sørensd.
Introduceret: Ole Olssøns qw., Ejel Schuledals qw., Aadne Aamoths qw.
Døbt: Pouel Thronssøns daatter Hæge. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Hege Paulsdatter)
Døbt: Osmund Jørgenssøns Søn Tarjer. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Tarjer Osmundsen - Tarjer Aasmundsen)

Dom. 3die ab (efter) Epiphania, 26/1-1727. Forrettede Hr. Boye Guds-tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Daniel Wulf og qw., Even Vaales qw. og Søn, Biørn Sundbyes qw., Thorchill Sundbyes qw., Halvor Svalestuen og Daatter, Biørn Svalestuen og qw., Tof Vraalssøns qw. og Søster,
Even Ovarssøn, Gunlich Olssøn, Gunvor Jensd., Ole Zachariæson, Joran Christensd.

Kyndels Messe dag 2/2-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Hvor da war allerniste Messe og Prædichen, under Prædichen blef samlet til de Danske og Norske ganger i Tychiet.

Dend 4de Februar 1727.  Visiterede Hr. Prowst Normann Sillejords Kierche, hvor ieg da self forrettede Messe og Prædichen.

Dom Septuageisma, 9/2-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Osmund Grovens qw. og Søster, Biørn Olssøns qw., Gunner Enderus qw., Knud Halvorssøn, Siri Kittilsd., Asleu Helgesd. og qw., Aslac Hanssøn, Asleu Thormosd.

Løwerdagen før Dom. 6ageisma (Sexageisma), 15/2-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Anders Olssøns qw., Halvors Gunnerssøns qw., Gunner Olssøns qw., Biørn Midbøens qw., Leuf Dales qw., Gunill Andersdaatter.

Dom. 6ageisma (Sexageisma), 16/2-1727. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Tarall Jonssøns qw., Gunill Aslacsd., Augleu Jensd., Vetle Olssøn, Karen Jørgensd., Guri Svendsd., Osmund Qvislestul.
Døbt: Povel Homlies og qvindes Søn Thron. Fadderne sees i Døbe Bogen. (Thron Poulsen - Tron Paulsen - Trond Paulsen)

Dom. Purial: (Esto Mihi - Fastelavenssøndag), 23/2-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Lieutenant Adall og Kiereste, Ole Olssøn og qw., Tormo Lies qw., Raamund Østeteis qw.

Dom. Invocavit (1. søndag i faste), 2/3-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
(Ingen andre kirkehandlinger enn messe og preken).

Løwerdagen før Dom. Reminiscere (2. søndag i faste), 8/3-1727. Forretede Hr, Boye guds Tieneste i Ommisdall Kiercke,hvor da efter Hans egen opskrift Vare.
Communicantes: Tarald Biaans qw., Jon Vetterhuus qw., Ole Svennungssøn, Aadne Anundssøn, Guri og Graae Næsgraf, Margret Wolloft.
Introducered: Pouel Homlies qw.

Dom. Reminiscere (2. søndag i faste), 9/3-1727. Forrettede Hr. Boye Guds-tieneste i Fladdalls Kierche hvor da efter Hans egen opskrift Vare.
Communicantes: Corporal Thof Thronssøn Scheye, Sigri Aslacsd.
Begr.: Liigprædichen over Biørn Bachen.

Dom. Oculi (3. søndag i faste), 16/3-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Jermond Torchilssøn og qw., Sondre Kirche Brothens qw., Aslac Kittilsens qw. og gent., Jesper Garvigs qw., Kittil Husmands qw. og Wærmoder, Gamle Anstein, Torjus Hanssøns qw.,
Gunner Jonssøns qw., Rolef Sommonssøns qw. og Søn, Anders Olssøn og qw. og Fader. 

Dom. Lætare (4. søndag i faste = midtfastesøndag), 23/3-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Asbiørn Svendssøn, Gisle Ruis qw., daatter og Broder, Niels Svendskes qw., Javob Kaases qw., Aaste Lie, Even Aarhuus qw.

Festo Viridium (Skjærtorsdag), 10/4-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Sigir og Guttorm Soldatter, Thou Sønstetveds qw., Peder Jenssøns qw., Gurow Svendsd., Liw Bachen, Tonne Nielsd.

1ste Søndag efter Paaske, 20/4-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thor Tvingelies qw., Thou Asbiørnssøns qw., Birgitte Svendsd., Birgitte Knudsd., Aasill Ejsand, Birgitte og Anleu Meaas, Liw Johansd., Inger Strand, Gunill Thiostowsd., Thorbiør Mitbøen.

2den Søndag efter Paaske, 27/4-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Asleu Thoufsd., Guri Nætz, Gurow Lie, Ole Verpe og gent., Biørn Veefald og qw., Helge Qvislens qw., Svend Næsgrafs qw., Halvor Bræches qw., Christen Lyches qw., Arne Gravers qw.,
Joran Bræcha, Thorbiør Bræche, Asleu Pedersd., Karen Ebbesd. Liw Klomsett, Gunild Svennungsd., Birgitte Talefsd., Liw Udgaard, Graae Ejsand, Ragnill Aase. Gamle Dorothe.

Løwerdagen før 3die Søndag efter Paaske, 3/5-1727. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Tarall Aamoths qw., Halvor Homlies qw., Ronnow Olsd., Karen Jørgensd., Guri Svendsd., Ole Talefssøns qw., Gunner Styrchessøns qw., Knud Øverbøes qw., Aadne Hovarssøns qw.,
Osmund Qvistestuls qw., Ole Bachens qw., Niculs Sugaards qw., Ole Vinsvolds qw., Gunou Vinsvolds qw.

3die Søndag efter Paaske, 4/5-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Sondre Aasens qw., Halvor Aasens qw., Anne Nattedall, Asleu Svalestuen, Anne Larsd., Gurow Wraalsd., Birgitte Bringen, Aasill Raadstuen, Taran Andersd., Ole Kittilssøns qw.,
Salve Kittilssøns qw., Tarjer Beckhuus qw.

4de Søndag efter Paaske, 11/5-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Erleu Hansd., Asleu Jermonsd., Anstein Lies qw., Ole Svendssøn, Thron Biørges qw., Laurantz Midbøens qw., Biørn Olssøns qw., Gunner Enderus qw.

5te Søndag efter Paaske, 18/5-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Knud Halvorssøn, Anon Vindalen, Siri Kittilsd., Aslac Nielssøns qw., Aslac Hansøn, Asleu Thormosd., Ingeborg Grawer.

Løwerdagen før Dom. 6. efter Paaske, 24/5-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Thou Wraalsøns qw., Køstow Norre Swartdall, Biørn Sundbyes qw., Biørn Vaales qw., Talef Klewen, Halvor Olsøns qw., Agent Leuf Halvossøns qw., Ole Bøles qw.

2den Pintzedag, 2/6-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Thomas Østgaards qw., Guri Aslacsd., Gunleg Fremgaards qw., Gisle Okres qw., Hans Arnessøns qw., Greger Aases qw., Halvor Norre Svartdalls qw., Thron Scheyes qw.,
Ole Scheyes qw., Hans Heidejords qw., Halvor Niculssøns qw., Ingeborg Dale, Knud og Kittil Dale.

3die Pintzedag, 3/6-1727. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdall.
Communicantes: Osmund Sugaards qw., Asleu og Helge Biørnsdaatter, Laurantz Visvolds qw., Thorchill Sugaard, Sonef Abelsd., Siri S...sta, Torjus Talefssøn, Ledwor Anonssøn,
Aasill Michelsd., Dorothe Myrbøen, Ole Thorvilssøn, Hege Asbiørnsd.

Dom. Trinitatis, 8/6-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejord.
Communicantes: Gunill Larsd., Anne Johansd., Gulbrand Ellingssøns qw., Ole og Kittil Veefald og qvr., Anne Niculsd.

Dom. 1ste (efter) Trinitatis, 15/6-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Jørgen Giufwes qw., Helge Olssøns qw., Torchill Ejsands qw.

Løwerdagen før Dom. 2. Trinit., 21/6-1727. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdall.
Communicantes: Jonas Næsgrafs qw. og Daatter, Kari Dyrland, Ejel Fossems qw., Thou Hedejords qw., Ole Homlies qw., Niculs Berges qw., Leuf Ruis qw.

Dom. 2den Trinitatis, 22/6-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Aslac Røntwed og qw., Thou Blecas qw., Anders Nystuls qw., Niri Liens qw., Aslac Mychlestuens qw., Svano Niculsd.

Dom. 3die Trinitatis, 29/6-1727. Forretede Hr, Boye guds Tieneste i Sillejord hwor da efter hans egen opskrift.
Communicantes: Maren Andersd., Graae Olsd., Signe Sondresd., Lieutenant Asdalls Piger Torill og Birgitt, Kari og Guro Verpe, Anne og Asleu Veefald, Ragnill, Kari og Ingeborg Folqvardsdøttre Breche,
Sigur Øverld. qw., Thorvill Grovens qw., Jon Aasens qw. og Moder, Birgitte Øverbøe, Ole Kifles qw. og Pige, Erik Skoemagers qw., Ole, Svend, Torill og Guro Loftsgaard, Anund Strands qw. og Pige Asleu,
Tof Tous qw. og dreng Torchill, Anne og Svanou Kittilsdøttre, Anleu Olsd., Birgitte Arnesd., Margit Olsd. Bræche, Torchill Biørnssøns qw. og  2de døttre, Gunner Johanssøns qw., Ole Ennerssøns qw.,
Ole Svendssøn og Søren Tolnætz qvinder, Anders Klomsetts qw. og daatter Gunill, Thov Manembs qw., Guttorm Manembs qw., Asgier Helgessøn, Rønnow Sønstetwed, Borgill Svennungsd., Gunner Sønstetweds qw.,
Asleu Volsgaard, Raamund Oppebøens qw. og daatter, Aslac Lie, Ingeborg Jonsd., Siri Kittilsd., Kittil Nye-ødegaards qw., Anund Vindals qw., Jermon Aasens qw., Birgitt og Margrete Meaas,
Gunner Lie, Svend og Ingeborg Klomsett, Guro Aarhuus, Asleu Pedersd., Tonne Renstul, Thov Tvingelies qw., Anders Hougens qw., Ole Robergs qw., Torjus Lies qw., Asleu og Thorbiøn Midtbøe,
Halvor Jermonssøn, Graae Svendsd., Birgitte Svennungsd., Ragnill Halvorsd., Guro Larsd., Anders Verpes qw., Aslac Rugtweds qw. og Pige Sigri Tlefsd., Anne Johansd., Eli Jonsd., Maria Andersd.
Daab: Knud Olssøns Søn Gunner. (Gunner Knudsen - Gunder Knudsen)
Daab: Christian Grawers daatter Signe. (Signe Christiansdatter)
Lyst til Ægteskab for: Ole Østenssøn og Ragnill Olsd.
Kirchens bøn for: Helge Garvig.

Festo Visitatis Mariæ (Marias beøkelsesdag), 2/7-1727. Prædichede ieg self i Sillejord.
Communicantes: Gunwor Giermundsd., Thomas Twingelies qw., Fiæl Birgitte, Jacob Kaases qw., Anders Anderssøns qw. og Fader, Lille Asbiørn, Thron Biørges qw. og Pige, Ronnow Kittilsd.,
Guroe Torwilsd., Kari Jøstensd., Gunner Stenerssøn, Guro Tofsd., Ragnill Olsd., Torbiør Nirisd., Torbiør Biørnsd., Svend Udnætz qw.

Dom. 4de Trinitatis, 6/7-1727. Forretede Hr, Boye guds Tieneste i Sillejord kierche.
Communicantes: Graae Tostensd., Asleu Svendsd., Knud Swendssøn, Laurantz Midbøens qw., Hans Hægenæs qw., Ole Vefalds qw. og daatter, Sondre Growen, Gunlech Norgaard, Thor Norgaards qw.,
Jørgen Giufwes qw., Ole Rui, Østen Schæ.....lands(?) qw., Even Groven, Christen Lychens qw. og Søn, Sommond Slettestuls qw., Østen Sundsbarms qw., Hans Gunnerssøns qw., Torbiørn Tvedts qw., Gunill Torstensd.,
Kittill Vefalds qw., Aslou, Magrete, Jorand, Thorbiør og Svennung Klomsett, Asleu Andersd., Eilen Hansd., Ole Klevfvens qw., Svend Udgaards qw., Halvor Udgaards qw., dreng og Pige, Margrete Lauvrantzd.
Introducered: Knud Kaslands qw.
Introducered: Ole Vestmans qw.
Bedet for: Gamle Harald Udgaard og Daniel Wulfs qw.
Lyst 2den gang til Ægteskab for: Svend Tarjerssøn og Margrete Andersdaatter.

Den 10de Julii Prædichede ieg ower gamle Harald Udgaard og Thor Norgaarddens datter Anne.

Løwerdagen før Dom. 5te efter Trinitatis, 12/7-1727. Forrettede Hr. Boye Guds-tieneste i Fladdall efter hans egen opskrift.
Communicantes: Lars Okres qw., Jon Nøsteteigs qw., Asleu Østgaard, Svano Niculsd., Margrete og Joran Christensdøttre, Biørn Sundbøes qw., Ingeborg og Maren Hugsvold, Helge Nirissøn,
Margret Rejersd., Christen Aases qw. og Søn, Anne og Guri Hedejord, Kittil Tovssøn, Gunleg Dales qw., Halvor Vaale, Tarjer og Signe Norhegna, Ranill Sondresd., Even Ovarssøn, Ole Olssøn,
Ole Bringas qw., Salve Bringas qw., Tarjer Beckhus qw., Ole Jespersøns qw., Kari Nattedal, Ole Klewens qw., Margret Jonsd., Gunow Jensd., Even Vaales qw., Gunill Bleca, Guroe Gøstavsd. og
Ingeborg Vasved, Ole Scheyes qw., Aslac Rørtveds qw., Gunill Bachen, Kittil Liens qw., Osmund Liens qw. og Søster, Thor Espelis qw. og Wærmoder, Gunill Olsd., Gisle Okres qw., Anders Midbøe,
Gunleg Kifwles qw., Tarjer Rørtved, Knud Dales qw. og Wærmoder, Sove Tarjersd. Præste Enchen, Owal Tostensøn, Gunwor Jensd.
Daab: Thorchil Sundboes daatter Gunill. (Gunhild Torkildsdatter).
Bedet for: Daniel Danielssøns hustrue.

Dom. 5. efter Trinit., 13/7-1727. Forrettede Hr. Boye Guds-tieneste i Ommisdal, hvor da efter hans egen opskrift.
Communicantes: Birgit Olsd. og Margrete Næsgraf, Birgitt Halvorsd., Liw Gunlechsd., Ole Bachens qw., Biørgon Houdals qw., Margrete Andersd., Torgrim Score, Aasill Michelsd., Aadne Aamoths qw.,
Asleu Halvorsd., Magnus Schinderlands qw., Jørgen Bosbøes qw., Kittil Gibbøens qw., Thomas Qvislestuels qw., Graae Leufsd., Gunnill Olsd., Sigri Svinum, Ole Dyrlands qw. Søn og datter,
Ole Rindes qw., Ovar Vanbæchs qw., Halvor Svinum, Herborg Jacobsd., Hege Thorvilsd.
Copulered:  Osmund Leufssøn Rui med Gunwor Rejersdaatter.

Den 14de Julii berettede ieg self Daniel Danielssøn Wolf paa Flotten, hvor hand Laae syg.

Dom. 7ende (Søndag efter)Trinitatis, 27/7-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejord.
Communicantes: Jesper Jensøns qw., Thorbiør Torsd., Svennung Ejelsens qw., Asleu Thormosd., Joran Torsd., Thou Gregorssøn.

Løwerdagen før Dom. 8de Trinit, 2/8-1727. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdall.
Communicantes: Ole Asbiørnssøns qw., Aslac Wamens qw., Ejel Jonssøn, Ole Roen, Graae Wetterhuus, Anne Olsd., Povel Angres Pige.

Dom. 8de Trinitatis, 3/8-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Ole Nattedals qw. og gent., Ole Jonssøns qw., Talef Klefvens qw., Ole Skomagers qw., Margrete Lien, Gunill Dale, Dorothe Ejusaas.

Den 24de Julii Prædichede ieg Liigprædichen ower Daniel Danielssøn (Wulf) i Fladdall.
Denne Daniel var Hr. Daniel Wolfs Søn.

Dom. 9de Trinitatis, 10/8-1727. Forrettede ieg self guds tieneste i Sillejord.
Communicantes: Gunleg Gammelstuls qw. og Søn, Thore Kifle, Gunill Torchilsd., Graae Knudsd., Anders "Fladskers"(?) qw., Ole Ejsands qw., Laurantz Midbøes pige, Thorchil Aases pige.

Dom. 10de (Søndag efter) Trinitatis, 17/8-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Sillejord.
Communicantes: Gurow Gunnersd., Inger Roberg, Guri Nætz, Thorkill Aasens qw., Ole Robergs qw. og Moder, Salve Klomsetts qw., Gunill Jensd., Gunner Liens qw., Anne Loftsgaard,
Asleu Tarjersd. Anstein Evenssøn.

Den 21te Augusti giorde ieg Liig Prædichen ower Sal. Daniel Wolfs Enche, Dorothe Pedersdaatter i Fladdall.
Denne Daniel var Hr. Daniel Wolfs Søn.

Løwerdagen før Dom. 11te a. Trinitatis, 23/8-1727. Blef guds Tieniste forrettet i Fladdall af Hr. Boye,
hvor da efter Hans egen opskrift icke andet war at forrette end Messe og Prædichen og
Bøn for Anne Tofsd. Bleca.

Dom. 11te a. Trinit., 24/8-1727. Forrettede Hr. Boye Guds-tieneste i Ommisdal, hvor da efter hans egen opskrift.
Communicantes: Ejel Fossems qw., Gunill Niculsd., Astri Sørensd.
Begr: Jon Revnes Søn Jonas, 1/2 Aar.

Dom. 12te a. Trinit., 31/8-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Publica Absolveret:  Gunill Hansd. for Begagne Leyermaal med Knud Gunnerssøn.

Dom. 13de a. Trinit., 7/9-1727. Prædichede ieg self i Sillejord.
Begr: Even Gunnerssøn.
Døbt: Ole Kifles Søn Kittil. (Kittil Olsen)
Introducered: Sondre Grovens qvinde.

Den 11. September 1727.
Døbt: Engelbret Dahlens Søn Svend. (Svend Engelbretsen).

Løwerdagen før Dom. 14. Trinitatis, 13/9-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Hvor da efter hans egen opskrift ware
Communicantes: Tarald Biaans qw., Kittil Norbøes qw., Vetle Ringums qw., Tosten Vetlesøns qw., Thov Fossems qw., Margrete Biørnsd., Ingeborg Osmundsd., Eli Knudsd.

Dom. 16. a. Trinitatis, 28/9-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste wed Sillejord Kierche.
Communicantes: Thore Herbrandsd. Asbiørn Loftsgaard og Moder, Thore Kifle, Jøran Hauvig.
Døbt: Erich Skomagers barn Lars. (Lars Eriksen)
Døbt: Knud Gunnerssøns u-ægte Barn Helge. (Helge Knudsen eller Helge Knudsdatter)

St. Michelsdag, 29/9-1727 (fast dato hvert år. G.S.). Forrettede ieg self guds tieneste i Sillejord Kierche.
Communicantes: Gamle Ronnow Aase.

Løwerdagen før Dom. 17de Trinit., 5/10-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall, Hvor da efter hans egen opskrift.
Communicantes: Gunleg Bleca, Halvor Hedejords qw., Halvor Hugsvolds qw., Halvor Aasens qw. og Broder Halvor, Halvor Svalestuen og Datter Sigri, Michel Ruis qw., Biørn Svalestuens qw.,
Ole Zachariæssøn, Hans Arnessøn, Signe Aase, Mergrete Niculsd., Margrete Rejersd.
Introducered: Tof Østgaards qw.

Dom. 17de a Trinit., 6/10-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Hvor da efter hans egen opskrift ware
Communicantes: Ole Schuledals qw., Gregor Vamens qw., Jon Hedjords qw., Hans Olssøns qw., Anund Schores qw., Jon Traes qw., Jon Sollies qw., Anders Sælstads qw., Tarjer Sudbøes qw.,
Ejel Skuledals qw., Thov Harans qw., Osmund Norbøes qw., Sigri Norgaard, Wetle Brynulssøn, Svend Norgaard, Aslav Øverbøes qw., Ole Sælstads qw., Laverantz Windsvolds qw., Jon Vasbechs qw.,
Hovar Wandbechs qw. og Søn, Aasill Thios, Ole Tostenssøns qw., Osmund Sugaards qw., Niculs Sugaards qw. og Wærmoder, Halvor Svinum, Ole Komlie, Gunill Komlie, Anund Ringums qw.,
Ejel Berges qw. og Søn Tosten, Tof Lies qw., Gurou Jonsd., Laurantz Dyrlands qw., Ole Sugaards qw., Ole ........ (uleselig), Povel Homlie, Anne Thofsd., Ingeborg Johansd.,Dorothe Myrbøen,
Hege Svendsd., Sigri Ejelsd., Margit Jonsd., Jon Reines qw., og Pige, Kari Knudsd.
Daab: Torjer Norbøes daatter Turi. (Turi Torjersdatter)
Daab: Tosten Vetterhuusis Søn, Svennung. (Svennung Torstensen)
Daab: Thov Fossems daatter, Signe. (Signe Thovsdatter)
Introducered: Laurantz Vinswolds qw.

Dom. 18de a Trinit, 12/10-1727. Forrettede ieg self guds tieneste i Sillejord Kierche.
Communicantes: Lieutenant Asdal og Kieriste og pige Margret Pedersd, Ole Verpes qw., Anders Verpes qw., Biørn Garvigs qw., Ole Biørnssøn, Helge Niculsd., Arne Gravers qw. og Søn Ole og daatter Birgitt,
Aslac Rugtweds qw., Ole Bræches qw., Aslac Gaasedalls qw., Rolef Bachens qw., Lif Endresd., Anund Berthoufssøns qw., Niculs Hegnens qw., Tof Dalis qw., Tarju Klomsetts qw., Gunner Johanssøns qw.,
Halvor Bræchis qw., Ragnil Olsd., Anund Vindalen og pige, Ole Tofssøn.
Daab: Anders Andersens Søn, Even. (Even Andersen).

Den 8. October, 8/10-1727.
Daab: Laurantz Midtbøens datter Anne. (Anne Laurantzdatter).

Dom. 19. Trinitatis, 19/10-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Copulerede: Ole Østenssøn med Ragnill Olsdaatter.
Introducered: Engelbret Dahlens qw.
Introducered: Ole Kittilssøns qw.
Communicantes: Sigur Øverlands qw.,Salve Øverlands qw., Sigri Kittilsd., Asleu Thorvillsd., Giermund Aasens qw., Jesper Veenaas qw., Guldbrand Sandens qw., Christian Grawers qw., Ole Svendsøn,
Margret og Ingeborg Tarjesdøttre, Birgitt Øverbøe, Thore Svennungsd., Svend Utternætz og 2de Sønner, Svend Øvernætz qw., Margrete og Thorill Verpe, Ole Ennerssøns qw., Thof Manembs qw.,
Knud Vadlegaard, Østen Sundsbarms qw., Kittil Lille Aasens qw., Anders Klomsetts qw., Gunill og Asleu Klomsett, Thron Biørges qw., Gunner og Ingeborg Fostetved(?), Ole Svendssøn, Torvill Grovens qw.,
Halvor Anderssøn, Asbiør Gunlichsd., Guro Biørgusd., Torbiør og Joran Klomsett, Even Aasens qw., Raamund Aarhus.
Lyst til Ægteschab 1. gang for: Gunleg Olssøn og Rønnow Sigvaldsdaatter.
Lyst til Ægteschab 1. gang for: Tolef Growen og Torbiør Biørnsdaatter.

Løwerdagen før Dom. 20de Trinit., 25/10-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Jon Nasgrafs qw., Thorvill Asjlærssøn, Knud Ringums qw., Tosten Bechuns qw., Kiøstov Thios qw., Thomas Qvistestuls qw., Gunill Anundsd., Ole Rindes qw., Hans Rui, Jon Svendsøns qw.,
Magne Schinderlands qw., Jørgen Bosbøens qw., Osmund Ruis qw., Giermund Wanbech, Jørgen Landswerchs qw., Aane Schore, Ole Thovsen Haram, Niri Svinums qw., Sigri Johansd., Biørn Ruis qw.,
Gunner Stychessøn qw.
Prædichet ower: Rannej Guttormsdaatter.
Introducered: Jørgen Landswærchs og Torjus Norbøes qvinder.
Efter Prædichen Communicantes: Torjus Norbøes qw., Gunnow Winswolds qw., Ole Bachens qw. og Pige, Joran Norbøe, Svennung Høidalls qw., Ragnill Anundsd., Liw og Gunill Wanbech, Jon Halvorson,
Ejel Olson, Graae Jonsd., Graae Leufsd., Guri Zachariædaatter, Margret Andersd., Lif Gunnersd., Asleu Halvorsd.

Dom. 20. trinit., 26/10-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall, Hvor da efter hans egen opskrift.
Communicantes: Ole Ebbessøns qw. og daatter, Even Vaales qw., Thron Scheyes qw., Tof Scheyes qw., Leuf Siliedales qw., Helge Leulfson, Anne Christensdaatter, Ingeborg og Maren Hacswold,
Knud Hedejord, Lewor Habersqvam og qw., Kari Egelj, Ole Svennungson, Even Minisjords qw., Ole (...........?)s qw., Halvor Nattedals qw. og daatter, Aslac Røntweds qw., Augen Vastveds qw.,
Ovar Raadstuens qw., Guro Tostensd., Gisle Vastveds qw., Ole Snedchers qw., Niri Liens qw., Jon Nøsteteis qw., Halvor Norre-Svartdalls qw., Gisle Blecas qw., Tof Blecas qw., Asgier Flotten, Guri Flotten,
Ole Bøles qw., Tarjer Beckhuus qw., Gisle Aakres qw., Salve Bringes qw., Ole Bringens qw., Kiøstow Svartdalls qw., Envold Gedaasens qw., Even Olssøn, Gunill Fremgaard, Gunill og Guro Gunlegsdøttre Bleca,
Daab: Ole Scheyes Søn Halvor. (Halvor Olsen)
Lyst til Ægteskab (2. gang) for: Gunleg Olssøn og Rønnow Sigvaldsdaatter.
Lyst til Ægteskab (2. gang) for: Talef Growen og Torbiør Biørnsdaatter.

Alle Helgensdag, 1/11-1727 (samme dato hvert år. G.S.). Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Hwor da iche andet war forrettet end Messe og Prædichen, Lyst Messe til neste Søndag.

Dom. 21de (søndag efter) Trinitatis, 2/11-1727. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord Kierche,
Communicantes: Halvor Fiostofts qw., Halvor Kittilsons qw., Ole Klomestts qw., Ole Rui, Gisle Ruis qw.

Dom. 22de Trinit., 9/11-1727. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord Kierche,
Communicantes: Ole Olssøns qw., Margrete Torjusd., Gunner Twingelies qw., Halvor Volsgaards qw., Peder Christenssøn, Christen Jørgenssøn, Asleu Andersdaatter, Joran Swendsd.

Løwerdagen før Dom. 23de Trinit., 15/11-1727. Forrettede ieg self Guds tieneste i Fladdall.
Communicantes: Gunner Olssøns qw., Thou Hedejords qw., Aslac Kittilsons qw., Biørn Nirisons qw., Liw Thousd., Ole Halvorsons qw., Siri Osmundsd., Aase Jonsd., Guro Stenarsd., Biørn Olssøns qw.

Dom. 23de Trinit., 16/11-1727. Forrettede ieg selv Guds tieneste i Ommisdall.
Communicantes: Ole Øverbøes qw., Augen Wanbechs qw., Halvor Schores qw., Gunner Øverbøes qw., Osmund Leufsons qw., Ole Myrbøes qw., Margrete Solli, Knud Halvorson, Margrete Sovesd.,
Astri Aamoth.

Dom. 1ste Advent (første søndag i advent), 30/11-1727. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Even Anstensons qw., Birgitte Svennungsdaatter, Gunill Thowsd., Helge Halvorsd., Sondre Loftsgaards qw.

Dom. 2den Advent, 7/12-1727. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Thor Manembs qw., Guro Gunnersd., Dorethe Ejesands datter, Margrete Evensd., Karen Werpe, Ole Øverbøes Pige.

Dom. 3die Advent. 14/12-1727. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Rønnow Sønstetwed og Søn, Torvill Grawers qw., Anon Strands qw., Biørn Strands qw., Graae øvrebreche, Helge Weefald.

1te Juuledag, 25/12-1727. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Introducered: Svend Udgaardens qw.
Bedet for: Eric Schomagers Søn.
Under Prædichen blef samlet til de Danske og Norske fanger i Tyrchiet.

2de Juuledag, 26/12-1727. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall,
Communicantes: Halvor Vaale, Sondre Aasen, Ole Olson, Ole Scheyes qw., Gunleg Olssøns qw., Aslac Østgaard, Svano Niculsd., Torchill Sundbyes qw., Asleu Stenarsd., Asleu Evensd., Margret Jonsd.,
Jorand Christensd., Gunne Jensd.
Introducered: Michel Zachariæsons qw.
Introducered: Aasold Olsons qw.
Collect til de Danske og Norske fanger i Tyrchiet.


1728.

Festo Circumcihionis Christi, 1/1-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdals Kierche,
Hwor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.

Dom. post Fest. Circumcihionis, 4/1-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejord,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.
Begr: Eric Skomagers Søn, Lars. 13 (år?/ måneder?)

Dom. 1ste ab (etter) Epiphania (Hellige tre Kongers dag. G.S.), 11/1-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejord,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.
Bedet for: Ole Kittilson.

(20. dag Jul), 13/1-1728. Forrettede ieg self i Sillejord,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.

Dom. 2de ab (etter) Epiphania, 18/1-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.
Bedet for: Ole Westmann.
Daab: Thov Tvingelies daatter Helge. (Helge Tovsdatter).

Løwerdagen før Dom. Septuagesima, 24/1-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Vetle Elsqvams qw., Ole Dyrlands qw. og Søn og daatter, Margrete Knudsd. Ringum, Birgitt Sælsta, Gunill Olsd. Berge.
Introducered: Osmund Ruis qw.

Dom. Septuagesima, 25/1-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Ole Bachens qw. og Moder og Søster, Kittil Liens qw., Anne Enersd., Gunner Midtbøes qw., Halvor Gunlegson, Gunleg Gøstavson, Thomas Anundssøns qw., Hege Rørtwed,
Ragnill Sondresd.

Purificatis Mariæ, (Maria renselse), 2/2-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.
Bedet for: Jørgen Gufwis mindste Søn og twende Børn paa Stuteru(?).

Dom. 5qvaqesima (Esto mihi - Fastelavensøndag. G.S.), 8/2-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.
Daab: Thron Biærgisdaatter, Tollef. (Tollef Thronsen)
Bedet for: Laurantz Midtbøens mindste daatter og et lidet Barn paa Stuterud(?).

Løwerdagen før Dom. Qvadragesima (1ste søndag i faste), 14/2-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Niels Christenson Aase, Ovald Tostenson Sundbøe, Joran Halvorsd.
Daab: Tof Scheyes daatter Ingeborg. (Ingeborg Tofsdatter)
Introducered: Gregor Aasis qw.
Lyst 1. gang for: Ole Svendson og Gunill Raamundsd.

Dom. Qvadragesima (1ste søndag i faste), 15/2-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Sønnow Abelsd., Aasill Anundsd.
Lyst 2de gang for: Ole Svendson og Gunill Raamundsd.

Dom. Reminscere (2. søndag i faste), 22/2-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Asleu Øverland.
Introducered: Thor Tvingelies qw..
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Svendson og Gunill Raamundsd.
Bedet for: Gamle Gunill Hougstul(?).

Dom. Oculi (3. søndag i faste), 29/2-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Tormo Saklie og Hans Lies qvinder, Elef Graverlies qw., Christian Kittilson Nye Ødegaards Søn, Tarjer.

Løwerdagen før Dom. Lætare (4. søndag i faste), 6/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Oval Angre.
Public absolvered: Helge Anundsd. Moen for Begangen Leyermaal med Ovald Torstenson Veehus.
Bedet for: Kittil Gibbøens mindste Barn.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Thor Kolbentson Knaben af Fiotlands Sogn i Qvinnesdals Præstegield, og Liw Howarsd. af Ommisdals Sogn i Sillejords Præstegield.

Dom. Lætare (4. søndag i faste), 7/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall,
Hvor da efter hans egen opskrift ware,
Communicantes: Osoph Olsons qw., Ole Jespersons qw., Guri og Anne Halvorsdøttre, Gunner Jonsons qw., Christen Aases qw., Birgitt Nirisd.
Introducered: Tof Scheyes qw.
Daab: Corporal Anders Jonssøns Søn, Jon. (Jon Andersen)
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Thor Knaben og Liw Hovarsd.
Hiemmeberetted: Gamle Gunill Gunlegsd.

Den 8de Martii., 8/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdals Kierche.
Daab: Graae Tostensdaatters u-ægte Søn, Halvor. Avlet med Raamund Aarhus. (Halvor Raamundsen)

Dom. Judica. (5. søndag i faste), 14/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Hans Helgenæs og qw.
Introducered: Halvor Helgesons qw.
Lyst til Æfteskab 3die gang for: Thor Knaben og Liw Hovarsd.
Lyst til Æfteskab 1ste gang for: Knud Halvorson og Graae Olsd. Roberg.
Bedet for: Giermund Aase og gamle Anders Jonssøn.

Den 18de Martii, 18/3-1728, Forrettede ieg self i Sillejords Kierche.
Copulerede: Ole Svendson og Gunill Raamundsdaatter Oppebøen.
Trolowede: Aslac Østgaard af Fladdall med Niri Livusdaatter(!!!???).
Trolowede: Helge Liufssøn Siljudale med Aslou Rørtveds daatter. (!!!???).
(Her må presten ha havna skikkelig på galeien. G.S.)

Dom. Palmarum (Palmesøndag), 21/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejord,
Hvor da iche andet war at forrette end Messe og Prædichen.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Knud Halvorson og Graae Olsd.
Bedet for: Gamle Anders Jonson.
Daab: Anund Vindalens u-ægte Barn, Ingeborg. avflet med Sibilla Hansdaatter. (Ingeborg Anundsdatter)

Den 22de Martii, 22/3-1728, ieg self i Sillejord Kierche.
Copulered: Knud Halvorson og med Graae Olsdaatter Roberg.

Festo Annunciation Maria, 23/3-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Kittil Veefald og qw., Gamle Tarjer Hægenæts og qw.
Bedet for: Gamle Anders Jonssøn.

Festo Viridium (Skjærtorsdag), 25/3-1728. Forrettede ieg self i Sillejords Kierche.
Copulerede: Ole Veefalds qw., Elen Zachariædaatter.
Introducered: Thron Biørges qw.
Samme dag blef Michel Olssøn forestillet Sillejords Menighed og Hans Adinterims Kalds Bref til Klocher oplæst.

Feria 1ste Paschat. (1. påskedag), 28/3-1728. Forrettede ieg self i Sillejord.
Bedet for: Tof Øfverlands qw.

Feria 2de Paschat (2. påskedag), 29/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall.
Introducered: Corporal Anders Jonssøns qw.
Bedet for: Toff Øverlands qw. og Gregor Aasis yngste Søn.

Feria 3die Paschat (3. påskedag), 30/3-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall af aarsag det,
Lydtses fra Ommisdall iche kunde formedelst ovenføre(?) Komme frem, at hente ham der op,
Bedet for: Gregor Aasis mindste Søn.

Dom. Quasimodo (1. søndag etter påske), 4/4-1728. Prædichede Hr. Boye i Sillejord.
Trolowede: Tarjer Svensøn med Kari Folqvarsdaatter.
Introducered: Kittil Nye Ødegaards qw.
Daab: Confirmeret Østen Sundsbarms daatter Aase. Hiemmedaab. (Aase Østensdatter)
Bedet for: Kittil Ny-Ødegaards daatter, Eric Skomagers qw., Toff Øverlands qw.

Dom. Misericordia (2. søndag etter påske), 11/4-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Hvor da allereniste war Messe og Prædichen.

Den 7de April, 7/4-1728.
Communicerede ieg self, min Hustrue, Hr. Boye og hans Hustrue i Sillejords Kierche.

Den 11te April, 11/4-1728.
Trolowede Hr. Boye, Richard Halvorson fra Rolandstrand med Sove Tarjersdaatter Bechuus af Fladdall.

Løwerdagen før Jubilate (3. søndag etter påske), 17/4-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall,
hvor da efter hans opskrift,
Communicantes: Niri Halvorsons qw., Toff Østgaards qw., Gunleg Ruis qw., Gunill Olsd. Bachen, Gunill Biørnsd. Bachen, Ingeborg Klewen, Sigri Bringen.

Dom. Jubilate (3. søndag etter påske), 18/4-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Kittil Gibbøe og qw.

Dom. Cantate (4. søndag etter påske), 25/4-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Michel Olson Klocher og Hustrue, Else Marie Larsdaatter, Anne Loftsgaarden, Gamle Asbiørn Loftsgaard, Tof Koddes qw., Anders Jonson Fladhus qw.
Lyst til Ægteschab 2de gang for: Helge Leufson Siliedale og Hæge Aslacsdaatter Rørtved.

Dom. Rogate (5. søndag etter påske), 2/5-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Salve Øverlands qw. og Søn.
Publice Absolvered: Graae Tostensdaatter for begangne Leyermaal med Raamund Aarhuus.
Lyst til Ægteschab 3die gang for: Helge Siliedale og Hæge Rørtved.

Festo Ascensio (Kristi himmelfartsdag), 6/5-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Sondre Gravers qw., Søn og daatter, Gunleg Halvorson Grawer, Asleu Guttormsd. Midtbøe.

Den 8de Maji, 8/5-1728. I Fladdall Kierche.
Daab: Christenede Hr. Boye Jon Nirissøns Søn, Søren. (Søren Jonsen)

Dom. Exaudi (6. søndag etter påske), 9/5-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thore Kifle, Ole Rui,  Guroe Thowsd. Grawer, Thron Biørges qw., Ole Swendsøn, Lif Andersd. Bachen, Anne Steensrue og Søn, Halvor.

Feria 1te Pentecosta (1. pinsedag), 16/5-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Daab: Toff Koddes Søn, Asbiørn. (Asbjørn Tovsen)
Daab: Svennung Toldnæs Søn, Svennung. (Svennung Svennungsen).

Feria 2de Pentecosta ( 2. pinsedag), 17/5-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche,
hvor da efter hans egen opskrift,
Communicantes: Biørn Sundbyes qw., Signe Aase, Hans Arnessøn, Halvor Hugsvolds qw., Asleu Aslacsd. Røntwed, Margrete Olsd.
Introducered: Gunleg Olssøn Barstas qw.

Dom. Trinitatis (Trefoldighetssøndag), 23/5-1728. Forrettede ieg self guds tieniste ved Sillejords Kierche.
Communicantes: Even Aarhus qw., Aslac Rugtweds qw., Ragnill Nætz, Rolef Baches qw., Signe Sondresd., Tof Dales qw., Ronnow Dahle, Ole Bræches qw., Søn og daatter, Niculs Hegnas qw., Birgitt Næs,
Ole Robergs qw., Joran Hansd.
Publice Absolvered: Sibilla Hansdaatter for Leyermaal med Anund Vindalen.
Daab: Swend øver Nætsis daatter(!?), Tolef. (Tollef Svendsen).

Den 24. Maji, 24/5-1728. Hr. Boye i Fladdalls Kierche.
Daab: Biørn Sandsigers Søn Kittil. (Kittil Bjørnsen - Kittil Biørnsen).

Dom. 1te efter Trinitatis, 30/5-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Jørgen Guifwes (Giufwe) qw., Gurow Rugtved, Ole Verpes qw. og Søn, Anders Verpes qw., Guldbrand Sandas qw., Birgitte Olsd., Ole Kittilssøn, Kittil Kittilssøn, Helge Garwigs qw. og 2de Sønner,
Gunner Johanssøns qw., Ole Tofssøn, Halvor Anderssøn, Tof Biørnssøn, Tolef Bræches qw., Aslac Gaasedalls qw., Torchild Lies qw., Knud Øverlands qw., Ole Biørge, Jesper Veenaas qw. Ole Vestmanns qw.,
Ole og Tof Roberg, Borgill Svennungsd., Asleu Niculsd., Biørn Vefalds qw., Ole Gunnerssøn, Anne, Kittil og Asleu Vefald, Halvor Bræches qw., Margrete(?) Bræche, Anne Helgesd., Graae Svennungsd.,
Ingeborg Haagensd., Guro Vefald, Torbiør Vefald, Helge Valsgaards qw., og daatter, Asleu Halvorsd., Marthe Olsd., Niels Meaas qw., Guro Meaas, Søn og daatter, Svend Loftsgaard, Asbiørn og Ole Loftsgaard,
Guro Evensd., Torill Asbiørnsd., Anne Kittilsd., Gunwor Biørgusd., Tarjer Søeferus qw. og daatter, Anders Klomsetts qw., Ole Kifles qw., Giermund Aasems qw., og Søn, Ingeborg øfre Klomsett, Knud Midbøen, Halvor Qvislens qw., Asleu Andersd., Biørn Garwigs qw., Kiersti, Sal. Ole Klochers, Guro Wefald.
Daab: Knud Robergs Søn, Halvor. (Halvor Knudsen).

Den 3die Junii, 3/6-1728, Christnede Hr. Boye ...
Daab: Thorbiørn Hougstuens daatter, Liw. (Liv Thorbjørnsdatter).

Løwerdagen før Dom. 2de efter Trinitatis, 5/6-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Thomas Landswerks qw., Biørn Ruis qw., Hans Biørnssøn, Osmund Ruis qw., Halvor Svinum, Niri Svinums qw., Tosten Vetterhus qw., Gunill Fossem, Gunbiør Rui, Aadne Aamoths qw.,
Ole Schores qw., Ole Rindes qw., Ejel Berges qw., Ejel Schuledals qw., Knud Ringums qw., Gunow Winswolds qw., Aslac Øwerbøes qw., Gunill Schuledalen, Jon Traers qw., Laurandz Windswolds qw.,
Thor Harangs qw., Magnus Schinderlands qw., Anun Schores qw., Kiøstow Thios qw., Sigur Niculssøn Lies qw., Jon Reines qw.
Hiemme beretted: Margret Fossem.
Daab: Tarjer Myrbøens Søn, Asbiørn. (Asbjørn Tarjersen - Asbjørn Terjesen)
Daab: Vetle Moens daatter, Margitt. (Margith Vetlesdatter).

Dom. 2de efter Trinitatis, 6/6-1728, Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Ole Ebbessøns qw., Thou Blecas qw. (Thov Bleca), Gisle Ækres qw. og Wærmoder, Niels Baarstas qw., Niri Liens qw., Margret Rejersd., Helge Nirissøn Lien, Lars Okres qw.,
Ole Scharerus qw., Osmund Liens qw., Gunnill Swendsd., Knud Halvorsøn Hedejord, Ole Bøles qw., Ole Svartdalls qw., Marii Hougsvold, Neri Vaales qw., Gunleg Bleca, Karsten(?) Storedall,
Gisle Blecas qw., Salve Bringens qw., Biørn Fremgaards qw., Augen Vastveds qw., Gisle Vastveds qw., Envold Giedaasens qw., Aslac Rørtweds qw., Halvor Nattedals qw. og daatter, Ole Klewens qw.,
Halvor Vaale, Tolef Vaale, Gregor Aases qw., Michel Ruis qw., Vegleig Hougens qw., Ragnill Halvorsd., Gunill Andersd., Asgier og Helje Mellemlj, Margret Houchedall, Halvor Aasene, noch
Halvor Aasene og qw., Helie Svartdalls qw., Leuf Habershvam, Gisle Aakres qw., Margret Sundbøe, Gunvor Jensd., Jørgen Biørnssøn Lien og qw., Gisle Ækres qw.
Daab: Niels Barestas Søn, Johannes. (Johannes Nilsen)
Daab: Ingeborg Svendsdatters u-ægte daatter, avlet med Gunleg Kiøstovsøn Svartdall.
Introducered: Svano Ekje.
Introducered: Margret ...stetej.
Begr: Gamle Gunill Hougstuen.
Begr: Gisle Ækris Barn.
Begr: Tof Scheyes Barn.
Bedet for: Tarjer Rørtveds, Margret Raaningsd. og Margret Fossem.
Lyst til Ægtesschab 2de gang for: Richard Halvorssøn og Sove Tarjersdaatter.
Lyst til Ægtesschab 1ste gang for: Aslac Østgaard og Margrete Lien.

Dom. 3die (søndag) efter Trinitatis, 13/6-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Sergeant Harald, Margret Pedersd., Anloug Tormosd., Helie Niculsd., Ingeborg Folqvarsd., Sigri Windal, Thov Manembs qw., Anund Slotts qw., Anne Steenarsd., Ole Oreflotts qw.,
Anund Strands qw., Guttorm Manembs qw., Ole, Margit og Thorill Verpe, Kittil og Guro Verpe, Tof Scharchevie, Thorvill Gravers qw., Christian Grawers qw., Ole Oppebøe og qw., Thou Thos qw.,
Thorchill Veefald, Ole Arnessøn, Arne Grawers qw. og daatter, Thorchill Øverbøes qw., Asleu Torwildsd., Aslach "Lie Skend" Klomsetts qw., Joran og Thorbiør Klomsett, Knud Swendssøn,
Raamund Oppebøes qw. og daatter, Gunner Sønstetweds qw., Ingeborg Sorteru, Birgitt Meaas, Svennung Sundsbarms qw., Knud Hvals qw., Endre Halvorssøn, Ole og Raamund Aarhus, Asleu Biørge,
Ole og Tou Giermunssøn, Guro Kifle, Østen Gamlestuls qw., Jon Aasens qw. og Moder, Gisle, Eric og Taran Rui, Ingeborg Lie, Kittil Nye Ødegaards qw., Lieutenant Asdall og Kieriste.
Introducered: Sigri Sundsbarm, Thorbiør Kodde og Margret Toldnætz.

Dom. 4de (søndag efter) Trinitatis, 20/6-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Swennung Toldnætz qw., Anne Tho, Guro Giermunsd., Gunill og Asgier Klomsett, Talef Growens qw., Even og Graae Growen, Østen Sundsbarms qw., Simon Slettestuls qw.,
Svend og Svano Lille Aasen, Ole Tweten, Ole Lyche, Gunill Thorchilsd., Liw Schomagers qw., Sondre Growen, Anders Gunlekssøns qw., Swend Udgaards qw., Torbiør, Guro og Neri Udgaard,
Birgitt og Guri Aslacsdøttre, Tonne Espland, Guro Hansd., Birgitt Svennungsd., Guro Aarhus, Torbiør Guttormsd., Engelbret Dalenes qw. og Moder, Anlew Olsd., Margret Michelsd., Kirsten Pedersd.,
Carl Nielssøns qw., Liw og Kari Raamundsdøttre, Sigri Arnesdaatter.
Introducered: Svend Øfre Nætzis qw.

St. Hans Dag, 24/6-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Anders Anderssøns qw., Barbara Lien, Eric Svendssøn, Halvor Fiøstofts qw., Hans Twedts qw., Kari Køstowsd., Knud Robergs qw., Ragnill Olsd., Svend øfre Nætz og qw.,
Svend Sondressøns qw., Tow Norgaards qw., Gunleg Norgaard.

Løverdagen før Dom. 5te Trinitatis, 26/6-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Ole Fremgaards qw., Ingeborg Dale, Helge Ækre, Kari Waale, Margret Jonsd., Halwor Hedejords qw., Leuf Siliedalls qw., Margret Zachariæsd., Ole Bachens qw., Barbara Okre,
Graa Osmunsd., Torchill Sundbyes qw., Signe Tofsd., Christen Enerssøns qw., Guro og Anne Myglestul, Kittil Lies qw., Gregar Aases qw., Jon Nøstetejs qw., Anders Midbøe, Knud Hougstues qw.,
Even Vaales qw., Biørn Svalestues qw., Halvor og Sigri Svalestuen, Thron Scheyes qw., Jesper Aasens qw., Dorthe Raadstuen, Tarje Bechuus qw., Eli Flotten.
Introducered: Torbiør Hougstul og Niels Barstas qvinder.

Dom. 5th (søndag efter) Trinitatis, 27/6-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Guro Traer, Jon Sollis qw., Ovald Angres qw., Osmund Sugaards qw. og daatter, Niculs Sugaards qw., Ole Sugaards qw., Ole Baches(?) qw., Svennung Aamoths qw., Torchill Norbøes qw.,
Sigri Norgaard, Ole Anderssøns qw., Vetle Moens qw., Gunner Aamoths qw., Graae Leufsd., Aasill Michelsd., Astri Sørensd., Birgitt Halworsd., Guro Svendsd., Ole Tostenssøns qw., Jon Svendssøns qw.,
Guro Olsd., Birgitt Schore, Jon Næsgrafs qw., Thomas Landswerks qw., Guro Quichstul, Tosten Weehus qw., Tarjer Subøes qw., Tarald Biaaens qw., Gregor Qvamens qw., Biørn Høidalls qw.,
Aamund Vollofts qw., Tof Lies qw. og Moder, Hans Olssøns qw., Niculs Lies qw., Joran Bosbøes qw., Anders Øverbøes qw., Tosten Ejelssøn, Margret Rui, Tov Fossems qw., Jon Halworsens qw.,
Sigri Bøle, Ejel Fossem, Ole Winswolds qw., Sigri Svinum, Ole Bachens qw.
Introducered: Tarjer Myrbøens qw.

Den 28de Junii, 28/6-1728,
Copulered: Thore Knaben med Liw Wanbech.

Festo Visitatis Mariæ, 2/7-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Anders Hougens qw., Asbiør Stuteru, Christen Lyches qw., Jacob Kaases qw., Knud Halworssøns qw., Svend Utternæs, Sigri Tvedten, Torvild Lies qw., Tore Kaase, Ole Torssøn,
Ole Howarssøns qw.

Dom. 7de (søndag efter) Trinitatis, 11/7-1728.
Visiterede Hans Høyædle Høyær- Welwærdighed, Biscop Nyrop i Sillejords Kierche, hvor da ieg stoed for Alteret, Hr. Boye Prædichede og ellers icke meere war at forrette.

Torsdag 15/7-1728.
Copulerede (Viet): Aslac Østgaard og Margret Nerisdaatter.

Løwerdagen før Dom. 8de Trinit., 17/7-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Anne Tolefsd. Angre, Ragnill Olsd. Angre, Eli Subøe, Asleu Aamot, Knud Olssøn Grawer, Sigri Bøle, Knud Øverbøes qw., Margret Sælja(?), Ole Dyrlands qw. og Søn,
Laurandtz Dyrlands qw., Birgitte Bachen, Hovar Wanbechs qw., Torgrim Halvorssøn, Aadne øwer Schore, Tarjer Myrbøes qw., Thof Kaalbiørnssøns qw., Ole Growens qw., Dorethe Myrbøe,
Ragnill Lien.
Fæsted: Sondre Halvorssøn Aasene og Asleu Halvorsd.
Forlowerene war: Ole Bachen Fladdall og Thou Lie i Ommisdall.
Introducered: Magnus Biørnssøns, Laurandtz Dyrlands og Neri Svinums qvinder.
Daab: Jon Reines Søn Jonas. (Jonas Jonsen).
Campate.: Anne Schore, Knud Olssøn.
Communicantes: Taran Traer, Lisbeth Schore og Guro Groven.
Samme dag wiede ieg:
Copuleret: Tarjer Svendssøn og Karen Folqvardsdaatter.
Trolowede: Ole Gunnerssøn og Thorill Andersdaatter. Forlowerer ware: Anders og Ole Verpe.

Dom. 8de (søndag efter) Trinitatis, 18/7-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Halvor Blecas qw., Gunill Bleca, Marie Sal. Hr. Daniels, Anne Christensd., Ole Zachariæsøn, Asleu Nattedall, Niels Barestas qw., Svano Lien, Gunner Midtbøes qw., Ingeborg Bachen,
Gunleg Kifles qw., Tarjer Routwed, Niels Tofssøn, Ole Scheyes qw., Thov Espelis qw., Knud Scarpedalls qw., Kittil og Aschier Dale, Thorbiørn Hougstuens qw., Aslac Østgaards qw.
Introducered: Biørn Sundbøes og Knud Skarpedalls qvinder.
Copulerede (Viet): Even Ovarssøn med Aslou Gunlegsdaatter. ("og Torsdag tilforn" - se Torsdag 15/7-1728).
Overstaaed (Begr.): Biørn Sundbyes Barn.

Dom. 9de (søndag efter) Trinitatis, 25/7-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Eileu Hansd., Jacob Kaases qw., Laurantz Midtbøes qw., Ronnow Kittilsd., Thov Tvinglies qw., Tof Øverland, Kittil Wefald, Hawor Bræche, Madame Asdalls, Ragnill Weefald og Anne Gunnersd.
Daab: Ole Breches Søn Peter. (Peter Olsen - Petter Olsen).

Dom. 10de (søndag efter) Trinitatis, 1/8-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anund Vindalen, Kittil Lille Aasen og qw., Tarjer Udnætz og qw.,
Daab: Jørgen Giufves Barn kaldet Joran. (Joran Jørgensdatter)
Faddere: Thov Norgaard, Lille Asbiørn, Thov Graver, Min Kone, Sove Graver.

Løwerdagen før Dom. 11te Trinit., 7/8-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Publice Absolveret: Ingeborg Swendsdaatter fra Hugstwed, som kaldet for Barne fader, Soldat Gunleg Køstowssøn norre Svartdall.

Dom. 11te (søndag efter) Trinitatis, 8/8-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Gunner Øverbøes qw., Helge Qvistuls qw., Kittil Norbøes qw., Ole Jørgenssøn Bosbøen, Willum Svadt(?).
Begr: Ole Sugaards datter Ragne, 5 Aar(?).
Begr: Liw Gunnersdaatter, 26 Aar.

Dom. 12te (søndag efter) Trinitatis, 15/8-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Daab: Halvor Fiøstoffts daatter, som blef døbt og Kaldet Asgier. (Asgier Halvorsdatter).
Faddere: Thron Biørge, Thoff Thou, Ole Anderssøn Verpe, Min Kone, Guro Manemb.

Dom. 13de Trinitatis, 22/8-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Introducerede: Ole Bræchis og Halwor Fiøstoffts qwinder.

Løwerdagen før Dom. 14de Trinit., 28/8-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Vetle Elsqvams qw.

Dom. 14de Trinit., 29/8-1728. Forrettede baade ieg og Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche;
Publice Absolvered: Hand med Messe og Prædichen; Ieg med Public at Absolvere Biørn Sundbyes qvinde, Helge Halworsdaatter for Barne Skade.

Dom. 15de Trinitatis, 5/9-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Introducered: Jørgen Giuwes qw.

Dom. 16. Trinit., 12/9-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thormo Øwerland og qw.

Løwerdagen før Domini (søndag) 18de Trinitatis, 25/9-1728, blef guds tieniste af Hr. Boye forretted i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Gunleg Bleca, Hans Arnessøn Kiøta, Ragne Sondresd. Aasene, Gunleg Svartedall, Guro Kiøstovsd. Svartdall.
Begr: Torbiør Halvorsd. Svartdall, 83 Aar gml.
Introducered: Ingeborg Østgaard.
Daab: Tarjer Bechusis daatter, Gunill. (Gunhild Tarjersdaatter).
Faddere: Gisle Ækre, Niri Vaale, Kittil Dale, Gunill Bringen.
Daab: Ole Svartdalls Søn, Jon. (Jon Olsen).
Faddere: Halvor Svartdall, Gunleg Svartdall, Ingeborg Mychlestuen, Asleu Bachen og Guro Svartdall.

Dom. 18de Trinitatis, 26/9-1728. Blef guds tieniste forretted i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Ovall Angre og qw., Osmund Norbøe og qw., Gunof Vinsvold og qw., Gunill Schuledalen, Gunill Olsd. Berge, Jon Reine og qw., Jon Solli og qw., Ingeborg Høidall, Kittil Gibbøes qw. og
Søn Stenuld, Kari Skore, Lars Windswolds qw., Margrete Knudsd., Margrete Biørnsd., Niculs Sugaardens qw., Ragnill Schore, Sigri Norgaard, Siri Igilsd., Tof Lies qw., Torvild Elsqvam.
Begr: Margrete Fossem, 60 Aar.

Den 27de 7br:, 27/9-1728.
Berettede: Hr. Boye Svend Norgaards qw. i Langelim.

Festo Michael (Mikkelsmesse), 29/9-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Asbiørn Lofthuses qw. og Moder.
Lyst til Ægteschab 1ste gang for: Soldatt Ole Gunnerssøn Weefald og Pige Torill Andersdaatter Verpe.

Dom. 19de Trinit., 3/10-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Aslac Gaasedals qw., Biørn Garvigs qw., Borgill Svennungsd., Halvor Bræches qw., Hans Hegenæs qw., Joran Olsd., Ingeborg Hægenæs, Ingeborg Sorteru, Ole Verpes qw.,
Thore Kifle, Ole Biørnssøn.
Lyst 1ste gang: i Fladdalls mellem "Kvenister"(?).
Lyst 1ste gang for: Anund Verpe og Sibilla Hansd.
Begr: Laurandtz Midtbøens Søn, Søren, 2 Aar.

Dom. 20de Trinitatis, 10/10-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Aslac Rugtveds qw., Asgier Helgessøn Garvig, Asleu Valsgaard, Anders Klomsetts qw., Asleu Thormosd., Birgitte Sanda, Biørn Veefalds qw., Christian Grawers qw., Tollef Kaslands qw.,
Guldbrand Sandas qw., Gunner Enderus qw., Guttorm Moens qw., Guro Verpe, Helge Garwigs qw., Halwor Grawer, Helge Valsgaards qw., Halvor Qvislies qw., Ingeborg Folqvarsd., Kittil Verpe,
Kittil nedre Bræche, Knud Valsgaard, Margret Bræche, Niculs Hegnens qw., Ole Bræches qw., Ole Bræche, Ole Helgessøn, Ole Tofssøn, Ole Evenssøns (Ole Enerssøns?) qw., Ragnill Nætz,
Ronnow Sønstwedt, Svennung Tollenætz qw., Sommond Hettestuls qw., Tof Dales qw., Tof Biørnssøn, Thore Svennungsd., Tarjer Sorterus qw., Thov Manembs qw., Thorvill Gravers qw., Thorchill Øverbøes qw.,
Tonne Aasem, Torbiør Midtbøen, Ole søndre Veefald og qw.
Trolowed: Toff Nerissøn og Birgitt Growen.
Lyst twende gang for: Ole Gunnerssøn og Thorill Verpe.
Lyst 2den gang for: Anund Vindal og Sibilla Hansd.
Giort Kierchens Bøn for: Thorbiør Olsd. og Thomes Øverland.

Løwerdag før Dom. 21de (søndag efter) Trinitatis, 16/10-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Anund Schores qw., Osmund Sugaards qw., Astri Sørensd., Anders Øverbøes qw., Biørn Ruis qw., Birgitte Halvorsd., Ejel Berges qw., Ejel Sckuledals qw., Gurou Growen, Gregor Qvammens qw.,
Halvor Svinum, Hans Niculssøn Lies qw., Herborg Lie, Hovar Wanbechs qw., Hege Moen, Hans Rui, Hege Anundsd., Halvor øfre Aamoth, Jon Traers qw., Jon Lies qw., Joran Bosbøes qw.,Jon Wasbechs qw.,
Knud Ringums qw., Magne Schindalens qw., Niri Svinums qw., Ole Schores qw., Ole Rindes qw., Ole Sugaards qw., Ole Bachens qw., Ole Selstas qw., Ole Tostenssøns qw., Povel Homlies qw., Svennung Aamoths qw.,
Sigri Svinum, Thor Harangs qw., Køstow Thios qw., Tarje Norbøes qw., Tosten Vehuus qw., Tarald Biaans qw., Torgrim Halvorssøn Wanbech, Torgrim Jonssøn, Vetle Moens qw.
Publice Absolverede: Tosten Wehuus for Lejermaal med Hege Anundsdaatter.
Daab: Knud Øvrebøes daatter, Anne. (Anne Knudsdatter).
Faddere: Ole Sælstad, Halvor Aamod, Margret Wasbøe, Ingeborg Schuledalen og Margrete Sælsta.
Begr: Niri Svinums daatter Signe, 14 Aar.
Bedet for: Talef Klewen.

Dom. 21de Trinit, 17/10-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Anders Midtbøe, Gisle Ækres qw. og Wærmoder, Gisle Aakres qw., Halvor nordre Svartdalls qw., Halvor Huchsvolds qw., Jon "Nehteis"(?) qw., Leuf Siliedales qw., Ole Bøles qw.,
Salve Bringens qw., Siri Bringen, Kiøstow Svartdall, Gunlick Bærestas qw., Gunner Piperuds qw., Kari Vaale, Anne Halvorsd. Hedejord, Guri Halworsd.
Lyst til Ægteskab for 2de gang for: Sondre Aasene og Asleu Halvorsdaatter.

