ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åmot
Gård nr. 134 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. Kartet fra 1845 inneholder ikke Åmot.
 


Gamle Åmot
Åmot var en av flere mindre ”einvirkesgarder”, i samme område, i gammelnorsk tid.
Sannsynlig skyld den gangen ca. 6 øyre.

Åmot ligger ca. 130 - 150 m.o.h.

Gården grenser i nord til Gravli, Sem skog og Puttekås. I øst til Røsaker. I syd til Rønningen under Sneltvedt og i
vest til Kjær skog (Griniteigen).

Olditdsfunn.
Ingen registrerte funn. Heller ingen gravhauger.

Navneforsker Oluf Rygh:
På gammelnorsk betyr
Ámót, to elvers eller bekkers sammenløp.

Vannfallet i bekken ble i gammel tid brukt til mølle og sagbruk. Det var oppgangssag her fra begynnelsen av 1600-tallet.

Ingen seter eller husmannsplass.

Noen gamle skrivemåter.
Aamodt (1593), Aamoed (1604), Aamodt (1723).

Åmot ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350).

Gården var ikke nevnt i biskop Eysteins jordebok 1398. Gården var da i privat eie.

Landskyld 1665: 1 hud.

Tidlige eiere.
Gjerpen prosti i begynnelsen av 1600-tallet, generaladmiral Cort Adeler 1668, byborger Hans Gregersen i Skien
1753, byborger Ole Hansen 1759, Nils Olsen Haugerød ca. 1760, Sigurd Nilsen 1785.

Tidlige brukere.
Forskjellige byborgere i Skien brukte Åmot til avlsgård fra begynnelsen av 1600-tallet til ca. 1720.
De egentlige brukerne hadde ofte status som husmenn. Se nedenfor.

Husmann Thor var nevnt som bruker av Åmot i 1611 og i 1621. En husmann Gregers var nevnt i sakefallsregisteret
(bøteregisteret) i 1620. I en tilsvarende bot for året etter (1621) var det nevnt at en Anders Gjermundsen også
bodde på Åmot.

Fra sakefallsregisteret 1620. Avskrift: Jan Christensen. Se www.slekt.org
”Annammit aff disse epternevnte husmennd Annders schreder paa Gieldenn, Gregers Aamoed, Annders Giermundsenn och Olluff Hynie, for di iche udj tide ehr frembkommenn epter som di Var tillsahdt och schulle Rie Kong: Mayests tømmer till hanns Mayests saugested Here. Huer - 1 dr. Penninge - 4 dr. ”

Fra sakefallsregisteret 1621:
”Annamet aff Thallach Gløersmyr, Anders Giermundsen paa Amoed och Annders schreder for Meydelst di iche Møtte efftersom di war tilsagt at Roe Konngl: Maytzs: Thømmer till Herrøe,
huer 1 dlr. Pengge - 3 dlr.”


Husmannen Gullich er nevnt som bruker i 1644.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Aamoedt som Joen Tomesen borgemester lader bruge, schylder 1 hudt till Gierpen proustj med bøxell.
Er en liden och ringe pladtz, och lagt for penge 1 ½ dr. Gierpen proustj bygger.”

Husmann Engebret i 1665.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
”Aamod, Joen bruger, schylder 1/2 hud som Gierpen Proustj med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 1 Rdl.”

Se Åmot(1).


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm