| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 24.10.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 19 - Erlands Venstøp - Ibsens Venstøp
Gammelt løpenr. 66. Siden Norges matrikkel 1889: 8/19. Senere omregulert til 8/158.

Opprinnelig landskyld: 3 huder.

Tidlige eiere.
Gimsøy kloster
eide 3 huder helt til ca. 1660 da eierne av Fossum Jernverk, Ove Giedde og von Ahnen, kjøpte eiendommen.
Erlands Venstøp var nå på handel i noen år: Halvor Hansen i Skien kjøpte disse 3 hudene i ca. 1670. Christen Hansen i Skien
(hans bror?) ca. 1674. Iver Jensen i Skien ca. 1676. Lyder Møller 1680, Iver Jensen igjen fra 1684.

Gården ble delt i to parter i ca. 1697 da Rasmus Christensen kjøpte en part og ei enke Anne satt igjen med den andre.
Jernverkseier Kai Børting kjøpte alle 3 hudene i 1703. Dette ble solgt til kaptein Mathias Paulsen i ca. 1712. Rådmann Christian Brandt
i ca. 1720. Anders Erboe kjøpte eiendommen i ca. 1730. Søren Christensen Falchum i 1745. Hans Jensen Blom kjøpte gården i 1797,
men solgte den året etter til Ole Abrahamsen Falkum (i 1798). Ole Cudrio kjøpte Erlands Venstøp i 1799.

 

Erlands Venstøp var i mange år avlsgård for eierne.

 

De tidligste brukerne vi kjenner til:

 

1593: Oluf Windstub.

1616-1624: For Erlands Venstøp betaler Reer Windstub ½ tønne korn i tiende.

1624-1658: Enka Ingeborg Winstub betalte 1 ½ daler i årlig leieavgift av 3 huder til Gimsøy kloster.

Hun betalte 10 Rd. i den ”Alminnelige Schatt” 1634.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1627:
”Annamitt aff Michel Lauritzsenn tilholenndis paa Fossemb, for hannd besoff Inngeborrig Winstub,
gaff effter sinn yderste Formue, Pennge - 5 dlr.”

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Erlands Winstub, Jngeborig paaboer, schylder 3 huder till Gimsøe closter, med bøxell. Er en ringe gaard, och enchen wed ingen midell.

Er lagt for penge 3 dr. Kongl. Ma. bygger.”


Ingeborg brukte også Venstøp Annen, også kalt Vestre.

 

G.br., leilending

Ingebret Jansen f. ca. 1637 bg. 13/10-1681. ”Ingebret Jansen 44 aar g.”

1. Jan Ingebretsen f. ca. 1662. Se Glenna(A).

2. Ole Ingebretsen f. ca. 1662.

Br. ca. 1652.

 

Disse opplysninger fra fogdens manntall av 1666. Konas navn var ikke nevnt.
Ingebret Jansen brukte også Venstøp Annen også kalt Venstøp vestre.

1652, "3 aarstage – Ingebret Venstøb, Gjerpen 3 huder."
 

Fra Skattematrikkelen 1670/71:

"Engebret bruger, schylder 3 huder som Haldvor Hansen med bøxell ehr ejende.

Giffuer Schatt: 6 Rd." 

 

Skriver ved jernverket, leilending

Niels Thomasen Wendelbo fra Horsens Danmark dpt. 16/8-1680 bg. i Skien 20/7-1731, s.a. handelsmann Thomas Povelssøn Vendelbo
fra Øster Hassing i Vendsyssel (d. 31/7-1693) og Anna Nielsdatter (f. 18/3-1641 d. 23/5-1708).

g. 19/5-1704 m. Dorthe Maria Madsdatter fra Fossum dpt. 28/11-1686 bg. i Skien 23/4-1736. ”Byeschrifver Enken Dorte Maria Wendelboes, begr. med alle Klocher gl. 50 aar, 4 maaneder.”, d.a. skolemester og klokker Mads Pedersen på Fossum.

1. Anne Nilsdatter Wendelbo dpt. 3/9-1705 g. i Skien 12/2-1726 m. Nils Paulsen (Wendelbo?).

2. Thomas dpt. 31/10-1706 bg. 2/5-1708. ”Nils Wendelboes Søn Thomas fra Hytten 1 1/2 aar gl.”

3. Thomas Nilsen Wendelbo dpt. 30/8-1708.

4. Mads Nilsen Wendelbo dpt. 11/10-1709.
5. Morten Nilsen Wendelbo f. ca. 1710? g. 26/9-1741 m. Inger Hedvig Christensdatter Bindrup. Han ble prest.

6. Cathrine Marie Nilsdatter Wendelbo dpt. 1/3-1711 g. i Skien 26/1-1740 m. major, senere oberstløyntant Jens Holm fra Fredrikstad.

7. Maren Nilsdatter Wendelbo dpt. 1/5-1712 g. i Skien 17/12-1733 m. Anders Christensen Bindrup.

8. Else Nilsdatter Wendelbo f. ca. 1714 i Skien g. i Skien 21/3-1737 m. byskriver Engebret Hansen.

9. Dorthe Maria Wendelbo dpt. 20/9-1716 i Skien d. 29/5-1776 i Nes, Akershus. "Madame Sal. Lieunghs, Dorthe Maria Wendelboe, 58.", g. 22/11-1740 m. kapellan i Nes, Ole Svendsen Lieungh d. før 1776.

10. Pauline Nilsdatter Wendelbo dpt. 28/11-1717 i Skien.

11. Henrik dpt. 27/12-1718 bg. 13/3-1735. ”16 2/3 aar gammel.”

12. Lars Nilsen Wendelbo f. 1719?
13. Ludvig Nilsen Wendelbo dpt. 22/6-1720.

14. Elen Nilsdatter Wendelbo dpt. 28/8-1721.

15. Karen Nilsdatter Wendelbo dpt. 15/1-1723.

16. Poul Nilsen Wendelbo dpt. 12/12-1725.

Br. 1703.


F.f. Nils Wendelboes datter Anna fra Hytten: Poul Madssøn Vendelbo fra Closteret, Nils Mortenssøn fra Horsens, Stephan H: ibidem, Postmesteren Micel
Poulssøns Kieriste Sara af Scheen, hendes datter Maren Jacobsdatter.
F.f. Nils Wendelboes søn Thomas ved Hytten: Capit: Fien, Jacob Turman, Poul Wendelbo, Kaj Børtings Kieriste, Mad. Turman.

F.f. Nils Wendelboes søn Thomas fra Hytten: Peder Christenssøn, skipper Nils Mortenssøn fra Horsens, Anders Baar, Turmans Kieriste Anna, Maren i Faret.

F.f. Nils Wendelboes Søn Mads fra Hytten: Jacob Holst, Rasmus Scheiner, Hans Faareval, Præstens Hustru Barbara, Maren Faret.

F.f. Nils Vendelboes datter Cathrine Maria fra Hytten: Arne Jonssøns qnd., Jens Høst, Rasmus Skriver, Capit: Poulssøns Kieriste, Anna Baar.

F.f. Nils Vendelboes datter Maren: Peder Larssøn, Jens Gregerssøn af Scheen, Anders Wejer, Jørgen Masmesters qnde Anna, Giertrud Andersdatter.
F.f. Niels Wendelboes datter Dorthe Maria: Maren Bloch, Pernille Bloch, Borgermester Lyche, Peter Baar, Jørgen Ovenberg.
F.f. Wennelboes datter Pauline: Rüssels Sommers kone, Taran Andersd., Hans Iverssøn, Joen Joenssøn, Hans Christenssøn.
F.f.
Wennelboes søn Hendrich: Christopher Scrifers Marthe, Christen Bloch, Assessor Rüssel, Hr. Ifver Groeth.
F.f. Wennelboes søn Ludvig: Pernille Bloch, Anne Wennelboe, Ass.
Rüssel, byefogeden, Anna Ovenberg.
F.f. Niels Wendelboes datter Elen: Per Christenssøns k., Rachel Gram, Oberst Ovenberg, her Ifwer Steenblock,
F.f. Wendelboes datter Karen: Maren Høst, Anna Hichman(?), Kirsten Christensdatter, Peder Baar.Steenbloch,
F.f. Byeschriweren Wendelboes søn Poul: Madm.
Peder Baggers, Madm. Kiersen Bloch, Hr. Borgermester Lÿcke, Raadm. Iwer Sommer, Byefoged Krog.