Dom. 22de Trinitatis, 24/10-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anne Veefald, Asleu Veefald, Aslac Meaas, Lille Asbiørn, Anne Lisle Aasen, Anund Slotts qw., Arne Gravers qw., Birgitt øfre Næts, Birgitt Arnesd. Gravwe, Eric "Salvessøn"(?),
Guro Meaas, Guro Lofftsgaard, Gunner Sønstetveds qw., Halvor Udgaard, Ingeborg øfre Klomsett, Joran ibid. (samme sted som), Iver Olssøns qw., Kari Bræche, Liw Bachen, Margret Meaas,
Margret Oppebøen, Niels Eggequists qw., Niri Udgaard, Ole Rui, Ole øvre Bræche, Ole Robergs qw., Ole Svendssøn, Ole Lofftsgaard, Ole Kifles qw., Ole Svendssøns qw., Ole Arnessøn Graver,
Rolef Bachens qw., Raamund Oppebøes qw., Salve Øvredals qw., Sigur Øverlands qw., Svend Lofftsgaard, Sigri Findal, Svend øfre Klomsetts qw., Svend Udgaards qw., Thron Biørges qw.,
Tollef Bræches qw., Tarjer Lies qw., Thorill og Thorbiørn Veefald, Thorill Lofftsgaard, Thof Thous qw., Østen Svendssøns qw., Thorbiør Klomsett, Thorbiør og Guro Udgaard, Guro og Guri Udgaard.
Lyst til Ægteskab for 3die gang for: Sondre Aasene og Asleu Halvorsdaatter.
Lyst til Ægteskab for 3die gang for: Anund Vindalen og Sibille Hansdaatter.
Lyst 1ste gang for: Swend yttre Næts og Anne Larsdaatter.
Lyst 1ste gang for: Thof Nirissøn og Birgitte Svendsdaatter.

Dom. 23die Trinitatis, 31/10-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anne Steensrue, Anne Dale, Anne Stenarsd., Anund Strands qw., Aslac Lie, Asleu Biørge, Lieutenant Asdalls Kieriste, Asleu Andersd. Klomsett, Asleu Nætz, Asleu Lie, Birgitte Meaas,
Birgitte Kierche Brotten, Birgitte Knudsd., Even Aarhuus qw., Endre Halvorssøn Vindal, Eric Rui, Engelbret Dahlenes qw., Sondre Gravers qw., Søn og daatter, Gunleg Grawer, Guro Qvislen, Guro Rugtwed,
Jermon Aasems qw., Guro Kifle, Gisle Rui, Guro Manemb, Halvor Steensrue, Sergeant Harald, Jørgen Giufwes qw., Jesper Venaas qw., Jon Aasens qw., Ingeborg Lie, Karen Bræche, Knud Kifle,
Kittil Nye Ødegaards qw., Kari og Liw Oppebøen, Marthe Giufwe, Mari Norgaarden, Ole Veefalds qw., Ole Verpe, Ole Twedten, Signe Bachen, Tof Koddes qw., Tof Roberg, Tof Rui, Taran Rui, Tonne Eisand,
Gunill Kierchebrotten, Gunill Klomsett, Lars Olssøns qw.
Daab: Sommond Slettestues Søn, Ejel. (Egild Simonsen).
Faddere: Jesper Venaas, Svend Lofftsgaard, Thorbiør Aasem, Sigri Sundsbarm, Signe Bachen.
Lyst til Ægteskab for 2de gang for: Swend yttre Næts og Anne Larsdaatter.
Lyst til Ægteskab for 2de gang for: Thof Nirissøn og Birgitte Svendsdaatter.

Festo Omnium Sanctor (Alle helgens dag), 1/11-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Asleu Andersd., Anders Rønningens qw., Gunwor Biørgusd., Margrete Torjusd., Sigri Arnesd., Thorchill Johanssøn, Gunill Thorchilsd.
Daab: Svend Klomsetts daatter, Sigri. (Sigrid Svendsdatter).
Faddere: Svend Udgaard, Tof Øwerland, Ole Aasem, Barbara Udgaard, Thorbiør Klomsett.

Dagen efter alle Helgens Dag, 2/11-1728. Comunicerede Hr. Boye og Hustrue, min Hustrue og ieg i Sillejords Kierche.

Den 3die 9br:, 3/11-1728. Blef Joran Udgaarden af mig betient med Alterens Sacramente paa sin syge seng.

Løwerdagen før Dom. 24de Trinitatis, 6/11-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Tarjer Bechuus qw., Gisle Habersghvams qw.
Introducered: Tarjer Bechuus qw., Ole Svartdalls qw.
Bedet for: Køstow Svartdall.

Dom. 24de Trinitatis, 7/11-1728. Blef guds tieniste forretted i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Knud Øverbøes qw., Birgitt Sælstad, Guro Jonsd. Traer, Sonef Abelsd., Tajre Myrbøens qw., Jon Halvorssøn, Ragnill Anundsd Moen, Aadne Aamods qw., Tof Aamods qw.,
Gunill Wanbech, Aasill Anundsd., Giermund Wanbech, Eli Subøe, Gunbiør Rui, Gunner Aamods qw., Anund Wallopts qw., Aasill Rinde, Tosten Vetlessøns qw., Ole Homlie, Knud Olssøn Growen,
Ole Dyrlands qw. og Søn, Laurantz Dyrlands qw., Biørn Høidalls qw., Aadne Schore, Birgitte Schore, Tosten Berge, Thor Fossems qw., Thomas Landswerchs qw., Osmund Ruis qw., Ole Wasbach,
Kittil Norbøes qw., Ingeborg Sugaard, Graae Jonsd., Gurou Zachariæd., Guro Qvislestul, Gunill Fossem.
Introducered: Knud Øwerbøes og Vetle Elsqvams qvinder.
Trolowet: Jon Halworsen og Kari Køstolsdaatter. Cautionsmænd (Forlovere): Ejel Berge, Aadne Aamod.

Den 9de 9br., 9/11-1728. Hr. Boye i Fladdals Kierche.
Viede: Sondre Aasene og Asleu Halvorsdaatter.
Fæstet (Trolovet): Christopher Blenxdal og Ragnill Sondresdaatter. Cautionsmænd (Forlovere): Gunleg Blecha og Leuf Schiedale.
Fæstet (Trolovet): Helge Nirissøn Lien med Asgier Skarpedale. Cautionsmænd (Forlovere): Ole Bøle og Halvor Bleca.

Dom. 25de Trinit., 14/11-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Eric Skomagers qw., Halwor Fiøstofts qw., Kirsten Klocher, Ole Grunderssøn Aasem, Svennung Giermundssøn Aasem, Østen Gammelstues qw., Thou Giermunssøn Aasem,
Ole Lyche.
Copulered (Viet): Svend Ytternæs og Anne Larsdaatter.
Bedet for: Helge Garwigs qw. og Toff Øwerland.

Løwerdag før Dom. 1ste Advent (lørdag før 1. søndag i advent), 27/11-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Helge Qvislestuls qw., Jon Hedejords qw.
Daab: Laurantz Windswolds Søn, Vetle. (Vetle Lavransen).
Faddere: Niculs Sugaard, Jon Trae, Biørn Dyrland, Sigri Vinsvold, Ingeborg Sugaard.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Christopher Blenxdal og Ragnill Sondresdaatter.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Helge Nirissøn Lien med Asgier Talefsdaatter Skarpedale.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Jon Halworssøn og Kari Køstoldaatter.

Dom. 1ste Advent (1. søndag i advent), 28/11-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Communicantes: Knud Olssøns qw., Ole Scheyes qw., Ole Bachens qw., Eli Flotten, Gunill Olsd., Ingeborg Bachen, Asleu Biørnsd., Folqvar(?) Aarhus qw., Thov Espelis qw., Ole Olssøn, Gunleg Kiøtas qw.,
Svano Lien, Mari Hugsvold, Asleu Dale, Halvor Aasene Soldatt, Halwor Aasenes qw., Halvor Svalestuen, Biørn Svalestuens qw., Sigri Svalestuen, Biørn Fremgaards qw., Leuf Fremgaard, Margrete Schareru,
Gunne Jensd. Minisjord, Ragnill Hougstue, Biørn Sundbyes qw., Thorchill Sundbyes qw., Ovall Houchedall, Tollof Vaale.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Christopher Blenxdal og Ragnill Sondresdaatter.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Helge Nirissøn Lien med Asgier Talefsdaatter.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Jon Halvorssøn og Kari Køstoldaatter.

Dom. 2de Adventz (2. søndag i advent), 5/12-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Tarjer Udernæts qw., Thor Twingelies qw., Eli Hansd., Hege Thorvillsd., Gunill Larsd., Ole Svendssøn.
Introducered: Swend Klomsetts qw.
Lyst 3die gang for: Helge Lien med Asgier Talefsdaatter.
Lyst 3die gang for: Christopher Blenxdal og Ragnill Sondresdaatter.
Lyst 3die gang for: Jon Halvorssøn og Kari Køstoldaatter.
Lyst 1. gang for: Ole Lyche og Aslew Swendsdaatter.
Daab: Guttorm Manembs Søn Thor. (Thor Guttormsen),
Faddere: Aslach Rugtwed, Toff Thou, Thorbiør Strand, Liw Iggiltwed, Guro Mannemb.

Dom. 3die Adventz (3. søndag i advent), 12/12-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Michel Klocher og qw., Gunvor Jensd.
Introducered: Sommond Slettestuls qw.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Ole Lyche og Asleu Swendsdaatter.

Dom. 4de Adventz, 19/12-1728. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche, Hvor da iche andet war at forrette,
end Messe og Prædichen.
Forrettede Intipation til Collect for Jørgen Jørgenssøn af Brewig(?).
Daab: Østen Gammelstuls daatter, Ingri. (Ingrid Østensdatter),
Faddere: Halvor Udgaard, Anders Klomsett. Knud Kifle, Thorbiør Midtbøen, Graae Kifle.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Lyche og Asleu Swendsdaatter.

Dend 22de Decembr., 22/12-1728. Begrawede ieg ...
Begr: Lieutenant Asdall, som døde d. 15. ditto, 65 Aar gml.

Feria 2de Nativitatis (2. Juledag), 26/12-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche,
hwor da allerminste war at forrette Messe og Prædichen og
Bedet for: Cathrine Dahle, Tof Blecas qw., og Gunleg Kiøtas daatter.

Feria 3die Nativitatis (3. juledag), 27/12-1728. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen war,
Daab: Ole Anderssøn Sælstas daatter, Lovis. (Lovise Olsdatter),
Faddere: Jon Reine, Ole Tostenssøn, Tosten Berge, Tonne Sælsta, Ragnill Moen.
Daab: Biørn Ruis daatter, Anne. (Anne Bjørnsdatter),
Faddere: Osmund Rui, Ole Bosbøen, Graae Rinde, Margitt Øwerbøe, Anne Angre.
Introducered: Ole Anderssøn Sælstas qw.


1729.

Nytt Aars Dag, 1/1-1729.
Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Copulert: Helge Nirissøn Lien med Asgier Talefsdaatter Dale.

Dom. imellem Nytt Aar og Hellige Tree Kongers Dag, 6/1-1729, blef ingen Messe i Sillejord af aarsag, at Hr. Boye, som war i Sillejords
Præstegaard, for at opwarte Kierche tienisten i Sillejords Kierche, blef natten tilforn, klochen 3 om natten Hented uden for Sillejords wand
at berette Thormo Øwerland, og ieg samme tid war i Fladdall til Nytt Aars dags Embedetts forrettning.

Dom. 1ste Epiphania (1. søndag etter Hellige 3 Kongers Dag), 9/1-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Wied: Ole Lyche og Asleu Swendsdaatter Biørge.

Tachsigelses fest, 13/1-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
hwor da allermindste war Messe og altergang, item (og) ...
Daab: Ellef Kaslands Søn, Ellef. (Ellef Ellefsen),
Faddere: Jørgen Giufwe, Lille Asbiørn, Else Bachen, Graae Roberg, Signe Bachen.

Den 14de Januarii, 14/1-1729.
Begr: Thormo Øwerland som døde den 6te Januarii, 70 Aar.

Dom. 2de ab (efter) Epiphania (2. søndag etter Hellige 3 Kongers Dag), 16/1-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef Publicered:
Daab: Guldbrand Sandas daatters, Gunill. (Gunhild Guldbrandsdatter)
Faddere: Anders Verpe, Thou Thou, Kittil Kittilssøn, Barbara Udgaard, Thorill Vefald.
Introducered: Moderen (til Gunill).

Løwerdagen før Dom. 3die ab Epiphania, 22/1-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef ,
Bedet for: Aslow Harang.
Daab: Gregor Gvamens Barn kaldet, Even. (Even Gregersen - Even Gregorsen),
Faddere: Sergeant Reine, Ejel Berge, Knud Hejdejord, Hæge Skorve og Ragnill Skorve.
Daab: Osmund Ruis daatter, Ingeborg. (Ingeborg Osmundsdatter - Ingeborg Aasmundsdatter),
Faddere: Jon Aamoth, Jon Lien, Ingeborg Svinum, Sigri Rui, Ragnill Olsd.

Dom. 3die ab Epiphania, 23/1-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef,
Owerstaaet (Begravet): Gunlich Kiøtas datter.

Dom. 4de ab (efter) Epiphania (Hellige tre konger), 30/1-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef,
Introducered: Lars Olssøns qw., uden for Wandet.
Introducered: Hans Tarjerssøns qw. uden for Wandet.

Løwerdagen før Dom. Septuagesima, 12/2-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Daab: Thof Scheyes daatter, Ingeborg. (Ingeborg Tovsdatter),
Faddere: Even Vaale, Biørn Svalestuen, Ole Fremgaard, Gunill Scheye, Dorothe Olsd.

Dom. Septuagesima, 13/2-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdall.
Daab: Helge Qvislestuls Søn, Ole. (Ole Helgesen),
Faddere: Knud Dale, Tosten Berge, Birgitt Lanswerch, Tonne Dyrland og Guri Næsgraf.
Daab: Tarall Biaans daatter, Gunill. (Gunhild Taraldsdatter),
Faddere: Ejel Berge, Laurantz Dyrland, Aadne Schorre, Ingeborg Schuledal og Eli Subøe.

Dom. Sexagesima, 20/2-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Jacob Kaases qw. og daatter, Lars Jonssøn og qw. og Barbara Gunnersd. Lien.
Daab: Tof Tous Søn, Gunleg. (Gunleik Tofsen - Gunlek Tovsen),
Faddere: Ole Kifle, Ole Vestmann, Gunill Kaase, Kirsti Klochers og Gunill Graver.

Den 1ste Martii, 1/3-1729. Trolowede ieg (Hr. Peder) (på prestegården?)
Trolowede: Halvor Sørenssøn Vaale og Guro Evensdaatter Lofftsgaard. Forloverne ware: Halvor Udgaard og Thov Norgaard.

Løwerdagen før Dom. Quadragesime, 5/3-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Trolowede: Ole Jonssøn Vasbæch og Eli Knudsdaatter Berge. Cautionsmænd (forlovere): Anund Schore og Ejel Berge.
Daab: Svennung Aamodts daatter, Margrete. (Margrethe Svennungsdatter),
Faddere: Anund Schore, Ejel Grasbach, Alle Aamod., Ragnill Thios, Graae Rinde.
Daab: Ole Osmundssøns datter, Eli. (Eli Olsdatter).
Faddere: Ejel Berge, Niculs Sugaard, Ole Vasbach, Sigri Norbøe, Ingeborg Sugaard.
Daab: Tosten Vetterhuusis Søn, Knud. (Knud Torstensen),
Faddere: Jon Hedejord, Ejel Fossem, Ingeborg Svinum, Kari Biaan, Anne Hedejord.
Introducered: Tarall Biaans qw.

Dom. Quadragesime (1. søndag i fasten), 6/3-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche,
Daab: Thov Espelies daatter Kaldet, Asleu. (Aslaug Thovsdatter),
Faddere: Christopher Blencsdalen, Ole Scheye, Ole Zachariæssøn, Christine Svalestuen, Sigrid Svalestuen.
Introducered: Gunner Jonssøns qw.
Bedet for: Svanou Hugsvold, Guro Bleca, Halvor Blecas lidet Barn, Lif og Ragnill Hougstuen.

Dom. Reminisciere (2. søndag i fasten), 13/3-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Anund Vindalens qw., Carl Nielssøns qw., Hans Gunnerssøns qw., Ronnow Kittilsd., Thormo Lies qw.
Introducered: Ellef Kaslands qw.
Daab: Jon Aasems og qw.es Søn, Gunner. (Gunder Jonsen),
Faddere: Sondre Graver, Svend Udgaard, Anne Aarhuus, Thorbiør Graver, Thorbiør Midtbøen.

Den 19de Martii, 19/3-1729. Trolowede ieg (Hr. Peder),
Trolowede: Sergeant Harall Thorssøn Berg og Madame Dorothe Olsdaatter, Sal. Lieutenant Asdall. Forlowere for schyld: Halvor Udgaard og Biørn Garvig.

Dom Oculi (3. søndag i fasten), 20/3-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef,
Bedet for: Svennung Toldnæts qw. og Barn og Tonne Renstul.

Festo Annunct. Maria (Maria bebudelses dag), 25/3-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche,
Communicantes: Anders Vam: og qw.
Begr: Kiøstau Svartdall.
Introducered: Halvor Blecas qw., Tof Scheyes qw. og Gunleg Dahlis qw.
Daab: Vigleg Kittilssøns Søn, Biørn. (Bjørn Vegleiksen - Bjørn Velliksen),
Faddere: Gunleg Dahle, Niels Christenssøn, Ingeborg Østaard, Joran Christensd., Sigri Scheye.
Bedet for: Margrete Østgaard og Ole Snedker.

Dom. Lætare (4. søndag i fasten), 27/3-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Communicantes: Aasill Evensd., Jon Halvorssøn og qw., Ragnild Olsd., Gunill Olsd., Ragnill Tofsd., Ragne Zachariæsd., Villum Brynildssøn.
Introducered: Helge Qvistestuls qw., Aasmund Ruis qw. og Torsten Vetterhuusis qw.

Dom. Judica (5. søndag i fasten), 3/4-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Svennung Sundsbarms qw., Kittil Lille Aasen og qw.
Introducered: Torchill Øwerbøe og Thoff Tous qvinder.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Halvor Sørenssøn Vaale og Guroe Evensdaatter Lofftsgaard.

Dom Palm. (Palmesøndag), 10/4-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Blef Bedet for: Jon Aasem.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Halvor Vaale og Guro Lofftsgaard.
Trolowede: Willum Brynhildssøn og Kari Knudsdaatter. Forlowerne ware: Anund Schore og Ole R....(?).

Skier Thorsdag (Skjærtorsdag), 14/4-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Klocheren Michel Olssøn og qw., gamle Asbiørn Lofftsgaard, Sigur Øwerlands qw., Sigri Kittilsd.
Bedet for: Jon Aasem.

1ste Paaske-dag, 17/4-1729, Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
hwor da iche andet war at forrette end Messe, Prædichen og
Lysning til Ægteskab 1ste Gang for: Sergeant Harall Thorssøn og Sal. Lieutenant Asdalls Enche.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Halvor Sørenssøn Vaale og Guro Evensdaatter Lofftsgaard.

2de Paaske-dag, 18/4-1729, Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef,
Introducered: Thov Halvorsøns qw.

3die Paaske-dag, 19/4-1729, Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
hwor da foruden Messe og Prædichen blef,
Introducered: Ole Osmundssøn Bachens qw.
Owerstaaet (Begr): Jon Nasgraf, 72 Aar.
Begr: Biørn Olssøn Dyrland, 27 Aar.

Dom. 1ste (søndag etter) Paaschat, 24/4-1729, Forrettede Hr. Boye Prædichen i Sillejords Kierche,
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Sal. Lieutenant Asdalls Enche og Sergeant Harald Thorssøn Berg.
Blef af mig, døbt:
Daab: Thor Twingelies og qvindes daatter, Helge. (Helge Thorsdatter),
Faddere: Sondre Graver, Ole Kifle, Ole Aarhuus, Barbara Udgaard, Thorbiør Midtbøen.
Daab: Anund Vindals og qvindes daatter kaldet Ingeborg. (Ingeborg Anundsdatter),
Faddere: Thou Øwerland, Gunner Enderu, Ole Biørnssøn Garvig, Asloug Thoe, Guro Manemb.
Introducered:  Jon Aasems qw.

Dom. 2de (søndag etter) Paschat, 1/5-1729, Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Even Aarhus qw., Ole og Raamund Aarhus, Christen Lychas qw., Ole Kifles qw. og Moder, Ole Robergs qw. Else Marie.
Introducered: Gunner Sønstebøes qw.
Daab: Hans Gunnerssøns Tvedts Barn Kaldet Helge. (Helge Hansdatter),
Faddere: Jacob Kaase, Toff Kodde, Knud Gunnerssøn, Anne Aarhus, Barbara Gunnersd.
Bedet for: Knud Thorgrimssøn.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Sergeant Harall Thorssøn Berg og Sal. Lieutenant Asdalls Enche.

Løwerdagen før Dom. 3die (søndag etter) Paaschat: 7/5-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Communicantes: Anne Tollefsd. Angre, Birgitt Tostensd. Bachen, Ejel Berge og Søn, Jon Nasgrafs Enche, Guro Dyrland.
Daab: Anund Schoris daatter Gunill. (Gunhild Anundsdatter),
Faddere: Ole Bøle, Ole Berge, Hæge Bachen, Taran Trare, Birgitt Schore.
Owerstaaet (Begravet): Anund Wolloft, 72.
Begr: Gisle Osmundssøn, 51.
Begr: Biørn Olssøn Dyrland, 27.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Willum Brynhildssøn og Kari Knudsdaatter.

Dom. 3die (søndag etter) Paaschat: 8/5-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall,
Communicantes: Ole Ebbessøns qw., Leuf Siliedales qw., Hans Kiøta, Niels Barestas qw., Joran Lie, Rasmus Ingmanssøn, Aslac Rørtwedts qw., Ole Zachariæssøn, gamle Margret Østgaard, Ole Jeppessøn,
Asloug Rørtwedt., Gunill Aase.

Almindelig Bededag 13/5-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Bedet for: Guro Aasem, Biørn Aasem og Niculs Sugaards qw. i Langelim.

Dom. 4de (søndag efter) Paaschat, 15/5-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Aslac Rugtweds qw., Aslac Lie og Moder, Lille Anders qw., Salve Øwerlands qw. og Søn, Guro Meaas, Gunwor Biørgousd., Liw Endresd., Niels Meaas qw., Ole Rui, Ole og Svend Lofftsgaard,
Ragnill Svendsd., Rolef Bachens qw., Ronnow Dale, Signe Sondresd., Tof Roberg, Torill Asbiørnsd. Lofftsgaard, Lille Asbiørn, Halvor Udgaard, Svend Udgaards qw., Niri og Guro Udgaard, Guro Torvillsd.,
Guri Aslavsd.
Begr: Svennung Giermundssøn, 26 Aar og 7 maaneder og 9 dage.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Willum Brynildssøn og Kari Knudsdaatter.

Dom. 5te (søndag efter) Paaschat, 22/5-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Birgitt og Margret Meaas, Guro Rugtwed, Guro Kifle, Maren Tarjersd. Sorteru, Ole Biørge, Toff Koddes qw., Thron Biørges qw., Torjus Lies qw., Thorbiør Udgaard, Ole Haavarssøns qw.
Publice Absolvered: Asloug Thorvillsd. Nætz for begangen Leyermaal med Ægtemand Tarjer Svendssøn Nætz.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Willum Brynildssøn og Kari Knudsdaatter.
Daab: Sigur Øwerlands twilling Sønner Thor. og Ebbe.
Faddere for Thor: Even Aarhus, Salve Øwerland, Ole Tangen, Helge Øwerland (kvinne), Asgier Biørge (kvinne).
Daab: Sigur Øwerlands twilling Sønner Thor. og Ebbe.
Faddere for Ebbe: Thron Biørge, Ole Lofftsgaard, Ole Svendssøn, Margret Tangen, Thorbiør Kodde.

Festo Asciensionis (Kristi himmelfartsdag), 26/5-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Asloug Midbøe, Asgier Garwig, Aslach Gaasedals qw., Anund Strands qw., Asbiør Gunnersd., Biørn Garwigs qw., Endre Halvorssøn, Sondre Grawers qw., Thor og Gunill Grawer,
Gunleg Halvorssøn, Gunner Enderus qw., Guttorm Manembs qw., Helge Garwigs qw., Halvor Bræches qw., Ole Breches qw. og Søn, Ole Verpes qw., Ole Kittilssøn, Ole Helgessøn, Ole Tofssøn,
Tof Biørnssøn, Thor Iggiltweds qw., Tof Thous qw., Tof Nirissøn Haugens qw., Tonne Aasem, Ole Biørnssøn, Anders Verpes qw.
Bedet for: Anne Lille Aasen.

Dom. 6te Paaschat. (6. søndag etter påske), 29/5-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Asloug Niculsd., Anne Gundersd. Wefald, Thormoe Øwerlands Enche, Anne Thou, Aslaoug Klomsett, Asloug Nætz, Asloug Garwig, Gisle Toff og Eric Rui, Taran Gislesd.,
Ellef Kaslands qw., Giermund Aasems qw., Ole og Tof Aasem, Gurow Verpe, Guro Manemb, Ingeborg øfre Klomsett, Joran Klomsett, Ingeborg N. nordre (eller nedre?) Bachen, Kari øfre Bræche,
Kittil Verpe, Kiersti, Sal. Ole Klochers, Knud KIfle, Knud Valsgaard, Kirsti Rødningen, Liw Oppebøen, Lars Olssøns qw., Ole Roberg, Ole Oweflotts qw., Ole Tvedt, Sigri Vindalen, Svend Klomsetts qw.,
Sigri Kodde, Tof Dales qw., Torbiør Klomsett, Tolff Øwerland, Gunill Klomsett, Ole Lychas qw., Ole Verpe, Graae Garwig, Anund Garwig, Anne Strand, Halwor Giermundssøn.
Introducered: Thor Tvingelies qw.
Bedet for: Anne Lille Aasem og Ebbe og Sigur Øwerlands Søn.

Dend 4de Junii, 4/6-1729.
Daab: døbte ieg Laurantz Midbøens og qvindes daatter Kaldet Karen. (Karen Laurantsdatter),
Faddere: Raamund Oppebøen, Lille Asbiørn Lofftsgaard, Tof Roberg, Asloug Oppebøen, Thorbiør Midbøen.

1ste Pintzedag, 5/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Introducered: Hans Twedtens og Anund Vindalens qvinder.
Bedet for: Laurantz Midbøen og Svend Growen.

2de Pinzedag, 6/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdalls Kierche,
Communicantes: Lars Aakres qw., Gisle Ækres qw. og Wærmoder, Anders Midbøen.
Copulered (Viet): Christopher Blenxdall og Ragnill Aasene.
Daab: Even Ovalssøns Søn, Halvor. (Halvor Evensen),
Faddere: Gisle Bleca, Ole Dale, Liw Bøen, Saawe Svartdal, Gunild Bleca.
Daab: Biørn Sundbyes daatter, Gunill. (Gunhild Bjørnsdatter),
Faddere: Gregor Aase, Tarjer Bechuus, Ragne Sundbøe, Anne Rørtwed, Dorothe Raadstuen.
Daab: Aslac Østgaards daatter, Kirsten. (Kirsten Aslaksdatter).
Faddere: Helge Nirissøn, Tof Wraalsen, Ole Olssøn, Anne Vaale, Birgitt Nirisd.
Bedet for: Laurantz Midbøen.
Efter Prædichen,
Trolowed: Gunlich Tostenssøn Gienboe af Hierdall (Hjartdal) og Asloug Biørnsdaatter Bachen af Fladdall.
Fæstemanden hafde sin Dimischion fra Kongelig Krigs tieneste. Forlowere for skyld ware: Ole Bachen og Lars Okre.

3die Pintzedag, 7/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Communicantes: Ejel Berges qw., Howar Wandbechs qw., Ole Jørgenssøn Basboe, Ole Harang, Svend Norgaard, Thor Harangs qw., Torsten Berg ... (?), Torgrim Wanbech, Ole Bøles qw.
Copulered (viet): Willum Brynildssøn og Kari Knudsdaatter.
Introducered: Anund Schoris og Laurantz Winswolds qvinder.

Dom. Trinitatis (Trefoldighets søndag), 12/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Thov Norgaards qw., og Margrete Michelsdaatter.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Gunlich Tostenssøn af Hierdall og Asloug Bachen af Fladdall.

Dom. 1ste (søndag efter) Trinitatis, 19/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Asloug Veefald, Anne Helgesd., Asloug Halworsd., Anders Klomsetts qw., Anund Slottens qw., Anne Stenarsdaatter, Arne Gravers qw., Anders Hougens qw., Borgill Svennungsd.,
Birgitte Arnesd. Barbara Gunnersd., Christian Grawers qw., Eric Svendssøn, Gunner Sønstetweds qw., Halwor Anderssøn, Helge Vaalsgaards qw., Hege Niculsd., Halwor Kiøstovssøns qw.,
Ingeborg Haagensd., Ingeborg Torstensdaatter, Jon Aasems qw., Iver ...s qw. , Kittil nedre Bræche, Kittil Veefalds qw., Marthe Olsd., Margrete ...dersd., Niculs Hegnas qw., Ole Veefalds qw.,
Ole Oppebøens qw., Ole Arnessøn, Raamund Oppebøens qw., Svennung Toldnætz qw., Talef Bræchis qw., Thorill Veefald, Thore Svennungsd., Torgier Biørnssøns qw., Thorvild Grawers qw.,
Svend Udernætz qw., Østen Sundsbarms qw., Torchill Øwerbøes qw., Hæge Thorvillsd.
Bedet for: Svend Sondressøn Growen og Svend Nætz daatter "Tollow"?
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Gunlich Tostenssøn af Hierdall og Asloug Bachen af Fladdall.

St. Hans dag, 24/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Aslac Meaas, Anders Gunnerssøns qw., Birgitte øvre Nætz, Birgitt Sanda, Birgitt Knudsd., Even Groven, Eileu Hansd., Halvor Qvisliens qw., Jesper  Venaas qw., Ingeborg Jonsd.,
Kittil Nye Ødegaards qw., Kari Oppebøen, Saamund Slettestuls qw., Svend Lisle Aasem, Sondre Groven, Tonne Reenstul, Torbiør Midtbøen, Graae Growen, Gunill Torchilsd., Guro Evensd. Aarhus,
Gunild Larsd., Guro Growen, Tore Veefald, Ole Vestmanns qw.
Introducered: Anders Fladhuus qw.
Bedet for:  Gamle Asloug Pedersd., Tollef og Svend Growen.
Bedet for: Margrete Øwerland.

Dom. 2de (twende) a (etter) Trinitatis (Trefoldighet), 26/6-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Jørgen Giufwes qw. og Søn Christian, Sergeant Harald Bergs qw., Gunleg Norgaard, Asgier Hougen, Barbara Gundersd., Engelbret Dalens qw., Guro Olsd. Veefald, Ragnill Olsd.,
Svend Torwillssøns qw., Torbiør Veefald, Thor Tvinglies qw., Targier Hægenætz qw.
Bedet for: Sigur Øwerlands Søn, Thore.
Daab: Hans Hægenætz og qvindes daatter, Margrete. (Margrete Hansdatter),
Faddere: Biørn Veefald, Kittil Veefald, Eric Nætz, Kirsten Dale, Margrete Toldnætz.
Begr (Owerstaaet): Sigur Øwerlands Søn, Ebbe.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Gunlich Tostenssøn af Hierdall og Asloug Bachen af Fladdall.
Introducered: Sigur Øwerlands qw.

Dom. 3die a Trinitatis, som war Mariæ Besøgelses dag, 3/7-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdalls Kierche,
Communicantes: Tarjer Bechhuus qw. og daatter, Halvor Hedejords qw. og daatter, Gisle Aakres qw., Thou Blecas qw. og daatter, Ole Klevens qw. og Pige, Helge Liens qw. og Søster, Niri Halvorssøns qw.,
Augen Vastveds qw., Ole Bøles qw., Halvor Blecas qw., Jon Nøstetejs qw., Thou Østgaards qw., Gunleg Dales qw., Ingeborg Dale, Enwold Giedaasens qw., Anne Ennersd., Gunbiør Halvorsd., Gunill Andersd.,
Barbara Larsd., Birgitte Nirisd., Thuri Halvorsd., Asleu Stenulsd., Aasill Leufsd., Helge Kittilsd., Margrete Houchedall, Gunill Olsd., Guro Køstovsd., Aasopts qw., Osmund Liens qw., Hans Olssøns qw.,
Ole Syd-Svartdals qw., Kari Sovesd., Ole Bachens qw., Salve og Olse Bringens qb., Gunleg Bleca og 2de døttre, Aslac Østgaards qw., Christopher Blenxdalls qw., Biørn Fremgaards qw., Thron Scheyes qw.,
Greger Aases qw.,Tjente Gunleg Ruis qw., Anne Kiøstouvsd.
Blef Introducered: Biørn Sundbøes og Aslac Østgaardens qvinder.

Dom. 4de a Trinitatis, 10/7-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Daab: Asleu Thorwillsdaatters u-ægte Barn afled med Tarjer Udnætz, Halwor. (Halvor Tarjersen - Halvor Terjesen).

Den 13de Julii blef i Sillejords Kierche Copulered Halwor Vaale med Guro Lofftsgaard, Vaale.

Dom. 5te a Trinitatis, 17/7-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Svano Lisle Aasem, Birgitte Svennungsd., Talef Growens qw., Ole Swendssøn.
Bedet for: Sowe Sondresdaatter.

Løwerdagen før Dominica 6te Trinitatis, 23/7-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdalls Kierche,
Communicantes: Even Vaales qw., Asgier Flotten, Aase Jonsd., Gunner Minisjord, Jørgen Liens qw., Kittil Liens qw., Knud Skarpedals qw., Kittil Dale, Margrete Tofsd., Michel Ruis qw., Margrete Kittilsd.,
Niri Vaales qw., Ole Scheyes qw., Ole Olssøn, Ole Svennungssøn, Swanow Lien, Tarjer Rørtved, Torchil Sundbyes qw., Thor Espelis qw.Wigleg Hougens (Vegleik Haugen) qw., Gunleg Barestads qw.,
Gunner Piperus qw., Gunleg Kiøtas qw., Guro Tostensd., Guri Hedejord, Mari Huchswold, Sigri Bringen.
Bedet for: Gunleg Rui (Gunleik Rui) og Niri Liens qw., som var Swage.
Daab: Gisle Ækres datter Kaldet Sove. (Sove Gislesdatter),
Faddere: Knud Dale, Ole Olssøn, Hæge Lien, Hæge Vaale, Tonne Bechhuus.
Introducered: Even Ejusaasis qvinde.

Dominica 6te Trinitatis, 24/7-1729. Blef ingen Messe i Ommisdall, af aarsag at der icke Kom Hest efter mig.

Dom. 7de a Trinitatis, 31/7-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Torchill Weefald, Knud Lien, Eric Skoemagers qw.
Bedet for: Lille Andersis daatter, Tarjer Nætz, Ingebor Gaasedalen, Ingebor Sønstetwedt og Gunlich Rui i Fladdall.
Daab: Thor Norgaardens Hiemmedøbte Barn kaldet Aasill. (Aasild Thorsdatter),
Faddere: Sergeant Berg, Ole Werpe, Ole Anderssøn, Dorothe Berg, Kari Bræcke.
Introducered: Thor Norgaardens qwinde og staaed ower deris Barn (begravet).

Dom. 8de a Trinit., 7/8-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Laurandtz Midbøes qw., Østen Gamlestuls qw., Swend Growen.
Introducered: Toff Nirissøns qw.
Begrawed: Aslac Gaasedalens daatter, Ingeborg, 5 Aar.
Bedet for: Tarjer Udnæts og Svend øfre Nætzis Qwinde.

Den 8de Aug., 8/8-1729.
Trolowede: ieg Ole Helgessøn ungkarl, med Pigen Ingeborg Folqvarsdaatter. Forlowere for skyld Ware Biørn Garvig og Sondre Groven.

Løwerdagen før Dom. 9de Trinitatis, 13/8-1729. Blef ingen Messe i Ommisdall af aarsag, at Fossem Broe af Wandfloed med Steen-ras og ret War nedbrudt,
og ingen anden sted war betienneligen at fremkomme til guds tieniste.

Dom. 9de a Trinitatis, 14/8-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall,
Communicantes: Sondre Aasen Søn, og begges qwinder, Jesper Aasens qw., Ingeborg Klewen, Leuf Habersqvam, Toff Scheyes qw., Tarjer nørdre Bleca, Gunleg Køstoussøn nørdre Svartdall,
Gunill Bachen, Rønnow Leufsd. Bøle.
Introducered: Gisle Ækris qw.

Dom. 10de Trinitatis, 21/8-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Tarjer Uder Nætsis qw., som i sin Mands swaghed blef med Sacramentet betient.
Begr: Hans Gundersens daatter Helge, 15 (aar?).

Dom. 11te Trinitatis, 28/8-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Bedet for: Sigur Øverlands Søn, Thore.
Bedet for: Gunill Thorchilsdaatter Aasen.

Løwerdagen før Dom. 12te Trinit., 3/9-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall,
Communicantes: Oval Ejusaas qw., Knud Hougstues qw., Even Ejusaas qw., Ole Olssøn.

Dom. 12te Trinit., 4/9-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kierche.
Communicantes: Aasmund Ruis qw., Aasill Rinde, Astri Schore, Aadne Schore, Aasill Vollopt, Aasne Torvilsd., Biørn Ruis qw., Birgitte Øverbøe, Birgitt Schore, Berthe Hansd., Ejel Schuledals qv.,
Gunill Fossem, Gunow Winswolds qv., Gunow Traer, Gunner Størckessøns qv., Gurow Growen, Jermon Ejelssøn, Graae Nasgraf, Guro Zachariæd., Helie Qvistestuls qv., Hæge Moen, Hans Rui,
Hæge Schore, Halwor Aamoth, Sergeant Jon Reines qw., Jon Lies qw., Ingeborg Sugaard, Knud Growen, Knud Thorssøn, Magnus Schinderlands qw., Margareth Sællesta, Margrete Ringum,
Margrete Rui, Margrethe Nasgraf, Ole Sugaards qw., Ole Grovens qw., Povel Homlies qw., Ragnill Schore, Ragnill Wallopt, Svennung Bachens qw., Sigri Svinum, Sonnew Abelsd., Svano Dyrland,
Tosten Bechus qw., Tof Lies qw., Willum Brynulfssøns qw.
Introducered: Thor Knabens, Willum Brynulfssøns og Tarjer Subøes qwinder.
Bedet for:  Sergeant Reines Søn, Ole.
Bedet for:  Gregor Qvamens Søn, Even.
Daab: Ole Bøles Søn Ole. (Ole Olsen)
Faddere: Kittil Norbøe, Aadne Schore, Tonne Solli, Liw Wanbech, Margaret Wanbech.
Daab: Torgrim Subøes daatter, Ingeborg. (Ingeborg Torgrimsdatter)
Faddere: Gregor Qvamen, Tarall Biaan, Halvor Aamoth, Aasill Rinde, Ragnill Schore.

Dom. 13de Trinitatis, 11/9-1729. Sillejords Kierche.
Introducered: Thou Nirissøns qw.

Den 15de 7br., 15/9-1729. Fladdalls Kierche.
Blef Hr. Boyes Barn døbt af Prowsten i Fladdals Kierche og kaldet, Cornelius. (Cornelius Normann)
Faddere: Jeg, Even Mychlestuen, Gunleg Dale, Prowstinden, Min Hustrue, Madame Peters Anne Cathrine, Hr. Boyes Konis Søster.

Dom. 14de Trinitatis, 18/9-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Asbiørn Lofftsgaard og Ole Veefald.

Løwerdagen før Domini 15de Trinit., 24/9-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Biørn Svalestuens qw., Signe Aase, Hans Arnessøn, Halwor Svalestuen, Halwor Sondressøn, Sigri Halworsd., Ellen Gunnersd.

Dom. 15de Trinitatis, 25/9-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Communicantes: Ovall Angres qw., Osmund Sugaards qw., Biørge Høidalls qv., Birgitte Knudsd., Graae Rinde, Gunill Anundsd., Gunill Evensd., Halwor Øwerbøe, Hæge Homlie, Helge Gibbø, Jon Sollis qw.,
Jon Vasbachs qv., Joran Norbøe, Knud Øwerbøe, Magnus Schinderlands qw., Margret Vasbach, Ole Bosbøe, Tarjer Subøes qw., Thorvill Elsqvam, Thou Aamoths qw., Vetle Elsqvams qw., Ingeborg Høidall,
Wetle Moens qw., Joran Groven.
Daab: Jon Traes daatter kaldet, Gunill. (Gunhild Jonsdatter)
Faddere: Halwor Svinum, Tosten Berge, Cidtzel Volloft, Gunill Ringum, Svano Dyrland.
Daab: Niri Svinums Søn kaldet, Jon. (Jon Nirisen - Jon Nerisen)
Faddere: Ovall Angre, Gregor Qvamen, Knud Sællesta, Tonne Sællesta, Ragne Zachariæd.
Begr: Niculs Sugaards qw.

Festo Michael, 29/9-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Tarjer Sorterus qw.

Dom. 16de Trinitatis, 2/10-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Ole Kifle, qw. og Moder, Niels Eggeqvist og qw.
Bedet for: Ole Lyches qw.
Bedet for: Ingeborg Midbøen.
Bedet for: Maren Sorterud.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Helgessøn Garwig og Ingeborg Folqvarsdaatter Bræche.

Den 4de 8br., 4/10-1729. Visiterede Prowsten i Sillejords Kierche.
Daab: Kittil Veefalds Søn kaldet, Ole. (Ole Kittilsen)
Faddere: Sergeant Harall Scharchelie, Halwor Udgaard, Dorothe Bergs, Gunill Hægenætz, Asleu Niculsd.
Daab: Ole Lyches daatter kaldet Anne. (Anne Olsdatter)
Faddere: Ole Biørge, Ole Roberg, Svend Klomsett, Joran øwer Næts og Joran Thousd.

Dom. 17de Trinitatis, 9/10-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Aslac Rugtweds qw., Biørn Veefalds qw., Ole Gunnerssøns qw., Asloug og Thorill Veefald, Anders Werpes qw. og Søn, Salwe Øverlands qw. og Søn, Hans Hæggenætz qw.,
Ole Robergs qw., Sondre Grawers qw. og Søn, Sigur Øwerlands qw., Jesper Venaas qv., Halwor Udgaards qw., Ole Verpes qv., Anund Siottens qw., Asloug Niculsd.
Bedet for: Østen Gammelstul og twende hans Børn.
Bedet for: Tarjer Udernæts qw.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Ole Helgessøn Garwig og Ingeborg Folqvarsdaatter Bræche.

Fredagen den 15de 8br. (Fredag var den 14. oktober! G.S.) 14/10-1729.
Daab: Helge Liens og qwindes Søn, Halwor. (Halvor Helgesen)
Faddere: Gunleg Bleca, Even Olssæn Bachen, Aslac Østgaard, Ingeborg Østgaard, Anne Christensd. Waale.

Løwerdagen før Dom. 18de Trinitatis, 15/10-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdalls Kierche,
Communicantes: Aslach Øwerbøes qw., Anders Øwerbøes qw., Anne Tollefsd., Birgitte Tostensd., Ejel Berges qw., Gregor Qvamens qw., Guro Dyrland, Halwor Svinum, Ingeri Næsgraf, Jon Hedejords qw.,
Jon Øfre Aamoths qw., Knud Ringums qw., Kittil Norbøes qw., Laurantz Winswolds qw., Laurantz Dyrlands qw., Niri Svinums qw., Ole Schores qw., Ole Rindes qw., Ole Anderssøn Sællestas qw., Ole Tostenssøn Sællestas qv.,
Ole Bachens qw., Ole Dyrlands qw., Tosten Wetterhuus qw., Thor Harangs qw., Thorjus Norbøes qw., Tarald Biaans qw., Torgrim Wanbæch, Thor Knabens qw., Kittil Gibbøens qw., Jørgen Bosbøens qw.
Introducered: Ole Bøles og Niri Svinums qwinder.
Begr: Gunner Knudssøn, 85 Aar.
Begr: Aasill Winswold, 80 Aar.
Begr: Guroe Growen, 70 Aar.
Bedet for: Aase Klewen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Wasbech og Eli Knudsdaatter.

Dom. 18de Trinitatis, 16/10-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Anders Midbøe, Aasil Ejelsd., Halwor Hedejords qw., Halwor Hugswolds qw., Leuf Siliedales qw., Margrete Lien, Gunleg Bleca, Even Olssøn, Kari Waale, Gunvor Ækre, Joran Lien,
Ole Jesperssøn Hougen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Gunleg Tostenssøn Gersøe af Hierdall, og Asloug Biørnsdaatter Bachen af Fladdall.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Lars Powelssøn af Hierdall og Guro Gunlegsdaatter Bleca.

Dom. 19de Trinitatis, 23/10-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord,
Communicantes: Aslac Gaasedals qw. og Søn, Anne Veefald, Dorothe Grawers qw., Anon Vindals qw., Biørn Garwigs qw., Birgitte Grawer, Christian Grawers qw., Even Aarhuus qw. og Twende Sønner,
Eric Swendssøn, Gunner Johanssøns qw., Guro Olsd., Guttorm Manembs qw., Helge Garwigs qw., Halwor Anderssøn, Halwor Bræches qw., Helie Niculsd., Ingeborg Haagensd., Iwer Olssøn Sandes qw.,
Kittil Verpe, Kittil Kittilssøn, Niculs Hegnas qw., Ole Bræches qw., Ole nordre Bræche, Ole Thoufssøn, Ole Grawers qw., Ronnow Aase, Svennung Toldenætz qw., Sommond Setterstuls qv., Thou Dales qw.,
Tolef Lowalds qw., Thorbiør Veefald, Thor Igletweds qw., Thou Nirissøns qw., Thorwill Gravers qw., Tof Towssøns qw., Swend Uder Nætz qw., Østen Sundsbarms qw., Thorchill Øverbøes qw., Gurow Meaas,
Birgitt Øverbøe, Margrete Bræche.
Kierchens Bøn for (Bedet for): Ole Howarssøns qw. i hendis Barnedød(?).
Bedet for: Gunleg Verpe og Eric Rui og Østen Gamlestul.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Garwig og Ingeborg Folqvarsdaatter Bræche.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Gunleg Tostenssøn Gersøe af Hierdall, og Asloug Biørnsdaatter Bachen af Fladdall.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Lars Powelssøn af Hierdall og Guro Gunlegsdaatter Bleca.
Lyst til Ægteskab 2de gang for: Ole Wasbach og Eli Knudsdaatter.

Dom. 20de Trinitatis, 30/10-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Bedet for følgende Swage: Joran Klomsett, Eric Rui, og Ole Pederssøn.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Wasbach og Eli Knudsdaatter.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Lars Powelssøn af Hierdall og Guro Gunlegsdaatter Bleca.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Gunleg Tostenssøn Gersøe af Hierdall, og Asloug Biørnsdaatter Bachen af Fladdall.
Daab: Ole Howarssøns Søn, Hovar. (Hovar Hovarsen)
Faddere: Ole Tvedt, Jesper Veenaas, Joran Næts, Asloug Bræche, Guro Aarhus.
Begr: Maren Sorteru, 26 Aar.
Begr: Thorchill Thorssøn, 3 Aar.
Begr: Guri Heliesd., 17 Aar (!? Høyst usikker. G.S.)

Alle Helgens Dag, 1/11-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Wied: Ole Helgessøn Garwig og Ingeborg Folqvarsdaatter Bræche.
Daab: Sondre Øfre Grawers daatter kaldet Aaste. (Aaste Sondresdatter)
Faddere: Thor Norgaard, Gunleg Halworssøn, KirstenMidbøe, Barbara Udgaard, Karen Oppebøe.

Løwerdagen før Dom. 21ste Trinit., 5/11-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall.
Bedet for: Joran Klomsett af Sillejord og Aase Jonsd. af Fladdall.
Introducerede: Halwor Aasenes qw.

Dom. 21ste Trinit., 6/11-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdal,
Communicantes: Anund Schores qw., Aasmund Sugaards qw., Guro Dyrland, Jon Traes qw., Knud Øwerbøes qw., Margrete Growen, Niculs Sugaard, Aadne Aamoths qw., Ole Bosbøe,
Ole Øwerbøe, Ole Berg, Ole Tovssøn Harang, Ole Thronssøn Growen, Ragnill Angre, Ragnill Thousd., Ragne Zachariæd., Thomas Landswerchs qw., Tosten Berge, Gunwor Jonsd.,
Jon Gunnerssøns qw.
Daab: Køstow Thofssøns Søn Knud. (Knud Kjøstolsen - Knud Kjøstofsen)
Faddere: Anund Schore, Niculs Sugaard, Knud Øwerbøe, Eli Knudsd. og Birgitt Knudsd. Thios.
Begr:  Gunner Knudssøn, 85 Aar.
Bedet for: Joran Klomsett, Aase Jonsd. og Jon Harang.
Introducered: Tiøstou Thios qw.
Begr: Torjus Norbøes Søn, Swend.
Wied: Ole Jonssøn Wasbach og Eli Knudsdaatter.

Dom. 22de Trinit., 13/11-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Thor Norgaards qw., Jørgen Giufwes qw. og Søn, Eileu Lien, Halwor Lofftsgaardens qv., Halwor Giermundssøn, Halwor Qvislies qv., Kirsti Klochers, Knud Svendssøn,
Kirsten Rønningen, Lars Olssøns qv., Marthe Olsd., Ole Garwigs qv., Rønnow Kittilsd., Thron Biørges qv., Gunill Larsd., Svend Ud nætz qv., Asloug Thorwillsd., Gunleg Norgaard.
Bedet for: Asloug Klomsett.

Den 18de 9br., 18/11-1729 blef Wied i Fladdals Kierche.
Cop: Lars Powelssøn af Hierdall (Hjartdal) og Guro Gunlegsdaatter Bleca.

Dom. 23de Trinitatis, 20/11-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kierche.
Communicantes: Anne Stenarsdaatter, Anne Hansd., Eric Rui, Engelbret Dalenes qv., Ingeborg Lie, Margrete Rønningen, Ole Vestmands qv., Sondre Growen, Swend og Svano Lille Aasem,
Sigri Kittilsd., Gunill Thorchilsd., Gurow Growen, Kari Udnætz.
Bedet for: Joran Klomsett og Tarjer Udnætz.

Den 21ste Novembr., 21/11-1729. Betiente Hr. Boye min Hustrue og mig med Forligelsens Sacramente i Sillejords Kierche.

Løwerdagen før Dom. 1ste (søndag i ) Advent, 26/11-1729. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdal,
Communicantes: Thor Fossembs qv., Havar Wanbechs qv., Ole Wasbæchs qv., Sergeant Reines qv., Ole Bøles qv., som blewe publicue Absolvered for Suppression, Kiøstou Thios qv., Oval Vehuus, Ole Thronssøn.
Daab: Vetle Elsqvams daatter, Gunill. (Gunhild Vetlesdatter),
Faddere: Osmund Rui, Thorgrim Schore, Sigri Rui, Graae Norbøe, Aasill Anundsdaatter.
Bedet for: Jon og Ole Harang.
Bedet for: Gunill Berge og Targier Subøes mindste daatter.
Begr: Ole Bøles Søn, Ole, 13 Aar.

Dom. 1ste (søndag i ) Advent, 27/12-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Fladdall.
Bedet for: Svano Lien.
Daab: Lars Powelssøns Barn kaldet Powel. (Paul Larsen),
Faddere: Even Bachen, Gunleg Barstad, Sove Svalestuen, Agate(?) .......(uleselig),  Asloug Bachen.

Dom. 2de (søndag i) Advent, 4/12-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Ole Tangens qv. og Søn, Even og Tolef Growen og qvinder, Birgitt Venaas, Tarjer Svendssøn, Gurow Verpe.
Publice Absolvered: Tarjer Svendssøn for begangen Leyer-Maael først i sit Ægteskab med med Asloug Thorwillsd.
Publice Absolvered: Guro Verpe for begangen Leyermaal med Ole Olssøn Saoldatt i Fladdall.

Dom. 3die (søndag i ) Advent, 11/12-1729. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Introducered: Sondre Grawers qv.

2den Juule dag, 26/12-1729. Forrettede ieg guds tieniste i Fladdalls Kierche.
Introducered: Poul Larssøns qv.
Efter tienisten:
Trolowede ieg: Ole Tofssøn Særsland fra Hierdall med Gunill Gunlegsdaatter Bleca.
Fæstemanden frmwiiste sin afskeed fra Kongelig tieniste, som blef oplæst for Almuen.
Cautionsmænd for skyld Ware; Lars Okre og Swend Tho.

3die Juule dag, 27/12-1729. Forrettede ieg guds tieniste i Ommisdall.
Bedet for: Vetle Elsqvam.
Daab: Ole Tostenssøns Søn kaldet, Knud. (Knud Olsen),
Faddere: Ole Schore, Tosten Berge, Hæge Sælsta, Liw Lie, Birgitt Schore.


1730.

Nytt Aars Dag, 1/1-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Fladdal.
Daab: Ole Bringens Søn Kaldet Halwor. (Halvor Olsen)
Faddere: Augen Vastwed, Knud Hedejord, Gunill Bechuus, Thore Bechuus, Gunill Ejusaas,
da og Almuen af Fladdall og Ommisdall, at faae at wide om Deris Messer, sampt, Hwor den skulde Holde og føre.

Hellige 3 Kongers Dag (Epiphania), 6/1-1730. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
hwor da icke andet war at forrette, end Messe og Prædichen.

Domini (Søndag) 1ste efter Epiphania, 8/1-1730. Forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Introducered: Ole Haaverssøns qw.
Bedet for: Margrete Kaase.
Begr: ("Overstaaet") Guro Torgrimsdaatter, 25 Aar.

Tach - Sigelsens Fest, 13/1-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kierche,
Blef Bedet for: Siuge Ingeborg Bachen i Fladdall, Wetle Thorvilsen i Ommisdall, og Eli Nætz i Sillejord.

Dom. 2de efter Epiphania, 15/1-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kierche,
Bedet for: Asloug Klomsett.

Løwerdagen før Dom. 3die efter Epiphania, 21/1-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Ommisdall.
Daab: Thor Fossems og qvindes Tvilling Sønner Knud. (Knud Thorsen) og Ejel. (Egil Thorsen)
Faddere til dend første: Hovar Wanbech, Knud Growen, Hans(?) Berge, Gunill og Guro Rønjom.
Faddere til dend andre: Ole og Laurandts Dyrland, Halwor Aamoth, Anne Rui, Guro Dyrland.
Daab: Vetle Moens og qvindes daatter Kaldet Birgitt. (Birgit Vetlesdatter)
Faddere: Ole Sugaard, Halwor Halworssøn, Anloug Aamoth og Gunill Aamoth, Ragnill Andersd.
Begrafvet: Jon Harang, 21 Aar.

Dom. 3die efter Epiphania, 22/1-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Gunleg Bachen og qv.
Daab: Gunleg Barestas Søn kaldet, Biørn. (Bjørn Gulliksen)
Faddere: Torger Lien, Ole Helgessøn, Hege Barestad, Asloug Bachen, Gunill Midbøen.
Begr: Ingeborg Bachen, 81 Aar.

Dom. 4de efter Epiphania, 29/1-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kierche,
Communicantes: Østen Gamlestuel og qv.
Bedet for: Kittil Lille Aasem og Swano Aasem.

Kynldels - Mess - Dag, 2/2-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Bedet for: Salve Øwerlands qvinde, Asloug, Ingeborg og Jon Klomsett.

Dom. Septuagesima, 5/2-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Eric Skomagers qv., Borgill Svennungsd.
Døbt: Michel Rues daatter Kaldet Maren. (Maren Mikkelsdatter)
Faddere: Jacob Kaase, Ole Kifle, Ole Loftsgaard, Ragne Sundbye og Guro Aarhuus.

Løwerdagen før Sexagesima, 11/2-1730. Forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Gunner Jonssøns qv., Kittil Liens qv., Wigleg Kaasas qv., Margrete Lien, Gunne Minisjord, Gunbiør Halworsd., Ole Scheyes qv.
Public absolvered: Ingeborg Swensdaatter for afhold fra Sacramentet.
Døbt: Biørn Fremgaardens Søn kaldet Ole. (Ole Bjørnsen)
Faddere: Biørn Svalestuen, Ole Olssøn, Cathrine Hougstul, Ingeborg Østgaard, Ellen Gundersdaatter.
Bedet for: Halvor Bringen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Tofsen Særsland fra Hierdall (Hjartdal) og Gunill Bleka af Fladdall.
Begr. Gunleg Rui, 56 Aar.

Dom: Sexagesima, 12/2-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Ole Berges qv., Knud Growen.
Bedet for: Halwor Bringen og Svend Norgaards qvinde.
Introducered: Ejel Schuledalens, Thor Fossems og Wetle Elsqvams qvinder.
Døbt: Ole Rindes Søn kaldet Ole. (Ole Olsen)
Faddere: Ole Schorre, Targier Hiuwe, Knud Growen, Hæge Schorre, Graae Rinde.

Den 18de Februar, Trolowede ieg (i Sillejord)
Trolowed: Johannes Zachariæssøn Soldatt med Anne Christensdaatter af Fladdall.
Soldatten hafde Tilladels Sæddel fra Capitain Bruun.
Forlowere for skyld Ware Thorbiørn Gunnerssøn og Thou Wraalssøn, begge af Fladdall.

Dom. Baptism. Christ. (Fastelavens søndag) 19/2-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kierche,
Introducered: Ole Oreflottens qvinde.
Bedet for: Thor Svalestuens qv. i Fladdall.
Lyst til Ægteschab 2den gang for: Ole Tofssøn Særsland fra Hierdall (Hjartdal) og Gunill Bleka af Fladdall.
Døbt: Ole Kifles daatter kaldet Ingeborg. (Ingeborg Olsdatter)
Faddere: Halwor Udgaard, Toff Aasem, Giermund Aasem, Ragnill Aasem og Graae Garwig.

24/2-1730. Trolowede ieg: (i Sillejord)
Trolowede: Ole Tofsøn med Torbiør Tarjersdaatter; Fæste manden hafde sin Dimition fra Kongl. allernaadigst Krigs Tieniste,
Forlowere for skyld ware Biørn Garwig og Svend Uder-Nætz.

Dom. 1ste Esurial. (1. søndag i Fasten), 26/2-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Tofssøn fra Hierdall (Hjartdal) og Gunill Bleka fra Fladdall.

Onsdagen nest efter 1. søndag i Fasten - 1/3-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche med faste-Messe og Prædichen, efter
Hans Høiædle Høiærwærdigheds, Hr. Biscop Nyrops gudeligst og Høistnødwendigste Foranstaltning.

Den Anden Marti,  2/3-1730. Copulerte ieg i Fladdalls Kirche.
Copulerede ieg: Ole Toffson Særisland fra Hierdall, med Gunil Gunlegsdaatter af Fladdall.
Døbt: Christopher Blenxdalens Søn kaldet Halvor i Fladdals Kirche, (Halvor Christophersen)
Faddere: Halwor Bleca, Even Ovarssøn, Ole Olssøn, Gunill Bleca, Gunnill Christophersdaatter. (Halvor Christophersen)

Løwerdagen før Dom. 2de Esurial. (2. søndag i Fasten) 4/3-1730. Forrettede ieg guds tieniste i Ommisdalls Kierche.
Døbt: Jon Hamsejords Søn kaldet, Ole. (Ole Jonsen)
Faddere: Ejel Berge, Knud Hejdejord, Hege Lien, Anne Hedejord, Anne Traer.
Introducered: Ole Rindes qw.

Dom. 2de Esurial. (2. søndag i Fasten) 5/3-1730, forrettede ieg guds tieniste i Fladdall.
Inroduceret: Ole Bringens og Niels Jenssøns qvdr.
Bedet for: Leuf Silliedale, Thor Swenssøns Qv., og Halwor Olsen Strand.
Lyst til Ægteskab 1. gang for: Johannes Zachariassen og Anne Christensdaatter.
Efter Prædichen, beretted Thor Swendssøns qw.

Dom. 3die Esurial (3. søndsag i Fasten), 12/3-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab andre gang for: Johannes Zachariassen og Anne Christensdaatter.

Dom. 4de Esurial. (4. søndag i Fasten) 19/3-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab 3die gang for Johannes Zachariassen og Anne Christensdaatter.

Mariæ Bebudelses Dag, 25/3-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdalls Kirche.
Communicantes: Gunnwor Jensd., Leuf Kittilssen Fremgaard, Ronnou Leufsd., Thof Scheye og qv. Aasoph Lie.
Publice Absolvered: Aasoph Lie for begangen Leyermaal.
Introduc: Michel Ruis qv.
Overstaaet (begr.): Helge Liens Søn.

