ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 25.01.2019


Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Kontakt meg på email: post@gamlegjerpen.no v/Gard Strøm.

Falskmynteri på Bratsberg (1700-1701)
Avskrift: Gard Strøm 2012.
 

Et skifte etter falskmynteri på Bratsberg gård.
Bamle skifteprotokoll 2 page 185a.

Skiftet den 9. 10 og 11. februari 1701. Paa Bratsberg gaard i Gierpen.
Efter forpagter Niels Anderssøn Bratsberg og hustru Maren Andersdatter.

Skifteretten: Sorenschrifver Peder Pedersen med lagrettemænd: Niels Tofte og Ole Hoppestad.

Arfvinger: Alt deres gods forbrudt for falsmynterie.

Peder Pedersen, Sorenskrifuer udj Bamble fogderie, Niels Tofte og Ole Hoppestad, Laugrettismænd udj Gierpen Sougn, giør Vitterligt, at Anno Christj 1701, dend 9. 10. og 11 februari, var vi forsamblede paa Bratsberg Gaard udj bemelte Gierpen Sougn, efter det Høy Adelige Herskabs, for samme Gaard, fuldmægtig monsiur Jacob Türmands begiering og ofverværelse, Paa Execution og skifteforretning, efter Niels Andersen Bradsberig, forrige forpagter paa bemeldte Bradsbierg, og hans hustru Maren Andersdaatter.
Item (det samme) Christen Christensen der sidst tilholdene, der formedelst et Falskmyndte-wæsen paa dito gaard, Niels Andersen efter forgagne Domb 19. januar, nestleden, er tilkiendt at miste Ere Lif og gods.
Nemlig Hans boes lod (lodd) til det Høyadelige Herskab, Sal. Hr. General Adilars arfvinger, at vere forbrut.
Maren Andersdatters midler og Christen Christensens midler, ligeledes til dem at være forbrut, og er samme Niels Andersen og Maren Andersdaatters midler.
Ved Lensmanden Christen Rasmussen og 2de (tvende = 2) mænder Tollef Hoppestad og Valentin Wenstüb, blefven Registrerit udj veledle Hr. Borgermester og foged Senior Hercules Weyers og bemeldte fuldmegtig monsieur Turmands ofververelse dend 2. november nest afvigt, war ej nu ved samme Execution og Skifteforretning ofververende welbemeldte Hr. borgermester og foged Weyer til dend Ende, at .... agte Hans Mayestets interesse, om hand videre skulde blifve beordret Sagen at Paatale.
Blef saa udj Retten først oplest, den ofver Niels Andersen og Hustrue Maren Andersdaatter, item Christen Christensen Ergangne Domb, for dette falske Myndte væssen, Dets videre bemeldning, Dati 19. Januar 1701.

Der nest blev indtagen og oplæst Monsieur Turmands advarsel til vedkommende Criditorer, her til boet.
Dat. 22. Januar 1701, og forkyndt ved Gierpen Kierke d. 23. januar og Paa Scheens Byeting d. 24. dito, nest efter.

(Av boets løsøre kan nevnes:)
1 gamel kiedel med Brendevins Piber og Hat til 3 mark, noe kobber og malm og jernsaker, saaledes baade en karmands-sal og 1 gammel kvindesal, 1 slibesteen med jernaas og sveiv, 1 liden haandqvern, 1 strygejern med 1 bolt, 1 liten tynt perssejern.

Videre endel trefang:
1 furu beslagen kiste verdi 3 riksdaler, 1 liden gamel ditto, 1 matskap i stuen med 2 låser for 4 gamle skildereier af ingen verdi.

End videre endel sengklær og linklær, bl.a. 1 gammel brunt randet bolster underdyne verdi 2 riksdaler. En gammel flamsk borddekken,
1 gl. dreiels duk og 1 par Findske støvler verd 2 mark.
Av kreaturer: 5 heste, 21 kør (kuer), 8 kviger, gjeldstut og 1 rødspranget ”vedfruugs”(?) tyr, 25 save (sauer), 2 brune verer (sauebukker), samt 6 andre bucher, 6 gamle geiter og 2 geitunger, 1 galte og 1 sugge, 2 mindre galter, 1 lite svin og 1 liten raane.

Korn paa stolpeboden (stabburet), som er afvled paa Bratsberg og nordre Semb:
13 ½ tønde halvhedert (?) korn á 1 Rdl. 3 mark.
3 tønner dito, noe ringere á 1 rdl. 2 mrk.
2 tdr. ½ qvartel lett (lettekorn) halvhevert á 1 rdl.
59 tdr. 1 qvartell god havdre á 1 rdl 2 mrk.
37 tdr. 2 qvart ringere dito á 1 ¼ rdl.
6 tdr. 1 ½ qvart. lett havre á 3 mark.
Tilsammen korn til en verdj af 306 rdl, 22 skilling.

Hvis Høi og Halm, som paa Brasberg gaard findis, er belfven efterset og ey videre befindis, end til Indventarium, heste og Creatures fremfødelse saavelsom 2 favner inventarium høe eller læs kaldet.

Endnu 3de (trende = 3) gamle filer, nogle rudfilspaaner, og afklipninger, som er ved Registrering fundne i en kiste paa Bradsberg, som Jens Pedersen og Christen Christensen hafver deris logementer.

---
Paa nordre Semb gaard, som Niels Bradsberg hafde udj huis fæste er befunden:
22 fafner (favner) høe (høy) j begge laderne á 5 mark.
3 fafner udj Skiyen (siderom til Løa) med Draab i. (Dråper/ vann i.)
2 fæs hafre halm á 3 mark.
1 Dansk plog med sin redskab (tilbehør) for 2 Rdl.

---
Næst et Huus med diten tilhørende, paa Snibetorp j Scheen, bestaaende efter byfogden, Seign. Hendrich Hendrichsens derover giorde vurderings forretning af dato 26. Januarii 1701, for 46 Rdl (Riksdaler).

---
Trælast udj Follestad.
2 tyl. gamle grane maalbielcher á 1 ½ Rdl.
1 ½ tyl. 26 fods grane bielcher á 2 ½ Rdl.
100 ditto dobbelt i uffers gammel, tilsammen 1 Rdl. 2 mark.

---
Udj Slemdahl ved Hey Saug (Heivannet sag?).
Som ved Tollef Hoppestad og Valentin Venstub, er bleven optatt og vurderit.
500 korte gran deeler á 3 Rdl. (pr. 100) = 15 Rdl.

---
Af boets Critorius (bl.a.).
Ole Nielsens tienesteløn fra Michelsdag nestleden og til paasch 3 Rdl.
(Andre tjenestefolk): Maren Knudsdotter, Anne Gunlechsdaatter, Karen Andresdtr. og Kirsten Olsdtr.

---
Christen Rasmussen Lendsmand, for Maren Bratsbiergs underholdning udj 8 uger hun var i arrest hos ham á 2 skilling= 4 dlr.
Skrifveren 2 rejser fra Kragerø til Gierpen ....

Avskrift: Gard Strøm, Valebø 02.05.2012.