 

Skien skifteprotokoll nr. 5 (1723-1740), Folie 503a. Dato 16/5-1736

DOROTHEA MARIA MADTZDATTER LEMVIG

"Enke etter By- og Rådstueskriver Niels Wendelboe"

Barn:
Thomas,
Mathis,
Morten,
Lars,
Povel,
Anne g.m. sorenskriver Niels Povelsen,

Chatarina Maria,
Maren g.m. Anders Bindrup,
Else Pouline,
Elen,
Karen

Niels Wendelbo var født i farens hus på Søndergade i Horsens. Etter 6 år kjøpte (makeskiftet) faren en annen eiendom i Hospitalsgaden som ble kalt Hospitalsgården. Han kom til Norge sammen med sin bror Poul Thomasen Wendelbo f. 5/4-1686, senere adlet til Løvenørn. 
Lensmannsembetet hadde han bare i en kort overgangsperiode på 2 år (1710-1712), før gammel-lensmannens sønn Peder overtok. Wendelbo sluttet ved jernverket og ble i ca. 1717 by- og rådstueskriver i Skien.
Som faddere for Even Henriksen nordre Hynis barn Lars i 1708, finner vi bl. a. Nils Wendelbos Dorthe Maria og skriverens søster Anne Thomasdatter Wendelbo.


I fogderegnskapene for Bratsberg av 1711 kan vi se at det bodde 8 husmannsfamilier under Erlands Venstøp.
Se Venstøp 1711.

 

G.br., leilending

Peder Christensen Wenstøp fra Skriva under Foss dpt. 19/4-1722 bg. 17/5-1800. ”Peder Christenssøn Wenstøb 79 aar.”, s.a. Christen Halvorsen.

g. 30/9-1749 m. Marte Henriksdatter fra Doksrød(1) dpt. 16/2-1727 bg. 28/7-1779. ”Peder Venstøbs kone 53 aar.”

1. Dorthe Pedersdatter dpt. 18/5-1750 g.m. Christian Larsen Fossum. Se N. Fossum

2. Christen Pedersen Wenstøb dpt. 18/3-1753. Se nedenfor.

3. Engebret Pedersen dpt. 25/7-1756. Se Familie 63 - Fossum 1801.

4. Henrik Pedersen dpt. 9/12-1759. Se Plassen under Venstøp.

5. Karen dpt. 9/12-1759 bg. 29/2-1772. ”Peder Venstøbs d. Karen 12 aar.”

6. Maren Pedersdatter (Mari) dpt. 13/7-1766 g.m. Christen Hansen. Se Goberg under Århus.

Br. ca. 1756.


F.f. Peder Lyngaasens pb. Dorthe: Tollef Christensens kone, Anne Halvorsdtr., Tollef Aas, Gunder Sem, Nils Olsen.
F.f. Peder Sems db.
Christen: Frans Glørsmyrs kone, Anne Christensdtr., Engebret Sem, Vilhelm og Peder Henrichsønner.

F.f. Peder Venstøbs db. Engebret: Engebret Venstøbs kone, Marthe Christensdatter, Gregorius Lund, Peder Doxerøe, Daniel Abrahamsen.

F.f. Peder Venstøbs tvillingbørn Henrich og Karen: Gunder Holms kone, Just Døxeroes kone, Maren Olsdtr., Ingebor Hansdtr., Engebret Venstøb, Vilhelm og Nils Døxerøe, Daniel Abrahamsen.

F.f. Peder Venstøbs pb. Maren: Gregorii Lunds kone, Else Olsdatter, Vilhelm Døxerøe, Nils Venstøb, Christian Larsen.


Denne familien bodde tidligere på Lyngåsen, deretter på Sem, før de kom til Venstøp.