Dom. 5te Esurial. (5. søndag i Fasten), 26/3-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Sonnef Abelsd., Birgitt Persd., Gunner Styrchessøn og hustrue.
Begr: Thor Harangs qw. 51 Aar.
Daab: Ole Sugaards datter kaldet, Ranej. (Ranvei Olsdatter)
Faddere: Laurantz Winswold, Tosten Berge, Sigri Norbøe, Birgitt Landswerch, Birgitt Bache.
Trolofved: Halwor Halworssøn med Birgitt Halworsd., Fæstemanden Hafde sin Tilladels Seddel til Ægteskab,
Forlofvere for Schyld vare Ole Schore og Ejel Berge.
Giort forbøn for Leuf Siliedale, og Sven Norgaardens qv.

Dom. Palm. (Palmesøndag), 2/4-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Svennung Toldenætz og qv.
Introducered: Ole Kifles qv.
Daab: Ole Gunnerssøns Søn kaldet Gunner. (Gunder Olsen)
Faddere: Sergiant Harald Berg, Kittil Veefald, Dorothe Scharvelie, Gunnill Hægenætz, Asloug Gundersd.
Trolofved: Tov Targierssen og Sigri Arnesd. Cautionsmændene for skyld; Anders og Svend Klomsett.
Lyst til Ægteskab første gang for: Halvor HaIvorssen og Birgitt Halvorsd.

Skjærtorsdag, 6/4-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Gamle Asbiørn Lofttsgaard, Eli Flaatten, Else Maria.
Bedet for: Margrete Torjusd., Thor Svalestuens qv., og Svennung Sunds-Barm.

1ste Paaskedag, 9/4-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Sillejord Kirche.
Lyst til Ægteskab anden gang for: Halwor HaIworssen og Birgitt Halworsd.

2de Paaskedag, 10/4-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Fladdall.
Introducered: Christopher Blenxdales qwinde.
Copulered: Soldatt Johannes Zachariæssøn og Anne Christensdaatter.
Bedet for: Leuf Silliedal.

3die Paaskedag, 11/4-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdall.
Introducered: Jon Gunnerssøns, Jon Homlie og Laurantz Dyrlands qvinder.
Bedet for: Leuf Silliedale og Sal. Vetle Elsqvams datter Gunill.
Døbt: Jon Gunnerssøns daatter kaldet Gunnill. (Gunhild Jonsdatter)
Faddere: Toff Lie, Ole Bosbøen, Lisbeth Schore, Margrete Valloph, Hæge Gibbøen.
Døbt: Jon Aamoths Søn kaldet Halwor. (Halvor Jonsen)
Faddere: Anund Schore, Knud Growen, Hæge Schorre, Kari Knudsd., Anne Hædejord.
 
1ste Søndag efter Paaske, 16/4-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Halwor Halworssen og Birgitt Halworsd.

3die Søndag efter Paaske, 30/4-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Kittil Lille Aasen og qv.
Bedet for: Sigur Øverlands Daatter, Margit.

Almindelig Bededag, 5/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Bedet for: Leuf Silliedale, Anund Strands qv., og Kirsti Dales Børn Even og Asgier.

4de Søndag efter Paaske, 7/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche,
Communicatentes: Klocheren og Hustrue, Rolef Bachens qv., Liw Endresd., Ole Kifles qv. og Moder, Ole Robergs qv., Asloug Øverland, Toff Øverland, Sigrid Arnesd.

Løwerdagen før 5te Søndag efter Paaske, 13/5-1730, Blef ingen Messe i Ommisdall af aarsag at der formedelst mereføre, Hwerchen kunde kommenis til eller fra Ommisdall.

Dom. 5te Søndag efter Paaske, 14/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Fladdall.
Communicantes: Neri Lien og datter, Gunleg Bleca, Ingeborg Vastved, Gunleg Svartdall, Margrett Tofsd., Hans Arnessøn, Johannes Zachariassøn og qw.
Bedet for: Leuf Silliedale og Halvor Hejdejords qw.
Introducered: Jon Nørsteteigs, Aasoph Lies og Ole Schejes qvinder.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Kittil Dale og Barbara Larsdaatter.
Begr: "Overstaaet" Ingeborg Torgrimsd., 50 Aar, og Marthe Gunlegsd., 4 Aar.

Festo Ascensionis Christi - Kristi Himmelfartsdag - 18/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejord.
Communicantes: Asloug Hegna, Asgier Hougen, Asloug Midtbøe, Aadbiør Rui, Salve Øverlands qv. og Søn Eric og daatter Margrete, Even Aarhuuses qv. og Søn Ole,
Guro Meaas, Gunleg Graver, Gisle Rui, Ole Rui, Svend Lofftsgaard, Thou Koddes qv., Torjus Lies qv., Halvor Udgaardens qv. og Søns qv., Faster og tienistedreng Neri
og Tienistepige Guro Nætz, Sondre Grawers qv. og Søn, Anders Klomsetts qv.
Introducered: Ole Gunnerssøn Vefalds qv.
Bedet for: Eric Skoemagers, Anund Strands qv. og Helge Hegna.

6. Søndag efter Paaske 21/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Harrall Bergs qw., Anne Gaasedalen, Asbiørn Lille, Aslac Rugtveds qv., Askier Garwig, Asloug Thorvillsd., Amund Garvig, Anne Anundsd. Scotten,
Biørn Garwigs qd., Eric Svenson Ytter Næts, Gunner Enderus qw., Helge Garwigs qw., Ingeborg øfver Klomset, Ingeborg Sorteru, Joran Klomset, Jon Aases qw., Iver Sandas qw.
Knud Gunderssøn, Ole Bræches qw. og Datter Margrete, Margrete Meaas, Niels Eggeqvists qw., Ole Verpes qw., Ole Biørge, Ole Loftsgaard, Ole Oppebøens qw., Ragnill Nætz,
Rønnov Dale, Signe Loftsgaard, Sigurd Øverlands qw., Sven Klomsetts qw., Svend Yder Netz qw., Thou Dales qw., Tallev Løvalds qw., Thorill Loftsgaard, Tarjer Sorterus qw.,
Tarjer Yder Nætzes qw., Thorvill Kaasen, Tonne Aasem.
Bedet for: Anund Strands qw. og Eric Skoemager.

1ste Pintze-dag 28/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Bedet for: Gamle Ole Roberg, Svennung Sundsbarm og Helie Garwigs qv.
Lyst til Ægteskab 3. gang for: Kittil Talefssøn Dale og Barbara Larsdaatter Okre.
Døbt: Svennung Tolde-nætz Søn Gunner. (Gunder Svennungsen)
Faddere: Harald Berg, Ole Helliessøn, Dorothe Berg, Gunill Hægenætz, Groe Biørnsd.

2den Pintze-dag 29/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Fladdall Kirche.
Bedet for: Leuf Silliedalen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Tvedten og Torbiør Guttormsd.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Halvor Aasen og Sigri Svalestuen.

3die Pintze-dag 30/5-1730, forrettede ieg guds tieniste i Ommisdall Kirche.
Bedet for: Leuf Silliedale og Knud Øverbøes Barn, og Thor Fossems Barn.
Introduceret: Jon Aamoths qw., Rønnow Sugaarden, og Sigur Thronssøns qw.
Begr: Svend Nordgaardens qw. Thuri, 40 Aar.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Halvor Aamoth og Birgitt Øverbøe.

Festo Trinitatis (Hellige 3 kongers Dag) 4/6-1730, forrettede ieg guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Anne Daae, Anne Hansd., Aslach Gaasedals qw. og Søn, Aslach Lie, Søster og Tienisteqvnde Asloug Walsgaard, Asloug Kifle, Asloug Garvig,
Dorothe Graver, Søn og Daatter, Birgitte Meaas, Christian Gravers qw., Gunill Kivle, Guro Aarhuus, Jermon Aasens qw. og Søn, Guttorm Mannems qw., Graae Garvig,
Halvor østre Graver, Halvor Bræches qw., Helie Vestgaards qw., Ingeborg Haagensd., Lars Nætzes qw., Ole Vestgaardens qw., Ole Lychas qw., Ragnill Vestmann,
Svano Lille Aasen, Thor Jeppetvedts qw., Tore Svennungsd., Thorkill Hembs qw., Eileuf Verpe, Niculs Hegnas qw. og daatter.
Bedet for: Gamle Ole Roberg.
Lyst til Ægteskab 2den Gang for: Ole Tvedt og Thorbiør Midbøen.
Lyst til Ægteskab 2den Gang for: Halvor Aasen og Sigri Svalestuen.
Lyst til Ægteskab 2den Gang for: Halvor Aamoth og Birgitt Øverbøe.
Lyst til Ægteskab 1te gang for: Ole Toffsøn og Torbiør Tarjersd.

Dom. (sønd) 1ste efter Trinitatis 11/6-1730, forrettede Hr. Boye tillige med mig, guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Anders Verpes qw. og Søn, Anne Gunnersd., Anne Kittilsd., Aslac Meaas, Asloug Gundersd., Asloug Andersd., Anund Scotts qw., Anund Vindals qw.,
Anders Gunnerssøns qw., Anders Hougens qw., Biørn Veefalds qw., Birgitt øfre-Nætz, Birgitt Sanda, Birgitt Stensrue, Eric Rui, Endre Fiøstoft, Ebbe Øvreland, Guro Verpe,
Guro Manemb, Gunner Sonstetveds qw., Halvor Giermunssøn, Halvor Qvisles qw., Halvor Fiøstofts qw., Hans Gunnessøns qw., Hans Hægenæts qw.,
Jørgen Giufves qw. og Søn, Jesper Venaases qw., Karen Bræche, Raamund Oppebøens qw. og 3nde døttre, Kari Kiøstousd., Kittil nedre Bræche, Kittil Verpe,
Kittil Nye Ødegaards qw., Kittil Veefalds qw., Knud Kifle, Knud Hvallegaard, Kiersti Rønningen, Knud Venaas, Marthe Olsd., Ole Olssøn øvre Bræche, Ole Kittilssøn
nedre Bræche, Ole Garvigs qw., Ole Rouberg, Ole Vefalds qw., Ole Oreflotts qw., Ole Aasen, Ole Hadals qw., Ole Veefalds qw., Ole Biørnssøn Garvig, Raamund Aarhuus,
Sven Lille Aasen, Sven Uder Nætzes qw., Thou Biørnssøn, Thou Roberg, Thou Haugs qw., Thou Tos qw., Thou Aasen, Thallev Grovens qw., Thorill Veefald, Thou og
Taran Rui, Tonne Thorvillsd., Østen Sundsbarms qw., Ole Rødningen, Tolleff Graver, Ole Tangens qw.
Giort bøn for Syge: Ole Roberg og Leuf Silliedale.
Oplæst Kongel. allernaadigst Forordning, dat. Fredenesborgs slott d. 21. April 1730 Om Sabbatthens, og andre Hellige dages Helligholdelse.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Tvedten og Thorbiør Midbøen,
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Halvor Aasen og Sigri Svalestuen.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Halvor Aamoth og Birgitt Øverbøe.
Lyst til annen gang for: Ole Toffsøn og Torbiør Tarjersd.

Dom. 2. efter Trin. 18/6-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kirche.
Communicantes: Anne Tho, Anders Fladhus qw., Barbara Lie, Ellef Kaslands qw., Engebret Dalenes qw., Gunill Aasen, Guro Olsd. Veefald, Guro Veefald, Helge Hegna,
Kirsti Klochers, Margret Rødningen, Margaret Lie, Sondre Gravers Søn, Sigri Vinsvoll, Sigri Tvedt, Sommund Slettestuls qw., Thore Kaase, Thorbiør Veefald,
Thorbiør Nerisd., Tarjer Hægenætz qw., Thorkill Veefald, Østen Gamlestuens qw., Ingeborg Svensd., Thore Hegna.
Giort bøn for: Gamle og Svage Svennung Sundsbarm.
Lyst til Ægteskab 3 die gang for: Ole Toffsøn og Torbiør Klomsætt.
Lyst til Ægteskab 1. gang for: Thoff Øverland og Sigri Arnesd.
Vied: Ole Tvedt og Thorbiør Midbøen.

Mandagen nest efter, 19/6-1730. (I Prestegården?)
Trolowet: Jon Gunderssøn Lie fra Bøe, med Guro Evensd. Aarhuus af Sillejord. Forlofwere for skyld ware Aslac Rugtved og Raamund Oppebøen.
For Soldatter-Pass fra Kongel. Krigs Tieniste at Reise, Vare Sondre Grawer og Jacob Kaase.

Onsdagen nest efter, 21/6-1730. (I Prestegården?)
Trolowet: Ole Kittilssøn nedre Bræche og Anne Gundersd. Veefald.
Fæstemanden Hafde Kongel. allernaadigst Bevillingsbref til Ægteskab i 3die Leed, og derfor tilladelse Sæddel, at Gifte sig.

Dom. 3. Trinit., 25/6-1730, forrettede ieg self guds tieniste i Sillejords Kirche.
Bedet for: Asloug Næs Barn.
Lyst til Ægteskab 2. gang for: Thoff Øverland og Sigri Arnesd.

Løverdagen før Dom. 3. Trinit., som Var St. Hansdag, 25/6-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Ejel Berges qw., Hans Rui, Jørgen Bosbøes qw., Thor Harang, Magnus Shinderlands qw., Toff Lies qw., Jon Lies qw., ...all Næsetz qw., Vetle Moens qw.,
Knud Harang, Graae Omf...., Astri Sørensd., (mye blekksøl her G.S.), Gregar Rønjoms qw., Tarall Biaanis qw., Kittil Gibbøes qw., Neri Tovssøns qw., Halvor og Neri Ranum(?), Aaesne
Elsqvam, Margrete S. Aasen, Hæge Anundsd., Ole Rindes qw., Ole Fæljtes(?) qw., Aslac Øverberget, Halvor Halvorssøn Øverbøe, Jon Traers qw., Guro Jonsd. Traer,
Villum Øverbøe og qw., Ole Røraasens qw., Svennung Bachens qw., ..... Norbøes qw., Tosten Veefalds(?) qw., Sven Norgaards ejet, Kittil Norbøes qw., Ole Sugaards qw.,
Laurantz Vindvolds qw., Gunov Vinsvolds qw., Knud Rønjams qw., Torjus Norbøes qw., Ole Schores qw. og daatter, Hovar Vanbechs qw., Jon Sollis qw., Anun Schores qw.,
Thomas Landsværchs qw., Thor Fossems qw., Salve Nasgrafs qw., Birgitt Vasbech, Laurantz Dyrlands qw., Ole Dyrlands qw. Aagot, Anne Digedall.
Giort Bøn for Jon Gunnerssøn og Leuf Silliedall.

Dom. 3. Trinit. 25/6-1730, forrettede Hr. Boye guds tieniste i Flattdall Kirche.
Communicantes: Osmund Lies qw., Guro Vraalsd., Aslac Østgaards qw., Niri Tovssøns qw., Christen Enerssøns qw., Anne Enersd., Thomas Raadstues qw., Anders Midbøe,
Aslau Skareru, Helge Liens qw., Ole Bøles qw., Lars Okres qw., Kittil Dales qw., Niels Barestas qw., Jens, Anne og Thuri Nattedall, Ingeborg Dahle, Tarjer Bechus qw., Sigri Bringen,
Niels Christenssøn, Joran Christensd., Niri Vaales qw., Hæge Ækre, Sondre Aasens qw., Ole Bringens qw., Guro Aasene, Jørgen Liens qw., Margret Jonsd., Ole Snekers qw.,
Ovar Ejusaas qw., Maren Hougsvold, Ragnill Scharpedall, Halvor Aasens qw., Tolf Blecas qw., Margret Rui, Knud Hedejord, Christopher Blenxdals qw., Taran Kleven,
Gregor Aases qw., Magret Aase, Biørn Sundbyes qw., Thorkill Sundbyes qw., Magdalen Rui, Gunbiør Halvorsd.
Bedet for: Jon Gunnerssøn Lie, Leuf Silliedale og Gunner Espelie.

Dom. 2de Trinit. - 18/6-1730. Fladdall.
Døbt: Gunner Jonssøns daatter Anne. (Anne Gundersdatter)
Faddere: Biørn Sundbye, Even Mychlestuen, Torjus Vastved, Barbara Okre, Anne Rui.
Copuleret: Kittil Tollefssøn Dale og Barbara Okre.
Copuleret: Halvor Aasen og Sigri Svalestuen. (Kjøpte Eriksrød i Gjerpen i 1742 og er stam-foreldre til nesten hele Eriksrød-slekta i Grenland. G.S.)
Trolofved: Leuf Hobersjord og Birgitt Tostensdaatter. Cautionsmænd for skyld: Even Myglestuen og Biørn Fremgaard.

29/6-1730. Sillejords Kirche.
Viede (Copuleret): Ole Tofsen Enderu og Thorbiør Klomsett i Sillejords Kirche.

Dom. 4de Trinitat. (Maria Besøgelsesdag) - 2/7-1730. Sillejords Kirche.
Comunicantes: Even Groven, Graae Svendsd., Jacob Kaases qw., Knud Robergs qw., Ole Svendssøn Thornætz qw., Thron Biørges qw., Halvor Loftsgaards qw.,
Asgier Hovarsd., Rønnev Kittilsd. og datter Ragnill, Ole Enerus qw., Svennung Sundsbarms qw.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Thoff Øverland og Sigri Arnesd.

Dom. 5te Trinitat.-  9/7-1730. Sillejords Kirche.
Comunicantes: Christen ..ongaard, Thor Gunleicksens qw., (blekksøl) Ole Tvedts qw., Birgitt Kirchesetter og daatter.
Døbt: Toff Øfverlands daatter Svano. (Svano Tovsdatter)
Faddere: Jørgen Aarhuusejet, Sigur Øverland, Endre Fiøstoff, Kirsti Kiøstowsd., Gunill Michelsdaatter.

Løverdagen før Dom. 6. Trinitat.  15/7-1730. Fladdall Kirche.
Comunicantes: Knud Scharpedalls qw., Halvor Aasens qw., Tarjer og Signe Bleca, Ole Zachæsøn, Even Bache, Ole Gunnerssøn.
Giort Kirchebøn for: Leuf Silliedale.
Døbt: Anders Corporalls daatter Kristine.? (Kristine Andersdatter)
Faddere: Even Mychlestuen, Knud Hougstuen, Envold Knudssøn, Gunill Scheye, Gunvor Jensd.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Leuf Habersqvam og Birgitte Tostensd.

Dom. 6te Trinitat. 7/7-1730. Ommisdall Kirche.
Communicantes: Osmun Ruis qw., Biørn Ruis qw., Margrete Biørnsd., Hæge Gobbøen, Ole Biøsbelie(?), Ole Grovens qw., Margrete Groven, Knud Groven, Knud Øverbøe,
Ole Thios qw., Kiøstolv Thios qw., Ole Sæljtars(?) qw., Ragnill Angre, Anne Angre, Rannov Solli, Torgrim Schore, Ragnill Elsqvam, Aadne Schore, Birgitt Schore, Graae Landsværch,
Margret Zachariæd., Guri Zachariæd., Ragnill og Herbiørn Lie, Gunvor Schuledal, Margret Rønjam, Jon Halvorssøns qw., Jon Vasbachs qw., Biørgu Højdalls qw., Osmund
Sugaardens qw., Niculs Sugaard, Anders Øverbøea qw., Svano og Guro Dyrland, Gunill Rui, Thorvill Elsqvam, Ragne Svinum, Hæge Moen, Aasoll Moen, Ragnill Moen.
Giort Kirchens Bøn for: Leuf Silliedale og Anund Povelssøn.
Døbt: Poul Homlies Søn Anund. (Anund Paulsen)
Faddere: Biørn Rui, Niculs Sugaard, Knud Hodejord, Anne Rui, Aasill Anunsd.
Begr: "Overstaaet" Helge Øverbøe, 32 Aar.
Begr: Gunill Traje, 2 Aar.
Copuleret: Halvor Aamodt og Birgitt Øverbøe.

Dom. 8. Trinitatis. 30/7-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Anne Stenard, som formedelst svaghed iche kunde Komme til forrige Messe.
Døbt: Ellef Kaslands Søn Kittil. (Kittil Ellefsen)
Faddere: Torjus Lie, Toff Aasen, Saave Graver, Else Bachen, Margrete Meaas.

Løverdagen før Dom. 9. Trinit. 5/8-1730. Ommisdall Kirche.
Communicantes: Gunill Tostensd., Gunill Niculsd., Hæge Elsqvam, Poul Homlies Søn Anun.
Introduceret: Poul Homlies qw.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Knud Harang og Graae Leufsd.
Døbt: Ole Bachens daatter Margrette. (Margrethe Olsdatter)
Faddere: Niculs Sugaard, Ole Sugaard, Margret Høidall, Hæge Bachen, Margrette Rønjum.
Trolofvet: Niculs Sugaard og Gunill Berge. Cautionis Mænd: Ejel Berge og Ole Sugaard.

Dom. 9. Trinitatis. 6/8-1730. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Halvor Hedejord, Leuf Vasmoen og qw., Ole Svennungssøn, Niels Hedejord, Guros Svartdal.
Giort forbøn for: Leuf Silliedale.
Introduceret: Johannes Zachariæssøns qw.
Lyst til Ægteskab 2. gang for: Knud Harang og Graae Leufsd.
Lyst til Ægteskab 1. gang for: Niculs Sugaard og Gunill Berge.

7/8-1730.
Begr: Raamund Oppebøen, 65 Aar.
Begr: Eric Skoemager, 50 Aar.
Begr: Asloug Thorvillsdaatters Søn Halvor.

10/8-1730.
Begr. Anun Strands qw. Thorbiør, 44 Aar.

Dom. 10. Trinitatis. 13/8-1730. Sillejords Kirche.
Messe og Prædichen.
Bedt for: Leuf Silliedale.
Lyst til Ægteskab for 3die gang for: Knud Harang og Graae Leufsd.
Lyst til Ægteskab 2. gang for: Niculs Sugaard og Gunill Berge.

Dom. 11. Trinit. 20/8-1730 Sillejords Kirche.
Introduceret: Toff Øverlands qw.
Bedet for: Torvill Graver.

Onsdag 23/8-1730. Sillejords Kirche.
Begr. Gamle Ole Roberg, 63 Aar.

24/8-1730. Sillejords Kirche.
Døbt: Ole Vestmans daatter Liv. (Liv Olsdatter)
Faddere: Segeant Johann Marqvar, Michel Klocher, Thor Graver, Sove Graver, Ragnill Olsd.

Løverdag før 12. Trinit. 26/8-1730. Fladdalls Kirche.
Begr: Leuf Sillie dale, 68 Aar.

Dom. 12. Trinit. 27/8-1730. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Herborg Vehuus.
Døbt: Helge Qvistestuls Søn Leuf. (Leif Helgesen)
Faddere: Laurantz Dyrland, Ole Berge, Anne Berge, Karen Biaan, Margret Nasgrav.
Døbt: Tosten Vetlsessøns daatter Birgitt. (Birgith Torstensdatter)
Faddere: Osmund Rui, Helge Qvistestul, Guttorm Vastved, Tone Dyrland, Guro Dyrland.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Niculs Sugaard og Gunill Berge.
Bedet for: Margret Rui.

Dom. 13. Trinit. 3/9-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Svennung Toldenætz og qw.
Publice Absolvered: Qvinden blef Public Absolvered for Barne-skade.
Døbt: Ole Garvigs og qvindes Daatter Margrete. (Margrethe Olsdatter)
Faddere: Biørn Garvig, Gunner Enderu, Asgier Garvig, Karen Uder Nætz, Graae Garvig.

Samme Søndag 3/9-1730. (Fladdall Kirche!?)
Døbt: Halvor Aasens Datter Gunill. (Gunhild Halvorsdatter)
Faddere: Christopher Blenxdalle, Envold Knudssøn, Marie Aasene, Aslou Aasene, Eli Knudsd.

Dom. 14. Trinit. 10/9-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Biørn Loftsgaard, Thore Kifle.
Bedet for: Ole Garvigs Barn.

Løverdagen før Dom. 15. Trinit. 16/9-1730. Ommisdall Kirche.
Communicantes: Aasill Thios, Laurantz Vinsvolds qw., Tosten Veehus qw., Gunov Vindsvols qw., Ingeborg Øverbøe, Sonnev Abelsd.
Introduceret: Ole Bachens qw.

Dom. 15. Trinit. 17/9-1730. Fladdall Kirche.
Communicantes: Andi Svennungsd.
Bedet for: Jørgen Liens qw.

Torsdagen nest efter - 21/9-1730.
Viede: Ole Bræche og Anne Veefald.

Dom. 18. Trinitatis -  8/10-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Halvor Udgaards qw., Svend Udgaards qw., Neri Udgaard, Guro Torvillsd. og Guro Thofsd. ...idgaard, Anders Kifens qw., Margrete Bræche, Ragnill Nætz.
Introduc: Ellef Kaslands qw.

St. Michaels dag. 29/9-1730.
Overstaaet (begr.) Ole Garvigs Barn.

Løverdagen før Dom 18. Trinit. 7/10-1730. Fladdall Kirche.
Communicantes: Lars Poulssøns qw., Rasmus Jermundsen.
Overstaaet (begr.): Corporall Anders Jonssøns Barn.
Introduceret: Halvor Aasens qw.,

Dom. 18. Trinit. 8/10-1730. Ommisdall Kirche.
Communicantes: Jon Wasbacks qw., Ole Bachens qw., Anne Schinnerland.
Inroduceret: Tosten Wetterhuuses qw.
Døbt: Sigur Tronssøns daatter Olou. (Olaug Sigurdsdatter)
Faddere: Ole Tostenssøn, Svend Knudssøn, Guro Gibbøe, Tonne Solli, Ragnill Lie.
Copulered: Knud Harang og Graae Leufsd.

Dom. 17. Trinit. 1/10-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Lille Asbiørn, Guro Meaas, Halvor Graver, Jesper Venaas qw., Ingeborg Haagensd., Ole Verpes qw., Ole Østetveds qw., Rønnov Dalen, Svend Asbiørnli,
Toff Roddes (Kodles?) qw., Tolef Lovalds qw., Torvild Graver, Torchill Øvrebøea qw., Østen Sundsbarms qw., Thore Svennungsd., Tarjer Soterus qw., Anders Verpes qw.,
Asloug Guttormsd. Midbøe.
Introducered: Ole Vestmans qw.

Dom. 19. Trinitatis, 15/10-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Biørn Garvigs qw., Aslach Rugtveds qw., Aslach Gaasedals qw., Asloug Nætz, Anund Garvig, Dorothe Graver, Birgitt Olsd., Birgitt Arnesd., Christian Gravers qw.,
Eric Nætz, Engelbret Dalenes qw., Eileu Verperuud Verpe, Gunner Enderus qw., Graae Garvig, Helge Garvigs qw., Helge Niculsd., Hans Helgenætz qw., Kittil Verpe, Knud Walsgaard,
Kirsten Rødningen, Margrete Meaas, Niculs Hegnas qw., Niels Eggeqvists qw., Niels Aslachssøn Gaasedal, Ole Øverbræche, Ole Veefalds qw., Ole Asbiørnssøn, Ole Tofssøn(?),
Ole Søndre Vefalds qw., Svend Nætz qw., Toff Nerissøns qw., Talef Grovens qw., Thorill Loftsgaard, Tarjer Nætz qw., Harald Bergs qw.
Introduceret: Ole Garvigs, og Ole Vestmans qvinder.

Dom. 20. Trinitatis, 22/10-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Anne Gaasedal, Anne Dale, Askier Garvig, Asloug Walhgaard, Asloug Andersd., Asloug Thormosd., Anund Slettens qw. (Scottens?) og datter, Anund Vindalens qw.,
Anders Gunnerssøns qw. og Søn, Biørn Vefalds qw., Birgitt Meaas, Birgitt Fiel, Gisle Rui med Sønner Eric og Toff, Even Aarhus qw. og Søn Raamund, Endre Fiøstoft, Guro Biørgusd.,
Guro Vefald, Giermund Aasens qw., Guttorm Marembs qw., Gunill Hegna, Halvor Sønstetvedt, Halvor Bræches qw., Helge Walsgaards qw., Ingeborg Kiøstolsd., Iver Sandas qw.,
Karen Bræche, Asloug Oppebøen med Døttre Margret, Lif og Karen, Kittil nedre Bræche, Kittil Veefalds qw., Knud Venaas, Liv Bachen, Margrete Rønning, Ole Rui, Ole Olssøn Bræche,
Anne Roberg, Ole nedre Bræches qw., Ole Garvigs qw., Ole Toffssøns qw., Ole Opeflotts qw., Ole Lychas qw., Ragnill Norgaard, Signe Sondresd., Sigur Øvretvet, Sigri Vindal,
Somon Setterstuls qw., Svano Lisleaasen, Toff Dales qw., Thorill Vefald, Thorbiør Vefald, Thorchill Vefald, Thore Niculssøn, Thor Manembs qw., Asloug Nætz, Margrete Fiøstoft,
Anne Iversd. Sanda, Ole Sandas qw.
Døbt: Hans Tvingelies Søn Ole. (Ole Hansen)
Faddere: Ole Tvedt, Knud Gunnerssøn, Gunnil Kaas, Thorbiør Tvedt, Asgier Hougen.
Lyst til Ægteschab anden gang for: Toff Roberg og Thorbiør Nerisd.
Lyst til Ægteschab første gang for: Even Groven og Guro Svartedall.

Den 18/10-1730.
Copulered: Bent Hanssøn og min stuepige Else Marie Larsd. Fæstemanden Hafde Kongl. tilladelse, at Vies uden Lysning.

19/10-1730.
Døbt: Dagen efter døbte ieg Talef Grovens Søn Svend. (Svend Tallefsen - Svend Tollefsen)
Faddere: Sondre Graver, Ole Svenssøn, Thorbiør Aasen, Guro Svartdall, Guro Groven.
Samme Dag betiente Hr. Boye min Hustrue og mig med Forligelses Sacramente.

Løverdagen før 21. Trinit., 28/10-1730. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Aadne Aamoths qw., Aasill Michelsd., Anders Øverbøes qw., Aasill Anundsd., Biørn Ruis qw., Biørge Houdalls qw., Gunill Niculsd., Gunill "Eslloft, Guro Zachariæd.,
Halvor Halvorssøns qw., Jon Lies qw., Ingeborg Aasmundsd., Jon Aamoths qw., Joran Hansd., Knud Olssøn Groven, Knud Sætre, Laurandtz Dyrlands qw., Margret Zachariæd.,
Ole Anderssøn Sælstas qw., Ole Sælstas qw., Ole Dyrlands qw., Ole Bosbøen, Ole Øverbøe, Ole Thronssøn Groven, Povel Homlies qw., Ragnill Angre, Ragnill Thorsd., Ragnill Vollupt(?),
Ragne Svinum, Ragnill Sollie, Steenulf Gibbøe, Svano Dyrland, Salve Nasgrafs qw., Thomas Landsverks qw., Ingri Nasgraf, Ole Svendssøn Grovens qw., Thor Fossens qw., Thor Harang,
Ole Bøles qw., Guro Graver, Birgitt Vanklef, Knud Harangs qw., Køstov Thios Qv., Ole Vasbæchs qw., Knud Rønjams qw., Margrete Rønjam, Hans Biørnssøn Rui, Tosten og Ole Berge,
Knud Øverbøe, Gunvor Jonsd., Hæge Gibbøe, Margret Rui, Aasne Thorvilsd., Tosten Vetlessøns qw., Torgrim Rinde, Birgitt Knudsd., Guri Hansd., Anne Angre, Margret Groven,
Giermund Vanbæch, Sigur Tronssøns qw.
Introducered: Sigur Tronssøns qw.

Dom. 21 Trinit., 29/10-1730. Fladdals Kirche.
Communicantes: Gunvor Jensd., Tonne og Andj Bechuus, Sigri Bringen, Gisle Aakres qw. og Moder og Sviger Moder, Gunleg Kifles qw., Biørn Sundbyes qw., Tron Scheyes qw.,
Toff Scheyes qw., Knud Hougstuens qw., Toff Blecas qw. og Søn, Tarjer Røretved og Søster, Jon Nøsteteigs qw., Ole Scharentes(?) qw., Even Nattedals qw. og Søn, Even Minisjords qw.,
Magdalene Rui, Gunill Andersd. Minisjord, Signe Bleca, Hans Olssøn Hugstues qw., Neri Sikies qw., Margret Schoye, Aslach Østgaards qw., Graae Tostensd., Halvor Rødningens qw.,
Jens, Anne og Turi Rødningen, Kittil Dales qw., Ingeborg Dale, Ole Toffssøn Svartedals qw., Gunleg Svartedal, Anne Køstalsd., Knud Hedejord, Guri og Anne Hedejord, Torjus Vastved.
Døbt: Torchill Sundbøes daatter Christence. (Christense Torkildsdatter)
Faddere: Ole Ebbessøn, Even Mychlestue, (Qvindefaddere:) Helge Nattedal, Dorothe Minisjord, Christence Vaale.
Lyst til Ægteschab 3die gang for: Thoff Roberg og Thorbiør Nerisd.
Lyst til Ægteschab anden gang for: Even Graver og Guro Kiøstalsd.
Trolovet: Soldatt Ole Lavranssøn og Margrete Christensd. Cautionsmænd for skyld vare: Biørn Svalestuen og Thor Svalestuen.

Festo Omnium Sanctorum (Alle Helgens dag), 1/11-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Anne Lisle Aasen, Anne Johannesd. Tov, Aslach Meaas, Aslach Lie, Asloug Kifle, Anders Fladhus qw., Asgier Hougen, Aadbiør Rui, Jørgen Giufves qw. og Søn,
Gunleg Norgaard, Thor Norgaards qw., Eilli Hansd., Eric Solvessøn, Sondre Gravers qw. og Søn og Daatter, Gunill Kifle, Gunleg Halvorssøn, Guro Manemb, Halvor Lofthuses qw.,
Ingeborg Jonsd. Lie, Joran Klomsett, Ingeborg Svensd., Kittil Nye Ødegaards qw., Margrete Solvesd., Ole Biørge, Ole og Tolff Aasen, Ole Tvedts qw., Solve Øvretvedts qw.
Sondre Graver og Søn, Sven øvre Klomsetts qw., Taran Rui, Tonne Ejland (Espeland?), Tolef Kifle, Marthe Olsd., Asloug Veefald, Ole Berge, Laurantz Midbøena qw.

Dom. 22. Trinitatis, 5/11-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Asloug Vefald, Anund Strand, Ole og Toff Biørnssønner, Anders Hougens qw., Barbara Lie, Gunill Torgersd., Halvor Quislinns qw., Halcor Kiøstoffs qw., Jon Aasens qw.
Knud Gunnerssøn Lie, Knud Kifle, Kirsti Klochers, Lars Nætz qw., Margret Lie, Ole Vestmanns qw., Ole Rouberg, Ronnov Kittilsd., Thor Nætz qw., Thron Biørges qw., Torjus Lies qw., Tonne Aasem,
Østen Gamlestues qw.
Bedet for: Torjus Lies Barn.
Vied: Toff Olssøn og Torbiør Nerisd.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Even Groven og Guro Svarttdal.

Dom. 23. Trinit., 12/11-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Asgier Halvorsd., Bergitt Svennungsd., Ellef Kaslands qw., Liv Stormagaard (?), Karen Køstausd., Kittil Lille Aasens qw., Sigri Tvedten, Svennung Sundsbarms q.,
Thore Kaase, Gunnov Biørgusd. Taget.

Løverdagen før Dom. 24. Trinit., 18/11-1730. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Ole Olssøn og Even Knudsen.
Giort bøn for: Gisle Aakris Svage Barn.
Døbt:  Biørn Sundbyes Søn Kittil. (Kittil Bjørnsen)
Faddere: Anders Jonssøn, Tarjer Bechuus, Hr. Bøyes Kone, Anne Rui, Gunvor Lensd.
Introducered: Toff Østgaards og Jørgen Lies qvinder.

Dom. 24. Trinitatis, 19/11-1730. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Berte Hansd., Jon Bosbølies qw., Gunill Tostensd., Hege Elsqvam, Graae Nasgraf, Guro Dyrland.

Dom. 25. Trinit., 26/11-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Aslac Klomsetts qw., Toff Robergs qw., Knud Halvorssøns qw., Eli Steensrue, Gunill Larsd., Guri Udgaarden.
Døbt: Guttorm Mannembs datter Thorbiør.
Faddere: Aslac Rugtved, Ole Biørnssøn, Ole Verpe, Asloug Tho, Asloug Vefald.

Advents 1te Søndag,  3/12-1730. Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Svendssøn, Groe og Guro Groven.
Introducered: Talef Grovens qvinde.
Døbt: Toff Rødbergs Søn Toff. (Tov Tovsen)
Faddere: Ole Garvig, Asgier Garvig, Kirsten Klefven, Kari Øverland, Goran Klomsett.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Zachariæssøn og Margret Christensd., begge fra Fladdall.

7de Xbr., 7/12-1730. (Sillejord).
Døbt: Ole Tvedtens Søn Arne. (Arne Olsen)
Faddere: Thron Biørge, Ole Kittilssøn Nye Øddegaard, min Hustrue, Sigri Nætz, Margret Salvesd.

Løverdag før Dom. 2den Advent, 9/12-1730. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Helge Quistestuls qw.
Døbt: Ole Vasbechs Barn Ragnill. (Ragnil Olsdatter - Ragnild Olsdatter - Ragnhild Olsdatter)
Faddere: Osmund Rui, Torgrim Vasbech, Ragnill Tjos, Tonne Solli, Birgitt Schore.
Bedet for: (Giort Kirchebøn for) Graae Norbøe.

Dom 2den Advent, 10/12-1730. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Halvor Aasenes qw.
Bedet for: Biørn Fremgaardens, Gunleg Dal..... (blekksøl), Ole Bringens mindste Børn.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Zachariæssøn og Margrete Christensd.

Dom. 3die Adventus, 17/12-1730. Sillejords Kirche.
Introducered: Svend Uddgaaardens qw.
Døbt: Ole Aarhuus og Anne Hansdaatters u-ægte Barn, Kaldet Ingeborg. (Ingeborg Olsddatter)
Faddere: Sigur Øverland, Kittil Nye Ødegaard, Ole Nye Ødegaard, Helge Øverland, Asgier Hougen.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Zachariæssøn og Margret Christensd.

Dom. 4de Advent, 24/12-1730. Sillejords Kirche.
Publice Absolvered: Ole Aarhuus for Leyermaal med Anne Hansd.

1ste Juledag, 25/12-1730. Sillejords Kirche.
Forrettede ieg Gudstieniste, hvor iche andet var at forrette, end Messe og Predichen.

2den Juledag, 26/12-1730. Fladdalls Kirche.
Copuleret: Ole Zachariæssøn og Margrete Christensdaatter.
Døbt: Halvor Blecas Søn Halvor. (Halvor Halvorsen)
Faddere: Even Ejulaas, Søren Fladland i Hierdall (Hjartdal), Sove Svartdall, Asgier Poulsdaatter af Hierdall og Gunill Svartdall.

3die Juledag, 27/12-1730. Omisdall.
Copulered: Niculs Sugaard med Gunill Olsdaatter.
Døbt: Jon Reines daatter Liv: (Liv Jonsdatter)
Faddere: Aslac Øverbøe, Ole Rinde, Knud Groven, Ragnill Thios, Guro Groven.
Døbt: Torjus Norbøes Søn Biørn. (Bjørn Torjussen)
Faddere: Ole Osmundssøn, Tosten Berge, Gunill Sugaard, Margrete Groven, Thorbiør Øverbøe.


1731.

Nytt Aars dag, 1/1-1731. Fladdalls Kirche.
Introducered: Biørn Sundbyes qvinde.
Giore Kirchens Bøn for: Christopher Blenxdall, Anne og Tallev Rødningen.

Festo Epiphan., 6/1-1731. Sillejords Kirche.
Introducered: Toff Robergs og Ole Tvedtens qvinder.
Døbt: Ole Lyckis Søn Sven. (Svend Olsen)
Faddere: Sondre og Thor Graver, Groe Norgaarden, Kari Fladhuus, Gunill Graver.

Tacksigelses Fest, 13/1-1731. Sillejords Kirche.
Bedet for: Helge Garvigs Qvinde.

Dom. 2den ab Epiphan., 14/1-1731. Sillejords Kirche.
Introducered: Ole Tofssøns qw.
Bedet for: Helvig(!) Helge Garvigs qw.

Løverdagen før Dom. Septuagesima, 20/1-1731. Ommisdalls Kirche.
Introducered: Jon Reines qw.
Introducered: Thore Knabens qw.
Introducered: Ole Vasbæchs qw.
Døbt: Thore Myrbøens Barn Liv. (Liv Thoresdatter)
Faddere: Anund Schore, Giermund Vanbech, Tonne Sælsta og Hæge, Ragnill Schore.

Dom. Septuagesima, 21/1-1731. Fladdals Kirche.
Døbt: Halvor Aarhuus Søn Halvor. (Halvor Halvorsen)
Faddere: Ole Zachariæssøn, Ole Svennungssøn, Christine Svalestuen, Sigri Halvorsd., Christense Møcklestue.
Begr: Maren, Toff Østgaardens Barn.
Begr: Ole, Biørn Fremgaards.
Begr: Halvor, Ole Bringens.
Begr: Even, Ole Scheyes.

Dom Sexagesima, 28/1-1731. Sillejords Kirche.
Publice Absolvered: Anne Hansd., som for Leyermaal med Ole Aarhuus blef Public Absolvered.
Introducered: Guttorm Manems qw.

Festo Purificationis, 2/2-1731. Sillejords Kirche.
Introducered: Christian Gravers qw.
Publicered: Hans Barns Thorvild.s daab. (Thorvild Christiansen)
Vied: Thou Øverland og Sigri Arnesd.
Giort Bøn for: Inger Veefald.

Dom Esurial, 4/2-1731. Sillejord Kirche.
Bedet for: Inger Veefald.
Bispevisitas.

7. Februar, 7/2-1731.
Trolofvelse: Toff Biørnssøn og Aslaug Gunnersd. Forlovere for skyld: Biørn Garvig og Aanund Strand.
Fæstemanden Havde sin Tilladelse-Sæddel til Ægtskab.

Løverdagen før første Søndag i Faste, 10/2-1731. Fladdalls Kirche.
Introducered: Knud Schapedalls qw. og Halvor Blekas qw.
Døbt: Publicered Gunlich Bachens Søns Hiemme-døbt: Jørgen. (Jørgen Gulliksen)
Faddere: Gulleg Olssøn, Even Olssøn, Christina Wolf, Asleu Bachen, Anne Svartdall.
Døbt: Gisle Ækris Søn, Kittil. (Kittil Gislesen)
Faddere: Kittil Dale, Ole Svennungssøn, Hæge Vaale, Marie Raadstue, Hæge Exne(?).
Døbt: Even Ejusaases Søn, Even. (Even Evensen)
Faddere: Halvor Bleca, Ole Svennungssøn, Sove Svartdall, Gunill Svartdall, Aase Ejusaas
Døbt: Michel Ruis Søn, Gunlich.
Faddere: Biørn Svalestuen, Ole Olssøn, Ingeborg Ejusaas, Gunbiør Rui, Christence Mycklestuen. (Gunlich Michelsen)
Bedet for: Asleu Bachen, Gunleg Bleca og Kittil Sundbye.
Begr: Gunleg Barstads Søn, Biørn, 1 Aar.

1ste Søndag i Faste, 11/2-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Niculs Sugaards qw., Thore Myrbøes qw.
Døbt: Willum Brynildssøns Søn, Brynild. (Brynild Willumsen)
Faddere: Biørn Rui, Tarjer Subøe, Ole Harang, Anne Rui, Aasill Moen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Tarjer Toffssøn og Gunill Bachen.

Dom. Reminisc., 18/2-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Hans Tvinglies qw., Thormo Lies qw., Toff Øverlands qw., Even Grovens qw.
Introducered: Thron Biørges qw. og Ole Lyckis qw.
Døbt: Halvor Fiøstofts daatter, Aase. (Aase Halvorsdatter)
Faddere: Halvor Udgaard, Aslac Gaasedalen, Ole Biørge, Asloug Tho, Liv Oppeb.

Den 20. Februar, 20/2-1731.
Troloved: Knud Hedejord Troloved med Svano Dyrland. Cautions mænd: Oven Vastved og Jørgen Lien.
Copulered: Tarjer Bleca og Gunill Bleca (?!). (Se nedenfor. Må være feil innført. G.S.)
Lyst til Ægteskab 2. gang for: Tarjer Bleca og Gunill Bachen.

Dom. Oculi (3. sønd. i faste), 25/2-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Tarjer Hægenis og qw., Birgitt Kirchebroten og Daatter.
Introducered: Halvor Quisliens qw.
Begr: Halvor Quislins Søn Helge, 7 mnd.
Bedet for: Halvor Fiøstofts Søn, Giermund.
Bedet for: Elef Kaslands mindste Barn.

Dom. Lætare (4. sønd. i faste), 4/3-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Halvor Hedejord, Gunner Piperuds qw., Tarjer Blecas qw.
Døbt: Gregar Aasis Søn, Ole. (Ole Gregersen)
Faddere: Even Ejusaas, Tarjer Øvertved(?), Dorothe Minisjord, Asloug Aasene, Christence Mychlestuen.
Døbt: Ole Rønningens Søn, Ejel. (Egil Olsen)
Faddere: Ole Kittilssøn, Ole Svennungssøn, Hæge Vaale, Gunill Bechuus, Aase Ejusaas.
Døbt: Ole Zachariæssøns Daatter, Liv. (Liv Olsdatter)
Faddere: Thor Svalestuen, Johannes Zachariæssøn, Kittil Bachen, Christine Svalestuen, Joran Christensdaatter.
Introducered: Helge Liens qw. og Halvor Aarhuses qw.
Bedet for: Gunleg Bleca.

Dom. Judica (5. sønd. i faste), 11/3-1731. Sillejords Kirche.
Communicant: Marthe Hansdaatter.
Døbt: Ole Kittilssøn nedre Bræches Søn, Kaldet Kittil. (Kittil Olsen)
Faddere: Harald Berg, Ole Bræche, Dorethe Berg, Ragnill Vefald og Thorill Vefald.

Den 15. Martii, 15/3-1731. Sillejords Kirche.
Troloved: Ole Svenssøn og Guro Verpe. Forlovere for skyld vare Halvor Udgaard og Thron Biørge.
Fæste Manden hafde sin Dimition fra Krigen.

Dom Palmarium (Palmesøndag), 18/3-1731. Sillejords Kirche.
Døbt: Østen Gamle Stuens daatter, Kaldet Birgitt. (Birgit Østensdatter - Birgitte Østensdatter)
Faddere: Anders Kifle, Even Groven, Jesper Venaas, Gunill Kaase, Guro Groven.

Skiær Thorsdag, 22/3-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Gamle Asbiørn Loftsgaard, Svennung Toldenætz og qw.
Blef bedet for: Ole Vefalds Søn, Gunner.

Maria Bebudelsesdag, 23/3-1731. Sillejords Kirche.
Døbt: Anund Windalens daatter, Kaldet Gunill. (Gunhild Anundsdatter)
Faddere: Gunner Enderu, Tarjer Nætz, Anund Garvig, Thorbiør Garvig, Sigri Øverland.

2den Paaske dag, 26/3-1731. Fladdalls Kirche.
Introducered: Michel Ruis og Gunlig Bachens qvinder.
Introducered: Gregor Aasis, Toff Scheyes, Gisle Akris, Giert Klechens(?) qvinder.
Bedet for: Gunlick Bleca, Biørn Sundbøes mindste Barn og Kittil Ødegaards daatter.

3die Paaske dag, 27/3-1731. Ommisdalls Kirche.
Introducered: Willem Brynildssøns qw.
Døbt: Ole Sælstas daatter, Kaldet Anne. (Anne Olsdatter)
Faddere: Ejel Schuledalen, Knud Groven, Tonne Sælsta, Anne Berge, Margrete Sælsta.
Døbt: Jon Traes Tvillinger, Sønnen Kaldet Ejel. (Egil Jonsen - Eigil Jonsen)
Faddere: Ole Schore, Knud Rønjom, Aadne Schore, Margrete Volloft, Margrete Rønjom.
Døbt: (Jon Traes Tvillinger), Daatteren Kaldet Birgitt. (Birgit Jonsdatter - Birgitte Jonsdatter)
Faddere: Jon Aamoth, Torgrim Vanbech, Ingeborg Svinum, Liv Lie, Guro Groven.
Begr: Ole Vasbæchs daatter Ragnill, (under 1/2 år gml.)

1ste Søndag efter Paaske, 1/4-1731. Sillejords Kirche.
Blef bedet for: Asbiørn Loftsgaard.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Toff Biørnssøn Strand og Asloug Gunnersd. Veefald.

2den Søndag efter Paaske, 8/4-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Thor Norgaard og qw.
Lyst 2. gang for: Toff Biørnssøn og Asloug Gunnersd.
Døbt: Laurantz Midtbøens daatter, Kaldet Christence. (Christence Lavransdatter)
Faddere: Thor Nordgaarden, Sondre Graver, Sven Udgaard, Præste-Konen, Sove Graver.

Løverdagen før 3die Søndag efter Paaske, 14/4-1731. Fladdalls Kirche.
Introducered: Ole Jenssøn Bringens, og Ole Zachariæssøns qvinder.
Bedet for: Gunlich Bleca og Ole Dyrlands ældste Daatter.
Begr: Even Minisjords og Helie Liens Børn.

Den 15. April. 15/4-1731.
Døbt: Toff Koddis Søn, Kaldet Sven. (Sven Tovsen)
Faddere: Jørgen Giufve, Ole og Sven Loftsgaarden, Præste-Konen, Sove Graver.

3die Søndag efter Paaske, 15/4-1731. Ommisdalls Kirche.
Introduceret: Ole Sælstas qw.
Bedet for: Gunlich Bleca og Ole Dyrlands ældste daatter.
Lyst til Ægteskab 3. gang for: Tolff Biørnssøn Strand og Asloug Gunnersd. Veefald.

Almindelig Bededag, 20/4-1731. Sillejords Kirche.
Blef bedet for: Gunleg Bleca og Ole Dyrlands ældste daatter.

4de Søndag efter Paaske, 22/4-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Halvor og Svend Udgaarden med qvinder, Neri Thorssøn, Guro Thorvilsd., Guro Tofsd., Sven Groven, Engebrett Dalene og qw.
Introducered: Ole Kittilssøn nedre Bræches qw.
Bedet for: Gunleg Dale, Ole Dyrlands ældste daatter og Lille Asbiørn.

5te Søndag efter Paaske, 29/4-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Aslac Rugtveds qw., Anne Johansd. Tho og daatter., Anne Stenarsd., Iver Sandas qw. og daatter, Salve Øverlands qw. Søn og daatter,
Guro Giørgusd. Rugtved, Guro Meaas, Harald Bergs qw., Ingeborg Haagensd., Jon Aasens qw., Niels Eggeqvists qw., Tonne Aasem, Ole Kittilssøn Nye Ødegaard.
Døbt: Engebret Dalenis Barn Kaldet Ragnill. (Ragnil Engebretsdatter - Ragnhild Engebretsdatter)
Faddere: Svennung Tolde-Nætz, Tarjer Nætz, Knud Svenssøn, Gunill Hage, Guro Mannemb.
Daab publicered: Thorchill Øverbøes (hiemmedøbte) Barn Kaldet Ragnill. (Ragnil Thorkildsdatter - Ragnild Thorkildsdatter)
Faddere: Søren Christenssøn, Jan Rue, Kittil Verpe, Dorothe Scharch-Evie, Ragnill Veefald.
Introducered: Torchell Øverbøes og Anun Windalens qvinder.

Christi Himmelfarts dag, 3/5-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Biørn Garvigs qw., Gunner Enderus qw., Sondre Gravers qw. Søn og daatter, Thor Iggletveds qw., Sigur Øverlands qw., Gisle Rui, broder og begge Sønner,
Even Aarhus Qv. og Søn Raamund, Gunleg Graver, Ole Bræches qw., Søn og daatter, Anne Steens Lie og Søn Anund, Toff Tjos qw., Asloug Garvig, Anloug Olsd., Aadbiør Rui,
Biørn Veefalds qw., Eric Svenssøn Ytter Nætz, Gunleg Halvorssøn Graver, Giermund Aasens qw., Helge Garvigs qw., Ole Øfre Bræches qw. og Søn Ole, og daatter Kari,
Anne Rodberg, Ole Gunnerssøn Veefalds qw., Rolef Bachens qw., Ragnill Olsd., Signe Sondresd., Sigur Øverlands qw., Sven Ytter Nætz qw., Toff Dales qw., Thorill Loftsgaard,
Tarjer Nætz qw., Taran Rui.
Giort Kirchens Bøn for: Tosten Gamle Stues Mindste Barn.

6te Søndag efter Paaske, 6/5-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Michel Klochers qw., Anne Dale, Asloug Thorvilsd., Asloug Midbøe, Marthe Olsd., Ronnov Dale, Aase Lie, Dreng Skoe-mager, Ragnill Mannemb.
Giort Kirchens bøn for: Ole Øfstetvedt.

1ste Pintze dag, 13/5-1731. Sillejords Kirche.
Introduceret: Toff Koddis og Østen Aslacssøns qvinder.
Bedet for: Ole Svenssøn ØsteTvedt.

2de Pintze dag, 14/5-1731. Fladdalls Kirche.
Blef bedet for: Gunleg Bleca, Svano Dyrland og Svano Nørre Svartdall.

3die Pitze dag, 15/5-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Sergiant Jon Reines qw., Aadne Schores qw., Ovald Veehus, Ejel Schuledals qw., Halvor øvre Aamoth, Jon øvre Aamoth og qw., Knud Groven, Knud Øverbøe,
Ole Berge, Ole Thronssøn Groven, Ole Knudssøn Øverbøe, Poul Homlies qw., Sigur Niculssøn Lies qw., Sonef Abelsd., Stenull Gibbøen, Aslach Øvrebøes qw., Ole Schores qw. og
daatter Ragnill, Anund Schores qw., Jon Traers qw.
Introduceret: Jon Traers og Biørn Ruis qvinder.
Overstaaet (begr.): Halvor Aamoths qw. Anne, 30 Aar.
Døbt: Biørn Ruis Søn, Kaldet Leuff. (Leif Bjørnsen)
Faddere: Aadne Aamoth, Thomas Landsverch, Ole Berge, Anne Rui, Ragne Svinum.
Bedet for: Gunleg Bleca og Svano Dyrland.
Troloved: Stenull Kittilssøn og Ragnill Olsd. Forlovere for skyld vare Anun og Ole Schore.

Dom. Trinitatis (1. søndag etter pinse), 20/5-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Aslach Gaasedalls qw., Anun Scotts qw., Anund Vindalls qw., Aase Ytter Nætz, Christian Gravers qw., Endre Fiøstoft, Guro Veefald, Gunner Sønstetvedts qw.,
Halvor Giermunssøn, Halvor Ude-graver, Halvor Bræches qw., Helie Gravers qw., Kittil nedre Bræche, Kittil Søndre Veefalds qw., Knud Hvalsgaard, Margret nedre Bræche,
Margret Meaas, Margret Fiøstoft, Niels Gaasedall, Ole nedre Bræches qw., Ole Garvigs qw., Ole Toffssøns qw., Ole Aasen, Ole S. Veefalds qw., Sigri Vindall, Tolf Haagens qw.,
Toff Aasen, Thore Svennungsd., Toleff Løvalls qw., Torbiør Veefald, Torchild Øverbøes qw., Guri Klomsett, Asloug Svennungsd.
Giort Bøn for: Ole Østetved, Gunleg Bleca og Svano Dyrland.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Halvor Øverbøe i Ommisdall, og Ingeborg Knudsd. fra Vinnie.
Introducered: Laurantz Midbøens qw.

Dom. 1ste a Trinit. (1. søndag etter Trinitatis), 27/5-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Anders Verpes qw., Asloug Hvalsgaard, Anders Kifles qw., Dorothe Udgraver, Søn og daatter, Asgier Hougen, Asgier Hoversd., Aslach Klomsetts qw.,
Birgitt Jonsd., Birgitt Knudsd., Birgitt Svennungsd., Jørgen Giufves qw. og Søn Christian, Guro Mannemb, Graae og Anne Garvig, Halvor Kvislens qw., Halvor Loftsgaards qw.,
Helge Hegna, Jesper Venaas qw. og datter, Gunill Torgrimsd., Ingeborg øfre Klomsett, Joran Klomsett, Karen Kiøstausd., Kittil Verpe, Kittil Nye ødegaards qw., Knud Gunnerssøn,
Kiersten Pedersd., Liv Bachen, Ole Verpes qw., Ole og Joen Loftsgaard, Ole Oreflotts qw., Sven Klomsetts qw., Sigri Tvedt, Svennung Sundsbarms qw., Toff Koddes qw.,
Toff Robergs qw., Thron Biørges qw. og daatter, Svend Biørge, Tarjer Sorterus qw., Thorvill (Thorchill?) Grawer, Anne Thorvillsd., Thorvill og Margrete Hvalsgaard, Kittil Graver.
Publice Absolveret: Margrete Rønningen for Lyermaael, som hun offentlig i Kirchen for almuen bekiendte, at have begaaet med Aschier Helgessøn Garvig.
Introducered: Thor Norgaards qw..
Døbt: Thou Biørnssøn Strands og Asloug Gunnersd. Veefalds daatter, Kaldet Thore. (Thore Thovsdatter)
Faddere: Aslac Rugtved, Helge Hvalsgaard, Min Kone, Dorothe Scharchevie, Asloug Bræche.
Døbt: Gunner Sønstetvedts daatter, Kaldet Birgitt: (Birgit Gundersdatter - Birgitte Gundersdatter)
Faddere: Svend Sudgaarden, Sondre Graver, Ole Svendssøn, Gunill Østetvedt, Asloug Hvalsgaard.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Halvor Øverbøe og Ingeborg Knudsd fra Vinnie.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Biørge og Guro Verpe.

Løverdagen før Dom. 2de Trinit., 2/6-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Anders Øvrebøes qw., Aasmund Ruis qw., Astri Schore, Biørn Ruis qw., Ejel Berges qw. og Søn Tosten, Guro Traer, Guro Groven, Graae Nasgraf, Gregor Qvammens qw.,
Halvor Svinum, Hans Rui, Jon Aamodt, Jon Hamsejord?, Kittil Norbøes qw., Knud Rønjams qw., Knud Harangs qw., Laurantz Dyrlands qw., Neri Svinums qw., Sven Norger?, Ole Rindes qw.,
Ole Anderssøn, Ole Sælstas qw., Sigurd Thronssøn, Signe Svinum, Thomas Landsverchs qw., Tosten Wetterhus qw., Tosten Wehus qw., Thor Harang, Thorgrim Subøes qw., Toff Lies qw.,
Thorgrim Vanbech, Vetle Moens qw., Willum Brynilssøns qw., Vetle Dyrland, Guro Nasgraf, Gunill Niclusd., Hæge .boen, Hæge øvre Schore, Inger Nasgraf, Knud Øverbøe, Ole Grovens qw.,
Ole Bosbøe, Sigri Ejelsd., Thor Fossems qw., Torjus Norbøes qw., Ragnill Elsqvam.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Halvor Øvrebøe og Ingeborg Knudsd.
Lyst til Ægteskab 2den gang for
: Ole Biørge og Guro Verpe.
Copulered
: Halvor Øvrebøe og Ingeborg Knudsd.
Døbt: Salve Nasgrafs Søn, Kaldet Jon. (Jon Salvesen)
Faddere: Thomas Lannsverch, Thorgrim Vanbech, Inger Nasgraf, Tønne Dyrland og Guri Nasgraf.
Introduceret: Tarjer Blecas qw.

Dom. 2den a Trinitatis, 3/6-1731. Fladdals Kirche.
Communicantes: Halvor Blecas qw., Tønne og Andj Bechus, Toff Østgaards qw., Aslach Østgaards qw., Ingeborg Vastved, Guro Silliedale, Knud Scarpedalls qw., Liv Scarpedall,
Taran Kleven, Even Ejusaas qw., Michel Rujs qw., Tarjer Røretved, og Søster Asloug, Tof Blecas qw., Kittil Dales qw., Thron Scheyes qw., Thor Møchlestuen, Ole Svennungsen Dale,
Sigri Vastvedt.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Svenssøn Biørge og Guro Verpe.

Dom. 3. Trinit., 10/6-1731. Silliejords Kirche.
Communicantes: Lille Asbiørn, Anne og Svano Lille Aasen og Broder Sven, Aslac og Ingeborg Lie, Gunill Kifle, Anders Gunnerssøns qw. og Søn, Anders Hougens qw., Barbara Lie,
Liv Steensrue, Gunill Dalen, Guttorm Mannembs qw., Jacob Kaases qw. og Søn, Asloug Oppebøen og 2de døttre, Knud Kifle, Knud Klomsetts qw., Knud Venaas, Margrete Lie,
Ole Vestmans qw., Ole Roberg, Ole Østetvedts qw., Ole Lychas qw., Ole Svenssøn, Ole Strand, Anun Strand og Søn, Kittil Strand, Eli Steens Rue.
Publice Absolveret: Aschier Garvig for Leyer-Maael med Magrete Pedersd.
Giort Kirchens Bøn for: Helge Tvinglie og Birgitt Sunds Barm.

Dom. 4. a Trinit., 17/6-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Gamle Gunlech Norgaard, Anders Fladhus qw., Gunlech Aasen, Guro og Graae Groven, Kittil Lille Aasens qw., Ole Aarhus, Sondre Graver, Saamund Slettestuels qw.,
Tolef Grovens qw., Tolef Sondressøn Groven, Østen Sunds Barms qw., Asloug Kifle, Anne Sletten, Ingeborg Sorteru, Eilev Verpe, Svano Aasen, Kirsti Klocher.
Introducered: Toff Strands, og Halvor Fiøstofts qvinder.

