ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 30.01.2019


Skiens Cellulosefabrikk, Vadrette 1891

Ulykken som krevde 5 menneskeliv

Onsdag den 19. August 1891


Skannet fra "Skiensfjordens industri i tekst og billeder" (A. L. Coll)


Kilder: Nasjonalbibliotekets arkiver av skannede aviser, tidsskrifter hefter og bøker.
Avisa "Vestmar" ble i 1891 trykket i gotiske bokstaver. Artiklene er avskrevet og endret til vår tids skrift av G. Strøm 2019.
Innhold, språk og gramatikk er selvsagt uendret.

Vadrette lå under gårdsnummer 1, Strømdal i Gjerpen fram til 1964. Kommunesammenslåingen dette år sørget for at Gjerpen og Solum ble en del av Skien kommune.

Vestmar Torsdag 20. August 1891.

Om den forfærdelige Ulykke
paa Skiens Cellulosefabrik, som et Telegram meddelte i forrige No., skriver "Fremskridt":
 - Hatten paa en af de øvre Manlager paa en af de svære Kjedler, hvori Cellulosemassen koges, sprang midt under Kogningen med den Følge, at 4 Arbeidere, der laa og hvilte i Etagen over Kjedlerne, bogstavelig blev skoldet af den udstrømmende Gas og Lud og dræbtes paa stedet, medens 3 andre Arbeidere, der var beskjæftiget i et tilstødende Vedrensningsrum, kom svært tilskade og maatte sendes til Amtssygehuset. Deres Tilstand skal være meget betænkelig.
Cellulosemassen koges paa Vadrette i en Slags Svovellud under sterkt Tryk. Kogningen varer i ca. 48 Timer og var i dette Tilfælde saa langt fremskreden, at Massen vilde have været færdig i Formiddag. Af Fabrikens 3 svære Kjedler benyttedes blot 1. Alt var forløbet normalt indtil Kl. 3 inat, da det pludselig merkedes, at der strømmede lidt Gas ud af den ovenfor nævnte Hat, der dækker over en større Aabning i Kjedlen. I dette Øieblik laa flere af Arbeiderne og sov i Etagen over Kjedlerne, og en af dem mærkede strax den udstrømmende Gas og sprang bort, efter at han havde raabt til sine Kammerater, at de skulde gjøre det samme. Men umiddelbart efter sprang Hatten under et Brag som af et Kanonskud, og i et Øieblik var Rummet ovenfor fyldt af den udstrømmende Gas og Lud. Den arbeider, som først mærkede Gaslugten, kom uskadt bort, men de 4 af hans Kammerater, der laa igjen, blev alle dræbte. En af dem havde havt Kraft nok til at famle sig frem til Vinduet og kaste sig ud af dette, men han var ogsaa død, da man fandt ham.
Foruden Gas og Lud, kastedes ogsaa ved Explosionen meget af den kogende Masse op i Etagen ovenover, og en af de omkomne var aldeles bedekket af Cellulosemasse.
Fra Kjedelen og Rummet ovenover trængte den kvælende Gas ud i det tilstødende Vedrensningsrum, hvor 14 Mand i Øieblikket var beskjæftigede. 11 af disse kunde fjerne sig saa hurtig, at de ingen Skade led, men 3 af dem, der var beskjæftigede inderst i Rummet, var meget medtagne, da de kom frem; de blev strax sendte til Amtssygehuset, og skal deres Tilstand, som før sagt, være meget betænkelig.


Vestmar Lørdag 22. August 1891.