9/12/1779      MARTHE HENRICHSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 388a.

Erlands        Arvinger:                            

Wenstøp        Enkem. Peder Christenssen og barna:

               1. Christen Pederssen, myndig.

               2. Ingebret Pederssen 24 år.

               3. Henrich Pederssen  21 ”

               4. Dorthe Pedersdtr. g.m. Christian Fossum.

               5. Mari Pedersdtr. 14 år.

               Faren selv ville verge for sine barn.

Brt: 103 - 3 -  6

Net:  15 - 0 - 22.

Innerst
Christen Pedersen Wenstøb herfra dpt. 18/3-1753 bg. 22/3-1809. ”Christen Pederssøn fra Aasebakken 55 11/12 aar.”, s.a. Peder Christensen Wenstøb.

g. 30/12-1779 m. Siri Halvorsdatter f. ca. 1755.

1. Halvor dpt. 14/1-1781 bg. 28/1-1781. ”Christen Pedersen Venstøbs s. Halvor 14 dage.”

2. Tollef Christensen dpt. 23/6-1782.

3. Halvor Christensen Wenstøb dpt. 24/4-1785. Bodde i Porsgrunn. Var mekaniker og ble siden underfogd.

4. Marthe dpt. 14/8-1791 bg. 19/6-1793. ”Christen Pederssøns Wenstøbs pb. Marthe 1 5/6 aar.”

5. Kirsten Maria Christensdatter dpt. 26/6-1796.

6. Peder Christensen Wenstøb dpt. 28/5-1798. Bodde på S. Brekkejordet. Se Familie 35 - S. Brekke 1845.

7. Anne Aasille Christensdatter dpt. 10/10-1802.


F.f. Christen Pedersens drengebarn Halvor fra Venstøb: Ole Riisings kone, Aslov Jonsdtr., Ole Riising, Christian Fossum, Henrich Pedersen.

F.f. Christen Pedersens søn Tollef fra Erlands Venstøb: Christian Fossums kone, Maren Pedersdatter, Engebret Pedersen, Ole Riising, Henrich Pedersen.

F.f. Christen Pedersens db. Halvor fra Venstøb: Ole Riisings kone, Karen Halvorsdtr., Henrich Pedersen, Engebret Pedersen, Halvor Justsen.

F.f. Christen Pederssøn Wenstøbs pigebarn Marthe: Christen Hanssøns k., Anne Wilhelmsdtr., Christen Fossum, Engelbert Fossum, Ole Olessøn.

F.f. Christen Pederssøns pb. Kirsten Maria fra Erlands Wenstøb: Engelbert Pederssøns k., Aase Maria Arnesdtr., Ole Olessøn, Christen Hanssøn, Laers Christianssøn.

F.f. Christen Pederssøns db. Peder fra Erlands Wenstøb: Christen Hanssøns k., Anne Olesdtr., Engelbert Pederssøn, Lars og Peder Christianssøn.

F.f. Christen Pederssøns pb. Anne Aasille fra Aasebakken: Kittil Riises k., Anne Pernelle Jonsdtr., Ole Riising, Lars Knudssøn, Christen Christianssøn.

 

Siri Halvorsdatter er ikke døpt i Gjerpen, Eidanger, Siljan, Skien, Solum, Holla eller Sauherad.

Denne familien bodde under folketellingen 1801 under S. Bjørntvedt i Solum. Han var da "Huusmand uden
jord og bielkehugger."
Gunder Pedersen Wenstøb kjøpte Storg. 214 på Osebakken i 1808. Han døde der omkring ett år senere.

13/12-1810     CHRISTEN PEDERSSEN WENSTØP        Bamble Skifteprot. nr. 15, side 312a.
Aasebakken     Arvinger:                             
u/Borrestad    Enka Siri Halvorsdatter og barna:
               1. Halvor Christenssen, myndig, hos Jørgen Aall.
               2. Peder Christenssen                  10 år.
               3. Kirstine Maria Christensdtr.        12 ”
               4. Aasille Maria (Anne) Christensdtr. 7 ”
               Formynder ble morbroren Christian Fossum.
               Enkas laugverge ble Jacob Aall.
Brt: 404 - 3 - 14
Net:  25 - 1 -  7.