Løver Dagen før St. Hans dag, 23/6-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Hache og Helge Aakres qvinder, Aase Ejusaas, Anne Svartdall, Christence Vaale, Gunleg Barestas (Barstad) qw., Margret Bachen, Niels Toffssøn, Helge Kittilsd.,
Gunvor Hougstuen, Mari Hansd. Hugsvold.
Introducered: Leuf Houckedalens qw.
Giort Bøn for: Gunner Piperus Søn Gunleg, Gunleg Bleca, Anne Bleca og Svano Dyrland.
Intimered for Hr. Biscopens Reyse til Hierdall med advarsel til Skyds Skafferen at Hand til 11de Julii morgen Lader saa mange heste som behofgiøres, og alle
Pramme at Ligge færdige med Roersfolck ved Fladdalls Vandet.

St. Hans Dag, 24/6-1731. Sillejords Kirche.
Introducerede: Gunner Sønstetveds og Engebrett Dalenis qvinder.
Viede: Toff Strand og Asloug Veefald.
Viede: Ole Biørge og Guro Verpe.

St. Hans Dag, 24/6-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Aadne Aaemoths qw., Anders Øverbøes qw., Aasmund Sugaards qw., Aasmund Norgaards qw., Aasne Elsqvam (Eskvam), Aasne Thorvilsd., Aasill Rinde,
Aasill og Gunill Moen, Oval Angres qw., Anne Veehuus, Birgitt Schore, Børte Sælsta, Ejel Grasbechs qv, Gunnuf Vinsvolds qw., Hæge Thorvillsd., Jon Sollis qw.,
Jon Svenssøns qw., Joran Bosbøes qw., Kittill Gibbøes qw., Laurantz Vinsvolds qw., Magnus Schindlands qw., Margrete Sælsta, Margret Rønjam, Margret Ruj,
Margret Rui (trolig to forskjellige kvinner), Margret Olsd., Ole Sugaards qw., Ole Bachens qw., Ole Dyrlands qw., Ole Vasbæchs qw., Ole Harang, Ole Bøles qw.
Ragnill Angre, Ragnill Moen, Svennung Bachens qw., Sigri Thorbiørnsd., Salve Nasgrafs qw., Tosten Veehuus qw., Kiøstov Thios qw., Thorvill Elsqvam, Thorgrim Schore,
Toff Anderssøns qw., Toff Lies qw., Tarall Biaans qw., Thor Svinum.
Introducerede: Salve Nasgrafs qw.
Døbt: Kittill Norbøes daatter, kaldet Margret. (Margaret Kittilsdatter)
Faddere: Ole og Ronnov Sugaard, Ole Berge, Birgitt Bachen, Margret Rønjam.
Døbt: Osmund Ruis Barn, Kaldet Leuf. (Leif Osmundsen - Leif Aasmundsen)
Faddere: Halvor Svinum, Tosten Berge, Ejel Berge, Sigri Rui, Anne Bechus.
Døbt: Thor Fossems Barn, Kaldet Guri. (Guri Thorsdatter)
Faddere: Kiøstov Thios, Laurantz Dyrland, Knud Groven, Graae Homlie, Gunill Niculsd.

Dom. 6te a (etter) Trinitatis, 1/7-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Even Grovens qw., Aslach Meaas, Birgitt Sunds Barn, Elleff Kaslands qw., Hans Hæggenætz qw., Ole Tvedts qw., Thor Tvingelies qw., Thore Kaasen,
Tosten Gamlestuels qw., Ole Sandas qw., Lars Nætz qw., Halvor Fiøstofts qw., Ole Schottens qw., Ole Verpe, Toff Strands qw., Torchill Johanssøn, Thore og Gunill Hægna,
Thore Andersd.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Knud Trovatten og Ingeborg Sugaard.

Maria Besøgelsis Dag, 2/7-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Laurantz Midtbøe og Qvinde.

Dom. 7de a Trinit., 8/7-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Østen Gamlestuels qw., Rønnov Kittilsd., Anne Hansd.
Bedet for: Svano Dyrland.

Løverdagen før Dom. 8de Trinitatis, 14/7-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Anne Angre, Andj Vetterhus, Gunill Vanbech, Guro Dyrland, Gunvor Schuledalen, Hæge Gibbøe, Jon Vasbach, Margret Nasgraf, Ragnill Lij, Ragne Svinum,
Ragnill Solli, Vetle Vasbach, Knud Hedejord, Biørgu Høidalls qw., Ingeborg Høidall, Gamle Ole Vinsvold.
Introducered: Thor Fossems, og Kittill Norbøes qvinder.
Bedet for: Svano Dyrland og Anne Øverbøe.

Dom. 8de Trinitatis, 15/7-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Even Mychlestuens qw., Torjus Vastved, Biørn Svalestuens qw. og Fader, Jon Tostenssøn, Graae Østgaard, Toff og Ole Scheye og Qvinder.
Døbt: Niels Barestads Søn, Kaldet Jens. (Jens Nilsen)
Faddere: Tarjer Bechuus, Tarje Vastved, Gunner Midbøe, Ole Bachens qw., Elen Hougstuen.

Den 19. Julii, 19/7-1731. Sillejords Kirche.
Bipevisitas ved Biscop Nyrop.
Døbt: Ole Sandas (ikke oppført navn eller kjønn. G.S.).
Faddere: Anders og Ole Verpe, Ole Bræche, Karen Bræche, Anleu Olsd.

Dom. 10de Trinit., 29/7-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole S. Vefalds Syge qw.
Bedet for: Guttorm Mannembs mindste daatter.
Introducered: Svennung Toldenætz qw.

Løver Dagen før Dom. 11te Trinit, 4/8-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Gunleg Svartdall, Gunill Biørnsd., Anne Hedejord, Ole og Anne Svartdall, Gunleg Olssøns qw., Biørn Sund Bøes qw., Johan Zachariassøns qw.,
Asbiør Flotti.
Troloved: Soldatt Jon Tostenssøn og Anne Torgrimsd. Cautions Mænd for skyld Ware: Even Mychlestuen og Even Minisjord.
Bedet for: Gunleg Bleca og Svano Dyrland.

Dom. 11te Trinit., 5/8-1731. Ommisdalls Kirche.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Stenull Gibbøen og Ragnill Angre.

Dom. 12te Trinit., 12/8-1731. Sillejords Kirche.
Blef bedet for: Guttorm Manembs mindste Barn.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Stenull Gibbøen og Ragnill Angre.

Dom. 13. Trinit., 19/8-1731. Sillejords Kirche.
Blef bedet for: Guttorm Manembs mindste Barn.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Stenull Gibbøen og Ragnill Angre.

Thors Dagen d. 30. Aug.
Prædichede ieg over: Thor Norgaards Sal. daatter, Anne, (4 Aar?).

Dom. 15de Trinitatis, 2/9-1731. Sillejords Kirche.
Liig Prædichen for: Svennung Toldenætz daatter Guro, 6 Aar.
Liig Prædichen for: Hans Høgenætz daatter Guro, 3 Aar.
Liig Prædichen for: Gunner Sønstetvedts daatter Birgitt, 7 (timer?).

Dom. 16de Trinitatis, 9/9-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Thormo Lies qw., Marthe Christensd.
Introducered: Ole Sandas qw.
Døbt: Thof Thoes daatter, Kaldet Asbiør. (Asbjørg Tovsdatter)
Faddere: Jacob Kaase, Guttorm Manemb, Kittil Kittillssøn, Dorothe Scharvelie, Barbara Udgaard.

Dom. 17de Trinit., 16/9-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicantes: Gunuv og Laurantz Vinsvold og qvinder, Helie Qviststuls qw., Gunill Embertsd. fra Schuledalen, Niculs Sugaards qw., Margrete Rui, Margrete Leufsd.
fra Vanbech, Neri Svinums qw., Ejel Berges qw.
Troloved: Thor Olssøn og Ragne Svinum. Cautions Mænd Vare Ejel Berge og Halvor Svinum.
Kirchens Bøn for: Ole Schorre.

Dom. 18de Trinit., 23/9-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Enchen Ragnill Nætz, Sven Graver.
Bedet for: Kittil Ødegaarrs Vanfør daatter.

St. Michaels Dag, 29/9-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Gamle Asbiørn og unge Asbiørn Loftsgaard, Aslac Rugtveds qw., Aslac Gaasedalens qw., Anund Giermundssøn, Anders Fladhuus qw., Biørn Garvigs qw.
Gunill Hansd., Guro Meaas, Gunner Enderus qw., Hans Nætz qw., Kari Kiøstovsd., Niels Eggeqvists qw., Østen SundsBarms qw., Halvor og Sven Udgaarden og qvinder,
Aasmund Groven, Ingeborg Haagensd., Thone Svennungsd., Guro Tofsd., Neri Thorssøn.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Soldatt Thor Olssøn og pige Ragne Zachariasd. Caut: Ejel Berge.
Fæste manden hafde sin Tilladelse Sæddel til Ægteskab.

Løverdagen før 19de Trinitatis (St. Michaels dag), 29/9-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Jørgen Lien og qw.

Dom. 19de Trinit., 30/9-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Asloug Midbøen, Iver Sandas qw. og daatter, Gunill Niculsd., Kirsti Rødningen, Aase Lie, Birgitt Jonsd., Ragnill Nielsd., Margrete Olsd.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Thor Olssøn og Ragne Zachariasd.

Løver Dagen før Dom. 20de Trinitatis, 6/10-1731. Ommisdalls Kirche.
Communicanter: Anund Schores qw. og Søn, Osmund Ruis qw., Osmund Bachens qw., Aslach Øverbøes qw., Astri Sørensd., Ovall Angres qw., Ovall Vehus, Biørn Ruis qw.,
Ejel Schuledals qw., Eli Knudsd., Gunill Niculsd., Gunill Komlie, Guro Qvistestul, Guro Nasgraf, Gregor Qvamens qw., Giermund Vanbech, Guro Hansd., Halvor Svinum,
Halvor øfre Aamoth, Herborg Lie, Hovar Vanbechs qw., Hæge Homlie, Hans Rui, Jon Traes qw., Jon Lies qw., Jon Aamoths qw., Jon Vasbechs qw., Jonas Vasbøes qw.,
Joran Jonsd., Inger Nasgraf, Kittil Gibbøes qw., Kittil Norbøes qw., Knud Rønjams qw., Knud Homlies qw., Laurantz Dyrlands qw., Magnus Schinnerlands qw., Ole Osmundssøn Bachens qw.,
Ole Dyrlands qw., Ole Vasbæchs qw., Ole Homlie, Ole Berge, Ole Harang, Ole Groven, Povel Homlies qw., Salve Nasgrafs qw., Thomas Landsverchs qw., Tosten Vetterhuus qw.,
Thor Harang, Tarjer Subøes qw., Thou Anderssøns qw., Thou Lie og qv, Vetle Moens qw., Villum Brynulssøns qw., Hæge Svensd., Aasmund Sugaards qw., Sven Norgaard,
Ole Sugaards qw., Stenull Gibbøens qw., Sigur Niculssøn Lies qw., Sergiant Reines qw., Knud Øverbøe, Knud Groven.
Døbt: Neri Svinums daatter, Kaldet Ingeborg. (Ingeborg Nerisdatter - Ingeborg Nirisdatter)
Faddere: Halvor Svinum, Ole Berge, Hæge Schorre, Gunill Nasgraf, Guri Nasgraf.
Copulered: Stenull Gibbøen og Ragnill Angre.
Giort Kirchens Bøn for: Ole Schorris qw., og Yngste daatter.
Begr: Ejel Fossum, 57 Aar.

Dom. 20de Trinitatis, 7/10-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Sal. Hr. Daniels Enche, Ole Ebbessøns qw. og daatter, Gunner Piperus qw., Anders Midbøen, Neri Lien, Helge Liens qw., Tarjer Blecas qw., Liv Heliesd. fra Hierdal (Hjartdal),
Gunvor Ækre (Åkre), Helge Ækre, Joran Lie.

Dom. 21de Trinit., 14/10-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Anders Verpes qw., Anne Anundsd., Dorothe Graver, Graae og Anne Garvig, Birgitt SundsBarm, Birgitt Graver, Christian Gravers qw., Eric Yttre Nætz, Gunner Sønstetveds qw.,
Halvor Anderssøn Graver, Halvor Bræches qw., Helie Hvalgaards qw., Hans og Hæge Nætz, Ingeborg øvre Klomsett, Ole Bræches qw. og Søn og Daatter, Margrete nedre Bræche, Anne Rouberg,
Ole nedre Bræches qw., Ole Kittilssøn Nye Ødegaard, Ole Arnessøn Graver, Rolev Bachens qw., Sigur Øverlands qw., Svennung SundsBarms qw., Simon Slettestuels qw., Svano Lille Aasen,
Thor Iggiltvedts qw., Tarjer Traets qw., Thorvill Kaase, Niculs Hegnas qw., Anund Schottes qw., Ole Verpes qw., Tarjer Soterus qw., Ingeborg Svensd.
Døbt: Østen SundsBarms daatter, Kaldet Svano. (Svano Østensdatter)
Faddere: Giermund Aasen, Anders Kifle, Thou Giermunssøn, Else Bachen, Asloug Kifle.
Introducered: Thou Thoes qw.
Publice absolvered: Ole Hovarssøn og qw. for afhold fra Herrens nadvere.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Soldatt Ole Bosbøen og Margrete Knudsd.

Dom. 22de Trinitatis, 21/10-1731. Sillejords Kirche.
Lysning 2en gang for: Ole Bosbøen og Margrete Knudsd.

LøverDagen før Dom. 23de Trinit., 27/10-1731. Fladdalls Kirche.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Bosbøen og Margrete Knudsd.

Dom. 23de Trinitatis, 27/10-1731. Ommisdalls Kierche.
Hr. Boye forretted.

Alle Helgens Dag, 1/11-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Asloug Hvalsgaard, Asloug Kifle og daatter, Asloug Garvig, Anund Windalens qw., Anders Gunnerssøns qw., Gisle Rui med Børn Toff, Eric og Aadbiør. Sven Nætz qw.,
Biørn Veefalds qw., Engebret Dales qw., Even Aarhus qw., Ole og Raamund Aarhus, Ole Veefald og tvende døttre.
Giort Kirchens Bøn for: Thormo Lie og Tore Veefald.
Introducered: Østen SundsBarms qw.
Døbt: Somon Slettestuels (Saamund) daatter, Kaldet Aase. (Aase Saamundsdatter)
Faddere: Sondre Graver, Østen SundsBarm, Toff Rui, Groe Norgaard, Margret Meaas.

Løverdag før Dom. 24de Trinit., 3/11-1731. Fladdalls Kirche.
Communicantes: Biørn Svalestues qw., Aslac Rørtveds qw., Thron Scheyes qw., Christen Vaales qw., Even Minisjords qw., Ovar Ajusaases qw., Thoff Østgaards qw., Ole Scharerus qw.,
Thomas Raadstues qw., Lars Povelssøns qw., Ole Baches qw., Eenvold Giedaasens qw., Aasne Lies qw., Aslach Østgaards qw., Augen Vastveds qw., Lars Okres qw., Tarjer Bechuus qw.,
Gisle Sovessøns qw., Neri Sovessøns qw., Toff Blecas qw., Gunner Thorchelssøns qw., Even Nattedales qw., Gregor Aases qw., Gamle Halvor Svalestue, Magdalene Rui.
Døbt: Jørgen Liens daatter, Kaldet Karen. (Karen Jørgensdatter)
Faddere: Osmund Vastved, Ole Bøle, Vetle Dyrland, Judith Lien, Anne Hedejord.
Døbt: Gunlech Barestas Barn, Kaldet Biørn. (Bjørn Gulliksen)
Faddere: Aasmund Lien, Gunleg Bachen, Guttorm Vastved, Hæge Baresta, Anne Svartdall.
Døbt: Corporal Anders Jonssøns Barn, Kaldet Kiersten. (Kirsten Andersdatter)
Faddere: Knud Hougstue, Ole Olssøn, Margret Scheye, Margret Østgaard, Elen Gundersd.
Døbt: Endeligen Publicered, Helje Aakres hiemmedøbte Barn, Kaldet Niculs. (Niculs Helgesen)
Faddere: Torgrim Bech huus, Thorbiørn Hobersgjord, Svano Ækre, Andj Bechus, Aase Hobersgjord.

Dom. 24de Trinitatis, 4/11-1731. Forrettede Hr. Boye Guds tieniste i Ommisdall.
Communicantes: Aadne Schore, Aasill Michelsd., Aasill Anundsd., Andj Svennungsd., Ejel Grasbech, Guro Dyrland, Groe Nasgraf, Halvor Aamoths qw., Margret Vasbach, Margret Groven,
Ole Rindes qw., Ole Grovens qw., Svennung Bachens qw., Tosten Vehus qw., Anders Øverbøes qw., Neri Svinums qw.

Dom. 25de Trinitatis, 11/11-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Sondre Gravers qw., Søn og Daatter, Kittil Graver, Kittil Verpe, Sven Klomsetts qw., Joran Klomsett, Knud Hvalsgaard, Ole Rui, Ole Toffssøns qw., Aslach Klomsetts qw.,
Jørgen Gufves qw. og Søn, Signe Sondresd., Ragnill Olsd.(?), Ole Asbiørnssøn, Halvor Giermunssøn, Anund Strand og Søn, Eli Stensrue, Guro Rugtved, Halbor Fiøstofts qw.,
Asloug Oppebøe og Daatter, Ole Vestmans qw., Toff Koddes qw., Thorchill Johanssøn, Lars Goelis qw., Ellef Kaslands qw., Bergitt Svennungsd., Gunill Kifle.
Giort Bøn for: Anders Verpe, Thore Vefald, Tron Lofftsdal(?), Ole Olssøn og Aase Ovensd.

Dom. 26de Trinitatis, 18/11-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Ole Verpe, Ole Strand, Toff Strands qw., Kittil Strand, Sven Loftsstuen, Ole og Toff Rui, Svano og Gunill Aasen, Jens Kaasen, Barbara Gunnersd., Knud Klomsetts qw.,
Taran Rui, Even Grovens qw. og Søster, Asloug Nætz, Anders Hougens qw., Ole Kaasen, Gunleg Norgaard, Marthe Olsd., Thore Klomsett, Asgier Hovardsd., Kittil Nye Ødegaards qw.,
Taleff Sondressøn, Endre Halvorssøn, Anne Aasen, Margret Lien, Salve Øverlands qw. Søn og Daatter, Sondre Graver.
Givet Bøn for:  Syge Anders Verpe.
Døbt: Thor Tvinglies Søn, Kaldet Gunleg. (Gullik Thorsen)
Faddere: Michel Olssøn, Ole Aarhus, Præstekonen, Asgier Biørge, Thor Kaasen.

Løverdagen før Dom. 27de Trinit., 24/11-1731. Ommisdall Kirche.
Communicantes: Ole Schores qw., Ole Tostenssøn Sælstas qw. og Margret Sælsta, Helge Esqvam, Thore Knabens qw., Vetle Dyrland.
Døbt: Helge Qvistestuls daatter, Kaldet Margrete. (Margrete Helgesdatter - Margrethe Helgesdatter)
Faddere: Laurantz Dyrland, Vetle Dyrland, Guro Ringum, Kari Biaan, Guro Dyrland.
Introducered: Knud Homlies qw.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Thronssøn og Birgit Knudsd.
Trolovet: Torgrim Rinde og Svano Dyrland.

Dom. 27de Trinitatis, 25/11-1731. Fladdals Kirche.
Communicantes: Neri Vaales qw., Biørn og Torchill Sundbye med qvinder, Ole Klevens qw., Hans Hougstuls qw., Ole Hougen, Ole Tangens qw. og Søn, Gunleg Bachens qw.,
Halvor Espelies qw., Even Ejusaas qw., Ole Svartdalls qw., Halvor Blecas qw., Gisle Blecas qw., Johannes Zachariæssøns qw., Ole Halvorssøns qw., Ole Zachariæssøns qw.,
Jesper Aasens qw.
Introducered: Hache (Helge) Okres (Aakres) qw.

Onsdagen nest efter, 28/11-1731. (Sillejord. G.S.)
Begravet: Anders Verpe, 69 Aar.

Dom. 1ste Adventus, 2/12-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Toff Øverlands qw., Thron Biørges qw., Tor Norgaardens qw., Torild Asbiørnsd., Knud Venaas, Kirsten Klochers, Ole Roberg, Gunleg Halvorssøn, Ole Tvedts qw.
Ole Lychas qw., Svend Lisle Aasen, Asgier Hougen, Sigri Bachen, Gunill Larsd., Knud Gunnerssøn, Anne Hansd., Ronnoev Kittilsd., Halvor Qvislies qw., Margrete Lie, Gunill Torgrimsd.,
Christence Venaas, Thore Kaasen, Dreng Anderssøn.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Torgrim Rinde og Svano Landsverch.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Olssøn og Lif Ovarsd. (Skal være Aase Ovarsd. G.S.)

Dom. 2den Adventus, 9/12-1731. Sillejords Kirche.
Communicantes: Kittill Lille Aasens qw., Østen Gamlestuels qw., Graae Groven, Laurantz Midtbøes qw.
Lyst anden gang til Ægteskab for: Torgrim Rinde og Svano Landsverch.
Ligeledis for: Ole Olssøn og Aase Ovarsd.
Introducered: Anders Anderssøn(?) og Somon Slettestuls qvinder.
Troloved: Toff Rui og Margret Oppebøen. Forlovere for skyld Vare Halvor Udgaard og Sondre Graver.
Troloved: Ole Anderssøn og Joran Klomsett. Forlovere for skyld Vare Thor Norgaard og Sondre Graver.

Dom. 3die Adventus, 16/12-1731. Sillejords Kirche.
Lyst 3die gang til Ægteskab for: Torgrim Vanbech og Svano Thomæd.
Lyst 3die gang til Ægteskab for: Ole Olssøn og Aase Oversd.
Lyst 1ste gang til Ægteskab for: Toff Rui og Margrete Oppebøen.
Introducered: Ole Tvinglies qw. (Skal nok være Thor Tvinglies. G.S.).

Dom. 4de Adventus, 23/12-1731. Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab anden gang for: (!) Toff Rui og Margrete Raamundsd. (Feil innført. Se 26/1-1732. G.S.)

1. Jule Dag, 25/12-1731.
Lyst til Ægteskab anden gang for: (!) Toff Rui og Margrete Raamundsd. (Feil innført. Se 26/1-1732. G.S.)

2. Jule Dag, 26/12-1731. Fladdalls Kirche.
Lys Messe.

Søn Dagen mellem Jul og Nytt Aar, 30/12-1731. Forrettede Hr. Torjus Gudstieniste i Sillejords Kierche.


1732.

Nytt Aars Dag, 1/1-1732. Fladdall. Forrettede ieg self Guds Tieniste i Fladdall.

Hellig 3 Kongers dag, 6/1-1732. Forrettede Hr. Torjus Guds Tieniste i Sillejords Kirche.

Taksigelses Fest, som indfaldt paa 13. Januar og Dom. 1ste efter Epiphania, 13/1-1732. Sillejord.
Forrettede ieg self Guds Tieniste i Sillejords Kirche.

Dom. 2de ab. Epiphania, 20/1-1732. Forrettede Hr. Torjus Guds Tieniste i Sillejord Kirche.

Løverdag før Dom. 3die ab. Epiphania, 26/1-1732. Forrettede Hr. Torjus Guds Tieniste i Ommisdall.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Tronssøn og Margrete Knudsd.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Toff Rui og Margrete Oppebøen.

Dom. 3die ab. Epiphania, 27/1-1732. Fladdall. Forrettede Hr. Torjus Guds Tieniste i Fladdall.
Communicantes: Anders Corporals qw., Ole Olssøns qw., Niels Barestas qw., Gunlech Barestas qw., Gunill, Kittil og Margrete Bachen, Guri Minisjord, Margrete Hamsjord.

Kyndels Messe, som indfaldt Løverdagen før Dom. 4de ab. Epiphania, 2/2-1732. Sillejords Kirche.
Introducered: Halvor Loftsgaards qw.

Dom. 4de ab Epiphania, 3/2-1732. Sillejords Kirche.
Lyst 3die gang til Ægteskab for: Ole Tronssøn og Margrete Knudsd.
Lyst 3die gang til Ægteskab for: Toff Rui og Margrete Oppbøen.

Løverdagen før Dom. Sexagesima, 16/2-1732. Fladdalls Kirche.
Comminicantes: Maren Huchsvold, Gunleg og Anne Nørre Svartdall, Anne Halvorsd., Halvor Aasens qw., Guri Aslachsd., Even Bachen, Margrete Jonsd., Niels Tofssøn,
Jon Berges qw.

Dom. Sexagesima, 17/2-1732. Ommisdalls Kirche.
(Hr. Torjus forretted)
Introducered: Sigur Thronssøns qw.

Dom. Esto mihi (Fastelaven), 24/2-1732. Sillejords Kirche.
Publice Absolvered: Anleu Olsd., som udlagde for Barnefader Kittil Verpe, Soldatt.

Dom. Invocati (1. sønd i faste), 2/3-1732. Sillejords Kirche.
Vied: Toff Rui og Margrethe Oppebøen.
Publice Absolvered: Ingeborg Sortedal, som udlagde og "forelofed"(?) Soldatt Kittil Verpe.

Løverdagen før Dom. Reminiscere, (2. søndag i faste), 8/3-1732. Forrettede Hr. Torjus i Ommisdalls Kirche.
Introducered: Ole Ruis og Knud Hedejords qvinder.

Dom. Reminiscere, (2. søndag i faste), 9/3-1732. Forrettede Hr. Torjus i Fladdalls Kirche.

Dom. Oculi (3. søndag i faste), 16/3-1732. Sillejords Kirche.
Introducered: Jon Aasens qw.

18. Martii, tirsdag 18/3-1732.
Troloved: Ole Roberg og Asleu Kifle. Forlovere for skyld, Var...... (?)Udgaard og Halvor Loftsgaard.

21. Martii, 21/3-1732.
Troloved: Soldatt Kittil Verpe, som hafde Ægteskabs Seddel fra sin Capitain. Forlovere for skyld, Thorchill Øverbøe og Halvor Bræche.

Midfaste Søndag (4. sønd. i faste = Lætare), 23/3-1732. Sillejords Kirche.
Introducered: Ole Tvedts qw.

Dom. Judica (5. sønd. i faste), 30/3-1732. Fladdals Kirche.
Introducered: Ole og Tof Scheyes qvinder.

Dom. Palm. (palmesøndag), 6/4-1732. Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab 2en gang for: Ole Nyehus(?) og Margrete Lien.
Lyst til Ægteskab 2en gang for: Knud Hedejord og Svano Dyrland.

Skjærtorsdag, 10/4-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Gamle og Svage Asbiørn Loftsgaard.

1. Paaske dag, 13/4-1732. Sillejords Kirche.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Nyehus(?) og Margrete Lien.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Knud Hedejord og Svano Dyrland.

1ste Søndag efter Paaske, 20/4-1732. Sillejords Kirche.
Introducered: Knud Halvorssøns qw.

Dom. 2en Søndag efter Paaske, 27/4-1732. Sillejords Kirche.
Døbt: Toff Nerissøns daatter, Kaldet Guro. (Guro Tovsdatter)
Faddere: Jermon Aasen, Even Groven, Ole Anderssøn Verpe, Dorothea Scharchevie, Gunill Øverbøe og Kari Ebbesd.
Bedet for: Ingeborg Hegenætz og Jens Kaasen Soldatt.

Dom. Jubilate (3. sønd etter påske), 4/5-1732. Sillejords Kirche.
Døbt: Ingeborg Bæchus u-ægte daatter, Kaldet Guro.
Faddere: Ole Sorteru, Anon Schotten, Gunill Verpe, Anders Olssøn, Margrete Verpe.

Dom. 3. Sønd. efter Paaske, 4/5-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Jesper Venaas qw., Thormo Lies qw., Niels Eggequists qw., Even Aarhus qw., Salve Øverlies qw., Søn og daatter, Asloug Gufue, Anne Roberg, Kari Køstovsd.,
Aase Lie, Halvor Udgaars qw., Sven Udgaars qv, Neri og Joran Udgaar, Martha Sørensd.

Dom. 4de a Paaske, 4/5-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Harald Scharchelie og qw., Iver Sandas qw., Ole Sandas qw., Iver Sandas daatter.
Bedet for: Ingeborg Hægenætz og Jacob Kaasis Søn, Jens.
Døbt: Toff Nerissøns daatter, Kaldet Guro. (OGSÅ FØRT 2. Søndag etter påske!)
Faddere: Jermon Aasen, Even Groven, Ole Anderssøn Verpe, Dorothe Scharchevie, Gunill Øverbøe og Kari Ebbesd.

Festo Ascensionis, (Kr. himmelfarts dag), 22/5-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Gunder Enderus qw., Even Grovens qw., Thorchill Øverbøes qw., Gunill Verpe, Christian Gravers qw., Thorvill Lovall, Tolef Lovals qw., Ellef Hoddelands qw.,
Gunill Oppebøen, Sven Klomsetts qw., Guri Klomsett, Svennung Sundsbarms qw., Anne Anunsd. Nætz, Aslac Klomsetts qw., Thor Klomsett, Ingeborg Klomsett, Halvor Andersen Love,
Knud Gunderssøn Lie, Halvor Oppebøens qw., Ole Rui, Birgitte Knudsd., Hans Gunderssøn Nætz qw., Barbara Gunnersd.Gufve, Margrete Laurantzd., Liv Bachen, Margrete Gaasedal,
Anun Giermundssøn, Birgitt Anunsd.(?) Graver, Anne Aasen Lille, Signe Sondresd., Tarje Svenssøn Nætz qw., Ole Aarhuus qw., Kittil Aamoth, Margrethe Arnesd., Birgitt Olsd., Groe og
Anne Garvig.

Dom. 6te a Pascha, 25/5-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Biørn Veefals qw., Toff Dales qw., Ole Bræches qw., Rønnov Dale, Anund Schottes qw. og daatter Anne, Asloug Thormosd., Sigri Vindalen, Ole Sorteruds qw.,
Toff ....s qw., Ole S. Veefald og daatter Torbiør, Anne Verpe, Helie Hvalsgaards qw., Asloug Hvalsgaard, Thorill ibid., Eilev Verpe, Ole Tofssøns qw., Liv Oppebøen, Tarjer Sun...s(?) qw.
Guttorm Manembs qw., Thor Igiltveds qw., Halvor Bræches qw., Niculs Hægnas qw., Toff Tos qw., Anun Oppebøen, Gunner Sønstetveds qw., Gisle Rui og 2de Døttre, Liv Stensrud,
(Her fortsatte en ny og flott handskrift, som var Torgius Grøgaard sin. G.S.) Birgitt Kirchebraaten, Halvor Giermundsen, Anders Gunnersens qw., Jens og Anne samt Endre Oppebøen, Ole Giermundsen,
Tov Giermundsen, Svanov Aasen, Gunnild Aasen, Ragnild og Asloug Næs, Østen Gammelstuels qw., Søvren Mogensen og Johannes Jacobsen Dølen, Margrete Nilsd. og
Kittil Heljesen.

Den 31te May, 31/5-1732. (Sillejord Kirche?)
Døbt: Hr. Torgius Grøgaard, Ole Aarhuuses Barn kaldet Kittil. (Kittil Torjussen Grøgaard)
Faddere: Ole Tvetten, Knud Svendsen, Gunnild Kaasen, Torbiør Tvetten og Tore Jensd. Kaasen.

2. Pintse Dag, 2/6-1732. Fladal Kirche ved Hr. Grøgaard.
Communicantes: Even Ejusaas og qw., Torgrim Beckhus qw., Torkild Sundbøs qw., Ole Svartdals qw., Tov Skeies qw., Johannes Zachariesens qw., Ole Svennungsen Dalen, Gisle Haabershvams qw.,
Gisle Øverbøes(?) qw., Gunvor Ækre (Åkre), Neri Vaales qw., Ole Tangens qw., Jørgen Lies qw., Neri Lien og datter Birgit, Liv Lien, Ougund Vastvedts qw. samt Søn Guttorm, Ole Giedaasen,
Christen Vaales qw. samt datter Joran, Aasmund Liens qw., Christentze (Christence) Møgklestuen, Margit Tovsd. Aasene, Ole Bringens qw., Gunlick Kiøtas qw., Mickel Ruis qw., Malene Rui, Hans Olsens qw.,
Thomes Niculsens qw., Jorand Halvorsd., Anne Evensd. Vaale, Dorthe Olsd. Raadstuen.
Introducered: Johannes Zachariasens qvinde.
Døbt: Ole Bringes Barn, kaldet Halvor. (Halvor Olsen)
Faddere: Neri Vaale, Torbiørn Haabershvam, Gunnild Bæckhuus, Gunnild Bringen og Anne Bæckhuus.
Giort forbøn for: Ole Karreruds(?) qvinde.

3. Pintse Dag, 3/6-1732. Ommisdals Annex  ved Hr. Grøgaard.
Copuleret: Torgrim Halvorsen Vanbeck og Svanou Thommesd. Solli.

Fest. Trinitatis, 8/6-1732. Sillejord.
Forrettede ieg selv guds tieniste i Hoved Kirken Sillejord.
Communicantes: Østen Sundsbarms qw., Birgit Olsd. Kittil Biørnsen, Margit Halvorsd., Tord Tvingelis qw., Torgier Høgenæs, Ole Svendsen, Ole Tveitens qw., Ragnild Olsd.,
Kirsti Klockers, Helje Garvig og qw. samt Søn Askier, Anund Vindalens qw., Borgild Svennungsd., Erik Næs, Svend Næs qw. samt datter Aase, Engebret Dalens qw.,
Torild Gundersd. Vefald, Anne Heliesd. Dalene, Guro Olsd. Vefald, Eli Jonsd. Stensrsrud, Aslack Lie, Ingebor Jonsd., Sondre Graver, Svend Sondresen, Halvor Fiøstofts qw. Gunnild,
og Guro Kivle, Svanou Lisle Aasen, Guro og Gro Groven, Gunnild ibid., Tollev Gundersen Vefald, Helje Halvorsen Hvalsgaard og Guro Andersd. Rødningen.

Løver dagen før 1ste Søndag efter Trinitatis, 14/6-1732. Ommisdal.
Hr. Grøgaard forrettet guds tieniste i Annexet Ommisdal.
Communicantes: Ole Skaaren og qw. samt døttre Ragnild og Saave, Anders Vallops (Valhovd) qw., Aasmund Sugaardens qw., Aasmund Nordbøs qw., Børte Hansd., Eli Knutsd.,
Egild Grasbecks qw., Guro Groven, Gunbiør Halvorsd.Guro Hansd. Øverbø, Halvor Svinum, Vetle Moens qw., Halvor Halvorsen Aamodt og qw., Jon Svendsen Lias qw.,
Ingrid Næsgrav, Kittil Gibøs qw., Kittil Nordbøs qw., Knud Røniams qw., Lavrants Dyrlands qw., Lavrans Sellestads qw., Ole Backens qw., Ole Dyrlands qw., Ole Groven,
Sigur Tronsens qw., Svennung Backens qw., Sønneve Abelsd., Sigri Grasbeck, Svend Nordgaarden, Salve Næsgravs qw., Tommes Lansvercks qw., Tosten Vetterhus qw.,
Tosten Vehus qw., Tord Fossums qw., Torgius Nordbøs qw., Tov Lias qw., Torgrim Vanbecks qw., Ragnild Echvam, Aslack Øverbøs qw., Margit Øverbø, Joen Traers qw.,
Knud Aamot, Margit Rui, Gunov Vinshvoels (Gunnuf Vinsvold) qw., Knud Hommelis qw., Ole Harrang, Ole Knutsen Øverbø og Astri Sørensd. paa Rinde.

1te Søndag efter Trinitatis, 15/6-1732. Fladdal.
Hr. Grøgaard forretted guds Tieniste i annexet Fladdal.
Communicantes: Gregar Aasens qw. og datter Lisbet, Ragnild Leufsd. Lien, Ole Olsens qw., Asloug Stenulsd., Biørn Svalestuens qw., Halvor Svalestuen, Tord Østgaardens qw.,
Tord Halvorsen, Knud Hougstues qw., Ole Svartdals qw., Ingebor Svensd., Torgier Rørtvedt, Asloug Rørtvedt, Gunnild Svensd., Gunleck Backen qw., Torbiørn Gislessen Haabershvam,
Todne Beckhuus, Biørn Olsen Fremgaardens qw., Liv Halvorsd. Mindesjord, Ouven Ejusaas qw., Helie Liens qw., Kittil Liens qw., Corporal Anders Jonsens qw., Gunvor Jensd.,
Halvor Blekas qw., Leuv Houkedals qw., Envold Kittilsens qw. Helje, Eielev og Gunloug Nattedall, Torbiørn Vaales qw., Sigri Aasmunsd. og Gunne Jensdatter.
Døbt: Mickel Ruis barn Kaldet Signe. (Signe Mikkelsdatter)
Faddere: Biørn Svalestuen, Torkild Sundbø, Helie Nattedall, Dordi Piperud og Eielev Nattedal.
Introducered: Helie Liens qw.
Giort forbøn for: Vetle Olsen Dyrland, som er i u-rolige Tancker, saa og for Even Olsen Backen, som er svag.

2den Søndag efter Trinitatis, 22/6-1732. Sillejords hoved Kirche.
Comminicantes: Halvor Qvisliens qw., Ole Ohreflaats qw., Hans Hæggenes qw., Gunnil Larsd., Saamund Slettestuels qw., Anders Hougens qw., Marte Olsd., Asgier Haavorsd,
Jens og Tov Kaasen, Asloug Andersd., Margit Persd., Margit Zachriesd., Soldat Halvor Kittilsen.
Giort forbøn for: Jacob Kaasen, som er meget Svag.
Døbt: Kittil Vefalds barn Kaldet Kittil. (Kittil Kittilsen)
Faddere: Harald Berg, Aslack Rugtvedt, Dorothe Bergs, Torvild Vefald og Torbiør Olsd.

Sanct Hans Dag, 24/6-1732. (Sillejord?)
Communicerede: Kittil Lille Aasens qw., Svennung Toldnes qw., Anne Hansd.(?) Øverland, Asgier Andersd., Lars Jonsens qw., Ole Lyckas qw., Anders Fladhus qw.,
Todne Eiesand, Margit Groven, og Knud Skarpedales qw.
Lyst til Egteskab første gang for: Mandhafte Soldat Tore Niculsen Hegna og Pige Ragnild Olsd.
Giort forbøn for: Even Olsen i Fladdal som er Svag.

Den 25. juny, 25/6-1732.
Trolovet: Gunleick Tiøstovsen Svartdal og Ingebor Svensd. fra Hierdahl (Hjartdal). Forlovere: Ole Bøle og Evend Ejusaas af Fladdal.

3die Søndag efter Trinitatis, 29/6-1732. Torgius Grøgaard (i Sillejord?).
Communicantes: Ole Haavorsens qw., Ronnov Kittilsd.
Lyst til ægteskab anden gang for: Tore Niculsen Hegna og Pige Ragnild Olsd.
Introducered: Ole Aarhuuses qvinde Margit.

Løverdag før 4de Søndag efter Trinitatis, 5/7-1732. Torgius Grøgaard i Fladdal.
Communicantes:  Madame H. Hr. Wolts, Aasov Olsens qw., Gro Tostensd., Signe Bleka, Trond Skeies qw., Torgius Vastvet, Jon Wastvet, Ole Kittilsen Bringens qw., Asloug Svenkesd., Andj Beckhus,
Helge Kittilsd., Juri (Guri?) Aslachsd., Asbiør Gundersd., Gunleick Dales qw., Ole Haavorsens qw., Ole Klevens qw., Tarand og Ingebor Kleven, Jon Kleven, Halvor Heiehiord, saa og døttre Anne og Guri,
Margit Aavaldsd., Guri Vraalsd., Veglick Kittilsens qw. 
Introducered: Ole Bringens og Aasov Olsens qvinder.
Døbt: Aslac Østgaardens barn Kaldet Ingebor. (Ingeborg Aslaksdatter)
Faddere: Aasmund Lien, Ole Bøle, Torgius Vastvet, Anne Møcklestuen og Asgier Lien.

4de Søndag efter Treenigheds Fæst (4. sønd. etter Trinitatis), 6/7-1732. Hr. Grøgaard i Ommisdal Annex Kirche.
Communicantes: Aadne Aamodts qw., Aasne Torvildsd. Esqvam, Aasild Rinde, Aavold Angre, Anun Vehus, Andj Vetterhus, Anne Olsd. Svartdal, Gunnild paa Qvistuel, Gunild Moen,
Guro Næsgrav, Guro Dyrland, Gro Jonsd., Gregar Hvammens qw., Haavor Vanbeck og qw., Hæge Torvildsd., Jon Sollis qw., Joen Gundersen Aamodt, Margit Knutsd. Røniam,
Margit Leufsd. Vanbeck, Niels Olsen Bøle, Ole Rindes qw., Ole Sugaardens qw., Ole Andersen Sellestad og qw., Ole Bøles qw., Ragnild Moen, Svennung Backens qw., Tov Andersens qw.,
Tarald Biaaens qw., Villum Brynildsen og qw.
Døbt: Stenuld Gibøens barn, kaldet Guro. (Guro Stenuldsdatter)
Faddere: Aavold Angre, Vetle Vasback, Guro Gibøen, Helge Gibøen, Anne Angre.
Døbt: Vetle Moens barn kaldet Gunnild. Gunhild Vetlesdatter)
Faddere: Halvor Aamodt, Torgrim Jonsen, Hæge Sellestad, Ragnild Moen og Berte Hansd.
Døbt: Torgier Subøes barn kaldet Birgit. (Birgit Torgersdatter)
Faddere: Ole Rinde, Jon Gundersen, Ragnild Hvammen, Kari Biaan og Ragnild Lien.
Introducered: Torgier Subøes qvinde.

6te Søndag efter Trinitatis, 20/7-1732.
Publice Absolvered: For Leyermaal, Tore Svennungsd. hvilket med Soldat Kittil Christiansen Graver var begaaet.

7de Søndag efter Trinitatis, 27/7-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Jacob Kaasen og qw., Gunleick Nordgaarden, Tord Nordgaardens qw., Lavrans Midbøs qw., Kittil Ny Ødegaards qw., Tov Øverlands qw. og Tore Svennungsd.
Døbt: Svennung Toldneses barn Kaldet Margit. (Margith Svennungsdatter)
Faddere: Guttorm Manum, Ole Garvig, Knud Gundersen, Kisten Klockers og Kari Øverland.

8. Søndag efter Trinit., 3/8-1732.
Communicantes: Kittil Vefald og qw., Kittil Olsen Verpe.
Introducered:  Kittil Vefalds qvinde.

Lørdagen før 9de Søndag efter Trinit., 9/8-1732. Ommisdal Annex.
Communicantes: Tore Knabens qw., Ole Jonsen Myrebøs qw., Niels Olsen paa Bøle, Ragnild Lia, Gunvor Jonsd., Birgit Olsd., Guro Rønjam, Torgrim Skorre, Birgit Lavransd. Dyrland.
Introducered: Vetle Moens qw.

9de Søndag efter Trinitatis, 10/8-1732.
Communicantes: Even Olsen Backen, Jesper Aasens qw., Gunder Piperus qw., Jon Olsen Kleven, Jon Ougmundsen Vastvedt.
Døbt: Torgrim Beckhuses hiemmedøbte barn, kaldet Ingebor. (Ingeborg Torgrimsdatter)
Faddere: Gisle Hobbershvam, Gisle Ækre (Åkre), Jon Kleven, Gro Bringen og Hæge Bringen.
Døbt: Ole Olsen Hougstuens barn kaldet Gunnild. (Gunhild Olsdatter)
Faddere: Corporal Anders Jonsen, Biørn Svalestuen, Ole Andersen, Helge Fremgaarden og Gunvor Jensd.
Introducered: Michel Ruis qw.

10de Søndag efter Trinitatis, 17/8-1732. Sillejord.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Rougberg og Asloug Andersd. Kivle.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Søren Monsen og Kirsti Davidsd.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Kittil Olsen Verpe og Liv Raamundsd. Oppebøen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Gunleick Kiostofsen Svartdal og Ingebor Svendsd.

Den 28de August, 28/8-1732.
Døbt: Tord Nordgaardens Barn, Kaldet Anne. (Anne Thorsdatter)
Faddere: Halvor Loftsgaarden, Gisle Rui, Madame Bruuns, Saave og Gunnild Graver.

Forhen 26de Juny af Hr. Grøgaard, 26/6-1732.
Trolovet: Soldat Gunleick Svartdal og Ingebor Svensd. Cautions Mænd: Ole Bøle og Even Ejusaas.
Mig selv leveret velædle Obirstens tilladelse Seddel til Egteskab.

Forhen 27de Juny af Hr. Grøgaard, 27/6-1732.
Trolovede: Søren Mogensen og Kirsti Davidsd. Cautions Mænd: Halvor Udgaard og Sondre Graver.

Løverdagen før 12te Søndag efter Trinitatis, 30/8-1732. Hr. Grøgaard i Fladdal.
Communicantes: Ole Zacrisen og qw., Jon Tostensens qw.
Jeg selv (sognepresten. Se neste linje. G.S.),
Publique Absolveret: Torgier Beckhus og Mickel Rui med qvinder, for deris Bordesn Suspension.
Holdet paa Kirchegaarden Liig-tale over ermelte Børn.
Introducered: Aslack Østgaardens og Torgrim Beckhuses qvinder.

12te Søndag efter Trinitatis, 21/8-1732. Ommisdal ved Hr. Grøgaard.
Døbt: Ole Trondsens barn kaldet Ole. (Ole Olsen)
Faddere: Aavold Angre, Tiostov Lien, Aadne Skorre, Hæge Skorre og Ragnild Ammundsd.

13de Søndag efter Trinitatis, 7/9-1732. (Sillejord?)
Prædikede ieg selv, og Hr. Grøgaard betiente Alteret.
Døbt: Gunder Sønstetvedts barn kaldet Raamund. (Raamund Gundersen)
Faddere: Ole Ofstetvedt, Halvor Giermundsen, Birgit Hvalsgaard, Ingebor Gaasedalen og Torild Halvorsdatter.
Døbt: Ole Soteruds barn kaldet Guro. (Guro Olsdatter)
Faddere: Trond Biørge, Ole Bræcke, Ole Verpe, Birgit Hagen og Liv Verpe.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Olsen Rougberg og Asloug Andersd. Kivle.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Søren Monsen og Kirsten Davidsd.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Kittil Olsen Verpe og Liv Raamundsd. Oppebøen.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Gunleick Svartdal og Ingebor Svendsd.

Løverdagen før 14de Søndag efter Trinit., 13/9-1732. Forretet af mig selv i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Guro Røniam og Margit Biørnsd.
Giort Forbøn for: Torgier Sybøes mindste Barn, som er Svagt.

14de Søndag efter Trinit., 14/9-1732. Forretted af mig selv i Fladdal Annex.
Communicantes: Anne Tiostofsd. Svartdal, Anne Halvorsd. Svartdal, Torgier Beckhus og qw.
Introducered: Lars Poulsens og Ole Olsen Hougstuels qvinder.
Døbt: Gunleik Backens barn, kaldet Ingebor. (IngeborgGulliksdatter)
Faddere: Gunleik Barstad, Kittil Dale, Kittil Backen, Gunnild og Margit Backen.
Døbt: Halvor Blekas barn, kaldet Tord. (Thor Halvorsen)
Faddere: Lars Aakre, Ole Svartdal, Liv Bøle, Guro Gunleiksd. og Anne Svartdal.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Soldat Gunleick Kiostofsen Svartdal og Ingebor Svendsd.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Soldat Ole Rougberg og Asloug Andersd. Kivle.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Soldat Kittil Olsen Verpe og Liv Raamundsd. Oppebøen.

15de Søndag efter Trinitatis, 21/9-1732. Sillejords Kircke af Cappellanen Hr. Grøgaard.
Communicantes: Halvor og Svend Udgaarden og qvinder.
Indsadte Deris velædle velærverdighed Hr. Torgius Grøgaard til at være ordets med tiener her til Sillejords Kald og Menighed.
Introducered: Svennung Toldenes qvinde.
Døbt: Tor Hægnas barn Kaldet Helie. (Helge Thorsen)
Faddere: Monsieur Detlef Bucha, Johan Rusch, Ole Garvig, Asloug Bræcke og Torrild Vefald.

Den 25de Sept., 25/9-1732, Berettede Hr. Grøgaard hiemme Trond Biørges qw.

Den 26de Sept., 26/9-1732. Døbt ieg selv ...
Døbt:  Svend Udgaardens barn kaldet Gunnild. (Gunhild Svendsdatter)
Faddere: Monsieur Bucka, Lavranz Midbø, Tord Graver, Madame Bruuns og Kirsti Midbøen.

16de Søndag efter Trinitatis, 28/9-1732. Hr. Grøgaard i Hoved Kircken (Sillejord Kirche).
Communicantes: Aslack Rugtvedt og qw., Biørn Garvigs qw., Anund Giermundsen, Tov Strands qw., Amund Biertofts qw., Ingebor Haagensd., Gunnild Hegna, Niels Svenskes qw.,
Tov Ruis qw., Anlaug Olsd., Gamble Asbiørn Loftsgaarden, Asbiørn ditto, Tormo Lias qw., Ragnild Næs, Jesper Veenaas qw., Hacke Niculsen og qvinde.

Sanct Michels Dag (Mikkelsmesse), 29/9-1732. Sillejords Kircke.
Predikede ieg selv og Hr. Grøgaard stod for alteret.
Communicantes: Guro Meaas, Margit ditto, Liv Backen, Birgit Backen, Torgier Biørnsens qw., Margit Olsd. Bræcke, Sigur Øverlands qw., Svend Næs qw., Birgit Kirckebraaten og
Anne Johannesd. paa Tho.
Introducered: Gunder Søntvets qvinde.

Løverdagen før 17de efter Trefoldigheds søndag (Trinitatis), 4/10-1732. Hr. Grøgaard i Fladdal.
Communicantes: Signe Aasti, Ingebor Skarpedale, Gunvor Akre, Halvor Hougsvolds qw., Mari Hansd. ditto, Gunleick Barstads qw., Torgier Blekas qw., Niels Barstads qw.,
Kittil Backen, Margit Olsd. Backen, Sondre Aasens qw., Gunnild Biørnsd. Backen, Halvor Svartdals qw., Gunleick Svartdal, Ingebor Svendsd., Guro Heliesd. paa Bøle, Jørgen Liens qw.,
Jon Nøsteteigs qw., Anders Midbøen, Tov Blekas qw., Ole Svartdals qw., Ole Skeies qw., Margit Reiersd. Østgaarden.

Den 17de Søndag efter Trefoldighet (Trinitatis), 5/10-1732. Hr. Grøgaard atter Forrettede i Ommisdal Annex Kircke.
Communicantes: Torgier Subø og qw., Halvor Aamodts qw., Amund og Olle Skores qvinder, Ragnild Amundd., Aasild Amundsd.,Tov Lias qw., Aavold Angre, Knud Hommelies qw.,
Biørn Ruis qw., Hans Rui, Guro Jonsd. paa Traer, Knud Røioms qw. og datter Margit, Sergiant Jon Reine og qw., Tore Olsens qw., Ole Trondssens qw., Ole Bosbøs qw., Niculels Sugaarden,
Gunnuf Windshvaals qw., Stenuld Gibøen, Haavor Vanbecks qw., Ole Knudsen Øverbø, Torgius Nordbøs qw., Hæge paa Groven, Sigur Øverlands qw., Egild Skulledals qw., Astri Sørensd.,
Halvor Aamodts qw., Knud Anderssen Øverbø, Jon Aamodts qw., Guro Øverbø, Ragnild og Saave Skorre, Torvild Exhvam, Aslack Øverbøs qw. og Aasmund Sugaarden.
Døbt: Tore Rugbergs barn Kaldet Svanou. (Svanaug Thoresdatter)
Faddere: Torgier Subø, Ole Knudssen Øverbøe, Birgit Vanbeck, Hæge Skorre og Margit Skorre.
Introducered: Ole Trondssens og Ole Bosbøens qvinder.

Den 18de Søndag efter Trefoldighet (Trinitatis), 12/10-1732. Sillejord Hoved Kirche.
Communicantes: Tov Nerissen og qw., Tov Dales qw., Rønnov Dale, Ole nedre Bræckes qw., Tord Egiltvedts qw., Gunnild Verpe, Tov Toes qw., Ole Verpes qw., Ole Strand, Kittil Biørnssen,
Ole øvre Bræckes qw. Søn Ole og datter Kari, Halvor nedre Bræckes qw., Niculs Hegnas qw., Hans Hegenes qw., Amund Vindals qw., Ole Vefald, Iver Sandas qw. (og) datter Anne,
Ole Sandas qw., Guro og Torbiør Vefald, Torkild Øverbøs qw., Kari Li, Helie Hvalsgaards qw., Gunder Sønstetvedts qw., Halvor Giermundssen, Niels Gaasedal, Ole Østetvedts qw., Kirsti Persd.,
Kittil Graver, Ole Soteruds qw., Salve Øverlands qw. samt Søn Erick og datter Margit, Østen Sundsbarms qw., Rollev Backens qw., Anders Kivles qw., Birgit Olsd., Østen Gamlestuels qw.,
Ingebor Soterud,  Aslaoug Midbøen, Guri Aslacksd., Gisle Rui, Svend Sondressen og Ingebor Olsd. Bræcke.
Introducered: Tord Nordgaardens og Ole Soteruds qvinder.
Døbt: Tov Strands barn kaldet Biørn. (Bjørn Tovsen)
Faddere: Aslack Rugtvedt, Ole Strand, Asloug Toe, Torlid Olsd. og Torild Gundersd. Vefald.
Døbt: Tov Ruis barn Kaldet Raamund. (Raamund Tovsen)
Faddere: Ole Rui, Amund Oppebøen, Halvor ditto, Gro Nordgaarden og Jorand Rødningen.
Døbt: Knud Svendssens barn kaldet Svend. (Svend Knudsen)
Faddere: Ole Tvetten, Erick Øverøand, Gunnild Kaasen, Torbiøn Tvetten og Asgier Andersd.
Publique Absolvered: Soldat Kittil Christianssen Graver, som grovelig imod det 6te bud ved begangene Leiermaal med eget Sødskende barn hafde.

Den 16de Octobr. 16/10-1732. Hr. Grøgaard i Sillejords Kirche ...
Copulerede: Soldat Kittil Olssen Verpe og Liv Raamundsd. Oppebøen.

19de Søndag efter Trinitatis,  19/10-1732.
Forbøn for: Asloug Ovensd. Midbøen som var meget Svag.
Communicantes: Even Aarhuus og qw., Dordi Graver og hendis tvende Døttre, Gunder Enderuds qw., Sigri Vindalen, Biørn Vefalds qw., Ole Gunderssen Vefalds qw., Giermund Aasens qw.,
Ingebor Klomsett, Svennung Sundsbarms qw., Christian Gravers qw., Anne Rougberg, Saamund Slettestuels qw., Torvild Kaase, Guro Torvildsd og Todne Aasen.
Døbt: Hans Hæggenæs barn, kaldet Ingebor. (Ingeborg Hansdatter)
Faddere: Ole Gunderssen Vefald, Kittil Kittilssen, Rollev Gunderssen, Torvild Vefald og Torild Gundersd. ditto.
Introducered: Hans Hægnas qvinde.

Løverdagen før 20de Søndag efter Trinitatis, 25/10-1732. Hr. Grøgaard i Ommisdals Annex Kirche.
Communicantes: Aadne Aamodt og qw., Aadne Skorre, Anders Øverbøs qw., Aasmund Ruis qw., Aavold Veehuus, Anne Torgiusd. paa Nordbø, Egild Berges qw. med Sønner Tosten og Ole,
Eli Knudsd. paa Subø, Egild Grasbecks qw., Gunnild Amundsd. paa Moen, Gunbiør Halvorsd. Rui, Gregar Hvammens qw., Halvor Svinum, Hæge Houceli, Hæge Gibøen, Jon Sollis qw.,
Jon Svendssen Lias qw., Jon Gunderssen nedre Aamodt, Jon Halvorssen Hamstejord, Kittil Gibøens qw., Kittil Nordbøs qw., Knud Øverbø, Ole og Lavrants Dyrland og qvinder, Magnus Skinderlands qw.,
Margit Olsd. paa Graver, Neri Svinums qw., Ole Rindes qw., Ole Anderssen og Ole Tostenssen Sellestad og qvinder, Ole Tordssen Harrang, Ole Evensrue moen, Poul Hommelis qw.,
Svennung Backens qw., Tommes Sollis qw., Tosten Vehus qw., Tord Harrang, Tord Fossums qw., Tov Anderssens qw., Tarrald Biaaens qw., Torgrim Halvorssen Tios qw., Tord Olssens qw.,
Villum Brynnildssens qw., Vetle Moens qw., Vetle Jonssen Vasbeck, Ole Bøles qw., Tiøstov Tioes qw., Aasmund Backen, Guro Graver, Ole Sudgaardens qw., Jon Traers qw., Salve Næsgravs qw.,
Knud Lansvercks qw., Biørguv Hødals qw., Lavrants Hvindsvolls qw.
Døbt: Niculs Sugaardens barn kaldet Sigri. (Sigrid Niculsdatter - Sigrid Nilsdatter)
Faddere: Ole Aasmundsen, Ole Berge, Anne Berge, Sigri Norbø og Svanou Nordgaarden.
Døbt: Halvor Øvrebøs u-ægte barn kaldet Birgit. (Birgit Halvorsdatter)
Faddere: Villum Brynildsen, Knud Andersen, Margit Vallop, Hæge Sellestad og Guro Groven.

20de Søndag efter Trinitatis, 26/10-1732. Hr. Grøgaard i Fladals Kircke.
Communicantes: Ougund Vastvedt og qw., Gisle Haabreshvams qw., Even Nattedals qw.,Ole Klevens qw., Corporal Anders Jonsens qw., Ole og Ole Bringen og qvinder. Neri Vaales qw.,
Niels Tofsen paa Kleven, Trond Skeies qw., Ole Bøles qw., Aslack Røertvedts qw., Neri Lien, Helie Liens qw., Gisle Ækres qw., Halvor Blekas qw., Gisle Blekas qw., Gunder Skorvelis qw.
Ole Svartdals qw., Ole Backens qw., Lars Aakres qw., Halvor Heideiord, Mallene Rui, Aslack Østgaardens qw., Ouve Ejusaas qw., Even ditto qw., Gunder Midbøens qw., Tommes Raadstuen og qw.,
Gregar Aase og qvinde.
Introducered: Halvor Blekas og Gunleick Bachens qvinder.

Alle Helgens Dag, (lørdag) 1/11-1732. Sillejords Kirche.
Communicantes: Guttorm Manums (Manheim) qw. Aslack Gaasedals qw., Gro og Anne Garvig, Jørgen Giuves qw., Ole og Kittil Graver, Tallev Lovald, Ole Øhreflaats qw., Halvor Andersen,
Raamund Aarhus, Ole Rødningens qw., Eli Flaati, Amund Oppebø og Søn Halvor, Endre Halvorsen, Knud Torgrimsen, Ole Vestmands qw., Ole Kittilsen Ny Ødegaard, Kittil Olsen Verpes qw.,
Anne Olsd. Verpe, Erick Yttrenæs, Aasild ditto, Asloug Svennungsd. på Giuve, Aase Li, Guro Olsd. paa Vefald, Aslack Klomsetts qw., Ole Reinstuels qw., Sondre Gravers qw. med børn Tord,
Gunnild og Margit, Svennung Toldnes qw., Kittil Bræcke, Knud Svendsens qw., Gunnild Larsd., Harrald Berg og Hustrue Asloug og Torvild Hvalsgaard, Asgier Garvig, Neri Toresen Udgaarden,
Guro Tovsd., Margit Backen, Torvild Vefald, Asloug Tommesd., Eielev Verpe, Tallev Sondresen, Gunleick Halvorsen, Ole Rui og Døttre Tarand og Aadbiør, Anne Amundsd., Anne Heliesd. Dale,
Rollev Gundersen Vefald, Liv Steensrud.
Introducered: Knud Svendsens qvinde.

21de Søndag efter Trinitatis, 2/11-1732 (Sillejords Kirche).
Communicerede: Guro Andersd., Halvor Loftsgaarden og qw., Ole Loftsgaarden, Sigur Backen, Gunnild og Guro Kivle, Ole Verpe, Aslack og Ingebor Li, Ole Garvigs qw., Margit Toldnes,
Margit Halvorsd. Gaasedalen, Margit Manum (Mannheim), Christian og Barbro Giuve, Anne Sloth, Aslack Klomsetts qw., Christentse og Gunnild Veenaas, Svend Gunnersens qw.,
Halvor Oppebøs qw. samt børn Jens, Anne og Turie, Ole og Tov Aasen, Svanou og Gunnild Aasen, Aasmund Sondresen, Asloug Andersd. paa Toldnes og Sigri Sundsbarm.

