| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.02.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt søndre
Landskyld 1665: 8 huder.

Tidlige eiere.
Kildene forteller oss ingen ting om søndre Sneltvedt før jordeboken for Bratsberg len (ca. 1615), forteller oss at
Bærulf Halvorsen Wenstøb
eide som sitt odelsgods 1 ½ hud. Halvor Halvorsen på Eiker eide 2 ½ huder,
Anders Sneltvedt
1 hud, Thore Andersdatter 1 hud,  Haagen Ouestad (Austad i Siljan) 1 hud og Nils Odberg
(i Hedrum) 1 hud.
Halvor Nilsen (Odberg?) eide i 1624  4 ½ huder og fra 1639, hele landskylda på 8 huder.

Tidlige brukere.
Leilendingen Tron Sneltvedt brukte søndre Sneltvedt i 1611 og i 1633. Han eide i 1615, 2 huder og 2 skinn i N. Sneltvedt.
Tron Sneltvedt eide også i 1615 1 hud 3 skinn i gården Mule i Eidanger. Hans to søstre eide i 1615 til sammen 1 hud,
9 skinn i Mule. Den ene, Gunhild, ble senere gift med Tommes Kjeldsen på S. Bjørntvedt i Solum.
I 1624 ser vi at ”Tommes” er leilending på S. Bjørntvedt i Solum. Han eide 1 hud og 9 skinn i Mule pluss andre gårdparter
i Eidanger.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Gjerpen 1620. (Avskrift: Jan Christensen).
”Annamit aff fornevnte Peder Borgestad for hannd slog Nerj Thordsenn paa Sneltued threj Øxehamerslagh, Penge - 2 1/2 dr.”

1621.
”Annamet aff Thrund Sneltued for hannd war steffnt Med Junkers steffningh at Mødde Anders Mostued Paa Risinnge steffnestue Med Nogenn
Pantebreffue som hannd iche will Tage med sigh, gaff Pennge - 6 1/2 dlr.”

1624.
”Annammet aff effterschreffne for lydelse mod fordrinngschab, Aff huer 1 m. Sølff, Rasmus Kier, Poffuell Snelltued, Thore Løberrig, Sølffue Løberrig,
Thallack Skauffsrødt, Suend Gunderødt, Penninge - 3 dlr.”

1630.
”Anamet aff Poffuel Sneltued paa hans Sønds weigne for Leyermaal med Guri Ouensdatter, aff sin yderste Formue, Penge - 6 dlr.”

G.br., leilending
Povel Sneltved f. før 1599 d. ca. 1650.
g.m. Aase.
1. Tore Povelsen f. ca. 1624. Se S. Sneltvedt(A).
2. Gregorius Povelsen f. ca. ? Se S. Sneltvedt(B).
Br. i 1624, 1633 og i 1647.

Povel (Paul/Paal) må ha vært myndig da han drev gården. Han var nevnt i skattelistene fra 1624.
Han må derfor være født før 1599. Trolig tidligere.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Syndre Sneltued bruger Pouell och Gregorius, schylder 8 huder, som Offue Andersen i Scheen paa sine børns weigne
eyer med bøxell. Er lagt for 1 1/4 gaards schat, penge 7 1/2 dr. Offue Andersen i Scheen bygger.”

Søndre Sneltvedt ble delt i 2 gårder i ca. 1640.

Se S. Sneltvedt(A) og S. Sneltvedt(B).

(C) Gard Strøm.