G.br., tilsynsmann, forpakter

Gullik Amundsen fra Listul dpt. 17/10-1752 i Rollag bg. 7/7-1809. ”Gullik Amundssøn f. Erl. Wenstøb, meent at være ved 54 aar.”, s.a. Amund Haagensen.

g1g 3/6-1776 m. Maria Johannesdatter.
g2g m. Maria Nilsdatter f. ca. 1751 d. 7/1-1815. "
Maria Olsd., fattiglem, død paa Bradsbergklev., enke efter Gullik Amundsen Venstøb, 66 aar."

1. Kirsten dpt. 21/7-1776 i Eidanger bg. 14/11-1779. ”Gullich Amundsens d. Kisten 3 1/2 aar.”

2. Amund dpt. 5/4-1778 i Eidanger. Født på Kokkersvold i Eidanger, bg. 21/6-1778 i Gjerpen. "Gullich Annundsens Søn Anun 18 uger."
3. Maren Gulliksdatter dpt. 20/6-1779 i Gjerpen. Konf. 18 år gammel i 1795.

4. Guri Gulliksdatter dpt. 24/3-1782 g.m. enkemann Peder Halvorsen. Se Ebbes plass under Gulset.

5. Ole Gulliksen dpt. 24/11-1784. Se Familie 4 - Follestad 1835.

6. Ingeborg Kirstine Gulliksdatter dpt. 17/6-1787 g.m. em. Ole Alfsen Aarhus. Se Århus B.

7. Kirsten Gulliksdatter dpt. 19/4-1789 g.m. Hans Larsen. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 80 - Kleiva 1845.

8. Simon Gulliksen dpt. 11/3-1792 g.m. Anne Nilsdatter fra Holla. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.

9. Karen Maria dpt. 22/3-1795 bg. 27/11-1796. ”Gullik Amundssøns pb. Karen Maria f. S. Wenstøb. 1 2/3 aar.”

10. Nils dpt. 15/10-1797 bg. 17/12-1797. ”Gullik Amundssøns db. Nils f. S. Wenstøb 9 uger.”

Br. 1780.


F.f. Gullich Amunsen Kogerswold og k. Maria Johannesdtr. P.B. Kisten: Mari Olsdtr. fra Scheen, Marte Marie Anunsdtr. Wiersdal, Einer Torbiørnsen p. Kogerswold, Ole Larsen Lanner, Nils Anunsen Harewarp.
F.f.
Gullic Amundsen Kogerswold
og k. Maria Johannesdtr. D.B. Amun: Anne Andersdtr. Langangen, Anne Andersdtr. Lanner, Anders Christophersen Stulen, Peder Arnesen Kogerswold, Ole Olsen Lanner.
F.f. Gulleg Ammundsens pb. Maren: Clemet Rasmusens kone, Maren Rasmusdtr., Nils Torbiønsen, Claus Olsens.

F.f. Gullich Amundsens pb. Guri fra S. Venstøb: Truls Thorsens kone, Maren Rasmusdatter, Jens Amundsen, Hans Andersen, Einer Torbiønsen.

F.f. Gullich Amundsens db. Ole fra Venstøb S.: Clemet Rasmusens kone, Karen Nilsdtr., Jacob Mæla, Jens Amundsen, Hellich Amundsen, Ole Clasen.

F.f. Gullich Amundsens pb. Ingebor Kistine fra S. Venstøb: Ingeborg Pedersdtr., Inger Clemetsdtr., Hans Andersen, Hellich Amundsen, Rasmus Clemetsen.

F.f. Gullich Amundsens pb. Kisten fra S. Venstøb: Jacob Riising kone, Anne Monsdtr., Jens Amundsen, Hellich Amundsen, Ole Clasen.

F.f. Gullik Amundssøns db. Simon fra Søndre Wenstøb: Ingebor Axelsdtr., Anne Clausdtr., Jens Amundssøn, Christen Anderssøn, Hellik Amundssøn.