22de Søndag efter Trinitatis,  9/11-1732 (Sillejords Kirche).
Communicantes: Engebret Dalene og qw., Birgit Knudsd., Torvild, Margit og Helge paa Loftsgaarden, Halvor Qvisliens qw., Tord Tvingelis qw., Lavrantz Midbøs qw., Ole Svendsen,
Jacob Kaasa qw. samt Søn Jens, Even Grovens qw., Sondre Graver, Anders Hougens qw., Asloug Oppebø og datter Kari, Asloug Torvildsd., Marthe Olsd., Todne Eiesanden, Ole Lyckas qw.,
Hans Næs qw., Svend Biørge, Knud Gundersen, Trond Biørges qw. og datter Margit, Jon Aasens qw., Elev Kaslands qw., Kittil Heljesen paa Rugtved, Guro og Helge Rugtved,
Tallev Grovens qw., Halvor Fiøstofts qw., Asloug Andersd., Guro Raugberg.
Introducered: Svend Udgaardens qw. Barbro.
Døbt: Ole Eenersen Ohreflaats barn, kaldet Dordi. (Dordi Olsdatter)
Faddere: Gunder Enderud, Engebret Dalene, Amund Garvig, Torbiør Garvig og Asloug Tormoesd.

23de Søndag efter Trinitatis, 16/11-1732 (Sillejords Kirche).
Communicantes: Svend Klomsetts qw., Tore Jensd. Kaasen, Asgier Hougen, Ole Tveten og qw., Anders Fladhus qw., Ole Haavarsens qw., Svanoug Lille Aasen, Hans Meiers qw. og
Asgier paa Aarhuus.
Giort forbøn for: Aslack Rugtvets og Helgje Garvigs qvinder som ere Svage.
Introducered: Tov Strands qvinde Asloug.

Den 18. November, 18/11-1732.
Trolovede: Soldat Ole Svennungsen og Liv Tallefsd Skarpedale. Forloverne for skyldskab vare Kittil Dale og Helje Nøsteteig.

24. Søndag efter Trinitatis, 23/11-1732.
Overstaaet (begr.): Encken Ragnild Svensd. Næs.

Den 27. November af Grøgaard, 27/11-1732.
Døbt: Ole Andersen Rødningens barn kaldet Karen. (Karen Olsdatter)
Faddere: Halvor Udgaarden, Svend ditto, Halvor Amundsen Oppebø, Kistren Midbø og Guro Andersd.

Løverdagen før 24de Søndag efter Trefoldighed søndag, 22/11-1732. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Even Mindisjord og Ole Skies barn, som var Svage.
Communicantes: Gunvor Jensd., Gunnild Andersd., Biørn Sundbø og qw., Ole Skarrerud, Torbiørg Haabershvam, Torgius Vastvedt, Hans Hougstuels qw., Asloug Steenulsd.,
Niels Christensen, Halvor Espelis qw., Biørn Svalestu og qw., Guri og Anne Heidjord, Halvor Svalestu, Tord Halvorsen, Jorand Christensd., Biørn Fremgaarden, Lisbet Aase,
Engvold Giedaas qw., Neri Sikies qw., Gunleick Backens qw., Sigri Aasmundsd., Hæge Akre, Gunleick Hansens qw., Asloug Rørtvedt, Anne Eenersd., Kittil Liens qw., Jorand Lien,
Asbiør Gundersd., Guri Flaati, Lars Poulsens qw., Gro Tostensd., Signe Bleka, Even Møcklestue og qw., Ole Ebbesens qw. samt Søn Ebbe, Knud Hougstue og qw., Christence Møcklestue,
Jon Svenkesen, Liv Halvorsd., Torkild Sundbøs qw., Tov Østgaards qw., Kittil Dales qw., Ingebor Dale, Tov Skeies qw., Ole Tangens qw. samt Søn Ebbe, Ole Andersen, Helie Nattedal og Søster Gro,
Guttorm Vastvedt, Ole Olsens qw., Torgier Aakres qw., Christen Vaales qw., Aasmund Liens qw., Leuv (Leif) Houkedals qw., Liv Heliesd., Birgit Lien, Todne og Andi Bekhuus.
Døbt: Ole Bringens barn kaldet Svend. (Svend Olsen)
Faddere: Torgier Bekhuus, Torbiørn Haabershvam, Turi Vastvedt, Gunnuld Aakre og Sigri Bringen.
Cop: Soldat Gunleick Svartdal og Ingebor Svendsdatter.

24de Søndag efter Trinitatis, 23/11-1732. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Aasild Mickelsd. paa Rinde, Anne Tostensd. Vehuus, Andi Svennungsd. paa Vetterhus, Anne Anne Olsd. Qvistuel, Birgit Olsd. paa Skorre, Guro Zacriesd. Næsgrav,
Gro Jonsd. ditto, Gunnild Niculsd. Qvistuel, Helie Qvistuels qw., Hæge Torvildsd. Exhvam, Hæge Niculsd. Sugaarden, Torgier Næsgrav, Ole Backens qw., Ole Vasbecks qw., Ragnild Solli,
Sønneve Abelsd., Svend Nordgaarden, Svanou Nordgaarden, Tore Colbiørnsen Myrebøs qw., Børte Hansd., Jorand Bosbøs qw., Ingebor og Guro Dyrland, Joran Jonsd. paa Nordbø og
Margit Vasback.

1ste Adwents Søndag, 30/11-1732 (Sillejords Kiercke).
Communicantes: Tore Klomset, Guro Svendsd. Groven, Gro ditto, Anne Hansd., Helie Halvorsen Hvalsgaard og qw., Knud Klomsets qw., Borgil Svennungsd., Kittil Ny Ødegaards qw.,
Marte Sørensdatter i Præstegaarden, Envold Kittilsen og qvinde.
Introducered: Ole Rougbergs qvinde.
Giort Forbøn for: Aslack Rougtvedts qvinde som er Svag.

Løverdagen før 2den Søndag i Advent, 6/12-1732. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Introducered: Niculs Sugaardens qvinde.

2den Søndag i Adwent, 7/12-1732. Fladdal Annex Kircke.
Communicantes: Vegleick Kittilsens qw., Asloug Skeie, Eielev og Gunloug Nattedal, Torgier Rørtvedt, Asloug Svenckesd., Torbiørn Vaales qw., Gunne Jensd., Jyri Aslacksd.,
Kittil Veglicksen, Even Mindesjords qw., og Margit Jonsd.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Soldat Olle Svennungsen og Liv Tallefsd. Dale.

3die Søndag i Adwent, 14/12-1732. Sillejord Hoved Kirche.
Communicantes: Hr. Grøgaard, Mickel Olsen og qw., Tord Nordgaardens qw., Gunnild Hansd., Aslack Meeaas.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Soldat Ole Svennungsen og Liv Tallefsd. Dale.
Introducered: Trond Biørges qw. Asgier.

4de Adwents Søndag, 21/12-1732. Sillejords Kircke.
Giort Forbøn for: Aase Lies datter Johanne, som var meget Svag.

2den Juule Dag, 27/12-1732. Fladdals Kirche.
Lyst til Ægteskab 3nde gang for: Ole Svennungsen og Liv Tallefsd.
Trolovet: Jon Hamseiord og Birgitt Lien. Manden forhen gift og fremviiste rigtighed for skiftets holdelse.

3die Juule Dag, 27/12-1732. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kirche.
Trolovet: Soldat Ole Berge og Ragnild Olsd. nedre Skorre. Cautions mænd: Aslack Øverbø og Ole Sellestad.
Levert fra Velagte Hr. Brigadier Frølich, permisions Zeddel til Ægteskab.
Copulation (viet): Soldat Ole Rougberg og Asloug Andersd. Kivle.

Søndagen der efter, 28/12-1732.
Viede: Søvren Mogensen og Kirsti Davidsd.


1733.

Ny Aarsdagen, 1/1-1733. Fladdals Kircke.
Introducered: Ole Bringens qvinde.
Cop: Soldat Ole Svennungsen og Liv Tallefsd. Dale.

Hellig Trei Konger Dag, 6/1-1733.
Introducered: Ole Rødningens og Hans Høggeses Qvinder.
Giort Forbøn for: Lars Jonsen Næses qvinde Mette, Ole øvre Bræckes datter Ingebor, Ole Sandas et og Christian Gravers tvende børn, som alle vare Svage og Skrøbelige.

1ste Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag, 11/1-1733.
(Ingen personer nevnt. G.S.)

Taksigelses Fæsteens Dag, 13/1-1733. Sillejords Hoved Kircke.
Forbøn for: Ellev Kaslands Søn Kittil, Hans Hans Torgiusen Li, Margit Olsd. Rouberg, Asgier Rollefsd. Backen, Kittil Biørnsen paa Mannum og Amund Bertofsens qvinde, som var Svage.

2den Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag, 18/1-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Kittil Lille Aasens qw. og Søn Svend.
Giort Forbøn for:  Mæthe Næs, Asgier Backen, Ingebor Ny Ødegaard, Folqvar Verpe og Kittil Biørnsen Manum (Manheim), som alle var Svage.
Introducered: Christian Gravers qw.
Døbt: Amund Vindalens barn kaldet Anne. (Anne Amundsdatter)
Faddere: Tord Nordgaarden, Guttorm Manum, Erick Næs, Ingebor Gaasedalen og Gro Biørnsd.

Den 29de Januarj, 29/1-1733. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Døbt: Hans Meyers Barn kaldet Peter. (Peter Hansen Meyer)
Faddere: Halvor Loftsgaarden, Ole ditto, Barbara Udgaarden, Marte Sørensd. og Barbara Giuve.

Søndagen Septiagesima, 1/2-1733. (Sillejords Kircke?)
Giort Forbøn for: Salve Øverlans qvinde, Ole Vestmand, Ole Aarhuses qw. og Guro Andersd. paa Udgaarden, som var Svage.

Den 21 January forhen stod ieg selv over paa Kirckegaarden, 21/1-1733.
2 Begr: Svend Tordsen og Knud Gundersen fra Biørge, var ved alder hver 21 Aar.
Begr: Ingebor Bræcke ved 19 Aar.
Begr: Et barn ved navn Ragnild Øverbø 1 1/2 Aar.
Begr: Johanne Li, 8 Aar.
Begr: Margit Olsd. Roeberg, 11 Aar.
Begr: Tormo Li, 59 Aar.
Begr: Kittil Elevsen Kasland, 2 Aar.
Begr: Tov Roubergs barn Ole, 1 3/4 Aar.

Den 28. ditto, 28/1-1733.
Begr: Anders Verpes Encke Gunnild, ved alder 46 Aar.
Begr: Christian Gravers barn Kittil, 2 Aar.
2 Begr: Ole nedre Bræckes og Ole Gundersen Wefalds børn hver 7 Uger.

Kyndelsmesse Dagen, 2/2-1733.
Giort Forbøn for: Salve Øverlans qvinde, Ole Vestmand, Ole Aarhuses qw., Guro Andersd.
Introducered: Tov Rougbergs qvinde.

Fastelawn Søndag, 15/2-1733.
Blev af Capelanen gudstieniste forretted i Annexet Fladdal.
Forbøn for: Even Nattedal, Halvor Hougsvold, Halvor Svartedals qw., og Knud Svendsen paa Hougsvold, som alle var Svage.
Communicantes: Aasov Olsens qw., Christoffer Bringsdals qw., Halvor Aasens qw., Halvor Backens qw.
Døbt: Ole Svennungsen Dales barn kaldet Svennung. (Svennung Olsen)
Faddere: Jon Hamseiord, Jon Kleven, Margit Siljudale, Gunnild Kleven og Anne Heidejord.
Døbt: Gisle Ækers (Åkres) barn kaldet Kari. (Kari Gislesdatter)
Faddere: Targier Aakre, Neri Vaale, Torgius Wastvedt, Gunnild Næsgrav og Todne Beckhus.
Lyst til Ægteskab 1. gang for: Jon Halvorsen Hamseiord og Birgitt Nerisd. Lien.
Cop: Kittil Vegleicksen og Ragnild Halvorsdatter.

Løverdagen forhen (tidligere), 14/2-1733.
Forrettede Hr. Torgius guds tieniste i Ommisdal.
Introducered: Biørn Ruis qvinde.
Døbt: Egild Schulledalens Barn kaldet Lisbet. (Lisbeth Egilsdatter)
Faddere: Egild Berge, Jon Myrebøen, Ole Berge, Tarrand Traen og Saave Skarre.
Døbt: Tore Øverbøes Barn kaldet Sigri. (Sigrid Thoresdatter)
Faddere: Jon Aamodt, Tiøstov Tioes, Ole Knudsen, Ingebor Aamodt og Svanov Nordgaarden.

1ste Søndag i Faste, 22/2-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anne Møcklestuen i Fladdal, Ole Bræcke, Margit nedre Bræcke, Gunnild Hegna og Birgit Klomset, som var Svage.
Introducered: Kittil Olsen Werpes qw.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Vefald og Kari Tiøstovsdatter.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Jon Halvorsen Hamseiord og Birgitt Nerisd. Lien i Fladdal.

2den Søndag i Faste, 1/3-1733. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Anne Møcklestuen i Fladdal, Engvold Giedaasens Søn Ole, Mette Næs, Guro Groven, Jens Oppebøen, Amund Oppebøens Søn Jens,
Ole øvre Bræckes datter Kari, og Gunnild Tommesd. Møcklestuen, som alle er Svage.
Communicantes: Lars Jonsen Næs.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Jon Halvorsen Hamsejord og Birgitt Nerisd. Lien.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Wefald og Kari Torgiusd.
Døbt: Asgier Hougens u-ægte barn kaldet Anne. (Anne Asgiersdatter)
Faddere: Niels Svendske, Asbiørn Loftsgaarden, Tov Aasene, Kari Øverland og Margit Øverland.

Løverdagen før 3 Søndag i faste, 7/3-1733. Ommisdal Kircke.
Capelanen Hr. Torgius Grøgaard da forretted guds tieniste i Ommisdals Kircke.
Døbt: Helie Liens barn kaldet Helie. (Helie Heliesen - Helie Heliesdatter)
Faddere: Salve Næsgrav, Jon Myrebø, Gro Dyrland, Svanov Vetterhus og Anne Svartdal.
Døbt: Ole Sellestads barn kaldet Torgius. (Torjus Olsen)
Faddere: Ole Rinde, Tosten Berge, Tarrand Traer, Margit Wallop og Marthe Sellestad.
Troloved: Soldat Halvor Halvorsen med Margit Andersd. Forlovere: Jon Traer og Ole Rinde.

3die Søndag i Faste, 8/3-1733. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Ole Halvorsen og qw., Margit Aavoldsd., Mallene Rui, Kittil Veglecksens qw.
Introducered: Gunleick Svartdals qvinde.
Forbøn for: Halvor Hougsvolds Qvinde, saa og for Halvor Svartdals qw., Tov Bleka, Christopher Bringsdalen og Ole Backens yngste datter Ingebor, som ere Svage.
Døbt: Biørn Fremgaardens barn kaldet Elen. (Ellen Bjørnsdatter)
Faddere: Corporal Anders Jonsen, Knud Hougstuen, Ebbe Olsen Raadstu, Aase Ouversdatter og Gunvor Jensd.
Døbt: Halvor Espelies Barn kaldet Asloug. (Aslaug Halvorsdatter)
Faddere: Biørn Svalestuen, Kittil Lien, Niels Christensen, Helge Lien og Christence Møcklestuen. Var Hiemmedøbt.

Midfaste Søndag, 15/3-1733. Sillejords Kirche.
Prædickede ieg selv her hiemme og Hr. Torgius stod for alteret.
Forbøn for: Mette Næs, Gunleick Andersen Werpe, Asloug og Aase Halvorsdøttre Hvalsgaard, Ole Tofsen Klomsets Søn Tov,
Jens Oppebøen og Birgit Rødningen, som alle ere Svage.
Døbt: Ole nedre Bræckes barn kaldet Ragnild. (Ragnild Olsdatter - Ragnhild Olsdatter)
Faddere: Halvor Bræcke, Ole Gundersen Vefald, Ole øvre Bræcke, Kirsti Klockers og Ragnild Heglia.
Døbt: Ole Tofsen Klomsets barn kaldet Biørn. (Bjørn Olsen)
Faddere: Knud Klomset, Svend Klomset, Anne Rouberg, Anloug og Jorand Rødningen.
Introducered: Torkild Øverbøes, Tov Kodde og Amund Vindalens qvinder.
Cop: Ole Halvorsen Wefald og Kari Torgiusd.

Den 19 Marti, 19/3-1733.
Troloved: Tord Graver og Christence Møcklestuen af Fladdal.
Troloved: Torgier Rørtvet og Lisbet Gregarsdatter.

Den 22. Marti, 22/3-1733. (Trolig på prestegaarden. G.S.)
Troloved: Aavold Angre og Guri Zacrisdatter fra Ommisdal.

Søndagen efter midfaste (5. sønd i faste), 22/3-1733. Sillejords Kirche.
Forbøn for: Trond Biørges tvende børn, Else og Ingebor, Tov Toes Søn Gunleick, Tov Biørnsen Strands datter Tore, Anund Slottes qvinde Sigri, Tov Koddes barn Peter,
Østen Gamlestuels barn Ingeri, som alle var Svage.
Introducered: Ole Lyckas Qvinde.
Begr: Svend Klomsets barn (?) og Halvor Oppebøens Søn Jens.

Marie Bebudelsesdag, 23/3-1733. Sillejords Kircke.
Introducered: Ole Tvettens qw.
Begr: Saa blev og overstaaet nedre Bræcke og Wefald Børnene av mig selv (sognepresten Peder Jonssøn Bruun).

Palme Søndag, 29/3-1733. Sillejords Kircke ("Her hiemme").
Introducered: Østen Gamlestuels og Hans Næses qvinder.
Troloved: Ebbe Olsen og Tore Kaasen.

1te Paascke dag, 5/4-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Amund Vindalen, Guttorm Mannums Søn Tord, Tollev Grovens lille datter Ingebor, Ole Rødningens datter Kari, og Ole Garvigs qvinde.
Døbt: Guttorm Mannums barn kaldet Guro. (Guro Guttormsdatter)
Faddere: Aslack Rugtvet, Halvor Bræcke, Kittil Biørnsen, Asloug Strand, og Torild Vefald.

Anden Paaske dag, 6/4-1733. Fladdals Kirche.
Communicantes: Torgier Bekhus qw., Mickel Ruis qw., Jon Tostensens qw., Ole Engvoldsen Giedaasen, Gamble Ole Bringen.
Forbøn for: Signe Aasen, Halvor Hougsvold, Ole Bringens Søn Kittil, Tov Bleka og Turi Ouversdatter, som ere Svage.
Introducered: Gisle Ækres (Aakres. G.S.) og Ole Svennungsen Dales qvinder.
Cop: Jon Hamseiord og Birgit Lien.
Begr: Even Nattedal.
Begr: Svanov Hougsvold.
Begr: Saave Svartdal.
Begr: En gammel qvinde paa Ækre (Aakre) i Mandal.
Begr: Gisle Ækres barn.

Tvende Paaske dag, 7/4-1733. Ommisdals Kircke.
"Forrettede Hr. Grøgaard atter guds tieniste i Ommisdal."
Communicantes: Aslack Øvrebøs qw., Ole Tostensen Sellestads qw., Villum Brynildsens qw.
Forbøn for: Sergiant Reines Søn Jonas, og Tord Fossum, som er Svage.
Døbt: Villum Brynildsens barn kaldet Gunnild. (Gunhild Villumsdatter)
Faddere: Aslack Øverbø, Aadne Skorre, Høge Skorre, Aasild Rinde og Margit Røniam.
Introducered: Helje Qvistuels qvinde.
Døbt: Gregar Hvammens barn kaldet Tosten. (Torsten Gregersen)
Faddere: Egild Berge, Ole Tostensen Sellestad, Ole Berge, Sigri Subø og Saave Skorre.

1ste Søndag efter Paaske, 12/4-1733. Sillejords Kircke.
Introducered: Ole Reinstuels og Ole Øfstetvets qvinder.
Forbøn for: Anloug Olsd. og Knud Klomsets Søn Ole.

Den 16de April, 16/4-1733. Fladdal. (Ikke innført i kirkeboka før i slutten av juli s.å.!).
Begr: Een gammel qvinde navnlig Signe Aase ved alder 76 Aar.

Den 18de April, 18/4-1733*.
Cop: Soldat Gunleick Halvorsen lille Aasen og Anne Kittilsdatter.
*(Noe usikker dato, da presten hadde glemt å føre inn vielsen. Da han førte den inn i slutten av september, skrev han at vielsen var 18. april. G.S.)

2den Søndag efter Paaske, 19/4-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Knud Klomsets yngste barn Ole, som var Svagt.
Communicantes: Niels Egeqvist og qw.
Introducered: Ole Tofsens qw.
Efter Prædiken Døbt: Et u-ægte barn, Neri Tofsen og Guro Tovsdatter tilhørende kaldet Liv. (Liv Nirisdatter - Liv Nerisdatter)
Faddere: Aslck Klomset, Østen Gamblestuel, Tov Giermundsen Aasen, Asloug Klomset og Kunnild Kivle.

Løverdagen før 3die Søndag efter Paaske, 25/4-1733.
.. da messe og guds Tieniste var berammet i Ommisdals Kircke at skulle forrettes, var mand aldelis hindret af Sneeløsning og vand-flom saa den messe den Tid over maatte opsettes,
formedelst ei Kundet frem kommen.

3die Søndag efter Paaske, 26/4-1733. Forretted Hr. Grøgaard guds tieniste i Fladdals Kircke.
Communicantes: Gunder Piperuds qw., Birgit Nattedal med døttre Eielev, Gunloug og Gro, Aslack Rørtvedts qw., Jon Hamseiord og qw., Even Møcklestuens qw., Margit Reiersd. Østgaard.
Døbt: Torbiørn Vaales barn kaldet Kirsti. (Kirsti Torbjørnsdatter)
Faddere: Even Møcklestue, Lars Ebbesen, Ebbe Olsen, Gunnild Skeie og Dordi Olsd.
Døbt: Niels Barstads barn kaldet Sigri. (Sigrid Nilsdatter)
Faddere: Ole Backen, Neri Lien, Niels Christensen, Ronnov Barstad og Signe Bleka.
Forbøn for: Halvor Hougsvold og Gunleick Bleka.
Introducered: Halvor Espelies qw.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Torgier Aslacksen Rørtvedt og Lisbet Gregarsd. Aasen fra Fladdal.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Torgier Amundsen og Guro Olsd. Groven.

Den 30te April, 30/4-1733. Fladdal. (Ikke innført i kirkeboka før i slutten av juli s.å.!).
Begr: Lars Jonsen Næss qvinde navnlig Mætte (Mette) ved alder 78 Aar.

Den Store amindelige Bede Dag, 1/5-1733.
Forbøn: for en Siug navnlig Turi Ouversdatter fra Fladdal.

4de Søndag efter Paaske, 3/5-1733.
Communicantes: Mickel Olsens qw., Halvor og Svend Udgaarden og qvinder, Anders Kivles qw., Anne Rougberg, Iver Sandas qw. samt datter Anne, Even Aarhuus qw.,
Giermund Aasens qw., Ole, Svend og Asbiørn Loftesgaarden, Birgit Jonsd., Tov Koddes qw., Ingebor Haagensd., Anne Amunsd., Margit Nielsd., Signe Sondresd.,
Liv Backen, Guro Torvildsd og Birgit i Præstegaarden.
Publique Absolveret: Neri Toresen for Leiermaal med Guro Tofsdatter i Udgaarden.
Forbøn for: Torgier Soteruds qw., som er Svag.
Introducered: Ole Kittilsen nedre Bræckes qvinde.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Torgier Amundsen og Guro Olsd. Groven fra Ommisdal.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Torgier Aslacksen Rørtvedt og Lisbet Gregarsd. Aase.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Tord Sondresen Graver og Christence Sørensdatter Møcklestue.

5te Søndag efter Paaske, 10/5-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Aase Li, Guro Andersd., Gunnild og Guro Kivle, Asloug Midbøen, Tov To og qw., Christian Gravers qw., Aslack Rugtvet, Kittil og Guro Rugtvet, Ole Sandaa qw.,
Ole Gundersen Vefalds qw., Halvor Andersen, Biørn Garvigs qw., Amund og Asloug Garvig, Gunder Enderuds qw., Ole Bræckes qw. og Søn Ole, Tov Hegnas qw.,
Rollev Backens qw., Kittil Kittilsen, Kittil og Tov Strand og qvinder, Aslack Gaasedals qw. og Søn Niels, Salve Øverlands qw. med Søn Erick og datter Margit, Liv Larsdatter,
Gunnild Hegnæs, Halvor Amundsen, Knud Torgrimsen, Gunleick Halvorsen, Guro Meaas, Knud Svendsens qw., Ole og Erick Rui, Svend Klomsets qw., Tollev Lovalds qw.,
Torvild Lovald, Rasmus Jermundsen, Harrald Bergs qw., Lisbet Scheidener.
Forbøn for: Torgier Soteruds qvinde og Aasmund Sondresen, som begge er Svage.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Torgier Amundsen og Guro Olsd. Groven fra Ommisdal.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Torgier Aslacksen Rørtvedt og Lisbet Gregarsd. Aase fra Fladdal.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Tord Sondresen Graver og Christence Sørensdatter Møcklestue i Fladdal.
Introducered: Guttorm Mannums qw. Gunnild.
Døbt: Tov Øverlands barn kaldet Helge. (Helge Tovsen - Helge Tovsdatter)
Faddere: Ole Garvig, Hans Lia, Kittil Bræcke, Kirsti Klockers og Gunnild Hæggenes.

Den 10de May, 10/5-1733. Sillejord. (Ikke innført i kirkeboka før i slutten av juli s.å.!).
Begr: Biørn Garvigs datter Gunnild ved Aar 9.

Christi Himmelfarts Dag, 14/5-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Torbiør Olsd., Dordi Graver, Ole og Kittil Graver, samt døttre Bergit og Margit Graver, Guttorm Mannums qw., Helge paa Rugtvet, Ole Verpes qw.,
Ole Andersen Verpe, Eielev Verpe, Ole Garvigs qw., Torgier Hæggenes, Sigri Vindal, Gro og Anne Garvig, Halvor Bræckes qw., Ole Kittilsen Bræckes qvinde,
Niculs Hegnas qw., Margit Olsd., Ole Vefalds qw., Tov Nerisens qw., Torkild Øverbøs qw., Ole Soteruds qw., Ole Vestmans qw., Aslack Klomsets qw., Halvor Fiøstofts qw.,
Êndre Halvorsen, Sigur Øverlands qw., Sondre Gravers qw., Halvor Næs qw. og datter Turi, Ole Reinstuels qw., Margit Meaas, Gisle Rui med døttre Tarand og Aadbiør,
Eli Steensrud, Todne Eiesanden, Amund Oppebøen, Jesper Veenaas qw., Tallev Grovens qw., Gregorius Kittilsen, Niels Heliesen Dale, Ole Tovsens qw., Tore Andersd.
og Kari Olsd. Bræcke.

6te Søndag efter Paaske, 17/5-1733. Sillejords Kirche.
Betienet og forrettede Capelanen Hr. Torgius Grøgaard atter her hiemme ald tieniste.
Communicanter: Svend Næs qw., Erick og Aase Næs, Kittil Verpes qw., Anne Olsd., Todne Aasen, Østen Sundsbarms qw., Marte Olsd., Tov Rougbergs qw., Helge Hegna,
Christence Veenaas, Gunnild Veenaas, Jon Aasens qw., Ronnov Dale, Ole Rødningens qw., Gunnild og Margit Groven.
Publique Absolveret: Astri Hougen for Leiermaal med Raamund Aarhus, Ligesaa Guro Tofsd. for Leiermaal med Neri Toresen Udgaarden.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Tord Sondresen Graver og Christence Møcklestuen fra Fladdal.

Den 17de May, 17/5-1733. Sillejord. (Ikke innført i kirkeboka før i slutten av juli s.å.!).
Begr: En Ældgammel giente ved navn Borgild Svennungsd. aldrend 61 Aar.

Den 20de Maj Communicerede Capitain de Armes Barent(?) Henriksen i Sillejords Hoved Kircke.

Den 20de May, 20/5-1733. Sillejord. (Ikke innført i kirkeboka før i slutten av juli s.å. G.S.).
Begr: Pige Mari Soterud, 31 Aar.

Første Pinse Dag, 24/5-1733. Sillejords Kircke.
Forrettede ieg selv guds tieniste her hiemme og var da inted vidre end ordinair at bestille.

Anden Pinste dag, 25/5-1733. Fladdals Kircke.
Ved Hr. Grøgaard.
Introducered: Biørn Fremgaardens og Gregar Raadstuens Qvinder.
Forbøn for: Aslack Rugtvets qw., Christopher Brings Dalen, Ole Svartdal og qvinde, som var Svage.
Communicantes: Lars Aakres qw., Neri Lien, Hans Hougstuels qw., Engvold Kittilsens qw., Ole Bøles qw. og hans Moder Guro, Halvor Svartdal, Ougen Vastvets qw., Trond Skeies qw.,
Ole Tangens qw., Tommes Raadstus qw., Kittil Dales qw., Ingebor Dale, Engvold Giedaasens qw., Halvor Espelis qw., Ole Giedaasen, Guro Vraalsd., Anders Midbøe, Ole Ebbesens qw.,
Johannes Zacarisen qw., Jon Svenkesen, Ole Zacrisens qw., Jon Olsen Kleven, Ougundsen Vastvet, Ole Andersen Hougen, Torbiørn Gislesen Haabershvam, Niculs Thommesen,
Egild Haabershvam, Jesper Kittilsen Lia, Biørn Framgaarden og Tov Ebbesen.
Døbt:  Gunleick Dales barn kaldet Peter: (Peter Gulliksen)
Faddere: Biørn Fremgaarden, Ebbe Hougstuen, Christian Svalestuen, Barbro Dale og Lisbet Aase.
Døbt: Efter Prædicken Døbt et barn som var et fremmet qvindfolck, sagde sig fra Ahrendal, ved navn Barbro tilhørende, Barnet blev kaldet Lorens.
Faddere: Ole Andersen, Jon Tostensen, Margit Ebbesd., Gunvor Jensd. og Asgier Tollefsd. Lien.

Tvende Pinse dag, 25/5-1733. Ommisdals Kircke.
Atter guds tieniste i Ommisdadals Kirche forrettet af Hr. Grøgaard.
Introducered: Lavrants Dyrlands og Knud Landsverks qvinder.
Forbøn for: Aslack Rugtvets qw., Ole Svartdal og qvinde, saa og for Torbiør Øverbø, Som var Svage.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Soldat Ole Egildsen Berge og Ragnild Olsd. nedre Skorre.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Aavold Asbiørnsen og Guri Zacriedatter.
Døbt: Poul Liens barn kaldet Gro. (Gro Povelsdatter - Gro Paulsdatter - Gro Poulsdatter)
Faddere: Tiøstov Tios, Ole Knudsen, Jon Myrebø, Ingebor Svinum og Aasild Tios.
Døbt: Lavrans Vindsvolds barn kaldet Aasild. (Aasild Lavransdatter)
Faddere: Svennung Backen, Knud Andersen, Guro Olsd., Gunnild Røniam og Anne Nordbø.
Copulert: Torgier Amundsen og Guro Olsd. Groven.

Hellig Trefoldigheds Søndag (Trinitatis), 31/5-1733. Sillejords Kircke.
Forrettede Hr. Grøgaard guds tieniste atter her hiemme i Hoved Kircken.
Communicantes: Jørgen Giuves qw. og Søn Christian, Asloug Øverland, Ebbe Olsen, Jacob Kaasens qw. og Søn Jens, Ole Svendsen, Biørn Vefalds qw., Torvild Vefald, Tord Igeltvets qw.,
Margit paa Mannum (Mannheim?), Amund Bertofsens qw. og datter Anne, Kirsti Pedersd., Ole Ohreflaats qw., Helie Hvalsgaards qw., Tov Dales qw., Hans Hæggenes qw., Ole Østetvedts qw.,
Gunder Sønstetvedts qw., Halvor Giermundsen, Aslack Meaas, Svennung Sundsbarms qw., Torgier Soterud og datter Ingebor, Anund Vindalens qw., Margit paa Gaasedalen, Ingebor Klomset,
Ole Strand, Ragnild Lia, Barbro Gundersd., Sigri Larsd. paa Sundsbarm, Guro Olsd. Vefald, Ole Svendsen Næs, Margit nedre Bræcke, Rollev Svennungsen Vefald, Hans Meier og qw.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Aavold Asbiørnsen Angre og Guri Zacriedatter.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Soldat Ole Egildsen Berge og Ragnild Olsd. nedre Skorre fra Ommisdal.

1te Søndag efter Trinitatis, 7/6-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Margit Li, Sigri Rougberg, Asloug Hvalsgaard, Torild Hvalsgaard, Saamund Hettestuels qw., Anne Heliesd. Dale, Hans Lias qw., Kittil Ny ødegaards qw., Ole, Tov og Svanoug Aasen,
Gunnild Torkildsd. Aasen, Trond Biørges qw. og datter Margit, Tov Oppebøes qw., Asloug Oppebø og datter Kari, Asgier paa Aarhus, Svanov lisle Aasen, Knud Klomsets qw., Ronnou Kittilsd.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Aavold Angre og Guri Zacriesd. fra Ommisdal.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Egildsen Berge og Ragnild Olsd. Skorre fra Ommisdal.

Den 13. Juny, 13/6-1733.
Copulert: Enkemand Aavold Angre og Pige Guri Zacariesdatter.*
*(Noe usikker dato, da presten hadde glemt å føre inn vielsen. Da han førte den inn i slutten av september, skrev han at vielsen var 13. Juni. G.S.)

2den Søndag efter Trinitatis, 14/6-1733. Forretted Hr. Grøgaard gids tieniste i Ommisdal Kircke.
Communicantes: Egild Berge og qw., Torgier Amundsens qw., Amund Skorres qw., Olle Tostensen Sellestads qw., Ole Andersen Sellestads qw., Jon Traers qw., Ole og Lavrants Dyrland og qvinder,
Svennung Backen og qvinder, Haavor Wandbeck og qw., Ole Skorres qw., Hæge Svendsd. Skorre, Joran Bosbøs qw., Anders Øverbøs qw., Knud Røniams qw., Ole Backens qw., Margit Wasbæck,
Tord Harrang, Guro Hansd., Margit Tofsd., Margit Biørnsd., Gunbiør Halvorsd., Biørn Ruis qw., Gunnild Hommeli, Knud Hommelis qw., Sønneve Abelsd., Dordi Egildsd., Svend Nordgaarden,
Svanou Svendsd., Tord Fossum og qvinde.
Copulered: Soldat Ole Egildsen Berge og Ragnild Olsdatter nedre Skorre.*
*(Usikker dato, da presten hadde glemt å føre inn vielsen. Da han førte den inn i slutten av september, skrev han at vielsen var i mars! G.S.)

Løverdagen forhen, 13/6-1733. Fladdals Kircke.
Forretted af Capelanen.
Forbøn for: Aasov Olsens qvinde, saa og Knud Hougstuens qw.
Introducered: Jon Nøsteteis qvinde.
Communicantes: Aasmund Lien, Aase Christensd., Christen Vaale og qw., Anne Eenersd., Gisle Haabershvams qw., Gregar Aases qw., Margit Jonsd., Torkild og Biørn Sundbø og qvinder,
Vegleick Kittilsens qw., Ole Klevens qw., Gisle Blekas qw., Ole Tofsens qw., Biørn Svalestuens qw., Halvor Svalestuen, Madame H. Wolfs, Halvor Heidiord og datter Guro, Sondre Aasen og qw.,
Gregar Raadstuens qw., Ouer Eiusaas qw., Ebbe Olsen, Dordi Olsd., Neri Sikies qw., Ole Skarreruds qw., Anloug Steenulsdatter, Jorand Christensd., Even Mindesjords qw., Ole Bringens qw.,
Gunnild Andersd., Neri Vaales qw., Ole Olsens qw., Liv Halvorsd., Jon Nøsteteigs qw., Helie Liens qw., Liv Heliesd., Even Eiusaas qw., Torgius Vastvedt, Ingebor Kleven, Kittil Liens qw.,
Gunleick Kiøtas qw., Ole Bringens qw., Ole Backens qw., Even Olsen, Anne Halvorsd., Anne Tiøstovsd., Margit Olsd., Aslack Østgaardens qw., Anne paa Rui, Gunnild Rui, Juri Bleka og
datter Signe, Biørn Fremgaardens qw., Todne og Andi Beckhus og Gunnild Lien.
Døbt: Halvor Aasens Barn kaldet Asloug. (Aslaug Halvorsdatter)
Faddere: Tov Østgaarden, Helie Lien, Even Backen, Christine Svalestuen og Gunnild Aasene.
Trolofvet: Enkemand Tord Halvorssøn med Gro Tostensdatter. Cautions mænd: Gunleick Dale og Even Møcklestuen, for rigtighed efter hans afdøde.

3die Søndag efter Trinitatis, 21/6-1733.
Prædikede ieg selv her hiemme i Hoved Kircken og Capelanen forrettede altertienisten.
Communicantes: Halvor Loftsgaardens qw., Even Grovens qw., Sondre og Svend Groven, Anders Hougens qw., Tord Tvingelis qw., Anders Fladhus qw., Ole Haavorsens qw., Ellev Kaslands qw.
Ole Rougbergs qw., Engebret Dalenes qw., Sveinung Toldnes qw., Saave Sondresd., Gro Svendsd., Anne lisle Aasen, Gunnild Larsd., Tore Jensd., Anders Gunnersens qw., Birgit Svennungsd.,
Torvild Loftsgaarden, Kristi Øverland og Aslack Li.
Døbt: Hans Meyers Barn kaldet Catrine. (Cathrine Hansdatter Meyer)
Faddere: Maren Bruun, Lisbet Scheidener, Svend Udgaarden og Tov Giermundsen.
Begr: Anloug Olsd.
Begr: Torkild Øverbøes Barn.
Begr: En ung Soldat Ole Kittilsen, hvilken af en u-lyckelig hendelse var af et field nedfaldet og slaget sig selv til døde.

Den 25. Juny, 25/6-1733*.
Cop: Tord Sondresen Graver og Christence Sørensd. fra Fladdal.
*(Noe usikker dato, da presten hadde glemt å føre inn vielsen. Da han førte den inn i slutten av september, skrev han at vielsen var 25. Juni. G.S.)

4de Søndag efter Trinitatis, 28/6-1733. Sillejords Kircke.
Introducered: Tov Øverlands qw.
Communicantes: Kittil Vefalds qw., Torkild Johannesen Verpet, Ole Tveitens qw., Ingebor Li, Rollev Gundersen Wefald, Aasmund Sondresen, Østen Gamlestuels qw., Guro Groven,
Kittil lille Aasens qw., Birgit Olsd. paa Sundsbarm, Ole Lyckas qw., Helje Halvorsen Hvalsgaard, Gunnild Kirckebraaten og Kirsti paa Eiesanden.
Døbt: Ole Sandas barn kaldet Margit.  (Margith Olsdatter)
Faddere: Iver Sanda, Kittil Vefald, Kittil Gundersen fra Bøherrit, Anne Sanda og Liv Verpe.

Marie Besøgelses Dag, 2/7-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Søvren Mogensen og qw., Askier Garvig, Halvor Qvisliens qw., og Asloug Andersdatter.

5te Søndag efter Trinitatis, 5/7-1733. Ommisdal Kircke.
Gudstieniste af Capelanen igien Forretted.
Communicantes: Tommes Solli og qw., Salve Næsgravs qw., Neri Svinums qw., Tiøstov Tioes qw., Gunnild Tostensd., Aasmund Ruis qw., Birgit Dyrland, Aasmund Sugaardens qw.,
Ole Sugaards qw., Torgius Nordbøs qw., Jon Vasbæcks qw. og Søn Wetle, Ole Groven, Knud Lansverkes qw., Ragnild Annundsd., Margit Leufsd., Torgier Subøs qw., Aadne Aamodts qw.,
Tore Myrbøs qw., Anne paa Qvistuel, Tore Øverbøs qw., Rannei Leufsdatter, Ole Harrang, Guro Dyrland, Andi Wetterhuus, Tosten Wehuus qw., Guro Røniam, Tov Andersens qw.,
Egild Grasbecks qw., Sigri Grasbeck, Aavold Angres qw., Jon Myrebøs qw., Tov Lias qw., Ingeri Jonsd., Aasild Annunsd., Hæge Niculsd., Anne Nordbø, Jon Aamodts qw., Tosten Vetterhus qw.
Ole Bosbøes qw., Stenuld Gibøen, Wetle Moens qw., Torgrim Sollis qw., Aasmund Backens qw., Kittil Nordbøs qw., Lavrants og Gunner Winshvaals qvinder.
Døbt: Sergiant Jon Reines barn kaldet Knud. (Knud Jonsen)
Faddere: Halvor Svinum, Ole Bøle, Mickel Olsen, Liv Aamot og Hæge Kittilsdatter.
Døbt: Tord Fossums barn kaldet Margit. (Margith Thorsdatter)
Faddere: Tommes Solli, Ole Harrang, Vetle Jonsen, Anne Rui og Guro Dyrland.

6te Søndag efter Trinitatis, 12/7-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Lavrans Midbøs qw., Asloug Meeaas og Margit Persd. paa Garvig.
Introducered: Hans Meiers qvinde.

Løverdagen før 8. Trinitatis, 25/7-1733. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Anne Tallefsd. paa Angre, Aavold og Anne Vehus, Margit Røniam, Poul Hommelis qw., Halvor Aamodts qw., Halvor Halvorsen, Margit Andersd., Knud Andersen,
Ole Wasbæcks qw., Aslack Øverbøs qw., Ole Trondsens qw., Ole Knudsen, Ragnild Exhvam, Aasne og Hæge ditto, Hæge Skorre, Sigri Svinum, Børte Hansd., Gunnild Niculsd.,
Torgius Andersen, Kittil Gibøens qw., Magnus Skinderlands qw., Ole Hvammens qw., Gunvor og Ragnild Lia, Guro Traer, Ole Rinde og qw., Sergiant Jon Reines qw., Egild Skulledals qw.,
Saave Skorre, Sigri Torgiusd., Mickel Johansen, Ingebor Øverbø, Aadne Skorre, Gunnild Olsd., Margit Joransd., Hans Rui, Biørn Groven, Tov Vallops qw., Ole Hvammens qw.,
Torgrim Skorre, Biørguf Gødals (Høidals) qw., Jon Traers qw., Ole Grovens qw., Tosten Berge, Ingebor Dyrland, Ole Knudsen, Ingebor Halvorsd.
Introducered: Sergiant Reines, Tord Fossums og Torgier Annundsens qvinder.
Døbt: Torgier Aamundsens barn kaldet Amund. (Amund Torgersen - Amund Torjersen)
Faddere: Ole Rinde, Aadne Skorre, Gunnild Groven, Eli Bøle og Saave Skorre.

8. Søndag efter Trinitatis, 26/7-1733. Fladdals Kircke.
Communicantes: Halvor Hougsvold, Jesper Aasenes qw., Gunleick Dales qw., Jørgen Liens qw., Svanou Svartdal, Torgier Rørtvets qw., Gunnild Backen, Corporal Anders Jonsens moder,
Leuf Houkedals qw., Asloug Olsd. Svartdal, Knud Hougstuen.
Introducered: Biørn Sundbø og Niels Barstads qvinder.

I july, 1733.*
Copulation: Torgier Aslacksen Rørtvet og Lisbeth Gregarsdatter Aase fra Fladdal.
*(Usikker dato, da presten hadde glemt å føre inn vielsen. Da han førte den inn i slutten av september, skrev han at vielsen var "i july". G.S.)

9. Søndag efter Trinitatis, 2/8-1733. Sillejords Hoved Kircke.
Communicantes: Gunleick Nordgaarden, Tord Nordgaardens qw., Torgier Aslacksen og Kittil Christiansen Groven.
Introducered: Ole Sandas qvinde.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Andersen Verpe og Kari Olsd. Bræcke.
Døbt: Tallev Grovens barn kaldet Ole. (Ole Tallefsen - Ole Tollefsen)
Faddere: Jon og Tov Aasen, Gro Nordgaarden, Anne Reinstuel og Anne Lisle Aasen. (Ole Tollevsen)

10. Søndag efter Trinitaris, 9/8-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: 2de Guttorm Mannums børn som var Svage.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Andersen Verpe og Kari Olsd. øvre Bræcke.

Løverdagen før 11te efter Trinitatis, 15/8-1733. Fladdals Kircke.
Døbt: Ole Zacariesens Barn kaldet Mari. (Mari Olsdatter)
Faddere: Even Møcklestue, Lavrans Midbø, Niels Christensen, Anne Aase og Jorand Christensd. (Mari Zachariasd.)
Begr: Tommes Svalestuens og Torgier Aakres børn (2 barn)

11te Søndag efter Trinitatis, 16/8-1733. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Knud og Jon Gunderssønner, Helie Qvigstuels qw.
Publ. Absolv: For sit Barns Suppresion, Birgit Olsd. paa Aamodt.
Forbøn for: En Siug.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Andersen Verpe og Kari Olsd. Bræcke.

I Augusty, 1733*.
Copulation: Ole Andersen Verpe og Kari Olsd. øvre Bræcke.
*(Usikker dato, da presten hadde glemt å føre inn vielsen. Da han førte den inn i slutten av september, skrev han at vielsen var "i Augusty". G.S.)

Løverdagen før 14de Trinitatis, 5/9-1733. Ommisdals Kircke.
Forbøn for: Sergiant Jon Reines Søn Knud, som var Svag.
Communicantes: En Gammel qvinde Aasild Tioes.
Døbt: Ole Andersen Sellestads barn kaldet Knud. (Knud Olsen)
Faddere: Haavor Wanbeck, Ole Knudsen, Gunnild Røniam, Todne Sellestad og Gunnild Tioes. (Knud Olsen)
Døbt: Knud Hommelies barn kaldet Leuf. (Leif Knudsen)
Faddere: Ole Groven, Halvor Svinum, Ole Jonsen, Liv Vanbek, og Sigri Svinum. (Leif Knudsen).
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Niels Christensen og Dordi Olsdatter.

14. Søndag efter Trinitatis, 6/9-1733. Fladdals Kircke.
Communicantes: Torgier Bekhuus og qvinde, Halvor S. Aasens qw.
Døbt: Kittil Dales Barn kaldet Sondre. (Sondre Kittilsen)
Faddere: Helie Lien, Guttorm Vastvet, Helge Lien, Liv Dale og Guro Dyrland. (Sondre Kittilsen).
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Niels Christensen og Dordi Olsd.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Halvor Halvorsen Øverbø og Margit Andersdatter fra Ommisdal.

Den 12. September (lørdag), 12/9-1733.
Trolovelse: Dreng Jonsen Enkemand og Pige Signe Sondresd. Hvor som fremstillede Forlovere.

15de Søndag efter Trinitatis, 13/9-1733. Sillejords Kircke ved Hr. Grøgaard.
Introducered: Tallev Grovens qvinde.
Publ. Absolv: Asloug Torvildsdatter for begangne Leiermaal med Knud Olsen, nu Gevorben Soldat.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Niels Christensen og Dordi Olsd.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Halvor Halvorsen Øverbø og Margit Andersdatter fra Ommisdal.
Døbt: Engebret Dalens Barn kaldet Lars. (Lars Engebretsen)
Faddere: Gunder Endrud, Anund Giermundsen, Margit Toldnæs, Gunnild Hæggenes og Aase Næs. (Lars Engebretsen).

16de Søndag efter Trinitatis, 20/9-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anne Gundersdatter Loftsgaarden, som var Svag.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Halvor Halvorsen Øverbø og Margit Andersdatter fra Ommisdal.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Svend Nordgaarden og Anne Torgiusdatter fra Langeliim.

Løverdagen før 17de Trinitatis, 26/9-1733. Fladdals Kircke.
Communicantes: Ole Ebbesen, Even Møcklestues qw., Guro Bøle, Ragnild Bringsdalen, Margit Reiersd., Mallene Rui, Tollev Aarentsen(?), Ole Vasmo og qw.
Introducered: Ole Zacariesens qvinde.
Døbt: Mickel Ruis Barn kaldet Gunnild. (Gunhild Mikkelsdatter)
Faddere: Tov Østgaarden, Aasmund Lien, Tallev Nattedal, Mari Mougstuen og Dordi Piperud. (Gunhild Mikkelsd.).

17de Søndag efter Trinitatis, 27/9-1733. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Tarrald Biaans qw., Astri Sørensd., Gunnild Embertsd., Neri Svinums qw., Amund Skorres qw., Niels Olsen, Gunbiør Halvorsd., Rasmus Eegmundsen,
Torvild Exhvam, Lavrans og Gunnuv Hvinsvol og qvinder.
Introducered: Ole Andersen Sellestad og Knud Hommelies qvinder.
Døbt: Aasmund Ruis tvende børn Ole. (Ole Aasmundsen - Ole Osmundsen) og Asgier. kaldet. (Asgier Aasmundsen - Asgier Aasmundsdatter)
Faddere: Halvor og Neri Svinum, Biørn Rui, Zesel Olsd., Anne Veehus og Margit Leufsd. (Ole Aasmundsen og Asgier Aasmundsen).
Døbt: Tov Olsen Hvammens barn kaldet Jon. (Jon Tovsen)
Faddere: Vetle Moen, Torgius Andersen, Torran Traer, Ingebor Svinum og Aasild Tios. (Jon Tovsen).
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Svend Nordgaarden og Anne Torgiusdatter Nordbø.
Begr: Knud Halvorsen Landsverks barn, Kari Knudsdatter ved alder 23 Uger.

18de Søndag efter Trinitatis, 4/10-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Ole Verpes qw., Helie Garvigs qw. og Søn Askier, Margit Olsd. Bræcke, Svend Næs qw., og Søn Erik, Iver Sandas qw. og Datter Anne, Ingebor Haagensd.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Svend Nordgaarden og Anne Torgiusd. i Langelim.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Biørnsen Strand og Torild Gundersd. Wefald.
Begr: Jacob Kaasen aldrende 51 Aar.

19de Søndag efter Trinitatis, 11/10-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Halvor Udgaardens qw., Svend Udgaardens qw., Neri Toresen, Ole øvre Bræckes qw., Biørn Garvigs qw., Anund Bertofsens qw., Rønnov Sønstetved, Dordi Graver og,
datter Birgitte, Tollev Sondresen, Anne Hansd., Birgit Knutsd., Kittil Arvesen Graver, Johanne Haagensd., Tord Igletvets qw., Ole Olsen Bræcke, Anne Anundsd., Ole Garvigs qw., Anne Giermundsd.,
Asloug Guttormsd., Lisbet Scheidene, Torgier Hæggenes, Gunder Enderuds qw., Asbiørn Loftsgaarden, Guri Eenersd., Østen Sundsbarms qw., Svennung Sundsbarm og qw.
Introducered: Halvor Loftsgaardens og Ingebret Dalens qvinder.

Den 15de Octobr., 15/10-1733.
Copulation: Niels Christensen og Dordi Olsd. i Fladdals Kircke.

Løverdagen før 20de Søndag efter Trinitatis, 17/10-1733. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Egild Berges qw., Knud Røniams qw., Egild Grasbecks qw., Giermund Vanbeck, Egild Skuledals qw., Ole Skorres qw. og datter Saave, Hæge Skorre, Tov Lias qw.,
Willum Brynildsens qw., Eli Knutsd., Jørn Basbøs qw., Torgrim Sollis qw., Kittil Gibøs qw., Tommes Sollis qw., Jon Myrebøs qw., Tord og Ole Harrang, Knud Hommelies qw., Jon Traers qw.,
Guro Jonsd., Torgier Subøs qw., Haavor Wanbecks qw., Aadne Wanbecks qw., Aavold Angres qw., Lavrantz Dyrlands qw., Tord Fossums qw., Salve Næsgravs qw., Margit Vasbæck og
Søn Vetle, Tov Andersens qw., Stenuld Gibøe, Ole Dyrlands qw., Ole Sugaards qw., Vetle Moens qw., Niculs Sugaardens qw., Aasmund Sugaardens qw., Poul Lias qw., Gunnild Amundsd.,
Hæge paa Tioes, og Hæge Moen, Svennung Backens qw., Kittil og Torgius Nordbøs qvinder, Ole Backens qw., Aasmund Backens qw., Jorand Jonsd., Ole Trondsens qw., Ole Hvammens qw.,
Biørn Olsen Groven, Ole Knutsen, Tiøstov Tioes qw., Ole Vasbæcks qw., Magnus Skindelands qw., Sigur Niculsens qw., Svanov Nordgaarden.
Forbøn for: Gunleick Svartdal og Gunleick Dales barn, som begge var Svage.
Copulation: Soldat Halvor Halvorsen og Margit Andersdatter.

20de Søndag efter Trinitatis, 18/10-1733. Fladdals Kircke.
Communicantes: Aslack Rørtvets qw., Todne og Andi Beckhus, Ole Skarreruds qw., Lars Aakres qw., Ole Svartdals qw., Halvor n. Svartdal, Mari Hougsvold, Gisle Haabershvams qw.,
Ole Bringens qw., Ole Jensen Bringens qw., Gisle Ækres qw., Ouvor og Even Eiusdal og qvinder, Neri og Liv Lien, Ole Rødningens qw., Ougmund Vastvets qw., og børn Jon og Ingebor,
Ole Klevens qw., Halvor Heideiord og datter Guri, Jon Hamseiords qw., Aasmund Liens qw., Gisle Blekas qw., Torgier Aakres qw., Jon Nøsteteigs qw., Ole Giedaasen, Jon Svenkesen,
Jon Olsen Kleven, Neri Sikies qw., Aslack Østgaards qw., Engvold Kittilsens qw., Anne Mickelsd. Rui, Anders Midbø, Hans Hougstuels qw., Gunnild Andersd., Kari Raadstuen,
Ingebor Svartdal og Anne Eenersdatter.
Forbøn for: Gunleick Svartdal og Gunleick Dales barn, som begge var Svage.
Introducered: Mickel Ruis og Gunleick Dahles qvinder.
Døbt: Neri Waals barn kaldet Kari. (Kari Nerisdatter - Kari Nirisdatter)
Faddere: Gisle Ækre, Gisle Haabershvam, Torbiør ditto, Gro Bringen og Andi Beckhus. (Kari Nerisdatter).
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Tord Halvorsen Svalestuen og Gro Tostensdatter.

21de Søndag efter Trinitatis, 25/10-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Biørn Garvigs døttre Gro og Anne, Asloug Garvig, Anund Giermundsen, Sigri Vindalen, Torkild Øverbøs qw., Niculs Hegnas qw. og datter Gunnild, Ole Soteruds qw.,
Even Aarhus qw., Kittil Verpes qw., Ole og Margit Groven, Christian Gravers qw., Torvil Lovald, Halvor Andersen, Eielev Verpe, Margit Bræcke, Tov Nerisens qw., Ole Vefalds qw.,
Tov Tos qw., Engebret Dalens qw., Helie Hvalsgaards qw. og døttre Asloug, og Torild, samt Broder Helie, Gunder Sønstetvets qw., Halvor Giermundsen, Niels Egeqvists qw.,
Ole Næs og Søster Aase, Ingebor Klomset, Gunnild Kaasen og Søn Jens, Gunnild Svendsd., Saamund Slettestuels qw., Birgit Olsd. Sundsbarm, Giermund Aasens qw., Anders Kivles qw.,
Aslack Rugtvet, Kittil Heliesøn, Guro Biørgufsd., Hans Hæggenes qw., Aase Li, Harrald Bergs Hustru, Aslack Gaasedals qw., Ole Sandas qw., Ole Bræckes qw., Marte Olsd., Kirsti Peersd.,
Tallev Lovalds qw., Ole Verpes qw. og datter Anne, Ingebor Soterud.
Forbøn for: Anund Vindalen, Kirsti Dale, Jesper Veenaas, Torgier Soterud og Asloug Oppebø, som alle var Svage.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Tord Halvorsen Svalestuen og Gro Tostensdatter i Fladdal.
Døbt: Ole Andersen Verpes barn kaldet Anders. (Anders Olsen)
Faddere: Tov To, Kittil Verpe, Gro Nordgaarden, Liv og Eielev Werpe. (Anders Olsen).

Alle Helgen Dag, 1/11-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Torbiør Olsd., Anund Windalen og Johannes Endrud, som alle var Svage.
Communicantes: Rollev Gundersen, Halvor Bræcke og qvinde, Ole Ohreflaats qw., Sondre Gravers qw. og døttre Margit og Gunnild, Gregorius Kittilsen, Gunnild Niculsd., Tore Andersd. Klomset,
Niels og Anne Dale, Tore Hegnas qw., Tov, Ole og Svanou Aasen, Gunnild Torkilsd., Gunnild Torgrimsd., Tallev Grovens qw., Tord Tvingelis qw., Ole Reinstuels qw., Salve Øverlands qw. og Søn
Erik, Anne Rouberg, Rollev Backens qw., Sigri Sundsbarm, Endre Halvorsen, Kittil Kittilsen, Tov Strands qw., Kittil Strand, Kari Øverland, Halvor Fiøstufts qw., Knud Svendsens qw., Tov Koddes qw.,
Svend og Ole Loftsgaarden, Margit Meaas, Birgit Jonsd., Anund Oppebø og Søn Halvor, Halvor Næs qw. og datter Turi, Guttorm Mannums qw., Jon Aasens qw., Trond Biørges qw. og datter Margit,
Todne Aasen, Ragnild Lia, Gisle, Ole, Tarand og Aadbiør Rui, Svanou Lille Aasen, Tov Oppebøs qw., Ole Øfstetvets qw., Helge Nerisd., Niels Gaasedalen, Margit Halvorsd., Guro Wefald,
Ole Gundersens qw., Biørn Wefalds qw., Kittil Wefalds qw., Mickel Olsens qw., Guro Andersd. i Udgaarden, Lavrants Midbøs qw., Ole Svendsen, Guro Torvildsd., Gunleick Halvorsen, Valbor Nielsd.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Tord Halvorsen og Gro Tostensdatter fra Fladdal.

Den 5te November, 5/11-1733. Sillejords Kircke.
Døbt: Svend Klomsets barn kaldet Guro. (Guro Svendsdatter)
Faddere: Sondre Graver, Tov Giermundsen, Tov Oppebø, Margit Oppebøen og Margit Klomset. (Guro Svendsdatter).

Løverdagen før 23de Søndag efter Trinitatis, 7/11-1733. Fladdals Kirche.
Forbøn for: Sondre Halvorsen, som var Svag.
Communicantes: Helge Kittilsd., Gregar Aases qw., Biørn Sundbøs qw., Engvold Giedaas qw., Ole Bøles qw., Ingebor Dale, Helje Liens qw., Trond Skeies qw., Knud Hougstuens qw., Ole Olsens qw.,
Vegleick Kittilsens qw., Halvor Hougsvold, Anne Svartdal, Anne Tiøstofsd., Ole Backens qw. og Søn Kittil, Kittil Dales qw., Tov Østgaards qw., Mickel Ruis qw., Kittil Aakre, Gunder Piperuds qw.,
Kittil Vegleicksens qw., Gunlick Kiøtas qw., Kittil Lias qw., Jon Tostensens qw., Asloug Skarrerud, Torbjørn Haabersvam, Egild ditto, Gunder Svervelis qw., Gunleick Backens qw., Torgier Midbøs qw.,
Halvor Blekas qw., Ole Blekas qw., Juri Bleka, Halvor Espelis qw., Biørn Fremgaards qw., Even Mindesiords qw., Lars Ebbesen, Ole Zacariesens qw., Christen Eenersøns qw. og datter Jorand,
Johannes Zacrisens qw., Guttorm og Torgius Wastvedt, Tarand Kleven, Sigri Bringen, Leuf Houkedals qw., Ole Snedkers qw., Birgit Nattedal og datter Gro, Ebbe Olsen, Anne Huideiord,
Niels Christensens qw., Gregar Raadstuens qw., og Svend Kittilsen.
Døbt: Gunleick Svartdals barn kaldet Lisbet. (Lisbeth Gulliksdatter)
Faddere: Even Mindesiord, Ole Svartdal, Kittil Olsen, Dagne Bleka og Anne Svartdal. (Lisbet Gunleiksdatter - Lisbet Gulliksdatter).
Copulation: Tord Halvorsen og Gro Tostensdatter.

23de Søndag efter Trinitatis, 8/11-1733. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Helie Qvistuels qw., Anne Olsd., Birgit Dyrland, Margit og Guri Røniam, Ragnild og Guro Lia, Ole Evensen Moen, Gunnild Niculsd., Gro Næsgrav, Knud Lansverks qw.,
Anne Tollefsd., Ole Andersen Sellestads qw., Gunnild Tostensd., Aasild Anunsd., Ragnild Anunsd., Margit Leufsd., Tosten Wehus qw. og datter Anne, samt Søn Aavold, Andi Wetterhus,
Aasmund Ruis qw., Biørn Ruis qw., Hans Rui, Gunnild Olsd., Jon Gundersen, Aslack Øverbøs qw., samt datter Ingebor, Ole Tostensen Sellestads qw., Tore Øverbøs qw., Halvor Aamodts qw.,
Anders Øverbø, Biørguf Hødals qw. (Høydal), Ole Rindes qw., Tore Knabens qw., Halvor Halvorsens qw., Aadne Skorre, Knud Andersen, Torgius Andersen, Jon Traen, Jon Aamots qw.,
Tord Olsens qw., Margit Olsd., Dordi Myrebø, Guro og Ingebor Dyrland, Hæge Sugaarden.
Copulation: Enkemand Svend Nordgaarden og Anne Torgiusdatter Nordbø i Langelim.
Døbt: Neri Svinums barn kaldet Hæge. (Hege Nerisdatter - Hege Nirisdatter)
Faddere: Halvor Halvorsen, Jon Jonsen Traer, Hæge Sellestad, Anne Rui og Margit Røniam. (Hæge Nerisdatter).

