ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Sørbø med Stensåsen
Gård nr. 113 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Sørbø
Landskyld 1665: 2 huder (med søndre Stensåsen).

Sørbø ligger i sydvestlige, til dels, bratte leirbakker ca. 80-115 m.o.h.
Stensåsen ligger ca. 220 m.o.h.

Matrikkelgården grenser i nord til Sneltvedt, i øst til Gaupåsen, i sør til Rustan og Sneltvedt, og i vest til Sneltvedt.

Ingen oldtidsfunn eller gravhauger.

Oluf Rygh: Av det norrøne Saurbœr av myret jordsmonn.

Sørbø ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350). Ikke nevnt i gjengjerdsskattelistene av 1528.
Henrich Brochenhus’s  jordebok av 1585 er den eldste kilden som foreløpig er funnet. Sørbø ble da
kalt en ”ødegaard”, som vil si at den hadde ligget øde siden Svartedauen.

Landskyld 1585: 4 merker smør.

Sørbø ble trolig gjenryddet i første halvdel av 1600-tallet.

Tidlige eiere.
Gimsøy klostergods, begynnelsen av 1600-tallet, skiensborgeren Hans Jacobsen ca. 1665, slakter i Skien
Stephen Rasmussen
1686, rådmann Christopher Jørgensen Flood ca. 1695, Cornelius Christensen
ca. 1705, Nicolay Jørgensen ca. 1715, Christen Bruun ca. 1740, Herman Løvenskiold 1768, svogeren
kaptein Bartholomeus Rasch 1773, Lars Torstensen Walen fra Solum og Even Olsen Bøle ca. 1795.

Tidlige brukere.
Brukere vi kjenner til er først skiensborgeren Willum Lidell i 1613 og 1620.
Halvor brukte halve gården og
var husmann her i 1645, Skiensborgeren Jørgen Henriksen i 1647, deretter eieren Hans Jacobsen fra
ca. 1665, Nils og Paul ca. 1693, Christopher Jørgensen Flood 1699, Cornelius Christensen ca. 1705,
Nicolay Jørgensen
ca. 1715, Christen Bruun ca. 1740, Jon Nilsen ca. 1760.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Sørbøe som Jørgen Hendrichsen bruger, schylder 1 hud, som Gimsøe closter med bøxell och
herlighed følger. Ehr en liden pladtz och fieldig, penge 1 1/2 dr. Kongen paa Gimsøe closters wegne bygger.”

Kvegskatten 1657: 1 hest, 3 kuer, 2 sauer og 1 geit.

Ifølge sogneprestens manntall av 1664 var det da en husmann her ved navn Nils f. ca. 1636.
Han var bruker av 1 hud (halve gården). Ingen barn nevnt.

Ingen beboere nevnt i fogdens manntall av 1666.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
Hans bruger, Schylder 2 Huder som Hans Jacobsen med Bøxel ehr eiende, giffuer Schatt 4 Rdl.”

Se Sørbø(1) ”Øvre Stensåsen”, Sørbø(2), Sørbø(3), Sørbø(6) og Sørbø(7) ”Nedre Stensåsen”.

(C) Gard Strøm.