F.f. Gullik Amundssøns pb. Karen Maria fra S. Wenstøb: Maren Nilsdtr., Kirsten Clemetsdtr., Jens og Hellik Amundssøn, Jan Sørenssøn.

F.f. Gullik Amundssøns db. Nils f. S. Wenstøb: Hellik Amundssøns k., Svanou Pedersdatter, Jens og Hellik Amundssøn, Jens Jacobssøn.


Gullik Amundsen ble konfirmert i Gjerpen 18 år gammel i 1773 da han var bosatt på Mæla.
Han og kona bodde på Kokkersvold i Eidanger i 1776/1778. De to første barna ble født der.

Han ble senere tilsynsmann på S. Venstøp for eieren Ole Hansen Cudrio. Se S. Venstøp(A).

Et typisk tegn på at Gullik var innflytter er at presten skrev ”meent at være ved 54 aar” ved
hans begravelse. Nevnt i Gjerpen KB første gang i 1773.

Gulliks søsken i Gjerpen: Hellich Amundsen og Jens Amundsen. Se S. Brekke 1801.


I følge FT 1782 bodde "Guulik Anunsen" på S. Venstøp med kone, 3 barn og hans svigerfar Ole.
I tillegg bodde en gammel kone her som het Turi.

 

Erlands Venstøp. Landskyld 1801: 3 huder. Eier og bruker: Ole Cudrio.

 

Magasinforvalter for Fossum Jernverk, selveier

Giert Hyll Jynge fra Bolvik/ Fossum dpt. 19/1-1756 i Eidanger kirke d. 1813, s.a. forvalter ved Fossum Jernverk Isak Jynge.

g. 26/11-1789 m. Inger Christophersdatter Bomhoff Wright Manall, d.a. Christopher Manall og Inger Gavensdatter Wright.

1. Kirstine Marie Jynge f. 31/8-1790 i Eidanger g.m. Niels Jørgen Hirschholm. Se nedenfor.

Br. 1803.


F.f. Isak Jynges barn Giert Hyll: Anders Rasmussens kone, Berthe Jacobsens datter,Halvor Jobsen, Hans Christian Arveskoug og Jacob Hartvigsen, Sognepr. J. M. (Monrad).
 

Skipskaptein

Niels Jørgen Hirschholm fra Risør/ Skien f. 3/4-1782 d. 1828, s.a. skipsreder Iver Paulsen Hirschholm og Maren Jensdatter Norberg.

g. 30/12-1815 m. Kirstine Marie Jynge herfra f. 31/8-1790 i Eidanger d. 4/3-1831 på Erlands Venstøp, d.a. Giert Hyll Jynge.

Forlovere: "Forvalter Schaaning, Fossum, Marcus Barnholt, Brekke."

1. Gerhardine Augusta Hirschholm f. ca. 1816 g.m. kjøpmann Simon Jynge. Se N. Brekke.

2. Iver f. 29/12-1817 d. 24/11-1821

3. Marcus Barnholt f. 1/1-1819 d. 27/4-1819 på Erlands Venstøp.

4. Henrich f. 9/10-1821 d. 26/7-1822

5. Marie Jensine Constance Hirschholm f. 1/11-1822

6. Iver Marius Hirschholm f. 13/2-1825. Sjømann.

7. Henrich Jørgen Hirschholm f. 22/10-1826

Br. 1827.


Denne familien har liten tilknytning til Gjerpen. Men siden de har bodd her en tid, vil jeg ta med det jeg
finner som andre har arbeidet med. I dette tilfelle, Anders Jynge på Ulefoss, som velvillig har gitt meg
opplysninger fra sine notater.

Alle barna er født på Erlands Venstøp. Hirschholm skal visstnok ha oppført det nåværende innhuset som
fremdeles står her (Ibsens Venstøp).

 

Den mannlige siden av slekten stammer, ifølge Anders Jynge, fra Hørscholm slott ved Cronborg i Sjelland
i Danmark. Dette navnet ble i Norge skrevet for Hirscholm, men har ingen ting med øygruppen av samme
navn å gjøre.