24de Søndag efter Trinitatis, 15/11-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Asloug Øverland, Tov Øverlands qw., Asloug Andersd., Østen Gamlestuels qw., Erik Rui, Ole Roubergs qw., Kittil Ny Ødegaards qw., Todne Eiesand, Anders Rødningens qw.,
Ole Vestmand, Ole Lyckas qw., Lars Næs, Tov Rougbergs qw., Ole Rødningens qw., Ole Klomsets qw., Aslack Klomsets qw., Ole Haavorsens qw., Anders Andersens qw., Eli Steensrud,
Kari Oppebø, Barbro Gundersd., Margit Torgiusd., Sigri Olsd., Guro Andersd., Gunnild Kivle, Saave Sondresd., Aasmund Sondresen, Sondre Graver, Svend Sondresen, Rollev Svennungsen,
Knud Torgrimsen, Christense Veenaas, Rønnou Kittilsd., Asgier Haavordsd., Anders Hougens qw., Ole Tveitens qw., Elev Kaslands qw., Knud Klomsets qw., Jørgen Giuves qw. og Søn Christian,
Tord Nordgaardens qw., Gunleick Nordgaarden, Tov Dale og qvinde.
Forbøn for: Halvor Loftsgaardens lidet barn Christentze (Christence), som var Svagt, saa og for Tallev Svendsens Søn Halvor, som og tillige var Svagt.

Den 17de Novembr., 17/11-1733. Sillejords Kirckegaard.
Begr: Jesper Weenaas ved alder 58 Aar.

Den 19de Novembr., 19/11-1733. Sillejords Kiercke.
Copulation: Ole Strand og Torild Wefald.

25de Søndag efter Trinitatis, 22/11-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anne Aarhus og Torgier Soterud, som begge var Svage.
Communicantes: Halvor Loftsgaarden og qw., Torild Asbiørnsd. Loftsgaarden, Aslack Li, Even Grovens qw., Gro Svensd. ditto, Hans Gundersens qw., Anne Lille Aasen, Kirsti Nielsd.,
Hans Mejers qw., Torbiør Olsd. Vefald, Margit Halvorsd., Inger Svennungsd Vefald, Tollev Olsen Vestkarl(?), Svennung Toldnes qw., og Asloug Andersdatter.
Introducered: Ole Andersen Verpes qvinde Kari.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ebbe Olsen Soldat og Tore Jensdatter paa Kaasen.

Løverdagen før 1te Søndag i Adwent, 28/11-1733. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Ole Svendsen Groven, Sønneve Abelsd., Birgit Olsd. Aamodt, Tosten Berge, Torgrim Jonsen ved Nordgaardens qw.
Forbøn for: Den Siuge Anne Aarhus i Sillejord.
Introducered: Neri Svinums qw. Ingebor.

1ste Adwents Søndag, 29/11-1733. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Den Svage og Sengeliggende Anne Aarhus.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ebbe Olsen Eiesand og Tore Jensdatter Kaasen.
Communicantes: Eielev og Gunloug Nattedal, Margit Jonsd., Torkild Sundbøs qw., Gunvor Jensd., Ole Andersen, Tord Vaales qw., Asbiøn Flaati, Asloug Olsd., Tord Halvorsens qw.,
Neri Vaales qw., Ole Svennungsens qw., Biørn Svalestus qw., Halvor ditto, Madame Sal. Hr. Wolfs, Juri Aslacksd., Tov Skeies qw., Jørn Liens qw. (Jørgen Lien), Niculs Tommesen,
Jesper Kittilsen, Torgier Røntveds qw., Gunder Barstads qw., Niels Barstads qw., Margit Backen, Gunne Jensd., Asloug Svenkesd., Sondre Aasens qw., Even Olsen Backen.
Døbt: Et u-ægte barn, kaldet (navn ikke nevnt!).
Faddere: Halvor Bleka, Even Eiusaas, Kittil Backen, Helge Backen og Kirsti Olsdatter.
Dette barn er tilhørende Signe Bleka, som til barnefader udlagt Halvor Gundersen Sverveli.

Den 3. Decembr, 3/12-1733. Sillejords Kirckegaard.
Begr: Gunder Sønstetvedt, gammel 47 Aar.

2den Adwents Søndag, 6/12-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Margit Persd., Kittil lille Aasens qw., Guro Groven, Svennung Groven, Gunnild Larsd., Ole Strands qw., Ingeri Gundersd. Vefald, Anund Windals qw., Gunnild Hansd.
Introducered: Svend Klomsets qvinde.
Begr: Trond Biørges barn Tolloug.
Forbøn for: Anne Aarhus, som meget Svag.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Soldat Ebbe Olsen Eiesanden og Tore Jensdatter Kaasen.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Lars Jonsen Næs og Inger Andersdatter.

3die Søndag i Adwent, 13/12-1733. Sillejords Kircke.
Communicantes: Aslack Meaas, Tov Øverlands qw., Kirsti Arnesd., Svend Klomsets qw., Torgier Aslacksens qw., Birgit Kirckebraaten.
Forbøn for: Halvor Loftsgaardens lidet barn Christentze (Christence), som var Svagt.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Lars Jonsen og Inger Andersdatter.

4de Søndag i Adwent, 20/12-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anne Aarhuus og Jon Aasen, som begge var Svage.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Lars Jonsen og Inger Andersdatter.

Den 22. Decembr., 22/12-1733. Sillejords Kirckegaard.
Begr: Halvor Loftsgaardens lidet barn Christetze paa Kirckegaarden.

Første Juule Dag, 25/12-1733. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anne Aarhuus og Tov Oppebø, som Svage.

Anden Juule Dag, 26/12-1733. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Den saa lenge Siuge qvinde Anne Aarhuus.

Trende Juule Dag, 27/12-1733. Ommisdals Kircke.
Introducered: Torgrim Sollis qvinde Svanov.


1734.

Ny-Aarsdagen, 1/1-1734. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Anne Aarhuus i Sillejord.

Søndagen imellem Ny-aar og Hellig 3 Kongers dag, 3/1-1734. Sillejords Kircke.
Copulered: Lars Jonsen og Inger Andersdatter.

Hellig Tre Kongers Dag, 6/1-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anne Aarhuus og Tov Oppebøen, som Svage.
Døbt: Ebbe Olsen Eiesandens barn kaldet Margit. (Margith Ebbesdatter)
Faddere: Tord Tvingeli, Aasmund Lofthus, Ole Hougen, Sara Gvæven fra Hierdal (Hjartdal) og Margit Biørge. (Margit Ebbesdatter).

1te Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag, 10/1-1734.
Forbøn for: Overnevnte Siuge.
Døbt: Ole Rødningens barn kaldet Aasne. (Aasne Olsdatter)
Faddere: Capitaine des Armes Bærent Henricksen, Svend Udgaarden, Rollev Svennungsen, Gro Nordgaarden og Guro Andersdatter.

Taksigelse fæsten, 13/1-1734.
Forbøn for: Anund Vindalen og Tov Oppebøen, som begge var Svage.

2den Søndag efter Hellig tre Konger, 17/1-1734. Sillejords Kircke.
Begr: Even Aarhuses qvinde aldrende 65 Aar, og over Tallev Grovens lidet barn.

Løverdagen før 3die Søndag efter 3 Kongers dag, 23/1-1734. Ommisdals Kircke.
Introducered: Sigur Trondsens qvinde.
Døbt: Sigurd Trondsens barn kaldet Trond. (Trond Sigurdsen)
Faddere: Aavold Angre, Tord Harrang, Aadne Vanbeck, Anne Angre og Ingebor Dyrland.

3die Søndag efter 3 Konger, 24/1-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Corporal Anders Jonsens qw., Aase Waale, Gunleick Dales qw., Tov Skeies qw., Torbiørn Gundersen og qw.
Døbt: Tov Østgaardens barn kaldet Anne. (Anne Tovsdatter)
Faddere: Biørn Svalestuen, Helie Skeie, Niculs Tommasen, Helge Fremgaarden og Asloug Olsdatter.
Døbt: Niels Christensens barn kaldet Even. (Even Nilsen)
Faddere: Tord Vaale, Ebbe Olsen, Anne Møcklestuen, Torbiør Hougstuen og Aase Vaale.
Døbt: Torgier Beckhuses barn kaldet Ingebor. (Ingeborg Torgersdatter - Ingeborg Torjersdatter)
Faddere: Ole Bringen, Torgier Aakre, Guttorm Vastvet, Gro Bringen og Anne Heideiord.
Døbt: Torgier Midbøeens barn kaldet Signe. (Signe Torgersdatter - Signe Torjersdatter)
Faddere: Jørgen Lien, Ole Bøle, Kittil Backen, Dagne Bleka og Margit Backen.

4de Søndag efter Hellig 3 Kongers dag, 31/1-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Gunder Piperud og Jon Aasens barn, som begge var Svage.
Communicantes: Halvor Qvislien qw., og Raamund Aarhuus.
Døbt: Knud Klomsets barn kaldet Hans. (Hans Knudsen)
Faddere: Svend Klomset, Halvor Oppebøen, Gro Nordgaarden, Margit Klomset og Sigri Rouberg.

Kyndelmis Dagen, 2/2-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Gunder Piperud, Svend Næs, Anund Vindalen og Jon Aasens børn, som elle er Svage.
Døbt: Østen Sundsbarms barn kaldet Ole. (Ole Østensen)
Faddere: Østen Gamlestuel, Ole og Ragnild Aasen, Else Backe og Gunnild Kivle.
Begr: Torgier Soterud og hans qvinde Kari. Hand ved alder 71 og hun 59 Aar gamle.

5te Søndag efter Hellig 3 Kongers dag, 7/2-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Gunder Piperud, Svend Næs, Anund Vindalen og Jon Aasens børn, som elle er Svage.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Gunleick Halvorsen og Anne Kittilsd. lille Aasen.

Den 11te February, 11/2-1734.
Begr: Jon Aasens lille barn.

Løverdagen før 6te Søndag efter Hellig 3 Kongers dag, 13/2-1734. Fladdals Kirche.
Communicantes: Gunnild Biørnsd. Backen og Halvor Kittilsen.
Døbt: Tord Halvorsens barn kaldet Ole. (Ole Thorsen)
Faddere: Tov Vraalsen Østgaarden, Niculs Tommesen, Margit Østgaard, Aase Ouversd. og Asloug Olsd.
Døbt: Gunleick Olsen Backens barn kaldet Asgier. (Asgier Gulliksen - Asgier Gulliksdatter)
Faddere: Aasmund Lien, Ole Bøle, Even Olsen, Hæge Barstad og Gunnild Backen.

6te Søndag efter Hellig 3 Kongers dag, 14/2-1734. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Gunleick Halvorsen og Anne Kittilsd.
Døbt: Biørn Ruis barn kaldet Halvor. (Halvor Bjørnsen).
Faddere: Neri Svinum, Torgius Wastvet, Anne Rui, Barbro Fossum og Guro Røniom.
Døbt: Svend Nordgaardens barn kaldet Knud. (Knud Svendsen)
Faddere: Aasmund Sugaarden, Ole Sugaarden, Jon Vastvedt, Anne Berge og Gunnild Sugaarden.

Den 18de February, 18/2-1734. Sillejords Kirckegaard.
Begr: Tord Tvingelies qvinde, 27 Aar gml.

Søndagen Septuagesima, 21/2-1734. Sillejords Kircke.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Gunleick Halvorsen og Anne Kittilsd. lille Aasen.

Søndagen Sexagesima, 28/2-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: En Siug navnlig Svend Ytter Næs.
Introducered: Ole Andersen Rødningens qvinde.

Den 3 Marty, 3/3-1734. (Sillejords Kirche).
Døbt: Svend Udgaardens barn kaldet Harrald. (Harald Svendsen),
Faddere: Min Hustrue og datter, Capitaine des ermes, Lavrantz Midbøe og Halvor Loftsgaarden.

Den 6te Martj, 6/3-1734. Fladdals Kirche.
Begr: Gunder Jonsen Piperud, 53 Aar.
Begr: Gunleick Dals Søn Petar.
Trolovet: Aasov Olsen og Sigri Wastvet.

Løverdagen før Fastelavns Søndag, 7/3-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Guro Heliesd. Bøele.
Introducered: Niels Christensens og Tov Østgaardens qvinder.
Døbt: Jørgen Liens barn kaldet Johannes. (Johannes Jørgensen)
Faddere: Helie Lien, Guttorm Wastvet, Liv Bøele, Birgit Hamseiord, og Birgit Dyrland.
Publique Asolveret: Signe Bleka for begangne Leiermaal med Halvor Gundersen Svervelie.

Fastelavns Søndag, 8/3-1734. Ommisdals Kirche.
Forbøn for: Aavald Wehuus og Torbiør Øverbø, som begge Svage.
Døbt: Ole Backens barn kaldet Eli. (Eli Olsdatter)
Faddere: Svennung Backen, Tosten Berge, Gunnild Sugaarden, Hæge Sellestad og Margit Røniam.
Døbt: Tosten Wetterhuses barn kaldet Ole. (Ole Tostensen - Ole Torstensen)
Faddere: Ole Dyrland, Egild Gislesen, Hæge Qvistuel, Herborg Wehuus og Anne Wetterhuus.
Trolovet: Niels Olsen og Hæge Anundsdatter. Cautions mænd: Sergiant Jon Reine og Jon Traer.

1te Søndag i Faste, 14/3-1734. Sillejords Kircke.
Introducered: Knud Klomsets og Østen Gamlestuels qvinder, samt Ebbe Olsens fæsteqvinde.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Aslack Li og Margrete Nielsdatter.
Begr: En Mand ved navn Svend Næs ved alder 63 Aar gammel.

2den Søndag i Faste, 21/3-1734. Sillejords Kircke.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Aslack Hansen Li og Margrete Nielsdatter.
Døbt: Tov Toes barn kaldet Gunnild. (Gunhild Tovsdatter)
Faddere: Halvor Fiøstoft, Ole Garvig, Endre Halvorsen, Asgier Biørven og Gunnild Manum (Manheim).
Forbøn for: Tore Andersd. paa Tho.

Løverdagen før 3die Søndag i Faste, 27/3-1734. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Corporal Anders Jonsen, som været Svag.
Introducered: Torgier Beckhus og Jørgen Liens qvinder.
Communicantes: Ole Vasmoen og qw., Malene Rui, Dordi Jensd., Margit Tallefsd., Halvor Aasens qw., Targier Beckhuus qw., Gunnild Børgersd.

3die Søndag i Faste, 28/3-1734. Ommisdals Kircke.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Aslack Hansen Li og Margrete Nielsdatter i Sillejord.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Aasov Olsen og Sigri Wastvet.
Døbt: Ole Hvammens barn kaldet Knud. (Knud Olsen)
Faddere: Sergiant Jon Reine, Egild Skuledalen, Jon Gundersen, Sigri Subø og Marte Sellestad.
Døbt: Ole Vasbacks barn kaldet Jon. (Jon Olsen)
Faddere: Ole Bøle, Vetle Vasback, Birgit Knutsd., Svanov Lansverk, og Margit Vasback.
Introducered: Tosten Vetterhus og Biørn Ruis qvinder.
Communicantes: Bergit Gregoriusd. og Aasil Evensd.

Den 29de Martj, 29/3-1734. Sillejords Kirche.
Copuleret: Soldat Ebbe Olsen og Tore Jensdatter Kaasen.

Midfaste Søndag, 4/4-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Anund Vindal, som var Svag.
Communicantes: Ole Tangen, Sønnen Ebbe og qvinde.

Den 8de April, 8/4-1734. Sillejord Kircke.
Copulered: Aslack Hansen Lie og Margrete Nielsdatter.

Søndag efter Midfaste, 11/4-1734. Sillejords Kircke.
Introducered: Svend Udgaardens qvinde Barbro.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Aasov Olsen og Sigri Aasmunsdatter Wastvet.

Palme Søndag, 18/4-1734. Sillejords Kircke.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Aasov Olsen og Sigri Aasmunsdatter Wastvet fra Fladdal.
Døbt: Ole Gundersen Vefalds barn kaldet Gunnild. (Gunhild Olsdatter)
Faddere: Biørn og Kittil Vefald, Svennung Groven, Dorthe Berge og Ragnild Vefald.

Skiær Torsdag, 22/4-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Klockeren Mickell Olsen og Hustru, Asbiør Loftsgaarden, Aslack Li og qw., Niels Egeqvists qw., Salve og Sigur Øverland og qvinder, Anne Anunsd. og Rasmus Egmundsen.

Anden Paaske dag, 26/4-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Siugem nemlig Kittil Halvorsen Lia og Ole Bringen.
Introducered: Tord Halvorsens qvinde.
Døbt: Tov Skeies barn kaldet Hæge. (Hege Tovsdatter)
Faddere: Even Møcklestuen, Kittil Dale, Ebbe Olsen, Mari Hougstuen og Gunloug Nattedal.
Copulered: Aasov Olsen og Sigri Aasmunsdatter Wastvet.

Tredie Paaske dag, 27/4-1734. Ommisdals Kircke.
Forbøn for: Kittil Lia og Ole Bringen i Fladdal.
Døbt: Jon Traers barn kaldet Gunnild. (Gunhild Jonsdatter)
Faddere: Sergiant Reine, Ole Sellestad, Biørn Groven, Todne Sellestad og Saave Skorre.
Introducered: Ole Backens qvinde.

1te Søndag efter Paaske, 2/5-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Even Ansteensen og Knud Klomsets barn, som begge var Svage.
Introducered: Tov Thoes qvinde Asloug.
Communicantes: Trond Biørges qw., Aase Li, Anne Rouberg, Liv Backen og Even Kittilsen Lia i Fladdal, samt Johanne Haagensdatter.

2den Søndag efter Paaske, 9/5-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Anders Kivles qw., Ole Verpes qw., Guro Veenaas, Giermund Aasens qw., Margit Olsd. Bræcke, Asloug Svennungsd., Bergit Jonsd., Gunleick lille Aasens qw.,
Erik og Margit Øverland, Guro Meaas, Asbiørn Loftsgaarden, Inger og Torgier Hæggenes.

3die Søndag efter Paaske, 16/5-1734. Sillejord Kircke.
Comminicantes: Even Aarhus qw., Gunnild og Guro Kivle, Ole Soteruds qw., Rollev Backens qw., Aslack Klomsets qw., Asloug Midbøen, Todne Aasen, Margit Biørge, Ingebor Klomset,
Halvor og Svend Udgaarden og qvinder, Neri Udgaarden, Giert Jonsen Fander, Detlev Giertsens qw. (Ditlef Gjertsen), Lisbet Scheidener, Kittil lille Aasens qw., Anne Eenersdatter.
Døbt: Tov Roubergs barn kaldet Tov. (Tov Tovsen)
Faddere: Tov Kodde, Aasmund Sondresen, Else Backen, Margit Li og Sigri Rouberg.

Onsdagen derefter, 19/5-1734. Sillejords Kircke.
Communicerede: Capitain armes Bærens Henrichsen eene i Sillejords Kircke.

4de Søndag efter Paaske, 23/5-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Iver Sandas qw. og datter Anne, Ole og Halvor Bræckes qvinder, Christian Gravers qw., Torvild Lovald, Tallev Lovalds qw., Biørn Garvigs qw., Tord Igiltvets qw.,
Herr Torgius Grøgaard, Harrald (Tordsen?) Berg og qvinde, og Elev Kasland.
Introducered: Ole Gundersen Vefalds og Lavrantz Midbøens qvinder.

Løverdagen før 5te Søndag efter Paaske, 29/5-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Birgit Nattedal med døttre Eielev og Gro, Halvor Svartdal, Jon Tostensens qw., Gunbiør Halvorsd., Engvold Kittilsens qw., Aasov Olsens qw., Neri og Liv Lien,
Margit Reiersd., Mickel Ruis qw., Gunnild Svendsd., Aslack Røntvets qw., Niels Christensens qw., Halvor Hougsvold, Trond Skeies qw., Neri Sikies qw., Even Møcklestues qw.,
Margit Torgiusd., Anders Midbø, Lars Halvorsen Vestkarl, Jon Hamseiords qw., Gunnild nordre Lien, Ingebor Dale, Kittil Dales qw., Lars Aakres qw., Ole Bøeles qw.,
Engvol Giedaasens qw. og Søn Ole, Knud Hougstuens qw., Biørn Fremgaardens qw., Aase Ouversd., Ougund Wastvets qw. og Sønner Guttorm, Torgius og Jon, Even Eiusaases qw.,
Sondre Aasens qw., Jon Svenkesen, Niculs Tommesen, Halvor Grideiord, Ole Klevens qw., Ole Ebbesens qw., Jon Olsen Kleven og Lars Ebbesen.
Forbøn for: Ole Winsvol i Langelim.
Introducered: Tov Skeies qw.

5te Søndag efter Paaske, 30/5-1734. Ommisdals Kiercke.
Communicantes: Sergiant Jon Reines qw., Hans Rui, Biørn Ruis qw., Halvor Svinum, Egild Berges qw., Tord Harrang, Knud Hommelies qw., Ole Tordsen Harrang, Wetle Moens qw.,
Lavrans Dyrlands qw., Anne Olsd. Svartdal, Jon Traers qw., Guro Jonsd. paa Traer, Biørn Olsen Groven, Ole Trondsens qw., Jon Aamodts qw., Knud Andersen, Torgius Andersen,
Aslack Øverbøs qw., Ole Skorres qw., Hæge Svendsd. Skorre, Knud Lansverks qw., Anund Skorres qw., Ole Knudsen, Sigur Olsen nedre Skorre.
Introducered: Jon Traers qw. Tarrand (Taran).
Døbt: Tore Colbiørnsen Knabens barn kaldet Haavor. (Haavard Thoresen)
Faddere: Jon Aamodt, Torgius Øvrebø, Hæge Skorre, Guro Hansd. og Ingebor Øvrebø.

Christi Himmelfarts Dag, 3/6-1734. Sillejords Kircke.
Døbt: Sal. Gunder Sønstetvetd barn kaldet Gunder. (Gunder Gundersen)
Faddere: Tov Toe, Ole Svendsen, Marfit Oppebø, Gunnild Østetvet og Kari Oppebøen.
Trolovede: Anund Giermundsen og Ingebor Soterud.

Den 4de Juny, 4/6-1734.
Trolovede: Tosten Berge og Gunloug Evensdatter Nattedal.

Den 6te Juny, 6/6-1734.
Trolovede: Ole Evensen Aarhuus og Gunnild Torgrimsdatter.

6te Søndag efter Paaske, 6/6-1734. Sillejord Kircke.
Communicantes: Aslack Rugtved, Guro Biørgufsd. Rugtved, Ole Olsen Bræcke og Søster Ingeri, Gunnlid Larsd.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Tosten Berge og Gunloug Nattedal.

Første Pinse Dag, 13/6-1734. Sillejord Kircke.
Introducered: Tov Roubers qvinde.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Tosten Egildsen Berge og Gunloug Evensdatter Nattedal.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Knud Torgiersen Elefskiøn og Andi Torgiersd. Beckhus.

Anden Pinse Dag, 14/6-1734. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Den Siuge Ole Vinshvael (?).
Døbt: Torgier Aakres barn kaldet Liv. (Liv Torgeirsdatter - Liv Torjersdatter - Liv Torgersdatter)
Faddere: Gisle Ækre, Neri Vaale, Guttorm Vastvet, Gunnild og Ani Bekhuus.
Trolovede: Tord Tvingli og Gunnild Svensdatter Groven.
Trolovede: Gregorius Kittilsen og Marte Olsdatter.

Tredie Pinse Dag, 15/6-1734. Ommisdals Kircke.
Forbøn for: En Siug mand, navnlig Ole Tiøstofsen Winshval fra Langelim.
Communicantes: Sigri Bøele, Margit paa Rui og Sønneve Abelsd.
Introducered: Tore Knabens qvinde.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Tosten Egildsen Berge og Gunloug Evensdatter Nattedal.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Knud Torgiersen Elefskiøn og Andi Torgiersd. Beckhuus.
Døbt: Tiøstov Tioes barn kaldet Kari. (Kari Kjøstelsdatter)
Faddere: Jon Myrebø, Giermund Wanbeck, Margit Vallop, Svanou Solli og Aasild Anundsdatter.
Døbt: Helje Qvistuels barn kaldet Anne. (Anne Helgesdatter)
Faddere: Aavald Angre, Tommes Solli, Halvor Aamodt, Gunnild Næsgrav og Anne Qvistuel.

Trinitatis Søndag, 20/6-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: En Svag Aase Næs.
Communicantes: Biørn Vefalds qw. og Søn Rollev, Jørgen Giuves qw., Niculs Hegnens qw., Guttorm Manums qw., Erick og Ole Næs, Anne Næs, Tov Dales qw., Ole Vestmands qw., Ole Vefalds qw.,
Ole Tovsens qw., Anne Anundsd., Ole Strands qw., Anund Oppebø, Tallev Meaas, Margit og Asloug Meaas, Jon Aasens qw., Ragnild Lia, Anne Hansd., Ole Rui, Gisle Rui med Børn Erick, Tarand og
Aadbiør, Barbro Gundersd., Halvor Andersen, Torkild Johansen Verpe, Anund Bertofsens qw., Saamund Slettestuels qw., Dordi Graver og Børn Kittil, Bergit og Margit, Anund Giermundsen,
Kittil Vefalds qw., Gro og Anne Garvig, Asloug Garvig, Ingebor Haagensd., Ingebor Soterud, Svennung Sunsbarms qw., Kittil Heliesen paa Rugtvet, Ronnov Dale, Tov Nerisens qw., Niels Gaasedalen,
Gunnild Hansd., Ole nedre Bræckes qw., Margit Halvorsd. Bræcke, Torbiør Vefald, Knud Svendsens qw., Kittil Verpes qw., Ole Graver, Tore Hegnas qw., Ole Rødningens qw., Kittil Graver,
Knud Torgrimsen, Tallev Sondresen.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Knud Torgiersen Elefskiøn og Andi Torgiersd. Beckhus.

Sanct Hans Dag, 24/6-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Siuge, navnelig, Tore Andersd. paa Toe, Østen Sunsbarms qw. og Lavrans Midbøens mindste barn.
Communicantes: Kirsti Persd., Birgit Knutsd., Guro Tovsd., Ole Reinstuel, Gunnild Veenaas, Ole Svendsen, Halvor Giermundsen, Aslack Gaasedals qw., Margit Gaasedal, Gunnild Niculsd.,
Helie Garvigs qw. og Søn Askier, Ole Østetvets qw., Asloug og Torild Hvalsgaard, Hans Hæggenes qw., Svend Sondresen, Guro Andersd., Svend Klomsets qw., Tore Andersd.,
Rollev Svennungsen, Halvor Fiøstofts qw. og Søn Endre, Sondre Gravers qw. og døttre Margit og Gunnild, Ingri og Margit Wefald, Guro Torvildsd., Christentse Weenaas, Birgit Sunsbarm,
Gro Svendsd., Anders Rødningens qw., Eli Steensrud, Torgier Lis qw., Kittil Ny Ødegaards qw., Ole Rønbergs qw., Svanou lille Aasen, Gunnild Aasen, Østen Gamlestuels qw., Asloug Torvilsd.,
Signe Olsd., Tov Toes qw., Gunder Enderuds qw., Anne Dale, Torkild Øverbøs qw., Ole Sandas qw., Marte Olsd., Helie Hvalsgaard, Kirsti Olsd., Halvor Næs qw. og datter Turi, Hans Moens qw.,
og Birgit Kirckebraaten.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Soldat Gregoris Kittilsen og Marte Olsdatter.

Løverdagen før 1te Søndag efter Trinitatis, 27/6-1734. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Tord Fossums qw., Knud Røniams qw., Tosten Wetterhus qw., Salve Næsgrav qw., Jon Myrebøe qw., Knud Gundersen, Tov Lias qw., Sigur Niculsens qw., Ole Tostensen Sellestads qw.,
Aavol Angres qw., Ingrie Angre, Svennung Backens qw., Aasmund Backens qw., Ole Backens qw., Torgius Nordbøs qw., Tov Andersens qw., Margit Vasbæk og datter Margit, Lavrans og Gunnuf Vinshvales qw.,
Ole Groven, Ole Dyrlands qw., Aasne Exhvam, Tosten Vehuus qw. og Søn Aavold, Haavor og Aadne Vanbecks qw., Jon Gundersen, Tore Knabens qw., Sigri Grasbeck, Egild Grasbecks qw., Tiøstov Liens qw.,
Hæge Lien, Aasmund Sugaardens qw., Ole og Niculs Sugaardens qvinder, Tommes og Torgrim Sollis qvr., Anders Øvrebøs qw., Børte Hansd., Kittil Gibøs qw., Magnus Skinderlands qw., Torgier Subøs qw.,
Svanou Nordgaarden, Ingebor Øverbø, Stenuld Gibøen, Neri Svinums qw., Tarald Biaans qw., Joran Bosbøs qw., Herborg Lia, Astri Sørensd., Tord Øverbøs qw. og Ole Bøles qw.
Døbt: Egild Skuledalens barn kaldet Ole. (Ole Egilsen)
Faddere: Tov Lia, Jon Myrebøen, Jon Gundersen, Sigri Subø og Ingebor Øverbø.
Copulered: Tosten Berge og Gunloug Nattedal.
Copulered: Knud Elefskiøn og Andi Bekhuus.

1ste Søndag efter Trinitatis, 28/6-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Ole Skareruds qw., Ole Tofsens qw., Christen Eenersens qw., Ole Backens qw., Gregar Aases qw., Guri Aslacksd., Margit Jonsd., Halvor Blekas qw., Gisle Hobershvams qw., Gisle Blekas qw.,
Helie Liens qw., Jørgen Liens qw., Gunleick Backens qw., Tov Østgaardens qw., Halvor Svalestuen, Biørn Svalestuens qw., Madame Sal. Wolfs, Gunleik Svartdals qw., Halvor Espelis qw., Jon Nøsteteigs qw.,
Aasmund Liens qw., Torgier Midbøs qw., Guri Bleka, Even Mindejords qw., Gregar Raadstus qw., Tord Halvorsens qw., Anders Corporals qw., Gunleick Kjøtas qw., Ole Svartdals qw., Vegleick Kittilsens qw. og
Søn Kittils qw., Ebbe Olsen, Gunder og Niels Barstads qvr., Ole Bringens qw., Torgier Røntvets qw., Kittil Lias qw., Jesper Aasens qw., Ole Torbiørnsens qw., Aslak Østgaardens qw., GunderSvervelis qw.,
Ouver Eiunaas qw., Hans Hans Hougstuels qw., Asloug Skarerud, Kari Stenuldsd., Jorand Lia, Mari Hougsvold, Guro og Asbiør Flaati, Ragnild Bringsdalen, Egil Haabersvam, Anne paa Rui, Jesper Kittilsen og
Kittil Backen.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Gregoris Kittilsen og Marte Olsdatter.
Døbt: Torkild Sundbøes barn kaldet Signe. (Signe Torkildsdatter - Signe Thorkilsdatter)
Faddere: Even Mindesiord, Gregar Aase, Gunloug Nattedal, Gunnild Groven og Jesper Kittilsen.

2den Søndag efter Trinitatis, 4/7-1734. Sillejords Kircke.
Introducered: Ingebor Sønstetvedt.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Gregoris Kittilsen og Marte Olsdatter.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Tord Arnesen Tvingeli og Guro Svensdatter Groven.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Evensen Aarhus og Gunnild Torgrimsdatter Kivle.
Communicantes: Asloug Andersd., Østen Sunsbarms qw., Engebret Dalens qw., Margit Persd., Aase Næs, Guro Vefald, Sondre Groven (Sondre Graver) og datter Saave, Asloug Oppebø og datter Kari,
Tov Oppebøs qw., Helje Hvalsgaards qw., Kirsti Øverland, Ole Verpes qw., Eilev Werpe, Ingeri Vefald, Even Grovens qw., Anne Verpe, Tov Koddes qw., Svend Loftsgaarden, Christian Øverland, Tov, Ole og
Svanou Aasen, Halvor Loftsgaardens qw., Ole Loftsgaarden og Torvild Loftsgaarden, Tov Roubergs qw., Asgier Haavordsd., Aasmund Sondresen, Ronnov Kittilsd., Anders Hougens qw., Ole Haavorsens qw.,
Todne Torvilsd., Gunnild Kaasa og Søn Jens, Svennung Svendsen, Ingebor Sønstetvet, Ole Christiansen Graver.
Publique Absolveret: Svennung Toldnes og qw., for Leiermaal.
Begr: Samme dag Paranterte Hrr. Grøgaard over trende (3) smaa børn paa Prædikestolen, hiemme hørende paa Soterud, hvilcke av en u-lyckelig hendelse i forældrenes fra værelse var indebrente.
Døbt: Elev Kaslands barn kaldet Even. (Even Ellefsen - Even Ellevsen)
Faddere: Kisle Rui, Tallev Meaas, Guro Loftsgaarden, Anloug Lia og Margit Meaas.

Den 6te July, 6/7-1734. (på Garvig i Sillejord).
Trolofvede: Christian Jørgensen Øverland og Gro Biørnsd. Garvig.

3die Søndag efter Trinitatis, 11/7-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Raamund Aarhus, Kittil lille Aasens qw., Gunvor Jensd., Lavrans Midbø og qw., Guro Andersd., Ole Ohreflaats qw., Ole Lyckas qw., Knud Klomsets qw., Tov Øverlands qw.,
Aslack Meaas, Engebret Dalens qw. og Ole Halvorsen Wefald.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Even Saavesen Sobiøn(?) og Hæge Osmundsdatter fra Ødefield.
Lyst til Ægteskab 2den og 3die gang for: Tord Arnesen Tvingeli og Guro Svensdatter Groven.
Lyst til Ægteskab 2den og 3die gang for: Ole Reinstuel og Gunnild Torgrimsdatter Kivle.

Den 12te July, 12/7-1734.
Copulered: Tord Arnesen Tvingeli og Gro Svensdatter Groven.

Den 15de July, 15/7-1734.
Copulered: Ole Evensen Reinstuel og Gunnild Torgrimsdatter Kivle.
Trolovede: Ole Østensen Eriksteen fra Bøherrit og Torrild Halvorsdatter Walsgaard.

Løverdagen før 4de Søndag efter Trinitatis, 17/7-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Biørn Sundbøs qw., Margit Biørnsd., Leuv Houkedals qw., Aslou Røntvet, Svanou Dale, Aase Svennungsd., Margit Olsd., Anne Svartdal, Svanov Svartdal, Tallev Giedaasen,
Ole Nilsens qw., Asloug Svenkesd., Tov Skeies qw., Ole Jensen Bringens qw., Gisle Ækres qw., Neri Vaales qw., Torbiørn Hobborsvam, Ole Svennungsens qw., Gunnild paa Mindesiord,
Ole Joransen Blekas qw., Torgier Aakres qw., Johannes Zacariesens qw., Vegleick Kittilsens qw., Tallev Aarentsen, Todne Bekhus, Anne Heideiord og Birgit Ouversdatter Eiusaas.
Introducered: Torgier Aakres og Ole Blekas qvinder.
Døbt: Gunleick Dales barn kaldet Christian. (Christian Gulliksen)
Faddere: Tov Skeie, Jon Svenkesen, Liv Dale, Birgit Houckedal og Margit Fremgaarden.

4de Søndag efter Trinitatis, 18/7-1734. Ommisdals Kircke.
Introducered: Helie Qvistuels qw.
Communicantes: Egild Skuledals qv, Eli Knudsd., Ronnou Leufsd., Guro og Ingebor Dyrland, Birgit Dyrland, Saave Skorre, Aasmund Ruis qw., Jon Traer, Gro Næsgrav, Ragnild Anundsd.,
Guro og Margit Røniam, Margit Olsd., Kittil Nordbøs qw., Svend Nordgaardens qw., Helge Niculsd., Ole Rindes qw., Aasild Rinde, Dordi Aamot, Halvor Aamots qw., Birgit Olsd., Mickel Johansen,
Gunnild Tostensd., Aasild Anunsd., Hæge Torvilsd., Ragnild og Gunvor Lia, Margit Øverbø, Poul Trondsens qw., Helie Qvistuels qw., Gunnild Olsd., Margit Leufsd., Ragnild Exsvam, Ole Berges qw.,
Tosten Berges qw., Torgier Anundsens qw., Anne Tollefsd., Vetle Vasback, Ole Jonsen paa Bøle, Torgrim Jonsen, Ole Sellestads qw., Anne Vehuus, Kari Bøle, Aagot Leufsd., Halvor Halvorsens qw.,
Sigri Svinum, Tore Olsens qw. og Guri Heideiord.
Begr: (i Sillejord) Tore Andersdatter Verpe ved Alder 32 Aar.

5te Søndag efter Trinitatis, 25/7-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Gunleick Nordgaarden, Tord Nordgaardens qw., Halvor Qvisliens qw., Ole Tveitens qw., Hans Lias qw., Tord Tvingelis qw., Helge Biørnsd. Oppebøen.

Den 27. July, 27/7-1734. Sillejords Kircke.
Copulered: Soldat Gregorius Kittilsen og Marte Olsdatter her hiemme.

6te Søndag efter Trinitatis, 1/8-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Søvren Mogensen og qvinde.
Introducered: Ingebor Kasland.
Døbt: Ole Tovsens barn kaldet Jorand.  (Joran Olsdatter - Jorand Olsdatter)
Faddere: Ole Rui, Svend Klomset, Aasmund Sondresen, Jorand Rødningen og Guro Kivle.

Løverdagen før 7de efter Trinitatis, 7/8-1734. Ommisdals Kircke.
Forbøn for: Knud Røniam, som var Svag.
Communicantes: Gunnild Niculsd., Biørguv Hødal og qw.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Niels Olsen og Hæge Amunsdatter.
Døbt: Niels Halvorsen Moens barn fra Rolandstrand kaldet Todne. (Tonne Nilsdatter - Todne Nilsdatter)
Faddere: Egild Skuledal, Jon Aamodt, Guttorm Storesli, Tarand Ødegaarden og Aasne Torgiersdatter.

7de Søndag efter Trinitatis, 8/8-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Gunnild Backen, Guri Heidiord, Tord Vaales qw., Asloug Skeie, Hæge Ækre, Anloug Aasene, Torkild Sundbøs qw., Barbro Bekhus, Aase Svennungsd., Gunleick Dales qw.,
Asloug Olsd. og Halvor Lia.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Niels Olsen og Hæge Amundsd. fra Ommisdal.
Introducered: Gunleick Dales qvinde.
Døbt: Helie Liens barn kaldet Tallev. (Tollef Helgesen - Tallef Helgesen)
Faddere: Halvor Espeli, Torgius Wastvet, Hæge Lien, Margit Nøsteteig og Svanou Dalen.

8de Søndag efter Trinitatis, 15/8-1734. Sillejords Kircke ("her hiemme").
Communicantes: Anders Andersen Fladhus og qw.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Niels Olsen og Hæge Amunsdatter fra Ommisdal.
Døbt: Gregoris Kittilsens barn kaldet Kittil. (Kittil Gregersen)
Faddere: Gunleick Halvorsen, Svend Sondresen, Anne Catrine Scheidener, Elisabet Scheidener og Guro Andersdatter.

9de Søndag efter Trinitatis, 22/8-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Guro Meaas, som var Svag.
Introducered: Ole Tovsens qvinde.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Christian Jørgensen Giuve og Gro Biørnsdatter Garvig.

Løverdagen før 10de Søndag efter Trinitatis, 28/8-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Torgier Bekhuus qw., Ole Zacriesens qw. og Svend lille Aasen.

10de Søndag efter Trinitatis, 29/8-1734. Ommisdals Kircke.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Christian Jørgensen Giuve og Gro Biørnsdatter Garvig.
Begr: Tvende børn, som var Ole Berges og Poul Hvammens.

11te Søndag efter Triniratis, 5/9-1734. Sillejords Kircke.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Christian Jørgensen Giuve og Gro Biørnsdatter Garvig.
Døbt: Ole Strands barn kaldet Anne. (Anne Olsdatter)
Faddere: Aslack Rugtvet, Ole Bræcke, Kittil Biørnsen, Gunnild Manum og Kari Verpe.

12te Søndag efter Trinitatis, 12/9-1734. Sillejords Kircke.
Forbøn for: Niculs Hegnes Søn Tore, Som var Svag.

Løverdagen før 13de Trinitatis, 18/9-1734. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Biørn Sundbøes datter Gunnild, som var Svag.
Introducered: Helie Liens qvinde.

13de Søndag efter Trinitatis, 19/9-1734. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Tov Lias qw., Biørn Ruis qw., Hans Rui, Lavrants og Gunnuv Hvinsval og qvinder, Egild Berges qw., Anund Skorres qw., Ole Dyrlands qw. og Rasmus Engmundsen.
Forbøn for: Biørn Sundbøes datter Gunnild, som Svag.
Døbt: Et u-ægte barn kaldet Lars. Samme var tilhørende Soldat Ole Knudsen og Hæge Kittilsdatter Gibøen. (Lars Olsen)
Faddere: Stenuld Gibøen, Wetle Wasback, Eli Knutsd., Ingeri Grasbeck og Ingebor Dyrland.
Trolovede: Stenuld Kittilsen Gibøen og Margit Olsdatter Groven.

14de Søndag efter Trinitatis, 26/9-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Iver Sandas qw. og datter Anne, Tallev Lovalds qw., Ingebor Haagensd., Torvild Lovald, Christian Gravers qw.
Introducered: Gregoris Kittilsens qvinde.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Ole Østensen Erichsteen og Torrild Halvorsd. Walsgaard.
Døbt: Et u-ægte barn kaldet Gunnild. Var tilhørende |: som var angiven :| Capitain Armes Bærent Henricksen og Helge Niculsdatter Hegnen. (Gunhild Berntsdatter)
Faddere: Anders Rødningen, Tov Oppebøen, Ole Giermundsen, Ragnild Hegna og Kari Oppebøen.

15de Søndag efter Trinitatis, 3/10-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Dordi Graver med Sønner Ole og Kittil, Ronnou Dale, Niculs Hegnas qw., Kirsti Pedersd., Johanne Haagensd., Ole Eenersens qw., Aase Li, Ole Bertofsens Verpes qw.,
Helie Garvigs qw. og Søn Askier, Kirsti Nielsd., Niels Egeqvists qw., Asloug Meaas, Guro Torvildsdatter, Svend og Halvor Udgaarden og qvinder, Neri Toresen, Asbiør Løftsgaarden,
Ole Loftsgaarden, Tov Koddes qw., Svend Loftsgaarden, Helie Hvalsgaards qw., Giert Jonsen Fander, Biørn Vefalds qw., Kittil Vefalds qw., Margit Olsd. Bræcke, Anne Eenersd.,
Svennung Toldnæs og qvinde.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Anund Giermundsen og Ingebor Torgiersdatter Soterud.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Østensen Erichsteen og Torrild Halvorsd. Walsgaard.
Døbt: Et u-ægte barn tilhørende Svend lille Aasenog Walborg Nielsdatter, blev kaldet Kittil. (Kittil Svendsen)
Faddere: Kittil Ny Ødegaard, Ole Lycken, Ragnild Ny Ødegaard, Anne Torgrimsd og Asloug Biørge.

Løverdagen før 16de Trinitatis Søndag, 9/10-1734. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Tommes Sollis qw., Torgrim Sollis qw., Torgier Subøs qw., Vetle Moens qw., Lavrans Dyrlands qw., Niculs og Aasmund Sugaardens qvinder, Ole Sugaardens qw.,
Svend Nordgaardens qw., Tosten Vehuus qw., Aslack Øverbøs qw., Neri Svinums qw., Halvor og Sigri Svinum, Ole Skorres qw., Hæge Svendsd., Tov Andersens qw., Ole Backens qw.,
Ole Svendsen, Tarrald Biaans qw., Knud Lansverks qw., Tosten Wetterhuus qw., Jon Aamots qw., Ole Grovens qw., Knud Hommelis qw., Gunnild Rui, Salve Næsgravs qw., Egild Skulledals qw.,
Gunnild Anunsd., Kittil Gibøens qw., Svennung Backens qw., Aasmund Backens qw., Sigur Trondsens qw., Aavold Angres qw., Kittil Nordbøs qw., Ragnild og Gunvor Lia, Inger paa Angre,
Haavor Wanbecks qw., Aadne Wanbecks qw., Aasmund Ruis qw., Jøran Bosbøs qw., Magnus Schinderlands qw., Gunnild Embretsd., Sergiant Jon Reines qw., Ole Bøeles qw., Tord Fossums qw.,
Stenuld Gibøen, Margit Olsd., Willum Brynildsens qw., Biørn Bøle, Astri Sørensd., Knud Rønioms qw., Torgius Nordbø.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Anund Giermundsen og Ingebor Torgiersdatter Soterud.
Trolovede: Her hiemme, Enkemand Even Aarhus og Enke qvinde Ingebor Dale.

16de Søndag efter Trinitatis, 10/10-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Anders Midbøen, Lars Aakres qw., Halvor Heideiord, Neri Lien, Jon Nøsteteigs qw., Liv Lien, Halvor Svartdal, Gunleick Svartdals qw., Halvor Hougsvold, Ole Klevens qw. og
Søn Jon, Ougun Vastvedt, sin qvinde og Sønner Guttorm, Torgius og Jon, Halvor Aasens qw., Hans Hougstuels qw., Margit Aavoldsd., Gunbiør Halvorsd., Ole Wasmoes qw., Jon Heideiords qw.,
Ingebor Aasmundsd., Jacob Jørgensens qw., Gisle og Halvor Blekas qvinder, Birgit Nattedal, Gunder Stekekersen(?)s qw., Halvor Espelis qw., Margit Reiersd., Ole Svartdals qw.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Ole Østensen Erichsteen og Torrild Halvorsd. Walsgaard.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Anund Giermundsen og Ingebor Torgiersdatter Soterud.
Døbt: Targier Røntvetd barn kaldet Ole. (Ole Terjesen)
Faddere: Halvor Loftsgaarden, Jon Svenkesen, Helge Midbø, Anne Rui og Asloug Røntvedt.
Begr: Biørn Sundbøs barn, Ingebor ved Alder 5 Aar.

Den 12te Octobr., 12/10-1734. Sillejords Kircke.
Copulered: Anund Giermundsen og Ingebor Soterud.

17de Søndag efter Trinitatis, 17/10-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Detlev Giertsens qw., Biørn Garvigs qw. og datter Anne, Asloug Tormoesd., Gunder Enderuds qw., Tov Hegnes qw., Ole Soteruds qw., Anund Bentofsens qw.,
Margit Persd., Ole Svendsen, Ingebor Sønstetvedt, Ole Østetvedts qw., Kittil Verpes qw., Ole Verpes qw., Halvor Andersen, Birgit Jonsd., Rollev Backens qw., Liv Backen, Anne Rouberg,
Asloug Midbø, Ingebor Klomset, Hans Hæggenæs qw., Margit Arvesd. Graver, Rollev og IngeriVefald, Erick, Ole og Anne Næs, Jørgen Giuves qw., Harrald Berg og Hustrue,
Sondre Gravers qw., Anund Giermundsens qw., Anne Anunsd., Ole Halvorsen Wefalds qw., Tord Igeltvedts qw., Aslack Rugtvedt, Guro Biørgufsd., Gunnild Niculsd. Hegna,
Halvor Næs qw. og datter Turi, Asbiørn Loftsgaarden den yngre, Lisbet Scheidner og Anne Olsd. Verpe.
Introducered: Ole Strands qvinde Torrild.
Copulered: Ole Østensen Erichsteen og Torrild Halvorsd. Walsgaard.

18de Søndag efter Trinitatis, 24/10-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Aslack Gaasedals qw., Halvor Loftsgaardens qw., Aasmund Sondresen, Torild Asbiørnsd., Sigri Olsd. Tallev Meaas, Margit Meaas, Sigri Ohreflaat, Ole og Halvor Bræckes qvr.,
Guro Wefald, Ole Gundersen Wefalds qw., Margit Halvorsd., Torgier Hæggenes, Aase Næs, Tov Toes qw., Tov Øverlands qw., Tov Dales qw., Even Aarhuus, Anne Dale, Asloug og Margit Walsgaard,
Ole Reinstuels qw., Todne Ny Ødegaard, Svend Sondresen, Ole Knutsens qw., Anders Kivles qw., Svennung Sundsbarms qw., Svend Klomsets qw., Tore Andersd., Guro Veenaas, Salve Øverlands qw. og
datter Margit, Giermund Aasens qw. og datter Svanou, Asloug Torvildsd., Anders Gunnersens qw., Aslack Lis qw., Ole Rui, Gisle Rui med børn Erick, Aadbiør og Tarrand, Jon Aasens qw., Ole Tovsen og qv,
Gunnild og Margit Graver, Østen Sundsbarms qw., Saamund Hettestuels qw., Ole øvre Bræckes qw., Guttorm Manums qw., Ole Olsen øvre Bræcke, Eielev Andersd. Werpe, Torkild Øverbøs qw.,
Ole Christiansen Graver, Anund Vindals qw., Herr Torgius Grøgaard, Knud Svendsens qw., Birgit Kirckebraaten og Kirsti Olsdatter.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Even Aarhus og Ingebor Dale.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Soldat Svend Kittilsen lille Aasen og Margit Tronsdatter Biørge.
Forbøn for: Anund Vindalen og Ole Haavorsens qvinde, som begge Svage.

Den 28de Octobr., 28/10-1734.
Trolovede: Even Olsen Backen og Anloug Jespersdatter Kaasen fra Fladdal.

19de Søndag efter Trinitatis, 31/10-1734. Sillejords Kircke ("her hiemme").
Communicantes: Min Hustru og datter Maren Bruun, Birgit Olsd., Margit Bræcke, Tore Hegnas qw., Sondre Groven og datter Saave, Gunnild Larsd., Ingebret Dalens qw., Erick Øverland, Østen Gammlestuels qw.,
Halvor Giermundsen, Kirsti Øverland, Gunleick Halvorsens qw., Knud Torgrimsen, Christentze Jespersd. Weenaas, Gregoris Kittilsens qw., Eli Steensrud, Ingeri Wefald, Svennung Svendsen, Ole Rødningens qw.,
Tov Strands qw., Kittil Strand, Ole Garvigs qw., Niels Dale, Even Grovens qw., Anund Oppebø med Søn Halvor, Ole Andersen, Gro Groven, Aslack og Knud Klomsets qvr., Helie Walsgaard, Kittil Ny ødegaards qw.,
Giermund Fladhuus, Tov Oppebøs qw., Asloug og Kari Oppebø, Barbro Gundersd., Guro Andersd., Ingeri øvre Bræcke, Gunnild Hansd., Anne Anundsd paa Toe, Kittil Christiansen Graver, Halvor Kittilsen,
Niels Gaasedalen, Gundvei Drengsd. paa Backen, Halvor Evensen Graver, Torkild Johanesen Werpe.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Even Aarhus og Ingebor Dale.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Svend Kittilsen lille Aasen og Margit Tronsdatter Biørge.

Alle Helgens Dag, 1/11-1734. Sillejords Kircke ("her hiemme").
Communicantes: Endre Halvorsen, Ole Strands qw., Tallev Sondresen, Ebbe Olsens qw., Jens Kaasen, Ole Roubergs qw., Asloug Svennungsd., Ronnov Kittilsd., Asloug Andersd., Gunvor Jensd.,
Ragnild Lia, Ole og Tov Giermundsønner Aasene, Raamund Aarhuus, Tov Roubergs qw., Guro og Gunnild Kivle, Gunnild Aasen, Mickel Olsen og Hustru.
Publ. Absolverede: Helge Niculsdatter for begagne Leiermaal med Capitaine des Armes Bærent Hendricksen.
Døbt: Knud Svendsens barn kaldet  Svennung. (Svennung Knudsen)
Faddere: Halvor Næs, Giermund Fladhus, Anne Catrine Scheidener, Kirsten Davidsd. og Turj Næs.
Trolovet: Enckemand Ole Ericksen Rui og Enckeqvinde Kirsti Bentsdatter Rødningen fra Brunckeberg Sogn. Cautions mænd: Jørgen Giuve og Halvor Udgaarden.

Den 6te Nowembr., 6/11-1734. Sillejords Kiercke (trolig på prestegården).
Trolovede: Enkemand Svend Aase fra Brunckeberg Sogn og Pige Margit Torgiusd. Lie her fra Sillejord. Cautions mænd: Aslack og Svend Klomset.

Samme Dato, eller Løverdagen før 20de Søndag efter Trinitatis, 6/11-1734. Fladdals Annex Kircke.
Communicantes: Kittil Dale og qw., Helie Liens qw., Svanoug Dale, Ole Ebbesens qw. og Søn Ebbe, Kittil Aakre, Ole Bøeles qw., Tord Halvorsens qw., Gregar Raadstues qw., Even Eiusaas qw.,
Aasmund Lias qw., Gunnild Lien, Aase Eiusaas, Ouver Eiusaas qw., Torgier Aakres qw., Gisle Ækres qw., Even Olsen Backen, Kittil Backen, Gunleick Backens qw., Ole Backens qw., Neri Waales qw.,
Gisle Haabershvams qw., Gunleick Kiøtas qw., Jon Tostensens qw., Engvold Aarens(?) qw., Even Møcklestues qw., Ole Snedkers qw., Ole Skarreruds qw., Ole Jensen og Kittilsen Bringens qvr.,
Guri og Anne Heideiord, Ole Tovsens qw., Anne Rui, Jørgen Liens qw., Gunder og Niels Barstads qvr., Asloug Stenuldsd., Ole Tangens qw., Neri Sikies qw., Trond og Tov Skeies qvr.,
Ragnild Bringsdalen, Ole Blekas qw., Sondre Aasens qw., Torgier Midbøs qw., Aslack Røntvedts qw., Jon Svenkesen, Mari Hougsvold, Anne og Svanou Svartdal, Tarrand Kleva, Malene Ruui,
Dordi Piperud, Anne Mickelsd.Leuf Houckedals qw., Kittil Lias qw., Margit Backen, Christen Eenersens qw., Niculs Tommesen, Ingvold Giedaas qw., Ingebor Dale og datter Svanou, Nils Christensens qw.,
Eielev og Gro Nattedal.
Introducered: Johannes Speicklands(?) qvinde.
Døbt: Jon Nøsteteigs barn kaldet Juri. (Guri.) (Guri Jonsdatter)
Faddere: Aslack Østgaarden, Ole Bøle, Niculs Tommesen, Helge Lien og Anne Qvistuel.
Døbt: Halvor Espelies (tvilling) børn kaldet Ole. (og Asloug). (Ole Halvorsen)
Faddere: Helje Lien, Kittil Aakre, Jørn (Jørgen) og Aasmund Lien, Tord Svalestuen.
Døbt: Halvor Espelies (tvilling) børn kaldet (Ole og) Asloug. (Aslaug Halvorsdatter)
Faddere: Judit Lien, Asgier og Gunnild Lien, Ragnild Bringsdalen og Mari Aasen.
Døbt: Even Mindesiords barn kaldet Christentze. (Christense Evensdatter)
Faddere: Even Eiusaas, Gregar Aase, Torbiørn Haabersvam, Ragne Sundbø og Anne Svartedal.
Forbøn for: Biørn Svalestuen, som Svag.

Den 7de Nowembr., 7/11-1734. (Trolig på Sillejords præstegaard)
Trolovede: Ole Svendsen og Ingebor Sønstetvet. Cautions mænd: Halvor og Svend Udgaarden.

Samme dag eller 20de Søndag efter Trinitatis, 7/11-1734. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Ole Rindes qw., Svanow Nordgaarden, Torgius og Knud Andersønner, Jon Traers qw., Aasmund Eqvam, Ingebor og Guro Dyrland, Birgit Gibøe, Jon Gundersen, Ole Berges qw.,
Sigurd og Saave Skorre, Ingebor Øverbø, Anders Vallop, Tord og Ole Harrang, Jon Myrbøs qw., Ragnild Anundsd., Ole Andersen Sellestads qw., Anne Wehuus, Halvor Aamodts qw., Tore Øverbøs qw.,
Anne Angre, Ole Vasbacks qw., Margit Vasback, Vetle Vasback, Margit og Guro Røniam, Anne Qvistuel, Tiøstov Tioes qw., Gunnild Tostensd., Aasild Anunsd.Jon Jonsen Traer, Aagot Backen,
Hæge Sugaarden, Tore Olsens qw., Aasild Mickelsd., Tore Knabens qw., Knud Gundersen, Eli Knutsd., Margit Leufsd., Ragnild Skorre, Andi Wetterhus, Torgrim Skorre, Gro Næsgrav, Tosten Berges qw.,
Guro Traer, Egild Grasbecks qw., Giermund Wanbeck, Torgier Anundsens qw., Lars Groven, Guro Hansd., Gunnild paa Wetterhus, Poul Lias qw., Halvor Halvorsens qw., Ole Tostensen Sellestads qw.,
Aavold Wehus og Biørguv Hødal (Høidal).
Forbøn for: Den Siuge Biørn Svalestuen i Fladal.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Even Aarhus og Ingebor Dale.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Svend Kittilsen lille Aasen og Margit Tronsdatter Biørge.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Even Olsen Backen og Anloug Jespersdatter Aasene.
Copulered: Niels Olsen og Hæge Anunsdatter.

Den 11te Nowembr., 11/11-1734. (Sillejords Kircke).
Copulered: Unge Karl, Christian Jørgensen Giuwe og Pige Gro Biørnsdatter Garvig.

21te Søndag efter Trinitatis, 14/11-1734. Sillejords Kircke.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Enkemand Stenuld Kittilsen Gibøe og Pige Margit Olsdatter fra Ommisdall.
Lyst til Ægteskab 1ste gang for: Enkemand Ole Ruj og Enckeqvinde Kirsti Bentsdatter.

22de Søndag efter Trinitatis, 21/11-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Kittil lille Aasens qw. og datter Svanov, Halvor Qvisliens qw., Ole Tveitens qw., Anders Hougens qw., Torgier Lies qw., Ole Lyckes qw., Trond Biørges qw. og datter Asloug,
Birgit Knutsd., Ole Haavorsens qw., Gunnild Kaasa, Kittil Heliesen paa Rugtvedt, Helge Nerisd. Rugtvedt, Tord Tvingelies qw., Christian Øverlands qw., og Askier Haavorsdatter.
Publ. Absolv: Walborg Nielsdatter for Leiermaal med Soldat Svend Kittilsen.
Forbøn for: Tvende Siuge Mendisker.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Stenuld Gibøen og Margit Olsdatter.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Rui og Kirsti Bentsdatter.
Døbt: Hans Hæggenesis barn kaldet Svend. (Svend Hansen)
Faddere: Ole Gundersen Wefald, Ole Aasen, Eielev Wefald, Anne Eenersd., og Ingeri Wefald.

Løverdagen før 1te Adwents Søndag, 27/11-1734. Ommisdals Kircke.
Communicantes: Kari Olsd., Gunnild Tostensd. Tioes, Mickel Johansen, Børte Hansd., Niels Olsens qw., Helie Qvistuels qw., Torgier Anundsens qw., Kirsti Knutsd., og Hæge Exhvam.
Introducered: Torgrim Sollies qw. Svanou.
Døbt: Halvor Hvammens barn kaldt Anne. (Anne Halvorsdatter)
Faddere: Halvor Aamodt, Jon Traer, Ingebor Svinum, Sigri Subø og Gunil Tioes.

1te Søndag i Adwent, 28/11-1734. Fladdals Kircke.
Communicantes: Corporal Anders Jonsens qw., Lars Ebbesen, Kari Stenuldsd., Gregar Aases qw., Torbiørn Aase qw., Margit Jonsd., Biørn Sundbøs qw., Mickel Ruis qw., Gunnild Svendsd.,
Asbiør og Guri Flaati, Aasov Olsens qw., Aslack Østgaardens qw., Biørn Fremgaards qw., Ole Svennungsens qw., Tov Østgaards qw., Torbiørn Hobbershvam, Egild ditto, Todne Bæckhus,
Hæge Ækre, Torgier Røntvedts qw., Asloug ditto, Asloug Svenkesd., Gunne Jensd., Juri Aslacksd., Even Kittilsen, Tov Tov Skeies qw., Gunleick Dales qw., Kittil Vegleicksens qw.,
Wegleick Kittilsens qw., Aase Christensd., Johannes Zacariesens qw., Knud Hougstues qw., Margit Framgaarden, Olle Giedaasen, Tallev Giedaasen, Gunnild Biørnsd., Jesper Lia,
Tallev Aarentsen, Asloug Svartdal, Svend Tofsen Bleka, Aase Svennungsd. og Birgit Ouversd.
Introducered: Even Mindesiords og Torgier Røntvets qvinder.
Forbøn for: 4 Svage mennisker.
Lyst til Ægteskab 3die gang for: Stenuld Gibøen og Margit Olsdatter.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Even Olsen Backen og Anloug Jespersdatter Aasene.
Lyst til Ægteskab 2den gang for: Ole Rui og Kirsti Bentsdatter.
Døbt: Halvor Blekas barn kaldet Kittil. (Kittil Halvorsen)
Faddere: Halvor Hougsvold, Ebbe Olsen, Sedsel Svervelie, Gunnil Bleka og Barbro Povelsdatter.
Døbt: Sondre Halvorsens barn kaldet Halvor. (Halvor Sondresen)
Faddere: Even Mindesiord, Jon Kleva, Guro Sickie, Gunne Jensd. og Gunnild Aasene.

