| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sokka
Gård nr. 138 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Sokka
En gammel ”einvirkesgard” med en landskyld på ca. 14 øyre i 1398.

Sokka ligger ca. 265 - 290 m.o.h. i området som ”alltid” har blitt kalt for ”Puttane”.

Matrikkelgården (navnegården) grenser i nord til Høgli under Grini (Griniparsellene), i øst til Sem skog, i syd til Kikut
under Rising (Risingparsellene) og i vest til Høymyr (skog).

Ingen registrerte oldtidsfunn. Heller ingen gravhauger.

Eldste skriftlige kilde er biskop Eysteins Røde bok 1398. Den forteller oss at allerede da var gården delt i østre
Sokka - 8 øyre og vestre Sokka - 6 1/3 øyre.
Den noe høye skylda kan ha årsak i at det på den tiden hørte mye mer skog til enn det gjør i dag.

Oluf Rygh.
Sukken er en form av ordet sukka. Et ord som ikke fantes i det gammelnorske språk, men som nok er en del av det
tidligere folkespråk. Sukka betyr en fordypning eller et søkk i landskapet.

Sokka ble nok ryddet i gammelnorsk tid, deretter lagt øde etter Svartedauen. Gjenryddet og bosatt midt på 1600-tallet.
Sokka ble brukt som seter på 1600-tallet.

Noen gamle skrivemåter.
Sukkunni (1398), Svkunnj (1398), Sukkunne (1400), Sucken (1665), Suchen (1723).

Ingen seter eller husmannsplass. Noe skog i gårdsområdet og liten havn.

Sokka var delt i en østre og en vestre del allerede i gammelnorsk tid.

Ingen beboere i 1647. Landskyld 1 hud.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Suchen som Johan Trinepoll och en wed naffn Jffr (Iver) bruger, schylder 1 hudt, fornevnte Johan Trinepoll med
bøxell tilkommer.
Er et seterboell, och ingen boer paa. Er taxerit for 1 dr. Johan Trinepoll bygger.”

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
”Øster Suchen Hans bruger schylder 1 hud som Iffuer Hansen med bøxel er ejende. Giffuer Schatt: 2 Rd.”

Tidlige eiere av Østre Sokka.
Olav Tordsson 1400 (DN V, brevnr. 399, 1400). Deretter er det ca. 200 år uten noen opplysninger, fram til rådmann i
Skien, Johan Trinepol bl.a. eide Sokka i 1624, Hans Iversen i Skien 1652, David Davidsen 1674, David Joechin
1700, oberstløyntnant Krag ca. 1710, geheimråd Adeler 1724, kanselliråd Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger
1735, toller Thomas Lange ca. 1745.

Tidlige eiere av Vestre Sokka.
Gjerpen sogneprest i 1398. Brukt av sognepresten i Gjerpen til 1668, da generaladmiral Cort Adeler, kjøpte hele
Gjerpen prostigods. Hans arvinger solgte V. Sokka til fogden Joachim Schweder i ca. 1740, Thor Halvorsen 1764,
Halvor Thorsen
1771, Peder Smith i Skien 1774.

Kilde: Futeregnskapet for Bamble fogderi 1688-1691.
Skienspresten Hannibal Jessen brukte vestre ("nordre") Sokka fra ca. 1680. Han søkte i 1687 kongen om å få slippe å
betale skatt av denne "øde Mark hvor ingen Ager befindes, bare Eng til 3 eller 4 Læs Hø". Det hadde aldri tidligere vært
krevet skatt av denne eiendommen. Se nedenfor.


Kopi av original. Innsendt av Jan Christensen.

Tekst transkribert av Gard Strøm.
 
Stormægtigste Konge, Allernaadigste Arffue Herre.
Som det Høylofflige Cammer-Collegii Decision effter den 1661 Forfattede Matricul mod mig udfalden er til at betale Skat af en Øde platz,
Nordre Succhen udj Gierpen sogn liggende |: huilchen jeg bruger :| fra Anno 1680 beregnet, da dog aligevel icke nogen tid der Skat aff
giffvet, formedelst dend udychtighed, huilchen udychtighed aff Amtmand Adeler, Fougden, Sorenskriffveren och 6 mænd ved deris
nærværelse øiensiunligen er besigtiget og med deris hænder og signeter Confirmeret.
Huilchet forretningen widere udwiser.
Saa er til Eders Konglige Mayestet min aller underdanigste ansøgning och aller ydmygste Supplication om benevnte Suchens paaberegnede
Skatters forskaanssel oc allernaadigst anbefalt til det Kongelig Cammer-Collegium, det udj naade effterkommis motte (måtte).
For saadan Kongelig naade og Mildhed wil Gud, den ævige Konge, Eders Kongelige Mayestet rundeligen oc rigeligen igien belønne och Velsigne.

Lunde for Scheen                                 Eders Kongelige Mayestæts
d. 12. Sept. 1687.                                Arffue underdanigste och
                                                          Troskyldigste Tienner oc Forbeder.

Hannibal Jessen (Sign).

Tidlige brukere av Sokka.

Tor Sukken = Tor Snekker på Bratsbergkleiva?
g.m. Anne.

Fra en barnedåp i september 1701.
Som fadder for Oluf Midtre Fosses sønn Jan:
"
Jens Gynge i byen, Oluf Jønnevald, Gunder Rolfssen hos Jørgen Holst, Hans Lunds qvinde Tore, Tor Suchens qvinde Anne paa BratzbergKleven,
Ingeborg Jensdatter hos Jens Gynge i byen."
"
Anne Suche" var i 1725 fadder for Anders Rushes sønn Thomas.

Innerst
Torsten Suchen
.
g.m. NN.
1. Jon dpt. 9/6-1720 bg. 1/11-1720. "
Tosten Suches søn Jon 21 uger."

F.f.
Torsten Suches søn Jon: Nils Suche, Ole Lucassøn, Aslak Kollebonds qde., Tore Hansdatter.

En "Peter Suchen" var fadder for Hans Venstøbs datter Karen i 1727.

Se Sokka østre og Sokka vestre.

(C) Gard Strøm.