19/4/1831      Madame HIRSCHHOLM    Bamble Skifteprot. nr. *)
Madame         Arvinger: Barna:                     
Stochmans      1. Iver Marinus Hirschholm.
gd. i Skien       2. Henrich Jørgen Hirschholm.
                       3. Gerhardine Augusta Hirschholm.
                       4. Marie Jensine Constance Hirschholm.
               Formynder for Henrich ble kjøpm. Job Kiil.
               ----”---- -”- Augusta ble kjøpm. Niels Sørenssen.
               ----”---- -”- Marie ble forvalter Isak Jynge.
Brt: 3259 - 39
Net: 1864 - 77
Jordegods: Gd. Erlands Venstøp, solgt etter 4 auksjoner for 2000 spd. (Til Løvenskiold-Fossum.)
*) A: BS 17 s.16-78-87-122-473-464.

Historien nedenfor er fra Marie Jensine Constance Hirschholms fortellinger om sin fars liv.

"Niels Jørgen Hirschholm var ikke mer enn 13 år, da han ble sendt ombord på en av sin fars skuter for å lære sjømannskap og navigasjon. Skuta ble kapret av sjørøvere i Middelhavet og mannskapet ble bragt til hovedstaden Alger i Algeri, hvor de ble solgt som slaver. Unge Niels Jørgen ble solgt, sammen med båtsmannen og tømmermannen fra samme skute. Disse var begge svensker. Kjøperen var en italiener som hadde overoppsynet med sheikens slottshave. Seks år tilbrakte Niels Jørgen i dette fangenskapet. Senere i livet klaget han aldri over dårlig behandling. Han hadde aldri blitt slått eller på annen måte blitt hardt behandlet.

Etter disse seks lange år kom endelig løsepengene fra Norge og Niels Jørgen fikk slippe fri. Den første forsendelsen med løsepenger hadde tidligere blitt stjålet på veien. Han var nå en fri mann, men det ble ikke utbetalt penger til reisen av løsepengene, så Niels Jørgen hadde en lang og strabasiøs reise foran seg innen han endelig kom hjem. Først fikk han hyre på en båt til Alexandria i Egypt. Der tok han kontakt med et konsulat, trolig engelsk, siden han gjennom dem fikk tjeneste som ”boy”, siden kammertjener, hos jarlen av Liverpool med familie som skulle reise til England.
Dette var i begynnelsen av 1790-tallet og det var mye ufred i Europa med bl.a. krig mellom Frankriket og England. Det meste av reisen foregikk derfor over land over Balkan til Budapest i Ungarn, til Hamburg i Tyskland og derfra i båt til England. Da reisefølget omsider var kommet fram til Liverpool og han gikk på kaia for å finne en båt som skulle til Norge, møtte han skipperen fra skuta som ble kapret i
Middelhavet. Det ble et hjertelig gjensyn og dermed bar det endelig hjem.

Men N. J. Hirshholms eventyr var ikke slutt med dette. I den dansk-norske krigen mot England, ble han som navigatør ut-kommandert som såkalt ”månedsløyntnant”. Han var nyforlovet, men ennå ikke gift. I 1808 ble han tatt til fange av engelskmennene og ble satt i en interneringsleir ved byen Reading, mellom London og Oxford. Der var han til Kielfreden i 1815, da han omsider kom hjem igjen og giftet seg. Han kjøpte Erlands Venstøp av sin svigermor i 1827 og drev aktivt med sin nye lidenskap, hagebruk til han døde der i 1828."


Fredrik Blom kjøpte gården på auksjon i 1831 av Niels Jørgen Hirschholms dødsbo.
 

Løvenskiold-Fossum kjøpte gården av Fredrik Blom i juni 1832.

 

Bokholder, leilending

Jacob Andreas Boyesen fra Skien f. 1800 d. 26/12-1892 på Rising, s.a. forvalter Jacob Boyesen.

g.m. Anne Elisabeth Ording.

Br. 1831.