2den Adwents Søndag, 5/12-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Elev Kaslands qw., Hans Lias qw., Anders Fladhus qw. og datter Guro, Helge Biørnsd., Guro Tovsd., Gunleick Nordgaarden, Tord Nordgaardens qw., Søren Mogensens qw.,
Halvor Fiøstofts qw., Anne Hansd., Lavrantz Midbøs qw.
Døbt: Saamund Sletestuels barn kaldet Margit. (Margit Saamundsdatter)
Faddere: Halvor Loftsgaarden, Gro Nordgaarden, Sigri Søli, Svend Sondresen og Østen Gamlestuel.
Døbt: Tord Tvingelies barn kaldet Svend. (Svend Thorsen)
Faddere: Ole Tveiten, Svennung Groven, Mademoiselle Maren Bruun og Lisbet Scheidener samt Gunnil Groven.

Den 8de Decembr., 8/12-1734.
Communicered: Capitaine des Arnes Bærnd Henrichsen.

3die Søndag i Adwent, 12/12-1734. Sillejords Kircke.
Communicantes: Guro Heliesd. Bøele.
Introducered:  Knud Svendsens qw.

2den Juule Dag, 26/12-1734. Sillejords Kircke (ved Hr. Bruun)
Copulered: Svend Kittilsen lille Aasen og Margit Tronsdatter Biørge.

2den Juule Dag, 26/12-1734. Fladdall Kircke (ved Hr. Torgius)
Communicantes: Torkild Sundbø og qvinde.
Copulered: Even Olsen Backen og Anloug Jespersdatter Aasene.
Introducered: Halvor Espelies qw.
Forbøn for: 3 mennisker.
Døbt: Jon Heideiords barn kaldet Gro. (Gro Jonsdatter)
Faddere: Ole Kleven, Ole Siliudale, Jon Wastved, Ingebor Østgaarden og Guri Heideiord.

Tillyste Trende (tredie) Juuledag, var det u: mueligt at mand til Ommisdals Kircke, formedelst den store mengde av Snee, den tiid var falden,
kunde til guds tienistes forretning frem komme da tillige og den forventede Skyts blev borte, hvor udover maated vende tilbage hiem igien,
ind til føret blev bedre og Weiene opslagene.


1735.

Ny aars dagen, 1/1-1735. Fladals Kircke.
Forbøn for: Trende Siuge Mennisker.
Døbt: Even Olssøn Backens barn kaldet Halvor. (Halvor Evensen)
Faddere: Gunleick oh Kittil Backen, Margit Backen, Mari og Asoug Aasen.
Døbt: Gisle Ækres barn kaldet Gunvor. (Gunvor Gislesdatter)
Faddere: Torgier Bekhus, Ole Bringen, Torbiørn Haabersvam, Hæge Waale og Barbro Beckhus.
Introducered: Halvor Blekas, Jon Nøsteteigs og Sondre Aasens qvinder.

1ste Søndag efter Hellig tre Kongers dag, 9/1-1735. Sillejords Kircke.
Introducered: Tord Tvingelies qw.
Døbt: Aslack Lie barn kaldet Margit. (Margith Aslaksdatter)
Faddere: Halvor Loftsgaarden, Ole ditto, Ole Rougberg, Torbiør Kaavedalen og Gudvæ Backen.
Trolovede: Svend Tovsen Bleka og Anne Olsdatter Svartdal. Cautions mænd: (Ikke skrevet ned. G.S.)

Løverdagen før 2den Søndag efter Hellig tre Kongers dag, 15/1-1735. Fladdals Kircke.
Forbøn for: Tvende Svage.
Communicantes: Signe Bleka og Juri Aslacksd.

2den Søndag efter Hellig trei Kongers dag, 16/1-1735. Ommisdal Kircke.
Døbt: Sergiant Jon Reines barn kaldet Ole. (Ole Jonsen)
Faddere: Ole Tostensen Sellestad, Biørn Groven, Lisbet Skorre, Liv Aamodt og Anne Wehuus.
Døbt: Knud Lansvercks barn kaldet Biørn. (Bjørn Knudsen)
Faddere: Jon Heideiord, Lavrans Dyrland, Egild Wetterhus, Hæge Qvistuel og Guro Dyrland.
Døbt: Hiemmedøbte Kittil Nordbøes barn kalt Tiøstov. (Tiøstov Kittilsen - Kjøstol Kittilsen - Kjøstel Kittilsen)
Faddere: Aasmund Sugaarden, Svennung Backen, Knud Andersen, Anne Berge og Margit Vasbak.
Døbt: Ole Grovens barn kaldet Knud. (Knud Olsen)
Faddere: Ole Jonsen paa Bøle, Ole Knudsen, Ragnild Berge, Anloug Berge og Saave Skorre.
Introducered: Gunnild Groven, Knud Lansvercks qvinde og Kittil Nordbøs qw.
Troloved: Soldat Ole Knudsen og Hæge Kittilsdatter. Cautions mænd: Ole Rinde og Ole Tostensen Sellestad.

3die Søndag efter Hellig tre Kongers dag, 23/1-1735. Sillejords Kircke ("her hiemme").
Døbt: Østen Gamlestuels barn kaldet Asloug. (Aslaug Østensdatter)
Faddere: Tov Oppebø, Sondre Groven, Svennung Svendsen, Mademoiselle Maren Bruun og Tarran Rui.

4de Søndag efter Hellig tre Kongers dag, 30/1-1735. Sillejords Kircke ("her hiemme").
Forbøn for:  Den Svage Helge Garvig.
Døbt: Tov Koddes barn kaldet Lavrantz. (Lavrans Tovsen)
Faddere: Jørgen Giuve, Ole Loftsgaarden, Guro ditto, Margit Klomset og Torrild Loftsgaarden.

Marie Renselsis dag, 2/2-1735. Sillejords Kircke ("her hiemme").
Forbøn: Giort forbøn for tvende Svage Mennisker.
Introducered: Aslack Lies qvinde Margrete.

Løverdagen før Søndagen Septuagesima, 5/2-1735. Ommisdals Annex Kirche.
Døbt: Lavrans Dyrlands barn kaldet Ole. (Ole Lavransen)
Faddere: Helie Qvistuel, Egild Haabersvam, Svanov Lansverk, Gunnild Næsgrav og Anne Heidiord.
Døbt: Aasmund Halvorsen Øverbøs og Birgit Olsdatter Øverbøes, deris u-ægte barn kaldet Ole. (Ole Aasmundsen - Ole Osmundsen)
Faddere: Ole Rinde, Halvor Aamot, Margit Wallop, Liv Aamodt og Margit Skorre.
Introducered: Ole Trondsens og Halvor Halvorsens qvinder.
Copulered:  Stenuld Gibøen og Margit Olsdatter.

Søndagen Septuagesima, 6/2-1735. Fladdals Kirche.
Communicantes: Svend Liens qw., Halvor Svalestuen, Gunnil Mindesiord, Aagot Saamundsd.
Introducered: Even Backens og Jon Heideiords qvinder.
Døbt: Ole Siliedalens barn kaldet Halvor. (Halvor Olsen)
Faddere: Engvold Giedaasen, Jon Wastvedt, Barbro Dale, Ingebor Østgaarden og Swanou Dale.
Trolovet: Soldat Jon Svenkesen og Encke qvinde Ragnild Sondresdatter Bringsdalen. Cautions mænd: Gunleick Dale og Even Eiusaas.

Søndagen Sexagesima, 13/2-1735. Silleords Kircke.
Forbøn for: Tvende Svage mennisker.
Introducered: Hans Heggenesis og Østen Gamlestuels qvinder.

(Ny handskrift og ny stavemåte på flere navn. Trolig Kapellanen. G.S.)

Esto Mihi, (Fastelavens Søndag), 20/2-1735. Sillejord Kircke.
Communicantes: Ole Rui og qvinde.
Døbt: Ole Sorterud, hvis barn var hiemmedøbt og kaldet Svend. (Svend Olsen)
Faddere: Ole Østetved, Svennung Groven, Askier Biørge, Birgitte Hagen og Aslov Biørge. Daab ble Confirmeret ved det hellige ord.
Introducered: Ole Sorteruds qw.

Løverdagen før 1ste Søndag i Faste, 26/2-1735. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Døbt: Tov Qværnedalens, der førte sit lowlige beviis fra Hr. Lars Qvisling paa Tind, barn kaldet Margit. (Margith Tovsdatter)
Faddere: Jesper Aasene, Tarjer Rørtvedt, Jon Wastvedt, Maren Aasene, Margit Jonsd.
Døbt: Confirmert hiemmedaab for Ole Jensen Bringens barn Svenug. (Svennung Olsen)
Faddere: Tarjer Aackre, Torbiørn Haabersqvam, Svanou Æckre, Gonil Klæven, Todne Beckhuus.
Forbøn for: Ole Haaversen, Halvor Kittelsen, Eiven Olsens barn, Valbor Nielsdatters barn, Sondre Halvorsens barn, Sidsel Sverveliens og Johannis Zachariesens barn, alle meget Svage.
Introducered: Gisle Æckres Qvinde.

1ste Søndag i Faste, 27/2-1735. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Soldat Ole Knudsen og Hæge Kittelsd.

2den Søndag i Faste, 6/3-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Introducered: Tov Koddes og Kittel Verpes Qvinder.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Soldat Ole Knudsen og Hæge Kittelsd. fra Langelim.

Den 12te Marty, 12/3-1735. Hr. Bruun paa Sillejords Kirckegaard.
Begr: Eiven Groven.

3die Søndag i Faste, 13/3-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Kittel Kittelsøn Bræcke.
Introducered: Østen Gamlestuels qw.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Soldat Ole Knudsen og Hæge Kittelsd.

Den 17de Marty, 17/3-1735. Hr. Bruun i Sillejords Kircke.
Døbt: Tov Oppebøens barn kaldet Tov. (Tov Tovsen)
Faddere: Svend Udgaarden, Erick Rui, Barbara Udgaarden, Gro Nordgaard og Helge Oppebøen.
Begr: 2de Foraldrende mænd nemlig Niculs Thovsen Hægna og Kittil lille Aasene.

Løverdag før Midfaste Søndag, 19/3-1735. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Torvild Exqvam, Dordi Aamot, Guro Vraalsd.
Døbt: Torjer Subøes barn kaldet Halvor. (Halvor Torjersen - Halvor Torgersen)
Faddere: Thomas Solli, Halvor Svinum, Knud Andersen, Kari Biaaen og Guro Dyrland.
Døbt: Jon Aamots barn kaldet Eiven. (Even Jonsen - Eivind Jonsen)
Faddere: Aslack Øverbø, Tiøstov Kiaas, Aavold Vehuus, Ingebor Aamot, Ingebor Øverbø.
Døbt: Salve Wasgravs barn kaldet Saave. (Sove Salvesdatter - Saave Salvesdatter)
Faddere: Ole Backen, Knud Landsverck, Jon Vastvæt, Gro Dyrland, Gro Nasgrav.
Forbøn for: Sergiant Reines Søn.
Copulered: Soldat Ole Knudsen og Hæge Kittelsd.

Midfaste Søndag (4. sønd. i faste), 20/3-1735. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Ole Torbiørnsen Speickelands qw., Jesper Aasenes qw.
Introducered: Ole Jensen Bringens qvinde.
Døbt: Confirmert hjemmedøbte u-ægte barn kaldet Aslack. tilhørende Knud Svennungsen og Gunne Jespersd., der i sin barne-nød (fødselssmerter!) udlagde samme dreng til Barnefader.
Hiemmedøbt forhen af Knud Hougstuen. (Aslak Knudsen)
Faddere: Knud Hougstuen, Tallev Arentsen Nattedal, Torbiør Hougstuen, Aase og Birgitte Ejusaas.
Forbøn for: Sidsel Svervelien.

Den 21ste Marty, 21/3-1735. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Døbt: Thor Waales barn kaldet Lisbet. (Lisbet Thorsdatter)
Faddere: Sergiant Reine, Eiven Myglestuen, Ebbe Olsen, Biøn Gremgaardens Qwinde og Christe Waales datter.

Maria Bebudelses Dag, 23/3-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Døbt: Tov Strands barn kaldet Gunild. (Gunhild Tovsdatter)
Faddere: Aslack Rugtvedt, Ole Strand og Kittil Strand, Kirsti Dale og Helge Biørnsd.

5te Søndag i Faste, 27/3-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Introducered: Thore Høgnas qvinde.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Ole Svensen og Ingebor Raamundsdatter fra Sønstetvedt.

Den 1ste Aprilis, 1/4-1735. (På prestegården i Seljord?)
Trolowede: Trolowede Hr. Bruun, Torjus Aajunsen Wastvedt med Swanou Tallefsd. Dale. Cautions mænd: Kittel Tallevsen Dale og Jon Halvorsen Heidejord.

Palme Søndag, 3/4-1735. Hr. Grøgaard i Sillejord Kircke.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Ole Svensen og Ingebor Raamundsdatter Sønstetvedt.

Skiær Torsdag, 7/4-1735. Hr. Grøgaard i Sillejord Kircke.
Communicantes: Asbiørn Loftsgaarden den ældre, Tov Øverlands qw., Mickel Olsens qw.

Feria 1te Pasch., (1. påskedag) 10/4-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Ole Svensen og Ingebor Raamundsdatter Sønstetvedt.

Feria 2den Pasch., (2. påskedag) 11/4-1735. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Den gamle Præste- Encke Madame Sal. Høiædle Wulfs, Biørn Svalestuens qw., Tarjer Beckhuus qw., Daardi Rui, Margit Spægeland.
Introducered: Thor Waales qvinde.
Døbt: Aslack Østgaardens hiemmedøbte barn kaldet Kittil. (Kittil Aslaksen)
Faddere: Eiven Myglestuen, Niculs Thomesen, Christine Svalestuen, Ragnil Svalestuen, Aslou Olsd.
Trolowet: Soldat Lars Halvorsen og Aase Svenungsdatter. Cautionist mænd: Biøn Sundbø og Thov Scheje.

Feria 3die Pasch., (3. påskedag) 12/4-1735. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Aandil øfre Skaares qw., Birgitte Myrebøe, Ole Knudsens qw. Myrebøe.
Publice Absolv: Birgitte Olsd. Øfrebøe, som udlagte til Barnefader Aamund Halvorsen Skuledalen, der icke endnu har gaaet til Alters.
Introducered: Jon Halvorsen øfre Aamots, Salve Nasgravs og Tarjer Subøes qvinder.
Døbt: Tosten Berges barn Kaldet Aslov. (Aslaug Torstensdatter)
Faddere: Sergiant Reine, Ole Tostensen, Sellestad, Torbiørn Gislesøn Haaberqvam, Ragnille Berge, Søwe Skaare.
Døbt: Niculs Sugaardens barn kaldet Randi. (Randi Niculsdatter - Randi Nilsdatter)
Faddere: Ole Sugaarden, Ole Harang, Birgit Backen, Herbor Veehuus, Swanou Nordgaarden.

Domini 1ste Søndag efter Pachat. (1. søndag etter påske), 17/4-1735. Hr. Grøgaard i Sillejord Kircke.
Communicantes: Tov Koddes qw., Svend ditto, Aslack Meeaas, Niels Eegeqvists qw., Ole Loftsgaarden, Guro Meeaas, Liv Backen.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Soldat Jon Svenckesen og Ragnille Sondresdatter Blincksdalen.

Dom. 2den Søndag efter Paschat, 24/4-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Halvor Udgaardens qw., Svend Udgaardens qw., Neri Torsen Udgaarden, Anne Rouberg, Aase Lie, Birgit Jonsd., Helge Hægna, Rasmus Igmunsen, Anne Anundsd.
Introducered: Ole nedre Bræckis og Tow Strands Qvinder.
Døbt: Ole nedre Bræckis barn hiemmedøbt af Biøn Veefald og kaldet Gunder. (Gunder Olsen)
Faddere: Kittil Verpe, Tov Strand, Aslov Oppebøe, Liv Verpe og Margit Halvorsd. Bræcke.

Dom. 3die Søndag efter Pasch., 1/5-1735. Forrettede Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Birgitte Nattedal og hendes datter Gro, Guro Heljesd. Bøle, Aslack Røetveds qw., Ole Olsen Tangens qw., Lars Ebbesen, Mickel Ruis qw., Malene Rui, Einvold Kittelsen Aasens qw.,
Odbiør Knudsd. Kirckeru, Eenvold Giedaasens qw., Thorn Schejes qw., Halvor Husvold, Ole Torjusen Ruis qw., Margit Reiersd. Østgaarden, Gunleck Dales qw., Andreas Midbøen.
Publce Absolvered: Gunne Jensdatter, som udlagde til barne-fader Knud Svennungsen Dale.
Forbøn for: Tov Koddes minste barn, Sal. Laurent.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Torjus Aajusøn Wastved og Pigen Swanou Tallefsdatter Dale.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Soldat Jon Svenckesen og Encke-qvinde Ragnil Sondresdatter Blinchsdalen.
Døbt: Kittel Vinlecksens barn kaldet Vinleck. (Gunleck.?), Hiemmedøbt af Neri Halvorsen Sigie (Sikie). (Venleik Kittilsen - Vellik Kittilsen)
Faddere: Eenvold Kittelsen, Neri Halvorsen, Anne Tofsd. Schareru, Hæge Leiufsd. Fremgaarden og Margit Biørnsd. ditto.
Døbt: Eet u-ægte barn Kaldet Johannes. Tilhørende Soldat Lars Halvorsen og Aase Svennungsd. (Johannes Larsen)
Faddere: Osuf Olsen Hougen, Ole Eenvoldsøn Giedaasen, Lif Tallefsd. Dale, Aslov Halvorsd., Thoron Osmunsd.

Berettet
: hiemme (i Seljord) den gamle Sengeliggende Gunleck Blecha.

Den 3die Maji, 3/5-1735. Sillejord.
Berettet: hiemme Aslack Rugtveds gamle og Svage Sengeliggende Qvinde.

Den 7de Maji, 7/5-1735. Sillejord.
Trolovede: (Min gamle assistent) Soldat Torbiørn Gislesøn og Birgit Laurentsdatter (Lavransdatter) Dyrland. Forloverne: Jørgen Dale og Neri Saavesøn Ækre.

Almindelig Bede-Dag, 6/5-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Forbøn for: Aslack Rugtveds qw. Guro, Kittil Væfads minste barn, Aamon Windalen og minste barn, alle meget Swage.
Døbt: Svennung Tolnæses barn kaldet Guro. (Guro Svennungsdatter)
Faddere: Halvor Qvislie, Aschier Garvog og Ole Garvig, Helge Øverland og Gunille Hægenæs.

Dom. 4de Søndag efter Pasch., 8/5-1735. Hr. Bruun i Sillejords Kircke.
Communicantes: Birgit Svennungsd., Anders Kiwles qw., Aslov Midbøen, Ole Verpes qw., Iwer Sandas qw. og datter Anne, Guro Andersd. Udgaarden, Torvild Lovald, Inger Haagensd., Guro Venaas,
Eielev Verpe, Ronnov Dale, Salve Øverlands qw. og datter Margit, Anun Soterus qw., Ole nedre Verpes qw., Tov Roubergs qw., Gisle Ruis qw. og datter Aadbiør, Guro Torvilsd., Anne Eenersdatter,
Thor Igiltvedt, Ditlev Næs qw., Mademoiselle Lisbet Svchiedner, Giert Jansen Fernen, Niels Tostensen.
Forbøn for: Een fattig Svag Mand fra Vinnie Sogn.
Forbøn for: Aslack Rugtvedts qw., Tov Koddes minste barn og Kittil Væfalds minste barn.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Torjus Aajussøn Wastved og Svanou Talefsdatter Dale.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Soldat Jon Svenckesen og Encke-qvinde Ragnill Sondresdatter Blincksdalen.
Introducered: Tov Oppebøens qw. og Ole Vestmands qw.
Døbt: Ole Eenersøns barn kaldet Ragnill. (Ragnild Olsdatter)
Faddere: Anders Kifle, Iver Sanda, Ole Graver, Margit Graver og Margit Andersd. Graver.
Trolovet: Ungk. Endre Halvorsen og Pigen Kirsti Arnesdatter Øverland. Cautionister: Tov Thoo og Ole Garvig.

Dom. 5te Søndag efter Pasch., 15/5-1735. Hr Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Biørn Garvigs qw. og datter Anne, Ole Næs, Aslack Gaasedals qw., Ole øfre Bræckes qw., Helie Garvigs qw. og Søn Askiær, Tov Opebøs qw., Aslack Rugtvedt, Helje Hvalsgaards qw.,
Thor Hægnas qw., Ole Garvigs qw., Margit Pedersd., Giermund Aasenes qw., Anund Bertofsøns qw., Aslack Klomsæts qw., Svend Klomsæts qw., Thore Kifle, Anund Oppebø og Søn Halvor, Jon Aasenes qw.,
Todne Torvildsd., Todne Aasene, Tov Strands qw., Kittil Strand, Erick Øverland, Gunleck lille Aasenes qw., Rollev Backens qw., Gudne Drengsd., Niels Dale, Jens Kaasen, Ole Andersen Rønningens qw.,
Sigri Rouberg, Torild Lofsgaarden, Sondre Groven, Svend Sondressøn, Saave Sondresd., Anne Sondresd. Graver, Margit Sondresd. Graver, Guro Biørgufsd., Margit Olsd., Rollev Svennungsen,
Halvor Valsgaar, Gunill Larsd.
Introducered: Kittil Væfalds qvinde saa og Ole Ohreflaats Qvinde.
Døbt: Tov Øverlands barn kaldet Karen. (Karen Tovsdatter)
Faddere: Søren Mogensen, Gunder Eenderu, Ole Næs, Torbiør og Anne Garvig.
Forbøn for: Aslack Rygtveds qvinde.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Torjus Aajussøn Grastved og Svanou Talefsdatter Dale.

Festo Ascensionis Christi (Kristi himmelfartsdag), 19/5-1735. Hr. Grøgaard i (Fladdals Kircke?).
Communicantes: Guttorm Mannems qw., Gunder Enderuds qw., Aslou Tormoesd. Garvig, Kirsten Garvig, Niels Gaasedal, Ole Østetvedts qw., Helie, Aslov og Margit Hvalsgaard, Kittil Halvorsen Rugtvedt,
Erick og Aase Næs, Kirsten Nielsd. Rugtvedt, Ole Olsen og Søster Ingeri øfre Bræcke, Karen og Gunille Hægnæs, Halvor øvre Næs qw. og Datter Turi, Tov Hougens qw., Gro lille Aasene, Halvor Qvisliens qw.,
Tov Thos qw., Ole Tofssøn Næs qw., Ole Gunderssøn Wæfalds qw., Halvor Tiøstofssøns qw., Asbiørn Loftsgaarden den yngre, Erick Rui, Tarrand Rui, Ingebor Klomsæt, Aslou Svennungsd., Gunill Aasene,
Swanou Aasene, Gunnil og Guro Kifle, Aslou Torvilsd., Ragnil Lien, Christence Veenaas, Biørn Wæfalds qw. og Søn Rollev, Jacob Jørgensens qw. fra Kongsberg, Tallov Stenerssøn Oreflaaden,
Eiven Høljesøn Dale, Guro Tofsd. Præstegaarden, Capitain de Armis Berent Henricksen.
Forbøn for: Sondre Groven og Aslack Ruugtveds qvinde.

Dom. 6te Søndag efter Pasch., 22/5-1735. Hr. Grøgaard i Sillejord Kircke.
Communicantes: Anne Anundsd., Inger og Margit Wæfald, Eiven Aarhuus qw., Raamund Aarhuus, Anund Sondresen, Kittil Verpes qw., Kirsten Pedersd., Halvor Giermunsen, Trond Biørges qw. og Datter Aslou,
Hans Liens qw., Barbro Gundersd. Giuve, Tov Giermunsen og Ole Giermunsen Aasene, Guro Groven, Gro Groven, Swanou lille Aasene, Ole Roubergs qw., Knud Klomsæts qw., Birgit Knudsd.,
Anders Gundersens qw.,Jon Tostensens qw., Ole Reinstuls qw., Anne Næs, Ole nedre Bræckes qw., Halvor nedre Bræckes qw., Dordi Groven og børn Ole, Kittil og Marit, Torkil Øverbøs qw., Christian Gravers qw. og
Søn Kittil, Halvor Andersen, Ole Sorteruds qw., Anne Olsd. Verpe, Tallev Lovalds qw., Harald Oppebøen, Torbiør Olsd. Væfald, Harald Berg og Kiæriste.
Forbøn for: Tov Koddes liden Søn Laurentz (Lavrans!), og Aslack Rugtvedts qvinde.

Den 26te Maji, 26/5-1735. (på Prestegården?)
Trolovede: Soldat Ole Andersøn Hougen og Gunvor Jensdatter. Cautions mænd: Ole Tveden og Hans Gundersen Lien.

1ste Pintze Dag, 29/5-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Døbt: Halvor Qvisliens barn kaldet Helge. (Helge Halvorsdatter)
Faddere: Anders Kifle, Knud Torgrimsøn, Tov Nerisøn, Gro Klomset og Aadbiør Rui.
Døbt: Ole Andersøn Verpes barn kaldet Ole. (Ole Olsen)
Faddere: Tov Toe, Ole Sorterud, Madame Dorethea Berge, Liv Verpe og Inger Bræcke.
Døbt: Kittil Wefalds barn Kaldt Gunille. Hiemmedøbt af Monsieur Hans Christensøn. (Gunhild Kittilsdatter - Gunhilde Kittilsdatter)
Faddere: Aslack Ruugtvedt, Guttorm Manum, Ole Olsen Bræcke, Kirsten Døls og Ingeri Gundersd. Væfald.
Forbøn for: Aslack Ruugtvedts Syge Sengeliggende qvinde, og Guro Meaases Datter Aslov, som er Svag.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Soldat Torbiørn Gislesøn Haabersqvam og Birgit Laurentsdatter (Lavransd.) Dyrland.

2den Pintze Dag, 30/5-1735. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Gregar Aases qw., Ole Ebbesøns qw., Ole Svartdals qw., Gisle og Halvor Blekas qvr., Christen Vaales qw., Nils Christensøns qw., Eiven Myglestuens qw., Hans Hougstuens qw.,
Lars Aackres qw., Ole Skarerus qw., Eielev Nattedal, Eiven Minisjords qw., Eiven Eiusaas qw., Hølje Liens qw., Aase Aagusd. Ejusaas, Neri Lien, Liv Helgesd., Thor Halvorsøns qw., Gunbiør Flaaten,
Halvor Aasenes qw., Halvor Svartdal, Ole Zachariasøns qw., Niculs Thommesøn, Tarjer Midbøens qw., Margit Tofsd. Svartdal, Ole Backens qw., Kittel Olsen Backen, Ole nedre Blekas qw.,
Ole Kittelsøn Bringens qw., Osmund Liens qw., Gisle Haabersqvams qw., Jesper Kittelsøn Sundbøe.
Introducered: Aslack Østgaardens qvinde, saa og Kittil Vinlecksøns qvinde.
Copulered: Torjus Aajussøn Grastved og Svanou Talefsdatter Dale.
Copulered: Soldat Jon Svenckesen og Encke-qvinde Ragnill Sondresdatter Blincksdalen.
Døbt: Ole Ruis barn kaldet Ole. (Ole Olsen)
Faddere: Torkil Sundbøe, Jesper Kittelsøn, Ingebor Østgaarden, Karen Lien, Aagot Sundbøe.

3die Pinze Dag, 31/5-1735. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Ejel Berges qw., Biøn Ruis qw., Hans Rui, Gonille Niculsd. Rui, Sønov Abelsd. Sqvammen, Guro Hansd. nedre Aamot, Tosten Ejelsøn Berges qw., Jon Traers qw., Sergiant Jon Reines qw.,
Ole nedre Skaares qw., Sigur Olsøn Skaare, Ole Rindes qw., Neri Svinums qw., Thor Harangs qw., Halvor Svinum, Jeran Bosbøs qw., Knud Andersøn Øfrebø, Ole Gravers qw.
Publ. Absolv: Aasmund Halvorsen for Leyermaal med Birgitte Øfrebøe.
Introducered: Tosten Berges qvinde, Ole Berges qvinde og Niculs Sugaardens qvinde.
Forbøn for: Thone Myrrebøen, som er meget Svag.
Trolovet: Encke-mand Knud Gundersøn og Encke-qvinde Eli Knudsdatter Aamot. Cautionis mænd (forlovere): Thore Caalbiørnsøn øfre Aamot og Aandie Qvanbeck.

Festo Trinitatis, 5/6-1735. Hr. Peder Bruun i Sillejords Kircke.
Communicantes: Sondre Gravers qw. og Datter Gunille, Margit Øfre Bræcke, Tov Dales qw., Inger Væfald, Hans Hægnens qw., Tallev Meaas og Margit Meaas, Ole Vestmands qw., Østen Sunsbarms qw.,
Ole Strands qw., Ole Vefalds qw. og Datter Guro, Torckil Johannesøn, Anders Hougens qw., Helge Nerisd., Kittil Nye-Ødegaards qw., Knud Torgrimsen, Svennung Svendsøn, Ole Eenersøns qw., Gunille Hansd.
Forbøn for:  Kittil Verpes lidet barn Guro, meget Svag.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Soldat Torbiørn Haabersqvam og Birgit Dyrland.
Døbt: Hans Gundersen Liens barn kaldet Hælge. (Helge Hansdatter - Helge Hansen)
Faddere: Christian Øverland, Tov Strand, Erick Øverland, Gro og Margit Øverland.

Den 10de Junii, 10/6-1735. (Sillejords Kirckegaard)
Begr: Kittil Vefalds barn.

Dom. 1ste efter Trinitatis, 12/6-1735. Hr. Peder Bruun i Sillejords Kircke.
Communicantes: Jørgen Giuves qw., Torjer Hægnes, Anne Dale, Aamund Slettestuls qw., Birgit Olsd., Ole Andersøn, Endre Halvorsøn, Gunvor Jensd., Gregorius Kittilsøns qw., Aslou Oppebø og Datter Karen,
Helge Oppebø, Kirsti Arnesd., Ole Tveitens qw., Gunill Svensd., Sigri Tollefsd., Aslou Andersd., Knud Svendsens qw., Aslack Liens qw., Østen Gamlestuels qw., Anne Hansd., Svennung Sunsbarms qw. Dagne(?),
Eli Steensrud, Asgier Haavorsd., Kittil Vefalds qw.
Introducered: Ole Verpes Qvinde.
Forbøn for: Aslach Rugtveds qvinde, Siug og Sengeliggende.

Dom. 2den Søndag efter Trinitatis, 19/6-1735. Capellanen (Grøgaard) i Sillejords Kircke.
Forbøn for: Aslack Lies datter.
Introducered: Svennung Toldnæses qvinde.

Festo Johannes Baptista, 24/6-1735. Capellan Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Ranou Kittilsd., Engebret Dalenes qw., Torgius Liens qw., Elev Kaslands qw., Gunille Kaasen, Ole Haaversøns qw., Tord Twingelis qw.

Festo Vicitation Mariæ (Marias besøkelsesdag), 2/7-1735. Capellan Grøgaard i Fladdal Kircke.
Communicantes: Jon Heidiords qw., Halvor og Anne ditto, Torgier Aakres qw., Gisle Ækres qw., Neri Waales qw., Ole Jensen Bringens qw., Aslov Haabersqvam, Todne Beckhuus, Barbara Beckhuus og Ole ditto,
Ole Bøles qw., Gunder Barstads qw., Gunille Lien, Margit Backen og Gunille Backen, Gunleck Backens qw., Ebbe Olsen, Karen Steenulsd., Augen Wastveds qw., Kittil Aakre, Jon Wastved, Gregorius Dales qw.
Biøn Fremgaardens qw. og Datter Margit, Guri og Asbiør Flaati, Svanou, Anne og Kittil Svartdal, Anne Tiøstofsd. Svartdal, Mari Hugsvold, Neri Sikies qw., Aslou Skarru, Augen Ejusaas qw. og Datter Birgit,
Biørn Sundbøs qw., Torckil Sundbøs qw., Kittil Wegleicksens qw., Aslou Halvorsd., Kittil Liens qw., Halvor Kittilsen, Ole Dales qw., Jørgen Dales qw., Ole Klevens qw. og Søn Jon, Tarjer Rørtveds qw., Gregar Raadstus qw.,
Kittil Aakres qw., Svend Liens qw., Aslack og Tov Østgaardens qvr., Margit Nøsteteig, Ole Tofsens qw., Jon Bringd. 's (?) qw., Eiven Olsens qw., Guttorm Vastvet, Gunleck Kiøtas qw., Niels Barestas qw.,
Sondre Aastues qw., Gunder Størckesens qw., Ole Giedaasen, Leuf Houckedals qw., Halvor Espelis qw., Even Kittilsen, Aase Christensd., Aslov Evensd., Joran Christensd.
Døbt: Tord Halvorsens barn Gunill. (Gunhild Thorsdatter)
Faddere: Halvor Espeli, Christen Enersen, Niculs Towsen, Ingebor Østgaarden og Anne Speickeland.
Introducered: Ole Ruis qvinde.
Trolovet: Saamund Saamunsen fra Brunckebergs Sogn og Ejelev Nattedal. Cautions mænd (forlovere): Thor Nordgaarden og Ejel Johannesen fra Morgedal.

Dom. 4de Søndag efter Trinitatis, 3/7-1735. Capellan Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Wele Moens qw., Tarald Biaaens qw., Torgius Nordbøs qw., Jon Gundersen, Guro Traer, Saave Skaare, Ole Andersen Sellestads qw., Ole Tostensens qw. ditto, Anders Wallops qw., Kittil Gibøens qw.,
Aasille Rinde, Salve Næsgravs qw., Gunnuv Vinsdals qw., Laurentz (Lavrans!) Vindals qw., Ole Sugaardens qw., Niculs Sugaardens qw., Aasmund Sugaardens qw., Svennung Backens qw. Margit Wasbæck, Sønnen Vetle og
Datter Ingebor, Aawold Angres qw., Berte Hansd., Halvor Aamot og qw., Torgius Andersen, Thommas Sollis qw., Torgrim Sollis qw., Tore Knabens qw., Haavor Wanbrecks qw., Aadne Vanbrecks qw., Aasmund Ruis qw.,
Margit Rui, Tosten Veehuus qw., Tov Liens qw., Karen Groven, Guro Groven, Tord Fossums qw., Egild Skuledalens qw., Ole Berges qw., Torgier Subøs qw., Knud Homeliens qw., Helje Qvistuels qw., Torgrim Skaare,
Knud Lansvercks qw., Inger Angre, Ole Nordbø, Kiøstov Tioes qw., Biørguf Hødals qw. (Høydal), Hæge Tioes, Anne Skaar.
Copulered: Torbiørn Gislesen Haabersqvam og Birgit Laurentsdatter (Birgit Lavransdatter) Dyrland.

Dom. 5te Søndag efter Trinitatis, 10/7-1735. Capellanen Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Ole Sandas qw., Ole Lyckas qw., Ole Swendsen Sønstetvedts qw., Valborg Nielsd., Anders Fladhuus qw. og Datter Guro, Gunleck Fiøstoft.
Forbøn for: Niels Søfrensens qvinde fra Schien.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Sven Tofsen og Anne Olsdatter.

Dom. 6te Søndag efter Trinitatis, 17/7-1735. Capellanen Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Halvor Lofsgaardens qw., Christopher Giuve, Sven Tofsen, Anne Olsd., Guro Olsd. Rouberg, Guri Torjusdatter.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Sven Tofsen og Anne Olsdatter.

Den 23die Julii, 23/7-1735. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Steenuld Gibøens qw., Kittil Nordbøs qw., Ole Nordbøs qw., Magnus Schinnerlands qw., Ole Bøles qw., Jon Jonsen Traer, Birgitte Traer, Margit Leifsd., Ragnille Solli, Aasille Tioes,
Gro Næsgrav, Tosten  Weehuus qw., Aavold og Anne Veehuus, Niels Olsens qw., Hæge Exqvam, Laurentz (Lavrans!) Dyrlands qw., Ole Dyrlands qw. og Søster Ingebor, Ole Backens qw., Povel Liens qw.,
Aagot Backen, Swanow Nordgaarden, Hæge Sygaarden, Ragnille Exqvam, Svend Norgaardens qw., Egil Grasbæcks qw., Mickel Tioes og Gunill Tioes, Anne Angre, Ragnil Lien, Aase Aamunsd.,
Ole Harrang, Tord Olsens qw., Willum Brynildsens qw., Knud Rønjoms qw., Aslou Rui, Jon Myrrebøs qw., Biørn Groven, Halvor Halvorsens qw., Torbiørn Lansvercks qw., Tosten Wetterhuus, Gunille Vetterhuus.

Dom. 7de efter Trinitatis, 24/7-1735. Capellan Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Hæge Æckre, Toran og Ingebor Kleven, Egild Haabersqvam, Guri Heideiord, Aslou Rørtved, Juri Aslacksd., Torbiørn Aases qw., Corporal Anders Jonsens qw., Rannei Lefsd., Aslou Olsd.,
Gunnil Thomesd., Aasow Olsen, Margit Jonsd., Lars Halvorsen, Aase Svennungsd., Lif Halvorsd., Tallev Giedaasen, Knud Hougstuens qw.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Sven Tovsen og Anne Olsdatter Svartdal.

Dom 8de Søndag efter Trinitatis, 31/7-1735. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Laurentz (Lavrans!) Midbøens qw. og Ebbe Olsens qw.
Introducered: Hans Gundersens qvinde.

Dom. 10ende Søndag efter Trinit., 14/8-1735. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Maren Pedersd. Bruun, Karen Olsd. og Tollev Sondresen.
Døbt: Anders Fladhuuses barn Tov. (Tov Andersen)
Faddere: Svend Udgaarden, Tow Tho, Barbara Udgaarden, Gro Nordgaarden, og Margit Øverland.

Den 20de Augusti, 20/8-1735. Hr. Grøgaard i Fladdal Kircke.
Communicantes: Gunleck Svartdals qw., Tow Skeies qw.

Dom. 11te Søndag efter Trinit., 21/8-1735. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Døbt: Tord Fossems (Fossum) Barn Knud. (Knud Thorsen)
Faddere: Ole Skaare, Jon Traer, Svanou Wetterhuus, Anlou Berge og Margit Rønjom.
Introducered: Tord Fossems qvinde.

Den 24. Augusti, 24/8-1735.
Trolovet: Soldat Tallev Sondresen og Maren Pedersdatter Bruun. Cautions mænd: Thor Nordgaarden og Sven Udgaarden.

Dom. 12te Søndag efter Trinitatis, 28/8-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Anund Vindalens qw.

Dom. 13de Søndag efter Trinitatis, 4/9-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Svennung Toldnæs qvinde.

Den 11te Septembr., 11/9-1735. Sillejords Kircke.
Døbt: Guttorm Manums (Manheim) barn Halvor. (Halvor Guttormsen)
Faddere: Aslack Rugtved, Tow og Kittil Strand, Maren Pedersd., Gunille Hægenes og Inger Svennungsd.

Dom. 14de efter Trinitatis, 11/9-1735. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Døbt: Torgier Aackres barn Maren. (Maren Torgersdatter - Maren Torjersdatter)
Faddere: Gisle Aackre, Ole Jensen Bringen, Ole Beckhuus, Andi Aackre og Todne Beckhuus.

Den 13de Septembr., 13/9-1735. Sillejords Kircke.
Døbt: Ditlev Gjertsen Næsoddens barn Karen. (Karen Ditlevsdatter)
Faddere: Tord Nordgaarden, Halvor Næs, Johan Schiedner, Lisbet Schiedner og Turi Næs.

Dom. 16de efter Trinitatis, 25/9-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Ole Loftsgaarden, Guro Meaas, Asbiørn Svensen, Ole Tvettens qw., Asbiørn Loftsgaarden den ældre, Liw Backen, Halvor Udgaardens qw., Neri Thorsen Udgaarden.

Festo Mickaekis (Mikkelsmesse), 29/9-1735. Hr. Grøgaard i Sillejord Kircke.
Communicantes: Østen Sundsbarms qw., Niels Svensens qw., Halvor Fiøstofts qw., Ingebor Haagensd.

Dom. 17de Søndag efter Trinitatis, 2/10-1735. Capellan Grøgaard i Sillejord Kirche.
Communicantes: Gunleck Nordgaarden, Thor Nordgaardens qw., Guro Veenaas, Thov Thos qw., Ole Verpes qw., Anund Sorterus qw., Aslack Gaasedalens qw. og Søn Niels, Gunder Eendresens qw.,
Kittil Kittilsen, Anders Kifles qw., Erick og Anne Næs, Margit Bræcke, Guro Torvildsd., Anne Rouberg, Biørn Garvigs qw. og Datter Anne, Ole Svendsen Næs, Anund Bertofsens qw., Aase Lien,
Tord Egildtvedts qw., Torgier Hægenes, Niels Tostensen.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Capitain des Armes Berent Henricksen Høne og Lisbet Christophersdatter Scheidener.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Soldat Tallev Sondresen og Maren Pedersdatter Bruun.
Introducered: Anders Fladhuses qvinde.
Døbt: Ole Tvetens Barn Ingebor. (Ingeborg Olsdatter)
Faddere: Salve Øverland, Tord Tvingeli, Endre Halvorsen, Guro Lien, og Guro Torvilsdatter.

Løwerdagen før 18. Trinit, 8/10-1735. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Communicantes: Halvor Hugsvold, Halvor Heidejord, Halvor Swartedal, Anne Heidejord, Eenvold Kittilsens qw., Kittil Aackres qw., Neri og Liv Lie, Gunill Andersd., Ole Zackeriesens qw., Margit Tofsd.,
Aslack Rørtvets qw., Aagot Saamundsd., Thron Scheies qw., Margit Rejersd., Rasmus Engmundsen, Torbiørn (Haaberskvams) qw. (blekksøl), Gunbiør Halvorsdatter.
Døbt: Ole Blechas barn Ole. (Ole Olsen)
Faddere: Halvor Blecka, Kittil Backen, Anne Backen, Gunill Blecka og Anne Knudsd.

Dom. 18 de Sønd. efter Trinitatis, 9/10-1735. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Sergiant Reenes qw., Anund Skaares qw., Aasmund Sugaardens qw., Tow Lias qw., Kittil Gibøens qw., Haavor Wanbecks qw., Herborg Lia, Guro Qvistul.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Capitain des Armes Berent Henricksen Høne og Lisbet Christophersdatter Scheidener.
Lyst til Egteskab 2den gang for: Soldat Tallev Sondresen og Maren Pedersdatter Bruun.
Introducered: Torgier Veehuuses qvinde.
Døbt: Ole Tostensen Sellestads barn Lovise. (Lovise Olsdatter - Louise Olsdatter)
Faddere: Sergiant Reene, Torgius Andersen, Høge Skorre, Guro Weehuus og Margit Sellestad.

Dom. 19de Søndag efter Trinitatis, 16/10-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Svend Udgaardens qw., Aslou Midbøen, Karen og Gunnill Hægna, Christian Øverlands qw., Salve Øverlands qw., Hans Hægnens qw., Margit Øverland, Aslou Biørge, Ole Sorterus qw.,
Biørn Væfalds qw., Tow Strands qw., Ole Bræckes qw., Kittil Værpes qw., Anne Verpe, Ole Kittilsen Bræcke, Ole Kittilsen Bræckes qw., Tow Nerisens qw., Torckil Øverbøs qw., Dordi Graver, Datter Margit,
Sønder Ole og Kittil, Helie Valsgaards qw., Ole Øfstetvets qw., Halvor Giermundsen, Ole Garvigs qw., Ole Andersen Verpes qw., Ejelev Verpe, Birgit Jonsd., Halvor Bræckes qw., Anne Anunsd.,
Aase Næs, Tow Dales qw., Raanow Dale, Sigri Tallefsd. og Søn Tallev, Kittil Biørnsen, Aslou Andersd., Saamun Slettestuels qw., Margit og Tallev Meaas, Giermund Aasens qw. og Døttre Swanou, Tore,
Gunnill og Guro Kifle, Jon Aasens qw., Todne Aasen, Guro Groven, Kittil Christiansen Graver, Ole Haavorsens qw., Anders Gundersens qw., Anne Anunsd., Iwer Sandas qw., Torwild og Tallew Lovalds qvinder,
Ole Verpes qw., Torbiør Vefald, Halvor Evensen, Ranou Kittilsd. og Datter Valborg, Gunille Kaasen, Aslou Thommasd. Garvig, Gisle Rui og Datter Torand, Andbiør og Halvor Andersen, Ole Olsen Graver,
Mathias Mathiasen Nordgaarden, Gunne Andersd. Udgaarden, Birgitte, Cathrine Villumsd. Præstegaarden, Harald Berg og hustru, Kittil Væfalds qw., Kirsten Pedersd. og Anne Hansdatter.
Introducered: Guttorm Manums qvinde og saa og Ditlev Næses hustru.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Capitain des Armes Berent Henricksen Høne og Elisabeth Christophersdatter Scheidener.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Soldat Tallev Sondresen og Maren Pedersdatter Bruun.

Dom. 20de Trinitatis, 23/10-1735. Hr. Grøgaard i Sillejords Kircke.
Communicantes: Christian Gravers qw., Anne og Margit Graver, Ole Strands qw., Ole Reenstuels qw., Ranou Aarhuus, Anne Dale, Ole Eenersens qw., Ole Veefalds qw. og Datter Guro, Rolev Backens qw.,
Gudve Backen, Svennung Svendsen, Sondre Groven og Datter Saave, Gunill Aasene, Halvor Næs qw. og Datter Thuri, Ole Vestmands qw., Aslack Klomsets qw., Svend Loftsgaarden, Erick Øfverland,
Ingebor Klomset, Jon Tostensens qw., Aslack Liens qw., Anne Eenersd., Rollev Svennungsen, Halvor Valsgaard, Gunill Hansd., Guro ...sdatter, Todne Torvilsd., Birgitte Svennungsd., Aslov Torvilsd.,
Ole Roubergs qw., Anders Hougens qw., Ole Gundersen Væfalds qw., Ingeri Wæfald, Margit Tiøstofsd., Rollev Gundersen, Ole Olsen, Ingeri Næsgrav, Ingeri øvre Bræcke, Giert Jansen Næs, Ditlev Giertsen Næs qw.,
Ole Sønstetvets qw., Anne Iversd. Sanda, Helje, Aslou og Margit Valsgaard, Even Aarhuus qw., Asgier Haavorsd., Kirsten Olsd., Aslack Ruugtvedt, Guttorm Manums qw., Guro Biørgufsd., Jørgen Giuves qw.,
Halvor Loftsgaardens qw., Margit Halvorsd. Bræcke, Svend Klomsets qw., Ole Strandas qw.
Introducered: Ole Sandas qw.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Soldat Ole Andersen og Gunvor Jensdatter.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Torckild Johannesen og Helge Nerisdatter.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Erich Gislesen Rui og Barbara Gundersdatter.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Endre Halvorsen og Kirsti Arnesdatter.
Døbt. Østen Sundsbarms barn kaldet Margrete. (Margrete Østensdatter)
Faddere: Anders Kifle, Gjermund Aasene, Svend Sondresen, Gullou Slettestuel og Aadbiør Rui.

26te October, 26/10-1735.
Copuleret: Soldat Tallev Sondresen og Maren Pedersdatter Bruun.

Domini 21te Trinitatis, 30/10-1735. Capellanen i Ommisdald Kircke.
Communicantes: Torgrim Solli, Knud Homeli, Sigur Niculsli, Ragnil Lia, Steenuld Gibøens qw., Aavold Angres qw., Halvor Svinum og Ole Knudsens qvr., Egild Berges qw., Niculs og Ole Sugaardens qvr.,
Aasne Exhqam, Margit og Guro Rønjom, Aadne Qvambecks qw., Thomas og Torgrim Sollis qvr., Gunil Moen, Ole Skarres qw. og Datter Saave med Søn Sigur, Jon Bosbøe qw., Tosten Veehuus qw.,
Aslack Øverbøs qw., Vetle Vasback, Margit ditto, Thord Harang og Søn Ole, Knud Rønjoms qw., Ole Backens qw., Ole Dyrlands qw., Jon Traers qw. og Søn Jon, Guro Jonsdatter, Ole Tostensen Sellestads qw.,
Ole Bøles qw., Egild Skuledalens qw., Ole Berges qw., Torjer Subøs qw., Ole Svensen, Laurantz Vinsvolds qw., Gunuv Vinsvolds qw., Ole Andersen Sellestads qw., Tore Knabens qw., Neri Svinums qw., Sigri Svinum,
Ole Rindes qw., Halvor Aamots qw., Tiøstov Tios qw., Gunil Evensd. Moen, Tarald Biaans qw., Svend Nordgaardens qw., Biørn Bøle, Jon Aamots qw., Svenung Backens qw., Aasmund Backens qw., Kittil Norbøs qw.,
Biørguf Hødals qw., Tov Andersens qw., Salve Næsgravs qw., Gro Næsgrav, Knud Andersen, Tord Fossums qw., Torgrim Weehuus qw., Ole Tronsens qw., Magnus Schinderlands qw., Sønneve Abelsdatter,
Knud Gundersen, Eli Knudsd., Gunnille Anundsd., Torbiørn Lansvercks qw., Hølje Qvistuls qw., Laurans Dyrlands qw., Tosten Vetterhuus qw., Giermund Wambeck, Hæge Svensd., Guro Dyrland, Anders Vallops qw.,
Ole Hødal.
Introducered
: Knud Hommelies qvinde.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Knud Gundersen og Eli Knudsdatter af Ommisdal.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Soldat Ole Andersen og Gunvor Jensdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Torkild Johannesen og Helje Nerisdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Endre Halvorsen og Kirsti Aarnesdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Erich Rui og Barbara Gundersdatter.
Døbt: Knud Hommelies Barn Kaldet Jon. (Jon Knudsen)
Faddere: Ole Skaare, Jon Traer, Sigri og Anne Rui, Guro Dyrland.
Trolovet: Soldat Egil Gislesen Haabersqvam og Ingebor Dyrland. Cautionsmænd (forlovere): Tosten Vetterhuus og Jon Heidejord.

Alle Helgens Dag, 1/11-1735. Capellanen i Fladdals Kircke.
Communicantes: Eiven Ejusaas qw., Ole Bøles qw., Aasmun Liens qw. og Datter Gunild, Biørn Swalestuens qw., Madame Salige Her. Volfs, Halvor Svalestuen, Tord Halvorsens qw., Ole Skarrus qw.,
Even Minnesjords qw., Ole Ebbesens qw. og Søn Ebbe, Gunder Svervelis qw., Margit Nøsteteg (Nørsteteig), Aslach Østgaardens qw., Torgier Rørtvets qw., Gregar Aases qw., Ole Klevens qw. og Søn Jon,
Ingebor Kleven, Leu(v?) Hackedals qw., Jørgen Dales qw., Ronneu Dale, Ole Svartedals qw., Svend Liens qw., Birgit Nattedal, Gisle Haabersqvams qw., Neri Vaales qw., Torgier Aakres qw., Gisle Ækres qw.,
Ole og Ole Bringens qvr., Ole Backens qw. og Søn Kittil, Gunlech Bachens qw., Aase Ejusaas, Torgier Midbøens qw., Nils og Gunder Barstads qvr., Anders Midbøen, Helge Liens qw., Lars Aachres qw.,
Ole Blechas qw., Margit Jonsd., Augen Vastvets qw. og Sønner Guttorm, Jon og Aasmund, Torgius Skarpedals qw., E(nke?) Aadbiør Knudsd., Maren Hugsvold, Anne Tiøstofsd., Anne Halvorsd.,
Svanou Svartedal, Hans Hougstuls qw., Auven Ejusaas qw. og Datter Birgit, Margit Aavoldsd., Guri Hedejord, Gisle Bleckas qw., Torier Beckhuus qw., Knud Aachres qw., Gregar Raastuens qw., Lars Ebbesen,
Kittil Aachres qw. Nils Christensens qw., Eiven Myglestuens qw.
Introducered: Torjer Aackres og Ole Bleckas qwr.

Den 3die Novembr., 3/11-1735.
Copulered (viet): Capitain des Armes Berent Henrichsen og Elisabeth Schiedner.

Domin. 22. Trinitatis, 6/11-1735. Capellanen i Sillejord Kircke.
Communicantes: Thor Hægnas qw., Ole og Tov Aasene, Sven Sondresen, Helge Strand, Erich Rui, Barbara Gundersd., Elev Kaslands qw., Ole Ruis qw., Sondre Gravers qw. og Datter Gunill,
Gunlech Halvorsen, Østen Gamlestuls qw., Jens Kaasen, Kittil Nye Ødegaards qw., Gro Svensd., Gunill  Svensd., Christence Veenaas, Eli Steensru, Karen Oppebøen og Søn Halvor, Tov Oppebøens qw.,
Ole Rønningens qw., Ragnil Lia, Kirsten Nilsd., Helge Niculsd., Gunleck Aasenes qw., Gro Aasene, Ole Bjørges qw., Torjer Lias qw., Tov Roubergs qw., Giermund Fladhuus, Anders Fladhuus qw., Jon ditto,
Knud Kivle, Torild, Sigri og Guro Loftsgaarden, Kittil Heljesen Rugtved, Ingri Svennungsd. Mannum, Michel Olsens hustru og Anne Sophia Jensd., Hølje Garvig og Søn Askier, Tallev Tonstad.
Forbøn for: Aschier Biørge.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Ole Andersen og Gunvor Jensdatter.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Erich Rui og Barbara Gundersdatter.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Endre Halvorsen og Kirsti Aarnesdatter.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Torkild Johannesen og Helje Nerisdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Knud Gundersen og Eli Knudsdatter af Ommisdal.
Døbt: Ole Garvigs Barn kaldet Kittil. (Kittil Olsen)
Faddere: Svenung Toldnæs, Ole Næs, Torbiør Garvig, Anne Garvig og Kirsti Dale.

Den 10de Novembr., 10/11-1735.
Copulered (viet): Oluf Christiansen Graver og Enchen Ragnille Hansd. af Hvidesøe (Præste)gield, forhen trolowede af Velædle Hr. Hans Block.

Domin. 23. Trinitatis, 13/11-1735. Capellanen i Hovedkircken (Sillejord).
Communicantes: Madame Bruun, Capitain des Armes Berent Henrichsen Høne og hustru, Guro Twingeli, Aasmund Sondresen, Ole øfre Næs qw., Halvor Qvislies qw., Dagne Knudsd.,
Knud Svensens qw., Guro Tofsd., Aslach Meaas, Aslou og Karen Oppebøen, Margit Garvig, Hans Liens qw., Guro Tovsd., Aslach Svennungsen, Birgit Olsd. Veenaas, Gregorius Kittelsens qw.,
Birgit Knudsd., Thov Øverlands qw., Svanou Aasene, Hans Mejers qw., Haavor Alfsen.
Samme dag berettet hiemme min gamle svage Pastor Hr. Peder Bruun.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Knud Gundersen og Eli Knudsdatter.
Introducered: Ole Tvetens qw. Saa og Østen Sunsbarms qw.

Løverdag før Domin. 24. Trinit., 19/11-1735. Capellanenen i Fladdals Kircke.
Communicantes: Hæge Æckre, Biørn Sundsbøs qw., Guttorm, Todne og Barbara Beckhuus, Gro og Dordi Nattedal, Jon Heidejords qw., Ole Siljudalens qw., Tarand Kleven, Ole Tangens qw.,
Biørn Fremgaardens qw. og Datter, Einvold Giedaasens qw., Christen Eenersens qw., Johannes Zachriesens qw., Jorand Christensd., Tord Vaales qw., Gunlech Kiøtas qw., Jesper Kittelsen og
Halvor Kittelsen, Niculs Thomesen, Karen Steenuldsd., Torchil Sundbøs qw., Aslou Rørtvet, Michel Ruis qw., Halvor Espelis qw., Halvor Aasenes qw., Corporal Anders Jonsens qw., Sondre Aasenes qw.,
Neri Sickies qw., Aslou Skarru, Jon Bringsdals qw., Aslou Haabersqvam, Tov Østgaardens qw., Ole Giedaasen, Ole Torjusen Ruis qw., Guri Aslachsd., Gunlech Dales qw., Torbiørn Olsen fra Tinds qw.,
Kittil Liens qw., Kittil Vegleichsen, Eiven Kittilsen, Jesper Aasenes qw., Knud Hougstuens qw., Asbiør Gundersd., Guro Gundersd., Kittil Svartdal, Margit og Gunil Bachen.
Døbt: Nils Barestads barn kaldet Halvor. Forhen hiemmedøbt af Ole Bøle. (Halvor Nilsen - Halvor Nielsen)
Faddere: Jon Hædejord, Kittil Svartdal, Margit Østgaard, Dagne Blecha og Margit Bachen.

Domin. 24 Trinitatis, 20/11-1735. Capellanen i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Vetle Moens qw., Tosten Berges qw., Aasil Rinde, Anne Angre, Karen Groven, Knud Hamnsejord og qw., Ole Nordbøs qw., Margit Nordbø, Ragnil Anundsd., Aasille Anundsd., Povel Liens qw.,
Nils Qvamens qw., Torgius Øverbø, Ingebor Øverbø, Gunill Wetterhuus, Thor Olsens qw., Biørn Ruis qw., Hans Rui, Aasmund Ruis qw., Gunil Niculsd., Aagot Backen, Hæge Niculsd. Sugaarden, Margit Leufsd.,
Birgit Hansd., Andi Wetterhuus, Halvor Halvorsens qw., Jacob og Aasmund Bosbøen.
Introducered: Sigur Niculslies qw.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Egild Gislesen Haabersqvam og Ingebor Olsd. Dyrland.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Lars Halvorsen og Aase Svenungsdatter.
Forbøn for: Steenuld Gibøens qvinde, i samme Nød,
Døbt: Sigurd Niculslies barn Kaldet Eric. (Erik Sigurdsen)
Faddere: Torgrim Solli, Jon Gundersen, Biørn Groven, Karen Biaaen og Karen Groven.
Trolowet: Aamun Halvorsen og Kisti Knudsdatter. Cautions mænd, Ole Rinde og Aslach Øverbø.

Den 21te Novembr., 21/11-1735.
Døbt: Sven Olsen Vestdals(?) barn kaldet Aslou. (Aslaug Svendsdatter)
Faddere: Kittil Vechlis., Jesper Aasene, Tallev Giedaasen, Anne Spæcheland og Aase .....(?).

Domin. 1te Adventus, 27/11-1735. Capellanen i Hoved Kirchen (Sillejord).
Communicantes: Søren Mogensens qw., Jon Fladhuus, Harald Raamunsen, Christopher Giuve, Gunille Larsd., Tron Biørges qw., Ole Christiansen Gravers qw.
Giort Kirchens Forbøn for: Helje Garvigs qvinde.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Lars Halvorsen og Aase Svenungsdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Egild Gislesen og Ingebor Olsd. Dyrland.
Døbt: Ole Østetveds barn kaldet Svend. (Svend Olsen)
Faddere: Halvor Lofsgaarden, Svend Udgaarden, Barbara Udgaard, Ingebor Sønftetvedt.

Domin. 2de Adventus, 4/12-1735. Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Knud Klomsets qw., Tallev Grovens qw., Svenung Toldnæs qw., Saamun Olsen Garvig, Simon Olsen.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Lars Halvorsen og Aase Svenungsdatter.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Egild Gislesen Haabersqvam og Ingebor Olsd. Dyrland.

Domin. 3die Adventus, 11/12-1735. Capellanen i Hoved Kirchen.
Døbt: Christian Øverlands barn kaldet Ole. (Ole Christiansen)
Faddere: Halvor Lofsgaarden, Christopher Giuve, Gro Nordgaarden, Anne Garvig og Barbara Udgaarden.

Den. 13de Decembr., 13/12-1735.
Døbt: Halvor Loftsgaardens barn Kaldet Anne. (Anne Halvorsdatter)
Faddere: Capitain des Armes Berent Høne, Ditlev Næs, Madame Grøgaards, Else Bachen og Sigri Rouberg.

Domin. 4de Adventus, 18/12-1735. Capellanen i Hoved Kirchen (Sillejords Kirche).
Trolowet: Soldat Knud Kifle og Gonnille Sondresdatter Graver. Cautions mænd (forlovere), Laurentz Midbøe og Anders Kifle.

Første Juule- Dag, 25/12-1735. Capellanen i Hoved Kirchen (Sillejords Kirche).
Introducered: Ole Øfstetveds og Ole Garvigs qvinder.
Forbøn for: Hr. Peder Bruun, meget svag, for Aslach Rugtveds qvinde og Helje Garvigs qvinde.