Ulykken paa Vadrette er maaske en af de skrækkeligste, som har hændt her i Landet. Foruden de i forrige No. omtalte 4 dræbte, er endu 1 afgaaet ved Døden, nemlig Anders Aslaksen, Skien. Af disse 5 døde var de 4 Familiefædre. Gjermund Sigurdsen efterlader sig Enke og 7 Børn. Hun nedkom et Døgn før Ulykken skete, med det yngste Barn, og Budskabet om Mandens forfærdelige Død tog saaledes paa hende, at hun nok ikke staar det over. Halvor Timmeland efterlader sig Kone og 4 Børn, Gunnar Halvorsen Kone og 5 Børn, Anders Aslaksen Kone og 4 smaa Børn. Sigurd Bjørnsen var en 16 Aars gammel Gut. Han sov nogle faa Skridt fra Kjedlelaaget og blev dræbt øieblikkelig.
De øvrige befandt sig paa et Loft en Etage høiere end Kjedlen og med en større Aabning over denne; 2 af dem sov. Gjermund, som laa nærmest Aabningen, havde rullet sig lige ned i en ved Siden af Kjedlen liggende Flisehaug. Han blev næsten kogt, fortælles der. Halvor hadde sprunget ind i et lidet Rum, hvor der opbevaredes Bly. Der fandtes han, skrækkelig forbrændt. Gunnar sprang, som før meddelt ud gjennem Vinduet. Om han havde klaret det høie Fald, vilde han dog ikke kunnet leve. Anders slap bort til en Bagdør og vilde have kommet uskadt ut, hvis han havde kunnet finde Dørvrideren. Men det var ham umuligt, og for ikke at kvæles deroppe, maatte han gaa tilbage gjennem det dampfyldte Rum og ned Trappen. Under dette fik han svære Brandsaar over hele Legemet og blev adskillig forbrændt indvendig af Svovel-Dampen (Træmassen koges i en Slags Svovellud).
3 ligger fremdeles paa Sygehuset, nemlig: Johan Johnsen, Vadrette, gift og Fader til et Barn. Han har ogsaa faaet meget Damp i sig og er daarlig for Brystet. Men man tror dog, at han staar det. Ungkarl John Halvorsen, Skien, er meget forbrændt, især paa Ryggen, men har klaret sig godt indvortes. Han siges at være i Bedring. Mathias Jakobsen, som er fra Larvik, hvor han har Familie, er saa bra , at han snart kan udskrives. Værre er det med Carl Andersen, Skien, som ligger hjemme. Han er stærkt forbrændt, men man tror dog, han skal klare det. Foruden disse har flere faaet mindre Saar.
(Så kommer politikken! G.S.)
"Fremskridt" for Onsdag paastaar, at der "fra de Overordnedes Side er gaaet frem med den største Forsigtighed, og at intet har været undladt for at sikre Fabrikkens Arbeidere mod Fare". Ja, man skal høre meget, før Ørene falder af. Naar en Kjedle, hvori der vanlig koges med 45 Punds Tryk, og hvis Sikkerhedsventil er indstillet paa - efter hvad der siges - 60 Punds Tryk, springer ved omkring 30 Punds Tryk, saa skjønner enhver, med hvilken Forsigtighed der er gaaet frem, og hva der er giort for at sikre Arbeiderne mot Fare.
Vi er høilig forundret over, at Byens 2 Høire-Redaktører vil paatage sig at forsvare slig aabenbar Skjødesløshed, hvor det gjælder Menneskeliv.
"Fremskridt" haaber ogsaa, at Byens 2 Venstreblade vil bli trukket til retsligt Ansvar, fordi de har paapeget det uforsvarlige i at holde Fabrikken igang med en daarlig Kjedle. Det gode Kapitalistblad regner det for "skjændig Hjerteløshed" at omtale saadant.
Intet skulde glæde os mere, end at bl stevnet for Retten; derved vilde Sagen bli opklaret, og andet er det ikke, vi ønsker. (Varden).


Vestmar Tirsdag 8. September 1891.

Kjedelsprængningen. Onsdag afholdes ifølge "Varden" Forhør paa Vadrette i anledning af Kjedelsprægningen dersteds i forrige Maaned. Forhøret administreredes af Sorenskriver i Gjerpens Sorenskriveri, Lund. For Skiens 2 Venstreblade fremmødte Referenter. Administrator troede imidlertid ikke, at Forhør ifølge Juryloven skulde holdes for aabne Døre, og mente derfor, at Referenterne ikke kunde gives adgang til Retslokalet. Efter nogen Ordvexling forlangtes Rettens Eragtning angaaende dette Spørsmaal.Da blev Sorenskriveren tvilraadig; Han bladet i sin Lov omhyggelig, men fant slet intet der for sig, der hjemlede ham Ret til at udelukke Pressens Repræsentanter. "Ja, saa faar de bli her da", sagde han endelig.
Det fremgaard blndt andet af Vidneforklaringen, at Kjedelhatten var yderst daarlig, at man allerede for 1 Aar siden mærkede, at Syren havde tæret noget paa den, og at den var begyndt at lække 13 eller 14 Dage før Explotionen fandt Sted. Der blev da, uden at Hatten blev undersøgt, lagt en Pakning af Gummi og Mønje over Hullet, og til at fastholde denne Pakning lagdes en Jernring rundt Hatten. Det sagkyndige Vidne udtalte blandt andet, at denne var saa daarlig, at den absolut maatte springeselv ved et saa lavt Tryk som 30 - 35 Pund. Vidnerne blev ikke spurgt om, hvorvidt Kjedlen i disse 5 Aar er bleven prøvet, eller om paa hvilket Tryk Sikkerhedsventilen var reguleret. Imidlertid er det nok er ubestrideligt Faktum, at Kjedlen aldeles ikke er bleven prøvet i nævnte Tid, skriver Bladet.


post@gamlegjerpen.no