Jacob Andreas Boyesen var bokholder, senere forvalter ved Fossum Jernverk. Dessuten var han sparebank-
kasserer i Skien.
Se Rising(3).

 

Kjøpmann, selveier

Knud Ibsen dpt. 9/10-1797 i Skien kirke d. 1877, s.a. Henrich Ibsen (1765-1797) og Johanne Cathrine Plesner (1770-1847).

g. i Skien 1/12-1825 m. Marichen Cornelia Martine Altenburg f. 1799 d. 1869, d.a. Johan Andreas Altenburg (1763-1824) og
Hedevig Christine Paus (1763-1848).

Forlovere: "Skibscapt. Ole Paus, Grosserer Nicolai Plesner."

1. Henrik Johan Ibsen f. 20/3-1828 d. 23/5-1906 i Kristiania g.m. Susanne Daae Thoresen (1836-1914).
    Den verdenskjente dikteren og meget habile tegner og maler, mest kjent som Henrik Ibsen.

2. Ole Paus Ibsen f. 19/12-1835 på Venstøp.

Br. 1833.


Familien Ibsen bodde tidligere i Stockmannsgården i Skien. Han kom fra en suksessrik skipper- og handelsslekt.
Da Knud Ibsens foretninger gikk dårlig og han måtte selge sin bygård, flyttet familien hit.
Erlands Venstøp, som er det opprinnelige navnet på gården, hadde tidligere vært familiens landsted.
Sønnen, Ole Paus, ble født her. Familien flyttet i 1843 til annen etasje i Snipetorpgt. 27 i Skien, hvor ekteparet Ibsen
bodde i 22 år.


Erlands Venstøp 1838:

L.nr. 66a ”Et Skovstykke”. Landskyld 1838: 1 hud (rev. til 1 skylddaler 14 skilling). Eier: Fossum Jernværk.

L.nr. 66b ”Erlands Venstøb”. Landskyld 1838: 2 huder (rev. til 2 skylddaler 1 ort 4 skilling). Eier: Knud Ibsen.

 

Eier: Kjøpmann Christopher Myhre i Skien fra 1843.

 

I 1845 var løpenr. (66a og 66)b ubebodd. 66a var eid av Kammerherre Løvenskiold og var fremdeles et
skogstykke, mens 66b var eid av kjøpmann Christopher Myhre i Skien.

 

Eiere: Sakfører Halvor Paulsen fra 1852-1855, kjøpmann Simon Isaksen i Skien fra 1855-1863.

Hans Isaksen fra 1863-1875.

 

Fra ca. 1863 ble l.nr. 64a (Midt-Venstøp) og 66b (Erlands Venstøp) forenet som l.nr. 64a, 66b.

Dette ble siden bnr 11. Se Venstøp(11).


G.br., bordskriver, leilending

Andreas Johannesen fra Bamble f. 1840.

g.m. Andrea Pedersdatter fra Bamble f. 1841.

1. Johannes Andreassen f. 1872 i Kragerø.

2. Karen Helene Andreasdatter f. 10/5-1875 på Fossum.

 


Ibsens Venstøp (Erlands Venstøp) rundt 1900.


Andre i huset i 1875: Tjenestepike Anne Christensdatter f. 1856 i Gj. og enke Karen Marie Nilsdatter
fra Bamble f. 1815, tilreisende fra Bamble.

Gårdens besetning i 1875: 1 ku, 2 sauer.

 

Erlands Venstøp (jorda) hadde i 1950 en landskyld på 4 mark 74 øre. Eier: Cand. jur. Herman Løvenskiold.

 

Alle bygningene på Erlands Venstøp ble utskilt i 1956 til br. nr. 158. Oppkjøpt samme år av Løvenskiold - Fossum.
Samme år ga godseier Herman Løvenskiold og frue Anna Cecilie den gamle bebyggelsen på Erlands Venstøp
(Ibsens Venstøp) i gave til ”Fylkesmuseet for Telemark og Grenland”.


Venstøp bnr 19 (gammelt bnr). "Ibsens Venstøp". Foto: Gard Strøm 11.08.2013.

 

(C) Gard Strøm.