Anden Juule- Dag, 26/12-1735. Capellanen i Fladdals Kirche.
Forbøn for: Hr. Peder Bruun, meget svag, for Aslach Rugtveds qvinde svag, og Helje Garvigs qvinde.
Døbt: Nils Christensens barn Kaldet Kirsten. (Kirsten Nilsdatter - Kirsten Nielsdatter)
Faddere: Eiven Myglestuen, Gregar Raastuen, Ebbe Olsen, Christence Vaale og Dordi Nattedal.
Trolowet: Soldat Jon Olsen Kleven og pigen Maren Hugsvold. Cautions mænd: Augen Vastved og Knud Hamsejord.
Trolowet: Svend Tallacksen Westkarl(?) og Joran Christensdatter. Cautionsmænd: Nils Christensen Myglestuen og Biørn Sundbøe.
Copulered: Ole Andersen Houven og Gunvor Jonsdatter.

Tredie Juule- Dag, 27/12-1735. Capellanen i Ommisdals Kirche.
Forbøn for: Hr. Peder Bruun, for Aslach Rugtveds qvinde, og Helje Garvigs qvinde.
Copulered: Egild Gislesen og Ingebor Olsd. Dyrland.
Copulered: Knud Gundersen og Eli Knudsdatter.
Begr: Tiøstov Kioses Datter ved Alder 1 1/2 Aar.
Begr: Laurentz Dyrlands Datter ved Alder 3 1/2 Uge.
Døbt: Ole Andersen Sellestads barn Kaldet Aadne. (Aadne Olsen - Odne Olsen)
Faddere: Sergeant Reene, Jon Jonsen Traer, Hæge Skorre, Margit Vallop, Marte Sellestad.
Døbt: Hølje Qvistuls Barn Kaldet Halvor. (Halvor Helgesen)
Faddere: Jon Hædejord, Jon Vastvet, Barbara Fossum, Ragnil Berge og Anne Hædejord.
Introducered: Steenuld Gibøens Qvinde.

Den 29de Decembr., 29/12-1735. Capellanen i Hoved Kirchen.
Copulered: Eric Gislesen Rui og Barbara Gundersdatter.
Copulered: Endre Halvorsen og Kisti Arnesdatter.


1736.

NB den 28de Decembr., 28/12-1735.
Den 28 Decembr 1735 døde Welerverdige i Livet, og nu Salig hos gud, Hr. Peder Jonsen Bruun i Hans Embeds 22 Aar, og alders 68 Aar mindre end 5 dage,
Da ved Hans ligs Bevaanelse og Nedsættelse i Sillejords Kirche den 3. Jan. 1736.
Capellanen holt af Prædichestolen Lig - Prædichen.

Hellig Tre Kongers Dag, 6/1-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Døbt: Ole Rønningens barn Kaldet Karen. (Karen Olsdatter)
Faddere: Anund Oppebøen, Svend Klomset, Gunne Andersen, Torbiørn Næs og Margit Klomsæt.

Nyt Aars Dag, 1/1-1736. Capellanen i Fladdals Kirche.
Introducered: Nils Barestads qvinde.

Domin. 2de Epiphania, 15/1-1736.  Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Ole Andersen Hougens qw., Svend Tovsens qw., Endre Halvorsens qw.
Introducered: Christian Overlands qvinde.
Forbøn for: Helje Garvigs qvinde, Ole Haaversens qw., Anund Vindalen og Ole Rønningens mindste barn.

Løverdagen før Domin. 3 post Epiphania, 21/1-1736. Capellanen i Ommisdal Kirche.
Introducered: Hølje Qvistuls og Ole Andersen Sellestads Qvinder.
Forbøn for: Salve Næsgrafs Barn.

Domin. 3 post Epiphania, 22/1-1736. Capellanen i Fladdals Kirche.
Communicantes: Aasov Olsens qw., Torbiørn Aases qw.
Introducered: Nils Christensens qw..
Døbt: Ole Torbiørnsen Scheies barn Kaldet Eiven. (Even Olsen - Eivind Olsen)
Faddere: Tov Scheie, Ebbe Olsen, Hæge Fremgaarden, Ragnil Raadstuen, Gunille Thomesd.
Døbt: Kittil Dales barn Kaldet Sigri. (Sigrid Kittilsdatter)
Faddere: Ole og Torgius Dale, Kittil Aachre, Hæge Dale og Ranou Leufsdatter.

Domin. Septuagesima, 29/1-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Hvor da blev oplæst Skatte Forordningen Anno 1736. Saa og Kongelig allernaadigst Placat om General Pardon for alle fra Norges Rige undvigte Deserteurer,
Dat. Frederichsborg Slot den 21. Novembr 1735.
Introducered: Halvor Lofsgaardens qw.

Festo Purificationis Mariæ, 2/2-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Introducered: Ole Rønningens qw.

Domin. Sexagesima, 5/2-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Introducered: Anund Soteruds qvinde.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Soldat Knud Torgiusen Kifle og Gunill Sondresdatter Kifle.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Aamund Halvorsen Øverbø og Kirsten Knudsd. af Ommisdal.

Den 9. Febr., 9/2-1736. Cappelanen i Sillejords Kirche.
Døbt: Capitain des Armes Berent Henrichsen Hønes Barn Kaldet Henric Christopher. (Christopher Berentsen)
Faddere: Monsieur Peter Klomann, Lauretz Midbøen, Madame Grøgaards, Gro Nordgaarden, Birgite Catharine Præstegaarden.

Løverdagen før Domin. Baptism. Christi(!!!) (Må være lørdag før Fastelaven - Esto mihi. G.S.), 11/2-1736. Capellanen i Fladdals Kirche.
Communicantes: Aase Christensd., Aslou Skeie, Aslou Østgaarden.
Introducered: Halvor Aasenes qw.
Copulered: Soldat Lars Halvorsen og Aase Svenungsdatter.
Døbt: Ole Zacheriesens Barn Kaldet Johannes. (Johannes Olsen)
Faddere: Nils Christensen, Ebbe Olsen, Margit Jonsd., Aslou Svenchesd. og Karen Eenersd.

Domin. Baptism. Christi(!!!) (Må være Fastelaven - Esto mihi. G.S.), 12/2-1736. Kunde iche Kommes til Omisdal formedelst Føre.

Den 16. Febr., 16/2-1736. Capellanen i Sillejords Kirche.
Døbt: Sven Klomsets Barn Kaldet Torbiør. (Torbjørg Svendsdatter)
Faddere: Thor Norgaarden, Aslach Svensen Klomset, Aslach Meos (Meaas), Joran Rønningen, Guro Kifle.
Trolowet: Enche - Mand Jon Tallachsen Gielstad af Hvidesøe Præstegield og Enche - Qvinde Guro Tiøstovsdatter Groven. Caut: Lansmanden Halvor Lofsgaarden og Sondre Graver.

1ste Søndag i faste, 19/2-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Forbøn for: Guttorm Manums datter Guro.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Soldat Knud Torgrimsen Kifle og Gunill Sondresdatter Graver.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Aamund Halvorsen Øverbø og Kirsten Knudsd. af Ommisdal.
Døbt: Tov Nerisens barn Kaldet Ingebor. (Ingeborg Tovsdatter)
Faddere: Ole Bræcke og Søn Ole Olsen, Ole Verpe, Anne Bræcke og Karen Werpe.
Døbt: Ole Reinstuls barn Kaldet Margit. (Margith Olsdatter)
Faddere: Aslach Rugtvet, Knud Kivle, Anund Oppebøen, Torbiør Tveiten og Gunill Graver.
Copulered: Torkild Johannesen og Helge Nerisdatter.

Den 22de Febr., 22/2-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Døbt: Knud Svensens Barn Kaldet Ole. (Ole Knudsen)
Faddere: Halvor Næs, Tallev Sondresen, Maren Pedersd., Guro Groven, Christence Weenaas.

Den 23. Febr., 23/2-1736. i Hovedkirchen.
Copulered: Soldat Knud Torgrimsen Kifle og Gunill Sondresdatter Graver.

Løverdagen før 3die Søndag i Faste, 3/3-1736. Capellanen i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Egild Dyrlands qw., Anne Talefsd. Angre.
Forbøn for: Sigri Gibbøen.

3die Søndag i Faste, 4/3-1736. Capellanenen forrettede gudstieneste i Fladdals Kirche.
Communicantes: Eiven Olsen Bachens qw., Lars Halvorsens qw., Tallev Giedaasen.
Introducered: Kittil Dales qvinde.
Døbt: Sven Liens Barn Kaldet Asgier. (Asgier Svendsdatter - Asgier Svendsen)
Faddere: Halvor Espeli, Nils Christensen, Guttorm Wastvet, Liw Bøle og Gunill Lien.

Domin. Lætare, 11/3-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Døbt: Ebbe Olsens barn Kaldet Johanne. (Johanne Ebbesdatter)
Faddere: Christian Øverland, Erich Salvesen ditto, Ole Andersen, Asgier Biørge og Guro Lien.

Domin. Judica, 18/3-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Introducered: Capitain des Armes Berent Hønes Hustru saa og Ole Reinstuls qvinde.
Begr: Berent Hønes liden Søn, 15 dage.
Begr: Guttorm Manums datter i hendes alders 3 Aar.
Begr: Soldat Knud Svensens Søn i hans alders 7de Dag.

Maria Bebudelsis Dag, 23/3-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Introducered: Knud Svensens qvinde saa og Svens Klomsets qvinde.
Public 1ste Kongelige allernaadigst Anordning om den tilvoxende ungdoms Confirmation og bekræftelse udj deres Daabs naade. Dat. Frederichsberg den 16. Dec. 1735.

Domin. Palm. (Palmesøndag), 25/3-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Iver Sandas qw., Ingebor Haagensd., Torchild Johannesens qw.

Skiær Torsdag, 29/3-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Sibille Vindalen, Tov Øverlands qw., Klocher Michel Olsens qw., Ole Svensen Werpes qw., Asbiørn Lofsgaarden den ældre.

Første Paaske - Dag, 1/4-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Da taget Offeret som blev overleveredt til Hr. Sal. Peder Bruuns Encke.
Opmuntrede Soldaterne saa og den anden ungdom, flittig at møde hver Søndag her efter til overhørelse.

Anden Paascke - Dag, 2/4-1736. Forrettede Capellanen i Fladdals Kirche.
Begr: ("Overstaaet") Sal. Matrone Maria, Sal. Hr. Daniel Volfs i hendes Alders 80 og 6 Maaneder.
Døbt: Torgius Skarpedales barn Kaldet Johannes. (Johannes Torjussen - Johannes Torgersen)
Faddere: Hølje Lien, Jon Vastved, Liv Siljudalen, Hæge Dale og Anne Heidejord.

Tredie Paascke - Dag, 3/4-1736. Forrettede Capellanen i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Aasille Kiaas (Tios), Jon Myrebøe og Torgrim Skaare.
Døbt: Ole Knudsens Barn Kaldet Halvor. (Halvor Olsen)
Faddere: Haaver Wanbeck, Jon Myrebøe, Jacob Bosbø, Ragnil Tios og Aasille Tios.

Domin. 1ste efter Paascke (1. søndag etter påske), 8/4-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Anne Sophie Jensd., Berte Catharine Villumsd., Anne Raaberg, Lauritz Midbøen, Rasmus Igmunsen, Kirsti Olsdatter.
Døbt: Ole Biørges barn Kaldet Asgier. (Asgier Olsdatter - Asgier Olsen)
Faddere: Sondre Groven, Svend Udgaarden, Erich Øverland, Gro Øverland og Aslou Biørge.

Domin. 2de efter Paascke (2. søndag etter påske), 15/4-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Aase Lien, Anne Eenersd., Anne Anundsd., Halvor Udgaardens qw., Sven Udgaardens qw., Neri Thorsen Udgaarden.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Jon Tallacksen Gielstad og Encheqvinde Guro Groven.

Domin. 3de efter Paascke (3. søndag etter påske), 22/4-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Guro og Birgit Veenaas, Aslou Midbøen, Giermund Aasens qw., Gro Lille Aasen, Salve Øverlands qw., Gisle Rui, Guro Torvilsd., Margit Øverland.
Forbøn for: Eli Steensru, og Sven Liens Lidet Barn.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Jon Tallacksen Gielstad og Guro Groven.

Almindelig Bede - Dag, 27/4-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Forbøn for: Guro Meeaases Datter Aslou, som er meget skrøbelig  forhen berettet hiemme.

Domin. 4de efter Pasck, 29/4-1736. Forrettede Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Madame Sal. Hr. Peder Bruuns, Captain des Armes Berent Henrichsen Høne og Kiæriste, Tallev Sondresens qw., Sondre Groven, Eiven Aarhuus qw., Raamund Aarhuus,
Jon Aasens qw., Nils Svenkesens qw., Todne Aasene, Guro Meeaas Søn Tallev og Datter Margit, Asbiørn Lofsgaarden den Yngre, Aslack Lis qw., Tov Koddes qw., Sven Kodde, Knud Kifles qw.
Rollev Backens qw., Liv Backen, Ole Lofsgaarden, Aslou Svennungsd., Aslou Torvilsd., Tarand og Aadbiør Rui, Halvor Waalschar.
Forbøn for: Detlev Giertsens minste barn saa og Aslou Meeaas.

(En syk Capellan Grøgaard og dårlig vær):

Festo Ascentionis (Kristi Himmelfartsdag),  10/5-1736. Blev ingen messe holt i Sillejords Kirche,
videre end at Klockeren læste i Huus - Postillen for nogle Faa af menigheden, som lod sig indfinde, af Aarsag Capellanen var een Patient.

Domin. 6te efter Paasck., 13/5-1736, saa og 1ste Pintze-dag, 20/5-1736.
Læste Klockeren efter anordning af Huus - Postillen i Høved Kirchen for dem af Menigheden, som lod sig indfinde, da Capellanen var meget svag.
Ligeledes i Fladdals Kirche, men til Annexen Ommisdal kunde iche Kommes formedelst Føre.

3die Pinsedag, 22/5-1736.
Til paalyste Messe i Annexen - Fladdal, saa og i Ommisdal Kirke, Kunde iche Kommes formedelst Føre.

Festo Trinitatis, 27/5-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Aasmund Sondresen, Sondre Gravers qw., Annund Oppebøen og Søn Halvor, Jørgen Giuves qw. og Søn Christopher, Tron Biørges qw., Christian Øverlands qw., Gunlech Lille Aasenes qw.,
Ole Ruis qw., Todne Ejesand, Ragnille Lien, Mathias Mathiesen, Aslou Oppebøen, Christencce Veenaas, Gunnille Aasene, Svanou og Saave Aasene, Gunne Andersen, Anders Kifles qw. og Datter Gunnil,
Guro, Thore og Aslou Biørge, Biørn Garvigs qw., Gunder Eenderus qw., Dagne Knudsd., Torgier Høgnæs, Halvor Bræckes qw.
Forbøn for: Madame Dorothea Berg, saa og Engelbret Dalenes qvinde.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Jon Tallacksen Gielstad og Enche- Qvinde Guro Groven.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Soldat Jon Olsen Kleiven og Maren Hugsvold.
Taget Pintze (Paasche) - offeret, overleveret til Sal. Hr. Peder Bruuns Enche.

Domin. 1ste efter Trinitatis, 3/6-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Ole Øfre Bræches qw., Ole nedre Bræches qw., Ole Strands qw., Ole Sønstetvets qw., Helje Hvalsgaards qw., Margit Olsd., Tov Thos qw., Ole Gundersen Wæfalds qw., Ole Olsen,
Biørn Wæfalds qw., Tov Strands qw., Kittel Biørnsen, Sigri Tallefsd. Ohreflaaden, Anne og Aslou Garvig, Ole Næs, Anne Augunsd., Aslach Klomsets qw., Svend Klomsets qw., Svanou Lille Aasene, Erich,
Anne og Aase Næs, Ole Reinstuls qw., Kittil Nye Ødegaards qw., Margit og Anne Graver, Tov Oppebøens qw., Kari Oppebøen, Harald Oppebøen, Sven Sondresen, Elev Kaslands qw., Birgit Jonsd.,
Jon Tostensens qw., Birgit Knudsd., Gregorius Kittelsens qw., Erich Øverland, Ebbe Olsens qw., Gunill Kaasen, Anders Gundersens qw., Anders Andersens qw., Svenung Svensen, Gunill Hansd.,
Gunlech Nordgaarden, Thor Nordgaardens qw., Gunill Larsd., Knud Svensens qw., Gunlech Halvorsen, Ole Rønningens qw., Halvor Lofsgaardens qw., Eli Steensrud, Inger Jonsd., Hans Hægenæs qw.,
Torild Asbiørnsd., Torwild Lovald, Talev Steenersen, Jens Kaasen, Ole Søndre Wæfalds qw., Thore Hægnas qw., Halvor Næs qw. og Datter Thuri.
Introducered: Kittil Væfalds og Ole Christiansen Gravers qvinder.
Forbøn for: Madame Dorothea Bergs meget svag.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Jon Olsen Kleiven og Maren Hugsvold.
Døbt: Tallev Sondresens Barn Kaldet Else. (Else Tollefsdatter)
Faddere: Halvor LofsgaardThor Nordgaarden, Sven Udgaarden, Madame Grøgaards og Berent Hønes Hustru.
Døbt: Læst Daabens Hellige ord over Kittil Væfalds hiemmedøbte Barn Kaldet Ingebor. (Ingeborg Kittilsdatter)
Faddere: Guttorm Mannem, Ole Halvorsen Væfald, Ole Graver, Anne Catharine Næs, Torild Væfald.
Døbt: Læst Daabens Hellige ord over Søren Andersens hiemmedøbte Barn Kaldet Kirsten. (Kirsten Sørensdatter)
Faddere: Ole og Biørn Væfald, Tallev Meeaas, Anne Væfald og Torbiør Væfald.
Døbt: Læst Daabens Hellige ord over Ole Christiansens hiemmedøbte Barn Kaldet Inger. (Inger Olsdatter)
Faddere: Tallev Lovald, Iver Sanda, Kittil Graver, Gunill Hægenæs og Margit Graver.

Den 9de Junii, 9/6-1736. Forrettede Capellanen i Fladdals Kirche.
Communicantes: Eenvold Kittelsens qw., Bergit Nattedal, Aslach Rørtvets qw., Neri Lien, Tov Skeies qw., Aadbiør Knudsd., Eenvold Giedaasens qw., Gunille Andersd., Guro Heljesd., Gregar Aases qw.,
Eivin Minidsjords qw., Liw Heljesd., Ole Skarerus qw., Ole Bøles qw., Aasmund og Helje Liens qvr., Biørn Sundbøs qw., Tarjer Bechuus qw., Hans Hougstuls qw., Sondre Aasenes qw., Gisle Æchres qw.,
Neri Vaales qw., Halvor Blechas qw., Kittil Dales qw., Anders Midbø, Gisle Blechas qw., Halvor Svartdal, Knud Aachres qw., Halvor Heidejord, Augmund Wastvets qw., Margit Rejersd., Ole Kittelsen Bringens qw.,
Christen Eenersens qw., Leuf Houckedals qw., Ole Klevens qw., Ole Svartdals qw., Todne Beckhuus, Halvor Hugsvold, Eiven Myglestuens qw., Gunder Sørensens qw., og Sven Liens Qwinde.
Giort Kirchens Forbøn for: Jesper Aasene.

Domin. 2de efter Trinitatis, 10/6-1736. Forrettede Capellanen i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Aanon Skaares qw. og Datter Margit, Knud Rønjams qw., Ole Rindes qw., Vetle Moen, Hans Rui, Aavold Angres qw., Tosten Veehuus qw., Thor Harang, Thomas Sollis qw., Halvor Sveinum,
Sigri Sveinum, Laurantz Vinsvolds qw., Gunnuv Vinsvolds qw., Ole og Svenug Bachens qvr., Torjer Veehuus qw., Gunille Moen, Ole Tostensen Sellestads qw., Sønneve Abelsd., Berte Hansd., Guro Hansd.,
Knud Gundersens qw., Margith Vasbach, Halvor Aamots qw., Wetle Vasbach, Ole Andersen Sellestads qw., Jon Gundersen, Anders Sellestads qw., Hæge Skorre, Haavor Wanbechs qw., Aslach Øverbøs qw.,
Egild Wasbechs qw., Thor Fossums qw., Guro Traer, Ole og Laurentz Dyrlands qvr.
Introducered: Halvor Aamots qvinde.
Forbøn for: Tow Liens qvinde.
Døbt: Neri Svinums barn Kaldet Margit. (Margith Nerisdatter - Margith Nirisdatter)
Faddere: Halvor Svinum, Aavol Angre, Aslach Øverbø, Tharan og Birgitte Traer.
Døbt: Tosten Vetterhuusets barn Kaldet Taran. (Taran Torstensdatter)
Faddere: Ole Dyrland, Thor Fossum, Vetle Vasbach, Ingebor Dyrland, Gunill Vetterhuus.
Døbt: Tosten Berges barn Kaldet Gro. (Gro Torstensdatter)
Faddere: Torjer Veehuus, Ole Tostensen Sellestad, Jon Gundersen, Ragnil Berge og Todne Berge.
Lyst til Egteskab 3die gang for: Soldat Jon Olsen Kleven og Maren Hansdatter Hugsvold.

Den 12 Junii, 12/6-1736. Forrettede Capellanen Lig - Prædichen i Sillejords Kirche.
Begr: Sal. Dorothea Bergs i Hendes Alders 58 Aar, mindre end 5 Uger.

--------------------------------------------------------------------------
Vi undertegnede Mænd af Sillejords Præstegield:
Af hoved Sognet: Laurentz Midbøe (lensmann) og Jørgen Giuve.
Af Annexen Fladdal: Biøn Sundbøe og Eiven Myglestuen.
Af Annexen Ommisdal: Ole nedre Skaare og Ole Rinde.
Vare den 15de Junii i Præstegaarden forsamblede, og bleve samme Dag af hans Høyædle Høyærverdighed Biskopen Selv Magister Jacob Kærup antagen til Præstens medhiepere.
Hvor paa vi giorde wor Æd efter Lovens Pag. 268, 9. Cap. 2den og efterfølgende Articler.
Saa sant Hielpe os Gud og hans Herlige Evangelium, hvilchet vi tillige begræfter med woris Zigneter.
Sillejords Præstegaard dat: Ut Supra 1735.

Laurentz Midbøens (L. G. S.)   Biøn Sundbøes

Ole nedre Skaares (O.S.S.)
--------------------------------------------------------------------------

Domin. 3die efter Trinitatis, 17/6-1736. Capellanen i Hoved Kirchen.
Communicantes: Ole Olsen øfre Bræche, Ingeri og Margit ditto, Aslou Andersd., Tow Nerisens qw., Aslou og Margit Hvalsgaard, Hølje Hvalsgaard, Rollev Svennungsen, Ole Biørges qw., Ole Aasene,
Thov Aasene, Gro Svensd., Søren Monsens qw., Helge Biørnsd., Torbiør Olsd., Ole Verpes qw., Gunill Svensd., Anne Verpe, Halvor Tiøstofsens qw., Sigri og Guro Lofsgaarden, Kittil Væfalds qw.,
Svenug Toldnæs qw., Aslach Gaasedalens qw., Halvor Andersen, Helje Garvig, Ole Garvigs qw., Asgier Garvig, Tallev Lovalds qw., Christian Gravers qw., Karen Hægna og Datter Gunill, Torchil Øverbøs qw.,
Ole Soteruds qw., Anund Verpes qw., Anders Hougens qw., Thor Igiltvedts qw., Guttorm Manums qw., Halvor Giermundsen, Ole øfre Næs qw., Ingebor Klomsæt, Erich Liens qw., Østen Sunsbarms qw.,
Monsieur Harald Berg, Guro Tofsd., Østen Gamlestuls qw., Gudvæ Bachen, Kittil Kittelsen, Kirsti Pedersd., Torgrim Aslachsens qw., Thov Dales qw., Kittil Verpes qw., Jon Tallachsen Groven, Guro Groven,
Ole Vestmands qw., Raamon Dale, Jacob Jørgensen fra Kongsbergs qw., Ejeliv Andersd. Verpe, Inger Gundersd. Væfald, Rollou Gundersd. ditto, Asgier Haavorsd., Dordj yttre Graver, Margit Aslachsd. Rougtvet,
Guro og Kittil Rougtvet, Birgit Næs.

Ny handskrift:

Løwerdagen før Sancte Hans Dag, 23/6-1736. Forrettede Capellanen Hr. Grøgaard i Ommisdals Kirche.
Communicantes: Aasild Rinde, Ole Skorre og qvinde, Kittil Gibøens qw., Magnus Skinder Lands qw., Tow Lia, Egild Skuledals qw., Jon Traers qw., Neri Svinums qw., Margit Leufsd., Torgier Wanbecks qw.,
Aadne Wandbecks qw., Knud Hommelis qw., Niculs Sugaardens qw., Ole Sugaardens qw., Aasmund Backens qw., Swend Nordgaardens qw., Torgrim Sollis qw., Sigur Trondsens qw., Torgier Subøs qw.,
Ole Bøles qw., Tow Andersens qw., Niels Olsens qw., Poul Lias qw., Hæge Ewensd., Kittil Nordbøs qw., Ole Nordbøs qw., Jorand Nordbøs, Tarrald Biaaens qw., Guro Røniom, Aagot Bachen, Helie Qvistuels qw.,
Aasmund Rujs qw., Salve Næsgraws qw., Gro Jonsd., Swanou Nordgaarden, Anne Wehus, Saawe Olsd. Skorre, Anne Skorre, Dordi Egildsd. paa Hvammen, Tosten Berges qw., Margit Wasbeck, Birgit Olsd. Rinde,
Kari Bøle, Biørn Rujs qw., Guro Dyrland, Ragnild Exhvam, Hæge Sugaarden, Willum Brynildsens qw., Astri Sørensd., Egild Berges qw., Jorand Basbø og qvinde.
Giort Forbøn for: Tow Lias qvinde.
Introducered: Tosten Berges og Neri Swinums qvinder.

Sanct Hans Dagen, 24/6-1736. Forrettede atter Hr. Grøgaard i Fladdals Kirche.
Comminicantes: Margit Nøstevigen, Gisle Haabershvam og qw., Hæge Ækre, Jørgen Ruis qw., Ole Jensen Bringens qw., Niels Barstads qw., Torwild Sundbøs qw., Niels Møcklestus qw., Liv Halvorsd.,
Neri Sikies qw., Gregar Raadstus qw., Gunleick Svartdals qw., Lars Aakres qw., Ole Backens qw., Knud Hamsejords qw., Torgius Skarpedals qw., Ole Siliudals qw., Guttorm Wastvedts qw., Ingebor Wastvedt,
Tow Østgaardens qw., Aslack Østgaardens qw., Kari og Margit Steenuldsdøttre, Asloug Ewensd. Skeie, Halvor Svalestue, Biørn Svalestues qw., Asbiør og Guri Flaati, Halvor Aasenes qw., Gunleick Kiøtes qw.,
Tarrand Klewa(?), Kittil Lias qw., Gro og Dordi Nattedal, Gunnild Lien, Biørn Fremgaardens qw. og Datter Margit, Targier Røetvedts qw., Ewen og Oufwer Eiusaas qvr., Aagot Sundbøe, Margit Aavoldsd.,
Gunleick Dales qw., Halvor Espelis qw., Kittil Svartdal, Anne og Swanou Svartdal, Anne Halvorsd. ditto, Liv Aavoldsd. paa Svalestuen, Sergeant Ole Ebbesens qw. og Søn Ebbe, Juri Aslacksd., Knud Hougstues qw.,
Gunbiør Halvorsd., Margit Jonsd., Guri og Anne Heidejord, Barbro Beckhuus.
Døbt: Biørn Sunbøes barn Kaldet Halvor. (Halvor Bjørnsen)
Faddere: Torkild Sundbøe, Halvor Lia, Dordi Mindesjord, Lisbeth Rørtvet og Gro Nattedal.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Svend Sondresen Klomset og Kari Raamundsd. Oppebø.

5te efter Trinitatis, 1/7-1736. Forrettede Hr. Grøgaard i Hoved Kirchen.
Communicantes: Margit Halvorsd., Margit Pedersd., Ole Graver, Ole Sanda og qw., Anne Sanden, Ole Christiansens qw., Halvor qvisliens qw., Tow Kaawedøls qw., Aslack Meaas, Guro Wefald, Ingeri Svennungsd.,
Giermund Fladhuus, Ole Tveitens qw., Saamund Slettestuls qw., Hans Gundersens qw., Ronnou Kittilsd. og Datter Walborg, Niels, Ewen og Anne Dale, NielsGaasedalen, Guro Øfstetvedt, Knud Klomsets qw.,
Detlev Næsoddens qw. Giert Jensen Fanders, Anund Soterud og qvinde, og Tallew Donstad.
Giort Forbøn for: Tallev Sondresens liden Datter Else.
Døbt: Engebret Dalenes barn Kaldet Margit. (Margith Engebretsdatter)
Faddere: Ole Garvig, Torgier og Erik Næs, Helge Bereland og Anne Garvig.
Døbt: Torkil Johansen Verpes hiemmedøbte barn Kaldet Torkild. (Torkild Torkildsen)
Faddere: Ole Soterud, Ole Kittilsen Bræke, Asloug Tho, Ragnil og Gunnild Hegnen.
Introducered: Torkil Johansen Werpes qvinde.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Svend Sondresen Klomset og Kari Raamundsdatter Oppebøen.
Publice Absolveret: Tallew Donstad Vestmand for Leiermaal i sit Egteskab, med qvindfolcket Anne Hansdatter.

Maria Besøgelses Dag, 2/7-1736. Forrettede Hr. Grøgaard her Hiemme.
Døbt: Ole Strands barn Kaldet Biørn. (Bjørn Olsen)
Faddere: Anders Kiwle, Kittil Ny Ødegaard, Madame Grøgaards, Gunnil Manum og Eilev Wefald.
Introducered: Tallew Sondresens qvinde.

6te Søndag efter Trinitatis, 8/7-1736. Forrettede af Hr. Grøgaard her Hiemme.
Communicantes: Kittil Christiansen, Søren Andersens qw., Helge Hegnen, Ole Roubergs qw., Guro Twingeli, Lars Halvorsens qw., Johan Scheidener, Ole Andersen Hougens qw., Kittil Arnesen Graver,
Ole Eenersen og qw. og Anne Hansdatter.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Svend Sondresen Klomset og Kari Raamundsdatter Oppebøen.
Publice Absolveret: Anne Hansdatter for Leiermaal med Tallew Donstaden.

Løverdagen før 7de efter Trinitatis, 14/7-1736. Forrettede af Hr. Grøgaard i Fladdal.
Communicantes: Jon Bringsdal og qw., Ole og Guttorm Bekhus, Asloug Haabersvam, Tord Halvorsens qw., Tord Waales qw., Kittil Flaatis qw., Ewen Aasens qw., Asloug Rørtvedt, Gunder Barstads qw.,
Ole Blekas qw., Kittil Backen, Gunlik Backens qw., Margit og Gunnild Backen, Aase Eiusaas, Rannei Leufsd., Aase Christensd., Jon og Aasmund Wastvet, Ole Giedaasen, Jon Heidejords qw., Margit Jonsd.,
Gunnild Tommesd., Ewen og Jesper Lia, Ole Torbiørnsens qw., Halvor Lia, Ole Zachariesens qw., Niculs Tommesen, Torgier Midbøs qw., Kittil Aakre, Jon Olsen Kleven, Mari Hougsvold.
Døbt: Sondre Aasenes barn Kaldet Sondre. (Sondre Sondresen)
Faddere: Gunder Størkersen, Niculs Tommesen, Liw Siljudale, Mari Hougsvold og Anloug Aasene.
Introducered: Olle Zachariesens qvinde.

7de Søndag efter Trinitatis, 15/7-1736. Forretted atter i Ommisdals Kirche af Hr. Grøgaard.
Comminicantes: Torbiørn Lansværks qw., Aasmund Sugaardens qw., Iver og Birgit Traer, Stenul Gibøs qw., Ole Knutsens qw., Ole Harang, Sigur Skorre, Sigur Niculsli, Tiostow Tioes qw., Ole Trondsens qw.,
Gunnild paa Rui, Ragnil og Aasil Amundsdøttre, Tord Olsens qw., Halvor Halvorsens qw., Biørguv Hødals qw., Ole Hødal, Hæge og Aasne Exvam, Andi Wetterhus, Tord Knabens qw., Aavold Wæhuus,
Wetle Dyrland, Tosten Wetterhus qw., Aasmund Bosbøen, Jon øvre Aamots qw., Biørn Olsen Groven, Sergiant Joen Reines qw., og Bergit Traer.
Giort Forbøn for: Et Siugt.
Lyst til Egteskab 3de gang for
: Tow Giermundsen og Saawe Sondresdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Svend Tallaksen og Jorand Christensdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Jon Gundersen og Gro Jonsdatter Næsgraf.
Copulerede: Soldat Jon Olsen Klewen og Mari Hougsvold.

8de Søndag efter Trinit., 22/7-1736. Forrettede her Hiemme aw Hr. Grøgaard.
Communicantes: Ole Haafvorsen og qw., Endre Halvorsens qw., Kirsti, Jon Andersen Pladsen og Kirsti Nielsdatter.
Døbt: Erick Lias barn Kaldet Gunder. (Gunder Eriksen)
Faddere: Christian, Helge, Gro, Erick og Ingeri Øverland.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Svend Tallaksen og Jorand Christensdatter.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Jon Gundersen og Gro Jonsdatter Næsgraf.
Introducered: Torkil Øverbøs qvinde.
Overstaaet (Begravet): Ole Andersen Hougens qw. aw alder 27 Aar.

9de Søndag efter Trinit, 29/7-1736. Forrettede Hr. Ole Nielsøn her hiemme.
Hvor da inted ordinair Prædicken og messe forefaldt.

10de Søndag efter Trinitatis, 5/8-1736.
Guds tieniste atter af Hr. Ole Nielsøn her hiemme, forreted, og samme dag aw Prousten Deris Welædelhed Hr. Freiderich Christian Normann indsadt at være,
følgelig guds og Kongel. naade, dette Præstegields Siæle - Hyrde, Præst og Lærer. Ellers af Welermeldte Prousten samme tid holdet Visitats i Kircken.
Giort Forbøn for: trende (3) siuge mennisker.

Løwerdagen før 11te efter Trinit., 11/8-1736. Forrettede Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Guri Olsd. paa Sellestad, Ole Berge og qvinde, Knud Andersen og Margit Biørnsd. paa Rui.
Borbøn for: Et lidet siugt Barn.

11te Søndag efter Trinitatis, 12/8-1736. Forretet i Fladdal af Hr. Grøgaard.
Communicantes: Anders Jonsen Corporals qw., Aasow Olsens qw., Jesper Aasenes Enke Gunnil og Asloug Svenkesdatter.
Døbt: Tord Twingelies barn Kaldet Tord. (Thor Thorsen - Tor Torsen)
Faddere: Tallev Sondresen, Jens Kaasen, Madame Sporvs, Torbiør Tweiten og Gunnild Groven.

15de Søndag efter Trinitatis, 9/9-1736. Forretted Hr. Grøgaard her hiemme (Sillejords kircke).
Communicantes: Herr Ole Nielssøn og Kiæriste, Berte Catrine Willumsdatter, Torgier Hæggenæs, Biørn og Ole Gundersen Wefald og qvinder, Ingeri Gundersd. Wefald.

16de Søndag efter Trinitatis, 16/9-1736. Forrettede Hr. Ole selv Prædiken, og Hr. Grøgaard altertienesten (i Sillejord Kircke).
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Tow Giermundsen Aasen og Saawe Sondresdatter Groven.

Løwerdagen før 17de Søndag efter Trinit., 22/9-1736. Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Introducered: Gregar Raadstues qw.

17de Søndag efter Trinitatis, 23/9-1736. Hr. Grøgaard i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Jon Myrbø, Kittil Gibø og qvinder, Aavold Angres qw., Ragnild Lia, Hans Rui, Sønnew Abelsd., Guro Jonsd., Haawor Wanbecks qw., Anund Skorres qw., Lavrans Reinshvaals qw.,
Gunnuf Reinshvaals qw., Hæge Skorre, Torbiørn Lansverks qw., Aslack Øverbøs qw., Biørn Ruis qw., Egild Dyrlands qw., Tosten Wehus qw., Aamund Øverbøs qw., Sergiant Reines qw.
Døbt: Tord Olsens barn Kaldet Halvor. (Halvor Thorsen)
Faddere: Egild Dyrland, Biørn Groven, Todne Sellestad, Sigri Rui og Marit Tiøstovsd. paa Sellestad.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Tow Aasen og Saawe Groven.

Den 27de Septembr., 27/9-1736. Her hiemme ved Hr. Ole.
Døbt: Ole Andersen Hougens barn Kaldet Halvor. (Halvor Olsen)
Faddere: Tollev Sondresen, Jens Kaasen, Maren Bruun, Torbiør Rweiten og Guro Torwildsdatter.

Sanct Michels Dag (Mikkelsmess), 29/9-1736. Forretted her Hiemme av Hr. Ole.
Comunicantes: Salve Øverlands qw., Niels Egeqvist og qw., Gisle Rui med Døttre Tarand og Aadbiør, Iver Sandas qw. og Datter Anne, Biørn Garvigs qw., Ole Næs, Engebret Dalenes qw., Ingebor Haagensd.,
Ole S. Verpes qw., Asloug Midbøen, Ewen Windalens qw., Asbiørn Loftsgaarden ældre, saa og den yngre Asbiørn, Anund Windalens qw.
Døbt: Østen Gamlestuels barn Kaldet Aadbiør. (Aadbjørg Østensdatter - Odbjørg Østensdatter)
Faddere: Anders Kivle, Giermund og Ole Aasene, Gunnild Kivle og Aadbiør Ruj.
Introducered: Tow Thoes qvinde.

18de Søndag efter Trinitatis, 30/9-1736. Hr. Grøgaard her hiemme (Sillejords Kircke).
Confirmerede: Blew Confirmerede 7 Drenger og 7 Piger.
Communicantes: Tord Nordgaardens qw., Ole øver Brøckes qw., Erick Lia og qw., som blew antagne af hr. Ole før Prædicken formedelst Svage og Frugtsommelige qvinder.
Copuleret: Tov Giermundsen Aasen og Saawe Sondresdatter Groven.

Den 4de 8br. (Oktober), 4/10-1736. Af Hr. Grøgaard i Fladdals Kircke.
Trolofvet: Wetle Towsen Moen og Margit Leufsdatter. Cautions mænd: Ole Skorre og Tommes Solli.
Copuleret: Soldat Torgius Andersen og Pige Ingebor Halvorsdatter Øverbø.

19de Søndag efter Trinitatis, 7/10-1736. Hr. Ole selv her hiemme (Sillejords Kircke).
Communicantes: Ole Østetvedt og qw., Ole Sønstetvedts qw., Helie Garvig, Ole Garvig og qw. (og) Sønnen Askier, Dordi Graver og børn Ole, Kittil og Margit, Anne Næs, Torgier Næs qw., Erick og Aaste Næs,
Tore Hegnas qw., Kari Hegna, Helie Hvalsgaard og qw. med Datter Margit, Gunder Enderuds qw., Sigri Ohreflaat og Søn Tallev, Anne Eenersd., Anne Amundsd., Capt. des Armes Henrichsen og qw., Tord Jgiltvedts qw.,
Rollev Gundersen Wefald, Halvor Andersen, Asloug Andersdatter, Tow Dales qw., Torkild Øverbøs qw., Tow Nerisens qw., Anders Kiwles qw. og  Søn Tow, Anne Anundsd. Werpe, Torkild Johansens qw.,
Mickel Olsens qw., Ole og Kittil Werpe og qvinder, Rønnou Dale, Guro Weenaas, Liw Backen, Ole Olsen og Søster Ingeri øvre Brecke, Tow Toes qw., Ole Olsen Vestmand, Ole Ruis qw., Eielev Warpe, Østen Sundsbarms qw.,
Ole Wefalds qw., Aase Lie, Svend Klomsets qw., Jngebor Klomset, Tore Kivle, Aslack Klomsets qw., Jon Grovens qw., Knud Weenaas, Dreng Rui, Zakries Kaasa, Knud Halvorsen Werpe, Giermund, Margit og Ingeri Øverland,
Herdice og Margit Kaasen, Signe Aarhus, Asgier Ny Ødegaard, Inger Lien, Margit Olsd. paa Wefald, Gunleck Nordgaarden, Christian Gravers qw., Tallev Donstad, Guro Torwildsd., Halvor og Swend Ugaarden og qvinder,
Neri Towswn paa Udgaarden, Ole Kittilsen øvre Bræckes qw., Hans Hæggenes og qvinde.
Døbt:  Gunleick Svartdals barn Kaldet Anne. (Anne Gulliksdatter)
Faddere: Halvor Svartdal, Halvor Bleka, Kittil Svartdal, Dordi Mindesjord og Anne Svartdall.
Døbt:  Gunleick Backens barn Kaldet Ingebor. (Ingeborg Gulliksdatter)
Faddere: Aasmund Lien, Hans Hougstuel, Kittil Backen, Helge Barstad og Aagot Sunbøe.
Trolowet: Ole Harang og Andi Svennungsdatter. Cautions mænd: Torgier Bekhus og Helie Lien.

Den 9de Octobr., 9/10-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Trolowet: Soldat jens Jacobsen Kaasen og Pige Asloug Aslacksdatter Rørtvet. Cautions mænd: Ewen Aarhuus og Giermund Aasen.

Den 12te Octobr., 12/10-1736. Atter forretted af Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Døbt: Aslak Lies barn Kaldet Aslach. (Aslak Aslaksen)
Faddere: Ole Rouberg, Torgier Storhemoen, Guro Lofsgaarden, Margit Li og Margit Meaas.
Døbt: Tow Thoes barn Kaldet Anders. (Anders Tovsen)
Faddere: Halvor Næs, Ole Olsen, Anne Catrine Næsodden, Turi Næs og Margit Norbø(?).

Løwerdagen før 20de Søndag efter Trinitatis, 13/10-1736. Hr. Ole i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Tow Lia, Magnus Skinderland og qw., Stenuld Gibøs qw., Ole Bøles qw., Anne paa Angre, Joran Bosbøs qw., Torgier Wehus qw., Svennung Backens qw., Torgrim og Tommes Sollies qvr.,
Lawrants og Ole Dyrlands qvr., Ole Skorres qw. og Datter Saave, Poul Lias qw., Gunnild Amundsd., Neri Svinums qw., Joen Traers qw., Tosten Berges qw., Torgier Subøs qw., Tord og Ole Harang, Torbiørn Lansverks qw.,
Knud Hommelies qw., Aasmund Bosbø, Asloug Rui, Sigri Svinum, Ole Tostensen Sellestads qw., Tosten Wetterhus qw., Gunnild Svartdal, Turi Rui, Halvor Halvorsens qw., Gunnild Nikulsd., Guro Hansd., Tord Fossums qw.,
Kari Groven, Anne Wehuus, Hæge Exvam, Ole Rindes qw., Tore Knabens qw., Giermund Wanbeck, Aadne Wanbecks qw., Torgier Wanbecks qw., Aasmund og Ole Backens qvr., Ole Sugaardens qw., Aasmund dittos qw., 
Wetle og Margit Wasbeck, Nikuls Sugaardens qw., Biørguv Høedals qw., Svend Nordgaardens qw., Kittil Norbøs qw., Salve Næsgravs qw., Ragnild Wzvam, Birgit Traer, Tow Andersen, Knud Røniøms qw., Egild Grasbecks qw., og Ingier Angre.
Døbt: Torkild Øfrebøes barn Kaldet Kari. (Kari Torkildsdatter)
Faddere: Aslack Rugtvet, Christian og Kittil Graver, Jorand Sanda og Margit Graver.
Introducered: Ole Strands qvinde.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Soldat Knud Andersen og Anne Anundsdatter Skorre.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Jacob Bosbø og Asloug Ruj.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Torgius Andersen og Ingebor Halvorsdatter Øverbø.
Overstaaet (Begr.): Pigen Guro Biørgufsdatter fra Rugtved af Alder 50 aar.

Den 20de Søndag efter Trinitatis, 14/10-1736. Hr. Ole i Fladdals Kircke.
Communicantes: Birgit Nattedal, Aslack Rørtvedts qw., Halvor Svartdal, Halvor Heideiord, Ole Svartdals qw., Olle Backens qw., Guro Bøle, Ole Bøles qw., Helie Liens qw., Neri Liens qw., Jngvold Aarens qw.,
Hans Hougstuls qw., Lars Aakres qw., Jørgen Ruis qw., Halvor og Gisle Bleka og qvr., Ole Ebbesens qw., Knud Hamseiords qw., Johannes Sakriesens qw., Halvor Hougsvold, Anders Midbøe, Asloug Svartdal, Ole Blekas qw., Margit Reiersd., Gunder Størkersens qw., Gro Nattedal.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Soldat Knud Andersen og Anne Anundsdatter Skorre.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Jacob Bosbø og Asloug Ruj.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Torgius Andersen (Torgius Anundsen?) og Ingebor Øverbø.
Døbt: Tow Østgaardens barn Kaldet Gunnild. (Gunhild Tovsdatter)
Faddere: Biørn Svalestue, Ougen Wastvedt, Nikuls Tommesen, Margit Østgaarden og Guro Heideiord.
Introducered: Gregar Aasens og Knud Aakres qvinder.

Den 18de Octobr, 18/10-1736. Blev av Hr. Ole selv her hiemme.
Døbt: Torgier Anundsens barn Kaldet Anund. (Anund Torgersen)
Faddere: Sergiant Reine, Ole Berge, Biørn Groven, Gunnild Røinom og Anne Berge.
Døbt: Tow Knabens barn Kaldet Torgius. (Torjus Tovsen)
Faddere: Ole Skorre, Jon Hvammen, Birgit Solli, Anne Rui og Gunnild Wehus.

Introducered: Torgier Wehus og Tore Knabens qvinder. (dato?

Den 21te Søndag efter Trinitatis, 21/10-1736. Hr. Ole forrettede her hiemme (i Seljord hovedkirke).
Communicantes: Swen Aarhus og qw. med Søn Raamund, Ole Vestmands qw., Aslack Gaasedals qw., Asloug Garvig, Kirsti Pedersd. Rødningen og Datter Margit, Halvor Øverland, Halvor Giermundsen,
Anund Soteruds qw., Gunnild Hegna, Tallew Laavolds qw., Halvor Fiøstofts qw. Helie, Halvor samt Asloug Hvalsgaard, Gunnild og Guro Kiwle, Rollev Svennungsen, Torwild Lovald, Kittil Christiansen Graver,
Ole Eenersens qw., Ole Sandas qw., Birgit Jonsd. Meaas-Lie, Saamund Slettestuls qw., Rollev Backens qw., Jørgen Giuves qw. og Søn Christopher, saa og Datter Maren, Tow Strands qw., Kittil Strand,
Gunleick Lille Aasens qw., Asloug Svennungsd., Birgit Knudsd., Jon Lyckas qw., Anne Rougberg, Harald Raamundsen Oppebø, Trond Biørges qw. og Datter Asloug, Gunnild Kaasa, Ole Christiansen Gravers qw.,
Erick Øverland, Ole Rødningens qw., Gunne Andersen, Halvor Næs qw., Kittil Wefalds qw., Tow Øverlands qw., Svennung Swendsen Groven, Aslack Rugtvets qw. der hiemme beretted, Guro Olsd. Wefald,
Guro Meaas Søn Tallev og Datter Margit, Kittil øvre eller nedre Bræcke, Tov Oppebøs qw., Ole Loftsgaarden, Giermund Fladhus, Margit Halvorsd. Fiøstoft, Christian Øverlands qw., Anne Werpe, Ole Søtveds qw.
Døbt (Stadfæsted): Endre Halvorsens barn Kaldet Anne. (Anne Endresdatter)
Faddere: Aslack Gaasedal, Erick Øverland, Asgier og Asloug Biørge, samt Tow Øverland. Hiemmedøbt af Halvor Øverland.
Døbt: Ole Gundersen Wefalds barn Kaldet Gunder. (Gunder Olsen)
Faddere: Aslack Rugtved, Kittil Wefald, Anne Catrine Næsodden, Ragnild Wefald og Eielev Werpe.
Døbt: Ole Sønstetvets barn Kaldet Swend. (Svend Olsen)
Faddere: Halvor Udgaarden, Halvor Giermundsen, Gunild Øvstetvet, Gro Øverland og Maren Giuve.
Døbt: Tow Giermundsen Aasenes barn Kaldet Swennung. (Svennung Tovsen)
Faddere: Jon Groven, Tow Kiwle, Gunnild Kiwle, Maren Bruun og Swanou Aasene.
Overstaaet (Begr.): Tov Aasens qvinde Torbiør, 48 Aar.

22de Søndag efter Trinitatis, 28/10-1736. Atter av Hr. Ole her hiemme (i Seljord).
Communicantes: Niels Gaasedalen, Tow Koddes qw., Swend Loftsgaarden, Gunild(?) Backen, Guro Andersd., Gro lille Aasen, Anders Rødningens qw., Birgit Kirkebraaten, Ole Fonbergs qw., Aslack Meaas,
Sondre Grovens qw. og Døttre Margit og Anne, Giermund Aasens qw., Gunnild Torkilsd., Ole Giermundsen, Ole Strands qw., Hans Lias qw., Aslack Lis qw., Anund Oppebø og Søn Halvor, Ole Reinstuels qw.,
Tow Roubergs qw., Kittil Nye Ødegaards qw., Todne ditto., Christentse Veenaas, Gunlick Halvorsen Skibstvett(?), Lavrants Sondresen, Asloug Torwildsd., Sigri og Guri Rouberg, Rønnou Kittilsd. og Datter Walborg,
Lars Halvorsens qw., Knud Klomsets qw., Knud Kiwles qw., Swend Sondresens qw., Aslou Oppebøen, Guttorm Manums qw., Eli Steensrud, Halvor Bræckes qw. og Datter Margit, Helge Biørnsd. Strand, Søren Andersens qw.,
Harald Berg, Asgier Haaworsd., Madame Bruun, Tallew Sondresen, Gunnild Hansd., Anund Bertofsen og qw.
Forbøn for: Tvende Siuge mennisker.

Alle Helgen Dag, 1/11-1736. Atter av Hr. Ole her hiemme (i Seljord).
Communicantes: Lawrants Midbøs qw., Niels, Ewen og Anne Dale, Ole øvre Næs og qw., Dagne Knudsd., Ole Tvettens qw., Anne Hansd., Ragnild Lie, Torgier Aslacksens qw., Gro og Gunnild Groven,
Anne Tiøstolfsd. Swartdal, Svanou Aasen, Gregoris Kittilsens qw., Knud Swendsens qw., Gunnild Larsd. , Aasmund Sondresen, Mathies Mathisen, Ingeri Svennungsd. Wefald, Guro Towsd.
Døbt: Jon Growens barn Kaldet Ewen. (Even Jonsen)
Faddere: Tow Groven, Gunleck Halvorsen, Maren Bruun, Anne lille Aasen og Anne Growen.

Løwerdagen før 23die Søndag efter Trinitatis, 3/11-1736. Hr. Ole i Fladdals Kircke.
Communicantes: Torgier Bekhus qw., Kittil Aakre, Niels Christensens qw., Gisle Haabersvams qw., Gunleick Dales qw., Neri Waalea qw., Aasmund Liens qw., Gunnild Lien, Margit Nøsteteig, Christen Eenersens qw.,
Kittil Backen, Hunleick Backens qw., Margit Backen, Gunnild Biørnsd., Ouwer og Ewen Ejusaas og qvinder, Birgit Ejusaas, Ole og Olsen Bringen og qvinder, Torgier Midbø og qw., Gunder og Niels Barstads qvr.,
Gregar Aases qw., Neri Sikies qw., Ebbe Olsen, Ole Siljudalen og qvr., Gisle Æckres qw., Knud Aakres qw., Kari og Asloug Stenuldsdøttre, Kittil Lias qw., Nikuls Tommesen, Gunleick KIøtas qw., Biørn Sundbøs qw.,
Ewen Mindesiords qw., Kittil Svartdal, Anne og Swanou Svartdal, Gunleick Svartdals qw., Jesper og Ewen Lia, Kittil Dales qw., Aslack Østgaards qw., Margit Towsd., Dordi Nattedal, Kittil Wegleicksens qw., Aadbiør,
Guri og Asbiør Flaati, Gunnil Tommesd., Liw Heliesd., Guri og Anne Heideiord, Ougen Wastvedts qw., Jon Heideiords qw., Ole og Jon Klevens qvr., Torgius Dales qw., Guttorm, Jon og Aasmund Wastvedt,
Ingebor og Tarand Kleven, Ole Skareruds qw., Engvold Giedaasens qw. og Søn Tallew, Juri Aslacksd., Gunnild Andersd., Halvor Aasenes qw., Halvor Espelis qw., Jon Bringsdals qw., Ewen Aasenes qw., 
Leuf Houkedals qw., Gregar Raadstus qw., Biørn Fremgaards qw. og datter Margit.
Introducered: Gunleick Backens og Gunleick Svartdals qvinder.

23die Søndag efter Trinitatis, 4/11-1736. Hr. Ole foretted i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Helie Qvistuel og qw., Egild Skuledalen og qw., Knud Aamots qw., Ole Knudsens qw., Biørn Gvamen, Halvor Svinum, Ole Trondsens qw., Wetle og Guro Dyrland, Gunnild Wammen, Halvor og
Jon øvre Aamodt og qvr., Anders Wallops qw., Ole Harrang, Tiøstow Tios qvr., Egild Berges qw., Willum Brynildsens qw., Ole Andersen Sellestads qw., Aasil Rinde, Barbro Tiøstovsd., Aasild Tios,
Torgius Øverbøs qw., Mickael paa Tios, Berte Hansd., Mats Hødals qw., Ole Hødal, Ole Nordbøs qw., Margit Nordbø, Hæge Sugaarden, Swanou Nordgaarden, Margit Røniom, Aagot Backen og Andi Wetterhus.
Døbt: Knud Hamseiords barn Kaldet Kari. (Kari Knudsdatter)
Faddere: Ole Andersen Sellestad, Jon Heideiord, Aasmund Wastvedt, Hæge Qwistuel og Anne Heideiord.
Introducered: Willum Brynildsens qvinde.
Copuleret: Soldat Knud Andersen Øvrebø og Anne Anundsdatter Schorre.
Copuleret: Jacob Joransen Basbø og Asloug Aasmundsdatter Rui.
Copuleret: Jon Gundersen og Gro Jonsdatter Næsgraw.

Den 6te Novembr, 6/11-1736. Hr. Ole i Fladdals Kircke.
Døbt: Helje Liens barn Kaldet Ragnild. (Ragnhild Helgesdatter)
Faddere: Aslack og Tow Østgaard, Kittil Aakre, Liw Bøle og Gunnild Tommesdatter.
Copuleret: Swend Tallacksen og Jorand Christensdatter.

Den 7de Novembr., 7/11-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Døbt: Tord Nordgaardens barn Kaldet Anne. (Anne Thorsdatter)
Faddere: Halvor og Swend Udgaarden, Jørgen Giuve, Madame Sporvs og Margit Oppebøen.

24de Søndag efter Trinitatis, 11/11-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Communicantes: Jon Aasen, Todne Aasen, Ole Haavorsen og qw., Søren Mogensens qw., Ole Andersen, Jens Kaasen, Ebbe Olsens qw., Swennung Toldnes qw., Helge Hegna, Aslack Meaas, Jacob Jørgensen fra Kongsberg og qvinde.
Forbøn for: En Siug.
Døbt: Ole Tweitens barn Kaldet Ingebor. (Ingeborg Olsdatter)
Faddere: Halvor Udgaarden, Aslack Rugtvet, Giermund Øverland, Madame Sporvs og Gunnild Reinstuel.
Døbt: Knud Klomsets barn Kaldet Margrethe. (Margrethe Knudsdatter)
Faddere: Tow Kodde, Svend Klomset, Ole og Guro Loftsgaarden, samt Guro Rouberg.
Introducered: Østen Gamlestuls og Endre Halvorsens qvinder.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Wetle Moen og Margit Leufsdatter.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Jens Jacobsen Kaasa og Asloug Rørtvedt.
Lyst til Egteskab 1ste gang for: Ole Tordsen Harrang og Andi Wetterhuus.

25de Søndag efter Trinitatis, 18/11-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Communicantes: Endre Halvorsens qw., Østen Gamlestuel og qw., Halvor Qwisliens qw., Anders Hougens qw., Halvor Loftsgaardens qw. og Torrild Loftsgaarden (eller Torwild Løftsgaarden).
Døbt: Ole Werpes barn Kaldet Gunleick. (Gunleik Olsen)
Faddere: Kittil Werpe, Ole Soterud, Asloug og Ingeri Brecke og Birgit Hougen.
Introducered: Ole Sønstetvets qw. og Tord Twingelies Efterleverske.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Wetle Moen og Margit Leufsdatter.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Ole Harrang og Andi Wetterhuus.
Lyst til Egteskab 2de gang for: Jens Kaasa og Asloug Rørtvedt.

Løwerdagen før 26de Søndag efter Trinitatis, 24/11-1736. Hr. Ole i Ommisdals Kircke.
Communicantes: Sigur nedre Skorre, Jon Hvammen, Knud Øvrebøs qw., Ole Berges qw., Tarrald Biaans qw., Jacob Bosbøs qw., Sigur Trondsens qw., Jon Gundersens qw., Aasmund Ruis qw., Birgit Olsd.,
Guro Røniøm, Aasne Exwam, Tord Olsens qw. og Niels Olsens qw.
Døbt: Sigur Trondsens barn Kaldet Aasne. (Aasne Sigurdsdatter)
Faddere: Ole Bøele, Ole Harrang, Anne Rui, Asloug Bosbøen og Birgit Traer.
Forbøn for: En Siug.
Introducered
: Sigur Trondsens qw.

26de Søndag efter Trinitatis, 25/11-1736. Hr. Ole i Fladdals Kircke.
Communicantes: Rannei Leufsd., Swend Liens qw., Hæge Ækre, Asloug Haabersvammen, Biørn Svalestues qw., Halvor Svalestue, Liw Aavoldsd., Tord Spricklands qw., Margit ditto, Sondre Aasens qw., Margit Jonsd.,
Knud Hougstuels qw., Asloug Swendsd., Aase Ouversd., Torbiørn Wasmoe qw., Aase Christensd., Torkil Sundbøs qw., Aagot Sundbø, Kari Olsd., Tow og Asloug Skeie, Tord Waales qw., Ole Nielsen Snedker, Haavor og
Tosten Alvsønner wester fra.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Jens Jacobsen Kaasa og Asloug Rørtvedt.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Wetle Moen og Margit Leufsdatter.
Lyst til Egteskab 3de gang for: Ole Harrang og Andi Wetterhuus.
Overstaaet (Begr.): Den ved Drab natten til den 2den Dec. 1736, avgangne Soldat Halvor Gundersen av 24 Aars alder.
Publice Absolveret: Ole Nielsen Snedcker, formedelst over tiden endt holdet sig fra Nadværdens Sacramente.

1ste Advents Søndag, 2/12-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Communicantes: Tow Giermundsen Groven og qw., Guro Twingeli, Elev Kasland og qvinde.
Introducered: Ole Tveitens, Ole Gundersen Wefalds og Tow Growens qvinder.

2den Søndag i Advent, 9/12-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Communicantes: Giert Jansen Fander, Detlev Næsodd og qvinder, Jan Hendrick Scheiner, Knud Olsen Geworben Soldat, og Svanou lille Aasen, samt Anne Catrine Simonsd. i Præstegaarden.
Introducered: Tord Nordgaardens og Jon Growens qvinder.

Den 10de Decembr., 10/12-1736. Hr. Ole i Sillejords Kircke.
Døbt: Swend Udgaardens barn Kaldet Aasne. (Aasne Svendsdatter)
Faddere: Jørgen Giuwe, Halvor Loftsgaarden, Tord Nordgaarden, Madame Sporvs og Margit Oppebøen.

3die Advents Søndag, 16/12-1736. Hr. Ole i Fladdals Kircke.
Communicantes: Jens Rui og qvinde.
Forbøn for: Twende Svage Mennisker.
Døbt: Kittil Weglicksens barn Kaldet Todne. (Tonne Kittilsdatter)
Faddere: Tow Østgaarden, Ole Bøle, Ebbe Olsen, Sigri Wasmoen, og Jorand Christensd.
Døbt: Jon Klevens barn Kaldet Gisle. (Gisle Jonsen)
Faddere: Knud Hamseiord, Jon Wastvet, Turi Wastvet, Svanow Skarpedal og Tarand Kleven.
Introducered: Helje Liens qvinde.

3die Juule Dag, 27/12-1736. Sognepræsten i Ommisdals Kircke.
Døbt: Torbiørn Lansverks barn Kaldet Knud. (Knud Thorbjørnsen)
Faddere: Ole Backen, Wetle Dyrland, Margit Leufsd., Gunnild Næsgrav og Asloug Haabersmoen.
Døbt: Egild Dyrlands barn Kaldet Asloug. (Aslaug Egilsdatter)
Faddere: Wetle Moen, Lawrantz Windswaal, Aasmun Wastvet, Svanou Hamseiord og Guro Dyrland.
Introducered: Joen Hamseiords qvinde.
Copuleret: Enkemand Wetle Towsen Moen og Pige Margit Leufsdatter.post@gamlegjerpen.no